wenst materieel terug D: Farnborough davert weer van vliegtuiggeronk TAKE Nederlandse maatschappi tandheelkundige hulp Kunstgebitten Dag kat! Britse kracht: toestel voor middenafstand OFFICIËLE STAPPEN NOG NIET GEDAAN Westen heeft geen schuld aan „Poznan" Kies in noodgevallen Myron Macey Kinley „Menselijke verhoudingen raakten op achtergrond" EGYPTE HOUDT BAGGERMOLENS VAST Beatrix nam haar intrek in Leiden ZIEKENFONDSEN WILLEN: Voor de jeugd betere Johan Kaart brengt ,,'t Konijn en ik" Weer schilderingen ontdekt in Franse' grotten Kasba van Algiers omsingeld Polen geeft toe: KINLEY tracht spuiter in Perzië te temmen ÖD KONINGIN EN PRINS 'IN NIJMEGEN Goedkoper L.P.-platen van Philips Nansen-medaille voor wijlen mr. Van Heuvcn Goedhart „'iüadag 4 september 1956 3 (Van één onzer verslaggevers) DEN" HAAG, De twee Nederlandse baggermolens, die door de Egyp tische autoriteiten ïn de Suezkanaalzone worden vastgehouden, wordt de vergunning om het land te verlaten onthouden omdat het contractueel vast gelegde werk nog niet beëindigd zou zijn. De Hollandse Maatschappij voor Aannemingen (Holma) heeft het werft thans nagenoeg voltooid ander halve maand voor de afgesproken, datum en wenst vrij over.haar materiaal te beschikken. Van een reeds vóór de naasting van de Suez- kanaal Maatschappij gesloten contract om na beëindiging van bet huidige project de molens nog voor de uitdieping van het kanaal in Egypte te laten blijven, is geen sprake. Deze mededelingen deed de lieer M. C. Pritzlin, voorzitter van de raad van. beheer van de Holma, gistermid dag in Den Haag op een perscon ferentie, Déze bijeenkomst was be doeld om klaarheid te brengen in een. zaak, die de laatste dagen, naar de mening van de Holma vertroebeld is door berichten uit Egyptd. De Holma, omvattende de firma's Adriaan Volker te Sliedrecht Van Hattum. en Blankevoort te Bever wijk en de Hollandse Aannemings maatschappij té Den Haag, is sedert nieuwe opdrachten van de thans m Egyptische handen zijnde kanaal maatschappij zal aanvaarden. Wel. heeft men de nieuwe leiding van de maatschappij erkend, door reeds twee van de totaal negen étappes, waarin hét werk wordt uitgevoerd, aan de genaaste maatschappij op te leveren. Zes werden aan de oude maatschap pij overgedragen en één wordt nog aan de nieuwe opgeleverd. De twee aan de Egyptische leiding overgedragen onderdelen van het werk zijn boor de autoriteiten Geen contract Met klem wordt door de Holma tegengesproken, dat zij reeds vóór dc naasting op 26 juli een contract had gesloten om uitdiepingswerkzaam- heden te verrichten. Het lid van de i beheersraad van de nieuwe kanaal- 1 maatschappij Ibrahim Zaki. tevens onderstaatssecretaris van Openbare Werken in Egypte, had dit beweerd. Wél waren voor 26 juli door de oude maatschappij in Parijs enige aanbe stedingen vastgesteld, maai' deze zijn, gezien de sedert die datum ontstane situatie, ui tgesteld. Bij Port Said is een Belgisch-Ne derlandse combinatie met enige bag germolens bezig aan een soortgelijk werk als door de Holma bij de Bit termeren ia gedaan. Bij Port Said is men echter voorlopig nog niet gereed. eind 1954 bij Kabret aan dé zuidkantorde bevonden, zodat de Holma er van de grpte Bittermeren bezig met verder geen verantwoordelijkheid het graven van een nevenkanaal acht km lengte, dat de konvooien op het Suezkanaal gelegenheid: biedt elkaar te passeren. De opleveringsdatum van het pro ject is 15 oktober a.s., maar twee van de drie baggermolens, de HAM 108 en de HAM 111, hebben hun aan deel in het werk reeds voltooid. Kesp. sinds 24 cn 30 augustus. De derde molen, de Beverwijk 12. is nog met ongeveer 35 man personeel aan het werk, maai' dit zal dezer dagen ook worden volbracht. Het personeel, van de HAM 108 en HAM 111 is gro tendeels weer .in Nederland; een kleine groep js achtergebleven om de molens zeeklaar te maken. Twee sleepboten Sedert enige tijd liggen de sleep boten Tyne en Humber van Smits Internationale Sleepdienst te Rotter dam in Port Said om de twee reeds overtollige baggermolens naar Ne derland te brengen. De Egyptische autoriteiten hebben echter geen uit voervergunning verstrakt nog niet definitief geweigerd zodat de kleine, voor- 10. miljoen verzekerde vloot werkeloos ligt of te wachten. Binnenkort komt de derde bagger molen waarschijnlijk in dezelfde om- j standigheden te verkeren. Het Is er de Holma veel aange- legen zo snel mogelijk een uitvoer- l vergunning voor de molens te krij- i gen, want nu reeds kost iedere dag oponthoud 16.000.—. De Nederland se ambassade in Caïro heeft reeds bemiddelingspogingen gedaan, maar dit waren, naar men ons op het mi nisterie van Buitenlandse Zaken meedeelde,' nog geen officiële stap pen. Egypte ziet slechts node bagger molens en bijbehorend materiaal ver trekken. De eigen vloot van de Ka naalmaatschappij -ongeveer twintig molens is in staat het kleinere onderhoudswerk te verrichten, maar voor grotere projecten is men aan gewezen op aannemers. Aan het kanaal moeten nog diverse voorzie ningen worden getroffen, zodat de i halma de weigering van Egypte de baggermolens naar Nederland te laten gaan, uitlegt als een poging «mg materiaal achter de hand te houden. Nieuwe opdrachten? Van de zijde van de Holma laat men zich er nog niet over uit of men meer voor heeft. Het reeds eerder door Egypte opgegeven motief voor het vasthouden van de baggermolens, dat het door deze machines gedane werk nog gecontroleerd moet wor den, is dus niet steekhoudend. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT. De commissie van overleg voor tandheelkunde van zie kenfondsverzekerden, waarin de or- ganisaties van algemene ziekenfond- I sen samenwerken met de Neder landse Maatschappij voor Tandheel- i kunde heeft een aantal voorstellen geformuleerd tot wijziging van de I tandheelkundige verstrekkingen aan j ziekenfondsverzekerden'. De hoofdpunten hiervan zijn: 1. Meer dan tot dus ver zal (Advertentie t.M.) Goed berldit voor de bezitters van DENTOFIX een nieuw, aangenaam •n hygiënisch poeder brengt uit komst voor alle loszittende of losra- kunstgebitten. Een weinig DEN- l -T J morgens op de plaat qe- tra oid, houdt Uw gebit do goheie dag, onder alle omstandigheden, vast en zaker^op eLjd plaats. Tevredenheid ge garandeerd. Koopt nog heden een strooibiis in Uw apotheek of drogisterij voor slecht* f 2,35. „Haat uio voet eraf!" (van het gaspedaal) beveelt dit bord de automobilisten, die de Britse stad Lancaster binnenrijden En om de zaak nog duidelij ker te maken roept een meer dan levensgrote agent-van- hovt de chauffeurs even dui delijk een halt, althans een verminderen van de snelheid toe. In Lancaster zijn de laat ste' tijd zeer veel dodelijke verkeersongelukken gebeurd en mede op deze wijze hoopt men het verkeer tuut veiliger te maken. AMSTERDAM Onder de titel „*t Konijn en ik" begint het to neelgezelschap Johan Kaart in ok tober een nieuwe serie voorstellin gen van hét Amerikaanse blijspel „Harvey" van Mary Ihase. Johan Kaart vertolkt de hoofdrol. (Van onze correspondent) LEIDEN Prinses Beatrix heeft vandaag voor de duur van haar stu dietijd aan de rijksuniversiteit te Leiden haar intrek genomen in het pand Rapenburg 45. Zoals bekend was het de wens van de Koningin dat haar dochter gedurende haar Leidse studententijd zou worden opgenomen in een gezin met kinderen. Hiervoor werd uitgekozen BEZIERS. Een groep jonge dat van mr. J. j Franse grotonderzoekers heeft ïn Drjjber, tweede secretaris van cura-het dal van de Jaur (Frankrijk) een toren der rijksuniversiteit. Een ge- grot ontdekt met wandschilderingen, velsteen vermeldt, dat In zijn huis' eens de ïn Buchcnwald omgekomen Leidse hoogleraar Telders heeft ge woond. Precies tegenover deze Vervolg van pag. I E zaak is thans, dat in het I conglomeraat van politieke 'meningen, hetwelk men aan- treft in de K.V.P., een opvat ting is komen bovendrijven, welke niet bij benadering die van de P.v.d,A. is of kan worden.. Ziehier de oor zaak van de langgerekte en moei zame formatie. Ons land t ondervindt op dit ogenblik zeer sterk hetna deel van zijn onoverzichtelijke par tijverhoudingen. De tegenstellingen zijn ér maar zij tekenen zich niet zo. duidelijk af ofwel worden te on gaarne toegegeven, dan dat zc de gelegenheid zouden bieden tot het herkennen van een regeriugsgroep en een oppositiegroep. Nogmaals, de K..V.P, heeft 'het ▼piste recht om bepaalde' dingen te willen en niet te willen, doch zijkan met verlangen dat een kabinet in politiek opzicht hetzelfde chaotische heeïd vertoont ais zij zelf. Het komt hierop neer. dat een Duyristee en een Suurhoff, een Lucas en éenHof- stra, een Drees en een Weiter, on mogelijk geacht kunnen worden in staat te zijn, hun verschillen bij te leggen. Een regering moet weten wat ze wil. Daarom gaat, althans in hoofdzaak, de strijden het is, me nen wij, de moeite waard, dat hij wordt uitgevochten. ROME Ibrahim Sargut, on dersecretaris van landbouw in Tur- Infate. oud-minister van landbouw van Chili, zijn gekozen «rf voedsel- j ««asreaenen per l öec en landbouworganisatie van de V.N. vol ontslag te verlenen. aan de andere-kant van het water, bad ruim 350 jaar geleden prins Maurits zijn domicilie voor zijn veel vuldige bezoeken aan de universi- teitstad. Dit panö is thans het rijks museum van oudheden. Volgde prins Maurits reeds op 15-jarige leeftijd de colleges in wiskunde, prinses Beatrix zal socio logie gecombineerd met rechten stu deren. Juist honderd jaar geleden ging een andere troonopvolger in Leiden studeren: de 16-jarige kroonprins Willem. Evenals zijn broer Alexan der volgde hij de colléges van de juridische faculteit. Prinses Beatrix zal lid worden van dc Vereniging van Vrouwelijke Stu denten te Leiden en gaat vandaag haar novitiaat in. Volgens een geschiedkundige, dr. Bavthes, dateren deze tekeningen uit het paleoüthische tijdvak, ongeveer 29.000 jaar geleden, woning, j In de grot werden bovendien been. ALGIERS De politie heeft maandag een cordon getrokken om het mohammedaanse stadsdeel, de Kasba, van Algiers met het doel de steeds toenemende aanvallen van de opstandelingen de kop in te drukken. In de afgelopen veertien dagen zijn van dit stadsdeel uit dertien aanslagen gepleegd op Franse kolo nisten en Algerijnen. Volgens officiële cijfers zijn in de periode van november 1954 tot 1 augustus van dit jaar 363 Franse burgers en 2720 mohammedaanse burgers door rebellen gedood. Beverwijks burgemeester heeft ontslag gevraagd (Van onze correspondent) BEVERWIJKBurgemeester mr, H, J. j. Schol tens heeft de leden van de gemeenteraad ervan in kennis gesteld, dat hij de Koningin heeft, verzocht hem om gezond heidsredenen per december eer- deren van mensen en scherven van aardewerk aangetroffen. worden besteed aan de tandheelkun dige jeugdzorg. 2- De rechten van de gesaneerde verzekerden blijven onverkort ge handhaafd. 3. Niet gesaneerde verzekerden bo ven 21 jaar dienen, willen zij in aan merking komen, voor een sanerings- kaart, hun gebit geheel voor eigen rekening in orde te laten maken. 4. Personen boven 40 jaar zullen, wanneer zij nog niet in het bezit zijn van een saneringskaart, daar in de regel niet meer voor in aanmerking komen. 5. In bijzondere gevallen zal een tegemoetkoming kunnen worden ge geven in de kosten van stifttanden, kronen, gegoten vullingen en frame prothesen. Hierdoor wilmen deze kostbare verstrekkingen ook voor de verzekerden bereikbaar trachten te maken. Men streeft ernaar, deze. regeling tegelijk met een nieuwe honorerings regeling per 1 januari 1957 in te voe ren. Is gelijktijdige invoering niet mogelijk, dan zal dit geen vertragen de werking mogen hebben. De com missie heeft de voorstellexi toegezon den aan de voorzitter van de zieken fondsraad. De organisaties zullen de ze ook in eigen kring moeten be spreken. Bij de besprekingen, die de com missie over de tandheelkundige vraagstukken heeft gevoerd heeft de gedachte voorgezeten, dat meer aan- dacht en geld besteed moest worden aan dc tandheelkundige verzorging van de. jeugd. Invoering van deze nieuwe regeling zou betekenen een wijziging in het verstrekkingenpak ket. dus van de rechter en verp'ach- tingen van de verzekerden, een i kwestie, waar de minister van Soci- ale Zaken en Volksgezondheid over moet beslissen. LEIPZIG Tegen de ongeveer 150 Polen, die zich zullen moeten ver antwoorden wegens de opstand in Poznan, zullen tijdens bet proces, dat half september begint, slechts crimi nele en geen politieke tenlasteleg gingen worden ingebracht. Een Poolse communistische woord voerder heeft verklaard, dat de Poolse veiligheidspolitie de beschul- digingen, dat de westelijke mogend- heden aange2et hebber, tot de onge- g0Jkte ha itl Hoemenië, waar regeldheden heeft onderzocht, maar 1 geen bewijsmateriaal heeft gevon- i den, dat deze tenlasteleggingen j staaft. De tenlasteleggingen zullen uiteen- iopen van plundering en het onge- oorloofd bezit van wapens tot brand- stichting en moord. Niemand zal I vervolgd worden uitsluitend wegens i deelneming aan de staking. TEHERAN De spuiter ïn het olieveld, by Ghome op 135 kilometer ten zuiden van deze stad heeft tot dusverre een hoeveelheid van meer dan 700.000 vaten olie en.50 miljoen kubieke meter boven de grond ge bracht. .De waarde hiervan schat men op 6.75 miljoen gulden. De Perzische regering heeft de Amerikaan Myron Maycy Kinley, met spoed ontboden om dit geweld te temmen. Kinley, die gisteren is aangekomen, is meteen aan het werk gegaan. Tij dens zijn luchtreis per gecharterd vliegtuig is men het eens geworden over zijn honorarium: 10.GQ0 gulden per dag en een verzekering voor een miljoen gulden per jaar. 73 (Van een onzer redacteuren) IX/fYRON Kinley Is dus weer aan hat werk iw Perzië. Vijf jaar geleden I" kreeg hij ook een telefonische spoedoproep uit dit Zand. Ook toen.was er bij olieboringen iets mis gegaan. In 23 dagen had hij toen de spuiter in bedwang, een brandende bovendien. Zwoegend in een verzengende hitte wist hij de zaak te klaren. Dat heeft z\jn naam als tovenaar toen ook in deze contreien gevestigd, zoals hij voordien al zijn faam had verdiend in Roemenië en in de noordelijke en zuidelijke Amerika's. LONDEN Rusland en Ceylon i KOPENHAGEN Koningin hebben besloten ambassadeurs uit te j Elizabeth van Engeland en de heitos wisselen en spoedig te gaan onder-1 van Edinburgh zullen een officieel handelen over economische en han- j bezoek aan Denemarken brengen delso.vereenkomsten. I van 21.tot 23 mei 1957, Het plan van Kinley iszo een voudig! We kunnen het nog even uitleggen. Kijk, op dit moment is hij daar bij Gbome bezig de metalen stellage waarmee de bron is aan geboord weg te nemen. Daarna gaat hij aan de slag om het ontsnappende gas onder controle te brijgen. Nou en dan. is het alleen nog maar een kwestie van het plaatsen van eèn grote afsluitkraan, opdat er ook geen olie meer ontsnapt uit het ondergrondse reservoir. We vergaten, haast te zeggen, dat de olie uit de grond spuit met een druk' van 700 atmosfeer. Scherts terzijde. Wat Kinley doet is levensgevaarlijk. Hij heeft tot dusverre meer dan 300 spuiters over de hele wereld zijn wil opgelegd. Na de eerste honderd was hij al een gefortuneerd man, die rustig had kunnen gaan leven van zijn. harde dollars. Hij is echter een unicum. Wei- licht de enige man ter wereld, die gevoel heeft voor dit werk,, intuï tief weet hoe hij met dynamiet en nitro-glycerine die brullende toort sen ie lijf moet gaan. Hij is doof door het geloei van de spuiters, waar hij de strijd tegen heeft aan gebonden. Ze hebben zijn lichaam overdekt met de littekens van on telbare brandwonden. Hij is nu 57 jaaT oud. Kort na de eerste wereldoorlog nam hij het vak. waarin, zijn. vader was voor gegaan. op. Zijn grootste succes boekte hjj in Roemenië, waar hij een brandende spuiter, die al 890 dagen een schadelijk vuur liet bran den op rekening van de èxplotcren- de oliemaatschappij, wist te be dwingen. Op 28 mei 1929 brak de brand uit.: Op 3 augustus 1931 riep men ten eiiide raad de hulp in van Kinley. Na drie maanden ploeteren, vechtende als een veld heer tegen een arglistige vijand, had hij de zaak geklaard, en keerde hij met roem beladen terug naar 2ijn landhuis in Californië, in af wachting van nieuwe interlokale telefoontjes. Het zal wel zo zijn. dat in de te lefoongidsen van de grote oliemaat schappijen onder het kopje ..Kies in noodgevallen" nummer en naam van Kinley, Myron Macey, bo venaan staan. /fan liet eind van deze avond «t* laadt Wim Kan zijn Corrie i» da auto en rijdt met haar van Diligen- tia in Den Haag naar zijn pand in Kudehtaart met de voldane zeker heid. dat de kat voor het laatst van huis geweest is. Een serie van 337 uitverkochte huizen rit er op laat nou de kat maar komen! „Wat ga je doen?*' vroeg ïk hem „Met vakantiezegt hij glunder „We gaan' in de auto zitten en we rijden naar de vaste halteplaatsent net als de diligence. Want we zijn, reuze conservatief met vakantie, wé gaan altijd weer kijken of nog net zo fijn is als het toen wasEerst naar de Vogezen. Daar staat een vast hotelletje, 't Is van een lieve dame dié altijd roept van „Oooo'% als we komen, of van „Aaaa", want 't is Frans, zie je, en dan moet José direct met de koffers en dan praat ze tegen ons, in het Frans natuurlijk' en ik spreek heel goed Frans, maar heel goed Frans verstaat ze niét,' maar dat is niet erg, ze vertelt toch altijd hetzelfde- verhaal, iets heel akeligs, geloof ifc*. over de Duitsers, indertijd, en dan zeg ik telkens maar: „Ah, Cest affreus?', ja dat zeg ik dan altijd maar, want ik geloof dat het oyer de Duitsers gaat, 't kan ook wet dat het gaat over haar huwelijk en dan is 't natuurlijk een beetje gek dat Ik aldoor zo roep van Af- freux", maar och, we krijgen met een heerlijke forellen en ze denkt dat Corrie een beroemde chanteuse- is, van de radio omdat Corrie wel eens ringt op de trap en ik dan zo'n beetje dc grote, stille componist..." Zwitserland fcomt aan de beurt „we hebben overal adresjes?' en' tenslotte wordt het kamperen in Zuid Frankrijk of, als het moet voor de zon, nog zuider en nog rijker. De overherfsting zal plaatsvinden in een bungelow, ergens waör de regen hopelijk niet zo komt. Daar gaat Wim Kan alles doen wat hij prettig vindt een beetje werken aan sy» „oude jaars preek" (want hy dóet het weer, deze keereen beetje na denken. een paar nieuwe scenetjes schrijvenBegin december zijn ze terug in Holland, begin januari be gint de grote reis. „We gaan om te beginnen naar Afrika —j eerst lekker met de trein, naar Sevilla, dat vind ik zo heerlijk in zo'n trein met zo'n raam en d«n- maar zitten kijker. Nou, £n Seviïla nemen Corrie er. ik de vliegboot naar Las Falmas da's op de Ca- narische eilartden, kom, dat unst je wel en daar komt dan de Bloem fontein aangevaren met Ciïly Wang en Wim de Vries er op en met die Bloemfontein reizen, we dan naar Zuid-Afrika. Tién voorstellingen al daar, nee, niet voor de Afrikaanders, die zouden het baaje vervelend vin- den, maar voor de Hollanders en daar hopen we maar het beste van. Van Kaapstad naar Johannesburg gaan we mei de trein, een heerlijke trein, zeg, met zo'n raam weer en een theewagenik lusê geen thee. maar in zo'n wagen wél nou, en dan is 't al gauw weer 23 februari en dan gaan CÜIy en Wim tveer te rug en Corrie en ik weer verder eerst even naar Nairobi en Mombas- sa -— Kenya is dat, ja heel goed tlaar zitten ook Hollanders, honderd geloof ik, maar dat is net genoeg voor een voorstelling, nou, en dart reizen we waarschijnlijk ook nog wat naar Leopoldsville, dat is in de Belgische Congo, och. het lijkt ver weg.'maar je gaat in Afrika geiooort links af: he? Er zitten overal zoveel Hollanders. Laatst werd ik opgebeld door iemand die zei,* „Meneer, als u nu toch daar ginds is, kunt u dan ook\niet even naar de Hollanders in Ethiopië?" Toen heb ik de wereld kaart op de grond gelegd en met Corries centimeter even gemeten en 't was zeventien centimeter, 'dat is 1700 kilometer, yus ik zei: „Ja, da's goed". In Addis Abeba spelen we dus ook. En kiezen we weer het zwerk met een vliegtuig, geven nog een avondje voor de Hollandse ko lonie in Athene enne dan is de koek weer op". Op 1 april 1.957 komt de Jcat einde lijk weer thuis. Een heerlijke reis maar wat moeten wij, arme muizen, al die tijd doen? Elkaar gaan vangen, uit pure verveling Dag kat. KRONKEL. fVat» niiTP pnn-ccnnndniitl (Van onze correspondent) LONDEN - De Jaarlijkse lucht- JröS" probleAln''ïesTeïd rr örl vn t. trWatnnn. - nia en de Vickers Viscount, Voor het eerst zag men het Fairy Fireflasb ge stuurde projectiel onder een Hunter en een Swift gemonteerd, en de gro te Valiant-bommenwerper demon streerde de nieuwe standaatduitrus ting van deze klasse met de De Haviiland Supersprite-raketteiv die deze kolos bij de start een. extra Britse luchtvaartindustrie niet voor stoot omhoog geven. vaarttentoonstellïng en vliegdemon- stratië van de vereniging van Britse vliegtuigfabrikanten werd gisteren in Farnborough met een alleen voor technici en de pers toegankelijke repetitie geopend. De vermaarde tentoonstelling en viicgdemonstratie heeft de laatste jaren naar het schijnt baar vaste vorm gex'onden en verschilt dit jaar in opzet en Itl het gebodene niet veel van vorig jaar. Rustige gestadige ontwikkeling, meer dan verrassende nieuwigheden, lijkt het karakteristieke kenmerk te staan tie van zijn: Onder de helicopters' trok vooral aan de afzienbare horizon doemt al J een nieuwe ultralichte helicopter van het enorme Amerikaanse bouwpro- j Fairey de aandacht. Dit zeer kleine gramma voor grote transatlantische toestel, dat van een vrachtauto af straalvliegtuigen op, cn hoe succes- loodrecht met grote snelheid de vol en economisch in exploitatie de hoogte inging (en even later als een Vickers Viscount en de Brittania steen uit de lucht leek neer te vallen Bristol turbo-prcp-vliegtuigen in maar keurig op zijn pootjes terecht haar eigen sfeer ook mogen zijn, iets kwam) heeft een turbo-generator, wat daartegenover gesteld kan wor- die samengeperste lucht naar bran den, bezit Engeland niet. Men 'moetders aan de uiteindenvan de hel echter zich niet al te veel blind sta ren op de transatlantische markt. Naar vliegtuigen voor de médium afstanden zal altijd vraag blijven be- op dit gebied lijkt de posi- de Engelse vliegtuigin- Wat eens prototype was is nu in de j dustrie nog altijd zeer sterk. Onder rmale produktie en de concentra- tiepolitiek van het ministerie van bevoorrading, dat vanzelfsprekend de voornaamste financier en afne mer van de militaire produkten der luchtvaartindustrie is. werkt ook in de richting van beperkingen van het aantal typen. Dit beeld van gestadige ontwikkeling betekent niet, dat de de nieuwe voor het eerst hier ver toonde typen waren er de tweemoto* rige Swift Supermarine N 113 van Vickers. bestemd als „interceptor" voor de marine, een vliegtuig dat ook een atoombom zal kunnen mee voeren; nieuwe versies van de Jave lin van de Gloster maatschappij en nieuwe typen van'de Bristol Britta- schroef stuwt. Voorts waren er, als altijd, verschillende demonstraties van nieuwe motoren. Het 43ste eskader van de RAF gaf een indrukwekkende demonstratie luchtakvobatiek met vier Hunters en „Bombercommand", in iets lang zamer tempo, een demonstratie met vier Canberra's. Honderd man, op drie vrachtauto's aangevoerde infan terie troepen demonstreerden hoe zij binnen twee minuten in het nieu we grote vrachtvliegtuig, de Bever ley, konden embarkeren en na de vlucht in nog kortere tijd uit konden stappen. NIJMEGEN. Koningin Julianatussen leiders en ondergeschikten en prins Bcmhard spraken van- aan de aandacht heeft doen ont- morgen, als beschermvrouwe en als j snappen". 1-4De conferentie werd vandaag nog toegesproken door de ambassadeur van Mexico dr, Samuel A. Chavez, door de rechter bij het Internatio nale Gerechtshof Sir Muhammed Zafrulla Khan en door de oud-mi- nister van Economische Zaken van België dr. Albert de Smaele. voorzitter, de internationale con ferentie over menselijke verhou dingen toe, die van 3 tot 15 sep tember ïn Berg en Dal wordt ge houden. „Iets wat zo vanzelfsprekend de volle aandacht zou moeten hebben, als het probleem der menselijke verhoudingen is op de achtergrond geraakt en daar gebleven", zo zei de Koningin, „maar in onze moder ne samenleving is een kentering van groot belang gaande, nu men zich weer gaat beraden over deze eerste levensvoorwaarde, opdat een nieuw begin worde gemaakt met het schenken van onze volle aan dacht en toewijding aan het vraag stuk'*. Voordat de Koningin haar toe spraak hield, had prins Bern bard de deelnemers aan de conferentie in het Nederlands. Frans. Spaans, Engels en Duits toegesproken, „Vraagt men. waarom de mense lijke verhoudingen eerst in de laatste jaren een probleem zijn ge- -orden," zo merkte de Prins (Van een onzer redacteuren) HILVERSUM. Philips' Phono- grafischc Industrie komt In de loop van deze maand op de grammofoon- platenmarkt met een nieuwe serie langspeelplaten. 30 cm doorsnee, te gen aanmerkelijk gereduceerde prys. Deze zal ƒ16.50 bedragen, een re- rrrr, - -ductie van 25 procent op de tot dus- op, „dan vermoed ik, dat het ont-1 ver geldende prijs van ƒ22,—. zag voor de grote vernieuwingen; De serie zal de naam „Klassieke door techniek en civilisatie de i Klankgewvochten" dragen en om te daarmee samengaande wijzigingen beginnen .15 schijven omvatten, die m de verhouding tussen man en i o.m; werken van Bach. Mozart vrouw, tussen ouders en kinderen. Beethoven. Brahms, Verdi eD Puc cini zullen bevatten. Van de uitvoe renden noemen wij: de Wiener Svm- phoniker, het Residentie Orkest en solisten, als Nap de kleyn, Alice Heksch én Unimsky. Desgevraagd verklaarde men ons, dat Philips met deze serie S. L. de handschoen opneemt die in het strijdperk is geivorpen door grammofoonplatenclubs en' maat schappijen die platen in dé handel brachten, die vaak aanmerkelijk goedkoper waren dan op de Neder landse markt gebruikelijk is. Men vertrouwt via deze prijsver- laging in deze klassieke platen de omzet aanmerkelijk te kunnen op voeren. GENEVE, De weduwe van mr. G. J. van Heuven Goedhart heeft in Genève de NanSenmcdaille in ont vangst genomen, die postuum aan haar man is toegekend wegens zijn grote verdiensten op het gebied van de vluchtelingenhulp. De onderscheiding is genoemd naar Fridtjof Nansen. de Noorse ge leerde en poolreiziger, die na de eer ste wereldoorlog de eerste hoge commissaris van de Volkenbond voor de vluchtelingen was. De Nansenmedaille is ook uitge reikt aan mevr. Dorothy d'Houghton, een vooraanstaande figuur in de Verenigde Naties. MOSKOU, De eerste ondervoor zitter van dé raad van ministers in de Sovrjet-Unie, Kaganowitsj, Is be noemd tot minister voor de bouw- materialenindustrie. Hij is de opvol ger van P. A. Joedin, die in april is gestorven,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 2