■ffim m ;-seizoen geo met matig Engels stuk „De ware Davideen bleek blijspel P DE KLERK8ZN J ïjSW tegen Graafschap Duiven vlucht bracht 1700 gulden voor ziekenhuis op Druk bezochte receptie van 50-jarige brandweer NEDERLANDSE COMEDIE r~ Lectuur waaraan geen behoefte is X SchiedamHaarlem ZEER VOORDELIGE AANBIEDING £#■1 Floralia trok 29.200 bezoekers Spaarcijfers van de Spaarbank 1820 Duivensport Burgerlijke Stand 37.50 89.75 II9.50 HDYS-EBOH Wie heeftjets^ verloren? „Overschie 49" opende het winter seizoen Tediro winnaar van Parool-wisselbeker 33?stïfMeYi?i! Vtol Handwerkmateriaal als toegangsprijs Yrijdag 7september. 10.36 Ko Arnoldi en Mien. Duymaer van I Twist speelden dit echtpaar, met weinis overtuiging,, maar. wel grap pig, Kitty Jansen was het rebelse meisje, pittig en fris, maar ook zij kon niet veel meer van dit opper vlakkige rolletje maken. Allard van der Scheer moest met verdraaide stem en rode pruik de (door de moe der) aangeprezen pretendent voor stellen, die zo'n lelük blauwtje loopt bij Jane. Want Jane heeft haar zin- sage-theater het tcmeelseizoen van de Schiedamse Kunst- E Nederlandse Com'edie heeft donderdagavond in het Pas- Arcing geopend. Het was 2eer vol en men heeft wel gelachen. Maar- „De ware" David" (The reluctant debutante) is een bleek blijspel van William Dougles Home waarin van werke lijke humor weinig sprake is en cliché-figuren situaties schep pen, die men reeds geruime tijd van tevoren ziet aankomen. De herhaling van de grapjes en twistpunten werkt ook niet erg stimulerend op de belangstelling. - Dougles Home heeft de schamele intrige geplaatst in een heel vaag aangeduide society-sfeer van een Engelse „middle class" familie, voor wie het bezoeken en geven van par ties. cocktail., en dergelijke evene menten een dagelijkse aangelegen heid is. De heer Broadbent en zijn intrigerende, telefonerende en kop pelende vrouw doen dat onder het voorwendsel, dat hun dochtertje Jane hoogst nodig aan de man m'oet konven, maar het heeft er meer van dat zij zelf dol zijnop drank, eten <iïi kletsen. Op de bovenverdieping van onze gemeentelijke bibliotheek in. de zo rustige en tot na denken nodigende studiezaal, waar rijk geïllustreerde en lij- vige boekwerken ,jchreeu- wen?' om bij de brede rug te worden gevat, is een merk waardig hoekje. Al eerder schreven we over die tafel voor de ramen, u>aar keurig opgestapeld de vakbladen voor ouerheiaspersoneel Liggen uit gestald, op speciaal verzoek van. de gemeente. En al eer der schreven we, dat de bïa* den nimmer door de hand van 'n leesgrage beroerd wor den. Ze liggen daar zonder ezelsoren, zonder kreukels, ge doemd tot nutteloos vergelen in het zonlicht. Blijkbaar be staat er aan deze Lectuur in onze gemeente geen enkele behoefte. Volkomen overbodig, is da enige conclusie Zondag speelt „Schiedam" op het Sportpark „Boshoek" te Schiedam zijn tweede promotiewedstrijd tegen S.C. Haarlem. Doordat SC, Haar lem zaterdag met S-r-5 van HEJDW heeft verloren en dus evenals „Schiedam" nog zonder winstpun ten is. belooft het een spannende strijd te worden, tenjeer daar de gene. die verliest, uitgeschakeld is voor promotiev j In verband met de voetbalwed strijden is de aanvang van de wed strijd-op 16 uur gesteld. tropische ervaring, over wie heel lelijke praatjes gaan. Hij zou zo maar een meisje verleid hebben, dat zich naar zijn kamer begaf! De schurk! Typerend voor de burgerlijke keu righeid van dit blijspel is, dat aan het slot omstandig uiteengezet wordt, dat alles op een misverstand berust en de Don Juan eigenlijk een vrij eenkennige amateur ie geweest in zijn vrijgezellentijd. Guus Oster beeldde deze mooie jongen zonder moeite uit, keurig en elegant, het rokkostuum stond, hem uitstekend. Verder zag men Elly Weller, als een andere babbelzieke mevromv en de lieftallige Rita Maréchal als haar kokette, met een saboterend decol leté worstelend dochtertje, Joan Remmelts had de regie van dit stuk. Met enkele komieke vondstjes beeft ook hij de smeulende as der humor niet tot gloed kunnen brengen. „De ware David" was zeer matig, H. F. REEDIJK VOOB HEDEN Apothekers nachtdienst. Geopend zijn apotheek Nieuw- land.-.-Dr. .Wibautplein 17 en apo theekje. J. Jansen, Swammerdam- suigel 41, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waar nemen. Beller bfl ongeval; G.G en G.D, Tulnlaao" 80 telefoon 69290 Polltie-alarmnummer; 64G66. Gem. Openbare Leeszaal cn Blhlio- tbeek. Lange Haven geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9 30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten K.K Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur iede re avond (behalve donderdags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur: des zondags gesloten BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.J5 uur: „Marcellino, brood en wijn". I Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Die man is gevaarlek". VOORSTELLINGEN Musis Sacrum, 8 uur: Ned. "V Brandweercommandanten, ci Zondag komt de ex-Schiedammer en trainer Jan Poulus met zijn team van de Graafschap uit Doetmchem, op bezoek aan de Bosrand om de strijd op te nemen tegen de rood groenen. Deze ontmoeting zal onge twijfeld de nodige spanning brengen. De Graafschap heeft in de eerste competitiewedstrijd tegen HVC -'een gevoelige rammeling gehad en zal er zeker op uit zijn zich te revanche ren, zodat de SVV'ers het zondag middag zeker niet gemakkelijk zul len krijgen. Het gelijke spél tegen Wageningen van de rood-groenen heeft (ondanks het feit dat het altijd nog een knappe prestatie is om van de Wageningse berg een punt weg te slepen) toch geen volkomen, bevre diging 'geschonken, temeer daar het in de voorhoede nog steeds met wil dé kloppen. Men heeft zondag in ieder geval ondervonden, dat het ook in deze competitie weer niet cadeau gegeven wordt en dat men doelpunten moet VLAARDINGEN, Het be stuur van de vereniging voor ziekenverpleging, dat gister avond in vergadering in één van de zalen van het zieken huis bijeen was, werd met een vloedgolf blinkend metaal ver rast: de heren M. de Roode en G, J. Scheffer stortten 1700 harde gulden op de tafel. De heren De Roode en Scheffer maakten deel uit van de commissie, die op Hemelvaartsdag dit jaar een 'wedvlucht organiseerde Yanu*t Roo sendaal waarvan de opbrengst geheel ten goede zou komen, aan het nieuwe ziekenhuis. Aan die wedvlucht destijds hebben wij er ruime aan dacht aan besteed namen 2545 dui- veij deel. De opbrengst (netto) be droeg X 1716.57. Dit bedrag werd het bestuur gisteravond in zilveren gul dens aangeboden. (Advertentie LM.)' Door bijzondere omstandigheden arijn we er trt geslaagd* beslag te leggen op een uitzonderlijk voordelige fabriekspartij betere Wilton karpetten. Morgen 9 uur begint de verkoop! Zuiver wollen Wilton karpetten van zeer goede kwaliteit, in 3 exclusieve warme Perzische dessins. Ziet onze etalages i rjrjt'V' - V 180 120 280 200 320 225 Zowel de grootte van het bedrag als de vorm, waarin dit werd over gedragen, vormden voor het bestuur van de vereniging een grote verras sing. De Vlaardingse middenstand heeft aan het financiële succes pok een be langrijk steentje bijgedragen. Im mers, gezamenlijk stelde de midden stand niet minder dan 400 prijzen beschikbaar. Ook het NW - zeer fraaie' wandborden - en o.a, Hollan- dia hadden prijzen aangeboden. De idee om een wedvlucht in het begin van het seizoen te organiseren ten bate van het Vlaardingse zieken huis was geboren tijdens een post- duivententoonstelling. Aan de Vlucht namen deel: Snelheid ert Snelpost uit Maassluis; De Blauwe Doffer, De Postduif, De Vrijheid en De Snel- vliegers uit Schiedam; De Blauwe Doffer uit Overschie, De Luchtbode, De Vredesduif, De Adelaar en Keer "Weer uit Vlaardingen. De waarnemend voorzitter van de Vereniging voor, ziekenverpleging, mr. A. Hooites Meur sing, was de tolk van het bestuur,-toen hij zijn bijzon dere waardering voorliet gebaar uit- sprak. Het is 'de eerste- gift voor het nieuwe ziekenhuis.- De heer Meur- sing hoopte, dat andere verenigingen het voorbeeld van de postduivenlief- hebbers zoudenvolgen. De heer De Rood heeft vervolgens het bestuur' uitvoerig voorgelicht over de duivensport. Floralia in het Julianapark, dat woensdagavond voor het laatst ge opend was, heeft in totaal 29.200 be zoekers getrokken, afgaande althans op het aantal verkochte kaarten. In 1953, toen het Julianapark ook ver licht en versierd was, werden er 30.000 kaarten verkocht. De grootse opzet van deze keer in aanmerking Ook in Ue vakantiemaand augustus „ver-troffen bij de Spaarbank anno 1820 dit jaar de mlegeijfers verre die der terugbetalingen .Ingelegd werd n 1, m die maand 1744.073.18 en terugbetaald f 503.448,54, Het aantal inlegposten be droeg 13.070, het aantal terugbetalmgs- posten 2.137. Het totaJe tegoed van inleggers be droeg 31 augustus 1956 f 19103.291,42 verdeeld over 41.946 rekeningen (31 au gustus 1955 £16.462,544,30 en 40.719 re keningen). Ook de afzonderlijke diensten der Spaarbank Vertonen hetzelfde gunstige beeld. Hot aantal deelnemers aan de afhaaldienst steeg van 2793 in augustus 1955 tot 2892 in augustus 1956, het we kelijks afgehaald^ bedrag van f 37.458.~- tot £42.433,50. in augustus 1950 we,rden 654 spaar- busjes geledigd, waarin, in totaal f 14.075,— was gespaard! v. j. augus tus 556 ledigingen en f7.741.45 gespaard). Door bedrijfsspaarders werd gespaard f8 768,10 {V. i. f 6.772—). Ultimo augustus was belegd in: ef fecten f 10.815.536,84 (V.j. f 9.501.631,60); onderhandse leningen f 6.585.170,16 v j. f6.013.939,72); hypotheken f3.449.S80,— f2.341.855,De beschikbare n 272 942 oegen op 31 augustus 1956 De Schiedamse postduivenvereni ging „De Blauwe Doffer" organi seerde een wedvlucht vanuit Go- rinchem over een afstand van 37 km. De uitslagen zijn ais volgt: A. v. d. Rol i 9. N. Kerkhof 2 19 63, J. Wentler 3 8 13, P. Morra 4, F. Claes 5 6 25 62, A. Broeders 7 II, J. W. Kazenbroot 10 68, E. Brechts 12 15 24, Wijntjes 14 16 20 34, F. Oordt 17 69, Deursen Co. 18 21 58, Duivenbode 22. Zonneveld 23 40 50, B. v, Gogh 26 v, d. Steen 27 38 48,.Opyneti 23' 33 37, A. J. Kazenbroot 29 66, C.-A. Hers- bach.So 51, -De Hariochg 31, v. Leeuwen Co. 32 43\ 67. v- d; Kant 85 39 44 59, _M, Potters 36 42 49, v. d- .Heijden 41 60, Paardenkoper 45 64, P; Kouwenberg 46 55, J. Flipse 47, v. Gogh Co. 52 54 61, Kerkhof 53, Gebr. Lems 56, J, j Broeders 57, v. Wijk 65. IN HOOGSTRAAT: V erkeerssta gnatie duurde 40 min. Omstreeks half drie gistermiddag liep het verkeer in de Hoogstraat vast, doordat een vrachtauto zich klem reed tussen de oplegger van een truck en de trottoirband. De stagnatie van het verkeer duurde 40 minuten. Door de vrachtauto op te krikken en om te zetten, kon de rijweg weer vrij worden gemaakt. GEBOREN: Marinug M. E., z. v, M. M. E. Dingier en J. Ver wiel; Maria M.. d. v. P. van Rijswijk en H. F. Koevermans; Hendrika M.. d. v. J. A. Vredenbregt en A. M- de Later; Cornelia, d. v. J. Velt- huizen en S, Meidam; Huibert W., z. v. C. D. Schewe en A. Herks; Jan, z- v. J. van Nood en H. van Wolf eren. ONDERTROUWD:' A. L. G. Bek, 33 jaar en C. van Zomeren, 31 jaar; J. S. M. Brinkhaus. 29 jaar en A. H. L, Poet, 25 jaar; A. W. C. DrÖge, 29 jaar en A. M. Werkman, 27 jaar; C. H. van Dijk. 23 jaar en B. A. de Bruin, 20 jaar; G. J. W. Grif fijn, 3q jaar en A. Eikmans. 24 jaar; A. W. Maat, 24 jaar en 'P. van Est. 26 jaar; J. MontCoort, 24 jaar en H, Anders, 26 jaar; W, P. Oosfcveen. 22 jaar en C. L, van den Hof, 21 jaar; H. Wigmans, 24 jaar en C. J. Roelse, 23 jaar. GEHUWD: A. C. Scherpenisse, 22 jaar en E. Suttorp, 19 jaar; C. D, van IJsselmuide, 24 jaar en B, Burger,19 jaar; R. Hettinga. 40 jaar en A. Mast 27 jaar; O, Hui gen, 22 jaar en A. T. S. v. Buuren, 19 jaar; -D- Hamerslag, 29 jaar en G. E. Linschoten, 21 jaar; P. P, van Leeuwen, 22 jaar en F. H, van der Kley, 20 jaar; A. S. van der Plaat, 26 jaar en; M. H. van Wijk, 23 jaar; W, c. Overdijk, 26 jaar en T. G. M, van Zeijl, 24 jaar; W. D. A. Janse, 24 jaar en G. A, J. van Eejjl, 27 j.: H. F, Koevermans. 23 j. enW. Buurriïan, 22 jaar; W- F. J. van der Vlies. 22 jaar en J. C. Hendriks. 25 jaar; :L Santing, 24 jaar en C. Schouten; 22 jaar; K. Rietdijk, 22 ;jaar en'->A. M. Zagwijn, 21 jaar; F. P.. de#«Smits, 24 "jaar. en" M-- A.' van-Kal, 23 jaar; J. Dinkelaar, 28 jaar en M. de Smits, 29 jaar; J, den Uijl, 25 jaar en C. van Dijk. 24 jaar; C- H. Richter. 35 jaar en A. J. Kruines, 29 jaar. OVERLEDEN: \V. Wassink, 62 j. Vele gelukwensen hadden lr, S. Moesker en de zynen gisteren in ontvangst te nemen in de aula van het stedelijk museum, waar het Schiedamse brandweerkorps om streeks het middaguur recipieerde ter gelegenheid van het 50-jarig be staan. Gemeentelijke autoriteiten en andere officiële functionarissen en .vertegenwoordigers uit het bedrtffs- genomen, is het aantal bezoekers j leven kwamen in groten getale om een teleurstelling te noemen. Er be hoeft nauwelijks gezegd te worden, dat het slechte weer zeer nadelig op het bezoek heeft gewerkt. i P Deze karpetten wordert vèr beneden de waarde verkocht. ROTTERDAM BINNENWEGi BEUERLANDSELAAN Zondag gaat Hermes-DVS naar Dordrecht om daar op het Emma- terrein de strijd aan te binden met EBOH. Dan zal het bewijs ge- j leverd moeten worden, dat het de i Schiedammers ernst is met hun voor- j nemen op de ingeslagen goede weg voort te gaan. 1 Dat er thans veel over de moei- lijkheden bij EBOH gesproken wordt, mag zeker geen reden zijn deze club te onderschatten. Het zal dan ook zaak zijn deze tegenstanders met hetzelfde elan tegemoet te treden als de vorige zondag. Wordt dit gedaen, dan zij'n er naar onze mening goede kansen op een behoorlijk resultaat. De wedstrijd begint om half drie. De samenstelling Van het elftal js nogniet definitief bekend {Van Diest was licht geblesseerd), maar venvacht mag worden dat de op stelling ongewijzigd zal zijn. Dilettant speeltVenijn De algemene Schiedamse toneel vereniging „De Dilettant" zal zater dag 8 september, aanvang 8 uur, een opvoering in Musis Sacrum geven van het toneelstuk „Venijn", een fa miliedrama van A. Boere. De regie is in handen van de heer Cor Molen dijk. Na afloop is er een gezellig samenzijn voor leden, donateurs en genodigden met medewerking van Maarten Slavenburg. S. F. en A. C. „DUS" zal op don derdag 13 september een contact avond beleggen in zaal Tlvoli. waar Willem van lependaal een causerie zal houden over „Taal - Volkstaal - Volkshumor". Daarna is er dansen met medewerking van het Melodsa Kwartet. Hariri <zvan£stherichten Va'ngsttoerichten uit zee van heden morgen; VL 70. 4 kantjes, Vh 172, 10. VL 203. 25. 150). VL 205. 60 (20), VL 207., a, VL 208. 15, VL. 216, 8 (20), VL 86. 18 VL 97, ÏO. VL 114, 12 (20), VL 115, 34, .VL 190, 85, VL 197. 25. VL 199, 51 VL 71, 20, VL 83, 80 (20), VL 156, 60' uit een halve vleet, VL 14, 4, VL 56. 100 (20), VL 80, 4. VL 112, 80. Binnen: VL 206, Jae. Haasnoot, met ^Vsrtrokken: VL 53. S. van Dorp. VL 29. D van'Haren, VL 196. V. Verschoor, VL 89. M. Van der Snoek, VL 01 L. A, Verbaan. Marktnotering; vleetharing: volle ha ring f '33,70. volle en maatjes f 30,30— 1 32,20, steuxharing 20,22,50. Oud-brandweerman Jan Veen- man nog bijzonder kras voor zijn leeftijd, wiens zoon mo menteel in het brandweer korps dient, complimenteerde de commandant, ir. S. Moes ker, namens de delegatie van oud-brandweerlieden. Zijn goe de wensen gingen vergezeld van een kistje sigaren. de leiding van het korps te compli menteren jmet dit bijzondere jubi leum. J Onder de bezoekers zagen we on der meer de wethouders H. Sabel, mr. M. J. v. Kinderen en Th. J. L. v. d. Berg, commissaris K. RIjpma, de hoofden der gemeentelijke dien sten. en vertegenwoordigers van de brandweer uit andere plaatsen. In ongedwongen samenzijn ver bleven de bezoekers enige tijd in de statige aula, die een feestelijk aanzien had gekregen door de vele bloemstukken, die achter de stoelen- rij van de korpsleden stonden op gesteld. Buiten, op het plein voor het mu seum, stond een ladderwagen, in. het vriendelijke zonlicht te blinken, tot- meerdere glorie van. het feestelijke gebeuren. maken. Manager v. d. En de zal zijn mannen deze week dan ook wel ter dege instructies hebben gegeven, wij hopen maar dat tegen de Graafschap de juiste cadans in het elftal gevon den wordt en de doelpuntenmachine op volle toeren gaat draaien. Scheids rechter is de heer C. G. van Doorn, „Klein-Babberspolder" en Nat. Bloemen- en Fruitdag Het bestuur vande Schiedamse Volkstuinders Vereniging „Klein Babbergpolder" verleent dit jaar ook weer haar medewerking aan, de Nationale Bloemen en Fruitdag op 15 september. Het- zal voor dit schone doel bloemen en fruit in zamelen, die aan zieken en ouden van dagen worden aangeboden. Het bestuur neemt aan dat niemand zich zal onttrekken en dat allen, hun medewerking zullen verlenen, zodat deze actie volkomen zal sla gen De vereniging heeft .voor; dit doel ruim duizend .pakketten nodig. Volkstuinders helpt het bestuur en geeft mild van de zelf gekweek te bloemen en fruit aan hen, die toch al zoveel moeten ontberen van wat de natuur ons biedt. Het bestuur heeft gemeend om met het inzamelen te moeten begin nen op vrijdag 14 september des avonds tussen 7 en 8 uur en zater- I dagmiddag tot 2 uur aan het club- bouw op het complex aan de Vijf- sluizen. Avondgebed in september Zaterdag 8 september a.s. zal het avondgebed, dat iedere zaterdag avond in de lutherse kerk alhier wordt gehouden en dat gedurende de zomermaanden onderbroken Js geweest, w-orden hervat. Voorganger zal dan zijn ds. W. A. Kryger, geref. predikant In de bestaande liturgie zijn enkele wijzigingen aan gebracht welke wezenlijke verbe teringen" betekenen. Behoudens onvoorziene omstan digheden zal het avondgebed in het nu aangevangen seizoen worden ge leid door de hervormde predikan ten dr. L. J. Cazemier, ds, J. D. Smids, ds, J. Gras en ds. J. 'A. Hebly, door de gereformeerde pre dikanten ds. W. A. Krijger, ds, E. J. Oomkes en ds. Nawijn, door de lutherse predikant ds- S. G, v. d. Haagen en door de oud-katholieke pastoor C, p. v. d. Berg. Gedurende de maand september zal hot avondgebed onder leiding staan van ds. w. A. Krijger op 8 september, ds. J. D. Smids op15 september, ds, S. G, v. d.-Haagen op 22 september en ds. J. Gras op 29 september. De uitslagen van donderdag- '6 september van de baankampioen- schappen op Spieringshoek zijn*. D.E. afd. 1: Mevr. v.. Woerkom sl, .mevr. Sigterman 8—3,' 62, mevr. De Kreek sl- mevr. v. Woer-. kom 6, 7—5; - H.E. afd. ,2: 'H. Meyer sl. De Wolff 4—8, 6—3. 6-^3; G.D.: mevr. Nesse en Herk sY mevr. Ruseier en Ruseier 64, 63; H.D.: Bloemhof en .Valk* sl. Schaef- fer en Schaeffer 60 61. (Advertentie LM.) Te bevragen aart het Höoïdburaeu yan Politie te Schiedam tussen 9—12.30 uur, en 26.00 uur. Jongensjasje; scooterpyama; kinder- portemormaie; aktetas met inhoud; boek op gebied van geneeskunde, Te bevragen bij de vinders: - - Dop van benzinetank ïtv 't Vteld, PoortugaalstrPat 20: plastic poppetje, H. Bijl. Broersveld 102a; lederen bal,' Btn-> nenveld. Anth. Muijsstraat 35; pop, v. d. Waal, Maasdijk 118: hondenrlem. Lin geriehuis. v. 't Hoffplein. 8; roeiboot, J. van Leeuwen, Baan 36; 1 melkbusje. L. Tessers, Groeneiaan 77; aantal zie kenfondscoupons. Hermans, Rldderkerk- sestraat 45b; lipssleutel en bos sleutels, postkantoor. Tuin! a an", etui met Sleu tels, C, van Leeuwen. Tahnalsan 19; 1 sleutel, P. Havreman, Yondellaan ?4b; huissleutel, Stolk, Jan van Averuies- straat 33: lipssleutel, Elzerman. Snellius- singel 4b; vulpen en vulpotlood, W. Wessel. Pieter de Hooghstraat 7b; bril, Prem, J, A. Albercüngk Thijnistraat 41a; ring met sleutels, G. Ooms. Ridderkerk- sestraat 22b; handtasje, Inpers, C. P. Ttelerstrant 55b, Rotterdam: portemon- naie, J. Smits, v. IMjckstraat 28; ktader- portemonnaie met Inhoud, v. Blswök. Vlllastraat 77; damesportemonnaie met inhoud. L. Hollander. Brugman- straat 3a; herenportemortnaie. J. X. Ouwens, scheepswerk. Havenstraat Y;-3 bruin lederen aktetas met inhoud, S. Goudswaard, Mat'nenessestraat 11a, Rot terdam; portefeuille met inhoud, J.' Triel Beieriandsestraat 35b; schooietui, v. Gelder, 1ste Tuinsingel 21; rood tas je, P. Sluis, Noordvest 1; portemonnaie met inhoud. Biok, Br. Schaepmanssin- gel 31; regenkapje, postkantoor, Tuin- laan; haarstrik. Bruinzeel». Gasstraat 36; dames regenmuts, Polsrok, Broers veld 138; witte handschoen, v, d. Stege, W, Frankeiandsestraat 50;- blauwe broek, v. d. Most, Lekstraat 15; windjack, R. Grete, Bommelsestraat 1; hoes van pa- raplule, B. van Vessem, Ampèrestraat 2fld; hoofddoek, H. Delze. v, OstadeJaan 25a; 4 of 5 vertvuïsdekens, de Rooij, Korte Haven 38; damesarm'bandhorloge. A. van de Hout, van Bleiswijkstraat 43, Vlaardingen. iOTTERDAM De Chr. Amateurtoneelvereniglng .f* r 3 1**^ s'öf wij nu levert' In een tijd van hoogconjunctuur of niet, niemand wil zijn zuur ver- dïendegcWonnodig uitgeven. Nog steeds is het voor ieder een zaak-het beste-te kopen en er hèt minste voor te betalen. Dat dit voor U geen ^probleem behoeft te zijn, •zullen wij U tonen met deze serie aanbiedingen»- Daittespyfajna's van orlgi neel Twents \keperflanet worden nog'.a/tï/tf 'gerekend tot de beste die er zijn-en dit mo del met hoogopstaande boord, geheel constrasterend afgewerkt met fantasie keper flanel, wordt dan ook in elke collectie verkocht voor pre cies .10.45, En wat wij "bedde! en met... „betaal het minste?" Zaterdagmorgen ,om y uur begint de.verkoop Van deze damespyjama's; 't,Jasje met ceintuur en de pantalon met elastiek ln.s de, band, in de maten 40 *t/m 46 en de kleuren ;zalm, bleu, reseda-en rood, voort*' WINKELCENTRUM BINNENWEG, Ttl. 28(80 Slotreceptie Jubileum Haagen 18561956 Met een (drukbezochte) receptie in de Irene-Margrietzaal van café- restaurant Engels in het Groothan- deisgebouw zijn donderdagmiddag de eeuw-jubileum-feestehjkheden van T. H. Haagen Drijfnemenfabriek N.V. besloten. Van de garderobe af stonden de bloemstukken op de grond en op tafels langs de wan den; daartussendoor bewogen zich de gasten om de heren P. Groen (president-commissaris), B. Bras (directeur) en A. C. J. v. Klaveren (commissaris) te complimenteren of 'n kleine redevoering -af te steken. De rij werd geopend door het vol tallige'bestuur van „de Nederlandse Drij" ïrlemenfabrikanten." dat bij mon de van de heer ;A. W. Sabel (Zaan dam) het honderd jaar oude typisch Rotterdamse bedrijf alle mogelijke goeds toewenste; vooral het werk dat wijlen de directeur A. E. Greve had verricht van. 19341954 werd herdacht. De geschenken hoopten zich op: een groot havenstuk van. het per soneel, de vroegere Kolk van de N.D.F.. een diepe Delftse schaal (van Moret en De Jong,- accoun tants), enz, enz. Naast grote belangstelling uit ne- venbedrijven moet ook genoteerd worden, dat de Kamer van Koop handel een afvaardiging had ge zonden, De hr. P. Groen beantwoordde alle sprekers. r F J jFj aanuaciii. aan wu scnenn-u" cn Overschje 49 opende donderdagavond doende van de straat ble'et'1. aldus rint wmtnrcütvnisn wat rt» T-„r\„T^p „Hoewel wij de sportieve presta ties van dit zo me ra vond toernooi met uit het oog verloren, was het-toch van het grootste belang dat de jeugd hier als kijkspel de meeste aanctacht aan zou schenken en zo- het winterseizoen met de xeprise van het bekende toneelstuk „Hitde" door Jan Ubink met medewerking van Anne de Vries. De aanwezigen in het Verenigings gebouw werden verwelkomd door de ere-voorzitter de heer P. B. Bou- roan jr. Het deed hem bijzonder de heer J. Keur, secretaris-penning meester van de KNVB, afd. Rotter dam, ter gelegenheid van de prijs uitreiking, die gisteravond plaats had in de DOK-kantine aan de win naars van. de Zuidpleinserie, die deze zomer op het terrein van DOK plaats had. Deze serie die dit jaar ring wilde bijwonen. De heer de Vries toonde zich over het vertoon de spel uitermate tevreden. Volgende week, bij de tweede op voering, zal de neer TJbink aanwe zig zijn. Op woensdag 12 september hou den de vrouwenzendingsgroepen der Ned. Herv. Kerk te Rotterdam hun jaarlijkse bijeenkomst in het Car- nissehuis aan de Lepelaarssingel in Rotterdam-Zuid. Op de morgenbijeenkomst zal me vrouw N. K. I, Arps-Hfll Uit Ban dung spreken. De heer Keurreikte vervolgens de prijzen uEt Aan de diverse win naars A.l. voof afd. A aan de 'heer Ph. Wolf jr. die de beker namens Feijenpord in ontvangst nam 'in de afd. B. was dit de heer G. Mooldijk, namens Belvedère en voor. de afd. C. aan de voorzitter van Tediro, de neer J. van Rijn, die tevens in be zit kwam van de Patóol-wisselbeker als winnaar van het toernooi. ATs laatste spreker dankte de heer, C. Molendijk, voorzitter van DOK, .de aanwezigen voor hun prettige woor- deri1 en peelde,nog mede dat de trek. king"- van dè programmaloterij op T december 1956 zou plaats vindeij. Aan boord Van het Nederlandse ss „Hoogland"- in de Waalhaven is Als toegangsprijs wordt.hand- gistermiddag de 53-jarige botenbaas werkmateriaal gevraagd, zoals: lap- P. 'Verhagen, van de'Zuidhoek,-door jes katoen of zijde, ongeborduurde een 'z.g,- schüdwagentje 'getroffen. I kleedjes, baakgaren, haaknaalden,1 Met een Jhcofdwond "en een herseb.- i klossen gaven in alle kleuren, brei- schudding werd hij in het-haven- I katoen. 1 ziekenhuis opgenomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1