r ;en geplaatst op sdigende wijze nieuwe Panamees schip het varen roepen in stri Minder kosten en meer bedrijfszekerheid Laatste bedrijf met een centrale overgegaan op openbare net Legende van jongetje: vertederende fih um LEKKEND IN WAALHAVEN Scheepvaart Inspectie belet Veiligheidsmaatregelen onvoldoende Koeriersters TIMMERLIEDEN PRIMEUR VOOR GTB SCHIEDAM HOUTMAN Fa KUYPERS De ouden van dagen voor 10 cent in Diergaarde Blijdorp 'MM 1 officieelnieüwsB van de grondwet EIGEN STROOMOPWEKKING IS VERLEDEN TIJD Windmolen, eigen centrale en energie in doosjes Burgerlijke Stand Congres Ned. Vereniging van Brandweercommandanten Excursie en demonstratie Lemmy Caution weer op pad Matinee Monopole: Stan en Olivier Prof. Van Lier opent beeldend bezig zijn' PIANO'S ORGELS Ir. Moesker gaat naar Rome Vermist jacht Terschelling Opdrachten voor „de Schelde" ~-\ Delta-baby Commissaris der Koningin bij wedstrijden aanwezig - üji3m**r?:*r.r. w- .- i Aanrijding in plensbui SCHIEDAM Opeitb. vrijwillige verkoping Laat uw scbudbed 3-delig maken V AX ME Uit Gevraagd: NETTE BEDIENDE mnl. of vrl. Saterdag 8 september Ï?Ï6 Schiedam is voor zover bekend de eerste stad in Neder land, die volgens de methode van ir. Tinbergen voor gasleidin gen, óók voor het leggen van waterleidingen een bevredigende oplossing heeft gevonden. Gedurende drie jaar is thans erva ring verkregen door GTB met gegoten ijzeren buis van onge veer l km. lengte in de souterrains van de huizen in Nieuw- land. In die tijd is daar geen enkel lek voorgekomen en geen bevriezing of breuk. i VOüR HEDEN Apothekers nachtdienst. Geopend is apotheek fa. Gouka en Co., Groehelaan 127, die ook ge durende. de volgende week de nachtdienst waarneemt. Beller o(j ongeval: ü,G. en G-D„ TuJniaan GO, telefoon 692flQ Politie-alarmnummer: 64666. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek. Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag! van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 1 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Esü. Eeeszaa) en Bibliotheek, Dam: Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iede re avond (behalve donderdags en zaterdags) van 7 tot8.30 uur; des zondags gesloten. BIOSCOPEN Passage, 2, 4,15, 7 en 9.15 U.: „Mar* cellino, brood en wijn".: Monopole, 7 en 9 uur: „Die man is gevaarlijk"; 2 uur: „Robinson Crusoë en Co.". VOORSTELLINGEN Vlaardlngerdyk: Landelijke brand weerwedstrijden. Kantine Wilton, 6 uur: Feestmaal en cabaret brandweer. Musis Sacrum, 3 uur: Modeshow Bervoets; 8 uur: Dé Dilettant, toneelvoorstelling. Plantage, 5 uur: Harmonie W.F., concert. Beatris, 7 .uur: Reisver. Ons Ge noegen, 25-jarig jubileum. Tivoll, a uur; DPW, gezellig samen zijn. Eureka, 8 uur: Helios, kampioehs- contactavond. Dc directie van Diergaarde Blij dorp heeft besloten om ook de Scbie- damse and en var) dagen (evenals die uit Rotterdam/ van 10 t/ra-15 sep tember 1956 toegang tot de dieren tuin te verlenen tegen betaling van ƒ0,10 per persoon. Het is te hopen dat het weer de volgende week wat mee zal werken, zodat de liefhebbers onder de oudjes van deze gereduceer de prijs zullen kunnen profiteren. De leden van de Algemene Bond van Ouden van Dagen, die.op 3 okto ber de bustocht naar Leiden (viering van het Ontzet) wilien meemaken, kunnen izich daarvoor maandagmor gen opgeven in het ontspannings- lokaal bij het Blauwehuis. Terwijl gedurende de strenge vorstperiode van de afgelopen win ter op de 20.000 aansluitingen In Schiedam 600 bevroren, was daar geen enkele waterleiding uit Niemv.- iand by. Deze technische verbete ring geeft minder kosten en grotere bedrijfszekerheid. Hoewel de aanT legkostcn van de leidingen door hel souterrain niet lager zijn, is dit wel het geval met de onderhouds kosten, vooral by slappe bodem, waarin ook spoedig door te weinig gronddekking bevriezing optreedt, Het voordeel van deze nieuwe me thode is ongeveer 2,50 per meter bulB, of 10,— per aansluiting per jaar. Bij het projecteren van gas- en waterleidingen voor de nieuwe woonwijk te Schiedam in 1052 werd besloten zowel de water- als de gasnoofdleidingen onder te brengen in de souterrains der nieuw te bouwen woningen, zoals voor gas werd aangegeven door ir. Tinbergen in een voordracht gehouden op de jaarvergadering van Gasfabrikan- ten in Nederland op 5 juli 1950. In Schiedam was wel een bijzon dere reden om te trachten de lei dingen een vaste ligging te geven. Als gevolg van de slappe grond ver tonen yele straten in deze gemeente verzakkingen, waardoor soms zelfs èèn- of tweemaal per jaar hier de leidingen moeten worden opgehaald. Bij de nieuwe methode wordt de moeilijkheid echter verplaatst naar de overgang van het in de straat, komende, nog wèl verzakkende deel van de buis, dat niet vast ligt in het woningblok. Wetend dat in Rotterdam het ge deelte der gasleiding, waarin de vier scbaarnierende bochten zijn op genomen, in staal werd uitgevoerd, heeft de directeur van de Schie- damse GTB, ir. D. J. Adriaanse, een proef laten namen met vier nor male, gegoten ijzeren bochten van 90 graden aan de buizengieterij der hoogovens. Op grond van deze nauwkeurige proef werden de gasleidingen in staal en de waterleidingen in giet- ijzer uitgevoerd. GEMEENTE' SCRIEDl» In het Staatsblad van het Konink rijk der Nederlanden van 1956 komt onder no. 446 een publikatievoor, gedagtekend 29 augustus 1956, hou dende regeling van de plechtige af kondiging der blijkens de Rijkswet ten en wetten van 23 augustus 1956, Stb. 435—445 vastgestelde verande ringen in de Grondwet. Deze regeling komt, wat' de be doelde plechtigheid in de gemeen ten betreft, overeen met de regeling der afkondiging van de* Grondwets herziening van 1953. Derhalve zullen de Rijkswetten en de wetten van 23 augustus 1956, houdende veranderingen in de Grond wet, in iedere gemeente in of vóór het huis der gemeente dienen te worden voorgelezen. Aan het vorenstaande kan wor den toegevoegd, dat het in het voor nemen ligt in deze gemeente de voorlezing te doen plaats vinden in de Raadzaal op maandag, 10 septem ber b.s,» des voormiddags te 10.30' uur. Hoewel het in onze gemeente geen gewoonte is hiertoe een raadsver gadering bijeen te roepen, meen ik toch goed te doen u bet voren staande mede te delen, om u in de gelegenheid te stellen, desgewenst, bij de voorlezing tegenwoordig te zijn. De Burgemeester van Schiedam, J. W. PEEK. Met de aansluiting van de houthandel W. S. van de Wetering Co aan de "Westerhaven op het openbare elektriciteitsnet Is woensdag een bepaalde periode in het Scliiedamse bedrijfsleven afgesloten. Deze houthandel was namelijk het laatste bedrijf, dat nog over een eigen elektriciteitsopwek king beschikte. In Schiedam is na de oorlog het ene bedrijf na het andere overgestapt van eigen opwekking naar het gemeentelijke elektriciteitsbe drijf. (Gusto, stoomwasserjj De Pauw, timmerfabriek Van der Eist e.a.}. Duidelijk kan men de ontwikkeling waarnemen bU houthandel Van de Wetering, waar de overblijfselen van de oude windzaagmolen, de eigen centrale en het transformatorhuisje met de „energie in dozen" nog naast elkaar zijn te zien. De eigen, elektriciteitscentrales heb ben zich het langst gehandhaafd, waar de afvalwarmte nuttig kon wor den aangewend (zoals b.v. in wasse rijen), of waar afval als brandstof kon worden gebruikt (zoals bij hout verwerkende bedrijven). De ontwik kelingsgang in de loop der jaren met steeds meer aansluitingen op het openbare net, heeft het door steeds beter rendement der opwekking en groter omzet mogelijk gemaakt gun stiger tarieven te stellen, die voor het kleinbedrijf met eigen centrale aan lokkelijk zijn, bij de. sterk gestegen kosten en eventuele verdere elektri ficatie in het bedrijf, - Hoe zeer het nuttig effect van de openbare centrale verbeterd is, blijkt uit een eenvoudige vergelijking. De huidige centrale haalt uit-1 kg kolen zesmaal zoveel kW-uren en- 120 maal zoveel licht als de eerste cen trale vi\n Edison van 1882.. Overigens krijgen gemeentelij xe technische be drijven irx Schiedam de stroom gele verd van Rotterdam, welke hier wordt gedistribueerd en getransfor meerd van 5000 tot 220 volt. Het is interessant om die eigen PASSAGE-THEATER VERTOONT Spanje heeft voor een aardige verrassing gezorgd met een filmwerk, dot zowel bewondering oogst om de sterke vormgetnng als om het bijzonder aardige en goed gecomponeerde scenario. Het is. JMarcellno pan y vino" (Marcelino, brood en wijn)-. Het is een bijzonder vertederend verhaal van José M. SanchezSilva, die de vorm van een legende koos om de ver schijning van Christus aan het aanvallige Spaanse knaapje Marcelino aan vaardbaar te maken. centrale van Van de Wetering, die nog geheel Intact is .(gisteren is de ketel voor het laatst gestookt) eens te bezichtigen. Duidelijk is hier de enorme tegenstelling te zien tussen de grote machinekamer met zijn gro te assen en vliegwielen en het scha kelbord van enkele meters met zijn dozen, aangestoten op een keurig transformator-huisje. De nieuwe in stallatie omvat 407 pk aan motoren en 61 kW aan verlichting. De eigen oude centrale van het be- drijf bestaat uit twee stoommachines, die elk een dynamo aandrijven ter opwekking van éénfasige wissel stroom 50 perioden, 220 volt. De grootste stoommachine zorgt tevens voor de aandrijving van het hoofd drijfwerk, dat door middel, van een zware lange werkas de zaagramen, vandiktebanken enz. aandrijft. De in stallatie dateert van 1930. Artsen op zondag In spoedgevallen zijn dit weekein de de volgende artsen te raadplegen: F. Jungerius, Vondellaan 2, tel. 67355; P. X W. Beukers, B.K,-Laati 76, teL 104; G..in 't Veld, W. de Zwijger- laan 23,.tel. 68599. Geopend is apotheek fa. Gouka Co, Groenelaan 127, die ook geduren de Öe volgende week de nachtdienst waarneemt; Geboren: Franciscus z-v.- M. Breed- veld en.-M. v.' d. Heiden: Jozef J. C. z-v, B.S. van tier Westen-en I,. C; M. Klapdoor;'Johannes-J.-'W., z.v," J. J. van Heemst en ,L. D, Tsjer- banj; Leonardus C„ z.v. L. v, Noort- wjjk en A. G. M. van Dijk; Tini, d.v. J, J, Witberg en P. Brinkman. Ongeveer 150 brandweercommandanten uit verscheidene plaatsen in Ne derland bezochten de huishoudelijke jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging van Brandweercommandanten, die ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Schiedamse brandweerkorps in Schiedam werd ge houden. Na dc vergadering vrijdagmorgen in gebouw Musis Sacrum werden de congressisten omstreeks het middaguur door de burgemeester in" de aula van het stedelijk museum ontvangen, 's Middags maakte het gezelschap een excursie naar de werf van WUton-Fijcnoord en woonde een démonstratie met brandblusapparaten bij. Het gaat in „Marcelino" om een „erkend wonder", dus niet zoals- er In Monopole: Na de eerste verfilming van een Lemmy Caution-verhaal konden volgende natuurlijk niet uitblijven, maar we hopen toch werkelijk niet dat de hele cyclus, die detective schrijver Peter. Cheyney aan deze F.B.L-charmeur 'gewijd heeft, in af leveringen op het witte doek ver schijnt. - Al is de Amerikaanse acteur „met het Franse accent" Eddie Constanti- ne ook een ware trouvaille voor dö rol van - de koelbloedige speurder, die met :een glimlach en een liedje zjjn revolver hanteert,, het genre- lijdt toch wel aan een zekere mo notonie. Als berucht gangster vermomd strijkt Lemmy aan de Rivièra. heer: en bindt de strijd aan tegen niet minder dan drie benden,, die een- schatrijk Amerikaanse meisje pogen te ontvoeren.: Met de eerste „gang" rekent dc drieste detective al heel snel af. de twee andere kosten hem heel wat moeite, waarschijnlijk wel omdat zjj voor een belangrijk deel beheerst worden door mooie vrou wen. En voor mooie vrouwen heeft Lemmy nu eenmaal een groot zwak. Echter nooit te lang om er werkelijk de dupe van te worden, tvant als het de grote speurder gaat vervelen, maakt hij ook met de fraaie dapies korte metten. „Die man is gevaarlijk", bezit min der humor dan we van Lemmy Caution-vcrhalen gewend zijn, maar de intrige behoort bes\ist tot de meest verwarde en onaannemelijke in dit genre. Opmerkelijk is wee de uitstekende fotografie 1 *Voiss>. die aan deze weinig bete- --nende geschiedenis verspild lijkt. reeds verscheidene films zyn gedra matiseerd. De „uitgeweken" Hon gaarse regisseur Ladislao Vadja heeft in de behandeling van het sub tiele gegeven alle goedkope senti mentaliteit vermeden. Men kan het hem echter niet kwa- lyk nemen, dat hij voor de titelrol Marcelino het onweerstaanbare ke reltje Fablito Calvo koos, het vijf jaar oude metselaarszoontje uit een dorpje bij Segovia in Spanje. Het argeloze spel van het joch is een zeer knap staaltje kinderregie, maar daar blijft het niet bij. Vadja heeft de sfeer en natuur van het ruige Noord-Spaanse landschap een belangrijk aandeel gegeven in de op bouw van zijn werk, waarin vooral de kloosterbroeders mild en mense lijk worden getypeerd, en hij heeft er voor gezorgd dat een lichte humor de ernstige accenten, van het verhaal steeds afwisselt. - •"H Het camerawerk is sterk -en boeiend, men werkt veel roet instel lingen tegen wilde wolkenluchten. En de muziek (van Pablo Sorozabal) met het aardige lied „Marcelino" vervult haar steunende functie bij zonder goed „Marcelino" is echt een film. die men moet'gaan zien. Patflito Calvo zal stellig öok uw hart stelen. Behalve „Die man is gevaarlijk' wordt in Monopole op zaterdag en zondag (matinee 3 en 5 uur) ook de enkele jaren oude film. van.;de ko mieken Stan Laurel en Oliver Hardy .„Robinson Crusoë Co", vertoond. De avonturen van de beide vrienden op een onbewoond eiland zullende 'lefhebbers van Stan en Oliver stellig •vel kunnen bekoren: In deze film helen" óók de Franse komiek Max Toen de orgelklanken, die boven uit de aula neerdaalden, waren weg gestorven cn het gezelschap zich rond de tafels had geschaard, waar op kaarsen flakkerend brandden, nam burgemeester mr. J. W. Peek het woord Het gemeentebestuur stelt het op hoge prijs dat uw jaarver gadering thans bij het jubileum van ons plaatselijke korps in Schiedam wordt gehouden, zo sprak de burge meester, die els hoofd van de brand weer en als oud-brandweercomman dant trots was op hetgeen bereikt is. Praktisch iedere gemeente beschikt thans over .een uitstekend technisch apparaat en bekwame mannen. Ook het Schiedamse korps volgt de tech nische ontwikkeling, die er op ge richt is de grote volksvijand verder terug te dringen. Vol lof sprak, de burgemeester over het werk. van de vereniging, die er naar streeft het brandweerwezen, nog verder te per- fectionéren. De voorzitter van de Ned. Vereni? ging van Brandweercommandanten en oud-commandant van de brand weer te Arnhem, de heer A Jonker, dankte uit naam van alle congres sisten voor de goede ontvangst en wenste de burgemeester geluk met het jubileum van het Schiedamse korps. Voor de demonstratie met Nu- Swift brandblusapparaten, die na de excursie naar Wllton-Fyenoord, om streeks 5 uur plaats vond op de Zand vlakte aan de Westfrankenlandsedijk, Prof. dr. R, A. J. van Lier, zal op dinsdag 11 september de tentoon stelling „Beeldend bezig zijn" ope nen, die door het Museum voor Ouders en Opvoerders inhet ge bouw 's Gravendijkwal 60 zal wor den gehouden. De tentoonstelling die tot eind oktober duurt, werd in samenwer king met de heer. W. Schenk, teken leraar in Den Haagsamengesteld, in opdracht van de Stichting voor Culturele Samenwerking in Am sterdam. De expositie wil een overzicht geven van het groeiproces van het werk van kinderen, die gelegenheid illov (de veldwachter uit ;.Wij gaan j hebben gekregen, zich door middel naaf Parijs") en de soubrette Suzy van velerlei materialen te ont- Delair (Quai des Orfévres"). (wikkelen. bestond een zeer matige belangstel ling. De doelmatigheid van deze hand- blusapparaten werd gedemonstreerd met de rode blusser voor vaste kool- stofhoudende stoffen, de blauwe schuimblusser voor vloeistoffen als olie en benzine en de zwarte blusser (tetra-blusser) voor brand inelek trische .apparaten en motoren. De nadruk werd gelegd op het snelle werken. Via de microfoon kregen de toeschouwers uitleg. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM. De Nederlandse Scheepvaart Inspectie heeft gasteren het Grieks-Panamese schip „Pam", dat in de Waalhuven lag, belet naar zee te vertrekken. Dc veiligheids voorzieningen aan boord van dit» 3594 gross ton metende schip, wareti zodanig, dat men het niet verantwoord achtte de „Pam" nog hnger in de vaart te houden. fAduertentie l.MJ Singel 114-116 Schiedam Sedert jaren vertrouwd adres Ir. S, Moesker, óe commandant van het Schiedamse brandweer korps zal op 4 oktober de algemene vergadering van het comité Tech nique International de Prevention et d'Extlnctlon du Feu (S.T.l-F.) te Rome bezoeken. Onlangs is de beer Moesker nog door dit comité on derscheiden, Van Nederlandse zijde zal bovendien worden deelgenomen door de heer D. R. A. yan Langen, hoofdinspecteur voor het brand- weerwezen uit Den Haag en dra. A. Th, van Bogaardt, burgemeester van Rijswijk en voorzitter van de Kon. Ned. Brandweervereniging. fVart een onzer verslaggevers) Schepen op de Noordzee werden gisteren verzocht uit te zien naar een witgeschilderd jacht met" drie Nederlandse jongelui aan boord. Het schip was op 2 september uit Hoek van Holland vertrokken naar Noor wegen, en sindsdien had men niets meer vernomen. Later bleek echter dat de jongens vanwege het slechte weer, een schuilplaats hadden ge zocht' op Terschelling. Naar wij van de N.V, Koninklij ke Maatschappij „De Schelde" te VHssingen vernemen, is van buiten landse reders opdracht ontvangen voor de bouw van drie tankers van 32,000 ton deadweight, alsmede van een motortanker van 19.000 ton deadweight. De aflevering van deze schepen zal geschieden in de jaren .1961 en 1962. Van onze correspondent) HELLEVOETSLUIS Op woensdag 5 september j.L toerei in de in aanleg zijnde werkhoven voor de uitvoering van het Delta-plan de eerste baby geboren. Het was het dochtertje „Teuntje" van schipper Cor nells A. Leeuwestein en zijn echtgenote Maria Jac. Vogel. Het motorschip .IRosa" lag in de nieuwe haven, grote ba- sattkeien te lossen voor de nieuwe werken, toen de ooie voor het op weg mar het warme Afrika nog even aan deed om het schippersgezin te verblijden met een dochtertje. y Bij nader onderzoek is ons geble ken. dat er zich reeds, eerder moei lijkheden hebben voorgedaan met de „Pam". In augustus werd het- schip reeds in de Engelse haven ..Wortbing- ton op verzoek van de klasse-expert en de expert van de Board of Trade vastgehouden omdat deveiligheids- middelen zich in een zeer verwaar loosde toestand bevonden. De'zwem vesten waren verteerd en men kon tussen de naden van de .redding boten doorkijken. In Worthington zijn toen twee nieuwe reddingboten aan "boord ge zet omdat de kapitein tijdig in Nar vik moest zijn in verband met een charter. Men heeft het schip toen laten vertrekken onder voorwaarde, dat het .wanneer het uit Narvik in Rotterdam aankwam voorzien, zou worden van betere veiligheids middelen. De twee nieuwe redding boten werden gewoon op een ruim aan dek gezet omdat' men met de oude boten geen weg wist. De boten zouden onmiddellijk gezonken zijn wanneer men ze te water had ge laten. Met hét tijdelijk certificaat van veiligheid is de „Pam" kortgeleden, in de Rotterdamse haven aangeko men. Het schip is hier in een dok geweest om geschilderd te worden. De reder Papa Leonardus wei gerde echter tijdens dit dokken de klasse-experts toe te laten en ne geerde dus de voorwaarden, hem bij net vertrek uit Worthington gesteld. Experts vonden vanmorgen het schip in dé Waalhaven, waar het ko len lag te laden,; terwijl er reeds frote lekkages in de ruimen was. leepboten trachtten het schip drij vende te houden door zoveel moge lijk te pompen. Na de „arrestatie" van het schip door dc Scheepvaart Inspectie zou het gisteravond in een dok worden opgenomen. Er zal.- nu een zeer diepgaand onderzoek wor den ingesteld naar de toestand van het schip. (Van een onzer verslaggevers) Vandaag hebben 47 groepen van gemeenteUiWe en bedryfsbrandweren uit alle delen van Nederland in het kader van de viering van het vijftig jarig bestaan van het Schiedamse brandweerkorps deelgenomen aan de landelijke brandweerwedstryden, die omstreeks 8.30 uur begonnen op de Vlaardlngerdljk en de Laan Ons Ge- De oude panden beneden aan de dijk vormden een. prima object in deze wedstrijden. De brandweerlie den snelden af en aan. om de op drachten zo snel en: zo goed moge lijk uit te voeren. Omstreeks 11 uur verscheen de Commissaris der Ko ningin in Zuid-Holland, mr. J. Klaasesz, in gezelschap van burge meester mr, J. W. Peek. In klasse I namen deel vijf ge meentelijke en drie bedrijfsbrand-r weren, in klasse 2, een en dertig ge meentelijke brandweerkorpsen en in klasse 2a acht bedrijfsbrandweren. Aan de beide banen noord en zuid waren de bekende tanks opgesteld voor de waterwinning van de motor spuiten. In de panden 4 cn 6 werd de brand verondersteld, die bestreden moest worden met eendrietal stra len, gevoed door de motorpomp.- Bij het binnenrukken van de pan den bleek in elk pand een „zandpop" aanwezig te zijn Deze poppen vor men tegenwoordig het hoofddoel bij het instellen van een onderzoek naar brand. Het redden van een mens is tenslotte van de grootste waarde- Eei-st laat in. de middag zullen alle deelnemende groepen een beurt heb ben gehad. Omstreeks vijf uür zou de burgemeester de prijsuitreiking verrichten in het Beursgebouw. Vanavond zal het nationale gezel schap, dat inmiddels een internatio naal tintje heeft gekregen, door de komst van enkele vertegenwoordi gers uit België, Frankrijk, Engeland en Luxemburg, naar het dokkan toor-oost van Wilton-Fjjenoord gaan, waar burgemeester Peek symbolisch diploma's zal uitreiken. In een hevige plensbuiis gister middag de 24-jarige kantoorbediende F. K. van der Hoeff uit de Fazant straat op de Ruigeplaatbrug met zijn fiets tegen een motorrijder gebotst, die uit de tegenovergestelde richting kwam. Vermoedelijk met een her senschudding werd hij naar het Zui derziekenhuis vervoerd. t.o.v. de notarissen B. E. Koenderink te Baarp en J. F. W; Meijer te Schiedam op vrijdagen, 21 en 28 september 1956, 11 u. v.m.-in „Arcade", L. Haven 71 te Schiedam, van 1. Het pand en. erve Marla- straat 14 t» Schiedam, kad. Sectie M no. 1023, gr. 1 A 2 c.3. Huur 673,40 's jaars. 2. Het pand en erve Maria s', raat 37. te Schiedam,, kad. Sectie M no. 958, gr. 98 ca. Huur 650.— *5 jaars. 3. Het pand eh erve Spoor straat 40 te Schiedam, kad. Sectie I no. 300, gr. 78 c.a, Hsjur 314.80 's jaars. Betaling en sanv.: 1 nov. 1956; Bez.: 19, 20. en 27 sept. 1956, 10—12 en 2—4 uur. Toeg.bew. en iol. by notaris J. F. W. Meijer, L, Nieuw- straat 121; Schiedam (Tel. 08191), Te koop etemgeb. Naaimachines koopt u bij de vakman. Voor. Schiedam het vertrouwdste adres A, van Leeuwen. Hoogstraat 82, te lefoon 65783, Reparaties on der garantie.. Betaling in overleg. Feestartikelen„Het Mas ker" te Schiedam. De grootst gesorteerde speciaalzaak van Zuid-Holland. Liedjes Voordrachten' - Wensen Toneelwerken - Mutsen Rubber maskers - Schmin ken - Pruiken - Snorren - Baarden - Scherts en Goo- chelartikelen. Eigen fabrika ten en importll Zie onze at tractieve etalage. Let op het juiste adres ,Het Masker", Broers veld 134. Tel. 64296. Op aanvraag: gratis catalo gus. Met honderden afbeel dingen, Dir. J, H. Villerius. Te huur aongeb. Voor uw feesten geen stoelen lenen bij de buren maar bij ons kunt u ze huren. H. J, Stentler, stoffeerder!), meu belmakerij, annex reparation, W. Frankelandsestraat 79, te lefoon 63974. Auto's - Motoren Hliwielen Moffelen van rijwielen, gede monteerd, gemonteerd met bijlevering van nieuwe ket- tingkast, spaken, spatborden en jasbeschermer 3750- Frans Waltman, Rotterdam- sedijk 240. telefoon 68948. Permanent Wave Hélène Permanent met toe stel, het beste wat er is, com pleet 5.—; stroomloos 7.50. Op vertoon van deze adver tentie ƒ1—'korting! Dames- en herenkapsalon „Hélène", Rembrandtlaan 22, telefoon 67170. Fotografie Rolfilms vergeten? Automaat staat voor u klaar. Alle soor ten films. Foto K, v. Vuu- ren. Hoogstraat 100, Voor pasfoto's naar K. van Vuur en. Hoogstraat 106," tele foon 68720. Ia spoedgeval des gewenst in 1 uur klaar. Diversen Alles op het gebied van glas Ln lood. Aa-Ve* Glas-in-lood- bedxijf. West Frankelaodse- straat 16. telefoon 66280. Inlasten van platen en foto's, en aquarellen, schilderijen. Scherpe prijzen en toch twee jaar garantie. G, van Loenen, Dam 41-43, telefoon 66192. Showroom: Vlaardingerstr. 6. Laat uw spiraal vermaken tot modem opklap, of kantelbed. Prjma afwerking, als nieuw terug. Het goedkoopste adres DUK, Groenendal Ia (Broers- veldpad), telefoon 67028 (na 6 uur telefoon 66789). Ledi kanten, matrassen, opklap- bedden. hutledikanten, kam- peerbedden enz. Kom eens praten. Van Loenen voor Verf. De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 41—43, telefoon 66192. Leasen Voor scooter les haar Autorlj. school H. P. Take, Jan Sonjéstraat 4, Rotterdam, telefoon 36777. en overtrekken: met een verendichte tijk 1-PERSOONS 39.50. 2-PÉHSOON5 49.50 Oranjegalerg 11 Telefoon 67844 voor werkplaats Kethelstraat en diverse bouwwerken Prof. K. Oniieslaan 193, Schiedam, tel. 69780 Op distïllateurskantoor is plaats voor een leeftijd tot 17 jaar. Sollicitaties met uitvoerige jjnlichtingen onder no. S 516, bureau van dit blad. - -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1