De eerste trekvogels zijn al vóór september vertrokken Donker en licht in de nieuwe lijnen Baggeren Wilhelminahaven is m .Zes vrouwen en één man 99 BILJARTFINALES ZIJN BEGONNEN De houtduif blijft lustig koeren Wibautplein heeft goede uitlening AGENDA BERVOETS MODE-SHOW Vrachtauto scheurt caravan open MONOPOLE VERTOONT: Wie heeft iets verloren? Jongens stalen >er en ijzer Met fiets gevallen MERCEDES- BENZ SHOW Afsluiting van de Eerste kinderen naar Oosterhout Postagentschap Burgerlijke stand Parktoernooi van Spieringshoek If; I,. Dinsdag 11 september 1956 WEER „VOGELVRIJ" VERKLAARD ZO ongemerkt 2ijri we weer in de herfstmaand aange land en dat nog wei zonder dat we eigenlijk echt zomer ge had hebben. Vele bloemen en heesters zijn al uitgebloeid en veel bomen zijn al weer bela den met vruchten. De lijster besbomen,, die weer een grote hoeveelheid oranje of rode bes sen hebben te torsen, zijn daar van een sprekend voorbeeld De vlieren dragen eveneens al bessen, doch deze worden eerst in de loop, van de volgende maand rijp. Met lijsterbes en andere bomen en heesters vor men zij in het najaar een zeer welkome voedselbron voor tal van vogels, die in de loop van de volgende maand tijdelijk of gedurende lange tijd hun bivak bij' ons zullen opslaan. Ook de spreeuwen zijn grote afnemers van deze lekkernijen. Evenmin versmaden zij de rijpe peren, die nog aan de bo men bengelen. Maar och. die vogels moeten toch ook door de wereld. De gierzwaluwen rijn zoals ver wacht in de tweede week van augustus naar hun winterkwartie ren vertrokken en gelijk hadden re, want de temperatuur in Afrika rot wel wat hoger zijn dan bij ons in die maand het geval was. A/f AAR afgezien daarvan: ieder jaar verdwijnen zij omstreeks dezelfde tijd, dus dat heeft roet het weer weinig te maken. Zelfs vertrok ken zö geen dag vroeger dan het vorig jaar entoen was het volop romer. Het moet voor deze rappe vliegers een klein kunstje zijn om deze verre reis te maken en ik denk, dat de hele tocht in enkele dagen wordt afgelegd. Nu duurt het weer tot be gin mei van het volgend jaar eer we zq weer terug zien en bun flui tend en schsl klinkend sie-sie-sie onophoudelijk horen. NIET MEER ZINGEN De zangvogels, die overigens niet meer zingen, zyn langzamerhand door de rui gekomen en kunnen zich dientengevolge weer wat mak kelijker bewegen. Enkele, zoals fitis en tjiftjaf, gaan zelfs zo ver, dat zij omstreeks deze tijd weer gaan zin gen, zij het dan. dat deze zang veel minder spontaan en korter is dan de voorjaarszang. Niettemin i? het wat aardig naar hun afscheidsgezang te luisteren. De enige vogel die zich niets aantrekt van het scheiden van de zomer is de houtduif. Dage lijks hoor ik hem nog lustig koeren alsof het volop voor jaar is. Nu is het zo, dat de houtduiven meerdere broedsels per jaar hebben en zelfs in deze maand en soms ook nog de volgende maand jóngen in het nest hebben. Eén keer heb ik het meegemaakt dat er jongen in november waren. Maar dan moet er niet veel gebeuren, of de jongen komen van de koude om. Het voed selprobleem is lang zo moeilijk niet voor hen als voor de insekteneters, aangezien de oude duiven altijd wel wat graan, peulvruchten of groen weten te vinden. En omdat zij even als de tamme duiven, de jongen uit de krop voeren, komen dezo dus niets te kort. TURKSE TORTEL IJUN familieleden de tortels zyn -*-■*- inmiddels eveneens naar het zul- den vertrokken, en evenals de gier zwaluwen. naar Afrika. Men neemt aan dat zjj niet zo diep Afrika in trekken 'als vele andere vogels en dat zij' zich in het noorden van dat werelddeel al aardig thuis voelen. De derde duivensoort, de hoienduif of kleine bosduif, is evenals de hout duif, 'standvogel, dat wil dus zeggen, dat deze ook in de winter in ons land blyven. Enkele jaren geleden is er in ons land een vierde soort bü gekomen, nl. de Turkse tortel. Psze. was oorspronkelijk een bewo ner van de Balkan en kwam via Hongarye en Duitsland naar Neder land. Hy werd in 1946 voor het eerst op de Vetuwe waargenomen en heeft zich .sedertdien enorm uitge breid. - Thans broeden - 2ij reeds in ver schillende provincies en zijn zelfs al op Voome waargenomen.. Ook deze soort is stand vogel en. ik hoop,- dat wij op een goede dag nog eens kunnen 'vaststellen, dat hij ook in onze contreien gaat broeden. Hij. lijkt veel op'de gewone tortel, heeft alleen een langere staart en heeft tevens een. zwarte ring om de hals evenals de tamme laehduif, waar mee hij wel eens verwisseld wordt. Enkele weken geleden zat er zo'n laehduif in mijn tuin, het was na tuurlijk een ontsnapt exemplaar, maar op het eerste gericht dacht ik toch aan onze Turkse emigrant Toen hij evenwel zyn langgerekt en ver velend „koekegoe" liet horen, was ik ineens uit de droom. TUSSENLANDING BUNA elk jaar in augusus zien we hier in het bos een of meer troepjes zangvogels, die reeds op trek zijn en die hier dikwijls een „tussenlanding" plegen te maken teneinde wat proviand op te doen. Het rijn zwart-grauwe of bonte vlie. genvangers, voor zover het oude. vogels betreft zwart en wit van kleur took wel tuineksters genoemd) terwijl de jongen grijsbruin gekleurd zijn en daardoor veel Uiken. op de gewone grauwe vliegenvanger, die zoals men weet, ook ten. onzent broedt, rij het tegenwoordig slechts in enkele pareu. De bonte houden er dezelfde tac tiek op. na als de grauwe. Ze sprin gen van een. tak of van een paaltje achter een voorbij vliegend insext omhoog en komen daarna In de meeste gevallen weer op het punt van uitgang terug. Hèt kenmerk van de vliegenvanger. De vliegenvangers doen het wat de trek betreft kalmpjes aan. Als zij het ergens goed hebben blijven zij rustig een weekje hangen en meest al zijn zij even ongemerkt vertrok-. ken ais zij gekomen zyn. De visdiefjes zijn ook al ver dwenen. Trouwens de laatste weken zagen wij ze al niet meer boven de grachten. Dit jaar hebben we ze slechts een enkele maal met hun jongen zien vliegen, ofschoon ik er van overtuigd ben, dat enkele praen in de polder gebroed- hebben. .Geregeld vlogen en kele oude vogels met hun kroost boven de beide plassen van het toekomstige park bij Kethel en dat is; naar mijn mening een bewijs dat ze daar in debuurt gebroed moeten hebben. In ieder geval zijn de legsels goed uitgekomen en dat is de hoofdzaak. WANQEDRAG (jP de Beer broeden Jaarlijks meerdere duizenden paren vis diefjes, maar helaas komt er van de jongen tegenwoordig niet veel meer terecht. "Vroeger zagen wij ze in augustus bij honderden by de Maaskant boven, öe; rivier op de visvangst, doch sedert enkele jaren, merken we daar niet veel meer van. Dat komt door. het wangedrag, van de zilvermeeuwen, die van eieren cn jongen der visdiefjes een enorme tol heffen. Dit is dan tok de reden waarom men het aantal rilvers wil beperken en dat zulks heus nood zakelijk is, zal nu wel duidelijk zijn. De wilde eenden zijn ook al wèer aardig door de rui gekomen en sommige woerden beginnen al -de fraaie glanzende groene koptooi te krijgen. Jammer voor deze vogels, dat de jacht weer is'geopend en ze kans lopen te eniger tyd neerge knald ts worden.' Ook de water snippen, die thans weer in de pol-, Bibliotheek in augustus: Met een uitlening van 1384 boeken in de maand augustus bewijst het nog jonge filiaal van de gemeente lijke openbare leeszaal en bibliotheek aan het Dr. Wibautplein haar be staansrecht. In de maand augustus werden in de bibliotheek in totaal 14.843 boeken uitgeleend (v.j. 10.876) waarvan 76S0 (v.j. 6705) in de cen trale bibliotheek, 383 (v.j. 256) in het filiaal Dwarsstraat. 1873 (v.j. 1728) in het filiaal Lorentzlaan, 1659 (v.j, 1456) in de jeugdafdeling, 1384 in het filiaal Dr. Wibautplein, 1123 (v.j. 579) uitleenpost Kethel, 327 (154) uitleenpost ziekenhuis én 414 cor respondentschap Maasdijk. Het aantal houders van leeskaar- ten bedroeg 4498. (v.j. 4050) en 'het aantal boeken was 52,196 (v.j. 50,188). der rijn verschenen, lopen dit risico. Tot 31 januari van. het volgend jaar zijn ze om zo-.te zeggen vogelvrij verklaard! Zoals mén wellicht gezien zal hebben, b.v. vanuit.de trein, vertoe ven er. in de weilanden nu zeer veel kieviten. Soms. rijn er, honderden bijeen.. Op een gegeven moment kunnen ze als op commando de lucht in gaan-en. ziet men een, war reling van zwart en wit'Een schit terend gezicht. Ookontmoeten. we thans wulpen in de polder en ookde iets kleinere regenwulpen, 's Avonds en 's nachts horen we deze vogels dikwijls over vliegen en aan de trekroep kun je precies vaststellen welke van de twee hei is. De gewone wulp roept een enigs zins melancholiek „tjui-tjui", erg hoog, en de regenwulp een tamelijk bits klinkend „bi-bi-bi-bi-bi". U moet daar beslist eens op letten. T A. DE JONG Grauwe vliegenvanger VOOB HEDEN Apothekers nachtdienst. Geopend is apotheek fa. Gouka en Co., Groenelaan 127. die ook ge durende' de volgende week de nachtdienst waarneemt. Bellen o« ongeval; G.G. en G-D_ Tulnlaan 80. telefoon 692SQ. PolUie-alarmmumnér: 64666. Gem, Openbare Leeszaal en Biblio theek. Lange Haven, geopend iedere werkdag tbehalve maan- dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere - avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8,30 uur. Zondags gesloten. K-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dnm; Geopend tedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. fede- re avond (behalve donderdags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur: des zondags gesloten. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Marcellino, brood en wijn", Monopole, 2;T en 9 uur: „Zes vrou-- wen en één man". VOORSTELLINGEN Malson Westhuis, 2.15 uur: Ope ningsmiddag Ned.- Ver, v. Kuis vrouwen. Arcade, 8 uur: Fèrsoneelsver. Fon- tiine, cabaret. Een uitstekende bint v«tt een met oud ijzer géladen. vrachtauto scheur de. gistermiddag omstreeks half vijf de zijwand van een caravan over de gehele lengte open. De caravan, die het eigendom .is van B.B. van B. uit Schiedam, stond geparkeerd langs de Rotterdamse Dijk, toen hij geraakt werd doör de passerende vrachtauto. Tegende bestuurder van de vrachtauto, de chauffeur J. A. M, v. d. G. uit Rotterdam, Is pro cesverbaal opgemaakt. De rükshavenméester deelt mede, dat woensdag 19 september van de helling van de scheepswerf Gusto te Slikkerveer een zuiger 'te water zal •worden gelaten.' :.- In verband met: deze tewaterla ting zal op de Nieuwe Maas tussen kmr. 990 en 990, 6 hetscheepvaart verkeer worden gestremd van on geveer 16.35 uur tot na de tewater- ating of zo veel. langer als nodig zal blijken. De bakkerbakken, die op 't ogen-re watersportverenigingen onderge- blik af en aan varen van de Wilhel minahaven naar het industrieterrein aan de Schie, zijn het beste bewijs dat het baggeren in Schiedams ha ven in volle gang Is. De vorige week woensdag Is men daar met de werk zaamheden begonnen, die "worden uitgevoerd door de firma Pikker- boom en Sybrandy uit Ondchaske (Friesland). Binnenkort zal ook "met de afbraak van het openluchtzwem bad aan de Westfrankenlandsedijk" worden begonnen, In de werkzaamheden rond de Wilhelminahaven valt het accent voorlopig op het uitdiepen van de haven. Men wil er zo snel mogelijk voor zorgen, dat de grootste tan kers aan de steigers van Tanker- cleaning kunnen meren. De bagger molen, die wordt gebruikt is niet zo groot, maar beschikt over een aan zienlijke capaciteit. Met al het hulp-, materiaal en de woonschepen ér' bij ligt er een. complete baggervloot in de haven. In de Schie ligt een. perszuiger, dié de modder op het: industrieter rein spuit uit -de bakken, die de la dingen aanvoeren. 7" Dé jachtwerf van v. d. Bosch, naast het oude zwembad waarover we reeds eerder uitvoerig schreven, gaat naar de andere kant van de Ha- Venstraat, waar grond van de firma Hoek verkregen is. Zoals bekend is, zullen alle ande- Hoe uit- een volkomen ongerijmd maar niet eens zo heel vreemd ge geven een .allerkostelijke film. kan groeien bewijst Het producers-duo Launder—-GilLiat mét Zes vrouïuèn 'en één man" (The constant husband). Ongerijmd mat de relatie tot de din- gen betreftniet ééns zo heet vreemd, omdat bigamie, een wel meer voor komend, hoewel zeldzaam verschijn sel In een hotelletje, ergens in Wales ontwaakt, een man. - Hij weet niet waar "hij is én hij weet evenmin wié hij; is, kortom, hij heeft'zijn geheu gen verloren. Met behulp van een psychiater volgt hij het spoor terug om achter zijn identiteit té komen. Dit'heeft dé merkwaardigste gêvol- gen, want! achtereenvolgens blijkt, dat'de: vrouw,, naar wié hij wordt te ruggeleid cn met wie hij correct ge trouwd is \niet- rijn' enige wettelijke echtgenote ls en waar "rijn-herinne ring hem voortdurend in de 'steek :laat. schept dit alJerlëL 'sch.otkende i Harrison. De lo.sbot (Rex Harrison) in één van de vele netelige situaties, met één van zijn vele vrouwen, de vu rige Lola (Nicole. Maureg). Vit: „Zes vrouwen en één rrian*'. en uiteraard humoristische compli caties, die een climax bereiken, wan neer hij ook nog in aanraking komt met een half dozijn andere vrouwen. Hij begint van zichzelf te walgen, wordt ten'slotte gearresteerd en be kend schuld, hoewel zijn vrouwelij ke advocaat,, die nota bene door alle andere echtgenoten wordt betaald omdat deze zoveel van hem houden, hem er toe tracht, te brengen zijn onschuld vol te houden. Laten wij hef eind niet verklappen van deze film vol zotte situaties, verrassingen eh; typeringen.. De hoofdrol in. dit stukje echt Engelse humor (in tech nicolor) wórdt vertolkt door Rex Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie t« Schiedam tussen 812.30 uur en 2—6 uur Plastic regenjas 1 paar handschoenen: driewielig kinderfietsje Te bevragen bü de vinders: Portemormale met inhoud. V Beesten, St. Jacobs Gasthuis, B. K. Laan; fiets tas. met inhoud. S. Bergers, Hoogstraat 188; portefeuille, met inhoud, R, Gut- lich, B. K. Laan 165 B; portemormale, met inhoud. Meier p.a. Votksgebouw kamer 2, TutnUan 50; portefeuille, met inhoud, A. J. Bijl. Hcenvhetschestrnat J2 autosiep, J. Abshovcn. Archimedesstrast 8 B; speeigoedbeertje. H Carree. Koe markt 5; kinderfietsje, suijs, Tutnlaan 96: dop van benzinetank. J MatthJjse, Newtonstraat 48 b.: schooletul. met in houd. M. *t Hart. W. Frsnkelandsestraat 31: huissleutel K. Zwancnbugr Lange Achterweg 29- "bril ïn etui, v. d. Tas, Co- pernicusBtraat J1 a: zwarte dameshand schoen, S. den Boer, Vondellaan 29 b; kinderschoen. G. v, d, Bosch. Bilder- dijkstraat 29 b; truitje en jasje, H, Boot D. v Wassenaarstraat 18 a,; Klndercape. Rook Boyleslraat 5 a: j opper. F. v. Vloed, D. v. Wassenaarstraat 23 to.; on derjurk, Vermaat; Graaf Florlsstraat 11 tel. 56257; halsdoekje. F, 'Janse, Grote Markt 7 a: Grijze pet, J. Meeder. Ph, v. Bourgondiëstraat 15: regenjas, A. Kui per, Lange Achterweg 14: staaf zaklan taarn v d Waal, v. Dijckstraat 22 b: Meetlat L. v d. Valk, Bocrhaavelaan 60 b; mapje mét foto's, M. Hamburg, Een- drachtstraat 14 a; bedrag aan. geld. mevr. Eibers, v. Swindenstraat 42: zwart krullend hondje, met witte achterpoot jes, en halsband, F. Maagdenberg. Zalmstraat 40; jong katje, wit bruin, J. Rietveld. Buitenhavenweg 3 b. Haringvangstbericbten Vangstberiebtea uit zee: VL 70, 2 kantjes; VL 203 1; VL 205, l: VL 207, 12; VL 208, 3; VL 218, 3; VL 29, 2; VL 88. 20. VL P~ 68; VL.115, 6; VL 190. geen vangst; VL 196, 35: VL 197, 60: VL 199. 30; VL 53, 14; VL 61. 1; VL 83. 37; VL 166. 1 VL 14, 5; VL 84» 3: VL 8fl, 5; VL 112, 50 VL 132, 5, Binnen: VL 56 M. Dijkhuizen met 40 last: VL 71 A, -v. d. Toorn 5 last; VL 142 A. Rog 25 last; 90'kis1en verse haring, 80 kisten diversen: "VL 114 A, Visser 40 last: VL 172 C. Poot 40 last-, VERTROKKEN;.VL 132 H. PlUgge.- bracfat worden in de nieuwe jacht haven, die aan het eind van de Maasboulevard komt. Verwacht wordt <lat. de werkzaamheden rond de Wilhelminahaven. in de zomer van 1957 gereed zullen zijn. De politie heeft vier jongens van 12, 13 en 14 jaar aangehouden, die in de afgelopen week op verschil lende plaatsen kaper en ijzer heb ben gestolen o.a. bij de gemeente smederij en uit een schuit van de ijzerhandel van Van Gelderen, Om het .koper te kunnen bemaehii^en hebben de jongens ook een grond- kabel afgesneden en afgebrand. De kinderpolitie heeft de zaak in on derzoek. v-." De 12-jarige scholiere.W. B- reed gistermiddag in. de 'Burg, Knappert- laan met haar liets tegen een brom fiets en kwam te vallen, doordat zij haar evenwicht verloor. Het meisje liep schaafwonden op en werd ter plaatse door dr. F, Jongerius ver-- bonden. (Advertentie l.Mj Belangrijke van Woensdag-12 t/m Zondag 16 September.*m GEBOUW EMPORIUM, kipstraat. Naast de nieuwste modellen van Mer cedes o.a. de 190, 219 en 220 S tonen wij U hier tevens de origi nele Mercedes fabrteks-race- wagens, de 300 SLR en de 2,5 liter lormule-racewagen. Een shom die U niet moogs missent Geopend van 10 22 uur* VRIJ ENTREE AUTOBEDRIJF VICTORIA ZwszrdecToontlraat 2-23 - Rotterdam Tel. 30920-377S0 Showroom: GfO>n«nd«al 29F Tel, 23666 DaÉfer;óófc in de goedkopere prijsklasse wel iets te bieden is, toonde Bervoets met deze charmante japon van zij 4e. GEMEENTE f^W^SCHIEDAH fOFFICIEEL NIEUWS~1 In verband mët-détu'itvóering- van verbeteringswerkzaamheden aan de Koemarktbrug, zal - 'd- 'e in de nacht van. woensdag 12 op londerdag 13 september e.k. van 0.30 uur. tot 5.30 uur voor alle-'verkeer zijn af gesloten. Gisteren zijn de wedstrijden voor de persoonlijke kampioenschappen 4e en 5e. klasse libra .voortgezet met de eerste ontmoetingen tussen de acht hoogst geklasseerde spelers in beide klasssen. Voor de 4e klasse worden deze wedstrijden gespeeld in het clublo kaal van Eureka aan de Hoogstraat te Schiedam, terwijl 'die van de vijfde klasse plaats vinden in het verenigingslokaal van Luctor et Emergo te Maassluis. Voor de vierde klasse waren de hoogst geklasseerden Korpel en De Jong van Eureka, Mondt, Kentie en Eens van Volksgebouw, Boekestijn, Entré Nous, De Herder, Kleine Conf, en De Wit, Luctor et Emergo, Er zijn. zeer goede partijen ge speeld, waarvan de partij tussen Boekestijn—De Jong in de minst aantal beurten van 30 dóór Boeke stijn werd gewonnen. In het begin was Boekestijn bijzonder op dreef. Hij noteerde in de lie beurt reeds 42 caramboles. Tegen enkele series van 8. en 11 kon De Jong niet op. De Entre Nous-speler zakte toen plotseling af en had 11 beurten no dig om op 52 te komen; De Jong noteerde 34. Deze speler bleek uit het lood geraakt en miste enkele geboden goede scoringskansen. Inde 30ste beurt had Boekestijn gewon nen. Boekestijn 75 .75 30 21 2.50 De Jong 75 41 30 S 1.36 Korpel had tegen De Jong aan vankelijk een kleine voorsprong, welke .echter hierna door De Jong werd weggewerkt. Deze speler over speelde toen zijn tegenstander én nam een voorsprong welke uitliep tol'24.. Zesendertig stoten had De Jong nodig om de 75 vol te maken, terwijl Korpelslechts 51 noteerde. Korpel 75 51 3S 5 1.42 De Jong 75.75 36 8 2.08 Een spannend duel Is de wedstrijd Lena—Kentie geworden met wisse lende kansen. Om beurten hebben de spelers een voorsprong gehad, tot Lens in da 43e beurt op 74 kwam en Kentie op 72. Zes. beurten had Lens nodig om het winnende punt te maken, terwijl Kentie het niet verder bracht dan 73. Lens 75 75 49 7 1.53 Kentie 75 73 49 7 1.48 Kentie was aanvankelijk wat be ter op dreef dan Mondt en noteerde in de ge beurt 24 caramboles tegen Mondt 9. Hierna- demonstreerde Mondt rijn kunnen met enkele* prachtige stoten, waardoor hij di verse series opbouwde. Toch kwam Kentie in de 24e beurt nog even gelijk. Mondt kwam met series van 7 en 13 op 61 te staan terwijl Kentie niet hoger kwam dan 43. In de 37e beurt maakte Mondt de 75 vol; Kentie had er 59. Mondt 75 75 36 13 2.08 Kentie 75 59 36 8 1.63 Voorts werden gespeeld: De Wit 75 75 34 10 2.20 De Herder 75 53 34 15 1.55 Korpel Mondt De eerste kinderen zijn tn het nieuwe schooljaar naar het schóól- buitenhuis in Oosterhout vertrok ken, Gistermorgen z^n ze met bus sen van de scholen gehaald- Het zijn ongeveer 90 leerlingen uit de hoogste klassen vau de volgende christelijke scholen: Dr. de Savor- nin Lohmauschool, Prinses Bealrix- en Prinses Maxykeschool. 'sMorgens om kwart voor negen vertrokken de bussen en enkele uren -later werd reeds de behou den aankomst van de jongelui ge meld. In feite is het niet de eerste groep schoolkinderen, die - een be zoek aan het schoolbuitenhuis brengen. In de - laatsteweek van juli waren ongeveer 60 leerlingen van de Comeniusschool B en de Klaas de Vriesschool A er al ge weest. De leerlingen, die er thans zijn, zullen zaterdagmorgen terugkomen. De volgende week maandag vertrek ken 80 kinderen van de volgen.de openbare scholen: Willem Brouwer- school, Prof. dr. Ph- Kohnstam- school en de Burg. Verveenschool in Kethel. De week daarop zijn de leerlingen van twee katholieke jon gensscholen aan de beurt; St. Hen- ricusschool en St. Thomasschool. De data waarop de andere scholen naar Oosterhout zullen' vertrekken, wor den nog bekend gemaakt. In het perceel Westfrankenland- sestraat 138, 'waarin de heeri G, Et- man een sigarenwinkel heeft ge opend, zal met ingang van maandag 17 september a.s, een postagentschap worden gevestigd. De gebruikers van het opgeheven postagentschap in de Vondellaan zullen derhalve van. genoemde datum af hun post zaken kunnen' afdoen in de west- frankenl.straat nr. 138. 75 75 42 75 57 42 31 In het verenigingslokaal van Luc tor ej Emergo te Maassluis werden de volgende resultaten geboekt: Verheij e Offerman Maas Krabbendam 50 43 44 50 50 44 42 25 50 25 0.37 3.11 1.68 2.00 Diefstal op sportveld Toen de 22-jarige. P. L. B. zondag in de rust. tijdens een voetbalwed strijd'op het voetbalveld van .Wil- ton-Fijenoord in het kleedlokaal ging, bleek zijn portemonnaie, in- houdene ƒ25,te zyn verdwènën. Verheije Maas Offerman Krabbedam 50 34 50 50 Geboren: Abraham z.v.'M. 'F. v; d Windt en AL Krauwinkel; Johan nes z.v. M. Schel en J. P. Klepké; Adriana, d.v, J;- F. Kamp en A. Kosten; Christoffel E. z.v. H! A. van Beers en J. P, Scholte; Cbristlaan A. E., z.v. p. J. van Don gen en C. A.Linders; Maria E., d.v. li. G. M. Huigen' ert P, C.'G. v. d. Most; Aart, z.v. A. Zondervan: en P. van Vliet. vV'. Overleden: J, H. W. Buch, 81 jr.Finale wordt nog ^gespeeld.- Nieuwe lijnen en kleurencombina ties kunnen nog'een onderwerp van discussie vormen, maar over het ma. teriaal dat de firma Bervoets blij kens- haar mode-show gistermiddag in Schiedam, laat rien moet mén wel unaniem van oordeel, zijn,' dat dit van voortreffelijke 'kwaliteit is. En meer dan dat: de nieuwste stoffen zijn er verwerkt naar de nieuwste modellen en bovendien nog bereik baarvoor haar, wier gevoel voor schoonheid en elegance niet via een banksaldo maar langs de nuchtere weg van het huishoudelijkbudget moet worden bevredigd- Het was dan ook geen wonder» dat er-herhaalde lijk een bewonderend gemompel door Musis, Sacrum .Jdonk.. wanneer er weer. een 'jerséy.-deux,. pièce. een mantel, óf een geklede japón werd vertoond, die 'binnen ieders bereik bleek te. liggen., .Wij dénken in de.eerste plaats aan de-mandarijn-kleurige jongemeis jes jurk met het afneembare, korte jasje, aan de zeven, achtste mantels met bijbehorende japón, aan. de amazone-mantel van gestreept tweed met. de wijde cirkelrok en. het strak ke iyfje, praktisch- gesloten met kno pen, aan de tinneroy rodovergooier en de avondjapon met de lichtgroene stola, die aan de achterkant door een aan ;de japon, vastgenaaide, lus is gehaald en los als een feëerieke slui er meedwarreit. De kleuren van de in de confectie bedrijven gemaakte mantels zijn over het algemeen aan de donkere kant,.de japónnen gelukkig wat fleu riger: De nieuwe magnèetlijn, met de sterke verbreding op de heupen en de smal aflopende rok is In zijn meest geprononceerde vorm in de praktijk uiteraiird nietdraagbaar en werd ook sléchts in énkele avond modellen getoond. De empire lijn da arentegen-bied veel variatiemoge lijkheden en flatteert vooral slanke figuren buitengewoon. Dat '-er per jaar vier miljoen mantels uit Ne derland naar het buitenland roet na me 'naar' Zweden worden geëxpor teerd ómdat ons-land de beste con fectie aflevert, geloven wij graag. Camel, zibeline (ook en vooral voor hoeden die Jo Knappers zeer goed passend- bij de kostuums ma-akte) flausch, fluweel! mohair, vilt en tweed zijn de- stoffen die* door de conf ectie-fa brikanten met -zoveel succesworden. verwerkt/ Jaap Da niels illustreerde de show met zijn prettige piano-muziek en droeg zeer zeker -het zijne 'bij tot haar welsla gen. Uitslagen van zaterdag en zondag: Afd. DE: halve finale roe}. Klein si mëvr. Voorwinde 6—2 6—2r fina le mevr.de Kreek sL mej. Kleiss 4—6 7—5 6—1. r- t HE:. C. Rottier sl. W.. Bloemhof 97 6—4: H. Sïgterman sl C. Rot tier 6—4 6—2; .finale:.P, Geul. sL C Rottier 6—0 6—1. Afd II DE: mej. J. Legen. sl. me vrouw de Jong-Boers 1—6 9—7 97; finale; -mej.. J- Legen si mevr. E. Biaisse 7—5 3—663, HE; J. Hoogendoom sl. "WV Blais- se 6j 6_3; finale: A, Hofman sL J. Hoogendoom 64 6—1.- - DD; Mevr, Drukker, en mevr. Sïg terman sl. mevr Adriaansen-mevr. E; Biaisse 2—0 7—5 6—1; finale: mevr, Beukers en mevr. v. Woer- kom sl. mevr. Drukker-mevr. Sïg terman 3—6 .6-7-4. 6—4. HD: B. Wleringa en P. Geul al, J. Hoogendóórn-Jï Timmer 75 63; A. Hofman, en J. Rotscheidt sl. Bloemhof-C. Valk: 6—3 .6—1; B. Wieringa en P. Geul sl. Willemse- H. Parent 61 61; B. Wieringa; en P. Geul sL W. Biaisse en F.-Reens 6—2 6—3; A. .Holman en J. -Rót- scheldt sl. Gi Bernard-Sigterman 62 57 7—5; finale: A. .Hafman-J. Rotscheidt sl. Wieringa-Getil.::4—6 64 64. GD: mej.- de Vrjes-A. Rofman sL mej. Legen-J. Rotscheidt 6—0 62; mevr. Ter Veer-H. Sigtexmari sl. me vrouw Sigterman-Hoogendoorn 6—2 3—6 75; mevr. Nesse-Herk sl. me vrouw. Drukker-B; Drukker .6—0 6—0; mevr. 'Timmer, en W. Biaisse 'sl. mevr. Nesse-Herk 6—8 64 6-^4; mevr. Bernard-Wfèrin'ga sl.' mevr. Beukers-Janscn 6—3 4—6 61;. mej. 1 de Vries—A. Hofman sl mévr'. Timmer-W. .Biaisse 6—3,-6—3 -7—5

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1