m SCHOOLBUITENHUIS IS BEPAALD EEN SUCCES IN OOSTERHOUT Een oud dametje speelt The Ladykillers55 weg Plstrictskampioenen in 4e en 5ë klasse Nieuwe bascuiebmg in gebruik gesteld flinke werkkrachten J. D. van MEURS Koeriersters Twee maal een naam, Twee maal een faam! Aboïinsert U op dit blad! PIANOS - ORGELS Eerste groep enthousiast thuis gekomen „Mijn man, de test-piloot" Leger des Heils en het Oogstfeest Burgerlijke Stanrl Taptoe Grote Markt van politieband De verkeerslichten in G. Verboonstraal OM DE BILJARTTITELS De Jong en Krabbendam op ereplaatsen Grote dag voor Maassluis Diefstal van ijzer Fietser geslipt en gewond Openb. vrijwillige verkoping Erven Lucas Bols en A. de Koning AFSLAG moderne woninginterieur WONINGINRICHTING yrl. administratieve kracht Zaterdag 15 september 1956 DE wandelingen in de-vrije natuur vormden, een attrac tie op zichzelf voor de kin deren. Bovendien konden deze gecombineerd worden met een studie van. de natuur. Eén avond is men er gezamenlijk op uit getrokken.onder leiding.van de bos wachter. We.' hoeven nauwelijks te zeggeii dat die lange wandeling door het donkere bos een hoogtepunt was. Het oten in'het schoolhuis is goed. De meisjes leveren hier hun bijdra ge met het tafeldekken, en dergelij ke. terwijl de corvee-arbeid van de jongens zich over de vloeren uit strekt.' aanvegen (Advertentie LM.) van. De volgende morgen, was het reeds zeven uur geworden. Als je veel in de buitenlucht bent en lange wandelingen maakt, dan Ls de maaltijd goed besteed. Enkele meisjes heb ben corvee en kwijten zich met zorg van hun taak: het dekken van dé tafel en het uitdelen van de maaltijd. Wandelingen Singel 114-116 - Schiedam Sedert jaren vertrouwd adres EEN vrolijk gezelschap is vanmorgen uit Ooster hout in Schiedam aange komen. Het waren de eerste kinderen, die in het nieuwe schooljaar hebben genoten van een verblijf van een week in het schoolbuitenhuis. Negentig leerlingen ongeveer uit de hoogste klassen van drie chris telijke scholen: Dr. de Sav. Lohmanschool, Prinses Bea trix- en Prinses Marijkeschool. Dat het schoolbuitenhuis in Oosterhout een succes is, daar-, over waren allen het eens. Ook de onderwijskrachten, die hun scholen vergezelden. Een dezer dagen zijn we- even in de na middag in Oosterhout geweest om een indruk te krijgen van de gang van zaken. Ravotten DE lessen waren juist afgelo pen toen we aankwamen en overal in het rond waren de kindoren naar hartelust aan het spelen en ravotten. Tot meerdere luister van het geheel bloeide de heide, zodat het een lie ve Just was om aan te zien. Niet al le kinderen echter dartelden rond het buitenhuis. Een aantal jongens en meisjes was nog druk aan het handwerken, terwijl anderen in de eetzaal bezig waren met het corvee: het dekken van de tafels eri het uit delen van de maaltijd. Maar of ze nu werkten of niet. al lemaal vonden ze dat deze heerlijke ■week busten veel te gauw voorbij ging. Natuurlijk had het wel een beetje geregend, maar ook binnen, in het gezellige buitenhuis wil de tijd wel om. Verveling was er be paald niet by. Si>elmateruial! DE ervaringen, die de onder wijskrachten hebben opge daan in die korte tijd zijn alleszins bevredigend. Een paar van hen vertelden daar iets over. De eerste dag was nog een beetje onwennig, maar spoedig was ook dat er af. Veel nuttige er varing is opgedaan, waarvan de vol gende leiders zullen kunnen profite ren. Een rapport hierover zal wor den uitgebracht. Een beetje lastig was het. dat er te weinig spelmateriaal voor handen was. De scholen hadden zelf het een en ander meegenomen, zoals een pingpongtafeh maar met zoveel jon gens en meisjes bij elkaar is er vooral bij slecht weer veel van deze zaken nodig. Tenslotte moeten de kinderen bezig gehouden worden. 's Morgens om tien uur is de start in het schoolhuis. Tot twaalf uur blijft men bezig en van twee tot vier uur is er weer les. Toch krijgen de jongens on meisjes buitenlucht genoeg, zowel vóór als na de lessen, ook al omdat het jeugdige gezel schap VTOeg uit de veren is. Na het eerste overnachten in het buitenhuis waren de leerlingen al om zes uur op de been. Maar toen het ongewone cr een beetje af was en de buitenlucht en vermoeidheid van stevige wandelingen een woord, je gingen meespreken, werd het op staan naar iets latere tijd verscho- Het te buiten, kijf: die eerste week in Oosterhout ls een succes géwor den. Maandagmorgen gaan 80 kin deren van openbare scholen er naar toe (W. Brouwerschool, Prof. Kohn- stamschooi en Burg. Verveenschool). Ze staan reeds te popelen. En op 24 september is het de beurt van twee katholieke jongensscholen (St. Hen- ricus- en St. Thomasschool). PASSAGE-THEATER VERTOONT: Een mengsel van klucht, thriller i grandguignol heeft Alexander Macicendrick ondergebracht in. „THE LADYKILLERS", Maar filmhumor van de klasse Whisky: Galöre, The Maggie of The man" in 'the white suit, is het niet geworden, on danks de -medewerking van enkele andere reputaties als Alec Guinness, de vitale Katie Johnson of William Rose, de - scenarioschrijver, die ook het kostelijke verhaal van „Gene vieve" op zijn naam heeft staan. Misschien verwacht men teveel van zo'n team van talenten, mis schien'ook heeft de Britse film ons de. laatste jaren tezeer verwend met superieure humor in spitse ko medies. Het genre verdraagt- juist In Monopole:: In de Amerikaanse film Tiger the Sky" (Mijn man, de test piloot) wordt de realiteit van de loopbaan van ,'n straaljagerpiloot ons 2eèr nadrukkelijk voor ogen ge houden, als om aan te tonen dat en hoeveel opoffering er nodig is om paraat te zijn- voor een even tuele aanval van de vijand. Tot het beste gedeelte van de film behoren dan ook de zuiver technische be- zonderheden, daar waar de Ameri kaanse luchtmacht parate oefenin gen uitvoert op de vliegbasis van Lake Murrow. Het verhaal is vrij simpel, maar daarom niet van waarachtigheid gespeend. Een zekere Mac (Alan Ladd) wilmet alle geweid het luchtruim in eri hij doet dat ook, meer dan zijn echtgenote (June Ally son) eigenlijk lief is. Hij strijdt in Europa gedurende de wereld oorlog, en neemt als jachtvlieger deel aan de strijd in Korea. Be houden keert hijhuiswaarts naar vrouw en kinderen, maar bij het invliegen van. een nieuw type jachtvliegtuig komt hij om het le ven. „Tiger m the Sky" heeft zijn leven geofferd voor de veiligheid van de jongere vliegers en zijn echtgenote weet er in te berusten. Hier ziet u een klasje van het schoolbuitenhuis in Ooster hout. Onder leiding van dc juffrouw zijn de kinderen met overgave aan het knutselen. Is er Iets prettigers dan dit, spelen uitgezonderd? door zijn hoog niveau niet zoveel herhalingen. „The ladykillers" zijn vijf zware jongens,- die het vreedzame pension van een lieve oude dame uitgeko zen hebben als operatiebasis voor een machtige overval op' een geld transport. Onder leiding van een neurotische „professor" (Alec: Guin ness) camoufleren. :zij zich als ama- teur-kamermusici, die achter ge sloten deuren steeds maar het mooie menuet van Bcccherini.op „de grammofoon spelen, Het argeloze dametje, dat, onbe wust ook een rol. krijgt te ..spelen in de: overval, loopt pas gevaar "als de vr.eemde gasten bij hun aftocht haar argwaan wekken. De mannen laten het lot beslissen, wie van. hen de- likwidatie van het' -kordate mensje zal uitvoeren, maar als het zover, is, kan geen van de kandi daat-moordenaars de moed. tot. de daad vinden. Tenslotte roeit de bende - zich op vermakelijke wijze, zelf uit en het dametje wordt eige naresse van de 60,000 ponds-buit, doordat bij de politie niemand haar vreemde verhaal gelooft. Het is niét de film van Guinness geworden, die als een vreemde dokter Coppelius wild loopt te ac teren. maar wél van de kittige, 72-jarige actrice Katie Johnson, die een. veroverende creatie geeft van het oude dametje, maar in feite ook haar hele omgeving wegspeelt. Cecil Parker, Herbert Lom, Peter Sellers en Danny Green zijn de fraai ge typeerde mede-booswichten in deze film, waarin enkele zeer - Brits-hu- moristische trekjes te bespeuren zijn, maar waarvan het magere ge geven tezeer uitgebeend is om de lacht voortdurend- op de gezichten te houden. Wat de geschiedenis aan origina liteit" mist heeft Mackendrick wel grotendeels weten op te vangen in een speelse, op komische details ge richte regie, die met bewonderens waardig gemak van demeest sinis tere misdaad-fragmenten overspringt naar de gemoedelijke sfeer. Artsen op zondag In spoedgevallen zijn dit week einde de volgende artsen te raad plegen: L>. H. E. Geerdes', Veen- lantstraat 2. tel. 68357: J. v. Buren, Buys Ballctsingel 72-76, tel. 69661; W. A. de Ridder.' Stadhouderslaan 46, tel. 67590. Geopend is apotheek M. M. H, Evers, LaiigeHaven 81, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt. KERKDIENSTEN Ned. herv. gemeente. Grote kerk: 10 uur da. J. G. Jansen en 5 uur ds. J. de Groot (Apeldoorn) opendeurdienst. Nieuwe kerk: 10 uur ds. A. Hoffman en 5 uur ds. J. Gras. Westerkerk: 9 en 10.30 uur dr. L. J„-Cazemier. IH. Doop) en S uur ds. M. Ottevanger (Lelden). Vre- deskerk:.9 en 10.45 uur ds. J. D. Smids en 7 uur ds. .A. Hoffman. Pr. Marijke- sehool (Nieuwland) 10 uur:-dsr J. K, F. Mahtz (Charlois). Ketbel: 10 en 7 uur ds. De Bruljit. Geref kerk Oosterkerk: 10 uur ds. E. J, Oomkes en 5 uur ds. J. Nawijn, Plantagekerk; 9.30 uur ds. G. Brinkman en 4.30 uur ds. K J. Oomkes. Julianakerk; 10 uur ds. J. Nawijn en 5 uur ds. G. Brinkman. Ketheh 9.30 uur- ds. W. H. v. Zuilen (R'dam) en 2.30 uur ds. G. Brinkman: Ziekcndlenst gemeen te-ziekenhuis: 7 uur. ds. H- Hemmes; Ned. herv. geref. evang. Gebouw Irene 10 uur ds, Stolk; (Nieuwerkerk a, d. IJsSel), Westerkerk: 5 uur ds. M. Otte vanger "(Leiden)Ned. prot. bond. West- vest S2: 10J0 uur ds. J. A. Hebly; Evang. Luth. kerk 10 uur ds. J. Wlersma (Ede); Oud katti. kerk Dam 28: 10 uur hoogmis en' H. Communie en 5 uur vespers van dankzegging. Chr. geref. kerk. Kerkge bouw Warande: 10 en 5 uuj- ds. A. Zwiep Chr. ge«f. gem. Volksgebouw Tuin laan: 10 en'4 uur ds. M. J. Middelkoop: Oud-geref. kerk. Jeugdhuis Lange Ha ven 87; 10 en 5 uur ds. F. Luytjes. Bap- tlstcngemeente. Kapel Lange Haven 59: 10 en. 7 uur ds,. J, Segaar; Leger des Heils. Lange Haven 27; 10 uur dank dienst en opdraehtdienst, 7.30 uuj; oogst feest-dienst. Gerrit Verboonstra'at: 6.30 uur openluchtprediking oA.v, Sr. Majoor en mevr, Drentje-Haas. VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst Geopend is apotheek M. M. Evers, .Lange Haven 81, die ook ge durende de volgende week de nachtdienst waarneemt. Bellen bü ongeval: G.G. en GD., Tuinlaan 80, telefoon 69290. PoUtie-alanmmmmer: G4666. Gem. Openbare Leeszaal cn Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedére avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8-30 uur. Zondags, gesloten. K.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend iedere .dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iede re avond (behalve donderdags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur. „The Lady killers". Monopole, 2, 7 en 9 uur; „Mijn -mam de test-piloot": VOORSTELLINGEN Volksgeboow, 8 uur:. Kunst na Ar beid. toneelvoorstelling. Musis Sacrum, 8 uur: Onderling Kunstgenot,toneelvoorstelling. Arcade, 8.15 uur; Mannenkoor Lic- derblüte (Naurod), concert. Beüersbergen, 7 uur; reisver. Fabri, .jubileumfeest. Geb. Cbr. Soc. Bel. 8 uur: Werken de Jeugd, filmavond. Plantage, 8 uur: Leger des Heils, /concert..-. De samenkomsten welke a.s. zon dag -door het Leger des Heils ge houden worden zullën 'Lv.b. met het oogstfeest een bijzonder karak ter dragen. Ten behoeve van het oogstfeest hebben. velen groenten en fruit en andere artikelen aan het Leger, des Heils beschikbaar /ge steld; deze artikelen zullen a.s. zon dag in de zaal van het Leger ten toon worden gesteld. Leiders der' diensten zijn Sr. majoor en mevr. Drentje—Haas. 10 uur v.m. dank dienst, tevens opdraehtdienst, 6.30 uur n.m. openluchtprediking aan de Gerrit Verboómstraat, 7-30 uur n.m. bijzondere oogstfeest-dienst. In verband met het oogstfeest houdt het Leger des Heils a.s. Dins dag en Woensdag de jaarlijkse „Oogstfeeat-Zenfiings"-Bazaar -Op deze bazaar zullen de artikelen, die aan het Leger des Heils voor dit doel beschikbaar werden gesteld, op aantrekkelijke manier aan de man (vrouw) worden gebracht. Ba ten van deze bazaar zijn, zoals be kend, bestemd voor de zendingsar- beid. De bazar zal geopend'zijn op beide dagen van 2.30 uur tot 5 uur en van 7.30 tot 10.30 uur n.m- Toe gang tot de bazaar is vrij. - Avond wijk 3 der NHG Op maandag 17 september houdt wijk 3 der herv. gemeente een wijk- avond in' de grote zaal van Irene (aanvang 8 uur). Ds. A. K-.Straats- ma uit Den Haag zal spreken, over het onderwerp „Ouderwets en nieu werwets". De organist van de Grote Kerk Jacq. P, Bekkers zal piano spelen (Beethoven, Chopin). GEBOREN: Petrus G., z.. v. H. Kusters en A, M- v. d, Pluijm; Ma ria, d. v. F. de "Wit en C. J. Beukers; Wouter C., 2. v. W. Aleman en C. Zwiep. r Op dinsdag 18 september 1956 (Prinsjesdag) geeft 'het. Schiedamsch Politie Muziekgezelschap, o.l.v. dé heer M; -Brilleroan, een -taptoe op de Grote Markt. Aanvang 21.00 üur. Het programma dat zal worden uitgevoerd luidt: I. Fanfare door 4 hoornblazers. 2; Roffel door de tamboers. 3. Taptoe door do tamboers. 4. Koraal „Oud Hollands Dankge bed". A 5. Taptoe dóór 4 hoornblazers'. 6. Koraal „Abide With Me". 7. Marsen door de marstamboers. 8. Le Tambour Maitre, mars, P. B. Bisselihk. .--y 9. Marsen door de marstamboers. 10. Death or. Glory, mars, R. B. Hall, arr. Tierolff. II. Marsen door de marstamboers. 12. Koningin Juliana-mars, A. N. Bouman. 13. Marsen door de marstamboers. 14. 12e Regiment-mars. Th. Furter. 15. Marsen door. de mars tamboers. 16. Florida, mars, A. Duroc, 17. Wilhelmus. Op maandag 24 september - wordt het laatste concert gegeven in de Plantage. Aan de regeling van Kei verkeer btj de verkeerslichten in de GVer- boonstraat is nu iets nieuws toege voegd, dat het naar het oordeel van de politie goed doet. Ef zijn nieuwe borden aangebracht mei verkeers lichten, waarop ook de rijrichting is. aangegeven. Bij de Koemarkt: is ook een bord peplaats,waarop staat .voorsorteren". Gisteren werd een van de nieuwe aantaüsmysbordc» ontzet, toen- een vrachtauto met stro, die te hoog was geladen (4.13 m), met het bord in aanraking kwam. Tegen de chauf- feur^W. K. uit Naaldwijk, is proces verbaal opgemaakt. Hetopvallende is, dat de vrachtauto ook door de Maastunnel in Rotterdam gekomen is. waar officieeleen doorrijhoogte van 4 m wordt aangegeve n. - Week-end 'Natuurvrien den' gaat niet door Het gewestelijk sluitmgswèekend van de „Natuurvrienden", dat dit weekeinde op het recreatiegebied bij Tuindorp-Kethel zal worden ge houden, gaat nietdoor in ver band met de weersomstandigheden-. De kampioenen In de 4e én 5e klasse libra zyn, gisteravond bekend geworden, In de vierde klasse be haalde W. de Jong (Eureka) de titel met 10 punten uit 7 gespeelde wed strijden en een moyenne van 1.84, In de vijfde klasse behaalde W. Krabbendam (Entre Nous) in 6. wed strijden zijn kampioenschap „onge slagen", Krabbendam speelde met een moyenne van 1.34. Schreven wij gisteravond, dat Mondt de beste kans had op de erp- plaats in de 4e klasse, hij' verloor zo wel van De Herder als van De Jong en daarmee de ereplaats. In de vijfde klasse is Krabbendam erin geslaagd door zijn overwinning op Droppert de titel te behalen. Dit was absoluut noodzakelijk, want Maas was zijn grootste concurrent, die met .6 uit 4 wedstrijden hem dicht op de hielen zat. Maas heeft -beide martijen gewonnen en kwarri dus óp O punten. Mocht Krabbendam zijn jartij verloren hebben, dan zouden beide spelers op 10 zijn - geëindigd en zou het/moyenne hebben moeten beslissen,; -datdat- in het voordeel van Maas zou zijn'uitgevallen. De eerste partij voor de 5e kl. was voor Krabbendam tegen Droppert; Het verschil is niet zo groot geweest, want met een voorsprong uiteinde lijk vah. 9 caramboles was Krabben dam winnaar. r Krabbendam 50 50 42 6 .1:19 Droppert y. 50 4142 ..-7" 0.97 Droppert verloor ook zijn tweede partij tegen Maas met een verschil van 10 caramboles.. Deze partij was in 25 beurten beslist. Maas 50 50 25 7,2.00 Droppert 50 40 25' 7 1.60 In de laatste partij van de 5e-klas se kwam Maas' voor de tweede'maal aan stoot tegen Jonk. Ook deze par- partij werd door Maas gewonnen in 38 beurten, waarbij Jonk niet hoger kwam dan 33. Maas 50 50 38 6 1.31 Jonk 50 33 38 50.86 (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS. Het. was vrüdag voor Het industrialiserende Maas sluis een grote dag. Voor de eerste maal In zijn geschiedenis kwam er een vaste verbinding, tot stand tus sen de beide zijden -van de-onde haven. De met enig ceremonieel door mevrouw L. v. d. Snock-Kocn- ders geopende basculebrug Bete kende tevens, dat het In wording zijnde industriële centrum in de Kapelpolder rechtstreeks toeganke lijk wordt voor het zware verkeer. Ook voor de. Plaatselijke midden stand is de vaste verbinding van' grote betekenis. Loco-burgemeester P. v. d. Snoek heeft- een en ander in een uitvoerig gedocumenteerde rede uiteengezet. De brug werd .ontworpen - door het - Technisch' Adviesbureau -voor de Nederlandse Gemeenten. De stalen -bovenbouw werd vervaardigd en gesteld door N.V.- Holiandia te Krimpen, a/d\Ussel, de onderbouw werd uitgevoerddoor N.V. V.Nedé- ró" te Rotterdam; -het overgrote deel van de onderaannemers waren .ook Rotterdamsefirma's. De over spanning van de brug bedraagt 15 meter, de totale breedte 10.30 meter, het totale gewicht bedraagt 160" ton. De bouwkosten bedroegen, 1 miljoen. i - Nabij de fraai uitgevoerde brug is een zitbank geplaatst. Deze werd gisteren de gemeente - (ten behoeve van de bejaarden) aangeboden door de N.V. Nedero, een geste die bij zonder werd geapprecieerd. De ge hele bevollcing van Maassluis leefde met de voor Maassluis historische gebeurtenis mee, hetgeen o.a, bleek uit de van vele woningen uitge stoken vlaggen; - De eindstand in de vijfde klasse ls als-volgt: 1. Krabbendam 6 12 300 223 1.34 2. Maas 3. Droppert 4. Offerman 5- Opstal 6. Jonk 7, Verheye 6 10 292 105 1.4! 6 8 288 230 1.25 6 8 272 288 0,94 6 7 295 282 1,04 6 4 235 249 0.94 6 3 254 236 1,07 Voor de vierde klasse zijn gister avond in de eindronde nog slechts drie partijen gespeeld. Het heeft wel allen ten zeerste ver wonderd, dat Mondt zijn eerste partü tegen De Herder, die als zwakste in deze afdeling moest beschouwd wor den, heeft verloren. Aanvankelijk had De Herder een kleine voorsprong, doch toen hij viermaal achtereen poedelde, was de stand in de 20e beurt 36—54 in het voordeel van Mondt. De Herder hield echter vol én kwam in de 30e beurt met een serie van 8 op 67 ge- lÜk. Hierna miste Mondt twee stoten achter elkaar, waardoor De Herder op 74: kwam.Mondt zette alles op al les doch kwam'niet verder dan 71, waarop De. Herder de partij uit- maakte. Ook de nastoot misté Mondt. De Herder 75 75 33 12 2.27 Mondt 75 71 33 8 2.15 De nederlaag van Korpel tegen Lens in de volgende partij was wel een. verrassing, want. ook Korpel be hoorde tot de kampioenskandidaten. De 'nederlaag was een grote, - want Korpel bracht het niet verder dan 41. Lens 75 75 36 13 2.08 Korpel 75 41 36 5 1.11 De laatste partij beeft aan aller verwachting, dat dit een zeer span nende zou worden, voldaan.- Immers, de beide spelers: De Jóng en Mondt, hadden ieder 8 uit 6 wed strijden en men. was de-mening toe gedaan, dat Mondt zich. in zün vo rige wêdstrijd had gespaard. Het was een mooie gelïjkopgaande strijd, waardoor voortdurend de spanning erin bleef. Mondt speelde voorzichtig; bleek bang tezijn ge makkelijke ballen weg te geven, waardoor hij zijn eigen spel niet nor maal 'ontplooide. Toch'liep De Jong- in dc 24e beurt, met een serie van 10, uit tot 58, waardoor hij een voor sprong van 18 op Mondt kreeg. Mondt begreep dat het verkeerd 20U gaan. kwam er beter dn en kwam in de 33é beurt met 72 op gelijke voèt met De Jong. Begrijpelijk vergrootte dit de span ning; De Jong maakte geen fout en maakte de partij uit. - j- .Mondt kreeg de nastoot en..rmis- te, wéardoor De Jong verdiend het kampioenschap behaalde:. De eindstand in de 4e klasse is als r?0lgt: A Ac >- -c. :.v 7 TO 462- 256 1.84 7 8 499 233 2.14 7 8 441 229 1.923 7- 8 500 -260. 1.923 7 6 430 - 212 "2.04 7 6 429 289 1.82 7 4';'452: 284 1.64 7 4 379 269 1.40 1. De Jong 2. Boekestyn 3. Korpel 4; Mondt De Herder Lens - 7. De Wit Rentie. Dé - 44-jarigechaüffebr H, - S.. uit Vlaardingen-;- em:" de-' - 25-jarige bijrijder 'Sk Al'Van F, uit:Schiedam zijn. door" :-dc Schiedamse politie aangehouden. Zij hebben meerdere malen ijzer, gestolen op ;de werf van'Gusto.'''--'-" - -v- De 30-jarige isoleerder D- Koe ren. uit dé Bottérstraat is gister middag met zijn fiets op de Güsto- weg geslipt en gevallen; Hij/, liep daarbij een. heupfractuur op, zodat hij naar - het Coolsingelziekenhuis moest worden gebracht. SCHIEDAM t.o.v. de notarissen B. E. Koenderink te Baarn en J;F. W. Meijer te Schiedam, op vrijdagen. 21 en 28 september 1956, 11 u. v.m.'in „Arcade", L. Haven 71 te Schiedam, van 1. Het pand en erve Maria- straat 14 te Schiedam, kad, Sectie M no. 1023, gr, 1 A 2 c.a. Huur ƒ673,40 's jaars. 2. Het pand en erve Marïa- straat 37- te Schiedam, kad. Sectie M no. 958, gr. 98 c.a. Huur 650.'s jaars, 3. Het pand en erve Spoor straat 40 te Schiedam, kad, Sectie I no. 300. gr. .78 c.a. Huur 314.60 *s jaars. Betaling en aanv.: 1 nov. 1956. Bez.: 19, 20 en 27 sept. 1956, 10—12 en 2—4 uur. Toeg-bew. en inl. bij. notaris J. F. W. Meijer, L. Nieuw- straat 121, Schiedam (Tel. 68191). Dc N.V. Branderijen van de vraagt voor haar afdeling mouterij molen- en branderij Leeftijd 1865 jaar. Aanmelden St. Anna Zusterstraat 16, Schiedam (na 18 uur op no. 14). op 19 sept. 1956,.. njp, 5 uur, in Gebouw Concordia, Rijke- .straat te Vlaardingen, van het eeuwigdurend recht 'van erfpacht van de grond én het herenhuis, met schuur te "Vlaardingen, Schiedamse- weg 94, groot 5 are 17 ca. Ingezet op 40.500.—:' Het pand is vrij van huur. Nadere inl. t.k.v. Notaris P. SCHABERG, Tuinlaan 102 te Schiedam. Te huur aemgeb. Voor aw feesten geen stoelen .lenen bij de buren maar by ons kunt u ze huren. H. J Sten tier, stoffeerderij, meu belmakerij, annex reparatiën. W Frankeiandsestraat 79, te lefoon 69974. Te koop erangeb. Te koop wegens omstandig heden dames-haardfauteuil, zo goed, als nieuw, .15. Rab,,IJsselmondcstr. 39 b. Naaimachines koopt u bij de vakman, Voor Schiedam het vertrouwdste adres A. van Leeuwen, Hoogstraat 62, te lefoon 65783. Reparaties on der garantie. Betaling in overleg. Inlijsten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen, Scherpe prijzen en toch twee jaar garantie G.- van Loenen, Dam 41—43, telefoon 66192. Showroom: Vlaardingerstr. 6. Personeel gevr.. Gevraagd leerling-verkoop ster voorf de damesafdeling, Leeftijd ca. 16 jaar, N.V, Kledingmagazijnen vh. Gebrs. Bervoets, Broersvest 59, Schiedam. Gevraagd Ieerling7naaister voor het dames-v'erander- atelier. N.V. "Kledingmaga zijnen v.h. Gebrs. Bervoets, Broersvest 59, Schiedam. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, tele foon 66720 In spoedgeval des gewenst in 1 uur klaar. •ergeten? staat voor u klaar. Allé soor ten films. Foto K. v. Vuu ren.- Hoogstraat 1Q6. Diversen Feestartikelen!! „Het Mas ker" te Schiedam; De. grootst ;esorteerde. speciaalzaak van Hujd-Hollaiid, - Liedjes Voordrachten - - Wensen - Toneelwerken - Mutsen/- Rubber maskers - Schmin ken. - Pruiken - Snorren - Baarden - Scherts en Goo chel artikelen. Eigen fabrika. ten en import!! Zie onze at tractieve etalage. Let op het juiste adres „Het Masker", Broersveld 134. Tel. 64296. Op aanvraag: gratis catalo gus. Met honderden afbeel dingen. Dir. J. H. ViUerïus. Alles op hei gebied van glas in lood. ,Aa-Ve" Glas-in-Jood- bedrijf, West FrankelaDdse- straat 18. telefoon 66280. Van Loenen voor verf. De 2aak met de- vakkundige voorlichting. Dam 41—43. te lefoon, 66192; Laat mv spiraal vermaken tot modern opklap, of kantelbed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoopste adres DUK. Groenend al.la. (Broers- veldpad), telefoon 67028 (na 6 uur telefoon 66789). Ledi kanten. matrassen, opklap- bedden, hutledikanten, kam- peerbedden enz. Kom eens praten.'"' Permanent Wave Kèlcne Permanent met. toe stel, het beste wat er is, com pleet 5.—; stroomloos 7.50.' Op vertoon van 'deze adver tentie'/ I.— korting! Dames- en herenkapsalon „HéJène". Rembrandtlaan 22. telefoon 67170. Wij begrijpén de cis van de tüd, wfj leggem ons thans speciaal tóe op het- 9 „EVEREST": moderne -meubelen, wel doordacht van vorm en mate riaalkeus; volmaakte gebruikswaar de/gepaard aan eenvoud en sierlijk-' heid; waér vakmanswèrk. o „PLOEG": kwalitatief dominerende gordijn- en., bekledingsstoffen van bijzondere fraaiheid; verrassend ge slaagde 'dessins/ in vrolijke, frisse tinten. ,'v Kom eens by ons kijken, kom eens met ons praten; het verplicht u -tot' niets! ORANJEGALERU 11, SCHIEDAM, TEL. 67844 Aangesloten bij het F.I.S., d,w.z. u kunt uw be talingen over 12 maanden verdelen. Lessen Voor scooterles naar Autorij school ,H.: P. Take, Jan Sonjéstraat 4, Rotterdam, telefoon 36777. Auto's - Motoren Rijwielen Moffelen van rijwielen/gede monteerd. gemonteerd met bijleverihg van uleuwe ket-, tingkast, spaken, spatborden en jasbeschermer f 37'50 Frans Waltman, Rotterdam- sedük 240, telefoon 68948. SHELL NEDERLAND N.V. vraagt voor haar kantoor le Pernis met enige jaren ..ervaring. .Leeftijd 2025 jaar. Minimum ..opleiding Mulo, kunnende typen. Brieven, voorzien van pasfoto en uitvoerige ih- lichtingen,, omtrent leeftijd,, opleiding en prak tijk :aan Shell Nederland; N.V.,. Postbus -73. -\Haardingen.:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1