Minclergunstige resultaten dan in de eerste wedstrijden SFC en PPSC winnen Scheidsrechter bemerkte „balbehandeling'5 bij O WO Halfverlamde Canadees fietst de wereld rond Afscheid van B. v. d. Berg bij Metaalbedrijfsbond Mannenkoor uit Naurod gaf gastconcert WALDO-TAXI Koeriersters -Verrassende overwinning van Excelsior '20 Schiedam protesteert tegen nederlaag Driejarig kind onder auto i fik \04 Filmavond voor de Werkende Jeugd Nieuwe organisatievorm van bond Toneel Onderling Kunstgenot Polioslachtoffer toont wilskracht Aardig blijspel Kunst na Arbeid Auto verloor wiel Drie prijzen voor "Wandellust Voetballer gewond Duivensport Motor gegrepen dpor trein f 1200.- schade door brand Fi§ts gestolen Jongens breken in Burgerlijke stand Harinfvatigstberichten In de haven: 15.000ste kwam 2 weken eerder. Meisje (13) met - fiets onder tram Brandje door roken in bed Brand ontstond door sluiting in radio. Eerste paal in Zuid wijk BLOEMENDAG WEER GROOT SUCCES Tuinders brachten mandenvol bloemen naar ziekenhuizen SCHIEDAM ADMINISTRATIEVE KRACHT (Vri.) N.V. MAATSCHAPPIJ „OXYGENIUM" De N.V. Branderijen van de Erven Lucas Bols en A. de Koning FLINKE WERKKRACHTEN t Maandag 17 "september 1956 De resultaten van het tweede voetbahveekeinde zijn minder gunstig geweest dan in de eerste wedstrijden. SFc'en PPSC zijn eVenwel op de goede weg verder gegadn. HBSS kon het weer niet verder brengen dan een gelijkspel. Een verrassende overwinning behaalde de sterk verjongde ploeg van onze hoogst geklasseerde KNVB-er Excelsior '20 op het oude Trans- valia. Voor Demos en Ursus werden het nederlagen r6tt. KNp-«, aan de competitie heeft dcelecnomen. is Excelsior 20 en de verjongde ploeS heeft het al dircet op eigen terrein tot een goed resultaat gebracht. Transvalïa moest kampen tegen een vlot combinerend elftal en dat lukte niet best. Meyer gaf al gauw „in club eon voorsprong en Vollebregt nam het tweede doelpunt voor zijn reke- nrnff. Hiermee sing de rust in. Weer was het daarna Meyer, die de score opende. Transvalm brak daarna door de hechte verdediging heen (3—1), doch Van der ven maakte aan de andere zijde twee gave doelpunten (5— 1). In de eindfase verkleinden de bezoekers de uitslag tot 5—2. ZONDAGVOETBAL SFC gaat op de goede weg voort, Tegen Progress begonnen de Schie dammers op het terrein van Pro gress zeer fel. Reeds na drie minu ten gaf de linksbuiten van SFC zijn club de leiding en door middel van goede combinaties kon In de tiende minuut het tweede doelpunt worden gescoord. Na deze keurige koopsloot van ae middenvoor vond SFC het nog niet genoeg. De aanvallen golf den op het doei van de Rotterdam mers af een kwartier voor rust ver grootte de rechtsbinnen de voor sprong tot 3—0. Na de thee takte het tempo en de thuisclub slaagde er in de eer de redden door een foutje van de achterhoede af te straffen (3—1). Tegen bet sterke Hekelingen kon Demos het in Hekelingen ook niet bolwerken. De thuisclub deed het niet zo overweldigend als vorige week, maar het werd toch 4—0. Technisch was Demos niet de min dere, maar het enthousiaste spel van de Eilandbewoners gaf de doorslag. Ursus verloor thuis van Het Noor den, Voor rust namen de bezoekers reeds een 2—0 voorsprong, die door Urusüs tot 2—2 kon worden terug gebracht. 4 Na rust" scoorde Het Noorden het winnende doelpunt (2—3). VND 2SFC 2: 2—5; RCR/DKS 2 SFC- 3: 4—7; Sportvogels 3—SFC 4; 3—2; SVO 2—SFC 5; 10—4. ZATERDAGVOETBAL Bij de zaterdagclubs is het PPSC weer gelukt een (kleine) overwin ning te behalen; HBSS kwam jn de zelfde afdeling niet verder dan een 22 gelijkspel. Op het Boshoekterrein begon PP SC weer even enthousiast als in de eerste wedstrijd. Na vijf minuten weet Veenstra handig gebruik te maken'van kort spel In de achter hoede van-. RAS, Hijl is er het eerste bij en PPSC leidt (1—0). Tot rust gaat de strijd gelijk op. beide-par tijen hebben kansen. Daarna, korat PPSC in de meerderheid, die ech ter niet in doelpunten kan worden omgezet. Een kwartier voor het einde passeert Goudswaard twee man in de achterhoede en hij slaagt er in keihard te scoren (20). Kort daaropverkleint RAS de achter stand. Bij een corner kopt de mid denvoor de bal onhoudbaar ia- Doelman Onderdeiinden had niet veel té doen. In eeri middelmatige wedstrlid is HBSS er weer niet in geslaagd het tot een overwinning te brengen. On ze ex-derde klasser mag zelfs blij zijn met het 2—2 gelijkspel, want Semper Altïus heeft nog een penalty verknoeid. Het combineren ging by HBSS beter dan vorige week, maar het blijkt nu toch wel dat het her stel na de degradatie nog niet ge vonden is, integendeel. "Voor rust maakt de linksbuiten van de thuisclub al na twee minu ten een doelpunt, de Schiedamse be zoekers vinden hier door middel van van de linksbinnen na achttien mi nuten een antwoord op. Drie minu ten voor rust neemt Semper Altius door de-middenvoor weer de leiding (2—1). Een minuut na de pauze scoort de linksbinnen de gelijkmaker en hetienige doelpunt ln de tweede helft (2—2). RWH 2—PPSC" 2 8—1: CTB 3- PPSC 3 3—7; PPSC 4TSB 4 5—2. GTB heeft zaterdag een zwaar be vochten 4—3 overwinning behaald op Heinenoord, Het was van den beginne af aan. duidelijk dat de beide teams elkaar niets zouden toegeven. Na Vijf minuten hadden de gasten de leiding, waarop spoe dig GTB's rechtsbinnen de stand gelijk maakte en na een kwartier de stand op 21 bracht. De mid- voor schoot daarna" nogmaals in, 3—1, terwijl de back-van de gasten de reeks voortzette en, terugspelend op z'n keeper, inschoot, Heinenoord was niet - ontmoedigd en bracht nog y'Vöor de - rust de stand °P 4—2. Na de rust had GTB nog overwicht; toch kwam de over winning van de geel-zwarten nog enigszins in gevaar toen de gasten een kwartier voor Jt einde de stand op 4_3 brachten. Zij trachtten het spel nog te forceren, hetgeen- geen succes had. GTB 2 verloor in een goed ge speelde wedstrijd met 1—o van TSB 3; GTB 3 verloor met S—7 van stadgenoot PFSC 3. Het driejarig meisje Josefina Mab werd zaterdagmiddag bij de ouder lijke woning aangereden, toen zij plotseling de Willem de Zwijgerlaan overstak. Het kind kreeg een rech- terdijbeenfractuur en moest in de Dr. Noletstichüng worden opgeno men. De cijfers Z15 op het scorings- bord. na afloop van de honkbalwed- strijd Schiedam—O VVO 2, gisteren aan de Boshoek gespeeld, zouden „normaal" een grote overwinning voor de Haarlemmers betekend heb ben, en tevens inhouden,-dat Schie dam voor promotie zou zijn uitge schakeld. Scheidsrechter van der Wal con stateerde echter in de 5e inning, dat er iets geschiedde, dat niet „normaal" althans reglementair normaal, was, hetgeen tot gevolg had, dat aanvoer der Molenaar van Schiedam een pro test indiende, waardoor voorlopig nog wel eert „Vraagteken" achter de ze overwinning geplaatst zal moeten ■worden, „Balbehandcling" constateerde de scheidsrechter bij werper Cuijs, die voor het werpen de ballen met, (wat later bleek), magnesiumpoeder in wreef. Afgezien van het feit of hier door de ballen glad worden, en glad de ballen invloed op het slagwerk van de tegenpartij 20uden kunnen hebben, is het reglementair verbo den. Het constateren van „balbehan deling" gedurende een wedstryd komt gelukkig heel zelden voor. Een en ander heeft ontegenzeggelijk in vloed gehad op het spel van de zwart-witten, die toen reeds een 2—-7 achterstand noteerden, (hetgeen by honkballen niet zoveel zegt). De Haarlemmers waren overigens beslist-beter, zowel wat het slag- als veldwerk betreft.Werper Cuijf wierp uiterst harde ballen; het slagwerk van de Schiedammers wilde niet al toos gelukken, terwijl bovendien het veldwerk der roden prima was. Vooral na het voorval liet het wer pen van Renieraze veel te wensen over, en door 4 wjjd kwamen de spelers goedkoop aan hun honken. Het anders zo sublieme veldwerk van Schiedam was zoek, waardoor in de 7e inning de stand reeds 2—10 was geworden, welke in de achtste in ning uitgroeide tot 2—15, VOOE HEDEN Apothekers nachtdienst Geopend ia apotheek M. M. H. Evers, Lange Haven 81, die ook ge durende de volgende week de nachtdienst waarneemt. Bellen by ongeval: G.G. en G.D„ Tuinlaan 80, telefoon 60290. PoUtie-alarmnummer: 64666. Gem. Openbare Leestaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 8.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8-SC uur. Zondags gesloten. R.K, Leestaal en Bibliotheek, Dam: Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iede re avond (behalve donderdags eö zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten, BIOSCOPEN Funjjc^ 2" en 8.15 uur. „The Lady- Moaopoïe, 2, 7 en de test-piloot'". VOORSTELLINGEN Irene, 8 uur: Wijk 3 NH.G. avond. uur; „Mijn man, wyk- De C.N.V.-jeugdvereniging Wer kende Jeugd opende zaterdagavond het winterseizoen met een interes sante filmavond in het gebouw voor Chr. Soc. Belangen, waar de oud gezagvoerder van de koopvaardij en ere-voorzitter van de Chr. Zeelie denvereniging. de heer W. J. Haten- boer, films vertoonde, die hij tijdens zijn reizen over de zeeën had opge nomen. Zelf leverde hij mondeling commentaar bij de aardige filmstro ken. De vertoning werd afgewisseld met spelletjes. De heer H. de Vlaming sprak een kort welkomstwoord, waarin hij aankondigde dat er veel voorberei dend werk Is verricht en dat di verse aardige programma's op komst zijn. De Werkende Jeugd is vorig jaar gestart. Dit jaar zal men meer doelbewust gaan werken voor bet vormen van een kader, waarbij de nadruk op het sociale element zal worden gelegd. Het is de bedoeling dat ook andere CNV-jeugdvereni gingen bij Werkende Jeugd worden ondergebracht en dat men gezamen lijk vakantie zal gaan. houden. ROTTERDAM Musis Sacrum was behoorlijk be zet, toen de toneelvereniging Onder ling Kunstgenot daar zaterdagavond een opvoering gaf van „Angst voor de eenzaamheid" van Jannes Bosker. Onder regie van de heer A. Lanzer heeft het gezelschap een bevredigen de vertolking van het stuk gegeven, dat niet bepaald uitmunt door.hel derheid. De schrijver André de Blécourt u. Gouka) wordt verdacht van de moord op een zekere Charles (Th. Venderbos). Bij het zoeken naar de moordenaar komt men op het ver keerde spoor terecht, maar uitein delijk wordt dé ware schuldige de huisknecht Jean (A. Crama) toch gevonden. Dat is in. heel korte trek ken de inhoud van het stuk, dat de geruchtmakende moord in het mid- lelpunt van ieders belangstelling zet. De leden van Onderling Kunstge not hadden nog al eens moeite de juiste toon te vinden, waardoor het spel slechts by vlagen tot goed leven kwam. Niettemin toonden de aanwe zigen zich dankbaar voor het ver toonde spel. Aanwezig waren ook een aantal ouden van dagen en ver tegenwoordigers van de NATU. Voorzitter C. v. d. Graaf sprak een openingswoord- Na afloop was er nog een gezellig bal onder leiding van dl heer ?- Brouns. jpEN HARTËLIJKEK ONTVANGST dan de Schiedammer* loterdagiBond Ely het mannenkoor ,X,iederblüte" bereidden, hebben de heren uit Nauroa. zich bepaald niet kunnen wensen. De vriendschapsband, tot stand gekomen tijdens het bezoek van Schiedams Vrouwenkoor aan Naurod in juni van a« jaar, is door het tegenbezoek met als eerste euenernent het concert in Arcade nog eens esrtra verstevigd en er heerste in Ae goedgevulde zaal dart ook een sfeer van .welwillendheid, die toert na een half uur wachten het mannenkoor eindelijk binnentrad, uiting zocht m een spontaan oe>- groetingsapplaus. Die welwillendheid heeft men tij dens de afwerking van het program ma nogal eens moeten gebruiken. Gezien de hartelijke bijval is er door het publiek menig oogje dicht ge daan voor alle koortechnische onvol komenheden, die „Llederblüte" ove rigens op een charmante manier pre senteerde. Het lijdt geen twijfel, dat de geestdrift voor het zingen, in man- nenkoorverband bij dit ensemble buitengewoon groot is en men heeft ook menigmaal kunnen constateren, dat er uitstekend stemmateriaal on der de koorleden schuilt. Met de cul tivering van dit materiaal is dirigent Hans Reinhardt echter nog niet ver T_r„,.N „rttN. ^1,1,d»r>. lijk andere werken zouden hebben gekozen dan de sonates voor fluit en. piano vanBach (inb) enProkotielf opus 94. Koos Verheul, fluit en Jan v. d. Meer, piano hebben intussen beide werken in volmaakt sluitend samenspel en met juist begrip voor de verschillende stijlen ten gehore gebracht. De fluittoon was in alle nuances van een opmerkelijke gaaf heid en de pianopartijen werden on danks de tegenwerkende factor van .een onwaardig instrument heel mooi gespeeld. De werken zelf waren wel zeer uiteenlopend van kwaliteit. Bach groots en onaantastbaar. Prokotieff, slechts in het Scherzo blijk gevend van creatieve inventiviteit, in dé langzame delen als zo vaak teleur stellend door een oppervlakkig soort - quasi-gevoeligheid en in de finale Velé- onzuiverheden zullen echter ronduit banaal van de expositie van op rekening van de reishioehejd het triviale thema af tot in het göed- moetcn worden.geschoveruDo Traag- koop-luidruchttgc coda. Onnodig te held, waarmee men..met,„Die Nacht" zeggen, dat het spel van beiden by- vm Schubert begon, wees. daar ook zonder Veel succes had. duidelijk op. Het best werd dit euvel ELLY SA^ÖMÊ gekomen/Het vrij gemakkelijke suc ces wordt behaald met overdreven contrasteringen in de 'sterktegraden (met de bakende verschijnselen van heesheid in het piano en mateloos heid in het forte) en een voortdurend portamento, dat eröp duidt, welk. een ruim arbeidsveld op het gebied van het direct leren plaatsen van de to nen er nog braak ligt. overwonnen in de liederen, dié om een scherpe articulatie vroegen. Ter opluistering van het koorpro gramma had men twee eminente musici ujitgenodigd, die, waren zy beter op de hoogte geweest van de Het district SchiedamVlaardin genMaassluis van de Algemene Ne derlandse Metaalbedrijfsbond heeft zaterdagmiddag op een receptie ln het Volksgebouw te Schiedam af scheid genomen van de heer B. v. d. Berg, secretaris-penningmeester van genoemd district. Het vertrek van de heer v. d. Berg uit Schiedam naar Arnhem houdt direct verband met de nieuwe organisatievorm van de bond, waarby het aantal districten van 21 tot 12 Is teruggebracht. Schiedam ressorteert nu metVlaar- dlngen en Maassluis, als afdeling on der het district Rotterdam van de Metaalbedrijfsbond, In het nieuwe Arnhemse district, waarin-thans zo wel Arnhem als Apeldoorn en Zut- phen 2ijn Ondergebracht, krijgt de heep v. d. Berg een functie als coör dinator bij de nieuwe taakverdeling (groot-metaal, Interne organisatie en scholing en vorming). Leden van de bond, werkgevers, vertegenwoordigers van de Bestuur- dersbond e.a„ organisaties vulden het Volksgebouw. De Schiedamse voor zitter, de heer A_ Teerds, schetste de heer v. d. Berg als iemand, die altijd het naadje van de kous wil weten, maar met wie het altijd aangenaam geweest is om samen te werken. Het vertrek naar Arnhem betekent een promotie; de voorzit ter wenste de vertrekkende het bes te voor de- toekomst. De voorzitter uit Vlaardingen, de heer de Vries, noemde de heer v. d. Berg in het begin niet gemakkelijk, maar tenslotte een man waar men op rekenen kon. Namens het oude district bood hij een filmprojectie aan, een statief en rood-filter. Foto graferen is een liefhebberij van de heer v. d. Berg en daarom hadden ook anderen het bij de geschenken in deze richting gezocht. Werkgevers hadden de scheidende in de bloemen gezet. Ook mevrouw v. d. Berg werd door de afdelingsvoorzitter van Maassluis, de heer Verhoef, in de hulde betrokken als „halve dis- trictsbestuurdor". Zij kreeg bloemen aangeboden. Andere sprekers, die-ook geschen ken aanboden waren nog de heren J. Blazer, de Schiedamse bestuurder met de meeste dienstjaren, de heer R. Boomsluiter namens het perso neel, en de hear A. v. d. Wel names de Bestüürdersbond. De heer 3. v. d. Berg is zeven jaar voor de bond in Schiedam werkzaam geweest. Op 1 oktober begint hij zijn werkzaamheden in Arnhem, (Van een onzer verslaggevers) Vijf en twintig jaren geleden werd de Canadees Conrad Dube In Que bec door kinderverlamming getrof fen. Het duurde tien jaren, voordat hij erin slaagde weer een paar pas sen te lopen, Ztfn moeder kocht een flets met drie wielen voor hem, waarop htf zich begoo te oefenen. Langzaam doch zeker kreeg hjj weer de controle over z(jn beenspieren. Toen wilde Dube erop -uit, vreem de landen zien, en avonturen, bele ven. En hij zette door, hoeveel moeite het hem ook kostte. Gister avond laat arriveerde hij in Rotter dam, na dwars door Canada, Ameri ka, Frankrijk en België te zijn. ge fietst. i, Zyn driewieler heeft hij voor een toerfiets verwisseld. „Ik kreeg hem van een Canadese firma ca deau", vertelde hy ons. Cobrad Dube is thans 27 jaar. Ofschoon hy zijn. beenspieren volledig kan gebruiken, is een deel van zijn lichaam en ge zicht nog steeds verlamd. Hij spreekt moeilijk zyn Frans is bijna niet Voor, een volle .zaal heeft de Schie damse arbeitferstbneelvereniging za terdagavond "in "het Volksgebouw 'n werkelijk aardige opvoering gege ven van het blijspel „Blijf zitten waar je zit" van Aug. van Zuylen, onder regie van de heer P. Kreeft Er is naar hartelust gelachen om de komische situaties en het spel viel te waarderen. Vooral J, van Rosmalen als Henri Latoiir, die uitkomst moet verschaf fen in 'n zeer penibele situatie, was goed op dreef, wat stellig ook zijn oorzaak vindt in het feit. dat hij reeds in ander verband ïn het stuk speelde. Ook A. Dielemans als ver loofde Marcel Tennier sloeg een. goed figuur. De geschiedenis handelt om het meisje Yvonne Moreau (M- v.Unen- Pronk), dat van haar vader (G. J. Zuidam) is weggelopen om met de man van haar hart Marcel Tennier te kunnen trouwen. De eerste nacht na de vlucht wordt Yvonne bij vriend Latour ondergebracht Daar uit vloeien allerlei complicaties voort, als de tante van Latour plot seling komt binnen vallen. Er ont staan hopen moeilijkheden, die lach wekkend genoeg zyn. en toch ook weer niet zo zwaar, dat er geen uit komst Is. Die is er wel en op een wijze, die blijspel-getrouw bijzon der bevredigend is, voor alle par tijen. Een personenauto, die door een vrachtwagen werd gesleept, verloor zaterdagmiddag op de Rotterdamse- dijk het achterwiel. Ongelukken de den zich niet voor. (Advertentie 1M.) 67570—69915 De wandelsportvereniging „"Wan dellust" is het afgelopen, weekend met drie groepen naar Rijswijk ge gaan om daar deel te nemen aan wandelmarsen, De resultaten waren zeer bevredigend, alle drie groepen vielen in de prijzen. De groep onder leiding van mevrouw Rade maker behaalde een eerste prijs op de 10 km, de groep Onder leiding van mevrouw Oers kreeg een twee de prijs op de 15 km en de groep van de heer Joh. Tenviel ging met een tweede pry's paar huis op de 25 km. De senioren zullen op 30 septem ber naar Den Haag gaan om deel te nemen aan da tocht van het Rode Kruis, Esperan t o-agendo Jaudon, la 20an de septembro, Klubvespcro. Pendas sur la muro kaj tike-takas ce gek. v. Gink, Ploegstraat pröpagandu man lingvon kaj var- bu gekursanojn. - Bij de voetbalwedstrijd zondag op het terrein van Excelsior aan de Oude Dyk kwam de 21-jarige kee per T. J. H, met zijn hoofd op de grond te vallen. Hij is voor onder zoek naar de Dr, Naletslichting ver voerd. Mogelijk hééft hij een hersen schudding. De postduivenvereniging „De Snelvliegers", aangesloten bij de Ned. Bond 'van Zaterdagvliegers, be sloot haar africhting met een. con cours vanuit Maastricht, De vlucht had een vlot verloop. De uitslagen zijn: Vorstenbos X en 3, M. Broekhuizen 2, 8, 11 en 12; Chr. Zweistra 4, 8 en 9; J. C. Ko- mngs 5, 7 en 13; Th. Westerholt 10; H. J. Tjaden 14; J. Stolk 15 en. A. Broekhuizen 18, Conrad Dube ....Enorme wilskracht...'. te verstaan lezen en schrijven heeft hij nooit geleerd, maar zijn geest is helder. En daar hij over een enorme wilskracht beschikt, slaat hij zich door alle moeilijkheden heen. Binnen twee Jaren wil hij in Qu- bec terug zijn. Dan heeft hij er pre cies 90.0G0 km opzitten. Twee dagen blijft hij in Rotterdam om iets van de stad te zien. D&n gaat hy via Am sterdam en de afsluitdijk naar de drie noordelijke provincies om door Overijsel, Gelderland naar Duitsland te fietsen. Daarna brengt hij nog een bezoek aan Zwitserland, Italië en Spanje om dan per schip naar Ame rika terug te keren. Vol trots toonde Conrad Dube ons zijn fiets, die versierd is met de vlaggen van de landen, die hij tot nu toe heeft bezocht. De nacht brengt hij doorin jeugd herbergen en jopgenstehuizen. waar men hem meestal gratis logies aan biedt. En zijn eten scharrelt hij hier en daar wel op. Daar maakt hij zich geen zorgen over. Hij heeft slechts een wens: zijn fietstocht tot het ein de toe volbrengen! Want hij wil be wijzen, dat mensen die in hun jeugd aan kinderverlamming hebben gele den en van deze ziekte niet volledig zijn hersteld, niet bij de pakken be hoeven neer te zitten. Vrouw ernstig getoond Omstreeks kwart, voor elf zon dagavond greep de 'van-het,station. Schiedam vertrekkende trein een motorfiets die door het rode licht reed op de onbewaakte overweg naby Ketheï. De bestuurder G. Sloptweg' uit ijOverschie, cn «Uens echtgenote,die op. de1 duo zat, wer den opgenomen en tegen de grond gesmakt. Een derde opzittende van de mo tor wist zich nog juist in veiligheid te stellen door op het laatste "mo ment van'da motor te sprïngen^Het echtpaar is door de G.G. en G.D. naar de Dr. Noletstichtxng gebracht. Mevrouw Slootweg is ernstig ge wond.. Da trein, ondervond 20 mi nuten vertraging. Ooggetuigen "verklaren, dat de motorrijder eerste een trein uit de richting Kethel liet passeren en toen? do overweg wilde oversteken, op het moment dat da trein vanaf het station Schiedam kwam aan rijden. Het overwegïicht echter stond nog op rood. Een flinke binnenbrand in een pand aan de Borgesiusstraat heeft zondagmiddag een schade van om streeks- ƒ1200,— veroorzaakt. De brand ontstond in pand nummer 37, op de tweede étage, waarschijnlijk doordat een- snoer Van de-- radio* sluiting maakte met een metalen poot.van een radiotafeltje. Er brand, de een gat in de vloer en de be-- woners van de eerste étage kregen nog .wat schade aan het plafond van hun kamer. Met een nevelstraai is - de brand geblust onder leiding van brandmeester C, Duyts. Bluskrlrvg- 223 en gereedschapswagen 2 waren aanwezig. Zaterdag is'de fiets gestolen van het 13-jdng meisje G. M. v. d. L„ die afgesloten wae neergezet voor een pand aan de Hoogstraat. De politie heeft drie jongens van elf, dertien en vijftien jaar aange houden. die worden verdacht van in braak bij bakkerij Degeer in de Van Deventerstraat te Rotterdam. Een hoeveelheid snoepgoed werd meege nomen. GEBOREN: Krijn, z. v. F. Riet veld en G. G. J. Kok; Martha S„ d, v. S. v. d. Marei en R. van Dun- schoten; Victor M. E., z. v. M. P. J. Michielse en A. W. P. Hoenderop. OVERLEDEN; J. A. Fhylipsen 27 jaar. Nieuwe voorzitter bij Chr, Besturenbond Tijdens een algemene bestuursver gadering van de Chr. Besturenbond ïs de heer A. H, Nieuwenhuis, Vlaar- dmgerdijk 331, benoemd tot voor zitter. De heer Nieuwenhuis is ook voorzitter van de afdeling Schiedam van „Draagt Elkanders Lasten", Vangstberichten uit zee: VL 70. kantjes thuisvarend. VL 70 geen vangst VL 172 20; VL 203 40 (nog 35 kantjes), VL 205 4. VL 206 g.V. VL 207 0 (35; VL 208 40 uit 'n haive vleet, VL 21$ 20 (35): VL 29 45 (35); VL 86 50 (35). VL 114 14, VL 192 SO; VL 100 1; VL 19$ 25 (35), VL 53 70 (IS) VL 71 5, VL 83 S; VL 166 8: VL 50 50 (18; VL 14 2 thuisvarend. VL 56 30 (10), VL 84. 50 (5). VL 8® 7r VL 112 8; VL 132 S. Binnen (trawlvisaertjh VL 78 Pronk met 27 last, 10 ktj, makreel en 1 ton zoute vis. Marktnotering; Trawlharing groen 50 klein 37.6038,—. groot 33.70— 34.10, ijle haring f 25.70; makreel 33, i zoute vis 1 70—'j 1X0; per ton. De Rotterdamse have» heeft twee weken eerder dan vorig jaar het aantal van 15-000 schepen bereikt. Dat gebeurde zaterdag. Het 15.000e schip is het 8487 ton metende Duit se ms. Bischofstor, met een lading kolem komende van Hamptonroads. Het meerde in de Waalhaven. Ver^" leden jaar was (op 29 september) het Braziliaanse 8.5. Loide .Cuba, de 25.004e, Op de Mauritsweg bij het houten bruggetje is zaterdagmiddag dé 13- jarige Dorein Grol uit de Prof. Bolklaan met haar fiets aangereden door een tramwagen van lijn 5. Ondanks krachtig remmen van de bestuurder werd zij enige meters meegesleurd en geraakte met haar> rechterbeen onder öe tram bekneld." Nadat de tram was opgevijzeld, werd het meisje, dat vermoedelijk een echedelbasisfractuur en verwondin gen aan gelaat en benen had opge lopen, in. ernstige toestand naar het Westerziekenhuis vervoerd. Het slachtoffertje wilde met haar fiets, achter een passerende lijn 14 om, over het bruggetje gaan, en werd toen door lfjti 5, die uit de tegenovergestelde richting kwam, gegrepen. Door roken in bed ontstond in de nacht van zaterdag op zondag brand in. een pand aan de Atjenstraat. Twee bedden en. een deken gingen, verloren. Er Is ƒ200,— schade. Met een nevelstraai heeft de brandweer het vuur geblust onder leiding van brandmeester F_ Baart Bluskring 223 en gereedschapswagen 1 waren aan- wezig, Door sluiting ln een radio ent- stond zaterdagmiddag fri een woning aan de St. Mariastraat een brand, die een schade van ƒ500,veroorzaak te. Met eigen middelen kon worden geblust. 1 Mörgen om tien uur, zal door :de heer L, Laan sr< van da- stichting „Zuidwyk" de eerste paal worden, geslagen voor het complex Zuid- wijk Vlil-a. Dit complex omvat o.a. 256 woningen'en''23-winkels. Het werk Is gelegen ten zuiden van de kruising SlingeZ&Iderparkweg. Aannemer^ is S,' S; N. Schiedam. Rijksweg Heinenoord afgesloten De hoofdingenieur-directeur van de rijkswaterstaat in de directie Zuid-Holland te 's-Gravenhage maakt bekend» dat wegens het ver-' nieuwen van een brug de rijksweg Heinenoord—-Mijnsheerenland voor het verkeer in beide richtingen zal worden afgesloten tussen de Blaak- sedijk en de,Achterweg, Vanaf he-' den tot en met 6 oktober 1956 des morgens 12 uur. of zoveel langer als nodig of korter als. mogelijk zal blijken. De te volgen route zal" gedurende' deze tijd ter plaatse met borden worden aangeduid. Ook in Schiedam hebben de tuinders hun uiterste best gedaan om de Nationale Bloemen- en Fruitdag van zaterdag tot een succes te maken. De tuindersvereniging Klein Babberpolder organiseerde de Inzameling in het verband van het Algemeen Verbond van Volkstuinen in Nederland, terwijl de leden van Nuttige Ontspanning hun medewerking verleenden. In totaal loerden 775 boeketten ingezameld en daarmee uierden alle ziekenhuizen en rusthuizen in Schiedam op bijzonder aangename wijze verrast. De Schiedamse tuinders hebben nog niet veel fruitbomen en daarom heeft men het alleen met bloemen gezegd. Wel zijn er naar schatting op de verschillende tuinen ongeveer 7ÖQ jonge bomen aangeplant, die in de toekomst wellicht kunnen worden aangesproken. Behalve de tuinders Van de ver enigingen hebben ook een aantal leerlingen t van schooltuinen hun medewerking verleend. Vrydag be gon het plukken en inzamelen al op het volkstuinencomplex Vijfsluizen. Bij het licht van stormlantaarns was men daar nog laat ia de avond bezig. Zaterdag werden de werkzaamheden voortgezet en begon het boeketten maken, ophalen en ronddelen. Bij deze werkzaamheden maakten ook vrouwen, padvinders en kinderen zich zeer verdienstelijk. Manden en teilen vol fleurige boe ketten van allerlei bloemsoorten (asters, dahlia's, gladiolen, afrikanen en2., enz.) stonden zaterdagmiddag bij de volkstuinen aan de Vijïslui2en ge reed voor verzending. Het was een lust om*te zien met hoeveel vreugde de bloemen (die In een vrachtwagen werden geladen en rondgebracht) overal ifi de rusthuizen en zieken huizen werden ontvangen. Voor de vijfde keer successievelijk zün de Schiedamse tuinders er in geslaagd om mét hun bloemen een mooie bij drage te leveren aan deze bijzondere De inzameling was wel niet zo groot als men gewend Is, maar dat lag stellig niet aan de houders van tuintjes, maar aan het slechte weer -van deze zomer. Gevraagdj'op handels- en fabriekskantdorf leeftijd ongeveer 1825 jaar, voor „onze adeling boekhouding. Sollicitaties te richten; Buitenhavenweg 59 - Schiedam vraagt voor haar afdeling moulertf molen- en branderij leeftijd -18 tot 65 jaar. Aanmelden St. Anna Zusterstraat 16, Schiedam (na 18 uur op no. 14). - TELtF djrtittdilt Permanent Wave Moderne coiffures, K v d Kruit, Dames- en Herenkap. per. Singel 195 (nabij Sta tion), tel 69841 Uw perma nent ia bij ons in goede han den. Permanent 8,- en f 10 - Oliepermanent 11 (stroom Dameskaps&lou W' speciaal adres voor perma,-. nent wave, compleet 6.—% Broersvest 115, teL 67237. Diversen Pasapfegels 120x30 geplaatst 1275, 120x36 14.75. 80 rond 17.—. geslepen rijiteo voor suitedeuren, schuitglas, autoruiten enz,-levert u'Loo- pik's glasindustrie, Botsretr. 89, Schiedam, telefoon 68945 Van Loenen - voor verf. De zaak met .de- vakkundige voorlichting Dam 41—43. te lefoon' 63192 - -i Lessen Voor «rooierles /maf rtut rij» school H P,r- Take Jan Sonjéstiaat "-4,' - Rotterdam, telefoön 36777.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1