f WERK BROEKEN C Openlucht-bad sluit voor goed de deur J Steun Wettig Gezag wil in Schiedam peleton reservisten formeren 5,Door het (boeiende) land van Berbers en Arabieren" Het Katholieke Lyceum start de lessen Clubcompetities biljarten deze week gestart Bruidegom twee jaar de cel in EEN BRIL Koeriersters NA SLECHT ZWEMSE1ZOEN Om in Kethel te herleven WERVINGSACTIE BEGINT MET MARS Met Afrika-kenner Lode v. Gent: K/.\/M 25 jaren bloemenuenter IN HOUTEN NOODGEBOUW In Wilhelminahaven: Voorzieningen T ankercleaning Lezingen-serie van Hum. Verbond Aardige filmavond van ivijk 5 Kind (3) brak beide benen Militaire oefeningen Zegening van auto's Burgerlijke Stand SCHIEDAM 2 Donderdag 20 September 1956 Gistermiddag om vijf uur draaide hoofd-badmeestcr J. A. Daahneijer de toegangsdeur tot de gemeentelijke open- luchtbadcn aan de Westïran kenlandsedyk op slot en daar mee is een einde gekomen aan het zwemmen in deze baden. Niet alleen voor het seizoen, maar voorgoed. Binnenkort begint de afbraak van het bad dat Tuimte moet maken voor de uitbreiding van de Wilhcl- minahavcn. Dit opcnlnrhtbad behoort nu tot de geschiedenis. Daartegenover staat dat vol gend jaar het nieuwe bad in Kethel tn gebruik genomen zal kunnen worden een heel wat beter bad overigens. Voor de „berenpioeg". de groep vaste zwemmers die gedurende hat gehele zwem-seizoen. ongeacht de kou. eiken dag in het water duiken, was het ook een einde. Als gewoon lijk is de sluiting door deze ..beren" nog even herdacht in het gezelschrp van de badmeesters, onder het genot van een kop thee, het gebakje en het rokertje. De heer M. Bijl. die met zijn meer dan zeventig jnren het oudste lid is van de berenpioeg en al 33 jaar naar het openluchtbad trekt, sprak daar bij een kort woord. Hij betreurde de sluiting van dit bad ten zeerste daar het voor hem ook een einde is van zijn zwem-activiteitcn. Speciaal dankte hij hoofd-badmeester J. A. Daalmeyer, die hem nog heeft leren zwemmen. Evenals zijn zoon en kleinzoon overigens. Ook voor badmeester C. Schippers betekent dc sluiting een einde van een loopbaan. Vijfentwintig jaar is hij aan de Westfrankenlandsedijk badmeester geweest, maar binnen kort zal hij met pensioen gaan. Deze zomer is het overigens een slecht zwemseizoen geweest. Er zijn in totaal nog geen 57.000 bezoekers geweest. waarvan tienduizend ge bruik hebben gemaakt van het gratis zwemmen. Dit aantal is nog niet de helft van dat van vorig jaar. 'Maar toen was de zomer dan ook meer t zomers. Met weemoed kunnen de badmeesters en badmeesteressen terug denken aan 1947, het„top-jaar" van het openluchtbad. Toen kon me- j dio augustus een mooi cadeau over- f handigd worden aan een jeugdig zwemstertje omdat zij de 250.000e bezoekster was Voor badmeester Daalmeyer zal het een weemoedig ogenblik zijn ge- j we est toen hij de deur van het bad sloot. Zesendertig seizoenen lang heeft hij hier gewerkt cn nu is de deur definitief door hem gesloten geworden. Her zwemmen ann de West-frankcnlandsedijk is voorgoed voorbij Gistermiddag sloot hoofdbaduieester J. A. Daalmeijer (rechts) de deur. die nooit meer open zal gaan. althans niet voor het publiek. Links staat badmeester C. Schippers, die zijn loopbaan als badmeester besluit. Het nationaal Instituut „Steun Wettig Gezag", dat zich beijvert om de nationale reservediensten te bemannen en dat de belangen van de reservis ten behartigt, gaat een wervingsactie in Schiedam beginnen. De S.W.G.- Schiedam met als voorzitter ir. B. Wilton, is voornemens in onze stad een compagnie op oorlogssterkte te formeren (IfiO manj. In Schiedam zjjn mo menteel ongeveer 100 mannen aangesloten bij de nationale reserve, die ac tief dienst doen. De wervingsactie zat op zaterdag 29 september om 4 uur Inzetten met een mars van de vrijwilligers der reservediensten door de stad. De Huzaren van liorcel cn bet politiemuzickkorps van Schiedam zulten een bijdrage leveren roet een grote muziekdemonstratie om 8 uur 's avonds op het recreatieterrein aan de Vlaardingcrdük (tussen de r. J. Troelstralaan en de Burg. van Haarenlaan). De bekende Vlaming Lode van Gent heeft gisteravond in het gebouw voor Chr. boe. Bel. de leden van de afdeling Schiedam van de Nederlandse Bond van Oud-Stryders en Dragers van het Mobilisatiekruis en de leden van de koninklijke vereniging „Oost en West" meegenomen op een inte ressante reis „Door het land van Berbers en Arabieren". Dia's toonden de aanwezigen wel in de eerste plaats de kleurige samenleving der Arabieren in hun stadswijken (medlna's)terwijl de heer Van Gent de taferelen toelichtte uit zyn rijke ervaringen (nog in 1954) opgedaan in N'oord-Afrika, Het geheel vormde een goede voortzetting van de kleurenfilms, die de heer Van Gent vorige jaren vertoonde over de Belgische Congo. Lode van Gent, die ieder jaar een bezoek aan Afrika brengt, was eigenlijk nog maar kort terug van een bezoek aan een negerstam. Aan vankelijk had het in zijn bedoeling gelegen de Sahara in te trekken, maar dat was er toch niet van ge komen. Marokko, Algerïë en Tunis, die de laatste tijd zo veelvuldig ge noemd zijn in de kranten, werden gekarakteriseerd met een beelden reeks uit verschillende steden. J. M. Koogje: Vijfentwintig jaar lang heeft de roep „mooie, mooie rozen" van Jo hannes M. Koogje door de straten van Schiedam geschald. Deze strijd kreet is heel bekend geworden in die kwart eeuw. maar of er veel mensen verstaan hebben wat er pre-: cies gezegd werd, valt te betwijfelen, want de betekenis is wel onderge schikt gemaakt aan volume. In elk geval, de kreet is bekend. Daarvoor heeft de heer Koogje dan ook heel wat jaren lang zijn bloe men langs dc straat verkocht. En daar hij, ondanks 2ijn zilveren jubi leum in de straatverkoop, nog een betrekkelijk jonge man is, mag we', verwacht worden dat hij nog veie jaren „mooie, mooie rozen" door Schiedams straten zal galmen. In de woning aan de Van Beveren- straat 32 zal het jubileum in de kring van familie cn vrienden ge vierd worden. Maar zijn vele klanten zullen het toch ook wel leuk vinder, om zaterdag een« bij 'n jubilaris te •kopen. Bloemen hoeven ze hem in elk geval niet te geven. Maar eerst sprak de heer Van Gent over de samenstelling van de bevolking in het noorden van Afri ka, waarbij hy op de typische ver schillen en levensgewoonten wees. De oorspronkelijke bewoners van Noord-Afrika zijn de Berbers, een ras dat een huidskleur vertoont van blank tot donker-zwart. De rest van de bevolking: Arabieren, Europea nen, Joden en negers, iss „import". Het waren de Arabieren, die de Ber bers uit de steden verdreven naar de woestijn (Sahara). De Arabieren hebben een bronskleurige huid, hangen de mohammedaanse gods dienst aan en „doen" aan polyga mie. Enkele karakteristieke koppen toonden het verschil tussen de be volkingsgroepen, Veel aandcchf besteedde de heer Van Gent aan. de indeling van de steden, die eigeniyjc vit drie delen bestaan: een Europese wijk, een Arabische toy'Jc en een gemeen schap van Joden. Uiteraard viel fcierby de nadruk op de Ara bische medina, met 2yn typische oos'terse sfeerde uiterst nauwe straatjes met als tegenstelling tot de smerige omgeving (die desondanks zijn grote bekoring heeft) de luister van een merkwaardige kunst en de prachtige poorte» met mozaïek-, die toegang tot de medina geven. Ook toonde hij verschillende opnamen van de prachtige binnenplaatsen, die ingesteld syn op godsdienstige oefe ningen en die men zowel bij arm als rijk vindt. Het kleurige leven pas seerde in al zijn uitingen op het witte doek. Pracht en praal als uit een sprook je kregen de aanwezigen te zien uit. de omgeving van het paleis van de sultan van Marokko. Dat het echter niet allemaal goud is wat er blinkt liet spreker zo nu en dan in zijn commentaar wel uitkomen, waarbij hij speciaal de situatie van de Ara bische vrouwen beklaagde. Interessant waren ook opnamen en toelichting over die merkwaardige „bazaars" 'm N'oord-Afrika, diezich straten-ver uitstrekken rondom ae moskee en waarbij ieder artikel in feite zijn eigen straat heeft. Slangen bezweerders, het geheim genoot schap van slangeneters, het kwam i allemaal ter sprake en "in het beeld. Achtereenvolgens bezochten de aanwezigen Marokko, Algerië en Tu nesië, waarbij plaatsen als Casa blanca (een moderne stad met'grote witte gebouwen), Rabat en Fez (vol gens Lode van Gent dé haard van alle verzet) nader onder de loep werden genomen. Na de pauze maakte het gezel schap een belangwekkende tocht door de uitgestrekte Sahara, waarbij VOOR HEDEN: Apothekers nachtdienst Geopend is apotheek M- M. H. Evers, Lange Haven 81, die ook ge durende deze week de nachtdienst waarneemt. Bellen by ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80, telefoon 69290. PoJïtie-alarmnummer: 64666. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. K.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam: Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur.' Iede re avond (behalve donderdags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten. BIOSCOPEN Passage. 2 uur. „The Ladykillers". Monopole, 2, 7 en 9 uur: „De gemas kerde ruiter*. VOORSTELLINGEN Passage, 8 uur: Pers.ver. Gustó, op voering Magna Pete. Irene, 8 uur: Stichting Bartholomeus, jaarfeest. - Volksgebouw, 8 uur; Vrouwenbond NW, filmavond. „Wie de vrede wenst, bereidt zich (helaas helaas) ten oorlog", zo sprak de oud-oorlogs-corrcspondent en hoofdredacteur van „De Vrijheid", de heer Ben Koster, gistermiddag op j een besloten bijeenkomst in De Am- stelbron. waar een aantal functiona rissen van „Steun Wettig Gezag" bij elkaar was. Spreker zette doel en streven van het instituut uitéén en lichtte zijn betoog toe met voorbeel den. Mét de actie zal men proberen Schiedam meer S.W.G.-minded te maken, in het belang van de bevol-1 king zelf, aldus de heer Koster, die j de nationale-rcserve een noodzaak j de levensgewoonten van de Berbers nader belicht werden. De voorzitter van ;,Het Mobilisa tiekruis", de heer P. v. Rijn, opende deze eerste avond van de gezamen lijke organisaties en toonde zich te vreden over „het teken van leven", dat door de samenwerking tot uiting kwam. Aan het eind van de avond sprak ook de voorzitter van „Oost en West", de heer F. Sterenberg, nog enkele woorden. VA: Met de nieuwe cursus is ook het Katholieke Lyceum in, Schiedam gestart, zij het dan voorlopig nog op bescheiden schaal en in een noodwoning. Deze is gelegen op een zich nog steeds uitbreidende zandvlakte recht tegenover de Torenflat in Nieuwland en bestaat uit een houten gebouwtje met vier leslokalen en twee kamers voor de rector en de docenten. .Voor dit eerste lyceum-jaar hebben zich reeds S8 leerlingen waarvan 24 meisjes laten inschrijven; het derde deel daar van is afkomstig van buiten Schiedam. Zeker geen slecht be gin voor het jonge onderwijsinstituut. der dan 600 leerlingen. Het lyceum- bestuur acht namelijk, gezien de huidige ontwikkeling van het on derwijs dit aantal voor Schiedam, Vlaardingen en omstreken gemak kelijk bereikbaar. Gehoopt wordt dat in 1958 met de bouw begonnen kan worden en dat hét dan in I860 in gebruik genomen kan worden. Architect ir, H. Nefkens is aange zocht voor het ontwerp. In dit toekomstige hyper-moder ne gebouw zal ook onderwijs wor den gegeven op moderne wijze, n.i. volgens het Dalton-systeem dat steeds meer ingang vindt in Neder land. - Van dit nieuwe lyceum is dr. van der Linden de rector. Hy wordt bij gestaan door voorlopig dertien do centen die van buiten Schiedam, meest Rotterdam zijnaangetrokken. Maar de plannen vcor het lyceum gaan verder. De eerste paar jaren zal men het moeten blijven doen met een houten nood-gebouw dat echter nog voor ujtbreidmg vatbaar is. Zo wordt er binnenkort een vleugel bijgebouwd, waarin het gymnastiek-lokaal met de kleedka mertjes wordt ondergebracht wel ke ruimte ook aangewend zal wor den als aula. Voor de uitbreiding, nodig in het volgende cursus-jaar zullen er vleugels achter het hui dige gebouw bij komen. Het definitieve „home'' van het Katholieke Lyceum zal cr uiteraard geheel anders uitzien. Het zal een groot gebouw worden, achter het huidige noodgebouw dat verplaatst kan worden en verkocht aan latere gegadigden. Het nieuwe gebouw zal worden ingericht voor niet min- De competitie in de afdelingen D. en, E. van het biljartdistrict:-Schie dam is deze week gestart, In afdeling D. hebben 6 ploegen (van 4 spelers) ingeschreven van de verenigingen; RES, Conflance,- HVO, Kleine Conflance en De Unie'met. A. en B. ploeg. In de afdeling E., nemen eveneens 6 ptoegen van 4 man deel van de verenigingen: Conflance. En- tre Nous, RES, Kleine Conflance en HVO met A. en B. ploeg. RES en Kleine Confiance, in de flfd. E. was de eerste "wedstrijd. Uitslag 4-4. 65 64 61 5 1.06 0 J 43 4 1.10 0 Woensdag had in dezelfde afdeling de ontmoeting plaats tussen Entre Nous en Confiance. Van Confiance waren de spelers Mo lendijk en Verburg niet aanwezig: zij werden vervangen door Offermans en Verhei). Voor Entre Kous was de eerste speel avond wel een succes: alle part):en werden gewonnen, op eén avond derhal ve 8 punten. VerhelJ. die twee partijen heeft ge speeld, was bijzonder slecht op stoot cn verloor beide partijen met grote achterstand. Boekensteun (EN I 85 85 51 13 1.66 2 Van Wyk 75 72 51 6 1.41 Hardingsveld (EN) 75 75 37 8 2.02 2 erheij 55 28 54 2 0.51 0 In afdeling D. hadden dinsdag de eer ste ontmoetingen plaats: ln Vlaardin gen ontving Confiance de RES-ploeg In deze ontmocUng werden de punten gelijk verdeeld (4—4). Voorts speelde H.V.O.—Klein Confl ance. De ploeg van laatstgenoemde ver eniging won drie partijen, en behaalde dus 6 punten. Keebregts (HVO) 105 105 35 11 3.00 2 Mich cis 105 59 35 11 1.68 0 Valk (HVO) 105 96 36 13 2.66 0 Keeze 95 35 3615 2.63 2 72 36 11 2.00 0 85 36 9 2.33 2 Van De Unie had de ontmoeting plaats tussen de A. en B. ploegen. De In A. opgestelde speler Braak is ver vangen door Meers erna. Aangezien Meer. sema er .75 tegen Braak 115 speelde, werd zijn tegenspeler Haas (95) vervan gen door Vredebregt (75). Hierdoor kreeg Koevermans inplaats van Vrede bregt, Haas als tegenspeler, Uitsla gent V. d. Leïy (A.) 115 109 37 13 2.67 0 de Ruijter (B.) 115 115 .37 13 3.70 2 Het aantal tankers dat de mv, Tahkercleaning aan de Wilhelmina haven aandoet voor een schoon maakbeurt, overtreft nog de stout ste verwachtingen der directie. Sinds juni van dit jaar zyn 60 tankers schoongemaakt, waarvan de tonnage varieerde van 12.000 tot 30-000. Moeilijkheden ontstaan er alleen door de geringe diep gang van de Wilhelminahaven, vooral ter hoogte van de eerste steiger (op sommige plaatsen niet meer dan vier meter). Hierdoor is. onlangs nog de tan ker „Vixyela" vastgelopen bij de monding. Het schip moest worden vlot gesleept. Ook vonden er een tweetal aanvaringen plaats. De tan ker „Homerus" (de eerste van Qnas. sis, die aanlegde bij de „Tanker- cleaning") kreeg daarbij een gat ln de boeg. Overigens wordt er van gemeen tewege hard gewerkt aan het uit baggeren van de haven om die vooral ten behoeve van „Tanker- cleaning" zo gauw mogelijk be drijfsklaar te maken, pok wat de aanleg van de derde steiger betreft. De diepgang van de haven zal hier op 9.60 m, woren gebracht. Verder zal ook het terrein in,.de naaste omgeving zo snel mogelyk in orde worden gemaakt. De uitbreiding van „Tanker- cleaning", die zich verder uitstrekt dan men aanvankelijk vermoedde, heeft tot gevolg, dat de voorgestelde bouw van een gereformeerde kerk bij de hoek van de haven geen doorgang zal kunnen vinden. De gemeenschap Schiedam van het Humanistisch Verbond opent de se rie zondagmorgen-bijeenkomsten met een lezing door mr. In 't Veld op' 23 september over „Humanistisch rechtsbesef'. Daarna volgen op 28 oktober dr. Van Gelder met „Kind en religie"; 18 november de heer A. J. y. d. Kooij met „Emancipatie der vrouw en het Humanisme"; 23 december de heer L. Glimmerveen met „Conflicten tussen godsdienst en wetenschap"; 20 januari de heer d'Agremond met „Praktisch Huma nisme"; op 17 februari is de spre ker nog niet bekend; 24 maart de heer K. Singer met „Het recht tot straffen"; 21 april dr. W. de Jong met „Worden de mensen dommer?" (De kwalitatieve kant van het be volkingsvraagstuk) en ten slotte 19 mei mr, H. Stnger-Dekker met „Is het Humanistisch. Verband anti godsdienstig?" Deze bijeenkomsten worden op zondagmorgen gehouden in Musis Sacrum en vangen óm 10.45 uur aan. Omdat de film „Ciske de Rat" nog steeds in de „grote" bioscopen draait, kon de bioscoopbond het niet goedkeurendat deze film gister avond in Irene gedraaid werd voor wijk 5 der Nea. Herv. Gemeente. Men had dit te laat vernomen om dit alsnog bekend te maken, zodat te elfder ure voor een andere film gezorgd moest worden. Zo kregen de leden van wijk 5- de film „De zevende sluier" te zien, een oude bekende film, die de levenswandel behandelt van het weesmeisje, dat steeds weer voor haar oom piano moet spelen. Vooraf ging een journaal, waar in o.a. het bezoek van de Neder landse marine aan Rusland te zien was, en de tekenfilm „Casper". □s, J.. G. Jansen opende de avond op de gebruikelijke, wijze en deed een opwekking tot steun aan het kerkelijke werk, waarbij hij spe ciale aandacht vroeg voor het Nieuw Kerkelijk Centrum. In de pauze vond nog een verloting plaats. Het bezoek aan .deze wijkavoad was bevredigend. Gistermiddag om 2 uur is het drie jarig jongetje Abraham A. in ds buurt van de ouderlijke woning door een vrachtauto aangereden, toen hij plotseling de rijbaan in de Kortiand- straat opliep. Het knaapje brak bei de bovenbenen en kreeg-schaafwon den aan gezicht en handen. De G.G, en G.D. bracht' hem naar de Dr, No- letstichting. In het westelijke deel van Schie dam is van dinsdagavond tot gister middag een. militaire oefening ge houden, waarbij luchtdoelbatterijen uit Naarden waren betrokken. En kele stukken afweergeschut stonden in het Sterreb03 by de-Boahoek en in Vlaardingen-Oost 'opgesteld, ter wijl ook. in. deBoshoek een, com- mandapost was opgericht. De af- en aanrijdende jeeps, en. militaire wa gens en vooral ook de militairen met protofoonsuitgerust,hebben wel de aandacht getrokken, uiter aard vooral van; de jeugd. De r.-k. handelsreïzigersvereniging „St. Christoffel".wier patroon be schermer is van het verkeer, orga niseert dit jaar weer een zegening door een priester van auto's (zo wel luxe, bestel- als vrachtwagens), motorfietsen, scooters en bromfiet sen, De plechtigheid zal plaats heb ben zaterdagmiddag 29 september op de Warande, achter de St. Liduina- kerk. In 1949 is er voor het laatst een dergelijke plechtigheid gehou den. Voor het opstellen, van de wagens worden de gegadigden verzocht de volgende'route té .nemen: vanuit de B.K.-laan, Penninglaan, Stadhouders- laan, Westerkade en Warande. Lezing oud-Schiedam Voor de buurtvereniging Willem Brouwerstraat zal onze amateur- stadshistoricus C. A. van der Zee op vrijdag 28 september in het club lokaal Eureka een causerie houden over het oude Schiedam van om streeks 1900, aangevuld met ïicht- projectie van veel, wat thans reeds verdwenen is. Belangstellenden kunnen zich op geven bij de heer J. Koogje, Wil lem Brouwerstraat 24. Toegang gra tis, aanvang 8 uur. De E.H.B.-Kethel begint maandag a.s. weer met de nieuwe cursussen. Deze worden om 8 uur gehouden in het voormalige Stadhuis (thans po litic-bureau) aan de Schiedamseweg. Belangstellenden kunnen zich opge ven 'by de heren A, Jongste, Schie damseweg. 59 en G. E. Eijsbërgen. Iepenlaan 10 te Kethel en G. van Beugen Singel 58b te Schiedam. GEBOREN: Armemarie, d! van G. de Jong en C. J. H. Zondag; Aag je, d. van J. C. Coenen en L. C. van de Goorberg; Theodore A., z. van T. H. C. Severien en R. A. van Dyk; Johannes, z. van H. W. Köne- mann en G. J. Boomsluiter; Dirk J., z. van P, J, v.d. Klundert en E. van Gils; Goverdina, d. van M. Sehreuders èn P. Mastbergen; Frida A„ d. van F. L. Kramme en A. Vis. OVERLEDEN: A. J. van Schoor. 62 jaar, vr. van W. H. van Tienen. Haringvangst berichten Vangstberlchten alt nee v*n heden:: VL 70-1 kantje: VL 78 2; VL 79 2: VL 85 20. VL 172 g.v.: VL 203 7; VL 205 2; VL 206 g.v.; VL 207-g.v.: VL 216 2; VL 29 15: VL 85 2; VL 114 2; VL 115 1: VL 142 30; VL 190 15; VL 190 2; VL 197 51; VL 53 g,v. VL 81 5: VL 71 12; VL 83 7; VL 166 5; VL 50 17; VL 56 20; VL 84 g.v,; VL 89 40; VL 112 2; VL 132 20. Binnen: VL 208 P, van der Zwam met 37 last; van de trawlvangst VL 199. A. van Rooi met 23 last, 200 kisten verse haring en 60 kisten diversen, Marktnoterlng van hedenmorgen: TrawJharing klein: f 35,70 tot 41.—: Trawiharing groot 35;- S.teurharing 35.10. noemde. Het offer is één avond in de week voor oefeningen. Burgemeester mr. J. W. Peek, die ook op de bespreking aanwezig was, vestigde (naast het militaire appa raat) vooral de aandacht op de po- litie-reservs. Deze reservisten heb ben de taak van de vroegere Burger wacht en Landstorm overgenomen, om de politie in tyden van nood te steunen bij het handhaven van de openbare orde. Het officiële politic-apparaat in Schiedam telt 140 mensen, waarvan er 10O actief dienst doen. Dat aan tal is in tijden van nood te gering; men. zal nog een paar honderd man nen als reservisten moeten, aantrek ken. Het gaat om een kern. die al aanwezig is en die geleidelijk uitge breid zal moeten worden.: Over deze kern van politie-reservisten, die on geveer 50 man sterk is in Schiedam, liet de burgemeester zich zeer waar derend uit. „Zy vormen een voor treffelijke groep". In_Schiedam kan men zich ais re servist aansluiten bij de infanterie van de nationale reserve, die oefent op donderdagavond in de Oranje Nassauschool, bij het korps lucht wachtdienst, dat op dinsdagavond ook oefent _in dezelfde school en de reserve-polïtie, die - op vrijdagavond van half acht tot half tien oefent hp het terrein van de scheepswerf „De Nieuwe Waterweg''. Aanmelden kan geschieden op het stadhuis en voor de reserve-gemeen te politie speciaal op het hoofdbu reau van. politie. De heer Koster vertelde nog hoe m 1943 het instituut Steun Wettig Gezag werd opgericht. De noodzaak van de nationale reserve onder streepte hij met bijzonderheden uit zijn loopbaan als oorlogsverslaggever in Korea en een verblijf in Oost- Berlijn. Dat er velen die zich mel den afvallen, komt doordat deze de militaire keuring niet doorstaan, of er aanmerkingen zijn op de poli tieke achtergrond van de persoon in kwestie. .„Eén. peloton soldaten met kennis van het terrein kan het een heel bataljon zeer moeilijk maken," aldus de heer Koster. ROTTERDAM „Meer dan ergerlijk'' noemde offi cier van justitie bij de' Rotterdamse rechtbank "de-handelwyze van de 28-jarigé classificeerder A. P.. M., die terecht/stond, omdat hij op 23 mei een portefeuille, inhoudende f 800,— uit de linnénkaöt van zijn kostjuf- frouw- had gestólen. Te meer ergerlijk daar hjj -gratis onderdak genoot Aanvankelijk lag het' in zijn be doeling het geld te besteden aan kleren voor zyn a.s. vrouw. De buit kwam tenslotte op de Zeedijk in Amsterdam terecht. Kort daarop besloot M. naar Frank rijk te vertrekken eh dienst te ne men in het Vreemdelingenlegioen. Toen hij evenwel ingescheept moest worden voor Algiers, zonk de moed hem in de schoenen en droste hij. By zijn terugkeer naar Nederland werd. hij aan de grensgearresteerd. Nadat de officier van justitie een gevangenisstraf van tien maanden met aftrek had geëist, besloot de rechtbank in raadkamer te gaan om onmiddellijke uitspraak te doen. Die uitspraak werd een ware ant- goocheling voor de verdachte, die woensdag in het huwelijk zal treden Het vonnis luidde namelijk twee jaar met. aftrek van voorarrest. „Vandaag is niorgen" in de Grote Schouwburg Ónder de spelleiding van de regis seur G. van Veen voerde Het Rot terdams' Toneel Ensemble „Incarna tie" woensdagavond in de Groote Schouwburg aan het Zuidplein met succes het toneelspel in drie bedrij ven „Vandaag is morgen" op. Het geheel speelde zich af op een zo merdag tijdens de tweed# wereld oorlog in de lounge van «en:Engels landhuis.; - Hoewel het in het begin wat stroef ging kwam er spoedig meer tekening in 't tamelijk „zware stuk". De spelers hebben met overgave en sprankelend enthousiasme hun spel gespeeld. Vooral de debutante Anneke Boer in de rot van Diana, een zusje van Jack, heeft getoond absoluut geen plankenkoorts te be zitten. Gisteren werden door de recher che van het bureau Sandelingeplein twee betonvlechters, de 26-jariee W, v. O. en de 27-jarige H- O., beiden uit Rotterdam, aangehouden. Zij hadden" zich een 35 meter lange loden waterleidingbuis, die uit een boerderij aan de Charloise Lagedijk werd gesloopt, toegeëi gend. De party lood met een ge wicht van 60 kg hadden zij aan een opkoper verkocht. De I6é september is op 75- jarige -leeftijd van ons heen gegaan onze lieve be huwd. cn. grootvader, broer, vrienden. huisge noot, de heer A, W M, ODÉ Schiedam E. Odé-Mak en kind M. Odé J. Odé Transvaal F. Odé S, Odé-Bausch Leiden G. Odé-Boekholt Schiedam Fam, J. P, v. Baaien De begrafenis heeft op uitdrukkelijke wens van de overledene donderdag in alle stilte plaats gehad. DAN NAAR D. DE BRUIN Oranjestraat 9 Schiedam - Tel. 60431 Fotografie Ontwikkelen van rolfllma, des morgens gebracht, des avonds klaar K. v. Vuuren, Hoogstraat 106, Schiedam. Personeel gevr. Gevraagd leerling naaister voor het dames verand erate- lier. N.V. Kledingmagazijnen. v.h. Gebrs. Bervoets, Broers- vest 59,- Schiedam. Diversen PRIJSVERLAGING rubber- bedden, 190x80, nu 105. kussen apart, 40x60 15.50; wollen dekens 34.90. Plate, t,o. stadhuis Schiedam, Inlasten van platen en foto's en aquarellen," schilderijen. Scherpe prijzen en toch twee jaar garantie G. van Loenen, Dam 41—43, telefoon 66192. Showroom: Vlaardtngerstr. 6, Nummerbrieven die naar ons oordeel niet bonafide op de Inhoud der advertentie reage ren worden niet doorgezonden. MANCHESTER BROEKEN heupmodel, riemlussen, achlerzafe Qrt t en duimstokrekdl «xtra zwam kwaliteit met leer <4Q OC |fl| versterkt CORDUROY BROEKEN W' spoflmodel, elastiek In de hand, O O OC 2 achterzakken, engelse zoon* j RIBCORD WERKBROEKEN onverslijtbare kwaliteit, heupmodel, pESta riemluwan, achterzak en duimstok- 4"*f Ort zak, entra slsrlc afgewerkt BLAUWE WERKBROEKEN prima drill, sanfor.heupmodal. nem- Q fifl 4 lussen, achterzak e ft duimstgkzak OmW j«|[ SPIJKERBROEKEN JB zware kwaliteit blauw» denim. 44 QA lip uiterst solide afgewerkt Sf GROTE SORTERING, LAGE PRIJZEN, KOOP ER VANDAAG NOG ÉÉN OFTWEEI jfi KOK t/AKKLtVtHG 9 ROTTERDAM: W*sl Kruiskade 57 Weit» Wagirjslr. 6fl g Schiedamseweg 1 Zwartjenstraat 133 I Jonker Fransslreat 114 Geudsetingel 89 I I SCHIEDAM: Rolterd.dljV 429 VLAARDINGEN: Hoog straal 95 I BOEN HAAQ: Boekhorststrail 167 DELFT: CKeenUaat 36J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1