De vijf KNVB-elftallen komen voor het eerst in het veld Gem. Schiedam vraagt grotere uitkering verjongingen en ook veel vernieuwingen g&iïf Kerkmeesters NHG nemen de nieuwe kerkorde aan SW naar Xerxes Gusto-personeel geniet van charmant blijspel Sittardia bij Hermes HOE DE VOETBAL ZAL ROLLEN AGENDA Wegens hogere investeringen Bouw van de nieuwe Westerkerk zal er mee gebaat zijn Vol handbal programma Jaarvergadering biljartdistrict Feest Vrienden van Bartje GOEDE OPVOERING MAGNA PETE. Plantage-concert Gemengd Koor voert opera-comique op Cabaretavond van TBC-vereniging Goedé kansen in thuiswedstrijden Vrouwenbond NVV geeft filmavond* Om de biljarttitel 3 e klasse libre Wie heeft iets verloren? "sSsSK ™*s s ySP* Vrijdag 21 september 1956 i.} °2Lh£l 5crÜ k5me.n, zond^S AS nu reed» vUf Schiedamse elftal- ti hK klasse K^J.V.B. spelen, in het strijdperk. Bijna alle *eer 1 veel ^cfjoojrlngen en nieuwe aan- J ,s ^genstelling tot de meer stabiele samenstellingen van vorige Jaren. Onze strijdlustige K-NVB'ers zjjn deze competitie grote vraag- JrenS; ™at DRZ en SVDPW doen In de relatief zwakke Haagse af- het. versterkte Martinit in de moeilijke ..eilandenafde- l ...r de eerste viool gaan spelen en tal bij DHS In afd. G. Schiedam vlot kunnen omschakelen van de enerverende honkbalwedstrlj- •r. n naïf-hct s£. tussen Palen en lijnen? Vragen, die voorlopig vragen ya" dc leams beginnen de competitie op mgen bodem.* DRZ cn Martinit. Naast dit interessante begin vragen de ver- ncbtans'eKi van HBSS, PPSC en GTB fn de zaterdagmiddagafdeling en vooral van SFC in de articling Rotterdam (voorlopig?) grove aandacht. Of dit niet voldoende Is spelen ook een aantal lagere elftallen een aantal altijd weer aantrekkelijke „derbies". Voetbal minnend Schiedam kan het komende weekeinde aan haar trekken komen. LAGERE KNVB .In de afdeling B ontvangt DRZ het Haagse GDS. De eerste winst kan hier door onze technische rood- witten worden behaald. SVDPW verkeert in dezelfde situatie als DRZ ook versterkt en eveneens spelend in B slechts de tegen stander lijkt ons van iets meer for maat. Zal SVDPW het beter doen dan vorig jaar en beginnen met wmst terug te komen uit Naald wijk? Schiedam met de vermoeienis van zenuwslopende promotiewed- streden voorde zomersport in de sprmtersbenen gaat naar bet sterke SIOD. Geen gemakkelijk de buut. Wy geloven niet dat de man nen van Van der Touw en Chris van Dijk zich zondag al zullen hebben ..herschoold", maar dat het bijna vijftigjarige Schiedam niet zal mee tellen is niet aan te nemen. In de zelfde afdeling verblijft misschien wei het grootste kanspaard van onze vierde klassers, DHS. De club van Gouka schudt nu al jaren aan de -. deuren van de derde klas. Zal SSW zondag op eigen terrein moeten on dervinden dat DHS meer dan ooit in de juiste conditie is om een duide- - lijke kandidatuur te stellen? Wij vertrouwen er op dat dit gebeurt. Benjamin Martini* viert de te rugkeer naar de KNVB goed. SVV speelt niet thuis en dus cull en veel Schiedammers naar het Volkspark gaan, waar de paaltjes voor de af zetting veertig cm naar buiten zijn verzet en de hoogte van het doel acht cm ruimer is geworden, zulks in opdracht van de consul van de KNVB, die het terrein hiervoor aan een herkeuring had onderwor pen. Dirksland komt de vuurdoop bren gen en ai is dit team wel niet het sterkste van de twee Flakkeeërs. Martinit zal het zeer moeilijk krij gen. Vooral Hugh van der Moer zal gemist worden °P de. spilpïaats. Het wordt hevig betreurd dat Van der Moer niet meer kan voetballen nu bij beroepstrainer bij HDVS is gewor den voor de lagere elftallen. De be zetting van het middenveld baart nog zorgen, voor de overige plaatsen zijn bekwame krachten voldoende. De club van Van Dijk is van plan hoge ogen te gooien, maar of het ondanks de versterkingen zal lukken? DRZ 2—Coal 2. Foriuna V 3—DHS 2, DHS 3—Martinit 2. (Advertentie IJMU Mogen wij dit beweren van deze bijzondere partij, links geweven Bemberg zijden dameskousen. Geen links ge weven zonder meer, maar de meer dan bekende merken als F.S.O. en de ESDA, die normaal voor 1.75 verkocht worden; Bemberg zijden dames kousen met Pert on ver sterkte hiel en teen, solide en toch ragfijn, kunt nu U kopen voor nog geen gul den per paar. En wat wij bedoelen metï „betaa/ het m/nste"J Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze links geweven dameskousen, irregulatrs, in alle maten en in ver schillende mode kleuren, voor WlWXn GENTRUM BINNENWEG, Tal. 28180 AFD.ROTTERDAM In de afdeliing Botterdam zal de club van Schilperoart de meeste aandacht trekken, Of de ouertoin- ni ngenreeks zondag kan worden voortgezet valt te betwijfelen. De ex-KNVB'er Aeolus zal het op Bas- hoek niet cadeau geven. Wrltan-Fijenoord speelt tegen Nestoro. De wedstrijd begint om tien uur. In deze ontmoeting kunnen de punten in Schiedam blijven. Op het terrein in Spiertngshoek bekampt Demos KWB. De pech van .vorige week behoeft geen reden te zijn om dit keer de moed te laten zakken. Weliswaar heeft RWB tot nu toe de volle winst behaald, maar Demos is in staat de gasten op dit punt de voet dwars te zetten. De club van Mouthaan gaat naar Schiebroek. Het gaat nog niet goed met Ursus en Schiebroek blijkt lang niet mals te rijn. Gemakkelijk zullen onze stadgenoten het <?.us zeker niet krijgen. In 3A. gaan de Schiedamse Boys naax Don Bosco. LAGERE ELFTALLEN HDVS 5, Sparta 6SW" 6, Excelsior 20/4—DHZ 4, SVDPW 2—Herman dad 2, Steeds Volharden 3—Schie dam 2, SFC 2—WF 2, Ursus 2—Hur ricanes 2, Feijenoord 8HDVS 6, Xerxes 5—SW 7 Musschen 4—SW 8. Flakkee 3—SVÖPW 3. SMV. 3— Schiedam 3. DRZ 3—SMV 4, Demos 2—RWB 2, SFC 3—Belvedere 2, SFC 4Tediro 4, Pantserboys 2 SEC 5, HDVS 7Xerxes 7, Sparta 12 HDVS 8. Xerxes 8—SW 11, Excel sior '20/5—DRL 3, Martinit 3—Poor» tugaal 3, DHS 5DEH 3. Hekelingen 2—DHS 6. ASB 3—WF 3, Ursus 3— AVS 3, CW 3—SW 12, HDVS 8— Neptunus 8, SVDPW 4—RDM 4, Ex celsior '20/6—VDL 5, Transvalia 5— Excelsior '20/7, DRL 4—Martinit 4, Martinit 5Schiedam 5, SVDPW 5 —Excelsior '20/8, DHS 7—Zuiderster 5, AVS 4Demos 3 en Eureka 4— DHS 3. ZATERDAGMIDDAG Van de vier zaterdagmiddagclubs speelt slechts HBSS 'thuis. De Oranj eploeg zal. tegen HVO radicaal, gewijzigd in het veld komen. Met de rentree van Storm en Duiven- bode in halfhnie zal het midden veld vermoedelijk zijn. versterkt Een overwinning op de gepromoveerde Vlaardingers moet mogelijk zijn. Ook PPSC speelt tegen een kers-, vers uit de afdeling gekomen team. Met optimisme gaan de stadgenoten naar Voorburg. Zal het de derde overwinning worden? In de afdeling is GTB nog steeds „aan de beterende hand". Nu weer heeft GTB als verrassing een over schrijving van een Willem Il-speler aangekondigd. Dat het elftal door de aanwinsten nog geen stabiele vorm heeft is begrijpelijk. De krappe overwinning van vorige week is evenwel een teken aan de wand. Tegen Slikkerveer (ook vier punten uit twee wedstrijden!) moeten de geelzwarten dus verbazend oppas sen. Kwaliteit is goed, maar de Schiedammers zullen de overwin ning niet cadeau krijgen, zeker zaterdag niet in Slikkerveer. GSS gaat. op bezoek bij BVCB. PPSC 2—Bolnes 2, Barend recht 2 —GSS 2, GTB 2—RSM 2, HBSS 4— BVCB 2, HVO 3—GTB 3, PPSC 3— i Zwaluwen V 5, GSS 3-~Rozenb,'3, Bij de.lagere elftallen kan men de j Excelsior M 6HBSS 5 en zwalu- volgende wedstrijden zien: SVV 5— wen V8—PPSC 4. VOOR HEDEN: Apothekers nachtdienst Geopend is apotheek M. M.H. Evers, Lange Haven 81, die ook ge durende deze week de nachtdienst waarneemt. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80. telefoon 69290. Politie-aiarmnumnier; 64686. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Havenr geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8-30 uur. Zondags gesloten. R.K- Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur. Iede re avond (behalve donderdags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur; des zondags gesloten. 1 BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Jaloezie".. Monopole, 2,7 en 9uur: „Schrik bewind in Ocatilla". VOORSTELLINGEN Musis Sacrum, 2.30, 7 en 9 uur: Modeshow. Irene. 8 uur: Bescherming Bevol king filmavond. "tWi; Sinds. Jaar, en.dag bestaat er in de Ned. Hervormde Gemeente, te Schie dam bezwaar tegen het reglement voor kerkmeesters en vooralna de invoering van de kerkorde klonken de stemmen luider o mhet reglement te vervangen. Tot op heden besloot rond 35 pet. van de kerkvoogdijen in Nederland zich aan te passen, de rest handhaaft de reglementen. Nu hebben kortgeleden ook de kerk meesters in Schiedam het.belangrij ke besluit genomen waaruit hun be reidheid spreekt zich te onderwer pen aan de kerkorde. Overigens moet opgemerkt dat de kerkorde volledige vrijheid laat tot aanslui ting- In een publikatie heeft de heer P. Schaberg de motieven uit eengezet tot deze belangrijke stap. In Schiedam waren de stemmen van de opponenten in hoofdzaak ge grond op het bepaalde omtrent de benoeming. De benoemingen ge schieden door gecommitteerden, die door kerkmeesters worden aange zocht. Ontkend kan niet worden, dat deze procedure niet meer past in de tegenwoordige tijd. Evenmin kan worden tegengesproken, dat in het verleden het reglement werd gebe zigd in de onzalige richtingsstryd tussen rechts en links. Rechts had in de loop van de jaren ieder niet-or- thodox geluid in de kerk onmoge lijk gemaakt. Links verdroeg dit niet en tracht te in het beheer der kerk haar in vloed te bewaren. Op deze grond echter werd het statuut sedert lange tijd niet meer gehandhaafd. De richtingsstrijd is verstomd; dit blijkt ook uit de samenstelling van ons college.i. In dit college kennen wij geen te- genstellingen. Bij benoemingen wordt uitsluitend gelet op veronder- j stelde toegewijdheid en bekwaam- heïd van. het voorgedragen lid. Wij aarzelden echter een verande ring van het reglement 'aan te bren gen, denkende, dat een college met een beperkt aantal leden doelmati ger arbeidt dan dat, waarin een groot aantal leden werkzaam moet zijn. Voor iedere gemeente ligt de situa tie verschillend. Grote steden, waarin de wijkge- meenten ver uiteen liggen, gemeen ten, waarin men eikaars besturen zelfs niet kent, ja, daar zijn afzon derlijke besturen en centrale bestu ren op hun plaats. Wij mogen dan ook met verzwij gen, dat naar onze mening een aan passing in Schiedam een bijzonder bedenkelijke kant zal hebben. Waarom dan tóch het besluit ge nomen? Alleen en uitsluitend om die groep lidmaten uit de gemeente tevreden te stéllen, welke bezwaren blijft hou den tegen het tegenwoordige statuut. VÖOR WESTERKERK WÜ wensen deze bezwaren te ont zenuwen in een tjjd, waarin grote belangen voor Schiedam op het spel staan. Men zegt .dat de inzameling van gelden - .met name voor. de Westerkerk ten goede zal worden beïnvloed; dat de noodzakelijke ver hoging van de huidige contributies na aanpassing door de lidmaten zonder morren zal worden geaccepteerd. Kortom, men veronderstelt, dat het gemeenteleven sterk zal.worden gestimuleerd. Het zal u dus duidelijk zyn, dat wij onze verantwoordelijkheid ge voelend naar deze stemmen moes ten gaan luisteren. Na lang beraad/in meerdere vergaderingen, kwam. dan i ook het besluit teerden voor te dragen, die inmid dels zijn aangewezen, 'V, Deze gecommitteerden zullen door onscollegeworden benoemd, die daarna vijf kerkmeesters zullen kiezen, in volle vrijheid, uit of bui ten de leden van het zittend college. Deze. vijf nieuw benoemde kerk meesters ontwerpen een reglement, waarna zodra dit reglement de hogere goedkeuring zal hebben ver kregen de lidmaten nieuwe kerk meesters gaan benoemen. In totaal waarschijnlijk achttien, drie uit élke wijkgemeente Uit deze achttien wordt een centrale kerkvoogdij ge- recruteerd,. In elke wijkkerkeraad zal een wijkraad van kerkvoogden verte genwoordigd zijn. Zo za] in Hervormd Schiedam een andere tijd aanbreken. Van harte hopen wij. dat zal blij ken: „De aarzeling van de huidige kerkmeesters was ongegrond; een opleving van het kerkelijk leven is duidelijk kenbaar". De Westerkerk, die voor de laatste oorlog reeds kon zijn gebouwd indien men met kerkmeesters had willen samenwerken zal nu spoe dig kunnen verrijzen;, immers er kunnen niet langer verontschuldi gingen bij gevraagde offers worden geuit Zo besluit de heer F. Scha berg. Voor dit weekeinde: Be Schiedamsehandbalverenigin gen DWS en Wilton. Fijenoord staan dit weekeinde weer een vol pro gramma van acht wedstrijden te wachten.. Bij Wilton kan het eerste dames team het onverwachteverlies van vorige week goed /maken door op eigen terrein tegen het, pas gepro moveerde Marathon uit Den Haag de volle winst binnen te halen. De kansen zijn er.Dames 2 ontvangt het eerste team; van Botterdam; hierover is weinig te zéggen, maar de gasten hebben wellicht de beste papieren. Bijde heren gaat het eerste team naar S.O.S. in Den Haag, die pas een wedstrijd speelde en verloor. Toch zullen de Schie dammers moeten oppassen. Heren 2 heeft vrij weinig kans tegen het bezoekende Animo 2 uit Den Haag, een van de sterkste ploegen in de afdeling. Ook heren 3, voor het eerst in de competitie, krijgt het niet makkelijk tegen het réserve- team van Vires et Celeritas uit Gouda. Wat DWS betreft, ontmoet het eerste damesteam 'op de Oudëdijk het zeer sterke team van Animo, dat in twee wedstrijden 18 doel punten scoorde ,en slechts 3 tegen had. Een nederlaag van onze stad genoten is te verwachten. Ook da mes 2 krijgt het niet makkelijk in de uitwedstrijd tegen Turnlust 2. Heren 1 dat zondag Wilton ver sloeg. ontvangt Animo. Kunnen on ze stadgenoten, volledig uitkomen, dan zit er een kleine winstkans in. Een aardige wedstrijd kan de wed strijd van heren 2 tegen Ona in Rotterdam worden. Derf 12e jaarvergadering van het district-Schiedam van- de Koninklij ke Nederlandse Biljart Bond wordt op maandag 26 november in de zaal van De Oude Markt te Vlaardingen. De bestuursleden G. H; Walda. J. H. v. Duyi en D. Simons stellen zich herkiesbaar, de heer J.'v. d. Water niet. Ook moet een nieuwe redac teur voor ,3üjartnieuws" worden benoemd. In de na-oorlogse jaren heeft Schiedam belangrijke bedragen moé ten investeren als gevolg vande stadsuitbreiding in Nïeuwland en Kethel en van de saüering van dé oude stad. Bovendien werden om- -vangrijke kapitaaiswerken van ex ceptionele aard', uitgevoerd/ zoals, de verbetering van de Burgemees ter Knappertlaan, de Oranjestraat en de Gerrit Verboonstraat, en de verbreding vande Köemarktbrug; de onder tunneling, van de Over- schieseweg, het/ bouwen -van: een nieuwe Spuisluis,ë.d. -/,/.,-• Daardoor zijn de jaarlijkse lasten van rente en afschrijving toegeno men van rond../'1.500,000.— in 1953 tot rond 2-600.000.— in 1957. En er staan nog vele andere wer ken op het program, waarmede eveneens aanzienlijke sommen zul len zijn gemoeid,, zoals het bouwen van een nieuw raadhuis en vele andere noodzakelijke Investeringen. De belangrijkste Inkomsten van de gemeente zijn de uitkeringen uit het gemeentefonds. Zfjn deze on toereikend, dan zal de begroting een tekort vertonen. Hoe groot deze voor 1957 zullen zijn Is nog niet De Vrienden van Bartje.'het actie comité dat geld inzamelt voor het blindeninstituut Bartimeus in Zeist en dat vorig jaar oktober voortgeko men is uit de grote bazaar, die toen gehouden werd, heeft gisteravond een vervroegd jaarfeest gehouden in Irene. De aanwezigen genoten op deze avond van een aantrekkelijk programma. Bartinïeus is het instituut tot oplei ding en verzorging van blinde en slecht-zienie jongens en meisjes, dat er naar streeft de pupillen aan een maatschappelijke functie te helpen, zodat ze later in eigen onderhoud kunnen voorzien. Op 4 juli van dit jaar is in "Zeist een nieuw paviljoen geopend, waarvoor een lening van een half miljoen gulden is aange gaan. Het waren dus niet de donateurs van Bartimeus, maar leden en dona teurs van het actie-comité ,J>e Vrienden van Bartje", die gister avond in Irene by elkaar kwamen. Ter verduidelijking van het streven werd het bovenstaande uiteengezet door de voorzitter van het comité, de heer W. C. Mudde, die een ope ningswoord sprak. De heer A. den Boer fungeerde zo ongeveer als conferencier, die het gezellige programma aan elkaar praatte. Daar was het optreden van' The Will stars, een jongen, met gitaar en mondaccordeonen een meisje met een ukelule, en van een eigen toneelgroepje, .dat' aardige schetsjes voor het voetlicht bracht. Piet. Timmermans slaagde er met zijn accordeon goed in om een opgewekte stemming in de.zaal te-brengen. Met veel succes werd ook rdeelgenomên- aan het spel „tr^k-asuiTtie-herf. -Ver der was er een tombola, waarvande opbrengst bestemd'was- voor Barti meus. Tenslotte werd nog -een tweetal films vertoond; Charley Chaplin en Danny Bos, .de geschiedenis van een herdershond. De Vrienden van Bartjehebben thans 120 leden en donateurs in Schiedam. De SW'ers hebben in de laatste bekerwedstrijd tegen Excelsior een verdienstelijke overwinning geboekt, zodat men zondag vol goede moed naar Xerxes gaat om de competitie- reeks te vervolgen. De Rotterdam mers zijn echter tegenstanders die men geenszins behoeft te onder schatten, want ook Sparta kon zon dag slechts op het nippertje de enthousiaste en ijverige Xerxes- ploeg in bedwang houden. De SW'ers hebben in dit nieuwe seizoen weliswaar nog geen neder laag geleden, echter het technische vlotte spel zoals men dat van de rood-groenen verwacht, heeft men tot nu toe niet kunnen bewonderen; er wordt echter met temperament gespeeld hetgeen op zichzelf reeds een winstpunt betekent. Jan van Schijndel en zijn mannen zullen ook tegen Xerxes hun beste voet balbeentje moeten voorzetten en bo vendien met scherp schieten, want de doelpunten beslissen ten enemale de wedstrijd- Aan oefenmeester v. d. Ende is het zeker wel toever trouwd om in deze ontmoeting de juiste taktiek te bepalen. De reserves: SVV 3speelt zon dagmorgen 10 uur aan de bosrand tegen het sterke Sparta 3, aan welke tegenstanders de SW'ers een zware dobber zullen hebben- SW 4 gaat op bezoek, bjj DHZ 2. De reserve-elftallen van het be taalde voetbal gaan dit weekeinde van'start, waarbij als eerste tegen stander VSV.-2 op bezoek komt bij de reserves van de rood-groenen. Door de nieuwe competitie-indeling is ook deze competitie heel wat aantrekkelijker geworden, temeer daar men nu ook ploegen te zien krijgt- waarvan men in het alge meen maar weinig weet. Ook het réserve-elftal van VSV is voor de. SW'ers een onbekende tegenstan- der, zodat verrassingen niet :uitge* Ons college heeft de centrale j sloten zijn. De wedstrijd vangt za- .kerkeraad' verzocht vijf gecommit-1 terdagraiddag aan om 4.45 uur. S brT/ht Ma?r Pete l'il X°'<erdL dL cp Sp& alleen maar loffelijk te noemen. Met vaart cn allure werden de talrijke personages uit het blijspel Aan de oever Va!t ,sn€lIe vhef van Esther.. Mc.Cracken voor het voetlicht aebracht ken valt aaStrjkt^iik3ende 5tufc'w?ara.an op noch staart tlontdek- en «"terend schouwspel opleverde. Geslaagd hïï in SchUnm JE? „vergrijpt" aan een te zware opgave) zoals riet tn ocniedam met zo vaak gezien wordt. Regisseur Steye van Brandenberg heeft een goed oog gehad voor het luchtige en vrolijke van het stuk, dat met het. accentueren, van pro bleempjes allerminst gediend is. Een vlotte, vrolijke, ongedwongen vertoning kwam (terecht) uit de bus. Het samenspel van de tonelis ten viel te'waarderen, terwijl de ty peringen. vrijwel over de. gehele linie redelijk,of meer dan dat wa ren.. Het gezelschap nam de aanwezi gen mee naar een zomerverblijf „Aan de oever van een. snelle vliet", waar zo maar opeens van alle kan ten. allerlei mensen kómen binnen vallen, zwaar gewapend mét eigen hebbelijkheden en voorkeuren.Het wemelt van kleine onbeduidende voorvalletjes op het toneel, die schijnbaar weirug verband houden, maar waaruit de personages met duidelijke verstandhoudingen voor partners naar voren treden. En uiteraard werken al die uitwisse lingen van gedachte en kleine bot singen vooral komisch. G, v. Eyck was bijzonder goed op dreef als Mildred Royd.. de vrouw des .huizes, die aanstellerig en dwe perig door de schare bezoekers heen dwarrelt, overal om kleine - dienst- jes vragend. Haar man, de harts tochtelijke zondagsvisser, kreeg ka rakter door Jaap van 't Hoff, ter; wijl Jan Juray als Adrian Beras- ford een kostelijke, vriend des hui zes op de planken zette. Kitty v. Sande was hartveroverend als het meisje Sally, een .wildebras bij uit stek, en Piet Haazer gaf een goede uitbeelding van het traditionele ma nusje-van-alles, de huisknecht Sam Pecker. De secretaris van de personeels vereniging Gusto, de heer J. Nieu- wenhuizen. sprak een inleidend woord. Minstens één keer in het jaar treedt Magna Pete voor Gustó op en dan (traditiegetrouw) nog vaak bij de opening van het seizoen. Op'; 10 oktober zal er een algeméne leden vergadering worden gehouden in Irene, waar belangrijke beslissingen zullen worden genomen in .verband met de interne .organisatie van de vereniging, zo vertélde de heer Nieuwenhuizen. Na zich door een overwinning op Archipel vorige week Ln de volgen de ronde van de KNVB-bekerwed- strijden te hebben geplaatst, komt Herroes-DVS zondag voor een heel wat zwaardere opgave te staan. Voor de competitie komt Sittar dia op bezoek, een onberekenbare, sterke ploeg, met als scherp wapen het bekende zuidelijke enthousias me. Voor westerse clubs zijn dit altijd moeilijke tegenstanders, want alleen met even enthousiast spel, gepaard aan meerdere techniek, is het mogelijk dergelijke tegenstan ders te overwinnen. HDVS heeft nu enkele makke lijke overwinningen behaald, doch zy moet zondag degelijk op haar tellen passen. Er kan gewonnen worden met snel, open en goed spel, zoals in de eerste wedstrijd tegen Vitesse getoond werd. Nog niet zeker is het, of Mijns- bergen en Broeders van de partij kunnen zijn. Mijnsbergen is voor herhalingsoefeningen in Limburg, moet misschien naar Duitsland. In het laatste geval is meespelen uit- gesloten. Broeders is licht gebles seerd. Als het niet tegenvalt, kan hij wel meespelen. De wedstrijd be gint om half drie. De harmonie "Wilton Fijenoord zal zaterdag 22 september onder lei ding van dirigent Joh. F. Fala een concert geven in de Plantage van 6.30 tot 8 uur. Uitgevoerd zullen worden: B.B. C/F. (mars) van O. Hume; 'Les Saltimbanijues, ouver ture van L. Ganne; Lustige Broe der, wals van R. Hollstedt; Loos- drechtsuite van Joh. F. Pala; Tra falgar, mars. van W. Zehle; Ballet des Heures van Pancielli-Hanniken; Op een Perzische markt van Ke- tèlbey en Espani Cani," mars van Marquioa, bekend, maar het is onwaarschijn lijk dat zij voldoende zullen zijn om tot een sluitende begroting voor het volgende jaar tc kunnen komen. Een verhoging van de algemene uitkering moet voor 1 oktober wor den aangevraagd en daarom kan daarmee niet worden gewacht 'tot de begroting door de raad ./zal zyn behandeld. A- v,;.-. Derhalve stellen Burgemeester en Wethouders reeds thans voor tot de minister van Binnenlandse Zaken het verzoek te richten het basis bedrag; van de algemene uitkering te verhogen, De Schiedamse Opera- en 'Ope rette-vereniging „Gemengd Koor" is- op het ogenblik bezig met het in studeren van de opera-comique,,,De dochter van de tamboer-majoor", welke zij op 11 oktober in het Pas sage-theater hoopt op te voeren. '1 -•»' Ongeveer een jaar lang is er se rieus gewerkt aan de voorbereidin gen voor' deze opvoering. Dit -en. ook het feit dat „GemengdKoor" vaker goede: opvoeringen heeft ge geven, wettigt bet vertrouwen, dat het ook dit jaar een geslaagde uit voering zal wordèhi- Donderdag 27 september organi seert de Vereniging: tót Behartiging der Belangen vsn TBC Patiënte!} in Nederlandafd,. Schiedam een grote cabaretavond"' in het Passage theater, ter herdenking van het 10- jarig bestaan der'afdeling. Hieraan werkt mede 't gezelschap Rens van Dorth met de revue „De Lach in Top". Ook zal een lid van het hoofdbestuur spreken over de nazorg dér patiënten. De avond vangt aan om 8'uur. Kaarten voor deze 'avond zijn nog verkrijgbaar a 1.00 belasting inbegrepen bij de 'secretaresse: mevr.' C. Borstboom van Dijkè,. Aleidastraat 130 en bij mevr, H. Verlinde-Naterop, Marco nistraat 69. Voorziet u dus tydig van kaarten/v Burgerlijke Stand GEBOREN: Jannie, d. v. J. Kor- pei én M. Polderdijk; Gerard,., z, v. G. Vellekoop en K..M. van Vopren; Pleten v, P. van Steenis ën L. P, van den Berg; Elizabeth, d. v. j. Freïj en L. Krab bendam; Maarten, z. v. P. v. ,.d. Beek en C. van Wijk; Dirk, z./v. B. A. :H. de Vetten eh C- J./de Wit. ONDERTROUWD: F. A. J. van Galen, 25 jaar en E. G. M. Vit- seher, 23 jaar; J: H; Korpel. 25 jaar, en V. C." A. 'Meijvogel, 27 jaar; T- Stavenuiter, 25 jaar en N. Schaft huizen, 22 jaar; W. C. Verhoev, 28 j aar en' M; Krop, 21 jaar;: J. ;Vrijhof, -27 :jaar en-.B. vinjé, 29-jaar. GETROUWD; P. Poot, 24 jaar en D. s. Mets,;',21,,jaar; T. •Bi ,de, Wolf, 24. jaar/;.en/T».- M; Hengst, -24 jaar; C. F. A. Broxks, 22- jaar en A.' M. Brökling, 19 jaar; G„ M. Clarijs,' jaar en P. E. M. van Koetsveld, 27 jaar; H- Voets, 26 jaar en J, Barvoets, 25 jaar; Cr v. d. Hoek, 22 jaar en E. de Heij, 22 jaar: .J. Schot, 30 jaar en E, W. van Put, 22 jaar; J- van Diermen, 23 jaar.en J. J. Boddé, 20 jaar; H."Wïgmans, 24 jaar en C. J. Roelse, 23 jaar; F. H. Schouten.- 28 jaar en ;A. ten Have, 24 jaar; W. de Jong, 22 jaar en M. J.. H. Lensveld, 21 jaar; H. v. d- Ent, 25 jaar en M. F. T, de Vétte, 21 jaar; .W. - P- Oostveen, 23 jaar eni-C. L. van den Hof, 21 jaar; C. .H. van Dijk, 23 jaar en B. A. de Bruin, 20 jaar; B, Boender, 31jaar en J. S. A. Deurlo, 26 jaar. OVERLEDEN: A- Welbie, 64 jaar; H. J. van Mourik. 53 jaar, vrouw van K. H. O. Asmuss; J, M. v/ d. Veen; 60 jaar, vrouw van D. Groe- newolt. KORFBAL: Het toeval, wil, dat voor de eerste twaalftallen van Schiedam. Succes en ODI weer allemaal thuiswedstrij den zijn vastgesteld. De wedstrijd van Schiedam is wel heel belang rijk. De roodzwarten krijgen DKC uit Delft op' bezoek en dit is één van de clubs, die men achter zich kan laten. Gemakkelijk zal dat ove rigens niet gaan, want de eerste wedstrijd,die de Delftenaren j.l, zondag tegenOSCR hebben ge speeld, hebben zij met slechts een doelpunt verschil verloren (45)., ODI ontvangt'Oranje Wit uit Dor drecht. Deze krachtmeting belooft In het voordeel van onze stadgeno ten te eindigen, maar zoals steeds, zijn verrassingen niet uitgesloten. Ook Succes krijgt een Dordtse te genstander, het oude bekende TOV, op bezoek. Als de blauwwitten net. zo goed op dreef, zijn als tegen Char- lois, kan dit de tweede overwinning worden. Voor de lagere twaalftallen zijn de volgende wedstrijden vastgesteld: AhojjSchiedam 2, Maassluis—ODI 2, Succes 2—Zwaluwen 3, ODI 3 ODO 3, ODI 4Succes (Góuda), Succes—Het Zuiden (jeugd) en ODI a—ODO a (adspirantea). De Vrouwenbond N.V-V. heeft gisteravond het seizoen met een film-avond in de grote zaal van het Volksgebouw geopend. De be langstelling van de dames voor deze seizoen-opening was heel groot en 'er bleef dan ook geen plaatsje on bezet. De voorzitster, mevrouw A. Brand heette de aanwezigen harte lijk welkom, vooral, ook de nieuwe lingen in de gelederen. Verder kon digde zij aan dat er op 7 november een ,/ruit-avond" gehouden zou worden waarbij films getoond zou den worden met een. lezing over de teelt en de behandeling van vruchten. Er zou op die avond ook nogVoor een verrassing worden gezorgd. Daarna volgde de film. Eerst een kolder-film over het komieke stel Laurel en Hardy, waarvan de. da mes vrolijk hebben- genoten, daarna kwam „Zonnige harten", een mooie, aangrijpende film waarin o.a, ook Advertentiet.M.) Morgen een speciaal ZatercTag - koopj e voor idè Keren Hercnoverhemden van prachtige kwaliteit uni-poplin. getenlorijeerrf, wlt.-anlhraciet-grij» en lichtgriji. Een laniajtisch mooi overhemd, ié voordelig in prijs, als U nog'niet heb< meegemaakt. BiNNQNWEG PLEINWEG 196 Propaganda-inars van DOIC doordë stad Op zaterdag 22 september houdt dechristelijke gymnastiekvereni ging „D.OK." een Propaganda-mars. Vertrek vanaf het/Oude Kerkhof 5 uur-nJn. De route - is als volgt: s - .Kerkstraat,Broersvest, Koemarkt, Gerrit Verboonstraat, Oranjestraat linksaf Niéuwe Haven,Schoolstraat, Nassaulaan. Burg. Knappertlaan, Aleidastraat, Westfrankelandse- straat.' Rembrandtlaan, Troelstra- laan, Wibautplein rechtsaf naar Thorbeckesingel,: langs Emmaflat, Vlaardingerstraat, Dam, Korte Dam rechtsaf Hoogstraat, Koemarkt, Broersvest, Lange Kerkstraat naar eindpunt Oude Kerkhof. De jongste leden' van - de - vereni ging zullen in de stoet mee mogen rijden op enkele grote wagens ge zeten." - - Het geheel" wórdt -.voorafgegaan door het ..Tamboers- .ep pijperkorps van DOK,"ónder leiding van mej. C. Verkade/'-' •-// Voor - het districtskampioenschap 3e klas "libre (100 caramboles) heb ben zich 21 deelnemers opgegeven. Voorwedstrijden worden in drie lo kaliteiten gespeeld, in- alle op ach tereenvolgende maandagen,, te begin nen aarïstaande maandag 24 septem ber. In groep 1 spelen bij „Dé Sluis", Schiedam:- - P. Eggelmeijer (Entre Nous), J. Schra en P. v. Buuren (Sluis), J. B. Heeze (Kl/Cont), J. v. Haasteren (RES). L. Breederveld (VGBJ- en L. v. Lingen (Rembrandt). In groep 2 zijn ingedeeld: D. Simons (Entre Nous). C. Korpel .(Eureka), J. B. Groen" (OBK), C. Grava (Raad huis), C. Verbrugge (RES), C. den Dunnen (Kl. ConD en J, y. d. Zan- de (VGB). Deze groep speelt bil OKB, Vlaardingen. In Groep 3, die speelt bij Volksgebouw, Vlaardingen, komen uit: G. Micheli (Rl. ConL), G. v. Schellebeek (Eureka), M, Leyte (RES).'C. Klos (VGB), J. v.Tielen en J, Bakker (Luctor) en J. Vink (Conf.).-/ - T.t Harïnpvan gstber ichten Vangatberlchtcn uit zee van heden: VL 70 80 kantjes (nog 35netten), VL. 78 B.V.. VL 70 10, YL 85 50; Vt-172 22. 203 1. VL 205 g.v., VL 206 2, VL 20J VL, 215 25, VL 29 1, - VL 84 10. VL ST'ZO, :VL 114 30, VL. 115'30. VL 30. VL 190 34, VL:196 25 (18), VL .19? VL 53 g.V„ VL 61 20,- VL 71 30, VL W 20, VL 166 1, VL 50 12. VL '56' 20, VL 84 geen vangst, VL 89 .g.v. VL 113 -,v.,;VL -132 12. Vertrokken: VL 14 Jac.. Rog. Marktii o tering van gisteren: Trawl* haring klein f 27.90 tot t 38.60, TraWlha,- ring groot f 33.70 tot f 34,80. ijle haring f 27.30 tot f 28.30. Steurharln« f 30^0 tot f 30.60. Vleetharing klein f 26.20 tot f 27^0,Vleetharing groot i 33r— tot 'f 34.20, ijle haring f 24.30. Te beiTagen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen -12.30 uur en.-2-~8-Uur: Rozenkrans. Te hevragan bij de vinders: Breekiizer, - G. Gordijn, Zuldlandse- straat 10: dekzeil/én reservewiel van auto; Politie Vlaardingen:Duitse her dershond, W. v. Dijk, v, Leeuwenhoeck- straat 49: middelgrote hond, soort spa niel. Schoenmakers. Schiedamscweg 545c Rotterdam, tel.: 30061;wit xnetbruine hond, fox-terrier, /F. v. d. Kamp, B.K.- laan 262a. witte bok, D v, ©jk; Polder weg 4, Kehel; kousenrol. Flapper. Edl- sonstraat 25b; 2 kammen, E. v. Eijk, &- Reindersstraat 4c; ring met sleutels, H. Dorsman, Alb. Thymstraat 10; zonne bril, Nieuwstraten, Schaperlaan 45: vul pen zonder dop, J. Korstiaanse, Ribes laan 31, Kethel: étui met sleutels, I* Moesker, Julianalaan 102, bal, E. Mid delburg, Juliarjalaan 85a; zijveren han gertje, v. d. Plas; W. Brouwerstraat 29. 2 hoog;- herenpolshorloge, Hollemans, Hogenbanweg 32c; collier met medaillon, Kouwenberg, p.a. W. v„ Stap, Voor- nesestraat 34b; portemonnale met in houd. v. Haagen. v. Leeuwenhoeckstraat 63, Marokaans tasje-met-inhoud,. Lands meer, Buüs BaUotsingel 74: portemon- nale met kettinkje.-Ms Brokken, Zwar- lewaalsestraat 30b,klhderportemonnaie, IConing, Pócrtuganls'estraat 2: herenpor- temonnale -met inhoud, v. Harmeien. •Schiedamseweg 270; Kethel:-'motorkap- je, A.-Jansen. Kiaaswaalscstraat 17 (na 18 uur): bruine kaboutermuts, W. Mac- ann Utt WOK Baan 54; blauwgele ceintuur Ble- optraden, evenals de bekende Scho- bo bi-, stokjas. M;-Bakker, Zweedsestraat neberger Skngerknaben, !.5l, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1