C D n Symphonie-orkest voor Schiedam Koeriersters Zakkendrager verguld HOUTMAN van ESS met prijsuitreiking DRIE ii TAAL-BOLLEBOZEN" KRIJGEN FRAAIE PRIJZEN Breishow van Margriet in Musis Sacrum Zeer temperamentvolle Gina inJaloezie77 TYPISTE EEN VERVULBARE WENSDROOM -comité streeft naar een samenbundeling van krachten BB-wijk zes maakt kontact Geen subsidie voor amateur-toneel PIANO'S ORGELS OP DE SCHIEDAMSE HBS Van Franse en Duitse ambassade „Schrikbewind in Ocatilla Meer woningen in Kethel Politie-muziek in de Plantage PASSAGE-THEATER VERTOONT: Gem. personeel: 6% meer loon Burgerlijke Stand LI. J. Scheffers zeventig jaar Museum-concert Sir Paul Mason in Rotterdam SCHIEDAM AFSLAG Het Theosofisch Genootschap H.P.B, E R beslaan plannen lin een vrjj ver gevorderd stadium, overigens) om tn Schiedam te komen tot de formering van een groter kamer orkest of zelfs van een volledig symfonie-orkest. Het wordt namelijk door vele amateur-musici ernstig betreurd dat een dergelijk orkest onze stad niet bestaat. In plaatsen kleiner dan Schiedam bestaan ook dergelijke amateurorkesten en goede ook; waarom zou het hier dan niet kunnen? Er zijn genoeg amateurs, die een best partijtje zouden kun nen roeeblazcn of meestrijken. Vandaar dat er nu een actiecomité aan het werk is getogen om te trachten zo'n orkest voor elkaar te krijgen. Nu ré het zo, dat er in het verleden dergelijke orkesten hebben bestaan of nog bestaan in kleiner verband. Zo was er het Toonkunst Symphonic Orkest, dat een goede reputatie had maar dat uit elkaar is gegaan en Waarvan de leden nu vaak elders de muze dienen. Er is een Stichting Schiedams Or kest. die nog geregeld oefent, maar die worstelt met een onvoldoende be zetting. Er is ook nog een kamermu. ziekensemblc van de Schiedamse Toonkunst Muziekschool, maar dat is ook niet je dat. Genoeg muzieklief hebbers die in een orkest kunnen meespelen, maar hei contact tussen al die groepen is verloren gegaan. HET is de heer H. Wisman, se cretaris van de nieuw gefor. meerde Schiedamse Toon kunst Muziekschool, geweest die het idee heeft opgevat om nu eens de bestaande groeperin gen van musici bijeen te brengen en zo te komen tot één groot ensemble. Hierbij moet echter wel opgemerkt worden dat de S.T.M. buiten de for matie zal blijven en er ook geen rol bij zal spelen. Wel wordt het echter van belang beschouwd dat de leer lingen of afgestudeerde leerlingen van deze school de mogelijkheid ge boden wordt om de muziek te blijven beoefenen in orkestverband. Vandaar dat de heer Wisman de taak op zich nam om de contacten te leggen. Weerklank Zjjn initiatief had direct weer klank en na de nodige besprekingen ls dan een actiecomité geformeerd om de plannen verder uit te werken. In dit comité zitten de heren C. Hendriks die lid is zowel van de Stichting Schiedams Orkest als het Toonkunst Symphonie-orkest, IV. J. A. Hendriks van het T.S.O. en J. K. Klijnoot vande S.S.o. ZIJ worden ge- secundeerd door mevrouw E. W, Bruins-Maars (van het T.S.O.)A. Snel cn A. J. B. Vervoort van het S.S.O. en verder de heren H. Wis man en A. de Groot, de laatste als bestuurslid van de Schiedamse Ge meenschap, welke organisatie de nodige steun zal verlenen. Voor het nieuw te vormen orkest is reeds een kleine kc-rn van twintig spelers gevonden, zodat direct be gonnen kan worden. Hierin zijn de blazers vrij goed be zet met 2 hobo's. 2 fluiten. 2 trom petten. 2 hoorns en een trombone (speelt niemand in Schiedam de fa got?). maar strijkers kan men nog best gebruiken. Nog een paar vio listen. cellisten en andere strijkers er bü en men is een heel eind op weg naar een muzikaal verantwoord kamerorkest. Het ideaal dat de or ganisatoren voor ogen zweeft is een volledig bezet symfonie-orkest. Of men alle spelers daarvoor bijeen kan krijgen? Men is vol goede moed! Oproep M de plannen meer „onder het publiek" te brengen zal er aan de eerstvolgende- re petitie een wat propagandis tisch karakter worden' ge geven., Alle dilettanten, die er iets voor voelen om in een groter orkest mee te spelen, worden vriendelijk verzocht, om eens en kükje.te nemen (of maar. directmee te spelen) bij deze repetitie op woensdag 28 sep tember in de grote zaal van de Toon kunst Muziekschool. De leiding is voorlopig toever trouwd aan Louis van den Hoonaard, een jonge energieke vakman, die ook van zjjn muziekpedagogïsehe talen ten heeft doen blijken als directeur van de voormalige Schiedamse Mu- tiekschnoL Men ziet. de grondslagen voor een eigen Schiedams symfonie orkest zijn er als er maar meer amateur-musici mee willen werken, komt er wel iets uit de bus.- Om het contact tussen de ruim 130 noodwachters in wijk zes van de dienst Bescherming Bevolking te verstevigen is gisteren in Irene een avondje belegd, waarbij men heeft kunnen genieten van de uitstekende film „Mts. Minifer". Uiteraard is er ook een beetje propaganda bij ge komen en zo heeft het wijkhoofd, de heer J. Kemp. aangedrongen op het werven van nieuwe noodwachters maar ook op or.tplooiien van een grotere activiteit Oefenen is het motto voor de nieuwe noodwach ters, maar ook voor hen die reeds geoefend zijn. Meer belangstelling voor de vele cursussen die gehouden worden en waarvan een deel binnen kort weer begint. Ook de heer M. F. Engels., het waarnemend piv. hoofd B.B. in Schiedam, die evenals het hoofd zeLf-bcscherming in de A-kring, de heer W. P. C. J. Schooneveld aan wezig was, sprak een kort propagan distisch woord. In Schiedam is ruim 50 pet. van de B.B.-plaatsen bezet er kan dus nog wel een noodwachter bij. Het werk van de BJB. werd oven- gens ook gedemonstreerd door het materiaal (evenals foto's van gehou den oefeningen) dat aanwezig was in de met B.B.-vlaggen versierde zaal- De Ned. Amateur Toneel Unie heeft het Schiedamse gemeentebe stuur gevraagd om een subsidie over het jaar 1957 en wel f 25.per atna- teurtoneelvereniging in- onze stad. Hierdoor zouden de plaatselijke ama teurs gebruik kunnen maken van een provinciale adviseur, hetgeen het spelpeil en de keuze der spelen be langrijk zou kunnen verbeteren. B. en w. stellenechter de raad voor bedoeld verzoek af te wijzen. De Schiedamse Gemeenschap, wier advies is ingewonnen, is n.l. van me ning dat het amateurtoneel door an dere en haar inziens geschiktere mid delen op hoger plan gebracht kan worden. Ook denkt men niet van de diensten, van de Toneelunie gebruik te zullen-maken. Artsen op zondag In spoedgevallan zijn dit week-, einde de volgende artsen te raad plegen: L. B. E. van Hoogenhuyze, Nassaulaan 59, teL 68087; A Q. C. Klomp, Jul. van .Stolbergstraat 3, teL 69952; A. Hoogendijk, Tuinlaan 74, tel. 68785. Geopend is apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5, die ook geduren de de- volgende week de nachtdienst waarneemt. (Advertentie IJS.) Singel 114-1X6 Schiedam Sedert jaren vertrouwd adres HET VALT NIET. MEE om een Zakkendrager bijna twintig meter in verticale richting te verplaatsen! Al is het maar een koperen mannetje van, nog geen meter hoog, dat boven op het Zakkendragershuisje aan de Schie is geplaatst om daar de windrichting atln te geven. Die Zakken drager weegt nog zo'n 15 d 20 kg en dat is een vracht om via een Magirus- ladder te vervoeren. DE KWESTIE is namelijk dat het Zakkendragershuisje opgeknapt wordt. Men is reeds druk aan het verven. Daarbij worden de oude kleu ren, die een overlevering zijn geworden, gehandhaafd: luiken en deuren groen, fcozynen licht geel en het latwerk van de ramen tuit. Maar ook het mannetje bovenop, beeld van het oude gilde, moest eens opgepoetst wor den. Een wasbeurt .met lodaline gaf geen voldoende resultaat, zodat be sloten werd om de Zakkendrager te vergulden. Hetgeen door de ge. meentewerken wordt gedaaji. Daarvoor moest het beeld er af en dat kon alleen als de brandweer wilde helpen met de Magirus-ladder. EN ZO ZIJN de mannen aan het sjouwen gegaan met het beeld. „Kan die vent z'n zak biiet afgooien? Dan is-le iaat lichter", was een verzuch ting daarbij. Op de jaarlijkse algemene vergadering van de schaakvereniging ESS werd een uitgebreide agenda afgewerkt. De meeste punten gingen in een vlot tempo onder de hamer door. De prijsuitreiking vermeldde heel wat winnaars uit het afgelopen Jaar. Bij een snelschaakwedstrijd, gehouden op de contactavond werden prijzen gewonnen door Keltsma, den Uil, van Eden, v. d.' Velde, Ahrens, Malkus, Klejjheeg, Marbus, Smit, Halvax, van Leerdam, Smits, Voogt en Harteveld. De wlnterwedstryd van het sei zoen 19551956 werd na een. beslissingswedstrijd - met Van* Eden, door Kcitsma gewonnen. De zomerwedstrijd was voor Kleinehdorst metbp de tweede plaats Reitsma. Deze laatste won ook de percen tagewedstrijd. Voor het z.g. séhaak- examen slaagden Donkhorst en Im- merzeel. De beste resultatena in de competitiewedstrijden van de RSB werden behaald door v. d. .Velde. Brouwer en v. Etten. De Halvaxprjjs, bestemd voor de ESSTer met het beste resultaat, in de wedstrijd om hetpersoonlijk kam pioenschap van Schiedam, ging de finitief in handen van de kampioen, notaris Meijer over. Het bestuur is thans als volgt sa mengesteld; Voorzitter: S. Koster; secretaris: J. Marbus, Lorenziaan 46c, Schie dam; penningmeester: A. L. Ahrens, wedstrijdleider:- W. de Bruin, mate- riaalbeheer: P. Kleinendorst Besloten werd om in juni 1957, wederom het ESS-Streektoernobi te organiseren! Ook zal met twee. tien tallen deelgenomen worden aan de Tijdens een korte lerarenvergade ring in de pauze vond vanmorgen omstreeks elf ,UUr een bijzonder aar dige plechtigheid plaats in de direc teurskamer van de hogere burger- STELT u zich eens voor: een modem tweed mantelpak, met een zeer wijd jasje in de nieuwe capelijn; een dergelijk kledingstuk verwacht men op een conjectie-mo- deshoto, maar wij hebben zo'n en semble gezien op de breishow van Margriet, die dit jaar voor het eerst in Schiedam in Musis Sacrum kwam. Op een breimachine vervaardigd hou een dergelijk werkstuk al een bijzondere prestatie genoemd wor den, maar daar een van de eisen voor deelname aan de Margrlet-brei- wedstrijd, uit de inzendingen waar voor deze show was samengesteld, wat dat alle werkstukken met de hand gebreid moesten worden, kan men zich voorstellen dat dit pakje •werd bekroond met de hoofdprijs. Er was nog veel meer te zien op deze show van hoog niveau, o.a. en kele cocktailjurkjes, waarvan een kwart exemplaar in kantpatroon het meest insloeg. Een snoezig oranje bruin jurkje van mohair wol met witte angorawol gegarneerd, kwam jammer genoeg niet geheel tot haar recht, omdat de mannequin iets te tenger was. Een crèmekleurig met gouddraad doorbreid japonnetje, van de hoofdprijswinnares van het vo rige jaar, was door de vele stroken en het glimmende heupstuk te over dadig, maar de toegekende eerste prijs was, gezien de perfecte brei techniek, zeker verdiend- Voor het jonge meisje waren veel.modelletjes gemaakt. Een blon de mannequin toonde met jeugdige charme verscheidene wintersport ensembles, die veelal helgekleurd, maar soms ook erg eenvoudig wa ren, en een schattig bakvis-uit- gaansjurkje in bleu, met wit ge garneerd, Door de vele inzendingen (meer dan duizend) kon men een collectie samenstellen, waarvan nagenoeg alle modellen juweeltjes van brei- kunst waren. Het is werkeijk on doenlijk alle favoriete pakjes op te sommen. Daar waren o.m. een ave recht gebreid tweed manaelpakje, dat hoewel iets simpeler dan de hoofdprijs, door zijn eenvoud en perfecte coupe, veel bewondering oogstte, en enkele deux pièces met een plooirok. - De sympathieke spreekster, me vrouw Maria van der Eist liet tus sen de-gebreide modellen de manne quins enkele japonnen en mantels tonen Uit de Margriet knippatronen- collectie,. Er waren veel geklede japonnetjes bil, van soepelvauende jersey, die de moderne lijn .zonder tsillenaad volgden. Zij waren vaak gecompleteerd door een caraco. De mantelpakjes en cocktail-ensembles demonstreerden veelal de verhoog de bustehjn. De mannequins droe gen ter completering van hun ^toi letjes de nieuwe grote zware hoe den, die door het pubhek eerst wat onwennig, maar later met steeds meer enthousiasme werden bekeken. school te Schiedam. Een drietal oud- leerlingen van de school, mej. Cobi Bloemendaal en Joop de Vree uit Vlaardingen en George Leenders uit Schiedam, die in juli het einddiploma h.b.s. behaalden, kregen de onder scheidingen van de Franse en: Duitse ambassades aangeboden voor het feit, dat zij op het eindexamen in één der betreffende talen de beste resultaten boekten, op hun school. Het aantrekkelijke van deze plech tigheid was, dat de Franse leraar, de heer A." Berg en de Duitse lerares, mej. M. M. Hofman, persoonlijk aan wezig waren om de onderscheidingen te. overhandigen, terwijl de oud leerlingen naar aanleiding van het vergezellende leraarscommentaar in hun beste Frans of Duits een speechjè moesten afsteken. Hoewel er wel een klein beetje aan haperde, lukte het de „bollebozen" wonderwel. Voor de beste examenprestatie op zijn school in de Franse taal kreeg Joop de Vree een prachtig ingebonden boekwerk, dat een reisbeschrijving ver midden-Frankrijk bevatte. Voor in stond een opdracht in het Frans geschreven, die in het Nederlands vertaald, luidde: Gift van de Franse ambassade aan de leerling Joop de Vree voor het resultaat dat hij be haalde in de Franse taaL George CE. W. L.) Leenders, die op vrijwel hetzelfde uitstekende resul taat in de Franse taal kon bogen, kreeg een medaille met een afbeel ding uit een fabel van La Fontaine erop. Het randschrift van de medaille luidde- bijzonder aardig: Het helpt niet of men al hard loopt, men moet op tijd vertrekken. Cobi Bloemendaal, de beste leerling in de Duitse taal, kreeg ook een prachtig boek over de Duitse lyriek overhandigd. Vertaald luidde de op dracht in hét boek als volgt: Met waardering voor de bijzondere pre staties in de Duitse taal. Het hoeft nauwelijks gezegd te worden, dat de leerlingen bijzonder ingenomen waren met de onderschei dingen, terwijl ook de leerkrachten veel genoegen aan de kleine plechtig heid beleefden. competitie van de RSB. De winter- wedstrijd die op dinsdag 2 oktober zal aanvangen' is verdeeld in groepen van acht met automatische promotie en degradatie na dubbele ronde. Voor deze winterwedstrijd, evenals voor de competitiewedstrijden van de RSB,. kunnen nog' nieuwe leden wor den ingeschreven. Aanmelding in het clublokaal, de bovenzaal van. cafA „De Amstelbron" Broersvest T3b, Schiedam. In Monopole: Randolph Scott is de rechtscha pen rancher John Stewart, die met het recht aan zijn zijde zonder wa-, pengeweld een einde wil. maken aan het „Schrikbewind in Ocatilla" van de grote man Wiek Campell (Richard Boone). Hij laat zijn broer de jurist overkomen naar het stadje, maar voor die goed en wel gearri veerd is, verzamelt Campell een tiental beroepsvechters („Ten wan ted Men") om zich heen met de op zet de macht over de vallei geweld dadig aan zich te trekken, wanda den en veediefstallen volgen elkaar op en de geweldenaar Campell (ra zend omdat de zoon van de jurist een meisje verkiest, waarop hij het oog heeft laten vallen), laat de jon geman in de gevangenis werpen en schiet eigenhandig diens vader neer. Dit is het sein voor John Stewart om zijn vredelievende houding te laten varen en de revolvers van hem en zijn vrienden recht te laten spre ken. in zijn strijd wordt hij trouw ter zijde gestaan door de jonge min naar. Na enkele inleidende gevech ten wordt door middel van dyna miet korte metten gemaakt met het gespuis. De jongeman doodt Cam pell in een tweegevecht en de rust is teruggekeerd in Ocatilla. Een dubbele bruiloft van de beide over winnaars met hun geliefde dames vormt het happy-end van deze film.. Het bouwbedrijf H. van der Kraan, in Kethel zal-op een stuk'grond aan de Berkenlaan, de Kamperfoelielaan en de Molensingel in Tuindorp, groot 5218 ra2, een complex van 43 huizen bouwen. Het wordt dan het derde complex dat door genoemd bouw bedrijf in Tuindorp wordt neergezet. B. en w. hebben. geen bezwaar de nodige grond a ƒ25,60 per m2 te ver kopen. Maandag 24 september geeft het Schiedamsch Politie Muziekgezel schap, o.Lv, de heer M. Brilleman een concert in de. Plantage. Aanvang 20.00 uur, Het programma luidt: 1, Huzaren van Bareel, mars, Jac. Reijnhoudt. 2, Selection „De Vogelkoopman". C. Zeiler, arr. S. P. v. Leeuwen. 3, Fantasie Pastorale, G. H. Boe- dijn. '4. Noces d'Or, suite, in 5 delen, A, Delhaye. 5 Verdi-Verrassingen, Opera-Se lectie. P. J. .Wiest. Na de pauze, op verzoek, een. her haling van de taptoe van Prinsjes- dag. - VOOR HEDEN; Apothekers nachtdienst Geopend is apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Bellen 'by ongeval: G.G. en G.D, Tuinlaan 80. telefoon 69290. Politie-alarmnummer: 64666. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven, geopend iedere werkdag (behalve maan dag) van 0.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) var» 7 tot 3-30 uur. Zondags gesloten. BK Leeszaal en Bibliotheek; Dam: Geopend iedere,' dag (behalve maandag) van^ tot 4 uur. lede- *V re avond (behalve donderdags en zaterdags) van 7. tot 8.30 uur; des zondagsgesloten. BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15,"7:en 9.15 uur: .Ja loezie". Monopole, 3, 5, 7? en-9 uur: „Schrik bewind in Ocatilla". VOORSTELLINGEN Plantage, 6.30 uur: Harmonie Wilton. Ffjenoord, concert Gusto-kantine Maasdijk. 12 uur: Opening tentoonstelling Beati. Volksgebouw, 8 uur:» Vriendenkring, feest 30-jarig bestaan., Irene. 8 uur: Commissie -Nieuwe Westerkerk, cabaretavond. Musis Sacrum, 8 uur: Tot steun in den Strijd, toneelvoorstelling.- Arcade, 8 uur: De 'Amateur, toneel voorstelling.-.: Tivoli, 8 uur: K.D.O., - contactavond. B. en w. van Schiedam hebben by de gemeenteraad een voorstel inge diend om het gemeente-personeel een verhoging van bezoldiging te geven van 6 pet. Deze verhoging moet In gaan per 1 juli en de meerdere be zoldiging over het tUdvak van 1 juli tot 31 december 1956 zal ineens wor den uitbetaald in de maand oktober. Deze salarisverhoging in Schiedam sluit dus aan by die van het rijks personeel. Maar terwijl het rijk de verhoging per 1 september laat in gaan, staan b. en w. op het stand punt dat dit moet geschieden per 1 juli. Een voordeel dus van twee maanden verhoging. KERKDIENSTEN Ned. Herv. gemeente. Grote kerk: 10 uur ds. H. W Hemmes en 7.30 uur ds, J. Gras. Nieuwe,kerk: 10 uur ds. J. B- Srnids (H. doop) en 5 uur ds. J. G. Jansen. Westerkerk: 9. 10.30 en 5 uur ds. A. Hoffman. Vredeskerk: 0 en 10.45 uur dr. L J. Cazemier cn 7 uur ds. G. de Ru (Rotterdam). Pr. Marijke- school (Nieuwland): 10 uur ds. J. Gras. Geref. kerk. Oostcrkerk; 10 uur ds. J Nawijn en 5 uur ds. W. A. Krijger. Plantagekerk: 9.30 uur ds. E. 3 Oom kes cn 4.30 uur ds. J. Nawljn. Juliana- kerk; 10 uur ds. G. Aalbersberg (Vlaar dingen) en 5 uur ds. E J. Oomkes. Kethel: 9.30 uur ds. W. A. Krijger en 2.30 uur ds." E. J. Oomkes. 7,Sekendlcnst gemeente-ziekenhuis; 7 uur ds. J. G. Jansen. Ned. Herv. Gerof. Evang. Gebouw Irene: 10 uur ds, R. Bartlema (Ridder kerk) en 4 uur ds. J. Lekkcrkerker (Bergambacht). Ned. Prot. Bond. West vest 92; 10.30 uur ds. J A. Hebly. Evang, Luth. kerk; 10 uur ds. S. G. van der Haagen. Chr. Geref. kerk. Kerkgebouw Wa- rande/BJK.-laan; 10 en 5 uur ds. A. Zwiep, Chr. Geref. gemeente. Volksgebouw Tuinlaan;, 10 en 4 uur ds. M. J. Mid delkoop, Oud-geref. kerk. Jeugdhuis Lange Haven 97: .10 en 5 uur ds F. Luytjes. Baptisten-gemeente. Kerkzaal Lange Haven 59: 10 en 7 uur ds. J. Segaar; Leger des Heils; Lange Haven 27; 10 uur heillglngsaamenkomst en -7.30 uur' verlossingssamenkomst. Gerrit Verboon- straat; 6.30 uur- openluchtsamenkomst o.i;v. majoor en mevr. J. H. Drentje. Oufl-katl», Kerk, Dam 28, 9 uur Hoog mis. 7" GEBOREN: Albertine, d. V.'F. J.. Reinders en M. van Hoogdalem, Yvette, d. v. N. C. Kerkhof! en A, van Grondelle; Antonia M. P„ d> v. C, Dorsman en H. v. d.'Ree; Hen- drika J. M- d. v. A. L. v. d. Boo- gert en M. van Schaik; Bram JV en Wim J„ tweelingz. van J.- F. v.. d; "Wateren en .G, H- J. Hopman. OVERLEDEN: B. Jakobs, 42 jaar. vrouw van B. van Gent.' li* Het vervolg op „Brood, liefde en fantasie" heet „Jaloezie" (Pane, amore e Gelosta) en het is maar ge lukkig dat er nog een derde en slot deel aan deze dorpsgeschiedenis komt om de plooien weer wat glad te strijken. Want in deze „jaloerse" episode gaat er heel veel scheef en viis.^ Met de verloving van La Ber- I sagliera en haar marechaussee, met het aanstaand huwelijk van dc Don Juaneske commandant Carotenuto, met de vrede en de rust in het ar me, primiliewe Abruzzen-dorpje, waar de roddel welig tiert .en de pastoor zeer veel in de melk te brokkelen heeft. Voor Carotenuto beginnen de moeilijkheden met de komst van Ottavio, het buitenechtelijk kind van zijn verloofde Annarella. De le venslustige, populaire carabinieri- commandant probeert goede maatjes te worden met dit ondeugende knulletje, maar tevergeefs. En als hü zich door zijn vroegere grote (maar onbeantwoorde) liefde La Bersagliera laat overhalen om het geboortefeestmaal bij haar neef Ci- cuccio te komen gebruiken, nadat hij eerst al met Annarella voor een zelfde soort overvloedige maaltijd bij een zekere Matteo is geïnviteerd, steekt de jal-xezie, rijkelijk, gevoed door laster en roddel, de kop op. Annarella neemt het niet en La Bersagliera neemt het niet, de ook al jaloers geworden aanstaande van' La Bersagliera verbreekt de verlo ving en Annarella vertrekt uit- het dorp, met haar zoontje en de be rouwvolle vader van haar kind, die haar nu wel spoedig zal trouwen. Een aardbeving gelukkig geen ernstige schept weer kansen voor La Bersagliera en haar. marechaus see en. wanneer Carotenuto afscheid heeft genomen van Annarella, ziet het er niet naar uit, dat hij lang al leen zal blijven. Want in de bus ontdekt de eeuwige veroveraar al weer een ander knap gezichtje..., het is de nieuwe vroedvrouw. Luigi Comencini heeft ook dit on derdeel van de „Brood en liefde"- geschiedenis, die meer een reeks van dorpsschetsen is dan een slui tend verhaal, met bijzonder veel ontwapenende humor en primitief sentiment gefilmd. Gina Lollobri- gida bewjjst wederom dat zij toch beslist veel meer kan dan alleen maar mooi zijn; zij speelt de arme, temperamentvolle. Bersagliera met een heel sympathieke natuurlijk heid; haar geweeklaag bij een ver drietig voorval, haar scheldpartijen en spotliedjes zijn onvergetelijke uitingen van de Zuidelijke volks aard. Ook Vittorio de Sica en. trouwens alle andere medespelenden dragen het hunne bij tot de beminnelijke, onvervaJst-Italiaanse sfeer van de ze kostelijke film. De heer H. J. Scheffers, firmant van de N.V. Gebr. H. J.Scheefr van de Noordvest is gisteren, zeventig jaar geworden. In de Schiedamse sportkringen geniet „Oom Scheefr" een grote bekendheid,want niet voor niets heeft hij 26 jaar in het bestuur van de S.B.L.O. gezeten en is hij 25 jaar-lang lid geweest (van de oprichting af) van de gemeente lijke sport-commis5ie. De verjaardag is in de kring van familie-leden en vrienden gevierd. Maar de Schiedamse Kegelbond, waarvan Wj .ongeveer dertig jaar geleden een der oprichters was. en nu nog voorzitter is heeft hem op deze dag niet vergeten. Een deputa tie, bestaande uit de heren W. A. Verwayen en J. C. Kroes en ook de heer Stor van „Tous les Neuf* heeft hem een prachtige reiskoffer ge schonken. Want hoewel de heer Scheffers de „leeftijd der sterken" heeft bereikt, reist hij nog heel wat af. De Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum organiseert voor ■het eerst in het seizoen weer een concert in de museum-aula op za terdag 9 september. Wieb de Rook, sopraan, Ëlly Ameling, sopraan, Annie Nederbracht, plano, Jolle de Wit, fluit en Aart Smit. klarinet, voeren een programma uit van. wer ken van Handel, Caldara, Schubert, Chopin, Schumann, Morley, Bennet en Pergolesi. Het ligt verder in de bedoeling om ha afloop van het concert af scheid te nemen van de heer D. Schwagermanr, de afgetreden con servator van het Stedelijk Museum, ser. ROTTERDAM Tijdens een lunch van de Neder landse Kamer van Koophandel te Londen, gisteren in Rotterdam ge houden onder voorzitterschap van de heer J. A. Nïeulant Pelkman in tegenwoordigheid o.m. van de Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, mr. J Kiaa- sesz heeft dé. Britse ambassa deur in Den Haag Sir Paul Mason een rede gehouden. Spreker vroeg zich af waarom niet meer Engelse zakenlieden de moeite nemen naar Nederland over te steken om daar met eigen ogen te zien welke mo gelijkheden de markt daar biedt. Waarom zijn zij tevreden met de export, die zij hebben en met ge baande wegen? Waarom kan er door Britse firma's .geen geld wor den uitgetrokken voor de vestiging van een BritseKamer van Koop handel in Nederland? Spreker zei te hopen, dat als de volgende bij eenkomst van'dezé Nederlandse ka mer wordt gehouden, tenminste 'de grondslag gelegd, zal zijn~voor een Engelse Kamer van Koophandel in Nederland. r'- „Ook op ander gebied," zei spre ker, „meen ik, dat wij eeo fout ma ken, nl. dat wij niet genoeg aan dacht schenken aan het nieuws uit "Nederland. Er is in Nederland heel wat te doen, in het bijzonder op hét terrein van de arbeid,, de so ciale vraagstukken en de ontwik keling van de economische betrek kingen met andere landen.!'. Aan de andere kant meende spre ker in de Nederlandse pers te heb ben opgemerkt, dat er over de Brit se politiek geschreven wordt, naar hij gelooft zonder dat het doel waarvoor en de omstandigheden waaronder gewerktmoet. worden, ten volle ir het oog worden gehou den. Spreker doelde hierbij met na me op .de Messinagroep Cyprus en de kwestie van het Suezkanaal. „Laten wij," zo eindigde de am bassadeur, „met elkaar in. convooï blijven varen, dan" kunnen wij er zeker van zijn veilig thuis te zul- len komen." Excelsiors stoppersprl Herman La gerwaard, die destijds op eigen ver zoek op dé transferiiist werd' ge-'" plaatst,maar "niet verkocht werd, heeft deze week opnieuw een con tract voor .Excelsior getékend.La gerwaard speelt zondagmee' in de wedstrijd Emma 2—Excelsior .2 te Dordrecht De spïlplaats in hét 'eer ste elftal van Excelsior wordt op het ogenblik ingenomen door Wim Vis- op vrijdag 28 september '56 vjï». 11 uur in ARCADIA, ■Lange Haven' 71 té Schiedam •van de huizen en erven te Schiedam: L Mariastraat 14 in bod op 2650.— Mariastraat 37 in bodop 2600. 3. Spoorstraat 40 in bod op 900. Notaris J. F. W. MEIJER Permanent Wave I Hélène Permanent met toe stel, het beste wat er is, com pleet f 5.—; stroomloos 750. Op vertoon van deze adver tentie. 1.—. korting! Dames- en herehkapsalon! „Hélène", Rembrandtlaan•'"22. .telefoon '67170?Zr-N'SctrJ'* V Fotografie Voor pasfoto's naar K' van Vutrren, Hoogstraat 106. tele foon 66720 In spoedgeval des gewenst in 1 uui'klaar. Te hoop aangeb. Boltilina. vergeten 7 Autornaht staat voor u klaar. Allo soor ten films. Foto K. v. Vuu- ren. Hoogstraat 106. Naaimachines koopt u bij de vakman. Voor,Schiedam bet vertrouwdste adres .A., van Leeuwen, Hoogstraat 62, te lefoon 65783. Reparaties on der garantie. Betaling in overleg. Diversen j Feestartikelen!! „Het Mas ker" te Schiedam. De grootst gesorteerde speciaalzaak van Zuid-Holland. Liedjes Voordrachten - Wensen - Toneelwerken - Mutsen - Rubber maskers - Schmin ken - Pruiken - Snorren - Baarden - Scherts en Goo- cheiartikelen. Eigen fabrika ten en importU Zie onze at tractieve etalage. Let op. het juiste adres „Het Masker". Broersveld 134.. Tel. 64296. Op aanvraag: gratis catalo gus. Met honderden afbeel dingen. Dir. J. H. Villeriüs. Nieuw Nieuw zie toon zaal boven. Bankstel, tevens slaapbank met twee. clubs 525.Hate t,o. stadhuis, Schiedam. Personeel gevr. Gevraagd nette werkster voor 3 halve dagen. Mevr, v. 'd. Sman, Hoogstr. 115. TeL 68241. Gevraagd leerling-naaister, voor het dames-verander- atelier. N.V, Kleedingmaga- zijnen v.h. Gebr. Bervoets, Broersvest 59, Schiedam. Alles op het gebied van glas Id lood. Aa-Ve' Glas-in-lood- bedrijf. West Frankeiandse straat 16, telefoon 66280. Auto's - Motoren Rijwielen Van Loenen voor verf; De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 41—43. te lefoon 66192. Moffelen van rijwielen, gede monteerd, gemonteerd met btjlevering van nieuwe ket- tingkast, spaken, spatborden en jasbeschermer f 37-50- Hans Waltman, Rotterdam- sedijk 240, telefoon 68948 Inlijsten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen. Scherpe prijzen en toch twee Jaar garantie. G. van Loenen, Dam 41-43. telefoon 60192. Showroom: Vlaardingerstr. 6. Te huur aerngeb. Laat nw spiraal vermaken tot modern opklap, of kantelbecL Prima afwerking, als, hieuw terug. Het goedkoopste adres DUK, Groenendal la (Broers- veldpad), telefoon 67028 (na 6 uur telefoon 66789). Ledi kanten, matrassèn, opklap- bedden, hutledikanten, kam Voor ow feesten geen stoelen lenen bij de auren maar bij ons kunt u ze huren, H. J. Stentler, stoffeerderij. meu belmakerij. annex reparatiën, W. Frankeiandsestraat 79. te lefoon 69974. Lenen 1 praten. Nummerbrie ven die naar ©n« oordeel niet bonafide op ;da inhoud der advertentie reage ren worden niet doorgezonden. Voor «cooterles naar Autorij school H. P. Take, Jan Sonjéstxaat 4, Rotterdam, telefoon 36777 'Zondag 23sept. Zaal 4, Groothandelsgebouw Voordracht over: „REÏNCARNATIE WEDERGEBOORTE" (Nieuw licht; op alle menselijke verhoudingen) Aanvang half elf. r Toegang vry, P, J. SCHMITTS SCHEEPSOUTILLAGE N.V. te Schiedam, vraagtR'-- r ervaren PIJPFITTERS LOODGIETERS KOPERSLAGERS AUTOGEENLASSERS Aanmelden Jan van. Riebeeckweg 11, Schiedam of telefo nisch no. 69431. voor de Nederlandse taal gevraagd, liefst diploma steno of in opleiding daarvoor. Prettige werkkring, in het mooiste gedeelte van de westelijke haven van Rotterdam, Brieven onder no. 5600, bureau van dit blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1