m i Martinit en DHS voldeden aan gestelde verwachtingen C D Teleurstelling voor HBSS en PPSG Afdeling Bvalt SVDPW en DRZ niet mee WALDO-TAXI SFC blijft ongeslagen aan de kop in afd. B Gusto-schilders tonen weer hun werk emtna Loffelijk toneelspel van Tot Steun in den Strijd Koeriersters VOETBAL IN SCHIEDAM Vriendenkring viert feest HET ZATERDAGMIDDAGVOETBAL GTB zet overwinningsreeks voort tegen Slikkerveer AFD. ROTTERDAM Ursus één puntonder protest Grappig toneel van De Amateur Klankenparade voor Westerkerk VOOR DE TIENDE MAAL Jubilarissen bij Wenneker Spirit-heren hebben succes P. J. van der Touw halve eeuw bij Schade en Buyzing OPENT VRIJDAG 28 SEPT. I1.30 UUR - ett 'i umrnaamste is op fewuia Burgerlijke Stand PROBLEEMSTUK VAN M. DEKKER SCHIEDAM A. C. J. SCHAARS Maandag 24 september 1956 De eerste resultaten van de KKVB'ers zijn niet overtuigend geweest. Schiedam speelde een slechte wedstrijd en in de z.g „zwakke" Haagse afdeling konden SVDPW en DRZ het niet tot winst brengen. Slechts DHS en Martinit voldeden aan de verwachtingen. De geelzwarten en de witroden waren beiden superieur. Martinit-Dirksland 4-1 Op het Volkspark waren zondag ondanks het mooie weer niet veel toeschouwers. Enige honderden heb ben gezien hoe Martinit op vrij re gelmatige wijze heeft gewonnen van Dirksland. De eilandbewoners wa ren prettige tegenstanders, zij heb ben goed partij gegeven, maar onze stadgenoten waren technisch vooral tactisch de meerderen. Reeds na vijf minuten namen de bezoekers de leiding. Het zou voor hen hierbij blijven, hoewel ze tot het laatst verbeten hehben getracht naar het heiligdom van L. Troost te ko men. Het trio A. de Jong, G. Schrumf en Van der Linden verhinderde deze escapades evenwel. ïti de voorhoede kregen Gouka, Jan Schrumf Maltha legio kansen. Vooral oud-internationaal Jan Schrumf bezohdigde zich aan slordig spel, meerdere malen ging zijn schot langs de paal. Voor rust maakte Martinit er 2i van en later voerden, zij dit op tot 4—1. De verhouding geeft deze uitslag niet voldoende weer, want een hogere score heeft tot de mogelijkheden behoord. Vijf minuten na het begin kreeg rechts buiten A. Fabrie weer last van zijn. knieblessure en hij werd verdien stelijk vervangen door Koster. Ook de bezoekers hadden na rust een in valler nodig, één van de rood-groe- nen ontwrichtte het rechterbeen. SSW-DHS 0-4 De uitwedstrijd tegen SSW is voor DHS niet gemakkelijk geweest. Het begin was nog al nerveus en, het duurde tot na de rust voordat de Bij 30-jarig bestaan: Overvol was de benedenzaal van het Volksgebouw zaterdagavond, toen de Schiedamse mondaccor- deonverenlging. Vriendenkring daar een. feestavond hield ter gelegen heid van het 30-jarig bestaan van de vereniging. Herhaal, 'ijk kla terde het gelach en klonit luid ap plaus ten teken dat de aanwezigen weh opperbest'vermaakten met het bonte programma, dat werd voor geschoteld door o.m. The Hhyfcm Hawaiians, Pedro's prairie Pio neers en The Musical Boys. De feestcommisie had eer van haar werk- Twee mensen in het bijzon der werden flink in het zonnetje gezet, omdat zij al die dertig jaren, lid van de vereniging waren ge weest. Het waren de ere-voorzitter T. Zwanenburg en de penningmeester J. Verbrugge sr., die van de voor zitter van de feestcommissie, de heer A, J. Prein. een cadeau onder couvert kregen aangeboden. Ook de andere bestuursleden kregen een cadeau. Bloemen waren er nog voor de dames Zwanenburg, Ver- brugge en Prein, die op deze ma nier ook in de hulde werden be trokken. Behalve voor een goed programma was gezorgd voor con sumpties, zodat niemand te klagen had. Muziek, sceiches. conference en jongleurkunst wisselden elkaar af in vlot tempo; steeds was er weer iets- nieuws te zien of te horen- Het was een waardige en. gezel lige viering van het 30-jarig be staan van Vriendenkring. De vereniging, die ongeveer vier maal per jaar een avond geeft, tett thans, met de junioren, ongeveer 54 actieve leden. geelzwarten de juiste cadans vonden. Een half uur voor het einde kwamen de bekende vloeiende combinaties weer, Aad van Bockom opende de score. Van Leeuwen nam het tweede doelpunt voor zijn rekening, en in dezelfde volgorde zorgde dit duo dat DHS de eerste wedstrijd met 4—-0 won. Een gunstig resultaat, Naaldvrijk-SVDPW 3-2 In Naaldwijk heeft SVDPW in een aardige wedstrijd moeten ondervin den dat de Haagse afdeling; ondanks een speculatie in die richting, niet alleen zwakke broeders herbergt zo als werd verwacht. Al vrij spoedig namen de gastheren een 2-—0 voor sprong. Het gelukte Van der Vhst om de achterstand te verkleinen en toen begonnen onze stadgenoten aan het gevecht voor de gelijkmaker. Een enkele uitval van de Naaldwij- kers zou daarbij de roodwitten nood lottig worden. (31). Geheel SVDPW poogde daarna de achterstand ongedaan te maken. Vooral de achterhoede met doelman Burger aan bet hoofd waren onge naakbaar. De snelle middenvoor Wij- zenbroek brak nog eenmaal door de hechte tegenstanders heen. het was 32, maar verder kwam DPW niet SIOD-Schiedam 2-1 Het overschakelen van honkbal op voetbal is Schiedam niet meegeval len. In een matige wedstrijd hebben de Schiedammers met 2—1 verloren van SIOD. De Rotterdammers speel den op de buitenspelval en ook dit was een grote handicap voor de ont plooiing van het spel. Na tien minu ten nam de linksbuiten van de thuis club het initiatief (1—0), dit werd na een half uur door linksbinnen Ger- rit Stolk beantwoord (1—1). Het bleef hierbij tot dat vijf minuten na de pauze SIOD weer een kleine voorsprong kon nemen (2—1), die niet meer werd afgestaan. Een matig begm. GDS-DRZ 1-1 Ook DRZ heeft moeten ondervin den dat de Haagse afdeling meer kwaliteit bezit dan hier wordt aan genomen. in een wedstrijd van gelij ke krachten namen beiden genoegen met een 1—1 gelijkspel. Voor DRZ is dit begin teleurstellend, deze uit wedstrijd had winst op kunnen leve ren. (Advertentie IJlIJ 67570—69915 Tegen, de verwachtingen in hebben HBSS en PPSC beiden verloren van twee zojuist tilt de afdeling gepro moveerde clubs. De ontmoeting DEVJOPPSC ia Voorburg werd voor Schiedam een regelmatige ne derlaag. HBSS verloor in de wed strijd „van. de gemiste kansen" aan de Havendijk van HVO, Aan. het slot had HBSS nog een 2—-1 voorsprong, die zeker groter had kunnen zijn, maar de gasten wisten op sensatio nele wijze het pleit in hun. voordeel te beslechten. Bij GTB excelleren de nieuwe krachten met als reèultaat overwinningen in serie. Vooral mid denvoor, Cobi Dries is een aanwinst, hij wordt in zijn vroegere club Ex celsior '20 node gemist. HBSS-HVO 2-3 De blauwe reserveshirts hebben HBSS geen geluk gebracht. Integen deel. indien slechts enkele van de talrijke schoten niet tegen lat, paal of doelman waren gegaan, dan had HBSS een overwinning behaald. HVO was geen imponerende tegen stander, doch HBSS deed het met beter. Het elftal kon weinig ent housiasme opbrengen en tempo ont brak geheel. Wij krijgen de indruk dat de oud- te vlug verwijderd zijn uit het eerste elftal, want juist de laatsten, Storm, Duivenbode. die nog zijn ge bleven hebben getracht ae nodige vaart te brengen. Voor rust kopte de rechtsachter van HVO reeds na elf minuten in eigen doel, na twin tig minuten maakte de rechtsbuiten deze fout goed <11), Binnen een minuut bezorgde de middenvoor van de thuisclub zifn team weer een voorsprong en zo bleef het tot vijf minuten voor het einde. Daarna gingen de zenuwen een woordje meespreken. Bij de Vlaar- dingse doelman namen de Schiedam mers schietles en soms schoot de zelfde speler tot driemaal toe zonder resultaat Aan de andere kant slaag de aanvoerder Gloude erin een pe nalty over de lat te stompeg. Spil In de afdeling Rotterdam is SFC op de goede weg doorgegaan. Op hat Boshoekcomplex moest het Rotterdamse Aeolus ondervinden dat de club van SchUperoord serieuze bedoelingen heeft. Met Z-—1 wonnen de Schie dammers van de roodzwarten. Een goed resultaat, SFC gaat nu ongeslagen aan de kop jn afdeling A. In dezelfde groep werkte de andere Schiedamse dab zich naar de kop. Met liefst 6—0 versloeg WF de bezoekers van de Schulpweg, het beslist niet zwakke Nestoro. In SFC en IVF heeft Schie dam nu twee goede vertegenwoordigers in afdeling A, Na de nederlaag tegen koploper Hekelingen heeft Demos het ook niet kunnen bolwerken tegen het ongeslagen RVVB. De 30 neder laag is evenwel een beter resultaat dan vorige week. De roodzwarten zullen de weg naar het herstel ze ker wel vinden, Schiebroek-Ursus 2-2 In IC heeft Ursus tegen Schie- broek het eerste punt bemachtigd en misschien worden het wel twee pun ten, want deze wedstrijd is in een 2—2 gelijkspel geëindigd onder pro test van Ursus. In een prettig ge speelde wedstrijd hadden de Rotter dammers op eigen terrein een licht overwicht. I-n de eerste helft liep de keeper te ver met de bal uit. De scheids- rechtei meende dat de fatale lv'n was overschreden. Hij liet een straf schop (handsbal) nemen 'en tegen het <tne'mint dat hterdoot ontstond heeft Ursus protest arngetekend. Daarna slaagden de gastheren er in <Je voorsprong te vergroten (2—0). Ursus zetten een tegenoffensief m, waarbij M. Huigen het eerste Schie dam 3e doelpunt voor zijn rekening nam. Zuiver benutte hii een Densi ty. Tot slot zorgde van der Pol voor de gelijkmaker. Ursus is doende zich van de onderste plaats vrij te maken. SFC-Aeolus 2-1 Bü SFC—Aeolus heeft het ge ruime tijd geduurd voor de Schie dammers enige vat op het spel van de tegenstanders konden krijgen. Voor rust pasten de bezoekers met succes de buitenspelval toe. Daarna slaagden zij et zelfs in om een hcht overwicht te forceren en de links buiten van de ex-vierde klasser maakte goed gebruik van de geringe mogelijkheden. Hij maakte ook het erdge doelpunt voor zijn club, op fraaie wijze schoot hij de bal laag in de hoek. Na vijfentwintig minu ten ontdekten de SFC-ers dat het met solodoorbrakan moest worden geprobeerd. Linksbinnen Bosman I eing er vandoor en uit deze "ush maakte hh de gelijkmaker. Heel verdienstelijk probeerde hij 't daar na nog eens met hetzelfde gunstige resultaat <21>. VERDERE UITSLAGEN SFC 2—WF 2 2—3, SFC 3—Bel vedere 2 3—0. SFC 4—Tediro 4 0—9. I Pantserboys-SFC 5 0—2, Demos 2 l RV VB 2 4—2. Storm, die overigens goed werk ver richtte, tikte eenmaal tè tactisch terug. Hij zag niet dat een tegen stander tussen hem en de doelverde- diger stond en het doel van HBSS ontsnapte ternauwernood aan door boring. Het was uitstel van execu tie, met een hard sohot maakte de linksbuiten van HVO gelijk en en kele minuten, later liep de keeper te laat uit zodat de middenvoor van de bezoekers het onverdiende win nende doelpunt kon scoren. (3—2). DEVJO-PPSC 6-4 Het bezoek aan Voorburg is voor PPSC een teleurstelling geworden. Na de gunstige resultaten hoopten de Schiedammers het met de jonge KNVB-er wel te klaren, maar dat viel tegen. De achterhoede was niet opgewassen tegen de snelle en ge vaarlijke Hagenaars. Na -tien minu ten opende Teew de score, maar het werd door dekkingsfouten al gauw 31. In vermeende buitenspelpositie werd het 41, na een scrimmage met de doelverdediger verkleinde Veenstra de achterstand (42), doch de snelle voorhoede van DEVJO wandelde weer door alles heen en het was voor de rust 52. Na rust kwam er een licht Schie dams overwicht. Broertje maakt er 53 van, vlak daarna biedt hij een goede kans aan van Hoogdalem, doch de bal gaat over. By een uit val van DEVJO wordt het nog 6—3 en hoewel PPSC alles probeert, hei komt door Broertje slechts tot 6—4. Slikkerveer-GTB 1-3 Het goede pad heeft GTB ook in Slikkerveer weten te behouden. Reeds direct startten onze stadge noten met goede combinaties en na tien minuten schiet de midden voor laag in de linkerhoek (10). GTB bleef in de aanval en na twin tig minuten bemaohtigt de naar links gelopen middenvoor het leder. Hij plaatst de bal over de keeper heen en de rechtsbinnen knalt in (2—0). Slikkerveer begrijpt te moeten at taqueren. het wordt een felle kamp en, de gastheren, slagen er zelfs in ds achterstand te verkleinen (21). Na de rust krijgt Dries het op zijn heupen. Hij passeert do gehele ach terhoede en daarna knalt 'hij onge looflijk hard het derde Schiedamse doelpunt in de touwen (31). Even tjes werd het daarna nog benauwd en ook de keeper van GTB presteer de het een penalty te stoppen. Andere uitslagen: GTB 2RSM 2 0—5; HVO 3—GTB 3 2—1; PPSC 2 Bolnes 2 1—2; Zwaluwen V. 3 PPSC 4 1—7; PPSC 3—Zwaluwen Vooruit 6 3—3. 'Baby van duizend weken' De Schiedamse toneelvereniging „De Amateur" speelde zaterdag avond In Arcade het blijspel van Hans Nesna „De baby van duizend weken" onder regie van de heer J. Neijs. De aahwezigen amuseer den zich best met dit grappige spel- Het echtpaar Bolderman krijgt geregeld geld toegestuurd uit Ame rika van oom Louis Bolderman, die op deze wijze wil bijdragen aan de opvoeding van de kleme Bol derman, die... er niet is. Het dienstmeisje Trees wordt als „De baby van duizend weken." tot dochter gepromoveerd, waaruit uiteraard de nodige verwikkelingen voortkomen. Regisseur J, Neijs had zich ook met de vertolking van de rol van echtgenoot Bolderman belast, het- feen hem bijzonder vlot afging, ijn toneelechtgenote was mevr. v.d. Sluis, die ook goed uit de hoek kwam. Mej. M. Kamp als de „baby van duizend weken" had zeker suc ces. terwijl mej. C. de Hey tenslotte een bijzonder geslaagde werkster Sofie op de planken zette. Lof ver diende het decor, dat het bijzonder aardig „deed". Het was de eerste uitvoering van de drie, die de 250 leden tellende vereniging jaarlijks geeft. Voorzitter VOOR HEDEN: Apothekers nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80 .telefoon 69290. Politie-alarmnummer: 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven.: Ge opend iedere werkdag (behalve maandag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur; iedere avond (behalve donderdags en zaterdags) van 7 tot 830 uur. Zondags gesloten. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8 15 uur: Jaloezie. Monopo'e, 2 uur: Schrikbewind' in Ocatilla. VOORSTELLINGEN Amstelbrond, 8 uur: Damclub Schie dam, jubileumtoernooi, Monopole-theater, 7 en 9.15 uur: kath. fïlmactïe, filmvoorstelling. Plantage, 7 uur: Concert Politie Mu ziekgezelschap. Op initiatief van een aantal jon gelui werd zaterdagavond in Irene onder de titel „Klankenparade" een feestavond gehouden ten bate van de bouw van de nieuwe Westerkerk. Druk was het niet in de zaal, maar toch. was het gezellig. Een vrolijk en gevarieerd programma werd ge bracht, waaraan meewerkten Leen Films, (conferencier), mej. B. Filius en R. Sonneveld (schetjes) het ac cordeon-duo Riejo's, het zangduo Hans jan (Indisch en Spaans!) en mej Miep Suurbeek (piano). Per- plexica en partner (goochelen) kon den helaas met van de partij zijn. Ds. A. Hoffman opende deze avond „voor en door de jeugd" (hoewel er ook verschillende ouderen waren) en vestigde nog eens de aandacht op de komende grote bazaar ten bate van de bouw van de nieuwe Westerkerk, Op 27 september zal met de voorbereidingen worden be gonnen (tenten opslaan en inrich ten). Ds. Hoffman deed een beroep op een dertigtal jongelui voor hulp bij het leggen van de vloeren. Daar men met de bazaar het ver eiste bedrag nog niet bijeen zal brengen, worden dergelijke acties als die van zaterdagavond als een welkome aanvulling gezien. In de toekomst wil men nog meer van deze avondjes houden ten bate van de nieuwe kerk. Zaterdagavond werden nog verschillende spelletjes gedaan. Er was een tombola, waar- 1 van de opbrengst ook al weer voor het bekende doel bestemd was. Drie leden van het personeel van de N.V. Distilleerderij Wenneker en Co. hebben zaterdag het feit gevierd dat zij 25 jaar in dienst waren bij genoemde distilleerderij. Het waren mejuffrouw a. Scholte, afdelings chef boekhouding, P. J. A. Borst, vertegenwoordiger en C. A. Kooien, onderbaas in de distilleerderij. In de vergaderzaal van het bedrijf zijn de jubilarissen in tegenwoordigheid van hun familieleden namens de direc tie toegesproken door de heer D, v, d. Tuyn, die hun verdiensten, me moreerde en hen dank bracht voor hun toewijding Tevens werd de medaille voor langdurige dienst van het Centraal Gedistilleerd Bureau met bijbehorende oorkonde uitge reikt. Later zijn in het bedrijf zelf de jubilarissen nog gehuldigd door de collega's. Namens het kantoorperso neel voerde hierbij het woord me juffrouw V. de Raay, namens de vertegenwoordigers de heer C. den Ouden en namens het kantoor- en fabriekspersoneel de heer P. Hengst, terwyl ook fraaie cadeaus werden aangeboden. Esperanto-agendo Jaudon, la 29an de septembro. Kon- versacia vespero. Parolkaskado ce gek. v. Gink Floegstraat 19. Sabalvasperon okazos la jubilea festo de la Roterdarna distnkto Var- bu kursanojn. In 1945 heeft de heer P. Mulders, Werkzaam bij de N.V. Werf Gusto een enthousiast amateurschilder een aantal geestgenoten bij Gusto om zich heen weten te verzamelen en zo is de schildersclub Beati ontstaan, die nu een vaste plaats inneemt in de personeelsvereniging van de werf. Elk jaar houdt Beati een expositie van de werken der leden en zo is af gelopen weekeinde de tiende tentoon. stelling in de kantine van Gusto ge houden. Dit werk van Beati is, zoals ir. F. Smulders, direeteur van Gusto, tij dens de opening zaterdagmiddag nog eens benadrukte, een zeer goede vorm van vrije tijdsbesteding. Im mers de leden gaan actief aan het werk, iets wat wel gunstig afsteekt bij de meeste vormen van vrijetijds besteding waarbij men helaas meest al maar passief blijft. Het gaat om de zelfwerkzaamheid en dan is het niet van primair be lang of de een het wat beter doet dan de ander. Om dit nog scherper te stellen heeft het Beatibestuur be sloten dit jaar eens geen beoordeling van het werk door een jury te hou den en geen prijzen toe te kennen. Het is echter wel duidelijk, dat er een goede vooruitgang te constate ren is onder het werk. De kunst schilder H. Spetter die als leraar op treedt bij Beati heeft dan ook wel eer van zijn onvermoeide werken. Ook de oudere en meer geroutineer de amateurs dragen echter hun steentje bij om de jongere artiesten te helpen de niet eenvoudige kunst van het schilderen bij te brengen. Dit immers is de taak die Beati zich gesteld heeft. Wel is erin het geëxposeerde werk veel traditioneels te bespeuren, maar ook vrijere opvattingen breken baan. Zo komt voorzitter-schilder P. Mul ders zelf met een gedurfd expressio nistisch werk en er zijn amateurs die zich hebben begeven op het con- conformisme, maar deze werken wa ren he2aas niet te zien. Secretaris K- Vrauwdeunt opende de tentoonstelling, die totaal 85 wer ken, waan&Ct kif van leermeester Spetter,.- omvat. Hockey Spint heeft op de tweede compe titiezondag van dit seizoen sterk wis selende resultaten geboekt. Heren 1 boekte een uitstekende overwinning op het sterke BMHC, Voor de rust werd een technisch zeer goed spel ten beste gegeven, waarbij de ploe gen aan elkaar gewaagd waren en geen van beide teams slaagden er in het doel te vinden. In de tweede helft lukte het Spirit echter beter en er werden snel na elkaar drie doelpun ten gemaakt, waarvan Herman, Toon en Wim ter Braak er elk een voor hun rekening namen In deze 3—0 stand kwam geen verandering meer, zodat Spirit beide punten naar huis kon nemen. Het eerste dameselftal verloor met 3—1 van BDHC, Sterk gehandicapt door het verlies van enkele sterke speelsters, slaagde dames 1 er niet in een antwoord te vinden op het ster ke aanvallende spel van hun tegen standsters. Alleen C. Peute-Janse wist door een zeer goed doelpunt de eer voor haar elftal te redden. De resultaten der overige Spirit elftallen waren: Dames 2—Leonidas 3 7—1; dames 3—Wilhelmus 3 0—14; heren 2Togo 7 8—1. Drie oud-Ieeritngen van de rpks- h.hz. te Schiedam hebben- zater dagmorgen op hun „oude" school de prijzen in ontvangst genomen die door de ambassades van Frankrijk en Duitsland ter be schikking waren gesteld voor leer lingen die op het eind-examen de beste resultaten hebben geboekt. Dit waren Cobi Bloemendaal voor Duits en Joop de Vree en George Leensers voor Frans. Hierboven ziet men de Duitse lerares mej. M. M. Hofman de verheugd la chende Cobi Bloemendaal de prijs overhandigen. P. Kamp sprak een openingswoord. De muziek stond, onder leiding van de heer P. van Hasselt Op 20 oktober zal de jeugdgroep van De Amateur o.l.v- mej. M. Kamp een opvoering voor de kin deren van de leden geven van „Schepper van Koning Bobbasijn". Woensdag 26 september is er om 8 uur weer een orgel-concert in de Grote kerk. Organist Jacq. P. Bek kers speelt met medewerking van Gerda v. d. Schaaf, sopraan, Gijs de Graaf hobo, en het kerkkoor der Ned. Herv. Gemeente o,2.v„ J. P. Bekkers. Het programma voor dit laatste concert van het seizoen omvat: 1 Suite du Premier Ton, Cleram- bault; 2. „Geiechter Gott, ach rech- nest du", J. S. Bach (sopraan, hobo en orgel); 3. Toccata en Fuga in d. (Op verzoek), J. S. Bach; 4. „ÏCh will auf den Herren schauen", J. S. Bach (Sopraan, hobo en orgel); 5. Sonate in a., G. Ph. Teleman (Ho bo en orgel); 6. Hymne ,Hör mein Bitten", F. Mendelssohn-Bartholdy, voor sopraan en koor. (Orgelbegelei ding, Jac. van Zon); 7. La Proces sion. S. Franck (Sopraan en orgel); 8. Fiéce Héroique, C. Franck. Een aardig opgemaakt hoekje in dg tentoonstelling van de werken van leden van „Beati", in een kantine van Werf Gusto. Op 26 augustus 1906 kwam de 12- jarige P. J. van der Touw in dienst van de firma Schade en. Buyzing, distillateur en likeurstoker, en nu na een halve eeuw, is hij daar nog werkzaam. Begonnen als kuiper, is hij zich later gaan bezighouden met de administratie van de inkomende stukken en dat is het werk, dat hij nu uitsluitend doet. Wegens ziekte van zijn echtgeno te, is de huldiging wat uitgesteld, maar vanmorgen is de heer Van der Touw tijdens een interne huldiging in het bedrijf eens goed in het zon netje gezet. Namens de directie heeft de heer W. J. Schade van Westrum de ju bilaris hartelijk en waarderend toe gesproken en hem een cadeau on der couvert overhandigd. Dit ging vergezeld van het getuigschrift en de draagmedaille in goud voor lang durige dienst van het Centraal Ge distilleerd Bureau. Namens het distilleerderspersoneel heeft de chef, de heer J. Verveen, gesproken en een cadeau aangebo den, terwijl het kantoorpersoneel 'n fraai Delfts-blauw bord aandroeg. (Advertentie Utf.) W 8 6C/R5 VOOR MODE 1 ENHuisHomm AHOY' GEBOUW \(m 10 Oct. was - droog - strij((demonstraties o.*. met volautomatische Amerikaanse apparaten in onze »»od«l!ctfufcen. 3 speciaalzaken 8EIJERL A NDSEL AAN 31 - TEL. 71595 OUDE BINNENWEG 146 - TEL. 24036 JONKER FRANSSTRAAT 106 - TEL. 23251 j Natuurlijk is er voor U een attractie Schaaksimultaan voor thuisschakers De schaakver. E.S.S. organiseert op dinsdag 25 september a s. in haar clublokaal, de bovenzaal van café „De Amstelbron", Broersvest 13b, Schiedam, een simultaanwedstrijd voor thuisschakers. Twee sterke spelers zijn hiervoor uitgenodigd. Zij die hieraan willen deelnemen moeten om kwart voor acht aan wezig zijn. Belangstellenden zyn eveneens welkom. GEBOREN: Wilhelmus J„ z. v. W. J. van Leeuwen en. I. v. d. Touw; Gerritje, d. v. H. v. d. Waal en T. du Mortier; Maria C., d. v. J. Roctus en M. L. van Rutten; Marjanne, d. v. J. Bergijk en H. Hanselaar. GETROUWD: E. H. Simons 25 eh en M. Mudde 27; D. A. Blok 25 en B. C. Hoenderkamp 21. In onze editie van zaterdag meld den wij, dat Piet van de Pol in de biljartvijfkamp te Antwerpen op de derde plaats was geëindigd. Dit was niet juist. Van de Pol werd name lijk tweede achter de Belg Van Hassel. Een lofwaardige en van goed-willen getuigende keuze bij 'de opening ran het winterseizoen heeft de Schiedamse arbeiderstoneelvereniging „Tot Steun in den Strijd" gedaan met het probleemstuk „De wereld heeft geen wachtkamer" van Maurits Dekker. Van de vrij zware opgave om dit stuk te vertolken, heeft het gezelschap zich zaterdagavond op zeer bevredigen de wjjze gekweten voor een geheel gevulde Musis Sacrum-zaal. Het ge geven, de innerlijke strijd van onderzoekers ower de toepassing van atoom energie, is zeer actueel. De problematiek der medeplichtigheid aan iets dat mogelijk catastrofale gevolgen kan hebben, wordt m het spel met zoveel woorden uitgesproken. Juist dit karakter van praten en polemiseren, met een minimum aan handeling, vraagt van de spelers weloverwogen intonatie en gecon centreerde mimiek. De kunst is in dit geval om de spanning rond het laboratorium van een atoombom- menfabriek voelbaar te maken en die op te voeren naar de climax aan het einde van het eerste be drijf: de dreigende explosie- Daar aan haperde nog wel iets. Het verhaal is als volgt: Profes sor Charles Thomson, de ontdek ker van het pyradium, wordt van regeringswege aangespoord om zo spoedig mogelijk zijn laboratorium experimenten in de vorm van een gedegen rapport op tafel te bren gen. Bij zijn streven wordt hij min of meer geremd door zijn zoon. die hem met twee andere me dewerkers assisteert. Deze zoon gaat zich namelijk afvragen waar dit alles naar toe moet, voor welke massale vernietiging men onbewust de grondslag legt en hij vindt ge hoor bij de beide andere assisten ten, Zijn gewetensconflict doet hem tenslotte de rol van \*ersager, de lafaard verkiezen, die zich onttrekt, ook al heeft de wereld redelijk ge zien geen „wachtkamer". Maar- - - het is juist hij, die zijn leven waagt voor duizenden bij een dreigende explosie in het laboratorium. Zijn verlamde ledematen brengt zijn va der, tot „inkeer". D. D. Goedhart speelde een ge reserveerde professor, die echter (bij ondervonden tegenwerking) wel wat feller had kunnen zijn. De meer romantische en idealiserende zoon, dr. James Thomson, kreeg goed gestalte door H. v.d. Moer. J, vd. Graaf verraste met de juiste toon als ingenieur Benner; die het allemaal wel „door" heeft, maar de betrekkelijkheid van. alle streven inziet. Na afloop van deze bevredigende toneelvoorstelling was er een ge zellig samenzijn onder leiding van het orkest van J. Carré. Voorzitter A. Rademakers sprak een kort openingswoord. Kinderarts Warande 169, tel. 69922 Schiedam GEEN SPREEKUUR van 25 sept, tot 23 okt. Voor spoedgevallen waar neming telefoon 69411 I Te koop aangeb. Slaapkamer 435,Pracht mahonie slaapkamer met 3- deurs kast. Zie toonzaal bo ven 3e verdieping. Mooie keus. Plate t/o stadhuis, Schiedam. Permanent Wave Dam es kapsalon (V N v. Erk, speciaal adres voor petraa- nent wave. compleet 0.— Broersvest 115, teL 67237. Moderne coiffures, K. v d. Kruit, Dames- en Herenkap per, Singel 195 (nabij Sta tion). tel 69841. Uw perma nent is bij ons in goede han den. Permanent S.- en f 10.- Oliepermanent 11 (stroom loos). Personeel gevr. Huishoud- enjndustrieschool Schiedam, Pr, Mauritsstr. 9, vraagt een surveiHante bij het overblijven van 50 leer lingen tussen 12.15 en 1.30 u- De sollicitante moet bij voorkeur jeugdleidster zijn. geweest. Schriftelijke sollici taties vóór 1 oktober aan de directrice. Lessen Voor scooterles naar Autorij school H. P. Take. Jan Sonjéstraat 4, Rotterdam, telefoon 36777. Diversen Van Loenen voor verf. De zaak mei de vakkundige voorlichting Dam 4143 te lefoon 86192 Passplegels 120x30 geplaatst t 1275 120x36 t 14 75 Ml rond t 17 gesiepen ruiten voor suitedeuren schuifglas, autoruiten enz levert u Loo- pik's glasindustrie. Boterstr 39. Schiedam, telefoon 6894*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1