NVV blijft op progressieve sociale politiek hopen Dronken autodief verongelukt De Amerikaanse shag Typografen weer aan liet werk gegaan Rockefeller Center krijgt concurrentie UflttUl Suezkwestie voor V.N. Diemenaar beschadigde eerst twee andere auto's I). ROEMERS OP DEMONSTRATIEF CONGRES: Bij rechtse koers niet opzij voor verantwoordelijkheid ZES DODEN in het verkeer Regenwater in België sterk radio-actief Tekort dreigt betalingsbalans I Westduits schip door Chinezen beschoten Poznan-proces begint donderdag Twee emmertjes water halen zacht en geurig Aanslag op de president van Nicaragua Brieven van Nehroe en Nasser gestolen .Nederland moet voorbeeld van België volgen' Mijnen willen meer Italianen aantrekken Nederlandse zeelui verkochten pistool aan politieagent Hoger loon voor de mijnwerkers in België 'Kilo's slanker BonKorets Staat van beleg in Bolivia Indonesië kondigt vliegverbod af boven Atjeh Saar 1 januari "57 officieel Duits Sowjet-Unie geeft krediet aan Polen Pontecorvo bij Oosteuropees kern-instituut Arbeiders in V.S. willen werkweek van vier dagen Jordaniërs schieten op archeologen: twee doden Geen troepen meer in Stnrgis en Clay jWaandag 24 september 1956 ROTTERDAM. „Onze Engelse vrienden hebben er terecht bezwaar tegen, dat de offers van de sanering van de Engelse economie door de Engelse Conservatieven eenzijdig op de schouders van de werknemers worden gelegd. Wij hopen, dat de conservatieve krachten in Nederland niet zo sterk zyn, dat zij een situatie als de Engelse in ons land kunnen scheppen. In zo'n situatie zullen wy voor onze verantwoordelijkheid niet opzij gaan." ii'iillfll .'JfitMiilHi 3! Ml MliMlM I iltólill'li.lillil'is iiimiM TILBURG B(j het passeren van een trekker, waarachter oen stro pers en een dorskast waren gekop peld, ls de 68-jarige bromfietser P. Prieins in de Postelstraat onder de trekker gevallen. Hy werd zo zwaar - gewond, dat hij enige ogen blikken later overleed. Amsterdam Zondag is in het "Wilhelminagasthuis overleden de 61-jarige mevrouw J. Wintersho- ven-den Hartog die zaterdagavond onvoorzichtig het rijwielpad langs de Haarlemmerweg overstak en door een bromfietser werd aange reden. Tienray Zaterdagavond reed een luxe wagen, bestuurd door M. uit Tienray. tegen een boom op de Horsterdijk. De medeinzittende S. uit Tienray kwam om het leven. De bestuurder werd niet gewond. Amersfoort De drie-en-een- halfjarige Henk Haandrikman is za terdagmiddag m de Puntenburger laan onder een stadsbus gevallen en om hét leven gekomen. Apeldoorn. Op de Amersfoort- seweg kwam. bij een botsing tussen, een motor en een scooter, zondag middag de heer O. K. Reinsdorf uit Arnhem om het leven. Zün echtge note kreeg een lichte hersenschud ding; ook de motorrijder werd ge wond. Zutfen. De zestigjarige heer G. de Wit uit Brummen is vanmorgen op weg naar kantoor, door een mi litaire jeep aangereden en korte tijd later aan zijn verwondingen overle den. BRUSSEL. Metingen, verricht door het laboratorium van het Bel gische atoomcentrum te Moll by Turnhout wijzen uit, dat de radio activiteit van het in België opgevan gen regenwater sedert mei van dit jaar als gevolg van de atoomontplof- fingen op verscheidene plaatsen in de wereld belangrijk is toegenomen. ïn september is deze radio-activi teit zelfs tot een ongebruikelijke hoogte gestegen. Zoals de grafieken van het laboratorium aantonen be droeg de radio-activiteit op zekere dag 23.08 milicures, een verschijnsel dat iu verband wordt gebracht met de ontploffing van drie Russische atoombommen in Turkestan. Er be staat geen reden zich ongerust te maken ten aanzien van de volksge zondheid. DEN HAAG. Het lijkt waar schijnlijk, dat onze betalingsbalans over de eerste helft van dit jaar een aanzienlijk nadelig saldo heeft op geleverd. Hoewel het tweede half jaar, door de toeneming van de agra rische uitvoer, een gunstiger beeld vertoont dan het eerste, kan men nauwelijks voor het gehele jaar 1956 nog op een overschot van enige be tekenis rekenen. Zelfs lijkt een te kort niet uitgesloten. Dit wordt opgemerkt door de mi nister-van Economische Zaken, prof. dr. J. Zijlstra, in de mede door de minister voor PBO ondertekende memorie van toelichting 'bij de be- groting-1957 van het ministerie van Economische Zaken. Vervolg van pa]. 1 Onze correspondent in Parijs seint: Er heerst een akelige kater in Parijs. Men verwijt Dulles en vooral ook Eden, dat zij door de knieën zijn gegaan. De perscommentatoren zien ook met goed, wat er bij een debat -voor de Veiligheidsraad, gewonnen kan worden. Sommige kranten zien in die stap slechts een rookgordijn, waarachter de terugtocht wordt ver borgen. Het is in ieder geval duidelijk, dat het besluit, de zaak aan de Veilig heidsraad voor te leggen door de twee landen gezamenlijk genomen en uitgevoerd ten doel heeft, in de ogen van do buitenwereld, maar vooral ook van de eigen landgenoten de indruk te vestigen, dat de Frans- Engelse solidariteit nog hecht en nog altijd actief is. De situatie is verre van helder. Frankrijk treedt toe tot de club van Gebruikers maar het maakt reserves op alle essenüele punten. Het hand haaft zijn militaire maatregelen, maar doet een beroep op de Veilig heidsraad en dat weer zonder de andere leden der club van achttien er vooraf in te kennen. Het wil dus alleen handelen 2onder alleen te ko men te staan. Het poogt achteraf ge baren van flinkheid te maken, die misschien effect gehad hadden indien zij vooraf gemaakt waren en de an dere landen vooi een voldongen feit geplaatst hadden. Weinigen geloven nu nog in dit soort gebaren. Wat toen misschien de situatie gewijzigd had, beeft thans nog-slechts het effect van een uiting van ontstemming. Dit betoogde zaterdagmiddag de NW-bestuurder D. Roemers op een demonstratief congres van dit vak vorming, maar andere doeleinden dienen op dit moment de voorkeur te hebben, in het bijzonder de verdere uitbouw van de sociale zekerheid en verbetering van de onderwijsmoge lijkheden. Tenslotte pleitte de heer Roemers voor een hogere kinderbijslag voor alle kinderen, die studeren. Over de politieke ontwikkeling in ons land zei hij: „Wij slaan de einde loze kabinetscrisis met bezorgdheid gade. De parlementaire democratie is niet gebaat bij deze demonstratie van onmacht. Niet iedere regering, van ivelke politieke samenstelling dan ook, zullen wij echter met vreug de begroeten. Maar als de volksver tegenwoordiging bereid is een rechts kabinet met vertrouwen tegemoet te -- Jtaouiei met vertrouwen tegemoet te verbond m de Ahoj halte Rotterdam, treden_ zouden Wlj a]s NVV dit als m een rede, waarin hij het standpunt. J aanvaarden Wii van het NVV schetste ten aanzien -6?1? Ieic ^ncen te aanvaarden, wij van de sociaal-economische en in- het bijzonder de loonpolitieke ontwik keling in ons land. Spreker herinnerde er aan, dat in X951 de vakbeweging 'n consumptie- beperking van 5 pet. aanvaardde, met de bedoeling, dat er evenwicht zou zijn tussen consumptie- en investe- ringsbeperking. Van dat evenwicht achtte hij maar bitter weinig terecht gekomen. Kan men de belastingver laging van 1955 ervoor verantwoor delijk stellen, dat de bestedingen het afgelopen jaar boven de produktie zijn uitgegroeid? Ze is, aldus de heer Roemers, naar mijn oordeel de zelf standigen. meer ten goede gekomen dan de loontrekkers. Corrigeren via de loonpolitiek noemde hij onbillijk. Verlagingen van de omzetbelasting op textiel en suiker waren bedoeld als compensatie voor de destijds doorgevoerde huurverhoging. Ver valt- de compensatie dan is- het rede lijk, dat zij door andere maatregelen wordt vervangen. De heer Roemers zei voorts, dat het NW met bezorgdheid de inves- teringshauss^ gadeslaat. Hij vond het niet duidelij'k. waarom de regering de investeringsfaciliteïten in de vorm van vervoegde afschrijving en inves teringsaftrek nog steeds heeft ge handhaafd. Het NW, zo betoogde hij, is geen tegenstander van persoonlijke bezits- blijven echter hopen op een regering, die een sociaal-economisch progres sief beleid zal voeren." HONGKONG Volgens de agen ten in Hongkong van het 1106 ton metende Westduitse vrachtschip „Monika", hebben balteryen in de buurt van de Oostchinese haven plaats Atnoy zaterdag het schip onder vuur genomen. Eén lid van de bemanning werd gedood en twee leden gewond. Er zün zeker 200 schoten gelost. De „Prfonika" is naar Hongkong teruggekeerd. De kapitein h^eft verklaard, dat zijn schip is beschoten door de Chi nese nationalisten op het eiland Tai Tan. De „Monika" wilde ligplaats kie zen op anderhalve mijl van Tai Tan, vlak bij Amoy, een erkende wijkplaats voor schepen die een wervelstorm willen ontlopen. Het vuur van de Chinese natio nalisten was gericht op de verblij ven van de bemanning- PARIJS Het proces tegen de personen, die gearresteerd zyn tij dens de opstand in Poznan, begint donderdag. Van de 323 mensen, die in hechtenis zijn genomen, verblij ven er nog 154 in de gevangenis. 54 van hen zullen voor het tribunaal komen. De Poolse procureur-generaal, Ma rian Rybicki, heeft verklaard, dat liet proces met gevoerd wordt tegen stakers en betogers, maar tegen per sonen, die zich bij de opstand heb- ben schuldig gemaakt aan aanvallen, gebruik van vuurwapens, plundering e.d. De socialistische afgevaardigde In het Britse Lagerhuis, Frederic El- wyri Jones, een bekende advocaat. is al enkele dagen in Warschau. Hij j wil het proces in Poznan bijwonen. De Belgische jurist Jules Wolf en j de Franse prof. Alfred Fernand Le- i gal van de universiteit van Montpel- lier zullen op uitnodigingen van de Franse ambassade by het proces j aanwezig zyn. J GIETHOORN - De huisvrouwen van het dorpje Hoogeweg in de ge- meente Oldemarkt in Overijssel heb- j ben er een taak bxjgekreaen. Zij kunnen iedere ochtend leiding water gaan halen bij een vracht auto met een grote tank die door het gemeentebestuur van Oldemarkt is gehuurd om voorlopig een oplos sing te brengen in de watervoor- zieninp van het dorp. Hoogeweg, dat zich tot nu toe j heeft moeten beholpen met sloot water en het water dat af en toe van de zuivelfabriek in Oldemarkt werd gehaaid, is nu voorlopig uit de nood. Iedere ochtend rijdt de vracht wagen met leidingwater van Olde markt naar Hoogeweg. waar de ge zinnen elk 30 liter kunnen aftap pen. Het is de bedoeling, dat het ge hucht op de waterleiding wordt aan gesloten. Gedeputeerde Staten heb ben echter nog geen goedkeuring verleend aan het voorstel van het gemeentebestuur. (Advertentie l M (Van onze correspondent) .VAARDEN. Op de rijksweg AmsterdamAmersfoort nabij het I nieuwe kruispunt \¥J lhelminalaait is in de nacht van zaterdag op zon dag een auto met een snelheid van I meer dan honderd kilometer tegen een hoop tegels langs de kant van j de weg opgevlogen. Het ongeluk i kostte één mensenleven. De ivagcn sloeg verscheidene malen over de kop, kwam met opengereten rech terzijde weer op de wielen terecht en vloog in brand. De naast de bestuurder G. K. gezeten 21-jarige schippersknecht J. J. Schreurs uit Diemen was uit de wagen geslin gerd en op het wegdek gekomen. Hij moest met een schedelbasisbreuk en enkele beenbreuken in het N&ar- dense Diaconessenhuis worden op genomen, waar hy overleed. De bestuurder, een 23-jarige op perman, eveneens uit Diemen, werd met een zware hersenschudding in het ziekenhuis opgenomen. Deze K, lag nog m de wagen toen de auto in brand geraakte. Hij heeft zijn le ven te danken aan de heren B. Ja- cobson en J. Siderius uit Amster dam, die hem uit de brandende wa gen wisten te bevrijden. De twee Diemenaren hadden ver schillende café's bezocht en hadden flink gedronken. Hoewel geen van beiden in het bezit van een auto- rybewys was, besloten ze een eindje te gaan rijden. Zij probeerden eerst ra een bestelauto van een firma uit Diemen weg te rijden. Dit lukte niet, de wagen was op slot. Door hun pogingen, de portieren te for ceren, braken de krukken af. Hierna probeerden zy een perso nenauto mee te nemen. Ook deze was op slot, maar de heren staken een biljartkeu, die ze uit één van WASHINGTON. Op de 60-jarige president Somoza van Nicaragua Is vrijdagavond in een balzaal een aan slag gepleegd. De dader, een zekere Rigoberto Lopez Perez, werd door öe aanwezigen doodgeslagen. De ko gels troffen de president in het be- nedenruggemerg, in de rug en in het rechterbeen. De staat van beleg is afgekondigd. Er zijn tweehonderd arrestaties verricht. In april 1954 mislukte een poging om Somoza uit de weg te ruimen. De voormalige president Emiliano Chamorro, de leider van de conser vatieve oppositie, kreeg voor acht jaar een gedwongen verblijfplaats in het oosten van het land toegewezen. Internationaal vocalisten concours besloten DEN BOSCH Als slot van hot internationaal vocalistenconcours '56 hebben de vijf prijswinnaars zon dagavond met het Brabants Orkest een concert gegeven in het Casino. De solisten, Elly Ameling (Rot terdam), Edna Graham (Engeland), Halina Lukomska (Polen), Ladislav Mraz (Tsjecho-slowakiie) en Guen- ther Wilhelms (Duitsland) hebben successen geoogst, die varieerden van klaterend applaus tot stormach tige ovaties. Ook Hein Jordans, die het geheel leidde, deelde m de by- val van het publiek. MOSKOU. Het Russische Rode Kruis heeft bekend gemaakt, dat bin nenkort weer twee groepen Spaanse vluchtelingen uit de burgeroorlog naar Spanje zullen worden gerepa trieerd. De eerste groep van 547 per sonen zou zaterdag per schip uit Odessa naar Valencia vertrekken. NEW DELHI Uiterst geheime documenten men zegt, dat het gaat om een briefwisseling tussen de premiers Nehroe en Nasser over de Suezkwestie zijn vrijdag uit het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken in New Delhi gestolen. Een stenograaf wordt ervan be schuldigd by de diefstal betrokken te zijn. Hij is gearresteerd. Het gebeurde heeft de gemoederen n. heftige beroering gebracht. De Indiase pers schrijft over de ont dekking van een internationaal spïo- nagecentrum. Twee buitenlandse di plomaten zouden na de arrestatie zijn gevlucht. Woordvoerders van 't ministerie hebben zowel het een als het ander ontkend. Grenscorrecties (Van onze correspondent) BONN. De „Frankfurter AHge- meine Zeitunjr" heeft in een artikel verklaard, dat Nederland het Bel gische voorbeeld zal moeten volgen en de grenscorrecties ongedaan moet maken. Vandaag gaan Adenauer en Von Brentano naar Brussel om een ver drag te ondertekenen, waarbij een aantal geannexeerde dorpen aan Duitsland wordt teruggegeven. In een commentaar op het bezoek van Adenauer en Von Brentano aan Brussel zegt de „Frankfurter Allge- meme Zeitung" dat Nederland zich wel bij het Belgische voorbeeld zal moeten aansluiten. Het blad stelt prijzend vast, dat België indertijd lang niet het hele gebied onder beheer heeft genomen, dat de geallieerden toestonden. Ne derland daarentegen heeft een veel groter gebied dan België met in to taal 12000 Duitsers in beheer geno men. de bezochte café's hadden meegeno men, door het linnen dak en slaag den er zo m, de' portieren te ope nen, maar de ontsteking werkte niet. Bij de volgende auto lukte bet eindelijk. De wagen stond in de Burg. de Kievitstraat en behoorde aan een invalide, die hem enige we ken geleden voor zijn werk had ge kocht. Met deze auto reden de twee Diemenaren in de richting Naarden. Op de rijksweg raakte de bestuur der de macht over het stuur kwijt. HEERLEN De Mijnindustrie- raad zal de regering toestemming vragen meer Italiaanse arbeiders aan te trekken, omdat het tekort aan ondergrondse arbeiders aan het einde van bet volgend jaar bijna drieduizend man za] bedragen. De Mymndustrieraad zal op korte termijn nagaan in hoeverre er na dere regelen, moeten worden vast gesteld met het oog op de tewerk stelling van huitenlanders. Kenneth Roger Dancy, de held van de „Turmoil", is za terdag getrouwd met de 25- jange Nederlandse steno-ty piste Nelly van den Tempel uit Amsterdam. In januari 1952 sprong Dan- cy van zijn sleepboot over op de zinkende irFly*ny Enter prise"', hy bleef tot het laat ste moment met kapitein Carlsen op zyn post. Enkele jaren geiede» ont moette hy Nelly m Kaapstad. Kenneth Dancy hoopt spoe dig de rang van kapitein te krygen by de Naval Steam ship Company. Zijn vrouw b lijft voorlopig als steno typiste in Amsterdam. KOEALA LOEMPOER. Twee Ne derlandse zeelui zijn zaterdag ver oordeeld tot een boete van 200 Ma- leise dollars wegens de verkoop van een revolver aan een politie-agent in burger. Het zijn P. S. v. d. B, en W. J. B, van de bemanning van het Ne derlandse schip Aalsdijk van 7.654 ton. BRUSSEL De nationale Belgi sche gemengde mijncommissie heeft besloten tot een verhoging van 10 a II procent van de lonen der mijn werkers te rekenen van ''e 1ste ok tober af. Voorts heeft men toege stemd m een premie aan het eind van het jaar van 3.000 Belgische francs. (Advertentie LM.J Waarom de last van ongezonde (en vaalt lelijke) dikte nog langer met vt meedragen? BonKoreta geven, u ia enkele weken weer uw jeugdig slank figuur. Na de ra&atUJd een dragee met een slokje water - en u verliest ponden per week. BonKorets werken volgens het principe van dehydratle - eenvoudig en snel. Opgehoopt vet smelt weg. geen loomheid en verstop ping meer. Veroverende charme straalt van u af. U voelt u weer opgewekt en monter - een ander mens' Begin een nieuw leven - begin nog vandaag met BonKoreis, 3.30 per flacon. VERMAGER INGSDRAGEES Toen prinses Margaret in Mombassa in Kenia aankwam vanwaar zij een reis van vijf weken door Oost-Afrika zal ondernemen, had zij de inten se belangstelling van de in heemse uTGutuert, die Het gelaat verborgen achter reus achtige sluiert? de vorste lijke bezoekster aandachtig opnamen. L v. AMSTERDAM. De ochtendbla den in de hoofdstad z(jn weer ver schenen en er wordt ook vandaag in de dagbladbedrijven normaal ge werkt. De onrust is echter nog niet geweken. Op een zaterdag, buiten de organisaties om, gehouden vergade ring van de Amsterdamse typogra fen, is de els gesteld dat de volle dige r.cs procent uiterlijk vrijdag middag 5 uur wordt toegekend. Is dat niet geschied, dan zuilen de Am sterdamse bladen zaterdag ander maal niet verschijnen. Ook maken de Amsterdammers bezwaar tegen het verrichten van overwerk. Het is echter niet te verwachten, dat de organisaties zich hierbij zul len neerleggen. Er is wel meteen contact opgenomen met de werkge vers, omdat het besluit van Rijksbe- middelaars inderdaad als een onbil lijkheid wordt gevoeld; maar het be stuur van de Alg. Ned. Grafische Bond heeft niet willen voldoen aan het verzoek van de Amsterdamse stakers, zich achter hun staking te stellen. De voorzitter heeft ver klaard, de teleurstelling te begrijpen, maar er anderzijds aan herinnerd. LA PAZ In de hoofdstad van Bolivia, La Paz, is het zaterdag tot ernstige ongeregeldheden gekomen. Een woedende menigte heeft onder het schreeuwen „Wö hebben hon ger, wy willen brood" de gehouwen van het regeringsblad „La Nation" en van de Boliviaanse zender be stormd en in brand gestoken. Het laatste is bijna geheel verwoest. De staat van beleg ls afgekondigd. Doordat men tijdig de deuren van het regeringspaleis sloot, bleef dit gespaard. Een heftige strijd ont brandde hier tussen politie en le den van de regeringspartij enerzijds en de menigte anderzijds. Er vielen vier doden. Volgens een regerings- communiquê zijn de betogers opge stookt door de socialistische falanx partij, die in de oppositie is. Tal van partijleiders zijn aangehouden. DJAKARTA. De commandant van de Indonesische luchtmacht, vi- ce-luchtmaarschalk S. Soeriadarma, heeft een besluit afgekondigd, waar bij Atjeh, het noordelijkste deel van I Sumatra, waar rebellie heerst, voor vliegtuigen gesloten wordt verklaard, j Een uitzondering wordt gemaakt voor vliegtuigen van de Indonesische I luchtmacht en voor toestellen van de Garuda Indonesian Airways met een Indonesische, of een gemengde Indonesischbuitenlandse, beman ning. Volgens onbevestigde dagblad be richten. zouden de opstandelingen van de Darui Islam m dit gebied •wapens ontvangen, die worden uit geworpen door „niet geïdentificeerde vliegtuigen". dat de organisatie zich contractueel heeft verbonden, niet te staken. Het moet de staking afkeuren. I» de- zelfde zin heeft het hoofdbestuur van de Chr. Grafische Bond zich uitgesproken. Er komt by, dat zaterdag de "Waar heid wel is verschenen; m Amster dam weliswaar slechts met twee pa gina's, doch eiders in het land nor maal met acht pagina's. Dit feit heeft m Amsterdam veel veront waardiging gewekt: en de E.V.C.-ers. die in de vergadering van zaterdag deze uitzondering verdedigden, zyn door de overgrote meerderheid der stakers van het podium weggehoond. Begrijpelijk was de „krantenhon- ger" zaterdag in Amsterdam De Haagse en Rotterdamse bladen bij de kiosken vlogen weg. HANAU. De westduitse minister van Buitenlandse Zaken Von Bren tano heeft zaterdag te Hanau ver klaard, dat de kwestie van het Saar- gebied half oktober door de Bonds dag besproken zal worden met het doel de Saar op 1 januari 1957 ïn de Bondsrepubliek op te nemen. MOSKOU De regering Van de Sowjet-Unie heeft er m toegestemd Polen een krediet te verstrekken van 100 miljoen goud-roebels tegen een rente van twee percent per jaar. Het krediet is verstrekt op verzoek van de Poolse regering en een uit- vloeisel van de overeenkomst op dit punt, die op 18 september jl. in Mos kou tussen Polen en de Sowjet-Unie is getekend, In dit krediet zijn ook Sowjetrussische leveringen van ko per. rubber en vetten besloten. Polen zal het krediet aflossen door tussen 1957 en I960 diverse goede ren aan de Sowjet-Unie te leveren. MOSKOU Bruno Pontecorvo, de bekende atoomgeleerde van Ita liaanse afkomst wiens uitwijken naar de Sowjet-Unie destijds groot opzien baarde, werkt voor het door de communistische landen gestichte instituut voor kernonderzoek te Doebno, in de Russische provincie Kalinin. De geleerde is sinds 1952 Russisch staatsburger. Hij is met zyn gezin naar Doebno verhuisd. Deze stad aan de Wolga, 200 km van Moskou, is d® Russische atoomstad. Alle 700G inwoners hebben iets met de kern energie te maken. Tachtig geleer den uit China, Oost-Duitsland en andere communistische landen, waaronder Noord-Vietnam en N.- Vietnam Korea, alsmede studenten uit de twaalf aangesloten landen verrichten te Doebno wetenschap pelijk werk. DETROIT. De vakbond van ar beiders in de Amerikaanse auto-Ja- dustrie heeft aangekondigd te zullen streven, naar een vierdaagse werk week in 1958. Voorzitter Walter Reuther zin speelde op een verkiezingstoespraak van vice-president Nixon, waarin deze zaï, dat een dergelijke verkor ting van de werktijd wellicht „in een niet al te verre toekomst" te ver wezenlijken zou zijn. Reuther drong er op aan, dat de regering op dit punt „onherroepelijke steuntoezeg- gingen" doet. JERUZALEM. Jordaanse troe- pen hebben zaterdag met machine geweren bij het dorp Ramath Ra- j chel, even ten zuiden van Jeruza- lem, het vuur geopend op een groep van ongeveer 800 archeologen, die 1 aan een congres ïn Jeruzalem deel- nemen. Twee personen, een man en j een vrouw, werden gedood, 16 an- I deren werden gewond, j Ramath Rachel is een nederzet ting dicht bij de Jordaans-Israeli- sche bestandslijn. Het gezelschap I was daarheen gegaan voor een be- 1 zoek aan de historische plaatsen in dit gebied, o.a. de bouwvallen van. een 2500 jaar oud joods fort. Een ge deelte van hen had een watertoren beklommen: een ander deel was be neden gebleven. Terwijl dr. Yoganan de aanwezigen een uiteenzetting gat werd plotseling het vuur geopend. Het gezelschap zocht dekking in oude loopgraven, die dateren uit de ArabischIsraëlische oorlog van 1948. STURGIS. De troepen, die ia verband met betogingen van blan ken tegen toelating van negerkin deren op voordien geheel blankt scholen werden gelegerd in de plaat sen Sturgis en Clay in de Amerikaan se staat Kentucky, zijn zaterdag te ruggetrokken. NEW YORK Vi- cent Astor, een telg uit een van de grootste Amerikaanse groot- grondbezitters-dynastie- en is voornemens op Park Auenuc een wol kenkrabber te bouwen, die 75 miljoen dollar zal kosten. „Astor Ploza" is be doeld als een tegenhan ger van het beroemde Rockefeller Center. De kern wordt een gebouw van 46 verdiepingen opgetrokken van metaal en glas. Met Astor hebben zich geassocieerd William S. Paley, voorzitter van de raad van beheer van de Colombia Broadcasting Ca. en Frank Stanton, de president van CBS. Het nieuwe gebouw zal een laag liggende tuin hebben, omgeven door winkels, een lan dingsplaats voor heli kopters en ondergrond se doorgangen, die het uerbmden zullen met nabitgelegen gebouwen op Park Avenue, en met de ondergrondse spoor wegen. Evenals Rockefeller Center zal Astor Pla za" een stad in de stad :yn voor ongeveer tien duizend arbeiders. Het :al garages, restaurants, banken en andere dienstgebouwen beoat- ten. Het nieuwe project sal een oppervlakte be slaan van 770.000 vier kante woet. De opper vlakte van Rockefeller Center is 549.856 uier- kante «oet Astor Pla za" zal een miljoen vierkante voet verhuur bare kantoorruimte be vatten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 2