D Zeshonderd vreemdelingen wonen onopvallend in onze stad een dirigent Australië's: wonderlijk land van tegenstellingen en merkwaardige biologie Boeiend jeugdconcert in Passage Nieuwtjes uit Schiedamse voetbalwereld Driebandenwedstrijd rolt op twee fronten verder Koeriersters NOG EEN AANZIENLIJKE TOENAME VERWACHT Zeelieden bedanken nog wel eens voor een verre reis 'n Slachtoffer van de stads uitbreiding Interessante I.v.A.O.-avond Missie-vliegtuig voor Nw.-Guinea Districtskampioenschap 3e klas libn Grava maakt serie van In nis beluisterd. Dvoraks la vische op eerste speels.vond ™c."!?sre. Tweede ronde van het damtoemooi Studiekring NKGB opent het seizoen met filmavond Bevolkingsioop in augustus Propaganda van Steun Wettig Gezag BILJARTEN kompetitie voortgezet Duivensport Ongelukkige val Bromfietser viel over hond KALDO-RIJSCHOOL 699 15 C SCHIEDAM t 'Woensdag 26 september 1956 zette de 22-jarige mat-oos het weer stevig op een eten. Dat was in april van dit jaar. MOMENTEEL verblijven er in Schiedam naar schatting ongeveer 600 vreemdelingen van 28 verschillende natio naliteiten, Ze komen uit landen als Amerika, Italië en België, maar ook uit Spanje, Polen, Rusland, Litauen, Griekenland, Australië en China en hebben Schiedam sedert langere o£ kor tere tijd als hun woonplaats gekozen. De ongeveer 60 Italianen, die veelal een werkkring in de scheepsbouw hebben gevonden, zijn hier nog niet zo lang gevestigd; de 57 Belgische Schiedam mers zijn veelal vluchtelingen uit de vorige wereldoorlog. Het is te verwachten, dat het aantal gevestigde vreemdelingen in de naaste toekomst nog aanzienlijk zal toenemen in Schiedam. Bij het schreeuwend tekort aan technisch personeel zijn er be drijven, die zich tot Italië, Frankrijk, Duitsland en België wen den om mensen aan te trekken. T-T ET meest opvallende bij bet 1 vreemdelingenverblijf in onze stad is overigens, datRotterdam hierop ongetwijfeld een, zeer „na delige" invloed uitoefent, Rotterdam is de grote trekpleister, We zijn ons licht eens gaan opsteken bij de vreemdelingendienst **ao het Schie- damse politiekorps, waar alles gere geld wordt betreffende vestiging en tijdelijk verblijf van vreemdelingen in onze stad. Vorig jaar oktober zijn de werkzaamheden aas de zoge naamde doorlaatposten (zeevaren den!) door de vreemdelingendienst overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee voor Vlaardingen en Schiedam. Daarmee is een gedeelte van de taak weggevallen. Maar er blijft nog genoeg te doen aan de regeling van vesti ging en tijdelijk verblijf, visum- en niet-visumplicbtigen en wat dies meer zij. Daarbij komt men bij de vreemdelingendienst uiter aard wel eens voor bijzondere gevallen te staan. Om dit te kunnen doen moet de gemeente de beschikking krijgen over het perceel. B. en w. stellen daarom da raad voor om dit pand ondershands aan te kopen van de eigenaar, de heer H. Eugcnraam voor de somma van /25.0uÖ. De nieuwe toegangsweg, waarvan AW in iet nn tlirl thierb?ven sprake is. die het hartje JtftSt op fJJCU j van Nieuw land zal verbinden mei v AN nog recenter datum (15 sep- Vlaardingerstraat en de Nieuwe tember) is het voerval met twee Haven is thans reeds gedeeltelijk Engelse zeelieden. Deze twee heren i afgelegd, zij het dan in een voor hadden zich verdekt opgesteld in een lotog profiel. Deze straat moet nog kuil achter het SVV-terrem, met de I een naam hebben en b. en w. ko- bedoeüng om het schip zonder hen "*etl het voorstel om deze weg te laten vertrekken. Aan een reisje naam te geven van „Nieuwe naar Zuid-Amerika hadden ze wei- Damlaan". Immers, de bekende nig zin. Tot hun ongeluk werden ze Damlaan zal in de toekomst groten- slapend aangetroffen door enkele de€|s verdwijnen Slechts het ge- Schiedammers; die de politie waar- 1 deelte nabij de Kethel-brug bluft schuwden. Hoewel de Engelsen be- bestaan. De oude Damlaan zai zo weerden dat hun schip reeds om i grotendeels als doorgsande weg ver twaalf uur 's middags vertrokken vangen worden door de Nieuwe was, zag de politie kans hen nog Damlaan. J juist voor het vertrek (6 uur des 1 °°h epn andere straatnaam wordt avonds) aan boord af te leveren. De nog voorgesteld. De Spiermgshoek, reis ging dus wel door. j meer bekend als Laan van Spie- nok 2.1 «hgsboek zal verdwijnen en opge- MoeiiUkhe^n ook 23 nomen worejen in de groenstrook Duiteens op die 1in SehiedM «fmon- van de B van Haanniaan, Doch sttrden, onder In het b«U i ecn gedeelte tussen de P. J. TroeJ- doendr rel.popleren te aha Oafer „ralaan cn het tennispark, aan welk En dan die Finse xeeman, die er politiebegeleiding werden ze meteen getjeelte torenflat is gebouwd, plotseling genoeg van kreeg om bus naar htm woonplaatsi-e Ha- i bU,f bestaan en aan dit stuk willen steeds weer zo ver van eigen land! vre gebracht Voor het merendeel ,b en w de 0ffjcigle naam van te varen. HjJ dook onder In Schie- 1 waren het In de oorlog krursgevan- van Spieringshoek." neven. gen gemankte soldaten, die in Frank. rük waren achter gebleven en daar een geiin hadden gesticht. Dit züh zo enkele voorvallen uit vele. Niet opzienbarend, maar we! van dien aard. dat er naast he* dagelijkse routinewerk veel te regelen valt. Maar daarvoor is dan ook de vreemdelingendienst in het leven geroepen, die weet hoe derge lijke kan/eitjes moeten worden op- geknapt. „Australië, een pracht land, is geen gemakkelijk land." Dit zei de heer J. M. LodewUks dinsdagavond in de grote zaal van het Volksgebouw. Deze bijeenkomst, de eerste in het seizoen, voor het Instituut voor Arbeiders ontwikkeling, is direct een succes geworden. Op deskundige en op bü*on- der geestige wfyu heeft de heer Lodewyks zU» talrijke gehoor weten te boeien. Hij was niet in Aiutnlië geweest, vertelde deze leraar in de biolo gie, maar dit mocht geen bezwaar zijn, omdat het land met de ogen van de Natuurvrienden bekeken werd. Ter oriëntatie van de aanstaande emi grant was deze lezing ook zeer nuttig. dam tot z|jn eigen schip was wegge varen en wilde toen wel als onge wenste vreemdeling over de grens gezet en naar zijn land gebracht worden. Hij kreeg onderdak in het dagverblijf op het politiebureau tot de zaak was afgewikkeld. Naar zijn zin duurde dat wei wat lang en vol verianeen naar zijn geboorteland be gon hU een hongerstaking. Toen de tiende dag van «Rn verblijf het be richt kwam dat alles geregeld was» ln hongerstaking T LLEGALE grensoverschrijdingen komen ook hier wel voor, maar niet veel. Daar is bijvoorbeeld dat 7 O VOD km het niet run pis- i termorgen in Passu ge thea Ier of j de jonge mensen in hun fleurige zomerkledij luisterden muisstil ttuar het spel oan het Rotterdams Phtl- Enige tijd geleden Is er nog «1 wat te doen geweest over pater KammSrer O.F.M.» die op een mis sietocht naar de pas-ontdekte en dichfbevolkde Bslierpvailei, in het hartje van Nieuw-Gifinea door kop pensnellers vermoord zou zijn. Hij keerde echter na een moeilijke tocht van honderd dagen weer behouden op zijn standplaats terug. Zijn tocht heeft echter bewezen dat een regel matig bezoek aan de volkrijke Ba- liemvallei absoluut uitgesloten moet worden geacht, tenzij men de be schikking krijgt over een vliegtuig. Geïnspireerd door het vooroeeld van pater Kammerer is er toen in Nederland een „Missie-verkeersmid delen actie" op touw gezet, waarbij duizend jonge mensen tn geheel ons Australië is een wonderlik land met veel ruimte; twee-derde deel is woestijn en het grenst aan de oer staat, Negentig procent van de be volking leeft In de raillioenensteden. Het Is het land van de schrilste te genstellingen. D« modernste archi tectuur voor de blanken en gore, on gezonde reservaten voor de 20.000 inboorlingen. Een andere groep van 20.000 Inboorlingen leeft nog volko men in de prehistorie. Contact met de z.g. „beschaving" hebben deze mensen niet Het uit gestrekte platteland leeft van de schapenteelt; er zijn zoveel schapen, dat ze het land met hun hoeven vol komen verwoesten, De vruchtbare aarde waait weg, de planten ver teren. De dierenwereld is nauw verwant aan de prehistorie. Zestig miljoen jaren geleden leefden overal de bui deldieren: daarna werden ze ver drongen door de „hogere zoogdie ren". In Australië is dit proces de laatste honderd jaar aan de gang. Reeds zijn viif soorten kangoeroes uitgestorven. Nog zjjn er buidelrat ten, -katten, -beren, -wolven, -eek- hoorns en -mollen, maar deze buidel dieren gaan de ondergang tegemoet. Evenals vogelbekdieren, opossums, xnieronegds, wombats en dingo's. Overal waar droge streken rijn, komen springdieren voor. Austra lië kent springmuizen en -hazen tot reuzen-kangoeroes van meer dan twee meter hoogte. Het gekke is dat de babies in de buidel slecht 3.5 cm zijn en ongeveer acht gram wegen. Op grappige wtfzc gekrold met veel paradoxen leidde de heer Lodewjjks zijn aandachtige gehoor door de jonge historie van het oude land en liet h|1 hen kennismaken met de biologische wonderwereld. uicb v«ci. uH«r oyvooroeeia aai net spei wan i«[ jiuiwruun» r Engelse meisjes uit Liverpool, dat harmonisch Orkest en de boeiende eefff- met een schip in Schiedam arriveer- toelichting op de uitgevoerde toer- «J*? de en voet aan wal zette...... Zij 'ken door zijn dirigent Eduard Flip- werd door de politie opgepikt en se. Blykbanr hebben de jongelui uit -'de hoog,» klas.,m van ulo tn n«- oerheidsOTdent-ü, tijdens ooripe soi. «f "H" ,dJ SSSÏÜ "j "V, zoenen al goed geteero, hoe het op een concert behoort toe te gaan en door een Schiedamse politieman per soonlijk overgedragen aan de die naars van de heilige Hermandad in haar woonplaats. toot nog belangrijker ia k«n- \jk vindt het gebodene zoveel eenvoudig niet ^oan denkt, onrustig land zich tot taak hebben gesteld t?cAukLAl'i^hepua te zijn. Het is duldelok, dnt daartoe om gelden voor dit vliegtuig te ver- -* -- zamelen. Reeds door het bijdragen nat er van één gulden krijgt men deel in de actie. Ook in Schiedam is deze Miva- actie met succes ingezet en ver schillende katholieke en niet-katho- lieken bedrijven hebben reeds hun spontane en daadwerkelijke mede werking verleend of toegezegd. Een bedrag van 1200 is dan ook reeds verzameld. Zij die interesse moch- ten op te brengen om de op het programma geplaatste meesterwer ken een prachtige weergave te ver- [zel - ei». i Het waren ditmaal vier werken uit het zo langdurige, rijkgescha keerde tijdvak dor romantiek, die de aandacht vroegen. In Beethoveits „Egmonf-ouverture werd de magm dat er mensen komen naar dete dunbevolkte wereld. De heer Lode- wrfks had daarom drie prachtige kleurenfilms zekeren om de ken- nismakin» me» het werelddeel te vergemakkelijken. Het land is dar en waterarm. De flora kent acacia, eucalyptus en mi- moza. In een onbewaakt ogenblik heeft iemand cactussen geplant. Nu staan er cactuswouden. De weten- /"I 1 «"IA j fieke verklanking van het drama 1 i dans in g vormde daarmee een ten hebben in de actie kunnen zich schap heeft de cochenilleluis moeten m verbinding stellen met de heer invoeren om deze plant te verdet- B. W. H. Kleiss jr. Jan Steenstraatsen. Ook heerst er een kónijnen- 39. tel. 69742. piaa"- de men» is er sorns Het statige herenhuis aan de net ,z° öwaas als hier." aldus Westvest. tegenover de Korte Ha- E^r5 >f: grote groep Lv.A.O.-ers (reeds zes tig deelnemers hebben zich gemeld) onder deskundige leiding de Rem- brandttentoonstelllng In Museum Boymans bekijken. De uitslagen van de tweede ronde ut het jubüeumtoernooi van de damclub „Schiedam" luiden: Eerste klasse: J. de Wilde—J. Wcsterveld I—1; J. v. Walsum— A v. d. Moer 2—0; D, Mast—D, v. d. Spek 20: J. van Diejen—W. Spruyt 1—1; C. W. Sleeuwcnhock J. van Tilborg 02. Tweede klasse: A. van Loenen— A van Dort 0—2; W. v. d. Pol—J. Vrijland 02; E. van Hoek—L. Vrij land 2—0; C. L. den BoerM, Voor- wald 1—1. Tbuisdammers: K. Muilwijk—G, de Zwart 0—2; K. J. Breman—J. B. Koogje 02; A. v. d. Drilt—W. Koogje 0—2; H. Vosmeyer—A Blok land 0—2. De prijsuitreiking heeft plaats donderdag 27 september a.a, direct na het beëindigen van de derde ronde, welke eveneens zal worden gespeeld ln de benedenzaal van de .Amstelbron". Belangstellenden zijn welkom. De Grafische Studiekring van de NJC.G3., afdeling Schiedam, opende dinsdagavond het studieseizoen met een filmavond in de grote zaai van ■der ln de maand augustus is de bevol king van Schiedam absoluut met 97 zielen toegenomen tot 77.210. Het aantal vrouwen overtreft de mannen nog altyd in getalsterkte met enkele handerden. Het geboorteoverschot bedroeg op 1 september 80 (levend geboren 125 en overleden 45) en het vestigingsoverschot-17 (vestiging 290 en vertrek 273). Van de 125 boorlin- gen waren 53 eerstgeborenen. D« sterfte naar leeftijd was als volgt M waren 60 jaar of oüder. 7 waren uit de leeftijdsgroep van 40 tot 60 jaar en 2 waren beneden de 14 jaar. Van de 70 huwelijken, dit in augustus werden voltrokken, kwa men in 45 gevallen zowel de man als de vrouw uit Schiedam, in 4 gevallen de man Uit Schiedam en de vrouw van elders en in 21 gevallen de man van elders en de vrouw uit Schie dam. Na voltrokken huwelijk wonen de echtparen als volgt; 10 van do 70 in eigen woning, 35 inwonend bü ouders of familie, 1 in onderhuur, li gescheiden van elkaar en 13 buitee de gemeente. Zoals we reeds aankondigden zal op zaterdag 29 september een propa- gandamiddag en -avond worden ge houden door het nationaal instituut Steun "Wettig Gezag, ter inleiding van een wervingsactie voor vrijwilli gers voor de reserve die na ten. Hier aan wordt deelgenomen door de leden van de plaatselijke reserve diensten, het Scfüedamse Politie Mu- ziekgelzeschap en het Trompetter korps der Cavalerie (Huzaren van Bareel). Om 10 uur zaterdagmorgen worden, de Huzaren van JBoreel ontvangen door de directie van Wilton-Fijen- oord to het clubgebouw nabij de hoofdingang aan de Vlaardingerdijk- Na het gebruik van de koffie wordt een excursie op de W.F.-terretoen ondernomen, waarna men gezamen lijk een maaltijd zal gebruiken. Om streeks 15.30 uur worden de vrijwil ligers bij het hoofdbureau van politie aan de Lange Nieuwstraat verwacht op hun mars door de stad. Daarna, om 17.15 uur. zullen de deelnemers aan de mars een gemeenschappelijke broodmaaltijd gebruiken in gebouw- Arcade. 's Avonds om 19.45 uur zullen de Huzaren van Boreel een concert en een miltaire mu~ikale show geven op het recreatieterrein aan de Viaar- dingerdijk (tussen P. j. Troelstra- laan en Burg. v Haarenlaan). In de pauze zal de heer M. W. Schakel, burgemeester van Noorde- loos, een korte toespraak houden, terwijl burgemeester int J. W. Peek na afloop van het concert en de tap toe een dankwoord zal uitspreken. Harpe Davids concerteert Maandagavond hebben de eer*U ont- Van Haasteren m de 4le beurt zu moetingen plaats gevonden tussen de kandidaten voor het persoonlek kam pioenschap 3e klasse libra. Ez wordt tn drie afdelingen gespeeld: afd. 1 speelt bh De Sluis te Schiedam, afd. 2 oö OBK, Vlaardingen en afd. 3 liï het Volksgebouw te Vlaardtegen. In elke afdeling zou gestart worden met drie partoen. doch in afd. 3 zijn slechts twee partijen gespeeld, aangezien He len iLnctor et Emerge) en Bakker van dezelfde vereniging, die tegen elkaar zouden uitkomen, verstek lieten gtan. In afd. 1 was de eerste partij tussen Van Buuren (Sluis) en Sehra eveneens Men de Sluis, een zeer spannender, met slechts één carambole verschil won eerstgenoemde van zijn clubgenoot. Van Buren «Siuisj 100 4« 14 2.17 Sehra (Sluis) 99 4S 13 2.JS Eggeimeijer «Entre Nous) had geen lastige tegenstander aan Heeze (KI. Cottf.K die na 42 beurten juijt de helft van de benodigde caramboles had ge haald. Eggelmeijer tEN-l 10 42 10 2.38 Heeze i Sluis30 42 12 1.13 Hierna bond Van Buuren voor de iOÖ vol had. Van Haasteren (RES) lOd IX 13 Van Buuren (Sluta) 72 41 9 In afd. 2 bond Simons fJLN.) tweede maai de strijd aan. ditmaal legen Van Haaateren ïRES), tn deze pai" waarvoor 41 beurten nodig waren, kwam Van Buuren niet hoger dan 72, nadat -Jaandagavond zgn voor ae büiartcom petitie afd D de eerste retum-partyen beurten" had *Gra"a nódig" óm" de ten van het menselijk bestaan in overwinning vast te stellen, waarbij hij 1 «venzovele klankkleuren te schil- lis hoogste «ene 29 noteerde. Grava (Raadhuis) iö) 22 29 4 53 Verbrugge iRES, «n 22 14 3 13 In het Volksscbouw te Vlaardingen vonden voor afd. 3 «lacht* twee nar- Uien piiate Het eerst Kwam Miehels (Kl-Canf.» «n Schellebeek (Eureka) aan de beurt. In 34 beurten had eerstge noemde het pleit beslist, terwijl Schei- lebeek het m 34 beurten niet verder h«d gebracht dan 59, Miehels (Kl.Conf.) 100 34 11 2.M Schellebeek (Eureka) 39 34 9 1.73 De Voiksgebouwspc'er Klos had slechts te Schatten 31 beurten nodig om de RES-speler Lebte een nederlaag toe te brengen, i Klos (VKG) 100 31 12 3.22 Leb te iRESl 87 3X 18 2.30 Irene. Vertoond werdén de techni sche films: De geschtedenis van de boekdrukkunst in Europa; De liefde tot het boek (waarin de boekverzor ging behandeld werd)Marching the Colours; Christoffel Plantin en Witte Kunst (over papierfabrikage) en de amusementsfilms: Fiddle de dee en Vanavond in Engeland, De film avond, waarvoor niet zo'n grote be- pi, langstelling bestond, werd aangebo-1 rlOJltage den door G. H Bürmann's Papier- De reeks van zomeravondconcer- groothandel N.V. ten op het concertpodium in de ms Aan het begin van de avund sprak Plantage zal a.S. donderdagavond de d* voorzitter van de Schiedamse af- door „Harpe Davids" worden beslo- deling, de heer J. L. Keurling, enkele ten. (Aanvang 8 uur). •nn dat n\< het ware een afsluitinc In Nederland eeeft men een pre- woorden.,Hij deed een beioep op de ..Harpe Davids", dat onder leiding vormt van Nieuwe Haven zal mie vn°r gedode vos. De vos is leden van de afdeling om hun vofle staat van Albert Meij, voert het vol- i£L afyionhan» Sm verdwitoon ^hadelük hoewel het beest schade- medewerking te verlenen en wekte fende programma mt; hÏÏnWlHk ewista-in-de-S muizen en konijnen eet De re- op tot aansluiting bij de studieclub. 1. Psalm 118 l S, llLf? *2 RertoE begrijpt dit nu. bljjfl premies De leden rijn dringend nodig, want 2. Imperial Echoes Safroni. verstrekken en voert toch stiekem i als de. belangstelling voor de leringen 3. Maritana - "Wallace vossen in 2o is het ook in AustroHê «n filmavonden met groter wordt, j 4. Legende de.prtotemps Bissellnk waar 't natuurlijke evenwicht werd zullen de vele firma's, die hun mede- 5. Verscfcmahte Laebe Lincke vertoord werking aan de verzorging van de 6. Des VogelhSndlef Zeiler De inboorlingen zijn vriendeHike avonden steeds nelangeloos hebben 1 7. Colonel Bogey en Parade Alfrod - - -- dit in dc toekomst niet 18. Finale met tamboers loen. 9- Gezang 227. een JaeMÓete trffren voor het schie- Ook werd op deze avond nog ge- t#n van de kleurlingen. sproken door dc secretaris van het De documentaires gaven eon goed i vakkundig Bureau van de N.K.C-B., beeld van de flora en fauna. Ook het de heer LijnzaaL die een propagan- wocc'elen van een Amerikaanse ex- distisch woord wijdde aan het werk peditip naar het binnenland toonde j van het bureau- op indrukwekkende wijze de onont- gonn«»n natuur. Zeden en levenswijze van de na- tuurvnïken (die geen negers zijn dacb de kenmerken van de blanken hebbent werd™ eoed belicht. Voorzitter P. Snruvt, die de spre ker inleidde, vertelde dat er in sa menwerking met de A.J.C. een Pad destoelen tentoonstelling zal worden gehouden. Zondagochtend gaat een roamuriek. "terwijl op zichzelf -dit bij de plannen voor de stadsuïtbrei- stralende klankjuweel een voortref- ding in die omgeving, felijke keus was. Volkomen anders Het uitzicht van het verkeer, ko- hoort men het romantische klank- mende van de Vlaardingerdyk en. beeld in Debussy's Prélude l'après- de Westvest. wordt door dit grote i midi d'»tn -Panna T>1« biizondftr*. huis in bne* mate belemmerd Om midi d'un faune. Dit bijzondere huis in hoge mate belemmerd. Om stemmtogsstuk. gebaseerd op het deze reden en ook met het oog op De ELN.-speler heeft" deze partij in 46 j gedicht van Mallartné is inderdaad de aansluiting van de nieuwe toe beurten gewonnen, waartegenover Kor- zoals Eduard Flipse ook 2ei. nog gangsweg naar Nieuw land. is het pel het niet verder bracht dar» 91. steeds het voorbeeld voor de nieuwe van groot belang dit herenhuis te jEurekai g? 9 ?"g7 muziek en de hedendaagse orkest- amoveren. Groen (OBK) heeft het tegen Der i behandeling. Tenslotte dan een even- I Dunnen (KI. Conf.) met kxmnen bel- eens iiterair-gemsplreerd vverk: Les werken. Préludes van Liszt, waarin deze dc 7 Den Dunnen (K.Conf.i 100 50 II 2.— gedichten van Lamartine, die han- t rv11T,0,fkTi'llKP ^tanfl '5 1 delen over de levensweg van de' AMtl IJ rvC v.ta.ll\A De 5erde partij in deze afdeling ging tussen Grava (Raadhuwi en Verbrugge men' (RES). Deze partij is tn een zeer klem van de geboorte af, in klanken om- aantaj beurten beslist geworden. Slechts j zet. Hy doet^dit dooz^de vele facet deze reden"™ nok met het 00c on 1 *n hulpvaardige mensen. Nog in het verleend. reaen en ook met net oog op er.aw kon de bjsnke meer kunnen doen. deren en maakt op het verhelderen- de hoogtepunt gebruik van een stra. 1 jaar; A, lend C-dur. Eduard Flipse heeft J. Berk! daarmee symbolisch willen weerge ven de goede wensen, die de or kestleden hij de jongelui willen meegeven op hun levensweg en het is uit het oorverdovend applaus na afloop wel gebleken, dat de jeugd én Liszts muziek én het sympathie ke gebaar naar waarde heeft weten GEBOREN": Catharina W., d. van H. W. Driesen en A Giltjes; Jaco bus. z. van J. Vleugel en H. E- Weststrate: Wilma P.. d. van A. de Jong en H. L. C. Geveke, OVERLEDEN: W. F. Stöve. 56 M. Peute. 89 jaar. vr. van Berkhout; L. Landman, 84 jaar. Een aantal interessante avonden Het bestuur van Harpe' Davids heeft besloten nieuwe instrumenten aan te schaffen. Ten behoeve van deze actie- voor een nieuwe bezetting worden 50 obligaties van t IQ0.-— uitgegeven tegen een rente van 4% per jaar. Harpe Davids wil de gehele zijn reeds voor de toekomst vastge- j schuld in tien jaar aflossen, zodat steld. die door bekende bednjven worden aangeboden en handelen over vaktechnische zaken. De data zijn: 11 oktober in Arcade; 8 novem ber in Arcade; 22 novemoer (plaats nog onbekend.) en 13 december even eens in Arcade, volgt: 14 Op de Hoogstraat t is gistermiddag j De problemen van Hermes-DVS i mé i-jarige mevrouw 1 - - -Harmelen en J De wedvlucht vanuit Oldenzaal ge- joiganiseerd door de 5.c.v De Post- l duif xy een mooi succes geworden voor H. Crame, die met 6 vogels 5 prijzen bthaalde. Da uitslag was als per jaar vijf obligaties worden uitge loot. iOTTERUAM ELLY SALOMé. geno«mae. VL 195 40, (33) VL 197 geen vangst. VL vorige week Se jespeelde par- I9g Been vangst. VL S3 geen vangst VL 1 £e 5 4 Pun?" °pT BI geen vangst. VL 71 geen vangst. VL van laatstgenoemde. Hebben tijen voor gele. ercj. ook gisteravond was dat bet g*\«a) Boomert van Confiance kon sriater- avond blijkbaar geen gotd doen. Hy speelde beide partI1«n, *ow%I tegen de Jong als Leijte, ver beneden idn kun nen. Confiance kan du« tevreden rijn met de behaalde 4 punten. In de voivend® party heelt Fradertk* (RESi Jn V nk (Conf» zijn meerdere moeten e-Keinn»n Het een pervnl var- Hes «-oor de RES-reeIer geworden, dte «leebts 3 carambóles van de benodigde 105 mls'e Vink had voldoende aan 93 csrambole* en won de party, H« U wel beknotte, 10 29 J, Westerholt» U 16 Th. Jznse, 12 13 Th. van Weelie, 15 - H. Biondè, 19 26 J. Chris- mevr. Bakker, 22 gebr. a om viif uur de 65-jarige mevrouw i I Harmelen en Co., 23 C. Fossen, 24 Harill^vau^therirhten v. op het voetpad gestruikeld en ,HET VOETBALSEIZOEN heeft dit; ties plaats gehad. Secretaris L. Meul- J. Koogje, 25 en diploma J. Nieu- 'angitberichtan uit ze« van heden- gévallen Zy brak haar Hnkerboven- ruuwciyks va" eea verdiende stee jr. is - na jaren yoortroffeljjk meUer^7 L- Moog, 30 W. Poelman, - «-« werk afgetreden. Znn plaats is 131 41 42 45 G Verltode. 32 F. Eyken- ingenonien door C- van Fooyeti. Ook broek. S3 C. de Graaf, 34 N. in 't Hol, voorzitter A. de Visser heeft de ha- 38 38 L, Verheugen, 43 P. Hinten en mer neergelegd. Een commissieZn, zoekt naar een opvolger; de heer A. Op het Sandelingplein bij de San- delingstraa» kwam gisteravond de 32-jarige classificeerder W. M. van Rijn uit de Millinxstraat met zijn bromfiets ten val, doordat een plot- c:1|*ie overstekende hond tegen zijn „-„„ v j rij- j.' i voorwiri liep. Met een hoofdwond Kant, 3 39 J-de Waard, 5 7 40 J. Doe-moest de .^a.i naar het Zuidarzi*- jaaren, 6 8 14_2Q_L._ Borrani, 9 28 kenhuis wedden vervoerd. 4 18 37 44 K. Crama. 2 H. V. d- uit een halve vleet, VL 203 80 23) VL 206 geen vangst, VL 207 geen vangst, VL 20fl. B0, (70f. VL 39, 34. VL 97. 25; VL 114, 5; VL 142, 34; VL 190, gt«n vangst VL 195 40, (33) VL 197 geen vangst. VL gevallen Zij arm en is in het gemeenteziekenhuis opgenomen. Advertentie ten te behalen. Fredertks (RE8) Vink (Conf.» \tren de resultaten: Klein Confiance-HVO Irt «tdellng D Hu de clutjcampetitie hebben gWeravond in het speellokaal van Klein Confiance de leturnpartijen plaat* gevonden tussen de apeier* va a KV O en Klein Confiance, Wa# Zee- bregt* vorlfe maal de enige winnaar van de HVO-ploeg. ook gisteravond moe« Mlchrle wederom ln hem atjo meerdere erkennen. Valk en HuUke» verloren «ris'eravond eveneen* als vo. rige maal. Dc party tussen Quanjel (Kl.C.) en Valk werd voor de eenrte maal gespeeld en werd door d* Klem Ccm(t»nee-ar#l*r eewonnen Mlcheis (KI Conf 1W M 45 9 2C8 0 Zeebregt* iHVO» 1» 105 «fl 12 2-33 C. d. Dunner. (Kt C.) W M 4* U 2 A. HulakM (HVOl W 93 43 12 1.47 0 M. Quanjet (Kl.C.» J, Erkelem (KVO) geen 196. 4; VL 30 34; (15) VL 14. 45 (30 56 geen vangst; VL S4. 40. (18) VL 89. geen vangst. VL 112. geen vangst: VL 132. 25. Vertrokken: VL 21$. H. van Roon. VL 83 L Rog vakantie kunnen genieten. De actfyi- tcltea voor de nieuwe competitie zijn al weer In volle gang en voor lopig zijn de rnultaten voor de pro minenten van het lager voetbal zestig proeent van het puntentotaal Groenewegen néémt tijdelijk het gingen naar de eerste elftallen van voorzitterschap waar. de Schiedammer» r'"* ongnnatlg.1 Het bouwen van het clubhuis Een opmerkelijk veraebynael dit door DRZ een jaar uitgesteld. In de keer de hoeveelheid nieuwe gegich- RoodWitte -Revue, het orgaan van ten in de keurteaxns. DRZ, wijt één der schrijvers dit fa- Bij de aanvang van deze competi- len van het bouwen aan tegenwer- De voorwed*traden om het drie-1 de rug met uitzondering van Simons, bandeokampioenschap van het bil- i die er reed* drie heeft gespeeld. jartdistrict Schiedam in groep 2 zijn Gouka had met veel geluk. In zijn ook begonnen. Op de eerste speet-1 eerste partij tegen Valkenstyn ston- i enkele van de problemen, die w.s, avond Ia niet zoveel spanning ge-1 den de spelers ln de 21e beurt nog i op 15 oktober zullen worden behan- weest hetgeen nit de behaalde reznl- j geluk; hierna zakte Gouka af cn toen detd, terwijl bovendien de vorming taten duidelijk naar voren komt. Valkenstijn na 74 beurten de 36 vol van een nieuw bestuur een belang- In de eerste partij had Schikhofhad. noteerde Gouka j -ist de helft, rijk punt op de agenda zal worden, zijn benodigde 36 caramboles in 70 In zyn tweede partij tegen Har- Voorzitter H. Beyer za! definitief beurten bijeen, waartegen Van Soe-dingsveld was Gouk» beter op dreef, aftreden; als mogelijke kandidaten len er slecht* 26 van de 36 kon plaat-Toch moest hij na een zeer span- worden genoemd A. Stouthandei en sen. Walda had in de 2e partij 75 nende «trijd. welke om 95 beurten oud-voorzitter A. de Jong. Ook de beurten nodig om zijn 30 caramboles 1 vroeg, de eer aan Harciingiveid la- penningmeester zal zijn boeken aan ten. Gouka kwam Biecht* een caram- een opvolger overhandigen. .AST EE" tie zijn de gebruikelijke jaarverga deringen weer gehouden. Nieuwe be sturen werden gekozen (meestal her kozen» en ock het komende jaar zul. len de oude vertrouwde figuren in Schiedam wel weer de verantwoor delijkheid voor de sportorganisatie dragen. SLECHTS HDVS staat aan de vooravond van een gewichtige (uit gesteld) jaarvergadertng. De proble men zyn bij HDVS schier onoverko melijk. Stadionbouw in impasae. geen terreinen voor de negen se- niorelftallen en nog minder ruimte voor de honderden junioren. Dit zijn te verzamelen, terwijl zijn tegenipe. Ier Schewe niet verder dan 22 kwam Kuijpers had het geringst aantal beurten nodig om te winnen. In 62 beurten maakte hij zijn partij <30 carambole*) uit» terwijl Dries het met verder bracht dan 12. Van Soelen Schikhof Scbewc Walda Drie* Kuijpers 35 28 36 56 0.371 0.514 30 22 75 30 30 75 30 l? 30 30 0293 0.400 0.193 0.483 In afdeling I la gisteravond bij En tre Nou* voor de tweede maal ge speeld. Behalve Van Du Ijl hebben d« speler* thans allen 2 partijen achter bole te kort- Hardïngaveld had reeds een partij achter de rog tegen Ruggenberg. doch had na 84 beurten de eer aan Ruggenberg moeien laten. Sunon* wa* tegen Eikenbroek niet felukkig; tot in de 53e beurt had eze «peler de leiding, met een stand van 21—14. waarna hJJ veel poedelde, zodat hij achterop geraakte. lp 70 NAA EEN VERBETEREN van de kwaliteit zijn de zaterdagmiddag- clubs ook begonnen aan het verbe teren van de kwantiteit. Voor het eerat heeft GTB een vierde elftal in geschreven en HBSS heeft een zes de elftal laten noteren. Een kras besluit heeft het be stuur van SW genomen. In het ver- volg zullen de boeten wegens beurten had Eikenbroek t'jti partij schorsingen, verschijnen voor de uit; Simons had slecht* 23 caram boles. Valkensteijn Gouka Ruggenberg Simons Eikenbroek 38 36 74 3 0848 2 35 18 74 2 0,215 0 36 39 84 2 0.428 2 30 23 84 3 0,226 0 30 23 79 4 0.240 0 30 30 79 3 0.380 2 strafcommissie, op da delinquent zelf worden verhaald, Leden van SW lopen du* het risico ƒ7,50 of meer te moeten betalen, al* *0 zich aan wanaedr&x op het veld hebben schuldig 'gemaakt. OT deze verma nende vingerwüring naar dc porte- monntle de sportiviteit zal bevor deren? BIJ DRZ HEBBEN enkele mista king van de autoriteiten. „Grote clubs worden wel geholpen en klei ne niet," ataat er. Dit is een boute bewering, vooral ook omdat het clubs uit het lager voetbal zijn: Ex celsior *20, DHS. SVDPW en DRZ, die beschikken over een nieuw ter rein. Met alle anderen verkeren ook HDVS en SW in grote moei lijkheden OP 31 MEI 1954 belegde de SBLO een vergadering over de terreinen- nood in Schiedam. Besloten werd dot de SBLO een'rapport zou uit brengen aan het gemeentebestuur en op bespoediging van aanleg zou aan dringen. Mogelijk dat bevredigende informaties kunnen worden Inge wonnen op de komende jaarvergade ring van de SBLO in oktober. De verenigingen zuilen heel wat te vragen hebben, doch DRZ zal zich wel bij de genomen beslissing moeten neerleggen. Aan de eisen van de schoonheidscommissie kan ook een voetbalvereniging niet tor nen. ROND HET VOLKSPARK heerst nu iedere avond een gezellige druk te. Voorat de jeugd fcomt er graag kijken hoe hun idolen de profs van HDVS gaan trainen. Het uer- keer over de tnep van de iportalui vanuit het clubhui» van a« korf balvereniging naar het in licht badende vroegere epeelkor/balveld- je van de Jeugd trekt veel be- kUk*- Bti de i"0«"!7 tussen de bomen «teat nog een bordje; „Voetpad". Dat hindert niet want de voetbalter* z|jn niet van plan gemotoriseerd te trai nen; maar vreemder teordt het •«Je«te meter* het laantje tn. Terwijl de blauiDwittrn daar massa's ballen naar het doel trappen ritwt er op een bord de verordening; „Verboden te voetballen", Zouden die treinende HDVS-ers strafbaar HJn? Oude man aangereden De 71-jarige A. Vest uit de Oran- jeboomstraat werd gisteravond op de kruising Stadionweg. Stadion- lean, Marathonweg, aangereden door een personenauto. Vermoedelijk met een hersenschudding moest de be jaarde man naar het Zuiderzieken- huis worden vervoerd. Heden nam de Heere, na een droevig ongeval, in Zijn eeuwige heerlijkheid tot Zich, mijn innig gelief de zorgzame man, broe der, behuwdbeoeder en oom, da heer MARXMJS HOPMAN echtgenoot van mevrouw C. M. Heij ln de leeftijd van 54 jaar, Uit aller naam: C. M. Hopman-Heij Schiedam, 25 sept. 1956 Hoogstraat 69 De overledene ligt opge baard in de rouwkamer van da Dr, Noletstichttog. Bezoekuren: 's morgens van 10—U uur; 'a avonds van 6.30—7.30 uur. De teraardebestelling zal plaats hebben zaterdag a.S, op de Algemene Be graafplaats Schiedam, vertrek vanaf het woon huis te 11.15 uur vun. Verzoek» geen bloemen en aan het woonhuis geen bezoek Gar, Evan?, Mondaceor- fleonvtrenlglng Schiedam i vraagt zo spoedig mogelijk voor 1 avond per week. Secretariaat H. J. de Wilt j Huijimansstr. 38, Schled. i j Te koop cang*h."*"| Prijsverlagkng bedden. Pracht veren bed voor 69-SO, 190 x 80. kussen in begrepen. Plate to. stadhui* Schiedam. PenODMl grn. Mevrouw Ormel» Schoolstr. 5. Schiedam, vraagt dag dienstbode, Fotografie Voor pasfoto'a naar K, van Vuuren, Hoogstraat 106, tele foon 66720 In spoedgeval des gewenst to 1 uur klaar. Rolfllma *erget«n 7 Automaat staat voor u klaar. Afle soor ten filmt. Foto K. v. Vuu ren, Hoogstraat 106. Sirenen Aar» komen lopen: klein, wit- zwart poesje. Bevragen por tier S.W.M., Zijlatraat 56, Schiedam. Nummerbrleven die na»r oh* oordeel ot«t bonafide op de J Inboud der advertentie reate- 1 ren worden diet doorgtaonden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1