„Grootste bazaar van Schiedam voor de nieuwe Westerkerk W oensdagavondconcerten in Grote Kerk besloten Hermes naar EDO Houten gebouwtje tussen betonnen huizenblokken EEN BRIL Koeriersters NA VELE MAANDEN VOORBEREIDING Voor het vullen van de gaatjes in 't bouwfonds [CP, W 1 Het handbalprogramma Predikant spreekt over de gevangenis voor wijk 2 Koers van Toonkunst Muziekschool PLANNEN EN WENSEN VAN DIRECTEUR F. MOONEN NOODSCHOOL IN NIEUWLAND mm ENTRE NOUS won alle partijen Afscheidsconcert F. Timmermans Burgerlijke stand Diploma-zwemmen van de SRB PASSAGE THEATER DE EERBIEDIGE LICHTEKOOI DE SCHATTEN VAN HET KREMLIN JONGSTE BEDIENDE hulp in de huishouding ds JxAani kunt u niet missen geen dag! De plannen voor de bouw van een nieuwe Westerkerk van de Ned* Hervormde Gemeente zijn bijna rond. Zowel dc bouw plannen als het bijeenbrengen van de nodige gelden. By na dus nog niet geheel! Aan dc f 650.000.— die men denkt nodig te hebben voor de bouw, ontbreekt een (relatief klein) gedeel te. Dit laatste gaatje denkt men echter voor een goed deel te kunnen stoppen met de opbrengst van de grote bazaar die van 5 tot en met 13 oktober wordt gehouden. In die negen dagen zal bet terrein aan de Lange Kerkstraat tussen Grote kerk en de kosterswoning veranderd zijn in één groot, gezellig en ook attractief „warenhuis". Donderdag 27 september 1956 55 Deze bazaar moet groots opgezet worden- Daar waren de organisa toren, (met dB. A. Hofmmn aan het hoofd) het van den beginne af aan over eens. En zo zal deze „Nieuwe Westerkerk-bazaar" de grootste worden die ooft in Schiedam is ge houden Groter zelfs dan de zo langzamerhand legendarisch gewor den Oranje-bazaar van 1950 In Ire ne. Daar echter geen enkele zaal in Schiedam voldoende rnlmte Wedt, ia toen besloten om de ba zaar te honden in twee grote, on derling verbonden tenten die naast de Grote kerk worden opgeslagen. Liefst 750 m2. houten vloer komt er in die tenten, zodat men wel de ruimte heeft. Deze bazaar biedt, zoals elke goede bazaar, twee mogelijkheden: men kan er kopen en men kan er zich vermaken. Wat het eerste be treft, hier vindt de huisvrouw vrij wel alles van haar gading, zodat dan ook gehoopt wordt dat zij tn de negen dagen haar wekelijkse in kopen in de bazaar zal willen doen. Zij treft er stands aan waarin Ixn- ferie. textiel en handwerken wor- en aangeboden maar ook een vrij wel compleet uitgeruste kruide niers- en vleeswaren-winkel. En dat alles tegen prijzen die gelijk of lager liggen dan die in de win kels. De huisvrouw kan er haar hart ophalen en ze steunt nog een goed doel ook! Medewerking Tal van Schiedamse bedrijven, maar ook particulieren, hebben hun medewerking verleend door be langeloos de artikelen aan. te dra gen die hier verkocht worden. Enorme stapels zijn het geworden, maar dat moet ook, daar de bazaar per slot negen dagen duurt en er heel wat kooplustigen zullen zij" Ook hebben enkele winkels tijdi de lijk een filiaal opgeslagen - in grote tent-ruimte. De afdeling „attractie" wordt ge vormd door de bekende vermake lijkheden, die men gewoonlijk op een bazaar aantreft, maar dan in grote getale: een rad van avontuur, hengel- en ballengooi-tenten. een vliegtuigbomwerpspel, sjoelbakken, een dubbeltjeswip, enz. Allemaal met aantrekkelijke prijzen, zodat men niets te kort komt. Is men moe van het slenteren, dan kan men zich altijd voor veertig minuten te rugtrekken in een deel van het het kerkgebouw, waar films over het zendingswerk en over Nw. Gui nea worden gedraaid. dige aankleding. Er komt nL een groot beschilderd doek te han gen, vervaardigd door onze stad genoot Boer, voorstellende de eertij ris zeer bekende uitspanning „De Halve Maan", die lag aan de Poldervaart In de buurt van de Blauwe Brug op de weg naar Kethel. Het wordt dus een ber innering aan oud-Schiedam. Van Nelle neemt belangeloos verzorging op zich van koffie en thee. Verder zijn de gebrui kelijke kleine hapjes te verkrij gen. Ook hier zijn de ïndisch- gasten m het geweer gekomen: zij serveien bekende en ook en kele onbeKende Indische gerech ten. Bergen werk Dit ïz heel in het kort wat de frote bazaar aan de bezoekers ra* bieden. Reken er op dat het Iets wordtj En reken ook maar dat er bergen werk zijn verzet en nog verzet moeten worden, voordat op vrijdagavond 5 oktober om zeven uur burgemeester or, J. W. Peek de bazaar zal kunnen openen- Maanden lang is er door de or-opbrengen, ganisatoren aan gewerkt. Met veel enthousiasme. Nu nog zijn 25 man in hun vrije tijd bezig aan de tech nische voorbereidingen, het in el kaar zetten van de stands, het ver ven, enz. Dan is er nog een vrij willig „bewakings-korps" van vijf tig man, die bi] toerbeurt het ba zaar-terrein zullen bewaken. En wanneer de bazaar eenmaal draait dan zullen er elke dag tachtig me dewerkers nodig zijn om alles soe pel te laten lopen. Het zal echter wel gaan, want niet minder dan 350 personen hebben zich reeds aange meld als vrijwilliger voor het werk Uit alles blijkt wel dat er m Schiedam grote belangstelling be staat voor deze bazaar. En er is dan ook in zeer ruime mate bijge dragen om deze te doen slagen. Ook de medewerking van de autoriteiten worden de organisatoren dankbaar herdacht. Gehoopt wordt nu maar dat wan neer vrijdagavond 5 oktober de klokken bm-bammeTi in de door flood-light verlichte toren van do Grote kerk, ook vele belangsteller den zullen stromen naar de bazaar die elke aoond geopend zal zijn en ook op zaterdagmiddagen, dinsdag middag en moensdaprotddap speciaal voor kinderen. VOOR HEDEN; Apothekers nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Bellen bij ongeval: G.G. en GJD.» Tuinlaan 80 .telefoon 69290. Politie-alarmniumner64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: Ge opend iedere werkdag (behalve maandag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.K Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur; iedere avond (behalve donderdags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum; Expositie eigen werk. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage 2 uur: Jaloezie. Monopole, 2. 7 en 9 uur: „De held der Apachen". VOORSTELLINGEN Amstelhron, 8 uur; Toernooi Dam club Schiedam. Amstelbron, 8 uur: Schiedamse Kunstkring, jaarvergadering. Irene, 8 uur: Wijk 4, gemeenteavond. Passage, 8 uur: Propaganda-avond t.bc.-ver. revue. Plantage, 8 uur: Harpe Davids, con cert. F)E BEKENDE en steeds met be- LS !anp3telling aangehoorde woens- dagavondconcerten in de Grote Kerk zijn gisteren door Jacq. P, Bekkers, enkele solisten en het KerJcfcoor der Ned. Herv. Gemeen te met een buitengewoon 5t\jlvol programma besloten. Dat het con cert desondanks jiiet geheel bevre digde lap aan het nogal uiteenlo pende peil der diverse vertolkin gen, waarvan het merendeel leed onder een slordigheidtfte bepaald storend werkte en menig nog -maar juist gered déraillement op haar geweten had. Het aandeel van Jacq. Bekkers zelf aan deze laatste zomermanifes- tatie omvatte werken van Cléram- bault, Bach en Franck. De goed ge kozen registraties en tempi hebben het publiek een deugdelijke indruk van deze stukken gegeven, hoewel een wat nauwkeuriger frasering het geheel nog wel ten. goede had kun nen komen. Technisch was het spel van Bekkers verzorgd, al bleven mistastingen niet uit Gijs de Graaf was reeds vaker solist in deze concertserie. Zijn ho- Laatste vergunning Wat de bouw betreft van nieuwe Westerkerk, kunnen tenslotte nog melden dat de plan nen klaar zijn en de tekeningen goedgekeurd. Alle toestemmingen zijn reeds binnen, alleen zal de Bouw. en Restauratiecommissie de laatste goedkeuring moeten verle nen. Dan kan de aanbesteding plaatshebben en de eerste paal ge slagen. Ook de financiën zijn gro tendeels binnen; wat ontbreekt zal door de bazaar (en zo nodig an dere activiteiten) bijeengebracht moeten worden. Ook de grote loterij die thans aan de gang is en waarbij vele zeer aantrekkelijke prijzen zijn uitgeloofd, moet f 19,000 gulden Indisch huisje Een speciale attractie wordt ver zorgd door de groep Indische Ne derlanders onder de gemeenteleden Onder leiding van mevrouw Kühn, de contact-persoon van de*e groep, wordt een zg. „Indisch huisje" in gericht, van riet vervaardigd, waar in men een aantal Indische curiosa kan bewonderen, afgestaan door het Kou. Instituut voor de Tropen. Hierbij is men van de gedachte uit gegaan dat de bazaar niet alleen dient om geld bijeen te brengen, maar ook om het contact onder de gemeenteleden te versterken. In dit geval dan met de groep gere- patrieerden uit Indonesië. Ook de inwendige mens is uiter. aard niet vergeten. Maar de con sumptie-tent krijgt een hkel aar- Op de eerste gemeente-avond na de vakantie van wyk 2 der Ned. Herv. Gemeente, woensdagavond in de grote zaal van Irene, heeft de gevangenispredikant ds. D. Wester- velö uit Rotterdam een bijzonder interessante lezing met vertoning van lichtbeelden gehouden over het leven, van mannen en vrouwen in de gevangenis. Ds. Westerveld deed hier en daar enkele grepen uit zijn rijke erva ring als gevangenispredikant, waar bij al direct het enorme verschil tussen de gevangenissen van vroe ger en nu kwam vast te staan. In die begintijd van de cellengevange- nis (de eerste dateert van 1790) werd alles maar bij elkaar gestopt, zonder onderscheid des persoons. terwijl men de gevangenen door 'n hard leven met dwangmatige ar beid tot inkeer trachtte te bren gen. Daartegenover de gevangenis van vandaag de dag. een vakantie-oord toels outsiders wei eens beweren, waar de gevangenen niet alleen maar bewaard worden, maar de nieuwe koers wordt aangehouden, die straffen, en helpen onverbreke lijk aan elkaar verbindt. Barmhartigheid en gerechtigheid §even hier de toon aan. Alles is tot i de puntjes geregeld, zodat de dames zelfs hun make-up niet prijs behoeven te geven en de lichamelij ke conditie met sport onderhouden wordt. De lichtbeelden gaven een Soede Indruk van de verworvenhe- en in de moderne gevangenis. Via deze algemene inleiding kwam de gevangeniïrpredikaiit tot meer epeciale facetten van het hedendaag se gevangeniswezen, waarbij de ar beid in de gevangenis, de lichame lijke en geestelijke hygiëne en het religieuze leven belicht werden. Hoe geer dc raerifTr-pnn in nood dc kerk nodig kan hebben, bleek duidelijk. Voor de ongeveer 120 wijkleden, die ia de zaal aanwezig waren, was het een leerzame avond. De spre ker werd ingeleid door dr. L. J. Ca- xemier, die de bijeenkomst op de gebruikelijke wijze opende. DEEDS enkele malen schreven we over het nieuwe leven in de Schie- Ik damse Toonkunst Muziekschool, ui aar Frans Moonen afiüangs als di recteur begonnen is de toon aan te geven, op modern-pedagogische wijze. In de verdere uitwerking uan zyn plannen blijft de heer Moonen het oog gericht houden op de rijnsinziens ideale toestand: schoolbezoek dat reeds op zesjarige leeftijd begint tfc de kleuterklasse. Voor de nog jongeren (een zestal aanvragen voor uier- en vijfjarigen zijn reeds binnen gekomen) zal rij voldoende deelname de Dalcroze-ntmiek uitkomst moeten brengen. En de nieuwe directeur heeft meer pylen op ztfft boog, die wellicht in de toekomst nog eens gericht zullen toerden. Een luistereursus, een volksdans groep, «en kamerkoor, een cursus .voor koordirigenten en een cursus in geest van het Nederlands PypersgiJde. NA hetgeen we reeds schreven over de plannen van de direc teur, zijn de laatste zaken nog zeer verre toekomstmuziek. Waarvan de verwezenlijking vooral zal afhangen van de behoefte in deze richting. In zekere zin zou men kunnen spreken van wensdromen, die niet temin waard zijn te zijner tijd in overweging te worden genomen. Voorlopig zijn er echter lessen en klassen genoeg, die volle .aan dacht vragen. Hoewel het privé-on- derricht op de school niet wordt achter gesteld, wordt grote waarde gehecht aan het klassikale onder wijs, het musiceren in gemeenschap, dat animeert en kan leiden tot de ware muzikale gemeenschap. De nieuwe kleuterklasse, die op 1 okto ber onder leiding van mevr. Quak- Nass met de lessen zal beginnen, zal sterk het accent leggen op de een heid van zingen en spelen en het simpele kinderlied, dat vooral op het platteland sinds eeuwen opgeld doet, onder de aandacht te brengen. DAAR er ook behoefte blijkt te bestaan aan onderricht voor hele jonge kinderen (4 en 5 jaar) wordt gedacht aan het vormen van een voor-klasje, waarin mej. B. v. d. Mark (die ook algemeen vor mend muziekonderwijs geeft) de Dalcroze-ritmiek zal brengen. De ze vorm van onderwijs, die mu ziek en lichaamsbewegingen op harmonische wij re met elkaar wil verbinden (geen ballet), is gericht op het „beleven" van de muziek. Na dit klasje doorlopen te heb ben, kan voor de kinderen zeker gekozen worden tussen de mu- ziek-kleuterklasse of de ballet- afdeling. Was het muziekonderwijs uan het „oude" Toonk""«t vooral geconcen treerd op de leeftijdsgroep tussen 8 en 25 jaar, het nieuwe onderwijs zal du» ook plaats bieden aan jon geren en ouderen. Bevredigend is ook dat er voor de zangers zang- en declamatieles- sen naast elkaar zijn. De directeur acht het mogelijk dat Toonkunst in de toekomst blazers zal „leve ren" aan de plaatselijke muziekver enigingen. Een echte muziekschool zou het worden als een balletgroep zich zou kunnen richten op een Instrumentaal ensemble en ook op ander gebied het samentrekken en .overvloeien" van verschillende groe pen zou plaat» vinden. INDIEN er in de toekomst vol doende belangstelling voor een luistereursus zou bestaan, dan stelt de heer Moonen zich voor hier zelf te gaan doceren. Hetzelfde geldt voor een cursus voor koor dirigenten, die eventueel geduren de een vakantieweek zou kunnen worden gehouden. Daarbij zal de directeur stellig zijn inzichten doen gelden, die gericht zijn op een juist begrip van het al teveel onderschatte „vak" van koordiri gent Bijzonder aardig zou het zijn als men in Schiedam ook een cutsas zou krijgen in de geest van het Nederlandse Fijpersgilde. Op een dergelijke cursus vervaardigden de leerlingen zelf hun fluiten uit bam boe, zodat langs deze weg een uniek ensemble te vormen is. Voorlopig zijn dit zoals gezegd nog toekomstplannen. Voor de vierde competitiedag Is er weer een volledig handbalpro- gramma samengesteld en nn de moeilijkheden voor de meeste clubs betreffende de medische sportkeu- ring wel voorbij zijn. bestaat er een grote kans, dat alle 17 Schiedamse elftallen in het veld zullen kom Afgelopen zondag is in de district 2e klasse heren de wedstrijd ge- ActiefCVVP en deze is door het Rotterdamse Actief met 165 ge wonnen. De belde Schiedamse 1© herenelftallen komen a.s. zondag te gen deze belde teams in het veld. De competitie draait onverbidde lijk verder en de volgende wed strijd brengt onze blauw-witten naar EDO in Haarlem. Gelet op de tot nu toe door beide clubs behaalde resultaten moet er een goede kans zijn op een over winning, maar in het begin van de competitie is er nog moeilijk peil te trekken op de kracht van de verschillende ploegen. Bovendien zal Hennes er een ex tra schepje op moeten doen, omdat het vrijwel zeker is, dat Zaal, die Zondag zo verdienstelijk speelde, niet van de partij zal kunnen rijn. Tengevolge van een botsing heeft hij 'n onwillige knie. Wel staat hier tegenover, dat Broeders weer zal kunnen spelen, doch het moderne voetbal eist snelle buitenspelers en dit vormt voor HDVS een probleem. Wij hebben echter goede moed, dat de 11 jongens, die zondag in het veld zullen komen, bezield zullen zijn met het ernstige voornemen, om de punten mee naar Schiedam te nemen. De wedstrijd begint cm 2 uur. Het 2e elftal ontvangt om 12 uur Stormvogels 2. Zondag werd, na een. goede wedstrijd met 32 verloren van RCH 2, zodat verwacht mag worden dat de reserves er prijs op zullen stellen, nu de overwinning te behalen. Er zal, dit in verband met de veranderde omstandigheden, ƒ0.35 entree worden geheven voor alle rangen. Ingang Damlaan. Het 3e elftal speelt om 10 uur In de Laan Spieringshoek tegen Over maas 2 terwijl het 4e elftal om 10 uur .jeelt tegen ODS 2 in Dor drecht. Jaarvergadering PPSC met filmvertoning De Schiedamse voetbalvereniging PPSC houdt op vrijdag 28 septem ber, aanvang half acht, de jaarlijk se «lgemene ledenvergadering in de benedenzaal van De Amatelbron. Na de vergadering, die deze keer niet zoveel tijd zal vergen, zullen voor leden, donateurs en hun dames en kele sportfilms worden vertoond o.a. de wereldkampioenschappen voet bal en de Tour de France. Dc afdeling Schiedam van de Nederlandse Protestanten Bond houdt op zondag 30 september een rijzinnige dienst in het wijk- eentnim aan net Dr. Wibautplein, van 7 tot half acht 's avonds. De dienst wordt geleid door ds. J. B. Schouw ink. Tussen de veie grote huizenblokken, die gi*ouw en massief In een snel tempo in Nieuwland nit de grond opschieten, kan menn thans, ala een op vallende tegenstelling, een licht houten bouwwerk zien oprijzen, tls het nood - sch oo 1 gebouw dat ligt aan wat eens de kruising zal worden van de Burg. van Haarenlaan en de ThorbcckesingeL Beide straten l«n in grond vorm met enige moeite terug te traceren., Het optrekken van dit houten ge bouw gaat snel, want al het hout werk is van te voren reeds in de timmerfabriek „De Oude IJsel" in Terborg (de bouwer ook van het Schoolbuitenhuis) klaargemaakt en de stukken passen precies op de be tonnen fundering. Vorige week fé Sport zal een achtklassfge open bare lagere schooi komen met een drieklassige kleuterschool. Vandaag IS de „eerste paal" hiervoor gesla gen, maar de aanbesteding moet nog geschieden. Wel heeft de gemeente raad zich allang geleden akkoord verklaard met de bouw, maar de luiluvu iuii"ciuig. ""H .u --- ,y met het werk begonnen en over en- i vergunning heeft lang op zich laten i.....u,... p. ifnnraI CïCtX kele weken zullen de leerlingen het kunnen betrekken. Het zijn leerlin gen van de openbare Thorbecke- school en de christelijke Pr. Marij- keschool in Nieuwland, die op hun oude school geen plaats meer kun nen krijgen. Dit noodgebouwtje is stevig gefun deerd omdat het gebouw, wanneer het geen dienst meer doet als nood- lagere school, gebruikt zal worden als christelijke kleuterschool. Het omvat drie leslokalen, kamers voor de onderwijzers en verder toilet ten. Met uitbreiding Is rekening ge houden, want in de nabije toekomst komt «r naast de kleuterschool nog een christelijke school voor g,l o. Dit hoekje van de Burg. van Haa- renlaan wordt een echt school-cen trum, want aan de overkant, op een driehoekig stuk grond tegenover ca* wachten. Hierdoor en vooral ook door de snelle groei van Nieuw land ia de noodtoestand ontstaan, waardoor men gedwongen is tot de bouw van de noodschoollokalen. De gemeente heeft er altyd naar gestreefd om de scholenbouw in Nieuwland in het zelfde tempo te doen plaats vinden als de huizen bouw en daar is zy heel goed in geslaagd tot voor kort. Nu is er ech ter een- achterstand, hetgeen blykt uit de noodschool Wanneer de open bare en de christelijke lagere school al» boven bedoeld klaar zyn (ho- penlyk nog voor de aanvang van de cursus in 19571, dan i» het even wicht weer hersteld. Tot de uttge breide woningcomplexen klaarfco men en betrokken worden. Het I» te hopen dat er dan ook voldoende bouwvolume is verstrekt voor nieu we scholen. Wilton-Ftfenoord gaat op bezoek in Den Haag by CWP en DWS krijgt op het terrein aan de Oudedijk te genstand van Aqtief. Voor DWS is dit gezien de uitslag van afgelo pen zondag wel een zware opgave, doch de blauw-wïtten geven wij toch e«a kleine kans op de volle winst. Heren 1 van Wilton moet zeer ze ker de volle winst kunnen behalen ondanks de twee reserves die met dit team meegaan naar CWP. Ook de beide le dameselftallen kunnen de volle winst behalen. Da mes 1 van Wilton Fijenoord gaat naar IpvIS en als onze stadgenoten hun eigen spel spelen en de ver dediging de manverdediging aan houdt, kunnen zy winnen. De da mes van DWS spelen op de Oudedyk tegen Tumlust Dit team veroverde afgelopen zondag haar le winstpunt door een 22 gelijkspel tegen CWP; op een overwinning van de blauw- witten wordt gerekend. Dames 2 van DWS durven wij geen overwinning te voorspellen te gen het .2e team van Hygiëa in Den Haag. Heren 2 van Wilton speelt om IX uifr op het terrein aan de Vlaar- dingerdijk tegen het 3e team van het Rotterdamse Dynamo. Een verdeling der punten lijkt niet onwaarschijn lijk. Dames 2 krijgt bezoek van het le team. van De Schutters uit Rotter dam. Dit team heeft 6 punten uit 3 wedstrijden, dus zal men er op ge brand zijn de overwinningenreeks voort te zetten; wat tegen Wilton wel zal lukken. De belde derde herenteams van Wilton Fy'enoord en DWS komen zondag tegen elkaar uit. Een over winning voor de blauw-witten is wel zo goed als zeker. Ook de da mes- en herenjnniorteams van DWS en Wilton' komen tegen elkaar in het veld. Meisjesaspiranten van Wil ton gaay&.op bezoek by JRR en DWS-aspiranten (zowel de meisjes als jongens) krijgen tegenstand van Vires et Celeritas uit Gouda. Biljartcompetitie Voor de returnwedstryd in de competitie afd. E. heeft Confiance evenals in de eerste ontmoeting te gen Entre Nous alle partijen verlo ren. De Schiedammers hebben dus tot nu toe het volle pond binnen gehaald, zegge 16 punten, terwijl Confiance nog geen enkel punt be haalde. De ploegen van Unie A en Urne B in afdeling D zitten elkaar dicht op de hielen met resp, 7 en 9 punten. Alleen Gïesbers heeft in de A-ploeg voor de tweede maal een overwin ning behaald op VeenendaaJ. De Haas <B> en Meersemsn (A) namen gisteravond revanche op hun vorige nederlaag resp. tegen Koever mans en Vredebrecht De Ruijter (B) die vorige week van v. d. Lely v bracht het gisteravond niet verder dan remise. Van Wijk (Conf> 75. zag tot in de elfde beurt kan» om Boekensteun (83) bh te houden. Toen deze speler echter met series van 8. 8 en 4 op 34 gekomen, had van Wijk slechts IS caramboles bij een Hierna werd ajn achterstand steeds van wijk (Conf) 75 59 41 9 1.40 0 Boekensteun (EN) 85 85 41 8 3.07 2 Verheij (Conf) was er gisteravond ge. der dan 25. gedeeltelijk wel als gevolg van het feit. dat Hardingsveld, die ia 27 beurten de 75 vol had, at gemakkelijke stoten weggaf. geen byster Verhey (Conf) 55 25 27 5 0.92 0 Hardingsveld 79 7 5 27 13 2.70 2 Wat van Verheij gezegd is geworden, telt ook voor het spel van Verburg (Conf) in zyn. partij tegen "H eins broek. Verburg (Conf) 55 39 44 5 0 88 0 Heinsbroek (EN> 85 «5 U S 1.47 2 Traditie getrouw bleef Maas (E.N.) In zijn partij Molendijk (Conf) aanvanke lijk wat achter, waardoor Molen dl) k een kleine voorsprong behield. Dit was ech ter van korte duur, want hierna ont plooide de EN.-speler zijn spel en raak, te Molendijk geheel uit de koers- Molendijk (Conf) 55 34 50 4 088 0 Maas (E.N55 55 50 14 1.10 2 De Ruiter (B) v, d Lely (A) Veenendaal (3) Ciesber (A) de Haas (B) Koevermans (A> 95 Vredebracht (B> 75 d. Meerseman A) 75 75 73 48 9 l.M 73 48 9 1.52 i 95 34 12 2.80 1 74 34 10 2.16 60 38 10 1.58 i 75 38 9 1.87 De heer Ferd. Timmermans is voornemens in verband met het neerleggen van zijn functie van stadsbeiaardier van Schiedam Op a.s. zaterdagavond van 7 tot 8 uur een afscheidsconcert ta geven op het carillon van de Grote of St. Jans toren alhier. Geboren; Jannie d.v. J. A. van Opijncn en J. A, J, M. Wiese; An- omus P. J., z.v. A. P. Korver en C. Groeneweg; Conny, d.v. C. v. Ree en J. Eckebus; Marianne, d.v. d. de Ronde en T. Ziel, Overleden: J. M. van Kralingen 48 jr. vr. van A, v. d. Most; M. Hopman, 54 jr. bospel heeft ook nu weer sterk ge boeid, vooral in de sonate m a van Telemann, die door Bekkers volg zaam en goed van sfeer werd be geleid. Een naar wij menen nieuwe ver schijning was de sopraan Gerda v, d. Schaaf. Haar ongetwyfeld aardi ge, heldere stem zou met ernstige studie en degelijke vorming 2eker kunnen uitgroeien tot een bruikbare oratorium-sopraan. Allicht overkwa men haar nu in de veel te moeilij ke Bach-aria's en Francks „La Pro cession" alle narigheden van onge schoolden, waarbij de zeer onzuive re intonaties het meest stoorden. Dat Gerda v. d. Schaaf aanvoelt en begrijpt wat zij zingt, is wel gebleken. Wij zullen haar dan ook graag nog eens beluisteren nadat grondige studie haar zelfkritiek heeft verscherpt Tenslotte nog een enkel woord over het koor, dat o,l.v. Jacq, P. Bekkers, met orgelbegeleiding van Jac, van Zon en medewerking van de sopraansoliste de Hymne „Hór mein Bitten" van Mendelssohn zong. Ook hierbij ontbrak het niet aan toewijding en evenmin aan partij kennis. Wat meer nuancering zou echter stellig kunnen worden aan gebracht en misschien is er in de toekomst iets op te vinden dat de dirigent het geheel ondanks de gro- Het is al weer geruime tyd gela den dat leden van de „S.R.B-" exa men deden voor één van de diplo ma's op het gebied van zwemmend redden, uitgegeven door de „Kon, Ned. Bond tot het Redden van Dren kelingen". Gisteravond hebben een zestal leden weer met goed gevolg examen voor het diploma A gedaan. De proeven werden afgenomen door de vice-voorzitter van de KNBRD en de secretaresse van het district voor Zuid-Holland. De geslaagden waren: M. de Bruin, B. Simons, H. Zuidgeest en A. Broek. Verder de heren A. van Diest en H. van Hattera, Aan het eind van de proeven, die in het Sportfondsenbad worden afgenomen, feliciteerde dg bonds voorzitter het bestuur en leden met de behaalde resultaten en zei in het bijzonder de heer A. van Diest dank voor de vele uren die hij had ge geven voor de succesvolle opleiding van de kandidaten. De laatste week werden de club uren waarvan de brigade 'er 3 voor de jeugd organiseert en één voor leden boven de 16 jaar, bezocht door ruim 300 leden. te afstand beter In de hand kan houden. De opkomst van toehoorders wa« vrij groot en men luisterde stil en aandachtig. ELLY SALOMé. ZONDAGMORGEN 30 SEPTEMBER IN HET DE BEKENDE FILM naar het wereldberoemde boek van J. P. Sartre In het voorprogramma de Nederlandse première van de schitterende kleurenfilm Kaarten 0.85 verkrijgbaar op vrijdag 28 en zaterdag 29 september v.a. 10 uur aan de kassa. Toegang 18 jaar. Aanvang der voorstelling 's-morgens 10 uur. •WAARHEIDFILMDIENST BE MATRAS VOOR VERWENDE SLATERS! 1-persoons 74.50 2-persoons ƒ111.50 de ruimste sortering By: BROERSVEST 64—€6 SCHIEDAM Gevraagd voor spoedige indiensttreding Sollicitaties te richten aan PIETERSEN CO's automobielbedrijf N.V. Nieuw Mathcocsserstraat 79 Schiedam. D OE BKL'IN Oranjestraat 9 Schiedam - Tel. 66431 Gevraagd voor heTe of halve dagen. Mevr. Eeyen, Stadhouders laan 68, Schiedam. Potogmfle Ontwikkelen van rolfUmi, de» morgens gebracht, des avonds klaar K. v. Vuuren, Hoogstraat 106, Schiedam. Te koop oangeb. Prijsverlaging. Rubberbed den 190x80 nu 105.—, kus sen. apart 40x80 15.50, wol len dekens 34 90. Plate to. Stadhuis. Schiedam. Te huur gevraagd Gezocht door dame, net kost huis of kamer. Br. onder no. S 521, bur. van dit blad. Dlvenes Aan kotnen lopen klein, wxt- "levragen por- Zijlstxaat 56, zwart poesje. Bevragen por- tier. S.W.1H, - Schiedam. Inljjsten van platen en foto'» en aquarellen, schilderijen. Scherpe prijzen en toch twee Jaar garantie G. van Loenen, Dam 41—43, telefoon 66192. Showroom: Vlaordrageratr. 6.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1