t Grote bouwdok van Wilton krijgt royalere uitgang ,;'v IMH Wilton-Fijenoord is bereid om grotere tankers te bouwen Alle Schiedamse elftallen komen dit weekeinde op de grasmat Deur van 156 ton wordt hieracm aangepast Jaarvergadering van de Schiedamse Kunstkring NA ZWARE U1TD0KKING ..STATENDAM Ui Aardige filmmiddag van de Huisvrouwen VD vjb»j De ULO klopt HBS met 3-1 Type van 45.000 ton ontworpen Wie heeft iets verloren De plaatselijke tbc-vereniging viert het tienjarig bestaan ,DE LACH IN TOF' SVV ontvangt Roda-Sport Lager KNVB Nü komt de unieke Breimodellen-show 1956 in Schiedam K. J. HEIJBOER NEEMT AFSCHEID V 'éSt--'-. H 'Nu.de weréld-schccpvaart de neiging heeft om steeds gro- schepen op de wereldzeeën fe brengen, grotere passagiers- t en vrachtschepen en vooral de „super-tankers", moeten de - houwers van de schepen, de werven, mee gaan met deze ten- dens. Ook de Ook- en Werf Mij. Wilton Fijenoord doet hier uiteraard aan mee. Het meer dan vijfendertig jaar oude dok IV, het grootste drijvende dok van Europa, heeft zich bjj de houw al aangepast aan deze tendens en super-tankers als de „Tina Onassis" kunnen er rustig in opgenomen worden. De twee s nieuwe gegraven dokken, dit jaar'in gebruik genomen en vol- - gendey maand officieel te openen, kunnen ook heel wat ton- nages bergen. Thans is men echter hard bezig om het grote „bouw-dok" aan de kop van de Wilton-haven aan te passen. Niet dat dit dok veranderd zal worden, maar de ingang is te smai en wordt nu verbreed. Het was de Statendam, het nog in afbouw zünde passagiersschip van de HollandAmerika Lyn die als laatste, bodem door de te nauw ge worden Ingang van het bouwdok is getrokken. Een echt zweet-en-zenu- „wen baantje is dat geweest! Met slechts een speling van 24 cm aan el ke kant ging het machtige casco door de 25 meter brede opening. En dat In de kleine zaal van Irene hield de sideling Schiedam van de Ne derlandse vereniging van Huisvrou- wen donderdag een filmmiddag, die verzorgd werd door de Commissie voor Huishoudelijke- en Gezinsvoor lichting. De opkomst van de dames was niet groot, maar terecht sp/ak de voorzitster, mevr. M. C. Schroot- Droogleever—Fortuyn, een woord van waardering tot de aanwezige dames, die ondanks het mooie weer toch gekomen waren. De presidente vestigde de aandacht op het pro gramma in het nieuwe Maandbe richt, dat thans ir.plaats van 8, 12 pagina's telt cn in de toekomst wel licht nog eens 16 pagina's zal wor den. Vervolgens was het de taak van de heer Baron om de dames met zijn camera mee te nemen op een „Bioemenavontuur in Holland". De ze aardige kleurenfilm, voorzien van commentaar, toonde de avonturen van een vrijzinnige bij. die met een transport vanuit Frankrijk in Ne derland terecht komt cn op zijn zwerftochten door ons land -tot de ontdekking komt dat Nederland één groot bloemenland is. Bloeiend kool zaad. bloemen in de parken en de tuinen, in de winkels en in de hui- •f zen. eenvoudige en kostbare bloe- Jr.en op vazen, kortom overal één kleurenpracht. De tweede kleuren-geluidsfilm toonde de vlascultuur in Nederland in al zijn geledingen en wijdde te vens de nodige aandacht aan de di verse gebruiksmogelijkheden van linnen. Een interessante middag, die met een kort woord door de pres5dente werd besloten. terwyi de romp niet te ver Is afge bouwd om hem „licht" te houden en men het gunstigste springtij voorde manoeuvre heeft afgewacht. Direct na deze gebeurtenis is het omvangrijke werk begonnen van de verbreding van de opening. Het 200 meter, lange bouwdok bevat twee bouwplaatsen, gescheiden door een lager gelegen deel, waar de schepen heen getrokken worden om zo door de opening naar buiten te varen- De bodem van het dok ligt bene den het waterniveau en werd afge sloten door een „deur" van 25 me ter, 8,5 meter hoog en 2.5 meter dik. Een gevaarte, hol als een ponton, dat 122 ton weegt en dat tussen spon ningen ingeklemd zit. Het mechanis me om deze zware „deur" te openen is de reusachtige drijvende bok Ti taan. sterk gcr.oeg om het gevaarte Uit de sponningen te lichten. De opening wordt verbreed tot 28.5 meter. Daarvoor zijn de mas sieve damwanden'van gewapend be ton weggebroken met behulp van springstoffen, terwijl de deur ook op lengte is gebracht en voortaan 156 ton zal wegen. Om dit echter te kunnen doen is er een damwand voor de opening gelegd, STEUN VAN CAISSON Hierbij heeft de gemeente Rotter dam de medewerking verleend door een betonnen caisson ter beschikking te stellen die nog heeft dienst ge daan in de Heu'schebavcn bü de aan leg van de Maastunnel. Deze caisson heeft men. nu voor de dokopening laten zinkeu en vormt een verstevi ging van de damwand, die daarom wat lichter van uitvoering kon wor den. Het afbraakwerk is afgelopen en men is nu bezig met het opbouwen. Wanneer het gereed kamt? Eind van dit jaar, is de bedoeling. Want op de plaats waar de Statendam heeft ge legen is direct de kiel gelegd van een grote tanker, die voor buiten landse rekening wordt gebouwd. En volgens plan zal dit schip in januari of februari in zijn element gelaten moeten worden. (<fl doer tent te IM) Persoonlijkheden herkent men een hun briL Voer een „penoonlijWV bril near ■gyU-t-Zir Telefoon 67649 XE22333I38 Sportief voetbal Op- het VoiksparkteiT- n hebben een aantal lieftallige dames donder dagmiddag verrukte gilletjes ge slaakt. Hun favorieten hadden in een enerverende voetbalrtrijd de geel zwarte vertegenwoordigers van de r.h.b.s. me-, 3—1 geklopt. Het gebeurt niet vee', du» de Willem de Zwij- 1 ger ULO wint van de meestal (en ook dit keen wat krachtiger sport vrienden. maar donderdag was de zege geen ogenblik in gevaar. Tot ver in de tweede helft bleef het 1—0 voor de ULO-schooL na een doelpunt dat Vlak na het begin was gescoord. In het laatste kwartier werd het leer nog enkele malen te gen de touwen getrapt. De linker- vleugel van Willem de Zwijger trof tweemaal doel cn de hbs redde de eer door de ulo-doelman het nakij ken te geven. Deze keeper kreeg en- kele malen \-erdlend de handen op elkaar door zilrx kordate en gedurf de ingrijpen. Enkele m^Icn per jaar vindt deze ontmoeting tussen de beide scholen plaats en ook nu weer was het een - geanimeerd treffen, vooral het *ne- deleven van het uiteraard meren deels jeugdige publiek was stimule rend. Was het de beloning voor de geste van de spelers (dragen van rugnummers als profs), dit enthou- ,-siasme was het concurrentie tus sen de beide scholen? Sportsman-leraar-'A. de Jong, fun- geërdedit keer bekwaam als scheids rechter. Het was £eé» moeilijke taak in deze gezellige on sportieve ont moeting. De -ulo, had zich in groen wit gestoken erf de hbs werd ver dedigd dn de geelzwarte kleuren, maar devoetbalkousen van deze ..knapen; verleden een voorkeur voor bijna hét gehéle Schfedamsd voetbal- ficaln. Vooral SVV en HDVS waren fn beide kampen rjkelijk vertegen woordigd. „By de rederijen die orders plaatsen bij de werven, gaat de belangstelling steeds meer uit naar grotere schepen. Vooral bij de tankvaart is deze ten dens duidelijk te merken. Was voor de oorlog een tanker van 20.000 ton reeds een behoorlijk schip, thans gaat de vraag uit naar tankers van 32.000 ton rdwt. Binnenkort zal het TO "<45.000 fon zijn^ dan 60.000 tón. Of dat nog verder gaat? 'En wat de grens is? Ik weet het hiet",r zo zette ons ir. J. E. Woltjcr, directeur van de Dok en Werf Mij. Wilton-Fijenoord uiteen. Het zijn echter vragen die hem in het minst niet verontrusten. Want deze gro te Schiedamse scheepsbouw, maatschappij heeft zich allang aangepast aan de gemelde ten dens. En Wilton heeft dan ook *n groot iankerbouw-program- ma opgezet. Bij tankers ligt de zaak iets an ders dan bij passagiers- en vracht schepen. Wilton Fijenoord heeft nog kortgeleden enkele grote schepen gebouwd als de walvisvaarder ..Wil lem Barendsz II" of in aanbouw als de ..Statendam'. Maar dergelijke schepen zijn uitzonderingen en wor den geheel gebouwd naar de eisen die ae betrokken rederij stelt Voor tankers moet de werf meer een eigen type ontwerpen en deze, min of meer in serie bouw uit voe- ren. Dit maakt het werken goed koper. een belangrijke factor bij de tanker-bouw. Natuurlijk zijn er verschillen in. de afwerking en de inwendige indeling van het schip, r -ie casco's kunnen in grote gelijk blijven. TWEE TYPEN Naast het veel gevraagde type van 20.000, is het grotere type van 32,500 ton ontworpen, De „Caltev jRotterdam" was de eerste van de serie die door Wilton Fijenoord <5 gebouwd. De Caltex heeft er nog twee van besteld en de Shell drie. Daarnaast nog een voor Nederlandse en twee voor buitenlandse rekening. Allemaal van 32.500 ton. Maar ook een type van 45.000 Is reeds ontworpen om aan de te ver wachten komende aanvraag te vol doen. Er is in Schiedam nog wel geen tanker van deze grote ge bouwd, maar tnen is gere? ara xo nodig hiermee te begteter Op de bestaande hellingen kun nen eventueel schepen tot 60.000 gebouwd worden, zo vertelde ir. Woltjcr. dus voorlopig kan htf op dat punt gerust zij"- En als er nog grotere tankers gevraagd worden? Wel dan kan er eventueel een helling voor lOO.OÖO tonners aange legd worden. Dat is voor Wilton geen grote moeilijkheid. Immers, deze werf heeft' nog voldoende grond in het Sterrebos ter beschik king om uit te breiden. Sn dit verband kan oak opge merkt worden de vergroting van de uitgang van het bouwdok, die van 25 meter op 285 meter wordt gebracht. Dit omdat de schepen er zo moeilijk uitkunnen- Maar daar er in dit boutcdok in de toekomst grotere schepen vervaardigd 2ui len worden, zal het uitdokken ook in de toekomst nog teel erg moei lijk hlijuen.' AANPASSING Het machine-park *al dan aan gepast worden aan de nieuwe eisen, raaar dat Is geen grote moeilijk heid. Een constante vernieuwing ls toch noodzakelijk en aangepast moet er toch worden. Ower deze „aanpassing* gcf tr. Woltjer enkele aardige voorbeelden. Voor de oorlog werden voor de scheepsrompen meest platen van 14 millimeter gebruikt, Thans, bü de grotere schepen, is de plaatdikte 25 millimeterEn het' is best -mogelijk dat in de niet al te vcrafliggende toekomst platen van 40 mm gebruikt moeten worden. Het hanteren en bewerken van de platen is daardoor natuurlijk wat moeilijker geworden (vroeger woog een plaat 2,5 a 3 ton en nu al gauw 6 a 8 ton). Maar och, voor dat werk heeft men de machines, die dat werk wel aankunnen. BEZET TOT 1961 Dat de tankers hoe langer hoe groter worden, is wel te begrijpen. Immers, hoe groter schip, hoe goed koper per ton en per mijl gevaren kan worden. Relatief .minder olie- verbruik bij een ongeveer' even grote bemanning, vDaarbip V-is de all-purpose tanker- vaftj*322.000 ton. die zowelde ruweolie- vervoerde van de bron naar de raffinaderij als b" afgewerkte produkt, voor het sport van ruwe olie vervangen door de super-tankers. Door die aanpassing van het be drijf aan de moderne eisen en door de vooruitziende blik om scheeps- typen te ontwerpen voor de toe komst, heeft de directie wan Wilton Fijenoord niet ie klagen over de verleende opdrachten. In feite is de orderportefeuille gevuld tot eind 1961- En verder vooruitzien heef! echt gsen zin. De zes bouwplaatsen voor nieuw bouw die W.F. heeft zullen dus de komer.de jaVen wel steeds bezet zijn. Hierbij wordt er naar gestreeft om zo mogelijk op elke helling twee schepen per jaar te bouwen. De afbouw kan dan elders geschie den. Hierbij moet wel aangetekend de reparatie een heel belangrijke, worden dat naast de nieuwbouw, zo niet een belangrijkere plaats in neemt. De verhouding 'in beide vor men is ongeveer fifty-fifty. Een kijkje op de werkzaam heden bij de verbreding van de ingang van de bouwput van Wiitort-Füenoord. Hechts beneden de tijdelijke dam wand en links midden de massieue dokwand, waar- een deel van is weggebroken. Tc bevragen aan het Hoofdbureau Geel-groen vest; portefeuille met in houd; plastic damestas;, oorbel. Te bevragen bij de vinders: Bedrag aan geld. p. Boon, v. Beve renstraat 42a; bedrag aan geld, de Kie vit, Buijs BaJlotsjngel 50: armbandje. H. v. Leeuwen, Plein Eendracht 27a; meta len armband, A. Esbach. Rotterdamse- dijk 301a; damespclsharloge. C. Ver veen, Casstraat 22; herenhorloge, J. A, de Vries, v. Swindensingel IS; zwarte damestas. Postkantoor, Tuiniaan; kln- derportemonnale, J„ Visser, v. Ostade- laan 6; grijze tas met Inhoud, Wild- vank, Overweg, Oversc'füesestraat; étui met zonnebril en leesbril, C. Vrauw- deunt. Geert Reindersstraat 36; porte- monnaie, P. Plooij, Poptilierenlaarï 38: kinderportemonnaie met inhoud. A. Ha merslag, Nieuwsticht M 13; portemon- naie met inhoud, L. Sonneveld, C. v. d. j Lindcnlaan 3; EHBO tasje. Singels, Rot- terdamsedljk 279; portemonnale met in houd. Wevers, Daitonstraat 24; porte monnale met Inhoud, J. v. Diggelen, Lekstraat 110b; gereedschapstasje, P. Frederlks, Sav. Tohmanlaan 26; parkiet, den Hertog, Mariastraat 108; zwarte poes. Schotman. Ie Tuinsingel 22; lap- jes kat. Bosch. Louise de .Collignystraat 41; driewlelig kinderfietsje, K. Maltha, Nassaulaan 25b: gummi bal, Ouwend}jk. Rhoonsestraat 8; 1 p_ rolschaatsen, v. Raalte, prof. Aalberselsan 102; speel goedbeertje, W. Tuinder, Oostsingel 118; 2 kinderschoentjes, 5, Verhoeve, Buijs Ballotsingel 81a: autoped, s, Weber, Potgieterstraat *27: klein stepje, M, J. Rebers. Groen van, Frinstererlaan 13; speelgoedautootje, H. Collignon, W, Frankelandsestraat 11a; driewielig kin derfietsje, A, v. Duppen, Huijsmans- straat 92c; Houten stepje. M. Kooij. S, v. Houtenlaan 17-*bruin zeil. W. Jansen. Parallelweg 222; karton met gaas, J. D. Lous, St. tddutnahuis Nieuwe Haven 225;. plastic emmertje;" wetstijn, Vlaar- dingerdfjk 281a; school kaart R.E.T., Bokhoven, Prins Fred. Hendrikstraat 4b; d. blauw meisjesvest. Rokus, Prof. Kam. Onneslaan 97; zwart meisjesjack, Postkantoor, Tuiniaan; lederen riem, J. Eijsberg, .HavendUk 130b; geel dames- vest, B. Krowiokel, Paulus Potterstraat 13b; blauwe handdoek, H.. de Bruin, Broersvest 70 c: groene kindertrui, Mandemaker, IVtariastraat 93b; kinder schoentje, A. Hermans. Tuiniaan 22; zwarte sjaal met wit streepje, Kleis, Leibnitzstraat ISb; awart glacé dames handschoen. ,(L>ri Q'.« Schuiler. Dr. Wi- bautplein 66a; blau*-ripfluweel jack, J. de Winter. J. A.' Alb. Thljmstraat 9a; geruite handdoek, Balog, Prof. Kam. Onneslaan 92b; blairw kindervestje. G. v. d. Broek, :V„ SmaleveldstraBt 37a; zwart dameshoedje. Mevr. de Lang, Edisonstraat 60; gymschoentje CL), v. Merwe, Singel 55b; rood windjack, W,. v. Gent, Nwe Maasstraat 82; blauw kinderjasj e. J. Westhuis, L. Ach terweg 67b- huissleutel. J. Nieuwenhuis, Wibautplein 67; ring met sleutels, Munster, Singel 89; ring met sleu tels. A. Balog. Prof. Kam. Onneslaan 92b; vulpen, v. Vliet. Parallelweg iSflb; vulpen. Boer, Buijs Ballotsingel 13; si garettenaansteker, Starla, Schiedamse- weg 260, Het ensemble van Rens van Dorth is tueer eens in Schiedam geweest. Gisteravond ging zijn bekende re vue „De (V)Lach in Tap" in een oueruot Passage-theater op de grote propaganda-auond uan de afdeling Schiedam uan de Vereniging tot Be hartiging der Belangen van T.b.c.- patienten in Nederland. Het was de afdelingsvoorzitter, de heer P. J.- Veringmeier, die de avond opende met een opwekkend woord, waarin hij het tienjarig \$i- staan- van de Schiedamse afdeling memoreerde. Van dat oude bestuur, dat in 1946 haar taak aanvaardde, is alleen nog mevrouw H. Verlin de—Na trop, de penningmeesferesse, overgebleven, die by deze gelegen heid gehuldigd werd. Bestuur en le den hadden haar reeds een vulpen set aangeboden, maar op deze bij zondere avond viel haar ook y.n bloemenhulde te beurt voor het vele goede werk in het belang van de vereniging. Ook de secretaris-pen ningmeester; van het hoofdbestuur, de heer A. C Bergh, richtte per soonlijk het woord tot mevrouw Verlinde en bood namens het hoofd bestuur een geschenk aan. De heer Veringmeier wees er nog op dat de afdeling thans ruim. 750 leden telt en dat bet mooiste ge schenk bij het tienjarig bestaan zqü zijn, dat na afloop van de., voorstel ling het ledental gestegen zou bly- ken te zijn tot 1000. Over de prestaties van het en semble van Rens van Dor'th kunnen, we kort zijn: reeds meerdere malen schreven we over de bekende re vue. Ook nu weer. genoten, de, aan wezigen naar hartelust van het ge varieerde programma, .dat met vaart voor het voetlicht werd gebracht. The' Music Makers van John Buying verleenden goede medewer king aan de geslaagde avond. Ynjüag zü sejrfiemDer v.. VOOR HEDEN: Apothekers nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Bellen bü ongeval; G.G. en GJ3^ Tuiniaan 80 .telefoon 892S0. Politle-alaraimrimner; 646é6. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven: Ge opend iedere werkdag (behalve maandag) van 9.30-tot "4.30 uu; en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. K.K. Leeszaal en. Bibliotheek, Dam* Geopend iedere dag -(behalve maandag) van 2 tot 4 uur; iedere avond (behalve donderdags en zaterdags) van 7 tot 8.30 mjr Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Expositie eigen werk. Geopend dagelijks van S tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage, 2, 7 en 9 uur; „Gekweld .V.' geweten". Monopole, 2, 7 en 9 uur: ,A. CL als loodgieters", VOORSTELLINGEN Irene. 8 uur, Propaganda-avond Alcoholic Anonymes. MusU Sacrum, 8 uur. Cincinnati Ned, n.v., cabaretavond. Arcade, 8 uur: Lezing met licht beelden, door pater Bitters, "Amstclbron. 7,30 uur: PPSC, ver- -gadering: - t- Proiramma Huisvrouwen ..Het Maandbericht van de Neder landse Vereniging van Huisvrouwen kondigt opwoensdagmorgen 3 ok tober om*. 10.30 uur een koffieuur- tje in hotel Atlantic aam. Op don derdag 4 oktober wordt voor het laatst in dit seizoen een uitstapje gemaakt. De reis., gaat rvïa Zeist naar Veip en terug over Wagenin- gen. Dinsdag £3 oktober komt de Schiedamse kunstschilder Jaap de Raat om, 2.15 uurinMaison West huis om' een causerie te houden over: „Van kindertekening tot kunst werk". Mduerteiitie LM.J De SW'ers gaan. zondag aart de Bosrand wederom een lastige strijd tegemoet tegen het bezoekende Ro- da Sport, Bij de rood-'groenen wil bet maar steeds niet vlotten in de samenstelling van de voorhoede, waarbij de binnenplaatsen wel het grote probleem blijken te zijn. In de laatste wedstrijd tegen Xerxes werd de onproduktiviteit weer duidelijk gedemonstreerd maar gelukkig bleek in deze wedstrijd dat men met de middenlinie en de achterhoede op de goede weg is, Roda Sport Is met haar „zuidelijk" temperament een lastige tegenstan der, waaraan de SW'ers hun han den zullen vol hebben. De rood-groe- nen hebben in deze competitie in ieder' geval nog een ongeslagen re cord te handhaven, zodat het onge twijfeld zal spannen. Scheidsrechter voor deze wedstrijd is de heer Busso. Reserves: SVV 2 speelt zondagmor gen om 10 uur in Vlaardingen te gen Fortuna 2: een derby waarbij het eveneens aan spanning niet r.e\ ontbreken. SW 3 bezoekt Xerxes 3 en SW 4 speelt thuis tegen Slie- drecht 2. Voor het eerst staat er voor het Schiedamse lagere voetbal een volledig programma in het competitieschema. Geen enkel elftal heeft zaterdag of zondag vry, de vele stadgenoten kunnen dus gaan zien of Martlnlt, DHS, SFC en GTB hun verbluf in de top zullen prolongeren. Doch ook alle andere clubs staan voor zware taken, zfj moeten gaan bewijzen dat de eerste stappen tot de categorie van de „misstappen op grasmatten" hebben behoord. Vooral Ursus kan na het veelbelovende spel van vorige week gaan bewijzen dat het roer om is. Ook HBSS heeft een ereschuld. Het is aan de talrijke aanhangers" verplicht te tonen dat de wil om te winnen er werkelijk Is. SMV 2: DRZ 2—Spartaan '20 2; Mar- tintf 2—DCV 3; Hülesluis 2—DHS 3; ONA 3—Excelsior '20 3- AFD. ROTTERDAM De eerste grote krachttoer voor SFC beheerst de stryd in de afde ling. In het voetspoor van de leider draafde tot zondag DZB. Zal het nu SVDPW en DHS thuiswedstrijden. stuivertje wisselen worden of gaan In Kethel neemt DHS het op tegen i onze stadgenoten aan de Gordelweg Na de eerste grote overwinning gaat Excelsior '20 zondag op bezoek bij het oude VOC. Wij vertrouwen dat de enthousiaste Schiedammers met winst uit Rotterdam terug ko men. In de vierde klas spelen Schiedam, Hlllegersberg. Weliswaar beeft Hille- gersberg vorige week met forse cijfers gewonnen, maar dat zal slechts aanleiding zijn voor de geelzwarten om er een schepje op te gooien. Dat DHS gaat verliezen geloven we niet. Ook SVDPW zien we achter de .parrallehveg niet verliezen van Hoek van Holland. Een ander geluid komt van het Boshoekcomplex. Daar gaan de Dordtenaren Merwede zon dag controleren of Schiedam werke lijk haar balans kwijt Is. Het wordt geen gemakkelijke middag voor één van onze oudste stedelijke clubs. De uitwedstrijden zïjn voor DRZ en Martinit. Met een gewijzigde voor hoede gaat DRZ de kracht van Ver- burgh toetsen. De roodwitten hebben het vaste voornemen beide punten uit Poeldijk mee te nemen. De ze nuwen zullen het meest gespannen zijn bij Martinit dat naar Saturnus moet Het zal een wedstrijd worden waarin van de zelfbeheersing van de Schiedammers veel zal worden gevraagd. tonen dat alleen zij recht hebben op de bovenste plaats? Een overwinning met als beloning voorlopig de ongeslagen leiderspositie zou wel zeer fraai zijn. WF en Progress heb ben beiden drie punten, na de mon sterscore van vorige week Is er veel kans dat de scheepsbouwers op Var ken oord weer uit hun Slof zullen schieten. Demos brengt een visite aan Belvedere, voor beide teams dreigt de onderste plaats. Een neder laag voor de roodzwarten behoeft het niet te worden. De enige thuiswedstrijd in de af deling wordt door „zorgenkindje" Ursus voor haar rekening genomen. Al jaren behoort Oud-Beyerland tot de sterkste chibs, ook nu weer mar cheert het in de kopgroep mee. Mo gen we van Ursus het huzarenstuntje verwachten dat de „Eilanders" met een nederlaag naar huis gaan? DE RESERVES HDVS 5—Spartaan '20 3; Sparta 5— De ervaringen van vorig jaar z^njSW 5; SW 6Transvalia 2; DCL 3 -- - - niet de prettigFto geweest, doch hope-Excelsior '20 4; - Zuiderster 21 ke Vulcyon/Z wal uwen, de eerste Dindua 5: AVO/ZVC 2—Demos 2; Aeolus 3—SFC 3; VND 3—SFC 4; Activitas 2SFC 5; Sparta 11HDVS 7" HDVS 8—VDL 3; HOV 6—SW 11, DRL 3—Martinit 3; SIOD 3—DHS 5; DHS 6—Steeds Volharden 4; Ursus 3 —Germinal 3: WF 3—SMV 6; Fortuna 6—SVV 12: CW 3—HDVS 9; Nep- tunus 11—SVDPW 4; Excelsior '20 7 Leonidas 6; Martinit 4HWD 4; Ex celsior *20 8—EDS 5: VOC 8—Schie dam 5: Martinit 5SVDPW 5; Spar taan '20 9—DHS 7; Demos 3—DDC 5 en DHS 8Spartaan '20 10. ZATERDAGMIDDAG Na de teleurstellende eerste wed strijden wordt het voor HBSS tijd om tot produktiever en wilskrach tiger voetbal over te gaan. Misschien zijn de verliespunten van de vorige ontmoetingen aanleiding om tegen het zwakke SV "35 Uit een ander vaatje te tappen. Als goede gastheren zullen de SV'ers bezwaren hebben tegen dit tappen, maar dc Oranje hemden dienen te beseffen dat zij unaniem een Schiedams verlof tot knallende daden over te gaan heb ben gekregen. Bij PPSC moet worden afgewacht of de regelmatige nederlaag van vorige week incidenteel is geweest. Dat kan zaterdag op het Boshoek- terrein worden, bewezen, hoewel te genstander Spirit van formaat is. In de tweede klas. van de afdeling Rotterdam krijgt leider GTB bezoek van lantaarndrager Stedos uit Rotter dam. Dit wordt gevaarlijk. De Schie dammers moeten er zich van bewust zijn deze tegenstanders niet te onder schatten, anders kan het aan .de Ha- vendijk wel eens de eerste teleur stelling worden. GSS, dat de ene nederlaag na de .Dit .evenement kunt a niet missen! Mannequins'tonen tien call en exclusieve Neveda modellen, welke dit najaar toonaangevend zjjn. De Neveda brei-modeshow, is "voor n een bron van inspiratie. U doet er veie nieuwe idééën op, nieuwste najaarsmodellenr allerlaatste modettnten Maandag 1 oktober 1956 *S middags 2.30 uur 's avonds 8 uur Musis Sacrum, Lange Haven 111 TOEGANGSKAARTEN aan de zaal a f. 0,75 per persoon, op 29 sepc, van 1-4 u. 'en op 1 okt. van 1,30-2.30 u. en van 7'8 u. Gratfs programma en consumptie Ca gezellig 's middags: volledige shout/ functie van penningmeester bekleed de, werd bij acclamatie gekozen tot voorzitter in de plaats van de heer Heij'boer, die het erelidmaatschap werd aangeboden. Mr. P. .van Bocho- ve, die aftredend was, werd herko zen. Het bestuurslid C. Hobn werd in de plaats van de heer Schoonho ven tot penningmeester benoemd Ier- wijl de heer R. J. Limburg A.W.G.zn. als nieuw bestuurslid werd gekozen. De heer Heijboer, die deze hele vergadering nog leidde, werd hul digend toegesproken door mr. P. V. Bochove, <he wetend dat de schei dende voorzitter moeilijk te bewegen is een persoonlijk geschenk te aan vaarden een enveloppe met in houd bestemd voor het K. J. HeU- 'boerfonds. Spreker gaf een kort ré sumé van de geschiedenis van de Schiedamse Kunstkring vanaf de op richting en wees er op hoe moeilijk het voor de nog actie%re voorzitter j tj --- LLu..—„.i was om heen te gaan. De heer Heij- andere op eigen menukaart zet, zalhee£t de gr£ei en ontwikkeling m Rotterdam tegen het al even zwak- j V!m Aa Kl1naau.«. „Z De bestuursverkiezing was gisteravond het agendapunt, dat de meeste aandacht trok op de jaarvergadering van de Schiedamse Kunstkring In de bovenzaal van De A ms tel bron. Immers, na 22 jaar bestuurslid te zijn geweest en gedurende 20 jaar de voorzittershamer te hebben gehanteerd, deed de heer K, J. Heyboer afstand van zijn functie om plaats te maken voor jongeren, zoals hij zelf beweerde. Aan de heer D. J. Schoonhoven, die nog maar vrij kort zitting in het bestuur heeft, is de zware taak om de werkzaamheden van de nog zeer actiteve heer Heijboer over te nemen. De heer D. J. Schoonhoven, die de dank voor het hulpbetoon en voor SVDPW Z: Schiedam 2—DDC 3-, RK- i winst kunnen maken. WIK 2—DHS 4; DOK 2—SFC 2: WF Excelsior M 2—PPSC 2; GSS 2— alsKAB-man. hoofd van de BLO- 2Sportvogel* 2; HDVS 6—SVV 7: Excelsior M 3; HBSS 3GTB 2: Ex- i school en in nog andere functie3 Feyenoord 10SW 9; Schiedam 3— crlsior M 4PPSC 3: GTB 3TSB 4; heeft de heer Heijboer zijn sporen Dindua 4: SVDPW 3—Hillegersberg DVO '32 4—GSS 3: PPSC 4RSM 3; j verdiend. lijk denken onze. stadgenoten slechts aan de manier om het beste voetbal te spelen, en vergeten zij de inci denten uit de strijd om het kam pioenschap van Rotterdam. Excelsior ^0 2—Coal 2; DHS 2— 3; Rockanje 3;DRZ 3; Schiedam 4—i Unicum 3HBSS 5. de vrrmdschap, die hij bij zün acti viteiten op sociaal gebied steeds on dervonden heeft. De nieuwe voorzit ter, de heer D. J. Schoonhoven, be dankte voor het in hem. gestelde ver trouwen en- hoopte de zware -taak naar behoren te zullen vervullen, en op eigen wijze mee te werken, aan het tot bloei brengen van het cul turele leven. Uit het jaarverslag van de secre taris, de heer H. Kïjjn Hzn. bleek, dat dit seizoen al weer volledig is volgeboekt en de aanvragers reeds op de wachtlijst moeten worden ge plaatst. Bij de bespreking van het al of niet houden van. een opera voorstelling in het seizoen *57—'58 werd besloten de beslissing te ne men op een ledenvergadering in het voorjaar, waar dan tevens het nieu we programma ter sprake zal komen. Van verschillende kanten kwamen opmerkingen over het ontbreken van geschikte lokaliteiten in Schiedam voor het geven van een opera-voor stelling. Ook het Passage-theater erd minder geschikt gevonden in van de Kunstkring meegemaakt en in zijn functie vee! bijgedragen tot I het culturele leven in Schiedam^Ook j dit verband door een onvoldoende akoestiek. Besloten werd om het al dan niet invoeren van een contributie-verho ging mede te later afhangen van 'n eventuele opera- .-.stelling. De scheidende voorzitter bracht

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1