C te Martinit en DHS veroveren zich een eerste plaats Steun Wettig Gezag roert de grote trom in wervings-actie Huzaren van Bareel in een muzikale show GTB nog steeds zonder verliespunten SFC blijft ondanks gelijkspel aan kop Muziekseizoen geopend in Stedelijk Museum WALDO-TAXI Schiedam beter ingesteld, komt nu tot winst Slotfeest Vegla-comp. Koeriersters Het Zuiden "op nieuwe paden Mej. A. Eigenraam nam afscheid MW Conservator Schivagertnann nam afscheid Beiaardier Timmermans speelt ten afscheid op t Carillon ZATERDAGMiDDAGVOETBAL HBSS grijpt de eerste winst Gestolen fietsen AFD. ROTTERDAM Overigen kwamen niet tot winst VOETBAL IN SCHIEDAM Op gladde zebrastrepen f SCHIEDAM Maandag 1 oktober 1956 Tiet was wel een heel bijzonder militair schouwspel flat zaterdagavond duizenden Schiedammers naar Nieuw land, op de hoek van de Vlaardtnger- dük en de Burg. van Kaarenlaan heeft Setrokken. Het was het concert 'met een muzikale militaire „show" die daar gegeven Is door het trompet terkorps van de cavalerie Huzaren ran Boreel onder leiding van adjudant JF. Rijnhout. Het was het slotstuk van de wervings-actie voor vrijwilligers voor de reservediensten, die zaterdag is gehouden en die, zoals burge meester mr. J. IV. Peek het vertelde, een succes is geworden. Tenminste - de actie gehoopt wordt no maar dat de bekroning zat volgen door een "groot aantal aanmeldingen van vrijwilligers. Het was een heel aardig gezicht om de in khaki-met-witte koppels festoken muzikanten-huzaren in bet elle schünwerperlicht aan het werk te zien, vooral in de „show-num mers". Dit gezelschap bestaat niet alleen uit trompetters en drummers (met velerlei soorten trommen) maar is ook aangevuld met andere muzikanten, zodat een volwaardig muziekkorps te horen was. Natuurlijk is do gebruikelijke tap toe geblazen, maar daarnaast werden de marsen kwamen de spelers zei: in actie en liepen tal van ingewik kelde figuren, die overigens tot op de stap af nauwkeurig waren uitge meten. Walsen zijn er in die show gebracht en. hierbij trokken de mu zikanten al walsend van leer. Heel aardig was ook het goed uitge speelde echo-effect in de taptoe, waarvoor een deel der executanten zich op een afstand had terug ge trokken om zo voor „echo" te spelen. Zeer suggestief. Tussen de bedrijven door heeft de De Christelijke toneelgroep „Het Zuiden" heeft een andere koers, ge kozen. In de zeven jaar van het bestaan werd gewoonlijk voor ver enigingen en organisaties opgetre den. Het laatste jaar evenwel is ïnen overgegaan tot toneelspel voor eigen kring. Voor het eerst heeft „Het Zuiden" donateurs tot 2ich genomen en na een lange periode van voorbereiding is „Het Zuiden" zaterdag begonnen aan regelmatige toneelui tvoe rin gen Irene was vrij goed bezet en de aanwezigen hebben bijzonder geno ten van het goede spel- „Mensen m .Nood" van Will Brakenberg is geen onbekende voor de Schiedammers, maar het werd op deze avond met zoveel elan opgevoerd dat de oude bekende er een jonge gedaante door kreeg, Na het openingswoord van regis seur C. Paardenkooper heeft het dozy a stadgenoten met enthousias me het verhaal van de intriges in het vissersplaatsje gespeeld. Jeane van Santen als Aagje van. Tngt. Henk van Santen als Dirk Noo.-- dermeer en het kostelijke type De Kreeft van Cor Paardenkooper wis ten vooral met bezieling hun cre aties t« brengen. In Barend Buys, de oude visser en Maarten, zijn zoon, werden goede vertolkingen gevonden van Nico Abelskamp en Koos Paardenkopen Ben speciale attractie vormde de muzikale mede werking van het vioolcitertrio. de Jocojo's. De gezellige avond werd bijgewoond door vertegenwoordi gers van de Natu en Bravo. Kleuterschool Kethel Zaterdagmorgen heeft mej. A Eigenraam, kleuterleidster. af scheid genomen van de openbare kleuterschool in Kethel. Zij is na melijk na vele jaren in Kethel ge werkt te hebben overgeplaatst naar •Schiedam. Dat mej. Eigenraam populair is bij haar school bleek wel uit het feit, dat bij dit afscheid niet al leen alle kleuters aanwezig waren, maar ook vele ouders. Namens de ouders nam mevrouw Magryn het woord om de grote dank van de n ouders uit te spreken, voor de vele,? f ATER.DAGAVAND hebben goede zorgen aan de kinderen, be- carillon-klanken uit de te steed. Zij bood als blijk van waar dering een armband aan. De heer Rip, voorzitter van de afd- Kethel van Volksonderwijs bracht naar voren hoeveel moeite er is gedaan om. mej. Eigenraam te behouden voor de school in Kethel Namens Volksonderwijs bood hij boeken, aan. Vele dankbetuigingen waren reeds eerder aangeboden gewoiden. Mej. Eigenraam dankte de ouders voor de vele blyken van medeleven en merkte bescheiden op, dat het geen zij m de afgelopen jaren voor de kinderen in Kethel had ge- aan, een i staaltje van haar plicht was gew est. Mej. genraam zal opgevolgd worden door mej. Van Leeuwen. burgemeester van Noordeloos, de heer M, IV. Schakel, een korte kern achtige toespraak gehouden waarin hij wees op het belang van het na tionaal instituut Steun Wettig Ge zag en waarbb' Ml aanspoorde „er ook hij te komen". Woorden die door burRemcester mr. J. W. Peek in zijn slotwoord nog zijn onderstreept. PARADE Het is zaterdag overigens een drukke dag geweest voor de reserve diensten, die aan de wervings-actie hebben deelgenomen, 's Morgens om tien uur is de groep van de Huzaren van Boreej door de directie van Wilton-Fijenoord ontvangen in het clubgebouw, waarna de huzaren nog een rondgang over het uitgesterkte terrein van de werf hebben gemaakt. 's Middags is het Schiedamse pu bliek er meer bij betrokken geweest, nX bij de mars die door de stad is gehouden. Duizenden hebben langs de kant van de weg deze parade gadegeslagen, waarvan de leiding berustte bij de parade-commandant le Lt. H, Oosterhout. Voorafgegaan door het trompetter korps van dc Huzaren van Roreel trokken twee pelotons van de Natio nale Reserve voorbij, een peleton ran de Kon. Luchtwaoht Dienst twaarbU veel dames in keurige blauwe uniformen) en drie pelotons van de Schiedamse Reserve-politic. De politie werd voorafgegaan door het Politie Muziek Gezelschap o.l.v. dirigent M, BrlHemans. Deze parade werd voor het hoofd- hureau van Politie afgenomen door het plaatselijke comité van S.W.G. Hieronder merkten we op burge meester Peek. ir.'B. Wilton, majoor Houwing van de K.L.D. en commis saris K. Rijpma. Het trompetterkorps cavalerie Hu zaren- uan Boreel passeert de au toritei ten die voor 't hoofdbureau van Pohtle de parade gadeslaan, die raterdapmidaap is gehouden bij de tuerüinfls-actie uan Steun WetUg Gezag Zaterdagavond hebben de Vrien den van het Stedelijk Museum na het concert m de Aula a/scheid genomen van de conservator D. Schwagermann, die jarenlang de stuw is peioeest van de activiteiten in het museum. Voorzitter S. Kam- stra rechtsbood de heer Schiva- germann een jraal geschenk aan als teken van dank. IJ ET nieuwe muziekseizoen is voor de Vereniging Vrienden uan Het li Stedelijk Museum, Schiedam, wel op een zeer aantrekkelijke wijze begonnen. Het eerste concert dan v>erd zaterdagavond gegeven aoor een uyjtal solisten, dat prestaties leuerde, die stuk voor stuk zeer -J'" ,en te worden geprezen. carillon-klanken uit de toren van de Grote Kerk over Schiedam gedreven voor het laatst voortge stuwd door de heer F. Timmermans, de siads-belaardier, die nu ayn functie heeft neergelegd en zo dus een afscheiös-oonccrt gaf. Hoewel het carillon vele defecten en onvolkomenheden bezit wegens de ouderdom, heeft de meesterhand van. de heer Timmermans er nog mooie en warme klanken aan we ten. te onttrekken. Want ondanks de ouderdom zit er wel karakter m dit klokkenspel. Na afloop van het concert, dat door velen m. de omgeving is aan gehoord. is de heer Timmermans nog m de raadszaal gehuldigd, waar- by vele genodigden aanwezig wa ren. Mr. M. J. M. van Kinderen bracht als wethouder van culturele zaken de dank van de gemeente over voor het mooie werk dat onze scheidende beiaardier m de afge lopen dertig jaren heeft gedaan. Ei- is altyd een groep trouwe luis teraars geweest, die het carüion- spel hogelijk hebben weten te waarderen. De wethouder hoopte dat de heer Timmermans in de tcekonvd nog wel eens een concert zou willen gov en maar dan op een gerestaureerd carillon Morgenavond zal het harmonie orkest „Oefening Baart Kunst" om acht uur de heer X. van Unen wo nende aan de Prof, Kamerlingh On- neslaan 90b een serenade brengen Er is wel reden toe want de heer "Van Unen Is vyftig jaar lang lid en muzikant geweest in dit orkest. Be- vendien is hij vele jaren als biblio thecaris opgetreden Allicht dat hij dan „m da muziek" wordt gezet. Aan de serenade gaat een mars door de stad voorat Om 7 30 uur T T vertrek van Tivoh dan Dam, Kerk- f V/ ERBER is het woord nog ge- straat, Singel, p K.O.-laan en terug j vocra door de oud-wethouder over de Broersvest. i J- Dinkelaar en beiaardier Cor Don, In de zaterdagmiddag gaat GTB op de goede weg voort. Nu weer werd lantaarndrager Stedos, dat goed partO gaf, aan de zegekar gebonden. Ook HESS Is uit de strubbelingen van de eerste wedstrijden; volkomen ver diend werd gewonnen met 40 van de 's-Gravenzandse Sportvereniging. PPSC heeft zich door Spirit laten overrompelen. SF '35—HBS:S 0—4 het. Na do rust was PPSC voortdu rend voor het doel van de tegenstan- de leerling die gijn leermeester zal opvolgen. Gemeente-secretaris mr. N. J. Post tenslotte sprak na mens de trouwe luisteraars, die. oals hij het vertelde, vaak de ar beid hadden onderbroken om te genieten van het meesterlijke spel van de heer Timmermans. Een boekwerk v as de verstoffelijking van. de d mkbaarheid van deze groep. Een fraai bloemstuk aan me vrouw Timmermans aangeboden, was een werspiegehng van de waar dering van. de gemeente voor het langjarige werk van de scheidende beiaardier. Het interessant samengestelde programma, werd geopend met de voordracht '&n Handels aria „Meine Steele hort' door de sopraan Wieb de Rook die direct al vocaal en ar tistiek sterk.wist te overtuigen. Zij deed dit ook in do aria „Quell Usig- nuolo" van Galdara, die zy eveneens technisch uitmuntend en met fraaie stem voordroeg. De fluittist Jolle de Wit. die in deze beide werken de fluit-obhgaat- partij zeer fraai blies, liet ook met de vertolking van de sonate van Handel een uitmuntende indruk na. Zijn gave techniek en mooie ronde loonvorming waren van een zeer opmerkelijk karakter. Het optreden van de sopraan EUy Ameïing, die kort geleden op het internationale vocalisten-concours te 's Hertogenboseh een prijs verwierf, stond uiteraard in de bijzondere be langstelling. Behalve in een drietal alleraantrekkelykstjt pre-klassieke duo-werkjes van Moriey en Bennet, zeer fraaie met "Wiebe Rook ver tolkt hoorde van Elly Amehng nog in Schuberts „Der Hirt auf dem Fel sen". Haar vocale en artistieke be gaafdheid kon zij hierin volkomen tot uitdrukking brengen, en de zan geres heeft, dit dan ook op een prachtige wijze gedaan. Geen vlekje ontsierde haar warm klinkende so praan, die van laag tot hoog een zeer grote egaliteit toont en die Elly Amehng m staat stelt haar artistie ke intenties geheel te realiseren. Een Vertolking dus, die grote beloften inhield. Voor de weergave van de clarinet- bligaatpartü door de knappe instru mentalist Aart Smit is hier stellig een extra woord"van, lof op zijn plaats. Ten slotte dïient dan nog het spel van de pianiste Annie Nederbragt te worden vermeld. Zij toonde zich een voortreffelijk en intelligent bege leidster, en haar solistisch aandeel mocht er al evenzeer zijn. Zowel Chopins Nocturne in c (posthume) als Schtimanns „"Varum" en „Atif- schwung" heeft zij technisch en mu zikaal geheel overtuigend gespeeld. Na afloop van dit zeer druk be zocht concert, betrad de heer C. H. Buschmarm het podium om als lid van. de vereniging de heer D, Schwa«c» winn, die tot conservator van Demeente Museum te 's-G~ _e benoemd is in een har:>- en waarderende bewoor ding lm te spreken, en hem dank te zeggen voor het vele culturele werk, dat hij gedurende de vyf jaar van 2ijn werkzaamheden aan het Schiedams Museum had verricht. Spreker zeide o.m.» dat de Schie damse bevolking veel vreugde aan de tentoonstellingen en de concerten had beleefd, en dat me nde heer Schwagermann dan ook met leed wezen zag vertrekken. Ook de voorzitter der Vereniging, de heer S. Kampstra sprak vele vriendelijke woorden, prees de schei dende conservator als vriend en dankte hem voor de vele originele initiatieven die de heer Schwager mann op het gebied van het kunst leven had genomen en waarvan zeer velen hadden geprofiteerd. Spreker bood hem namens de Vrienden Van Het Museum een radiotoestel met grammofoon en geen aantal lang speelplaten aan. De heer Schwagerman heeft allen hartelijk dank gebracht voor het fraaie cadeau, en by deze gele genheid nog eens uitvoerig uiteen gezet, welke plaats een museum zijns inziens in het culturele leven dient in te nemen. Velen hebben daarna nog van de gelegenheid gebruik gemaakt, de scheidende conservator de hand te drukken. H« VAN BORN Zaterdag fs aangifte gedaan van diefstal van twee fietsen. De 12-ja rige G V. uit Rotterdam raakte zijn eigendom kwijt, dat ïn het gangetje naast het gymnasium was geplaatst en van C L. V. werd de fiets ge stolen, toen deze voor een woning aan de Rotterdamsedijk was neer gezet. 100 gulden verdwenen De heer J. J. V. uit Schiedam deed aangifte, dat uit de kleding, opgehangen m het schaftlokaal op het terrein van de Ver. Glasfabrie ken, zijn leren portefeuille, inhou dende f 100, was verdwenen. f A dverten tie IM) In de sideling Rotterdam heeft SFC tegenstander DZB niet geheet kun* nen terugduwen. Het eerste verliespunt hebben de SFC'ers moeten noteren. Nog gaat SFC aan de kop en \VF volgt door een krappe overwinning op Belvédère de Boshoekbewoners gestadig. De overige Schiedamse clubs In de afdeling-moesten met een nederlaag genoegen nemen, hoewel Ursus-het tegen Oud-Beyerland niet slecht heeft gedaan. DZB—SFC 1—1 De stugge verdediging van de gastheren heeft vele Schiedamse aanvallen doen mislukken. DZB slaagde er zelfs in na acht minuten de leiding te nemen uit een though- pass aan hun middenvoor. In de twintigste minuut kon ook de Schie damse middenvoor langs zijn bewa kers glippen en hij weifelde niet (11). Wat de partijen ook probeer den, de verdedigingen beheersten deze strijd. UrsusOud Beyerland 1—2 In een. genoeglijke westrüjd is Ur sus aan de Havendijk er niet in ge slaagd om van het bezoekende Oud Beyerland te winnen. Dit was overi gens wel de verwachting. Ursus heeft in zoverre de aanhang niet te leurgesteld dat de overwinning van de sterke eilandenploeg zeer lang onzeker is gebleven. Tot een kwar tier voor het einde was de stand ge- lyk, op dat ogenblik wist de mid denvoor van de gasten een. beslissen de doorbraak te forceren. Vóór rust waren de verhoudingen wel geluk. De rechtsbuiten van de bezoekers opende de score waarna linksbinnen L. van Dijk vlak daarop er in slaag de de gelijkmaker te produceren f 1-1). Het bleef zo met kansen aan weerskanten, totdat aan het slot Oud Beyerland de overwinning na doorzetten bemachtigde (12). Toch heeft dit spel voldoende perspectie ven geboden om aan te nemen dat Ursus niet lang meer de onderste plaats zal bezetten. BelvédèreDemos De roodzwarten zakken na hun goede start weer naar de onderste regionen af. Het is in Rotterdam de strijd tussen gelijkwaardige teams geweest, maar Demos mist de lange adem. Met klein verschil moest De mos een nederlaag accepteren. ProgressIFF 01. Op het complex Varkenoord heb ben de toeschouwers kunnen genie ten van een spannende kamp. tn een. gelijkopgaande strijd hebben deze aan elkaar gewaagde krachten, meer dan tachtig minuten om de winst ge- 67570—69915 ui een «uen yeaj/tciae weuan JJU UIT, Ijicioi «ut; Uctu<ru gingen wet <ji heeft HBSS van «en sportieve ga«t- 1 naast De wedstrijd werd in een hoog heer. die overigens geen sterke in s tempo verspeeld en had een sportief druk maakte, verdiend gewonnen terloop. Het technische overwicht werd voor s~.rrr> c J o n het eerst in deze competitie door de G Li—Stedos OU oranjehemden uitgebuit. Voor ru.tFlcr en ongeslagen gaat GTB nog slaagden de HBSS-ers er nog met in stecds aan de kop. Zaterdag werd hun tegenstander op de krueen te stedos het S]achtüffer. Hoewel de Onze vierde klassers hebben het goed gedaan, overwinningen in serie. In de derde klas stelde Excelsior '20 teleur. Met grote cijfers verloor (50) de topclub van het oude VOC. In de af deling moest ook SFC een puntje afstaan. Toch gaat de Schie damse Football nog ongeslagen aan kop. De verdere resultaten m de afdeling zijn niet best. In. de zaterdagmiddagafdeling heeft HBSS zich weten te herstellen. Na twee wedstrijden hebben Martinit en DHS vier punten. Een goede prestatie, vooral DHS dat tweemaal met 40 won doet het schitterend. Ook SVDFW en Schiedam kwamen nu tot winst, Schiedam is dus blijkbaar nu ingesteld op het voetbal na de langdurige verwikkelingen van de honkbalcompetitie. VOC-FvrpUinr *90 OS f hoewel «f, hpf vrü wat kansen V l/U C/XCeiSlor zu U O kwamen bleef het zo. Schiedam mis- Bi! onze stadgenoten ontbrak mid- te nog een penalty en in de laatste den voor Meyer en vermoedelijk j minuten veroverde Burink voor zijn heeft deze absentie invloed uitge-club de zege (3—2). DHS—Hilligers 1—0 krijgen, het bleef by een doelpunt van de middenvoor (l—01. Daarna dolf SV het onderspit. Na tien minu ten kwamen de vloeiende combina ties, De linksbinnen zorgde voor 2— O, de linksbuiten zes minuten daarna voor 39 en de linksbinnen zorgde in dc* zesentwintigste minuut dat het pleit werd beslecht (4pj. Een over winning, d'e voor de komende pcrio- 'de de nodige nvied 7 ai gr ven. PPSC—Spirit 0—2 7C.' '<!o !-* van bet fcrr^ - hoert P^SC de laatste v/edstrijnen m d-r In de thuiswedstrijd w*.d PP SC volkomen overrompeld rtcor Spirit Met felle wind m de rug 14—RSM 3 3—3 op.v RSM. Excc!- *-i-\tKieo d" gasren binnen hen mi- isior '20 a—ppgc a 0—fi, Hoogvliet -■nen twee doelpunten en zo bleef b—PPSC b 2—1. uitslag wyst op een behoorlijke over macht, heeft het er toch lang om ge spannen. Voor rust met wind tegen vonden de geelzwarten éénmaal het net en daarna uaurde het heel lang voor GTB de overigens verdiende zege veilig kon stellen. Het leek wel of het technische overwicht niet j kon worden uitgebuit Vooral de döelvcrdediger van de bezoekers 1 verrichtte goed werk. Dc talloze •namallen moesteu evenwel restd- 'c <m ju enge doelpunten. Het werd Dc overige uitslagen waren: Excelsior M 4—PPSC 3 5—1: PPSC oefend Op het resultaat. Want Excel, sior speelde dermate onsamenhan gend dat met g.ote cijfers van het toch met sterke VOC werd verlo ren. Voor rust ging het nog (10). maar daarna hadden de Rotterdam mers zulk een overwicht dat het slot een 5—nadelig saldo voor Schiedam werd. Schiedam-Mencede 32 De eerste winstpunten hebben de /.wartwitten veroverd. Na het matte begin van vorige week heeft Schie dam begrepen dat het vierde klasser- schap geen sinecure Is. A] vrU snel na het begin wist middenvoor Dirk Burink de touwen te vinden (10). In een strijd met wisselende kansen kregen beide partijen volop gele genheid om doelpunten te maken. Voor rust bleef de score evenwel he- perkt tot een tegenpunt van Merwe- df. Vyf minuten na de pauze namen i <v»#,ïrn,, de gasten zelfs een voorsprong (2—^murnub' In Kethel hebben de geelzwarten hun overwinning van vorige week geprolongeerd. Weer werd met 4—0 gewonnen en dit keer was HUIegers- berg de dupe. Voor de r ".vlden beide partijen perfect. V oor- zet van rechts slaagde linksbuiten Roozen er in het eerste doelpunt te maken. Na rust ging Hillegersberg- tot een offensief over. Ruim tien minuten had de achter hoede, die geen krimp gaf, het kwaad, Daarna vond DHS het goe de antwoord, na enkele minuten joeg Roozen het tweede doelpunt in de touwen en kort daarop maakte Gudde op wel zeer fraaie wijze de derde goal Met de rug naar het doel trof zijn omhaal de roos. Vlak voor het einde passeerde Van dei Windt de geheie verdediging (40). laag te bezorgen Het kegin was ge wijd aan het aftasten van de krach ten en bii één van de aanvaüen werd spil G, Schrumf aan het gelaat' ge wond. Een omzetting van de achter hoede werd hierdoor noodzakelijk. Saturnus maakte gebruik van de situatie en in de twintigste minuut scoort de middenvoor van de thuis club. Na de rust drukt Martinit het Rotterdamse team in de verdediging. Doordat vele spelers zich in het doelgebied bevinden wordt het doelpunten zeer bemoeilijkt. Na een half uur spelen krijgt Coster een schietkans, de bal schiet van de on derkant van de paal terug, Schrumf schiet tegen, de lat en Wolthuis knalt In Cl—1), Vele malen kreeg de voor hoede nog kansen om de zege veilig te stellen, maar deze werden niet benut totdat tien minuten voor tijd een voorzet van Schrumf op goede wyze door de middenvoor werd in gekopt. Nog gaf Saturnus zich niet verloren. Bij een tegenaanval wist keeper Troost een zeker schijnend doelpunt op keurige wijze te stop pen. SVDPtFH. v. Holland 2—1. Ook SVDPW heeft een overwin ning weten te behalen en het i3 een verdiende zege geworden. Reeds na tien minuten het van der Vlist Sehiedam-Qost juichen (1—0). Het spel golfde op en neer en de tegen partij slaagde er in de gelijkmaker te produceren. Geruime Uld waren er wisselende kansen tot een kwar tier voor de pauze. Enkele pogingen van SVDPW strandden, maar de roodwitten bleven volhouden en Feyen benutte één van de kansen <2—1). Veel fraais werd er daarna niet meer gezien. Beide voorhoedes kw, ien nog wel in het beruchte V :d. maar alle pogingen faalden. VurhurghDRZ 43 In Poeldijk hebben de roodwitte eedgenoten na een enerverende en doelpuntrijke, strijd in. Verburgh hun \1nriinit 19 meerdere moeten erkennen (4—3). I .nariinu j. z, verdere knvb-uitslagen 1). Doch Gei lit Stolk maakte bin-I Na zware stryd i» het Martinit DHS 2—SMV 2 51; Hillesluts 2— non een minuut de stand gelijk en gelukt Saturnus een kleine neder-1 DHS 3 1—3; Martinit 2—DCV 3 4—2. Met prijsuitreiking Het succes van de Vegla Bedrij- ven-competitie, van de zomer voor de vijfde maal gehouden, weerspie gelde zich ook in de feestavond die zaterdag in Musis Sacrum is gehou den om de prijzen uit te kunnen reiken. En zoals de belangstelling voor de competitie zo groot is ge weest, dat vele teams helaas moes ten worden afgewezen, zo ook was er op de avond be«?lïst geen gebrek aan belangstelling. Integendeel zelfs. Voorzitter P. Blomsteel van de or ganiserende v.v. Vegla was kenne- ly c trots èn op z'n competitie (waarvoor hij en zyn medewerkers zich behoorlijk hebben afgesloofd) en op het feest, waarbij vele KNVB- officials, directie-leden van de deel nemende bedrijven aanwezig wa ren. Sportief is er gespeeld op de prachtig gelegen DWS-terremen en de geest was altyd goed geweest. Waarvoor dank aan alle medewer kenden en volgend jaar weer een reprise. De heer NIeuwstrate, vertegen woordiger van de KNVB deelde met een droog-komisch speechje de prij zen uit Het team van A. Fonty-°. na ja renlang onderaan gezweefd te heb ben kwam als winnaar uit de bus, maar ook de Vegla-mannen hadden het met slecht gedaan door de tweede prys te veroveren. De volg orde was verder: 3. "WSO, 4. De Geer, 5. Cartonnage Fabriek, 8- Coop. DES, 7. De Komeet en 8, Bak kerij Vlug. t Verder zyn de aanwezigen, prettig beng gehouden door Kees Manners en zyn cabaret „Gaat dat zien .Jor- daan-prinses „Zwarte Riek .even knie van. onze Johnny, was het suc ces van de avond. Zij zweepte het tot lachen bereide publiek tm groot enthousiasme op. uitstekend was ook het jazz-solisten imitatienummev van de Sun Shmers bestaande uit gitarist Chris Bak, drummer Smo ky Jones en accordeonist Jitze Jorgens. Manders lijmde jolig de nummers aaneen, Het orkest van C. Schilperoord verzorgde het geanimeerde bal na afloop. vochten. Veel kansen kwamen er niet, maar de laatste minuten-wer den toch. nog succesvol voor onze stadgenoten. Middenvoor Schel knal de bij een schermutseling de bal hard en zuiver in en dit betekende het enige doelpunt in een strijd, die merendeels op het middenveld werd uitgevochten. De schutters van WF hebben minder kans gekregen dan vorige week, maar de twee punten winst zijn er niet minder om. Vol doende om nu de voetsporen van SFC te gaan drukken. Schiedamse BoysUSC 1—6 Het heeft Schiedamse Boys zon dagmorgen aan de Havendijk niet meegezeten. De tegenstanders had den het geschut op scherp gezet en met een I eindstand in het nadeel moesten de Schiedammers voor Rot terdam het hoofd buigen. Verdere uitslagen DOK 2—SFC 2 2—!,- Aeolus 3— SFC 3 0—4: VND 3—SFC 4 3—0; Activitas 2—SFC 5 2—4; DRL 3— Martinit 3 1—2; Martinit 4—HWD 4 9—1; Martinit 5—SVDPW 5 1—7; Schiedam 2DDC 3 02; Schiedam 3—Dindua 4 3—1; Schiedam 5Din- dua 5 4—43; VOC Schiedam 5 29; Schiedam AUnicum A 7—0; Schie dam B—DHS B 2—1; WOR A—DHS A 1—6; RKWIK 2-DHS 4 3-0; SIOD 3—DHS 5 3—1; DHS 6—Steeds Volharden 4 2—1; Spartaan '20 9— DHS 7 71; DHS 8—Spartaan *20 10 VOOR HEDEN: Apothekers nachtdienst: Apotheek Gouka, Hoogstraat 29, Bellen bU ongevai: G.G- en G,D„ Tuinlaan 80 .telefoon 69290. Politie-aiarmnummer: 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven: Ge opend iedere werkdag (behalve maandag) van 9.30 tot 4,30 uur en iedere avond (behalve woens dags en'zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten, R.K Leeszaal cn Blblioth ek, Dam: Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur; iedere avond (behalve donderdags en zaterdags) van 7 tot 8,30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Expositie eigen werk. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage,-2- en 8.15 uur:- „Gekweld geweten". Monopole, 2, J en 9 uur ,>A. C. als loodgieters", VOO RSTELLINGEN Musis Sacrum 2 en 8 uur Nevada- m odeshow. Marijke, 8 uur Reisver. De Vriend schap Contactavond. f Vele slippartijen Vorige week heeft de dienst voor gemeentewerken nieuwe „zebrastre- pen" gelegd in de B.K.-laan, net op de hoek met de Nieuwe Haven. De- strepen nu hebben gistermiddag de „regenproeF* ondergaan met slecht resnltaat: want een hele reeks van slippartijen beeft er plaats gehad. De nieuwe strepen bestaan Uit grote witte betonblokken, zoals men. cok elders in de B.K.-laan. aantreft, maar van de nieuwe blokken lijkt het oppervlak gepolijst. Het is in elk geval erg glad. vooral bij re gen, Komende uit de bocht van de Nieuwe Haven zyn de strepen ver raderlijk. Om vijf minuten over één slipte daar de motorrijder P. J. C. Sehe- imgraaf uit Rotterdam en kwam, evenals zijn duopassagiere, te val len. Vijf minuten later was het de heer E. H. M., fabrieksarbeider ui' Maassluis, die met zijn bromfiets vieL Dit liep slechter af: hy kreeg een diepe snywond boven het rech teroog en verwondingen aan de han den. Hij werd naar het gemeentezie kenhuis gebracht en kon later naar huis. Om half zes werd de scooter- ryder R. S.. kantoorbediende uit Rotterdam, die zijn vrouw op de duo had. het slachtoffer. Hy kreeg schaafwonden aan het gelaat, maar kon. na behandeld te zijn, weer naar huts. Er zijn meerdere slip- en valpar tijen geweest, zonder ernstige ge volgen. RIJSCHOOL TELEF. 65547 191 5 Ta koop qnngeb. j Slaapkamer 435..Pracht mahonie slaapkamer met drie deurs kast, zie toonzaal boven 3e verdieping, mooie keus. Plate t.o. stadhuis, Schiedam. Permanent Ware Dsmeskapsalon W. N. v. Erk, speciaal adres voor perma nent wave, compleet 6.—. Broersvest 115, tel. 87237. Moderne coiffures. K. v d. Kruit, Dames- en Herenkap per, Singel 195 (nabij Sta tion). tel. 69841. Uw perma nent is bij ons in goede han den. Permanent 8 - en f 10,- O lieperman ent 11 (stroom loos). lessen Voor sc o o ter les naar Autorij school H. P. Take. Jan Sonjéstraat 4, Rotterdam, telefoon 36777. Diversen Pasa pi egels 120x30 geplakt 12.75, 120x36 14A3- rond f 37.—, geslepen voor suitedeuren, «chuifglas, autoruiten enz. Ie*er£ pik's glarindustrie. Boterstr. 39. Schiedam, telefoon 68945 Van Loene® voor verf. De zaak met Dam 4143, te- voorlichting- lefoon 66192. Nummertrieven die naar ons oordeel niet bonafide op de inhoud der advertentie reage ren worden niet doorgezonden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1