MMMM C D Een bekroning in goud Neveda toonde Schiedam de nieuwe breimode Nieuwe hal van station Hofplein is in gebruik genomen Succes kon het tegen Ons Huis niet klaren 4-2 EEN BRIL Koeriersters Twee onverwachte nederlagen Alleen volle winst voor de Wilton-heren Haringwater met toverkracht Spirit slaat Rijswijk MC 2§p Classis NHG over Nieuw-Guinea „Luieraars" bieden snelle hiilp aan uitgaande ouders Zelfbescherming bij de Spoorwegen Veldhoven breekt SVV-records „De terugkeer ran't monster" Wie heeft iets verloren 18 Toonkunst Concert PASSAGE THEATER centrum voor wijk-8 van B.B. KORFBAL Ook Schiedam is teruggewezen Burgerlijke stand Jubilarissen gehuldigd SCHIEDAM Terwijl menige leer ling binnen in het cym.nastumoebouw can .de Lange Nienw~. straat 'thoofd.buigt- over de klassieke oudheid, hepen xal-, rijke voorbijgangers builen het hoofd he mehvaarts om de „■nieuwigheid" daar boven op het oude school gebouw gade te slaan. Het. toren tje. op het dak heeft aan merkwaardig heid gewonnen nu hetal geruime tijd in de steigers staat voor 'een opknapper tje. De schilders heb ben zich. al-fiks ge- ,iveer(L..Dekogelvor mige top van de to ren/die zich. op on geveer dertig meter hoogte verheft, zal „bekroond" worden, met heel dun maar .zuiyer bladgoud. Een waardige bekroning dus ook pan het oude gebouw. waaraan op. knapbeurten in het algemeen toel be steed zijn. De vierde compelitiedag heelt voor de Schledacise handbalteams niet veel winst opgeleverd. Alleen he- xen 1 van Wliton-Fijenoord wist de volle winst te behalen op CWP, Da mes 1 van DWS veroverde 1 pont op het Haagse Tumlust. Dames 1 -van Wilton en heren X van DWS leden beiden een onverwachte na derla-ag., Dames 1 van DWS, liep vlot .van spel tegen Tnrnlust en na drie minuten opende L. Robart met een mooi doelpunt uit een aardige combinatie. Vijf minuten later was de stand echter al weer gelijk (1-riü, De harde verdediging van de Haag se dames kon het niet verhinderen dat DWS opnieuw de leiding nam, nu met een doelpunt van N. Robart. Echter nog voor de rust was het 2—2. Na d ethee een mooie combinatie van de gezusters Robart en. weer leidde DWS. L. Robart wist er zelfs 4—2 van te maken. In de laatste tien minuten moest de - in' prima vorm zijnde Schiedamse doelvrouwe A. Veldhoven echter nog twèe maal de bal uit het net halen. Hei einde kwam met 4—4. Dames 1 van. Wilton-Fü'enaord kon het tegen HMS in Den Haag niet tot een overwinning brengen. In de allerlaatste minuut namen de Haagse dames al de leiding, doch T. Zonneveld wist nog.voor de rust ge lijk te maken. :.In de tweede helft: speelden de Haagse damesforser.' Na tieh mïn. was hét 2—1. Het', spél werd harder en de arbiter'kon 'de, leiding niet ■voldoende in haridén houden. Er werd niét meer gedoelpunt, zodat het einde kwam met een 2—1 over winning voor HMS. Heren 1 van Wilton Fïjenoord had jiièt veel 'moeite niet CWP, doch voor de rust vlotte het nog niet zo best met onze stadgenoten, wat wel uit d&ruststaod blijkt: 3—5. In de tweede, helft kwam dé doelpuntma- chine op voilé toerèn. CWP scoorde nog tweè maal, terwijl de rood-wit- te» nog negen maal de roos wisten te treffen. Het einde kwam met een Verdiende 5—14 overwinning. Heren 1 van DWS had op'de Oudedjjk bezoek van hetRotter damse Actief-, Wel namen onze stadgenoten een 1—0 voorsprong door Dokters doch na 8 min.' was de stand weer gelijk <1—1>; V. d. Wart bezorgde zjjn ploeg wederom een voorsprong, maar nog voor de rust wisten de Rotterdammers er 2_3 'van te maken. In de tweede helft vlotte het niet zo best bij de bïauw-wïtten en Ac tief voerde de voorsprong op tot 25. Dokters maakte er uit een pe nalty nog 3—5 van. Toen was al het kruit verschoten en het einde kwam met een 3-7 overwinning voor Ac tief, Dames 2 van Wilton was niet op gewassen tegen het le team van De Schutters uit Rotterdam. Met 315 moesten zij het onerspit delven, K. Bijloo-Jungblut wist de drie doelpunten voor de rood-wxtten op haar naam te brengen. Dames 2 van DWS kon het ook niet bolwerken tegen Hygiea 2. Na bjj de rust al met 6—1 te heb ben achtergestaan verloren zij met 11—1. Heren: 2 van "Wilton verloor ,van Dynamo 3 met 511. Heren 3 van DWS en Wilton, die tegen el kaar in het veld kwamen, speelden een slechte wedstrijd. Het leverde uiteindelijk een overwinning van 12—15 op voor DWS, Heren 2, van DWS behaalde een ruime 12—2 overwihning op Meeu wen 2.- De junior-jongens van Wilton wa ren niet opgewassen tegen de jan van van DWS en verloren met 212. De .junior-meisjesteams van "Wilton en DWS speelden een aardige wed strijd. DWS wist met een 7—8 over winning uit de bus te komen. Aspirant-meisjes .van Wiltonbe haalden hun 4e overwinning, nu op JRR met 1—9;'aspirantmeisjes van DWS verloren met 0—6 van Vires et Celeritas en de jongens moesten ook al hun meerdereerkennen en verloren met 2—11. VOOR BEDEN: Apothekers nachtdienst: Apotheek Gouka, Hoogstraat 29. - Bellen bij ongeval: G.G. en G.D., Tulnlaan 80 .telefoon 69290, Polltïe-alarmmjmnoer: 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: Ge opend iedere, werkdag fbehalv.» maandag) van 9.30 tot 4.30 uur erv Iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 _uur. Zondags gesloten. U.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur; iedere avond (behalve, donderdags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Expositie eigen werk. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Gekiveid geweten". Monopole, 2, 7 en 9 uur „De" terug keer van het monster". VOORSTELLINGEN Volksgebouw, 8 uur: Vrouwengroep P.v.d.A.,- ledenvergadering. Beijersbergcn, g 30 uur; ><eci. Kappersbond, contactavond. Eerste Toonkunst-couvert Het eerste Toonkunst Abonne- mcnts-concert wordt op donderdag 4 oktober, aanvang 8 uur, gegeven in het Passage-theater door het Rotterdams Fhiiharmonisch Orkest. Gast-dirigent Hein Jordans en so liste June Kovach (piano)- Uit te voeren werken zijn o.a. pianocon cert Schuman en 5e symphonie Tschaikowsky. Op donderdag 4 oktober, aanvang 8 uur, houdt mr. A. L, Hustinx een lezing (met kleurenfilm „Onder de zon van Ceylon") in Musis Sacrum voor de leden van de Katholieke Kring Schiedam- Op 'zijn jongste reis 'heeft het hospitaalkerkschip' „Dé Hoop1' in volle zee vier ton drinkwater overgepompt naar de' Scheveningse .logger. Sch 159 „Martina". Aan dit water hebben -de vissers.Inmiddels.,, „toverkracht" toegekend. Het gebeurde op 13 septem ber halverwege de reis. Van de „Martina" kwam het ver zoek om wat drinkwater, om dat de eigen tanks bijna 'leeg waren: de logger had, zoals het gros van de vissersvloot, zó slecht gevangen., dat de schipper na drie weken vissen nóg niet kon besluiten thuis te stomen, In volle zee, bij nevige dei ning, werd aan het verzoek gevolg gegeven. Kapitein Wil lem Rog van „De Hoop" liet v*cr ton water in de logger- tanks overpompen.. En'.;, nog diezelfde nacht i "ng de „Mar tina" een half schip volha ring. De volgende nacht werd er zelfs zovéél scheep ge haald, dat de schipper onver wijld. opdracht gaf zo 'snel mogelijk met de „wonderbaar-, lijkste visvangst".naar Sche- veningen te stomen. Sindsdien vragen de loggers steeds meer aan kapitein Rog om wat van dat geheimzinnige „haring-, water"... HOCKEY In Let afgelopen week-end heeft „Spirit" weer enige uitstekende' hockey-resultaten geboekt. Heren Ik warm uit de bus met een- 3—1 ovenvinning op Rijswijk I, ecu van de sterkste tegenstanders van dit- elftal.. Lange tijd in dé eerste helft heeft, het. er voor Spirit donker uitge zien, daar Rijswijk, doordat een van de backs een bal verkeerd beoor deelde en hem via zijn stick in eigen doel zag verdwijnen, aan een ge makkelijke. 10 voorsprong kwam. Deze voorsprong ?'!eef Rijswijk door zeer goed werk van haar doel- verdediger lange tijd behouden. Korte tijd voor rust echter, wist Herman ter Braak met een strak, laag schot, de partijen op gelijke voet te brengen Na de hervatting ging de strijd lange tijd gelijk op. Ongeveer 5 minuten voor het ein de kon Bill Heilker met een hard schot via d»; stick van een tegen stander zijn elftal aan een voor spring helpen, die door Herman ter Baak met een eminent doelpunt uit een strafcorner, zeker gestéld werd. Heren II kon, door een formida bele 51 overwinning op Deiftse Studenten, beide punten mee naar Schiedam nemen. Vooral de uitste kende samenwerking is een zeer verheugend, verschijnsel te noemen in dit elftal, waarin vooral de kee per Jan Kreuger, Jan Kunze en de gebroeders Hengst door goede kwa liteiten opvielen. Verdere uitslagen waren: Dames 1—Alliance 0—1.. Dames II HHIJG III 1—0. Dames III—BBC IV 02. Heren HIFoliux I 22 (Een mooi resultaat, waarin de ma ker der beide doelpunten, M. -v. Dijk, een groot-aandeel had.) Jon gens bMRHC b 4L-1. De Jeugdclub der C.J.M.V. Oud-Mathcnesse heeft met fantasie en ondernemings geest het leven geschonken - aan.een babysit centrale, genaamd „De Lüleraars"- Gis teren- is de centrale met haar verantwoordelijke werkzaam heden begonnen. Het is een bijzonder aardig idee van de jeugdclub om op deze* wijze ouders te hulp te komen, die zonder dat ze het bemerken, ook nog him-mede- (werking verlenem aan een. goed doeL De opbrengst van. 'het babysitten is namelijk bestemd voor de jeugd uit „Oud-Mathenesse", die zo hard aan eigen clubruimte toe is. Een wanhopige vader, die - 's avonds wel eens met zijn vrouw de deur uit wilde, bracht de CJMv-ers' óp het goede spoor. Men was on middellijk enthousiast en toog aan het werk. Ja, aan het werk, wantde heren- on dames-babysitters hebben zich goed op .hun taak voor bereid! Ze hebben zich laten voorlichten door enige ver pleegsters uit hun midden, Jdie' hen de fijne kneepjes van het vak leerden. Ze ken nen de problemen, die iedere baby nu eenmaal met zich meebrengt endraaien hun. hand niet om voor het om spelden van een luierl Iedere avond staan .rie ■Luieraars" ter beschikking van ouders, die hun huis wel eens willen verlaten, behalve zondagavond. Ze werken niet onder, de prijs, maar vragen als vergoeding voor hun „sit algemeen geldende tarieven. Ook voor de-kerkgangers kan liet een uitkomst zijn, want. rook op zondagmorgen staan „De Luieraars" klaar om hun taak te verrichten. De ■i-(hulp geldt alleen voor de be^ -toners van wijkgemeente 6,_ die zich voor inlichtingen tot de volgende adressen kunnen wenden: Fia- Rcobel, Engel sestraat 4,' Rein- V« d, Meer, Zweedsestraat en Kees v- a. '■Eat. Suiestraat 21b (allen Rot terdam). - Afgaande op het enthousiasme van de Schiedamse dames, die gistermid dag in Musis Sacrum aan de „Lange Haven aanwezig waren, zal in de ko mende winter, wanneer een felle •wind door de schoorstenen woelt, in vele huiskamers het gezellige gerik- ketik van de breinaalden 'worden gehoord. Dat enthousiasme, daar in Musis Sacrum, was namelijk het ge volg van de wel heel modieuse, ge breide kleding, die door een achttal mannequins werd getoond. Het wa ren breimodeUen, sportief en ge kleed," die door de Leidsche Wolspin nerij N.V. Neveda zijn gelanceerd. Tal van shows heeft deze fabriek van wollen breigarens georganiseerd om de handwerkende dames, overal in Nederland, te laten kennismaken met de nieuwe mode in gebreide kleding. Het devies van deze actie luidt: Brei mét "de mode mee! Het, is de moeite waard om dit devies na te volgen, want de gebreide kleding heeft zich, .veel uitgesproke ner dan-in vorige jaren, aan de mode onderworpen. Schrijft r'deze veel drapérieen voor, welnu, in tal van gebreide jumpers hebben we origi nele draperieën gezien, die het model een bijzonder gekleed cachet gaven. Zijn de kleuren niet uitgesproken, maar vormen ze.op het kleurenpalet een rijk gevarieerd scala van tussen nuances, welnu, Neveda heeft zoveel nuances weten te ontwerpen, dat de staalkaart van wollen garens ruim 114 tinten toont. Uit Amerika en Italië waaiden kortgeleden de ge breide jurken over, welnu, ze waren ook op de show te zien, Wat diedraperieën betreft, die zagen we vooral op.'de heup en. bij de hals, de jumpers waren dan van de fijnste breigarens - vervaardigd. Heel mooi was een tomatenrood vestje, waarvan het rechtervoorpand bij hals en heup was gedrapeerd. Hierdoor ontstond een a-symetrische sluiting. Fijntjes was een jade-kleurige jumper, zeer strak en eenvoudig, van lijn, met als enige onderbreking mid den voor op de halsboord en de boord onderlangs een gefingeerde knoopsluiting. - Van een gedistingeerd beige was de wollen japon, eveneens recht ge breid met als enige onderbreking en garnering een taillestuk in twee recht twee averecht. De aanwezige dames toonden veel waardering voor een herentrui met het snel ingeburgerde black-watch dessin. De trui had als ondertoon Een groots opgezette oefening in bedrijfs-zelfbescherming zal op donderdag 4 oktober, 's avonds om half acht, worden gehouden door de Nederlandsche Spoorwegen op het atationsemplacement van Schie dam. De blakploegen van de B.B- zullen bij deze oefening assistentie verlenen. een donkerblauwe tint. In ruiten wa ren de kleuren groen en royal blue door elkaar verwerkt. De tocht, die de heren en mannequin door de zaal moest maken, duurde aanzienlijk langer dan bü voorafgaande keren. Minstens evenveel bekijks had zijn collega, een kereltje van 2%. die met verdroomde ogén de wankele schre den op het mode-looppad zette, ten einde de vertederde dames te tonen hoe mooi en kleurig zijn levendig gedessineerde truitjes en winter- pakjes waren. Ook zijn twee jaar oudere zusje oogstte bewondering. De truien van de jongen, die voor het eerst naar de grote school gaat, werden, grondig onder de: loupe ge nomen en na afloop maakten tal van breilustigen queu om de favoriete patronen te bemachtigen. Wandelsucces van de Prinses Ireneschool De wandelgroep van de Pr. Irene- school heeft zaterdag een aardig succesje behaald Rij de wandelmar sen, uitgeschreven door het Roodè Kruis te 's-Gravenhage heeft de groep n.l. op de 15 km afstand een eerste prijs behaald. Begunstigd door prachtig weer, werd het mooie par cours zonder uitvallers afgelegd. Nel Wiegel en Tiny van Leeuwen liepen met succes de 25 km tocht. Schiedam voor Christus Onder auspiciën van het comité Jong Schiedam voor Christus wordt op zondag 7 oktober a.s. een jeugd- evangeliesamenkomst gehouden in de Grote K#rk. In deze dienst zal ds. J. W. van Swighun, Ned. herv, pred. te Schiedam spreken over: Kunnen we het zonder God stellen? Medewerking aan deze samenkomst verlenen de heer J. P. Bekkers, or gel én de dames Diet en Janny v. d. Spek, solozang. Haringvangstberichten Vangstberichten uit zee (maandag): VL 70 2 kantjes, VL 78 4, VL 79 5, VL 172 2. VL 205 2, VL 208 1, VL 216 30, VL 29 4, VL 86 10, VL 97 20, VL 115 2, VL 196 2, VL 197 17. VL 199 12, VL 61 12, VL 71 20, VL 83 2, VL 166 40, VL 50 4, VL 14. 10 (nog 20 netten), VL 56 3, VL 84 3, VL 89 10. VL 132 1. Binnen: VL 112 A. Bot met 27 last, VL 190 W. Schaar 23 last. VL 53 B. v. Dorp 21 last,VL 142 A. Rog (trawlvangst) met 37 last en 30 manden verse haring en 50 manden diversen. VL 70. 4 kantjes,. VL 78. geen vangst, VL 79, geen vangst, VL 172, 25, VL 203 1. (nog 80 netten). VL 206. g VL 207. 3, VL 208. 26 VL 21fi, 17 (25), VL 29. 20, VL 86. 4, VL 114 25. VL 115, g.v.. VL 196, 22, VL 197, 40} VL 199, 40 VL 61, g.v.. VL 71. g.v„ VL 83, 4, VL 50, 17. VL 14. g.v.. VL 56, g.v., VL 84 17, VL 80. g.v.; VL 132, 1. Marktnotering: vleetharing: volle ha ring f 34,50—i 35,30, volle en maatjes, 32,70, maatjes en. volle 32,10, ijle haring 25t 25,60 sheurharfng 26— .26,20 Trawlharing: vo]le haring 33.60-!-35.10, maatjes en volle 31,50 —t 32,—, ij ijle haring 25,60. De SWer Bertus Veldhoven heeft de afgelopen weken alle SW-chib- records op de midden en lange af- stan verbeterd en op zijn naam' ge bracht. VorigG week werden in Rot terdam de 1500 meter erv de 6000 m verbeterd in respectievelijk 4 min. 03 sec. <oud-record -4.06.9 sec.) en 15 min.35.4 sec. (ouderecord 16 min. 01.2 sec,), - Gisteren opde sintelbaan te Rot terdam verbeterde deze atleet'we derom een record én ditmaal de 3000 m in 8 min. 53-8 sec.' (oude re cord 9 min. 05 she.): Het record op de 800 m had deze SVVer reeds-op zijn naam staan met 1 min. 58.7 sec. De atleet v. d. Meer eindigde in de finale op de 300 m als goede tweede in de tijd van 11.4 sec.' Een goed be sluit van het atletieksezoen 1956 voor de SW-atteten. v H-r In Monopole Nuchtere lieden zullen-op „De te rugkeer van het-monster" maar één regel commentaar hebben „Waar ha len ze de onzin vandaan?" Wie, zich wat gemakkelijk Iaat meevoeren in de roes van 't fantastische en niet op alle slakjes van onwaarschijnlijk heden zout legt, kan zich met dit monster half mens, halt; vis -~ wel enige tijd amuseren. De scenarioschrijver heeft goed in zijn oren geknoopt dat het verhaal vooral griezelig moest warden. Hij strooide kwistig met schrikaanja gende taferelen, onverwachte angst geluiden en wat er meer te beden ken is om de toeschouwer te laten huiveren. De menselijke romantiek op de achtergrond is er wat te veel met de haren bijgesleept. Maar de onder wateropnamen zij'n beslist de moeite waard. Leigh. Snowden speelt de.vrouwe lijke hoofdrol Jeff Borrow en Rex Reason zijn de mannen die het mon ster te lijf gaan. Collecte reclassering Aanstaande zaterdag zal in het gehele land,, dus óók in. Schiedam een straatcollecte worden gehouden ten bate van de Reelasseringsver- enigingen. - In ons land zijn verschillende van deze verenigingen, o.a. Het Genoot schap tot Verbetering van Gevan genen; de R.K., het Leger des Heils en de Prot. Chr. Vereniging. Deze straatcollecte wordt harte lijk aanbevolen door 'alle predikan ten, geestelijken rr vele vooraan staande burgers v n Schiedam- Esperanto-agendo Jaudon, la 4&n de oktobro. Klub- vespero kumuna tradukado el la las- ta „Progresanto" kunportu tiun Ix- breton. Oni povas ankorau enskribïgi no va jn gekursanojn por ci-vintra kur- Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9 12.30 uur en 2—S uur: Badtas; aktentas m. inhoud; hand doek en zwembroek; plastic zak met inhoud; gloeilampje; ijzeren ketting. Te bevragen bij de vinder: Mand, L. J. Valk, Oosterstraat 107; speelgoedautootje, mevr. Lach, Vil lastraat 227; autoped, De Kroon, Rembrandtlaan 8; autoped, C. Sabel, Cort v. d. Lindeniaan 40; buitenband van racefiets, Koster, Herenstraat, 25; grijs zadeldek, van Jale, Newtónstraat 46b; auto-crick Bruinsel, v. d. Elsstraat 16; lede ren motorhandschoen, (L.)r J; Pijn- acker. Vlaardingerdijk 283; doos met schoenen. Vredenbregt, Broèrsvest 8a; rood damesvest, A. Munnik, Lo- rentzlaan 55a; 1. blauw babykapje, Den Boer, v. Smaleveltstraat 17a; ring met sleutels, L- Markestein, Jan Vermeerstraat 35b; ring met, sleutels. P. Kroonen, Alb. Cuypstraat 25; bfil 1, bruin montuur, Groenewegen, B. K. laan 41; sigarenkoker, ANo- let, Vlaardingerdijk 303a; lipssleutel, A. :van Dongen, Fabristraat 28a; ro zenkrans in étui, R. Auborg, Doele- hofje 11; vulpen envulpotlood, C- Meure, Spinhuispad 3; waardebon,; H. Bakker, v. Dijckstraat 23c; da mespolshorloge. Aan de "Wiel, Ful- tonstraat :3c; souvenirbroche, .J Cremers, Ampèrestraat 43b;bedel- kettinkje, H. Brugman Grofbaan 23; halsketting, J. Schot, Nwe Maasstraat 9a;kinderportemonnaie, H.v. d. Velde, Jan Steenstraat 7; portemon- naie met inhoud, C. v. d. Smisse. Voltastraat 9z; fietstas, A. v. Gam- meren, Edisonplein 12a. De classis Schiedam van de Ned. herv. kerk, omvattende Öe ringen. Schiedam en Capelle a. d. ÏJssel, heeft zich uitgesproken over de ge nerale synode tot bezinning op de verantwoordelijkheid van het Ne derlandse volk inzake de-vraagstuk ken rondom Nieuw Guinea. Da uit spraak was als volgt: - Door 35 van de 37 afgevaardig den tuerd de vraag: Js het juist, dat de generale synode een Oproep tot bezinning overNieuw Guinea deed uitgaan?" bevestigend beant woord. "f'-rC-r '- Slechts 13 afoeuaavdigden van de 37 meenden, dat de vraag beter kan luiden: „Is het - juist, dat de gene ral e synode-de Oproep NU liet uit gaan?" en toensten deze *wraag be vestigend te beantwoordenVan de 35 afgevaardigden konden slechts zich verenigen met de oproep, zoals zij ter tafel lag (2 afgevaardigden waren inmiddels vertrokken.). Men was van mening, dat de zin snede uit de oproep: „Door de hand having van ons bewind snoeren wij hen nX af van hun natuurlijke na buurland Indonesië en van de gebie den van Oost-Indonesië, waarmee zij door historische ba-nden verbonden zijn", onjuist is, aangezien door deze ongelukkige formulering een hechte band tussen Indonesië en Nieuw- Guinea gesuggereerd wordt. (Advertentie LM.) Donderdag 4 oktober 1956 8 uur HET ROTI. PHILHARM. ORKEST Gastdirigent: HEIN JORDANS Soliste: JUNE KOVACH piano Piano-coccert'.Schumann en. 5e- symphonie .Tschaikowsky De in gebruikneming van het nieuwe stationsgebouw Hof plein is zonder feestelijkheden en toespraken gesch .ed. Het is ook eigenlijk nog maar een kalf station, dat klaar is ge komen. Achter de hoge moder ne voorhal, ligt nog steeds het oude station Hofplein. Het -zal nog wel even duren voordat de spoorwegen ook dit gedeelte ondfr handen nemen. Reeds zaterdagmiddag werd de entree geopend, zodat de reizigers, uit Den Haag toen al pan het nieuwe stationsgebouw, ge bruik konden maken. Zoals men op de foto kan zien, doet het nieuwe station het vooral bij avond goed. De dode hoek van het plein is voorgoed verdwenen. De dienst Bescherming Bevolking heeft er in Schiedam een wijkcen trum bijgekregen. Dit is gelegen aan de Westmolenstraat in het complex van de dienst huisvesting' en be stemd voor wi}k~8 van de BB. De «oodwachters en hun echtge noten hebben dit oude fietsenhok zelf duchtig onder handen genomen eri het omgewerkt, tot een heel aar dig lokaal, waar in den vervolge de cursussen en theoretische oefe ningen gehouden kunnen worden. De wanden van dit fris ingerichte centrum zijn volgehangen met in- structïemateriaaL Vanavond zal de EHBO-cursus in dit wijkcentrum starten. De opening had zaterdag in fees telijke stemming plaats,* waarbij wijkhoofd O, E. Jung als gastheer optrad voor dc genodigden, zoals de assistent-plaatsvervangend HBB, de heer M. F. Engels en enkele andere wijkhoofden. Vele vriendelijke woor den, zijn er gesproken, waarbij erop is gewezen, dat door zo'n wijkcen trum de noodvvachters' een eigen rol hadden gekregen, hetgeen de onder- Het Is de reservetwaalftallen van de plaatselijke korfbalclubs, met uit zondering van Succes 2, beter ver gaan dan de eerste teams. Het was te verwachten, dat Schiedam het tegen Quick niet zou klaren, maar de ne derlaag van Succes tegen Ons Huis valt toch wel wat uit de toon. Schiedam nam in ..Dordt door F. Veer binnen de minuut de leiding, maar even snel was de stand v/eer gelijk en zelfs 21 voor Quick, Toen gooide de regen roet in het eten en moest de wedstrijd een kwartier worden gestaakt Ka de hervatting kon D. Vermeulen- gelijk maken, maar daarmee was de tegenstand ge daan. De Bor.dtenaren liepen tot 5—2 uit voor mej. Carrière weer voor- de rood-zwarten kon 'scoren. De rust ging in met 7—3. Na de rust volgden eerst nog twee doelpunten van Quick, waarop J, v. d, Tuuk 94 liet monteren. Verder verzet konden de Schiedammers niet opbrengen. Bij het eindsignaal wees het schoringscijfer 124 aan. Intus sen is het voor onze stadgenoten een moedgevend teken, dat ook Hou Stand verloor. Met deze Haagse club zal wel moeten worden uitgemaakt, wie tenslotte degradeert. De wedstrijd Ons-Huis-Succes was niet van best gehalte. Er werd aan beide zijden slecht gevangen en ge plaatst. De eerste helft kwamen on ze stadgenoten nog het beste voor de dag. Na een 10 achterstand kon A. van Krogten gelijk maken en door het uitbuiten van een verdedïgings- fout kon H. Bons er voor zorgen, dat met een 12 voorsprong werd ge rust. In de tweede ronde brachten de Successorser heel weinig, van te recht Ons Huls daarentegen gooide er een schepje bovenop met het gun-: stig resultaat, dat de Rotterdammers: de strijd tenslotte met 4—2 Wonnen. Opvallend in deze afdeling is, dat' het Middelburgse Swift zijn eerste nederlaag kreeg tc slikken. Charlois won met 6—4. De wedstrijden van ODI. 1 en ODI 4 vonden geen doorgang. ODI 2. schijnt, rechtstreeks op het kampi-: oenschap af te stevenen. De vierde overwinning in successie werd op DIO 2 behaald, dat met een: 6—2 ne- GEBOREN: Catharina A. E., d.v. G. A. Arends en C. A. E. van Grootveld; Christiana J., d-v. J, L. v.'d. KruÜt'en G. van Oossanen; Johannes W., z.v. M; J.' van Pöp- pelen en E. Over de Vest; Antonij, z.v, J. Mak en J. van Waïsüm; Margje, d.v. H. L, op ten Berg en: M. Snoeij; Adrianus T-, z.v. A. T. J. M. Heeze èn A v. d. Knaap: Margaretha G.. d.v., G. L. P. ,v.d. Berg en D. G: L. van Waas: John-, ny, z.v. E. A. H- Capitaxn- en A. J.. v, d. Linden: OVERLEDEN: J. C. Bitter 69 jaar. C. Holmgren 76 jaar- derlaag naar huis werd gezonden. Schiedam 2 hield Spartaan 2 er met 63 onder, waardoor de grote neder laag van verleden week wat werd verzacht. Succes 2 heeft de moeilijke uitwedstrijd tegen Het Zuiden 8 met 32 verloren/Als de dames en heren wat beter hadden opgepast, zou een beier resultaat zijn behaald. De jeugdploeg van Succes verloor met 50 van Sperwers. ODI 3 deelde de punten met Spirit 3 (1—1). Bij de adspiranten speelde Schie dam a eveneens met 11 gelijk en wel tegen Rozenburg c en verloor ODI a met 2—0 van Spirit a. I llnge band en het contact zeker ten goede komt, - Dit is dan een vooruitgang bü de BB. Daartegenover ataat, dat: men de 'oefenplaats „De Ruine" aan de Vlaardingerdijk is kwijtgeraakt. Er is nog geen vervangende „ruine" voor in de plaats gekomen. Bij het politiekorps In de vrolijk versierde kantine van het hoofdbureau van politie kwam men gisteren bü elkaar om de drie hoofdagenten van politie, A. Groenewegen, J. J. Jonk en J. Keijzer te huldigen, die 25 jaar in dienst waren. Gezeten temidden van hun familieleden, hoorden de jubi larissen'de sprekers abn. Commissaris K. Rijpma sprak met waardering over dé' verdiensten van deze hoofdagenten en de goede geest in het korps. De onmiddellijke chef vandc hoofdagenten, hoofd inspecteur D. 'Kmepstra, gaf nadere bijzonderheden over Kun - loopbaan. Als leden, van de politiesportver- enigïng werden „de drie" ook toe gesproken. door de voorzitter, in specteur H. Willems van Beveren. Inspecteur C. v. ;d. Haage, voorzit ter van het politiemuziekgezelsehap richtte in het bijzonder het woord tot de neer J. Keijzer, die actief lid en nog een van de mede-oprichters van het muziekgezelschap is. Ten slotte werd nog gesproken door bri gadier G. v. d. Toorn namens de katholieke bond St. Michael en door hoofdagent M. Slavenburg namens de Algemene Bond van Politieamb tenaren. De jubilarissen, die cadeaus in ontvangst hadden te nemeïL dank- ten voor de hulde. Nog enige tijd vertoefde men daarna .gezellig in de kantine, waar versnaperingen wer den aangeboden en de .politieband „De Optimisten" nog menig num mertje ten gehore bracht. EINDHOVEN. Een door b, en w. van Eindhoven aangewezen jury heeft besloten de cultuurprijs 1956 van de gemeente toe te kennen voor béeldhouwkunst en wel aan prof. L. O. Wenckebach te -Noordwijkerhout voor het door hem vervaardigde standbeeld van dr. A. F. Philips te Eindhoven. De prijs, een bedrag van 2500,—, is door burgemeestér Kolf schoten aan prof. Wenckebach over handigd. D. DE BRUIN Oranjestraat 9 Schiedam - Tel. 6(5431 TE KOOr wegens emigratie 2 haarden, apklapbed, jongensboeken waaronder Karl May etr enkele andere dingen. Te bevragen: Warande 184 b, Schiedam na 6 uur's avonds Te hoop aangeb. Slaapbank 370.—. Tevens driezitsbank ook als bank stel, stof naar keuze. Plate to. Stadhuis. Schiedam. Personeel gevr. Wij vragen voor direct nette werkster voor 4 ochtenden per week. N.V. Kledingma gazijnen, v.h. gebrs. Bervoets, Broers vest 59, Schiedam, Auto's - Motoren Rijwielen Moffelen van rijwielen, gede monteerd, gemonteerd met; bijlevering van nieuwe bet--: tïngkast, spaken, spatborden en jasbescbermer 87.50. Frans Waltman, Rotterdam- sedijk 240.. telefoon 68948, Diversen Als speciale reclame deze week, 3ó-deHge glasserviezen met gouden rand 7.95 en bij deze prijs krijgt u ook nog Halletjes cadeau. B. van Doorn. Broersveld 156, tele foon 67979. Gelieve geen geld of goede ren af te geven aan mijn vrouw. Van Dijk—Van Wag- tendonk, daar door mij niets wordt betaald. G. L. van Dijk Herenstraat 53. Alles op het gebied van gla* in lood. .Aa-Ve' Glas-ln-lood- bedrijf. West Frankelandse- straat 16, telefoon 66280, Uw mes of schaar bot? „So lingen" slijpt en knapt, ze op. Slijperij en Staalwaren- handel „Solingen". Broers- vest 57. Telefoon 55193. Wie echt kiezen wil, heeft geen keus. Die moetcaar „Solingen". Scharen, messen, Gero Specialist. Broersvest V 57 Telefoon 55193. „Alja" kleedt het hele gezin keurig van pas, precies naar,., de zin! Broersvest 111, Schie- dam. Telefoon, 67416.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1