Voor het een „o van nieuwe sport-complex ÜS62Ï mm Biljart-uitslagen J! L Aanleg houten voetbrug over de Poldervaart J. van Unen speelt al een halve eeuw in Vernuftige Chris heeft Hs met knipperlicht mmm Zes mannen-inet-schorten poederden de baby en schikten de bloemen 16.000ste Koeriersters I kanttekening AGENDA Met een serenade gehuldigd Contact bij Alg. Ned. Kappersbond Arbeiders-avond school opent WALDO-RljSCHOOL 69915 Lés in verzorging voor Yrouwen groep van de P.v.ti.A. Opgeheven wegen Burgerlijke Stand Dappere vaders op de Femina. Arbeidsmarkt in augustus Val met bromfiets Fiets gestolen Atoomenergie en onze scheepvaart Afscheid bij G.E.B. voet in van staaldraad a. PERSOON voor magazijnadminisfratie b. MAGAZIJNBEDIENDE IJZERWERKEN gevraagd JACHTBOUW MOERMAN, Gouka ■Eiken broek Valkenstein RuggenberS v:. Dtiijl' Hardinxveld de Haas Koevermana Vredebregt de Meerseman den. 'Dunnen. 75 73 51 12 1.43 Kempers 65 65 51 6 1,27 W,.den Dunnen 55 ,45 42 5 1.07 Edelenbos--65 -65;-" 42 8 1,54- Bakhui» .Post Bakhuis POst;.: Webers 55 52 58 4 0.85 Boomers - 75 75 '58 .'.11 11-21 Zwaan*- Ij:;' .55 .55 43^ '9 Ut v. d Dubben 65 ,6343 i 9 1.4f Uitslagen van 3 banden 'wedstrijden: Afd: XI.. v. Soelen "3B 36 66 4 0.54 2 Sehewe 30 29 66 2 .0.43 C Dries Kerklaan Nu de aanleg van het complex sportvelden bij de Polder vaart zover is gevorderd dat binnenkort de eerste terreinen in. gebruik genomen kunnen worden, heeft de gemeente spoed gezet achter de aanleg van de toegangswegen naar het com plex. De hoofd-toegang wordt gevormd door de reeds redelik! goed met een auto te berijden weg die by de Schiedamseweg vlak bij de Blauwe Brug begint. Maar daarnaast is er ook ge dacht aan een „doorsteek" binnendoor. Hiervoor beeft Ge meentewerken de houten voetbrug ontworpen over de Pol dervaart, recht tegenover de torenflat en achter het houten npodgebouw van het rJc. lyceum» Deze brug nadert nu reeds zijn voltooiing. Het wordt een rustieke brug-, van het zelfde model zoals er reeds en kele over de Poldervaart zUo ge slagen: btf het oude gemaal naar het complex volkstuinen en in Kethel ln het recreatie-oord. Een type dat prettig aansluit by het landelijke karakter van de omge ving. Over deze brug kunnen de voet gangers (fietsers zullen hier moeten Als het nog niet zo duidelijk tot x x u is doorgedrongen, dat de herfst zijn intrede heeft gedaan, dan kunt u dat (desgewenst) aan de Wa rande ervaren. De schooljeugd is daar actief geworden met het gooien van stenen in de kruinen van de kas tanjebomen. Dat betekent dat de kas tanjes rijp zyn en dat de herfst er is. Mag ons ouderen dit herfst-symp- toom al bij voorbaat met enige kom mer vervullen over de aanstaande winter en de kolensituatie, de jeugd dartelt en onbekommerd verder (ge lukkig!). Begerige ogen turen naar hetbladerdak, waarin de begerens waardige 'groene vruchten ternau wernood te onderscheiden zijn. Kwie ke jongensarmer, keilen de stenen door de lucht hoog in de toppen van de bomen en het mag even duren komen dóen ze die kastanjes. Met doffe plofjes springen ze op de grond en door de k lap soms direct ai uit hun groene jasjes, zodat ze daar maagdelijk en bruin liggen, gereed voor een enerverend spel, dat begint met een paardentoom van kastanjes maar verder zijn einde niet kent Want kinderspelen met kastanjes zijn er vele. Over die kinderspelen gesproken (waarover de heren sociologen zich meer dan eens het hoofd breken), is het u ook opgevallen??-Ik bedoel dat' op de 'handen staan tegen een muur van kinderen, overal in de stad en dan nog wel in-het bijzonder van mei&jes. Waar komt die hartstocht van de wercld-op-zija-kop zien nU toch ineens vandaan? Zijn het de gymnastiekleraren, die dit in* de mode hebben gebracht? ik vraag het me met belangstelling af. Wat ik u wel kan vertellen, is dat ook de jeugd in de provincie Groningen be langstelling voor het op de handen staan aan de dag legt. Zijn er Schie- dammertjes naar het Noorden ge weest om hun mooie spelletje over te dragen? Ik weet het niet; de socio logen mogen:er zich het hoofd over breken. - afstappen!) van de Troelstralaan en de Burg. van Haarenlaanin Nieuw- laiiü over de Poldervaart kunnen komen. Over de brug splitst zich het piad. Links gaat een weg naar het complex .volkstuinen, dat zo een tweede verbinding krijgt naar het zuidem -Rechts gaat het weggetje langs de Poldervaart (die hier een stevige beschoeiing krijgt) ónder de spoorbrugdoor, Br wordt voor ge zorgd dat het passeren van deze brug op makkelijke .wijze, zelfs op de fiets,; kan geschieden. - Docrr deze brug zullen, .de sport- liefhebbers, tenminste diegenen die er - geen auto op na houden, langs een kortere weg bij de sport velden kunnen komen. Maar ook de wandellief hebbers kunnen htm .voordeel .doen met deze brug. 'Voor.'keri'immers wordt het grote sportcomplex als het ware „ont sloten". Want veel .bezoek heeft- men daar tot nog toe beslist niet gehad. Het is er nu nog waf'kaal, maar wanneer de boompjes en de heester-bosjes wat groter zyn,-dan zal het er een heel aardig wandel terreinwordenNet zoals het sportcomplex aan de Oude dijk,: een meesterlijke creatie van -.onzer. Plantsoenendienst, het eindpunt is van menige wandeling. GROTE BRUG Nu we het tochóver bruggen-; hebben: methet voorbereidende werk voor de aanleg van de grote brug over de Poldervaart, die, de Blauwe Brug in de toekomst zal; vervangen; is een begingemaakt-- Namelijk het vervaardigen van de zg.„zandpalen" - voor de opritten naar die brug. Volgend jaar zal de aanbesteding plaats hebben/ maar het 'is nog niet te zeggen •wanneer- de.'brug gereed komt•yy.f..- In het komende wegenplan tus sen Schiedam en Kethel, dat sterk zal afwijken van de bestaandewe gen, zal de nieuwe brug i toegang geven tot de grote weg naar Vlaar- dlngen, de provinciale wer naar, Den Haag -en Ook op de komende. Rijks weg 20 van Rotterdam naar Hoek van Holland. Maar dat is - nog een plan voor de verdere toekomst VOOR HEDEN: Apothekers nachtdienst: Apotheek Gouka. Hoogstraat 29. Bellen by ongeval: GG. en GJX Tuinlaan 80 .telefoon 69290. Politie-alarnmuminer: 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en .Bibliotheek. Lange Haven: Ge opend iedere werkdag (behalve maandag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve woens. dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend Iedere dag (behalve maandag) van 2 tot. 4 uur; iedere avond (behalve donderdags en zaterdags) van. 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Expositie eigen werk.:1 Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur;,, -- BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Gekweld geweten". Monopole, 2, 7 en 9 uur ,.De terug keer van het monster". VOORSTELLINGEN Arcade. 3 uur: R.K. Bond van be jaarden, filmvoorstelling. Musls Sacurm, 8 uur: R.K. Midden standers, vergadering. Irene, 8 uur: B.B. contactavond. Geb. Chr. Soc. BeL, 8 uur: Motor club Schiedam, clubavond. Café Tbalia, 8 uur: Biljart-toernooi. Over deze houten pijlers, xn de Poldervaart geslagen, zal de houten voetbrug lopen,.die Nieuwland verbindt met het nieuwe sportcomplex.Rechts de stalen spoorbrug waar de rerbindikgatoej? onderdoor loopt. - 'v:*-!--y- v ~f< - - .y Het harmonie-orkest „Oefening Baart Kunst" heeft gisteravond het. oudste lid, de heer J, van Onen, geëerd. Daar wa» ook wel reden, voor want de heer Van XJne» Is vyftig Jaar lang actief lid geweest van dit muziekgezelschap, dat zelf maar Iets ouder is, 56 Jaar. Zoals het een goed- harmonie-orkest betaamt is deze hulde betuigd door een grote serenade Voor de woning van de jubilaris. Reeds lang te voren heerste er bij het Lorentzplein, op de Prof. Ka merling Onneslaan, waar de jubi laris op nummer 90 woont een op gewekte drukte, dat .de climax be reikte* toen het orkest.- voorafge gaan door de drumband en verlicht door. twee lantaarns aankwam. Voor het opengeschoven raam luisterden de jubilaris 'en mevrouw; Van Unen naar de daar ten hore gebrachte muziek, waarbij natuur lijk ook het oude Lang zal hij leven.' 'niet- «ontbrak.Het bestuur met voorzitter K, F. van. Pelt voor op is nog even. naar "binnen rgewipt om de, jubilaris de hand te1 drukken en hem namens O.BK; een. fraaie schaal aanbood, roet fruit gevuld. De heer Van Unen stamt: uit een muzikale familie en daarom is het te begrijpen dat hy reeds op elf jarige leeftijd zich'- bij - een orkest aansloot Dat was in'1900; ln 1906 is hij echter lid geworden van O.B.K. en daar is hij een halve'eeuw lang blijven spelen op zijn alt-saxofoon. In die tijd heeft hij aan heel wat concoursen deelgenomen1 en'.'O.B.K. zich.' zien, (of-'horen!) opwerken'tot een eervolle plaats in .de Vaandel- afdeling van de Kon. -. Ned.Fede ratie van Harmonie, en' Fanferege- zeischappen. Een hoogtepunt "in, de geschiedenis van O-BK, wordt wel, gevormd door de zeer succesvolle reis. die in .1950 naar .Kopenhagen is gemaakt. .Dat was *hog ónder leiding van de kort - geleden ver scheiden dirigent I.'C. M,, Feltzer, Maar ook persoonlijk heeft de heer.. Van Unen „lauweren geplukt met zijn saxofoon. Zo bijvoorbeeld cp het jubileum-concours- van het Delfts©-1„Crescendo" in J1927 waar de heer Van Unen door omstandig heden alleen kwam te staan tussen honderden andere solisten. Hijfpres- teerde het toen om 49 van'de totaal 50 punten in de wacht'te slepen met zijn spel en zo niet alleen de eerste prijs te verwerven maar. ook de lof van de jury, .„v .De l?-jarige Chris Limburg uit de Dwarsstraat 5 is op het idee ?ekomen om knipperlichten aan zijn fiets te monteren. Met zijn vriend on Maöielsen uit de Steenstraat 2 heeft hi) het idee uitgewerkt. Het resultaat laat Chris op bovenstaande foto zien. Voor aan zyn fiets onder de lamp heeft hij een dwarsstahg beuestigd met aan beide uiteinden een lichtpunt, dat voldoende zichtbaar is. Aan het achterspartbord bij het achterlicht is een dergelijke stang op dezelfde wijze beuestiga. Door een schakelaar aan het stuur te verzetten, kan Chris de lampjes aan de linker of rechter kant 1 aten branden, al naar oelang hij links mf rechts af moet. Zelfs kan hij de lichten laten flikkeren, maar dat faat nog niet automatisch. Chris wil dat met 2(jn vriend echter nog wel in orde maken en de installatie nog verder perfectioneren. De ver keerspolitie' heeft de vindingrijke jongeman al een compliment ge maakt, toen hij zaterdagavond knippcrlichtend door de stad reed. De SchJedamse afdeling van de Alg. Ned. Kappersbond heeft gister avond een contact-bijeenkomst ge houden in hotel Beijersbergen. Het is voor het eerst dat een dergelijke avond gehouden is in Schiedam en het bestuur hoopt maar dat na deze „proef de vriendschapsbanden tus sen de kappers wat strakker aange haald kunnen, worden; Van de zomer is er reeds gezamen lijk'een uitstapje gemaakt en-dat is bést bevallen zodat'er allé hoop is dat de betere samenwerking "zal sla gen;'4'" De voorzitter van de contact-com missie, de heer W- G. Haak opende de avond,waarna, de afdelings-voor- zitter de heer. H. van Druten het doel van "de avond néder uiteenzette. Daarna hebben de kappers en hun dames zich goéd geamuseerd met spelletjes, terwijl er ook braaf ge danst is op muziek van het trio.Bert Groenewegen. Het was eep geslaag de eerste contact-avond, daar was men het over eens. De Arbeiders-avondschool die Ih samenwerking tussen het Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling, de P.v.dA. en het N.V.V. te Schiedam is ingesteld zal binnenkort beginnen te draaien. De: eersteklas begint vrijdag as. en de tweede klas volgt op dinsdag volgende week. Voor deze school zijn reeds het nodige aantal inschrijvingen binnen, maar er is nog plaats over: voor an dere" liefhebbers, die via deze instel ling hun kennis van het onderwijs willen opfrissen. Inschrijving kan: geschieden bij hét secretariaat- van de Bestttimdërsboh4, C. v. d. Hoek. -Vla'ar ding er dijk 57a én bij de. voor zitter van het schoolbestuur, de heer A. Ouwënéèl,~ Galileistraat 45a. Keuring militaire dieast Alle .In 1937 geboren mannelijke personen in Schiedam dienen, voor zover zij niet reeds een persoonlijke oproeping daarvoor ontvangen heb ben. zich r voor. .1 januari1957 te .melden op het gemeente-secretarie (atd. militaire, zaken) voor de keu ring voor miltaire dienst. Aldus is door de burgemeester van Schie dam bekend gemaakt. (Advertentie l.M.) Voor een bescheiden akntal 'dames van de Vrouwengroep van de P.v.d.A. heeft mevrouwJ. H. Duy- kers-Kranenburg, directrice van de Huishoudelijke Voorlichting te Rot terdam, "dinsdagavond een" causerie gehouden over het onderwerp „Van top tot teen". Het was een leerzaam en interessant lesjé voor huisvrou wen. waarbij de verzorging van het lichaam „Van top tot teen" ter spra ke werd gebracht. Dat een mooie raake-up niet al leen zalig makend 'is en dat het zeker in de eerste plaats nodig is voeten, handen en haar een goede verzorging te geven, toonde mevr. Duykers duidelijk aan. Er goed ver zorgd uitzien geeft een gevoel van eigenwaarde, terwijl bepaalde euvels (aan de voeten b.v.) de oor zaak van een slecht humeur kunnen zijn. Mevrouw Duykers benaderde haar onderwerp als het ware van binnen uit en hield een spiegeltje- voor, waarbij ook diverse artikelen kri tisch werden bekeken en bepaalde advertenties -aan kritiek werden on derworpen. Met veel belangstelling volgden de sanwezige dames de uit eenzetting van mevrouw Duykers. Mevrouw G. Bos-Van Ringen sprak een kort openingswoord. - Per lAoktober zal het pad dat de Parallelweg- met de Laanslootse weg verbindt en ook de Laan van Spieringshoek, gelegen, tussenDam- laan en de Torenflat voor het open baar verkeer gesloten worden. Gede puteerde Staten hebben het.besluit van de gemeenteraad hierover GEBOREN:Aaltje JG'.: N. v. d. Bös en P.-Groeneweg: Johannes C,- z. v. K. de Visser èn E. "Wï v. d. Torren.- OVERLEDEN: W. Vygeboom, 2 W. H. Janssen 45 j. Een paar jonge huisvaders bezig met het arrangeren van een sma kelijk slaatje. De Resultaten mochten gezien worden Zes moedige mannen hebben Maan dagavond op de, Femina in Ahoy' gezorgd voor een half uur vol-uit bundige', vreugde. Honderden men sen stonden'te kijken hoe deze huis vaders. huishoudelijkedingen deden, variërend van babybips-poederén tot bloem en-schikken. L*n aat geleurde dan nog allemaal.in: ibédstrydtfer- band. Het dwaze schouwspel was 7^5! Marktkoopman Beer, deelnemer aan de test op hnlshoudeiyk ter rein, bekijkt de bloemen eens die hy gaat schikken, Hy typeer de met z'n schortje en x'a «gaar de wedstrijd...» te 'danken aan een ideetje van de jonge ars. J. Hof matin van -de stich ting Femina, die zelf trouwens deze sfryd. van mannen-met-eeTi-^chort- uoar mééstreed: 'De moedige mannen dromden naar voren toen spelleider Bob -Wal- lagh bezoekers uitnodigde mee te doen aan deze test, die normaal iedere middag en avond wórdt ge houden maar dan uitsluitend voor vrouwen. De heren kregen een schortje voor, en drie konden ge lijk beginnen met het arrangeren van een slaatje. De anderen werden verwezen naar de afdeling bloemen- schikken en naar de als baby die nende pop. ;:-'VvV:> Onder luide by'yal, doorschoten met adviezen, Van het publiek kloe ten de mannen zich van hun taak, In luttele minuten voorzagen ze de pop van, poeder en luier, mikten ze mayonnaise, tomaat, ei, sla en nog het een en ander zo mooi mogelijk op een .,bord, of própten zij een vaas wol-met 'bloemen. Een' der deel nemers, .marktkoopman Beer, lako- niek'eti .geestig, rookte daarbij rus tig z'n dikke sigaar. In tegenstelling tot de anderen, die expres een klein vaasje kozen, pootte hij een grote vaas vol'bossen bloemen. Bobt Wallagh 'nam deheren ten slotte nog een toefhig 'ernstig ver hoor af (gepofte gort bleek op de pof gekochte gort te zijn) en kon deelnemer vd. Sluis als winnaar aanwijzen. Prijs:, twee Femina-lepel- tjes. En gul applausvan hetpu bliek, Uitslagen van de gisteren gespeelde partijen voor1 de competitie in aftj. B ,ynl<. .B-Unie A:'...' De Ruiter V. d. Lely Veenendaal Giesker Afdeling E, KI. Confiance-JtES.: len; Herderr: «5 i®5. 36 26 den :Dunnen Kempers KVO B-SVO A: 36 36 100 3 0.36 2 - 30 24 100 2 0,21 0 bij de drie banden spelers Schlkbof Vralda Op 30 augustus 1956 stonden by het Gewestelijk Arbeidsbureau .Rot terdam nevenbureau Schiedam 1 in geschreven .79 mannen .en; 23. vrou wen, van wie er resp. 63 en 5 geheel werkloos waren. Het aantal inschrij vingen gedurende de maand septem ber bedroeg 127 mannen en 54 vrou wen; geplaatst werden 83 mannen en 31 vrouwen; afgevoerd werden 31- mannen en 14 vrouwen, zodat op 27 september nog ingeschreven stonden 92 mannen en 32 vrouwen, van wie er resp. 77 en 9 geheel werkloos wa ren, ■- --v V' tv .u Gedurende de verslagmaand wer den ontvangen 68 nieuwe aanvragen van werkgevers voor mannen én 54 voor vrouwen, terwijl'op: 27 septeni-; ber nog 2136 aanvragen voor mannen en 153'voor vrouwen als onvoldaan stonden geboekt. - Voor emigratie "werden ln septem ber 3 nieuwe gevallen genoteerd, ter wijl 4 gevallen werden, afgewerkt, op 27 september waren, nog 6 geval len in behandeling. De 26-jarjge -acguisiteur N. C. v. L. uit Den Haag slipte gisteravond omstreeks'.half negen 'niét zijn brom fiets op de singel en kwam te val len. Hy -kreeg een scheurwond aan zijn kin en .schaafwonden.-Na door dokter Ormel behandeld te'zijn. kon bij huiswaarts keren. Dc bromfiets werd licht beschadigd. Gisteren. i& de -fiets gestolen van de 14-jarige p. J. C. de K. uit de Warande. De fiets stond voor zy.rj woningaande Warande. Eikenbroek Ruggenberg De stand is als volgt: AM. l: Ruggenberg 4 3 0 t 6 Van Duyi 3 2 o O 4 Simons 3 3.01 4 Valkenstijn 3- 1- 1 -1 3 Eikenbroek 4 i1 3 3 Gouka 3.1 0 3 2 Hardinxveld 3 0 0 3 0 am. n Schikhof. 2.'.. Z:Y Ó'-- 4. Knijpers y 1 Xr, 0 0' 2 Kerklaan 1v■!?-.: 9 0 2 v. Soelen 2 1. 0 '1 2' Waida 2 .1 0 1 2 Dries 2 0 0 2 0 Sehewe 2 0 '0 2 0 Uitslagen partijen om het Districts- kampioenschap 3e klasse libre. Atd. 1: .Eggelmeijer 100 85 52 12 1.63 v., BnUren 100 100 52 10 1.92 In 'afdeling 2 verloor Korpel (Eureka) van Groen (OBK), terwijl Stmons (EN) en den Dunnen (KL.C.) in' 55- beurten remise speelden. Ten slotte verloor Grava (Raadhuis) van v. d. Zande (Vgb). DEN HAAG Naar het A.N.P. uit betrouwbare bron vèrixeemt, is er overleg gaande tussen het Reac torcentrum Nederland,- de Neder landse Redersvér eniglng en het studiecentrum voor scheepsbouw en navigatie T.N.O. Dit overleg 'heeft ten doel te komen tot oprichting van een studiegroep die zal nagaan, welke perspectieven de toepassing van atoomenergie voor de scheep vaart voor1 Nederland biedt. ïn de haven van Rotterdam Is vanocht«nd het 16.066ste Schip yam dit jaar binnengekomen. Het .was het 4069 brt. metende au. „Schau- enburg" van de;redery H. Schuldt te Hamburg, dat met een lading stukgoed van Tamplco kwam en, ligplaats koos in de Merwedehaven.; Vorig, jaar kwam het 16.000ste schip op 16 oktober binnen Het was het Zweedse schip „Bifrost". Op maandag 1 oktober nam mej. A. C. Kagenaar' ha .een 36-jarige diensttijd wegens pensionering af scheid van het gemeente-energiebe drijf, Zij werd door verscheidene sprekers, o-a. de heer D. Dooremans, als vertegenwoordiger van de direc tie, toegesproken. De heer F.'A,. v. d. Roer bood haar-namens het-per- soneel als aandenken een uurwerk aan. Na het dankwoord van 'de scheidende bleef men nog ècn -uur tje gezellig bijéeni,; v 'r De .achttienjarige J." van J dér Giessen -uit' Giessendam heeft .op het terreinvan deHaarlemse wa terleiding' ih;Overveen-een van zijn voeten .- afgekneld. Hetongeluk - ge beurde.. tijdens het, afladen van waterleidingbuizen-die;, van een. vrachtwagen werden^ gerold. De werklieden gebruikten daarbij, een staaldraad; om de vaart van de rollende buizen af te remmen. Door onbekende oorzaak heeft de draad een lus gevormd die werdaange trokken toen een. van de buizen, die reeds op de grond lag,, verder rolde. De heer van der Giessen stond op dat' moment met een van zijn benen in dé .lus. In ernstige, toestand werd het slachtoffer naar het marinehospitaal in Overveen overgebracht. GEVRAAGD: Aanmelden: SHIPS RADIO SERVICE Adm. de Ruyterstraat 29 - Schiedam - Telef. 65670 Het-tramverkeer in de richting zuid met de lijnen. 2. 3, fl en 12 heeft vanmorgen ongeveer een uur ver traging ondervonden, doordat op de oprit van de Varkenoordsebrug de as van een vrachtauto brak. Een takelwagen - moest er aan te pas komen om de auto te verwijderen- HOOFDSTRAAT 30 - SCHIEDAM Na 6 unr: Rubenslaan 4 - Telef. 68868. Fotografie Rolfilms vergeten? Automaat "staat voor u klaar. Alle soor ten films Foto K v. Vuu- ren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K» van Vuuren. Hoogstraat 106, tele foon 66720 In spoedgeval des gewenst in 1 uur klaar Personeel gevr. Wij vragen voor dirèct nette werkster :.voor 4 ochtenden per week. N.V. Kleedingma- gazijnen .v.hM Gebr. .Bervoet" Broers vest 59, Schiedam. Woensdag 3 oktober 1956'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1