I Holland uit 'n grote brand ontstaan en Eén miljoen doppen per week de fabriek uit! Leerlingen beelden hun gedachten in gips uit als ware beeldhouwers Tafeltennis-competitie gaat w De Bazaar Oud-wethouder v. d. Kraan plotseling overleden Doktersflat aan aan Koeriersters BIJ HET 50-JARIG BESTAAN IS Mooi werk Veel wijzigingen in de teams Voorganger chr. vakbeweging werd bouwer van het Tuindorp Meer instrumenten voor Harpe Davids Filmmiddag voor de katholieke oudjes Het nieuwe post-agentschap Contacten bij de Motorclub Bromfiets botst op motorrijwiel inbreker"verbasï Toneelwedstrijd „Helpsters" in bet B.B.-verband Last voor IvAO NVV-f eestavon el Kind verdronk in een sloot Fietser onder auto UI SCHIEDAM EEN BRIL Pas op F Op is woor in do maand* HOLLANOm VITAMINE MELK Donderdag 4 oktober 1956 95 99J H ET klinkt misschien wat wonderlijk, maar der Capsulefabriek Hol land te Schiedam, die thans vijftig jaar bestaat, dank aan een grote brand. heeft het ontstaan te In het jaar 1906 brandde in Tilburg af de Capsulefabriek „Tilburg", eigendom van de heer P. Verbunt. Agent voor deze fabriek in Schiedam was de heer L. van den Toom, eigenaar van een kurkenfabriekje. Na de brand in Tilburg nam de heer L. van den Toorn contact «p met de beer Verbunt en het resultaat was, dat in Schiedam werd opgericht de Com manditaire Vennootschap Capsulefabriek „Holland" met als beherend vennoot de heer L. van den Toren en als commanditair vennoot de heer F.'Verbunt. De verbrande machines werden opgeknapt en in oktober 1906 le verde de fabriek in Schiedam.de eerste capsules af. Het begin was zeer bescheiden. Op een stuk grond aan de Schie, geheel ingeklemd tus sen woon- en pakhuizen werd een fabrieksruimte opgetrokken ter grootte van io x 16 meter. De krachtbron voor de enkele machines was een zuiggasmotor. Aanvankelijk werden slechts blanke capsules ge maakt, de gekleurde capsules be trok men van een Franse fabriek in Bordeaux. Daar de heer L. van den Toom ziekelijk was, kwam deleiding van de fabriek in handen van diens zoon, de heer W. H. van den Toorn senior. De vader hield vanaf zijn ziekbed een oogje in het zeil, maar reeds in maart 1908 sloot hij voor goed de ogen. Ape eerste afnemers van capsules waren de Schiedamse distillateurs, welke in die jaren in steeds groter getale gingen exporteren. In de oude boeken vinden wij ze allen terug, AL spoedig ging men ook'zelf de cepsules kleuren. Dit gebeurde door meisjes, die met een kwastje telkens een op een spilletje rona- 1 draaiende capsule de gewenste kleur •gaven..;.'.-, Eerste export Toep de- fabrieksruimte te. klein werd. werden verschillende panden' aangekocht, als eersten een kolen- meterspakhuis aan de Schie en een boek'enpakhuis aan de Kinderbuurt. De heer W. H, van den Toom woonde in de. eerste jaren nog op de Korte. Haven, 'kocht later het. woonhuis Schie 88 met - zijn oude hopten gevel, die thans nog:intact is.' Reeds in .1908 vinden wy de. eer ste exportzending en wel naar Yo-, kohama. In 1910 werd geëxporteerd haar Zuid-Amerika. Duitsland, En-, geland en België. De eerste wereld- DE personeelsvereniging van de N.V. W, A. Hoek's Machine- - en Zuurstoffabrie- ken, heeft in samenwerking- met de .directie een lof waar dig initiatief ontwikkeld, dat van harte voor nauolgrino wordt aanbeuolen. Ten bate van het Nationaal Comité- Kinderverlamming in Den. Haag heeft men een.actie on der het personeel ingezet, die ,:nïi al reeds ruim f500,heeft: opgebracht in het hoofdbedrijf te Schiedam en de nevenbe- drijven in andere plaatsen. Het/ uiteindelijk bedrag; dat uit de bus komt, zal door de directie toorden verdubbeld! Een foldertje- in het loon- zakje maakte de personeelsle den op de actie attent. Eén uur werkloon, of een vrijblij vend bedragstorten voor de bestrijding van de kinderver lamming, dat. was 'da leus. Giro-nummer 969 van het Co mité in Den Haag, ts by Hoek een begrip geworden. Hulde ■voor dit mooie taerfe van mij en ongetwijfeld - vele an deren.' oorlog bracht vele moeiijkheden met zich, vooral met betrekking tot de grondstofïenvoorziening, maar men wist toch de fabriek draaiende te houden en men kon blijven, expor teren. De na-oorlogse jaren brach ten voorspoed, de fabriek breidde zich uit en nieuwe produktiemetho- den werden bedacht en doorgevoerd. Zo ging men b.v. de capsules ma chinaal kleuren, hetgeen een grote voorsprong opleverde pp de con currentie, Een Duitse machine, waar mede in de oorlog granaathulzen werden gekleurd, bracht de heer Van den Toorn op het idee dat een' dergelijke methode ook voor capsu les bruikbaar, moest zijn. Wijziging Nadat de heer Van den Toom zich financieel onafhankelijk had gemaakt, werd in 1928 de firma om gezet in een familie N.V: de N.V W. H. van den Toom's Industriële Ondernemingen. In 1936 werd de kurkenfabrïek L. van den Toom aangekocht van mevrouw de wed. L. van den Toom en als kurkenfa brïek „Schiedam" in de N.V on dergebracht. T} E crisisjaren en spoedig daar- ■V na de tweede wereldoorlog wa ren uiteraard voor het exporterend dig. bedrijfsklaar, zodat in' 1945 weer met alle energie kon worden, be gonnen. Het herstellen van de betrekkin gen met het buitenland en het win nen van nieuwe afzetgebieden eis ten veel inspanning. Thans wordt de directie gevormd door de heren W; H. van den Toom senior, ir. W, H.; van den Toorn en F. J. van den Toorn. Een miljoen Het personeel bestaat uit pl.m. 140 personen, waarvan de helft vrouwen en meisjes. Er worden 1.000.000 capsules per week gemaakt. Ongeveer 80 pet. wordt geëxporteerd naar Frankrijk, Engeland, Duitsland, Ierland, U.S.A., Canada, Zuid-Afri ka, Zweden, Marokko, Egypte en Cy prus. De Capsulefabriek „Holland", par ticipeert in de N.V. Capalux, welke in licentie een geplooide aluminium' capsule fabriceert. Voorts wordt ge werkt aan de ontwikkeling van een nieuw type aluminium capsule, waarop reeds verschillende octrooien zijn verworven. Ondanks twee wereldoorlogen en de grote crisis van de dertiger ja ren, ondanks alle weeën welke ge boorte en groei natuurlijkerwijze' meebrengen, bestaat het bedrijf thans 50 jaar, dank zij de energie van W. H. van den Toorn senior, en van'al len, die in deloop der jaren hun beste krachten aan het bedrijf heb ben gegeven. Viering: VRIJDAG 5 oktober Iser om 8.30 uur een plechtige H, Mis. Daarna zit de. directie met personeel,' en gepensioneerden aan een fees telijk .ontbijt,: terwijl er. 's avonds een feestavond is en de dag beslo ten wordt .mét een bal. Onder het personeel en .gepensioneerden be vinden zich de heren M. Zonhoven enG. Hengst, die. er vanaf het eer ste begin bij zijn geweest. Er zijn nog vier personen, die hun 40-jarig jubileum achter de rug hebben, ter- VOOR DEDEN: Apothekers nachtdienst: Apotheek Gouka,Hoogstraat 29. Bellen bij ongeval: G.G. en. GD., Tuinlaan EO. telefoon 69290. Politle-alarmnummer: 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: Ge opend iedere: werkdag (behalve "maandag), van 9.30 tot 4.30 uur en Iedere, avond (behalve ..woens- 'aags en zaterdags) van 7;.tot 8.30 uur. Zondags gesloten. E.K, Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur; iedere avond (behalve donderdags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum; Expositie eigen werk. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage, alleen 8.15 uur: „Gekweld geweten",- ;4! Monopole, 2,. 7 -ën 9 uur „De terug keer van het monster"; VOORSTELLINGEN Passage, 8 uur: Toonkunst-concert met -R.Ph.O. Musis Sacrum, 8 uur: Kath. Kring. Lezing met. film. Irene, 8 uur: Wijkgemeente V. Film-, v avond. Amstelbron, 8 uur: Gew. Arbeidsbu reau.- Emigratie-voorlichting. bedrijf niet rooskleurig. Gelukkig wijl er meer dan tien mensen zijn bleef het produktie-apparaat volle-1 met een -25-jarig dienstverband. In een vitrinekast in één der.lo-- kalen van onze RHBS staan belang wekkende uitkomsten van vormge ving in gips. Overtuigd dat dé op voeding van de jeugd op het gebied van deestetische vormgeving een aangelegenheid ïs dié de volle be langstelling verdient heeft deteken- uiterste concentratie Nu de winter weer in aantocht ïs, neemt ook de activiteit van de Sport verenigingen die de'binnensporten beoefenen, weer toe. Zo ook bij de tafeltennissers; medio oktober zal de competitie weer aanvangen. Wij zijn zo eens wezen neuzen bij de diverse verenigingen en het blijkt al direct dat er .vele veranderingen plaats-hadden in de eerste teams; in het bij zonder bij de drie eerste klassers. TCK heeft dóórhet vertrekvan zelfde opstelling uit als vorig sei- Plooy en-Verlinde, twee wijzlgin- 1 gen. Kriert v. Dijk maakt nu 2ijn rentree in het eerste terwijl het team verde- gecompleteerd wordt door debutant Schilperoord. Wlm dz Winter is di- enige speler uit het team van. vórig seizoen. Ook bfj de vereniging Ready komt het eerste team in andere samenstel ling uit. Braak en Fcet spelen het nieuwe seizoen voor een andere vereniging Hit Vlaanüngen. De ge broeders v. <L Poort staan nu opge steld, terwijl Wim Brunlng en André Gouka, twee eerste-team-spelers, die momenteel in militaire dienst zijn, het eerste om beurten completeren. NOAD, dat geen spelers zag ver trekken, heeft ondanks dat toch zijn eerste team gewijzigd.- Kees Marij- hen, die sinds de oprichting van de vereniging in het eerste heeft ge speeld. komt nu voor het derde uit Daan v. d. Oever is verhuisd naar het tweede.Dik Aaldtfk is. in het team gehandhaafd terwijl Han Hazelzet in het eerste ia 'gekomen met Jan\Verategen. De tweede klasser PTTS heefteen wijziging - ondergaan. Hun derde man Bram Luteynen. de: reserve voor het eerste, v. Koeverden, vzyn In verband met hun werk de slad uitgegaan -en nu komt hier voor in de plaats despeler Valk. Het ge promoveerde wilton komt in de- zoen, hl. Wim Msassen, v. d. Brink, Piet Boer en Wim Groeneweg, De vierde klasser TSF, die in verband met de te klein geworden speel ruimte in de v. Beverenstraat thans ook onderdak heeft gevonden in de v.m. Koopmansbeurs, komt met het eerste team in de -volgende samen stelling uit. Aad BaliijnS, Kees Bik en Jan Hultzer. Dus nagenoeg het zelfde team als vorig seizoen. Over het: algemeen zijn er due nogal wat wijzigingen. Waarbij wij direct moeten vaststellen dat deze wijzigingen nog altijd versterkin gen rijn. Wij rijn dus benieuwd wat de resultaten: zullen. zijn van: de plaatselijke verenigingen. Dit zal wel het laatste seizoen zUn, dat de verenigingen vaa de Beurs gebruik kunnen maken, zulks in .verband met de Instelling van een Gedistilleerd Museum. Waac de tafeltennissers, die momenteel in de Beurs spelen, dan onderdak moeten zoeken 1» tot op heden nog niet be kend. - Verder werd ons door deCBTB, de icommisrie voor het behartigen van de tafeltennisbelangen tn Schie dam, medegedeeld dat iedereen, on-. verschilWö of hij Hd is uan een tafeltennisvereniging of niet.', iedere raterdaomiddap in de gelegenheid wordt gesteld om in de Beurs een partijtje-te speten. leraar de heer A. C. H. Slot* jr. het onderwijs steeds jnieer/.. in déze 'rich ting gestuwd.7'Reeds ie lang is er onvoldoende 'aandacht besteed aan de smaakontwikkeling van de leer lingen in het algemeen. Daarom ook heeft de heer Albert Slot de leer- lingen de laatste drie; jaren met gips laten werken om eigen gedach ten. en ideeën vorm'; te geven en zodoende tot een beter begrip van kunst en kunstnijverheid, te komen. Is er iets mooiers denkbaar dan het zelf scheppen en haar eigen in zicht in stof iets uit te beelden? En ook: hoe. belangrijk is het voor de smaakontwikkeling die toch later by het inrichten van een eigen woning met kunstnijverheidsprodukten aan gesproken- zal moeten /worden. We hebben de leerlingen van de middelbare meisjesschool die ook in" het gebouw zijn gevestigd bezig ge zien met hun creatieve arbeid. Het "was een louter genoegen om de meisjes met overgave-bezig te rien "met het bewerken van het gips dat in. blokvorm in metalen bakjes is geplaatst. De moeilijkheden waar mee een beeldhouwer te kampen heeft zijn ook hier aanwezig op ver kleinde schaal. Alles wat weggesto ken wordt van het gipsbiok is defi nitief (wat bij boetseren zeker niet het geval is). Hoewel de weerbar stigheid van het materiaal tot een minimum beperkt is zijn de proble men van volumen, modellering en vormritme in wezen dezelfde-als bij de beeldhouwkunst zo vertelde ons de hèer Slot. De aankomende volwassenen vra gen zich (in tegenstelling tot het kind) het hoe en waarom af en hebben behoefde hun vormgeving ook in onderlinge gesprekken te ver dedigen of te becritiseren. In hen leeft de drang om de achtergronden van' de hedendaagse' beeldhouwkunst- te leren aanvoelen en begrijpen. Door de grote vrijheid die zij in eigen werk hebben krijgt dit een persoonlijk karakter. Soms komt er de. twijfel, maar dan staat-de heer Slot gereed die wyst op de moge lijkheden die in het werk aanwezig zyn en helpt zoeken naar een op lossing. Deze afdeling estetische vorming van de RHBS heeft ongetwijfeld grote invloed op de smaak en het oordeel van de leerlingen die door deze zelfwerkzaamheid meer begrip en inzicht krijgen in de hedendaag se beeldhouwkunst. v. Er wordt hard gewerkt aan de voltooiing Nog 'is de bazaar, die door de N.H.G. 'gehouden wordt om geiden té verzamelen voor de nieuwe Wes- terkerk, niet geopend, maar toch gonst het al van bedrijvigheid -in de twee reusachtige tenten, die naast de Grotekerk zijn opgeslagen. Tientallen mannen en- vrouwen zijn nu, heast koortsachtig, in de weer om alies gereed te maken en in te richten voor de opening. Maandenlang heeft men' gewerkt aan de voorbereidingen en dit wer ken is' in versneld tempo voortge zet sinds de grote tenten, enkele dagen, geleden.zyn neergezet. Het valt /-niet mee' om deze „grootste bazaar,van Schiedam" voor elkaar te krygen. In de ene - tentzyn de stands ai opgetrokken eh gisteravond was men daar al bedrijvig bezig de laatste hand ;te leggen aan de afwer king of de stands in te' richten. Maar in de andere tent wordt nog hevig gehamerd aan de „uitspan ning". Uitnodigend hangt daar reeds het bord „Haastig hart ver moeid van 't gaan rust wat in De Halve Maan". Ook het „Indische huisje" was men nog bezig op te trekken. Hoewel de inrichting nog lang niet is voltooid, krijgt mennu toch reeds een indruk van de grootte van de bazaar. Er is nog - maar één avond te- werken en er is nog een hoop te doen. Maar het komt -voor elkaar, heeft men ons verzekerd.al zul len we er de hele nacht voor moe ten werken. En. het lichtende oog in de hel-verlichte toren van de Grotekerk. die als. „blikvanger" zal fungeren en dan ook kilometers in de-omgeving is te zien, schijnt met een rustig, knipoogje te zeggen: „Het zal wel:lukken". Gisteravond is geheel onverwachts in de leeftijd van 63 jaar overleden de heer H. v. d, Kraan, oud-wethouder van de gemeente Schiedam en eigenaar van het bouwbedrijf dat zijn naam draagt. Hij is midden uit net actieve leven weggehaald. Gistermiddag nog was hij voor een zaken bespreking In Ylaardlngen. Hb bleef tot laat In de middag op zyn kantoor. Tijdens het eten werd hü onwel. Hij is naar het gemeentezieken huis gebracht, waar hy kort daarop overleed. De Christelijke Harmonievereni ging „Harpe Davids" :.heeft o.a. van wege de' ledengroei besloten meer instrumenten aan te schaffen. Om aan het grote benodigde kapitaal te komen ligt het in de bedoeling ook een lening uit te schrijven van 5000 gulden tegen, vier- procent en met een aflostijd van tien jaar. De „Har pe Davids" zal spoedig volumineus kunnen klinken, want de inschrij ving is nauwelijks begonnen en er is reeds voor 39 van de 50 obligaties van honderd gulden ingetekend. E.S.S.-wedstrijden Het winterseizoen bij de schaak vereniging E.S'S. i» zojuist begon nen met de traditionele wlnter- wedstrijd. De uitslagen van de eerste ronde waren: Groep 1: Penning—van Eden 0—l, Bijloo—Reitsma 0—1. Groep 2: v. d. Velde-^-van Etten 1—0. Groep 3: Kleinendorst—Mar bus 0—1-. Groep 4: v. d. MeerZonneveld 0I, Leemburg—Slavenburg 01, Tim mer s—Har te veld 10- .-. Een aanzienlijk aantal leden van de 'Katholieke Bond van Bejaarden en Gepensioneerden was gister middag in Arcade aanwezig. Met veel belangstelling volgden de oud jes, daar de lotgevallen van de afvallige priester in de bekende film ,jD© afvallige". De voorzitter, de heer Van Dongen, sprak een hartelijk welkomstwoord..: Hij sprak zijn dankbaarheid uit over de grote opkomst en wenste allen een ge- noegelijke middag. De loketdienst van het post agentschap in het: westen van onze stad heeft een aanzienlijke ver betering ondergaan. Tot voor kort was het agentschap onderdak in de winkel op de hoek van de Vondellaan en de Westfrankeland- sestraat. Het bezwaar was even wel dat de loketten in de ruimte van deze winkel waren geplaatst. De klanten stonden elkaar- dik wijls in de weg. Vooral bij de enige ingang was het veeal be nauwd. Het agentschap is nu ver plaatst naar de hoek Tollansstraat— Westfrankelandstraat 138, waar een vroegere banketbakkerswinkel Is verbouwd tot tabakswinkel en in een vrije lichte ruimte daarachter het post-lokët. De clientèle voor beide gelegenheden zullen elkander hier in de lichte en grotere ruimte niet in de weg staan. Amigo speelt „Pinky" De Schiedamse Toneel-vereniging ..Amigo" zal op zaterdag 6 oktober in het Volksgebouw het toneelstuk „Pinky" opvoeren. Aanvang 8 uur- De heer Van der Kraan was een zeer actief man met een groot so ciaal gevoel. Eerlijkheid was één van zijn grote karaktereigenschap- Ren. waardoor hij zich geacht- heeft weten te maken. - Voor werk is hij nooit opzij ge gaan. Reeds als jongen van 12 jaar was hij secretaris van de chr. kna- penvereniglng. Ook in de jonge lingenvereniging was hy bestuurs lid. T oen hij la ter het bouwvak als zijn beroep koos, was hij spoedig -weer. bestuurslid van de Chr. Bouw vakarbeidersbond en lid van de Chr. Bestuurdersbond. Ook was hij leider van het .driemanschap dat in de dertiger jaren het gebouw voor chr. sociale belangen aan de Lange Haven aankocht en inrichtte voor de chr. vakvereniging. Door de vakbeweging is hij in de' politiek gekomen en in september 1923, op 30-jarige leeftijd, deed hij voor.de C.H.U. zijn intrede in de gemeenteraad. De oorlog maakte tijdelijk een einde aan deze activi teiten, maar direct na de oorlog in september 2945, zag men hem terug als wethouder 'voor gemeentewer ken en grondbedrijf. In maart 1853 werd .hij door een beroerte getrof fen, zodat hij rust moest houden en het wethouderschap moest neer leggen. Eenzelfde beroerte heeft hem nu uit het leven gehaald. In d% dertiger jaren-had de heer Van der Kraan zich gevestigd als particulier aannemer en zo heeft hij •voor de oorlog tal van woningen neergezet in Schiedam-'West. Deze bouwactiviteit kwam de laatste ja ren tót'een hoogtepunt' en in Tuin dorp Kethel heeft de. heer Van der Kraan, reeds twee. complexen van ongeveer 100 woningen neergezet. Kort geleden heeft hij noggrond verworven voor het: derde complex van. 43 huizen. 'a Ook op ander gebied heeft de heer Van der Kraan zich verdien stelijk gemaakt. Hij was bestuurs lid van de Vereniging voor christe lijk onderwijs, terwijl hü ook de op richter is van het Hervormd rust-< huis in de Tuinlaan, waarvan hij bestuurslid was, - Nu is een einde gekomen aan dit arbeidzame leven. Zyn heengaan laat in brede 'kring van de Schie damse bevolking een grote leegte achter', .Mannen (en vrouwen) in *t leer" hebben gisteravond de grote zaal van het gebouw voor-Christelijke'Sociale Belangen bevolkt. De motorclub Schiedamhield de eerste van een reeks,.clubavonden, die in het ver volg óm de drie weken woensdags of donderdags zullen worden gehou den. De avond werd geopend door voorzitter C. Wassenaar, Op 14 okto ber organiseert de motorclub weer een puzzèlrit en een week later-zul len motoren warmdraaien. in een z.g. amusementsrit. Op deze drukbezochte contact avond werden enkele films vertoond, o.a.. van de T.T.-race's en een filmpje van de deelname aan de F.I.M. rally, opgenomen door secretaris L.. Roe- ling. Gistermorgen omstreeks zeven RUr vond er een aanrijding tussen een bromfiets en een motorrijwiel plaats op de hoek van de Warande en de Prins Mauritsstraat. De bromfietsbestuurder, de 59-jarige N. van K. uit Schiedam, die de motorrijder te laat zag, liep een hersenschudding op en- werd naar het gemeenteziekenhuis gebracht. Hedennacht ontdekte een contro leur van de eerste Schiedamse be wakingsdienst onraad in de werk plaats van Ships Radio Service aan de Admiraal de Ruyterstraat. Een man had zich toegang tot öe werk plaats verschaft. Gestoord bij zijn bezigheden, nam. hy de benen, en verliet het pand aan de achterzijde door een ruit in te slaan. Er wordt mets vermist; de politie stelt een onderzoek in. GEBOREN: Wilhelmus G. M., x. v. H, G. W. Roeling en M, C. Paalvast; Cornells, z. v. C. de Wit en C- M. Immerzeel. OVERLEDEN: M v. d. Berg, '80 jaar, wed. van C. Verkade; M. Groeneweg, 83 jaar, wed. van J. J. de Zwart; W. de Wit, 76 jaar; M. Monster,. 76 jaar. Over enkele weken zal de, to neelwedstrijd, die uitgeschreven is door de sectie Toneel van de Schie damse Gemeenschap begihnen. Het is de Schiedamse Onderwijzers To- neelvereniging (S.O.T.) die op 19 October in Musis Sacrum start met „Gevaarlijke Bocht" van Priestley. De vo 1 gende voorstellingen in de wedstrijd-serie hebben plaats: 20 november*'. Utile Dulci „En de vogels, zingen''. 11 januari Geron; „Meisjesly- seurn"- 25 januari: Personeelsver.. Ge meentewerken: „Annemariezeg jy 't maar". 1 februari:- Comedia (vermoede lijk): „Engelen zonder: vleugels", en 1 maart: Brederode: „Keïne kin deren worden groot". De prijzen per plaats bedragen 'f L— per persoon per voorstelling. De plaatskaartcn zyn verkrijgbaar bij de secretariaten van de inge schreven verenigingen, voor de voorstelling welke door de ver eniging wordt verzorgd, alsmede voor alle voorstellingen in het VW gebouwtje aan de Pantage. In de ontwikkeling van de Dienst Bescherming Bevolking is gister avond een „mijlpaal" bereikt, vooral wat; betreft de" Dienst Sociale1 Ver zorging. De helpsters bij deze toch belangrijke dienst rijn tot nog- toe in B.B.-verband -wat stiefmoeder lijk behandeld. Zij hebben n.l. niet (zals bij de leidsters wel het geval is) geen contract met de B.B., waardoor ze o.a. geen kleding kre gen en geen sociale voorzieningen. Hieraan is nu een einde gekomen. Gisteravond hebben bij een bijeen komst in Irene ongeveer 120 „help sters" hun contract getekend, zodat zij -nu volwaardige leden zijn van de B.B. Zij kunnen nu ook cursus sen gaan volgen. V Het hoofd van de B.B. in de A- kring, de heer A. L. Nóüwens, was aanwezig en het ass, hoofd voor Schiedam, de heer M. F. Engels heeft een uiteenzetting gegeven over de opleiding.. Het gezellige samenzijn werd besloten met de vertoning van twee B.B.-films. Voor het Lv-A.O. komt Jef La6t op donderdag 11 oktober in hét Volksgebouw spreken over „China". Hij heeft zich dertig jaar lang bezig gehouden met de studie van China en het Chinees en weet er een hoop over te vertellen.; Zondagochtend 28 oktober om "'b uur draalt voor de federatie Rof dam in het Luxor-theater de. „Film-draken" met Charlie Chapiirii en Jackie. Coogan. Dan is er voor da Natuurvrienden op 13 en 14 oktober in het August. Teitsma-huis in Hoek vanHolland een ^.paddestoelen" weekend. In samenwerking met de A.J.C. en de N.J.N. zal het I.v.A.O. op 3 en 4 november een najaarstentoonstel ling houden in; het wijkgebouw in Nieuwland. Op 1 november a.s. .belegt de N.V-V.-Bestuurdersbond Schiedam in het Passage-theater een feest avond met' het Radio revue.ensemb'le Rens van Dorth. t Voorverkoop van kaarten vindt reeds plaats op Zaterdag 6 oktober o.s. te 's middags van 36 uur in tiet Volksgebouw, Tuinlaan 50. Aan deze voorverkoop is een gratis plaatsbespreking verbonden. (Van ónze correspondent) PAPENDRECHT. Gistermiddag omstreeks half vyf is het 16 maan den oude zoontje van de familie Uchtman,wonende 2e' Boezcmsin- gel te Papendrecht, in een sloot achter de woning verdronken, Tn een onbewaakt ogenblik was het kind naar buiten gelopen. Later vond men het.ih de sloot achter de woning- Kunstmatige ademhaling mocht ruet meer baten. ROTTERDAM (Van een onzer verslaggevers) In het flatgebouw dat thans achter de Korte Lynbaan in aanbouw i«, zal de gehele eerste verdieping Itx beslag worden genomen door spreek kamers voor huisartsen, en specialis ten. Negen Rotterdamse doktoren zullen zich hier vestigen. De archi tect A. Krijgsman heeft dé ruimten ontworpen.;; Het plan voor deze flats ;is uitge gaan van enkele artsen- in de bin nenstad, die hun praktijk in de toe komst 'moeten*-verlaten .'ïii1 verband met de komende doortrekking van de Westblaak. ■'f Aangezien in het centrum geen dokterswoningen .wordengebouwd, heeft men deze oplossing gevonden. Behalve twee huisartsen zullen een gynaecoloog,, een orthopedist, een oor-, neus- en keelarts, een huisarts, een zenuwarts en eén tandarts zl'ch in de flat vestigen/ peze etage krygt ëeh aparte in gang in déZoutmanstraat- Er komt een portier, 'een gezamenlijke wacht kamer- voor de patiënten,en 'een laboratorium, .Tedere, dokter - zaL de beschikking' hebben óver. een spreek kamer van:, vjjfbjjvjzes meter. De artsen hopen--hun hieuwe verblijf volgend jaar te" betrekken. - Op de Westkousdijk xs gisteravond de 53-jarxge-kantoorbediende P. de Jong ./uit de" Essen burgstraat, toen hij daar op de fiets reed. -door de laadbak van een passerende "vracht auto geraakt. De man kwam ten valen kreeg het rechterachterwiel van de vrachtauto over de benen. Met een gebx-oken linkerbeen, en verwondingen aan de linkerarm en het linkeroor moest- hij naar het Diaconessenhuis worden vervoerd. - Voor dt competitie in afd. D werden gespeeld op 1 oktober; BES—Unie B 4—4. Frederlks 105 95 50 12 1.98 Op 1 oktober: ConfianceHVO 2—8: Boomert Zeebregts 85 85 28 10 3.03 Op 3 oktober: Contiancè—RES 62. ran Wijk 75 53 38 7 1.39 JKee 75 75 38 7 1.97 dolendljk 55 55 35 10 0.94 rrederiks 55 45 35 4 0.<9 55 52 42 65 59 42; r Verhey Kempers In afdeling E heeft Entre Nous op_ HVÓ B wederom allfr punten binnengehaald; de-uitslagen van. de gespeelde ".partijen; zijn als- volgt; .-v-; Entre-Nous—HVO B 8-^-0. 75 75 35 12/3.14 65 53 35 7 1.00 D. DE BRUIN Oranjestraat 9 ""j Scliiedam Tel. 66431 Fotografie Ontwikkelen van rolfllms, des morgens gebracht, des avonds klaar EL v. Vuuxen. Hoogstraat 106, Schiedam Diversen Uitslag lotcry Gusto's schil dersclub Beati, Maasdijk 5, Schiedam: Te prijs no. 3288; 2e prijs no. 0864; 3e prijs no. 0160; 4e prijs no. 1318. I Vitaminen A en D zijn absofuut onmisbaar voor federeer». Daarom fa re ngt H O LL AN DIA de .speciale VITAM INE M ELK. Geef ze Uw gezin - llw kinderen vooral! - ter verhoging van de weerstand tegen verkoudheid, griep en alle andere narigheid van de wintermaanden. houdt Uw kinderen STERK en GEZOND de hele winter hngl Inlijsten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen Scherpe prijzen en toch twee. jaar. garanije .G., van. Loenèn, Dam 41—43, telefoon 66192. Personeel gevr. Nett« leerling gevraagd, T.' L,: van Roon, Hoogstraat 73, Showroom: Vlaardingerstr. 6. Schiedam, Opticien. Wij vragen voor direct nette werkster voor. 4 ochtenden per - week. N.V. IGeeding- magazynen- .v-h.Gébr. Ber- voets, Broersvest 59, Schxe- dam.': Flink meisje gevraagd van 8.30—5 uur.. Zondag, woens-, dagmiddag en zaterdagmid dag vrij. Aanmelden na 7 u. Mevrouw Stapel, Fr. Haver- schmidtlaan 29,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1