Zorg Suezkanaal in handen VS? NEUVILLE I Verzoening van Tito met Sowjet-leiders Yan Tienen probeert het nu met boeken aHBEBgnaaai SmifilSil STRAFFER BELEID' NODIG „VN faalden", zegt Israel (ÉR1SSÊ, V "VERELÜCHl Vlaanderen en Holland Doodstraf voor inoord op Neder lands echtpaar Nederland bestelt tien straal- lesvliegtuigen Zaak-„Combinatie" in hoger beroep Conferentie aan Krim vandaag ten einde Nationale begrafenis voor Laszlo Rajk ,,BÖEKENIMPORTDIENST EUROPA Sowjets naar V.S. voor bijwonen verkiezingen RYNBENDE Oude Smeaimr Labour streeft naar eenheid binnen partij Donderdag 4 oktober 1956 NEW YORK. Het Amerikaanse dagblad „New York Times" bracht gisteren op de voorpagina het bericht, „dat de Egyptische regering op het punt staat Amerikaanse olie- en scheepvaartondernemingen voor té stellen het toezicht op de ontwikkeling van het Suezkanaal over te nemen", In het be richt, dat uit Cairo afkomstig is, wordt voorts gezegd, dat het voorstel beoogt kracht bij te zetten aan de Egyptische ver zekeringen, dat het kanaal op de meest efficiënte wijze geëx ploiteerd zal worden. Mocht men tot overeenstemming komen, dan zal de Egyptische regering de kosten van de werkzaam heden dragen, aldus het Amerikaanse blad. Aangezien de New York Times de naam heeft /bijzonder betrouwbaar in haar berichtgeving: te zijn, dient ernstig: rekening te worden gehou den met deze mogelijkheid. Toen de directeur 'van de kanaalmaatschap pij. Badewi Baghat dezer dagen op doorreis naar de V.S. op Schiphol was, verklaarde-hij, dat nij in New York „zaken ging doeri", ..„Ik wil verbeteringen van het kanaal be- A'iet meer in commissie JERUZALEM. Israël zal de bij eenkomsten van de gemengde Is- raëlisch-Jordaanse wapens, tilstands- commissie ter bespreking van grens incidenten niet meer bijwonen. Israël ziet als gevolg van de jong ste schendingen van de wapensül- standsovcreenkomst door Jordanië hei nut van dergelijke bijeenkom sten niet meer In. De Israëlische regering verwijt de commissie der V.N. gefaald te heb ben in haar verantwoordelijkheid voor de handhaving van de vrede langs de Israëlisch-Jardsanse. grens. Het hoofd van de xvaarnemers, generaal-majoor Burns, heeft er by de Israëlische regering op aaiige- drongen op haar besluit terug te komen. f Advertentie l.M.) Frls»«.'zuivere lucht Is nood zakelijk voor aan goede gezondheid Zorgt hiervoor in kantoor huis «h.bedrijf, piet RAAM VENTILATOREN ef-ofiluHbore toch+kfep spreken en ik ga financiële steun vragen", .vertelde hy. Als de zorg van de ontwikkeling van het kanaal inderdaad in parti culiere Amerikaanse handen zou worden gelegd, zaü men dit als een zet van Egypte tegen de te Londen in oprichting zijnde gebruikersor ganisatie kunnen beschouwen. Eén van de taken, die de vereniging zich namelijk wil stellen, is het onder handelen met de Egyptische rege ring over technische- voorzieningen. Dulles yage verklaring over „fun damenteel verschil van inzicht tus sen de V.S. en Engeland en Frank rijk in de Suezkwesiie", een mede deling, dié later gedeeltelijk hei-- roepen werd, benevens zijn: gezeg de over het; kolonialisme-, zijn in dit oozicht eveneens interessant;' Is het wellicht mogelijk,dat'Egypte ver trouwend op de - Amerikaanse wars heid vah koloniale overheersing én de Amerikaanse dollars, liever aan de V.S. een veer zou willen laten dan eventueel in zee gaan met nog steeds koloniserende staten als En geland en-Frankrijk, die tevens, in tegenstelling tot de V.S., bijzonder hard met de sabel hebben geram meld? ENKELE maanden geleden heeft een Vlaams acteur, nogal boos gedaan over de weinige aandacht, die dë Nederlandse radio aan de zuidnederlandsé letterkunde zou be steden. Toen al hebben we opge merkt, dat .die klacht (hij kwam van Karei Jonckheere) ongegrond was. Het jaarverslag van het comité Benelux bevestigt de2e opmerking. Het bevat een uitgebreid overzicht van de Belgisch-Nederlandse cultu rele uitwisseling via de ether. Er is een, voor de Vlaamse letterkunde representieve, lijst bij van schrijvers, die zelf voor de Hilversumse mi crofoons aan het woord kwamen, of wier werk iti Hilversumse ra dioprogramma's werd besproken. Enkele namen: Karei Jonckheere (sic), Richard Minne, Herman Teirlinck, Raymond Brulez, Jdhan Daisne, Louis Paul Boon, Hubert Lampo, Marnix Gijsen, A/f INTSTER Cals heeft in detoe- X*A lichting op z'n begroting, ge zegd, dat_j eventuele invoering, van commerciële televisie de zendtijd be langrijk zal kunnen verruimen, zon der kosten'voor het .ryk. In de CVARA)-Radicg5ds' van 7 oktober wordt de demissionaire bewindsman op grond van deze uitlating aange vallen. Inr eën hoofdartikel lezen we -O:®-' dat de gevolgen van com merciële tv en. dan in 't bijzon der de gevolgen voor de schatkist ..voor Nederland nog ruïneuzer zouden zijn dan voor Engeland". ~0Kv^grdt nog ééns -herhaald, dat de vara tegen verhoging van de luisterbijdrage is, zolang de Wereld- .opbrengst daarvan wordt gefinancierd. En nu de me- mtigvan de Kamerleden maar af wachten.... ISTERAVOND heeft de NTS in ■ha,aJ, filmprogramma de Japan se speelfilm „De bedrieger" gedraaid. We zouden méér van dergelijke films op.'tv willen zien. Aan verto ning in_ bioscopen komen ze door- ^aans met toe, omdat het geen „kas stukken" zijn. Voor rustige beschou wing in de huiskamer lenen ze zich door het belang van' hun gégèveri Uitmuntend. Zeker als èr, zoals gis ter het geval was,- een duidelijke inleiding aan" vooraf gaat. AET plezier hebben we gister- -L avond naar de NCRV-rubriek ^Muziek in... aanbouw" geluisterd: glasheldere 'voorlichting voor begin nende muziekliefhebbers in 'n onge. dwongengesprek tussen de compo nist Henk Badings en de „leek" A. D. HUdebrand. Delaatste vertaalde elk moeilijk (of pioeilyk lijkend), woord in goed.Nederlands. Iédere' woensdagavond van 19.10 tot 18.30, Vonnis in Z. Afrika KAAPSTAD, Een 23 jaar oude kleurling, Jim Jacobs,'is gisteren ter dood veroordeeld wegens het ver moorden van de Nederlandse archi tect Jan Zeger Schuurmans—Stek hoven én zijn vrouw in hun boerderij in de omgeving van Stellenbosch in Zuid Afrika. Jacobs verklaarde, dat hij voor de Schuurmans gewerkt had en dat zij meningsverschil hadden gekregen over het loon, dat men hem nog schuldig was, „Toen hij weigerde mij mijn geld te geven.-haalde ikmijn revolver te voorschijn em schoot hem neer,"- zo vertelde Jacobs de rechtbank in Paarl, „De meesteres kwam toegelopen en ik schoot haar ook dood. Ik was woe dend over mijn geld." - Schuurmans-Stekhoven heeft tal van scholenen openbare' gebouwen ontworpen tijdens zijn verblijf van "3 jaar in. Zuid Afrika. LONDEN Hèt Nederlandse mi nisterie van Oorlog heeft in. Groot- Brittannië tien twee persoons straal- lesvlïegtuigen van het type Hawker „Hunter" T-7 besteld. Volgens de fabriek is later nog een bestelling van. deze toestellen te verwachten. De „Hunter'? Tr7 is het eerste lesvliegtuig met dubbele besturing, dat sneller dan het geluid kan vliegen. MARSEILLE In hoger beroep is gisteren de behandeling begonnen van de sigarettensmokkel van Tan- ger naar Frankrijk door het Neder landse schip '„Combinatie" en het motorschip „Riff Rock". De Amerikaan Burt Elliot For rest, de 32-jarigè voornaamste ver dachte. betoogde, dat de Franse justitie onbevoegd is in de zaak van de „Combinatie", omdat het schip op volle zee aangehouden is. Hij zei voorts, dat hij de bemanning van de „Combinatie" niet mishandeld had. T T RIËNÖÈN om te beliegen, een liefde om aan te lijden, een echtgenoot om uit te gaan, rimpels om lelijk te amour pour souffrir". En ze heeft die eerste. „Toen was het echt, toen niets van éen ster, zelfs niet van kwam het spontaan." - eén teenager van deze tijd. ze ge- Of het zingen haar nu evenveel ivordan des amis pour mentir, an amour poUT souffriT, Uil bruikt niet alleen geen nagellak, moeite kost?" nïari pour sortir. des rider- pour enlaidir", zong Marie José mahe up, poeder, maar ze is niet Er kornt_ iets krampachtigs in' ,T f,, 'Zie coquet en ze etaleert geen sex- haar gezicht, het doet de neus- Neuville. „De woorden zijn ook- van haar en ~e is 16 of 17, zei appeal. Haar ogen zijn licht bruin, vleugels trillen. „Oh", roept 2e, tic, waaróp een van ons vaststelde dat ze dan wel een en ,a!s, 2e lacht worden, ze olijk en „ik lieb 't köud ik ril ik wens dat ander moest hebben meegemaakt am zc iynihch te kunnen 55 schrijven en zingen. aan dit: expressief gezicht, maar omdat ik bang ben, daarom hou de kleur is., mat, vermoeid. ik ervan. Als ik die angst niet IN PARIJS zag ik de foto yahkaplaarzen."Op''het''glas' érbovèn: Als ze de pick-up; aanzet om kende zou 't anders.zijn.-Ik-vecht Marie José op de music-hall, en een. tube tandpasta, een tanden- een plaat van .zich zelf te draaien, nu met mezelf. Dat is erg Intens, zoals bij ons: op grammofóonpla- horstel, een bus.talk en zeep. Geen merk ik hoe nerveus ze is. Ze ver- Bt hou ervan om bang te zynvooc tenhoezen: een ernstig mèisjesge- parfum, geen creme, geen lotion, geet de stekker in het? stopkontakt de dingen, en het toch to doen, zicht, omlijst door lange donkere ffeei* toilettafel. Wel een plankje te doen en doet ontredderd omdat he. vlechten boeken met het borstbeeld van het witte radiootje stuk is. En Als ik vraag of ze van jazz En al'gauw wist ik dat ze ere Molière-en de overwegende geur wanneer ze tenslotte luistert naar houdt, zegt ze heel positief: „Nee. ziek was. „Ze haddon haar 'te van tandpasta en zeep. Een ka- haar stem, die door de wanden Ik begrijp 't niet. Ik wil het wel hard laten werken 2e had te veel n,crtje van een jong meisje, niet van dit hokje weerkaatst wordt, begrijpen maar :k kan mot. Ik cn te vaak moeten zingen." Waar van ecn ster die z,nSt van ..un krijgt ze een rode vlek op haar voelt ze woonde bleef me duister lot ik een Verslaggever van de „Fran- cc-Dimanche" ontmoette. Die pak te op m'n vraag m'n bloknoot en schreef Place de la Porte de la Champeret nr. 2. Dit ligt ver buiten het centrum van Parijs, 't Is een biiurt zonder sfeer, 't Enig opvallende vond ik de elektrische autobus midden *op de brede weg waarover het ver keer raust. Nummer 2 bleek een huis met acht verdiepingen. Er was een lift en helemaal boven woonde ver telde een concierge die aan het stofzuigen was inderdaad mile Neuville met haar moeder. De achtste etage was een volko men gemoderniseerde flat. Er was een werkvrouw met een doek om 1 't haar, die zei dat ..la petite" ziels- blij zou zijn als ze hoorde dat er iemand uit Holland was om met haar te praten. „La petite" was erg ziek geweest maar zou juist aan i het eind van die week weer be ginnen. Ze was even uit, *als ik om twee uur terug wilde zijn... Ze wees me een deur: dat was 't kamertje van „la petite". "T)AAR kïopte ik dus op de af- 1 gesproken tijd en ecn meisje met een vlecht en een losse staart zwart haar, die ze aari het borste len was. deed open. Ze droeg een blouse en een plooirok én ze had iets prils alsof 2e op een Engelse kostschool was. „Neemt u me niet kwalijk," zei ze en knikkend naar het bed, waarover een gebloemd kleed: „Gaat u even zitten." Ze vlocht haar vlecht, deed er een speldje in. legde de borstel op de was tafel, en gaf me toen een hand. Daarna ging ze tegenover me zit ten op ecn recht stoeltje: andere waren er niet in dit zeer smalle, kleine kamertje. Ze glimlachte af- wachtend. Boven m'n hoofd, aan de muur hingen twee guitaren en op het bed lag een donker blauw trai- ningspak, een ouderwetse pop met een wollen trui en vlashaar. On- der de wasbak stonden.twee witte Vandaag, Dierendag, toerden vele dieren extra verwend. Deze kinderen, diezich met een oudej tot' wip gepromo veerde kinderwagen vermaak ten, lieten een hondje meege nieten van hun spel. LONDEN. Het orgaan van de Russische communistische partij Prawda, deelde gisteren medé, dat de betrekkingen tussen de communis tische partyen van Joegoslavië, de Sowjet-Unie en de andere Oosteuro- pese landen steeds beter worden en dat de samenwerking van de partyen in omvang toeneemt. De vrees voor onopgeloste geschillen tussen de par tijen is belangrijk afgenomen, aldus het blad. Deze bekendmaking moet het Rus sische volk, dat niets meer of minder weet, dan dat alle meningsverschillen tussen de Sowjet-Unie en Joegoslavië reeds lang achter de rug zyn, bijzon der vreemd voorkomen.1 Sommige waarnemers leggen het bericht zo uit, dat Tito op bepaalde voorstellen van Chroesjtsjew zou zyn ingegaan. On geveer tegelijkertijd oordeelde men in Joegoslavische politieke kringen eehter, dat men het tijdens de be sprekingen over de belangrijkste punten niet eens is geworden. Een woordvoerder, van het Russi sche ministerie van Buitenlandse Za ken heeft geweigerd commentaar te leveren op de officiële Joegoslavische verklaring, dat de gesprekken aan de Krim betrekking hebben op verschil len van inzicht in de ideologie van het communisme. „Tito is hier met vakantie" hield men vol. In Belgrado verwacht men. dat de conferentie vandaag zal eindigen en Tito naar huis zal terugkeren. BOEDAPEST. De stoffelijke resten van Laszlo Rajk, die fn-1949 terechtgesteld werd wegens samen- 1 werking met maarschalk Tito, zal 1 zaterdag op plechtige wijze opnieuw worden bygezet. Ook drie mede- veroordeelden, Szaly; Szoenyi en Palffy zullenk die dag worden her begraven. In maart heeft Matyas Rasoki. de eerste secretaris van de communis tische partij, toegegeven, dat Rajk onschuldig veroordeeld was. DEN HAAG. In juli van dit j jaar verloor één persoon bij brand het leven; veertig personen werden door brand gewond, waaronder vier leden van het' brandweerpersoneel. De directe schade als gevolg van brand in juli wordt geraamd op 1 5.490.300.—, niet. - Ik vervéél me. En klassieke muziek? „Daar houdt men toch pas later van?" Naar de schouwburg gaat ze maar zelden, ze geeft de voorkeur aan de film. Nu praat ze snel en geanimeerd. „!k leef in de bio scoop. ik zie geen voorstelling, het overkomt mij. Ik beleef het." En welke 01ms ziet ze het liefst? Niet de sinistere, niet de wrange. Niets van Simone Signoret! Na tuurlijk weet ze wel dat ze een groot actrice is, maar ze is bang voor het spel van Signoret. 2e houdt van Danielle Darrieux, Ed- wige Feuillicre, Marina Vladi. Van de laatste zegt ze: „rk vind haar heel mooi!" Ik houd van iemand die iets frappants in z'n gezicht heeft. En als ik voorzichtig vraag naar de bron van haar cynisme, waar mee 2e zo kwistig is in haar lied- jes:r,„Alle meisjes van zeventien zijn cynisch. En met een lach je: „Mijn liedje is waar. Vrienden heb je om te beliegen. Hoe vaak liegt men tegen vrienden, men zegt ze af om verzonnen redenen, men praat achter hun rug, men vleit ze in het gezicht. En men lijdt aan een liefde. Vooral als men gelukkig is. Een grote liefde brengt veel jaloezie." Nu giechelt ze: „Dat is sinister hè? Maar in eer. vers klinkt 't goed!" Ze lacht met smalle slim me oogjes. ..'t Is dus meer spelen met woorden?" En zij: „Ach ja, natuurlijk. Theo rie." 7LEUNT met de elleboog op haar kleine blank houten bu reautje, waaraan ze. stel ik me voor, aan haar chansons zit te zwoegen. Versjes over een liefde die ze niet kent. Bittere woorden die ze met haar jonge nuchtere stem zingt. Als ze een foto uit de andere kamer moet halen, staat ze met de voeten naast elkaar voor me en vraagt met iets wat op een kleine buiging lijkt: „Mag ik u even alleen laten." Ze is ecn keurig opgevoed Frans - meisje, 's Avonds wandelen op de (linkerwang. Wel tikt ze af ëhVtoe.Boulevards en zitten op terrasjes 'met een voet de maat, maar zo ls.er niet by, „Dat aoen meisjes 'geremd, alsof.ze zich er eigenlijk ,ïffer °uders om hen geven .niet. ivoor-geneert. - Die moeten om zeven „uur thuis En nadatik ér' één: paar keer ,i.. door heen gepraat heb', vraagt^-fzéai^4. v?or ■haar plezier, me of ze'de plaat mag afzetten. Nu kent ze het.zingen-voor geld Óp m'n ,,'t Is 'ook jammer,, je möet ro®£nlr?n ze kent de angst, die er naar luisteren"-bekijkt zé me 5r :reK;- V - spits. Dan pakt ze een van de pop-„Jf* ..15, a£selop.en winter erg ziek petjes diè op 9e vensterbank staan, 'geweest. Ze heeft geeft ze toe een negertje van' glas: „Als je dit gewerkt. Maar. nu is tegen het 'licht houdt," zegt ze dalrvoorby en;,over enkele dagen wordt z'n' 'broek róód. Leuk hè?" gaat ze weehop tournee, „Ik ben bly," zegt ze. „Ik hou OP M'N VRAAG hoé haar "car- ervan,, 't ontspantme.: Andere rière -begonnen is', vertelt ze: ontspanning heb ik niet nodig." „Ik..zong altijd.zo, maar voor me- Sommige klasgenoten van het zelf om me te'amuseren. Ik houd lyceum, dat'ze achter de rug heeft, izo van zingen. De" woorden zijn bleven haar vriendinnen maar de niet belangrijk, ik zong vroeger net lui die haar vroeger niet telden als een vogel en ik dacht aan- en nu vriendelijk doen, kijkt ze niets."" niet aan. Maar in 1953 deed ze mee aan Pp het plankje van Molière en een wedstrijd en won met het Racme staan twee negerpoppen, liedje dat ze zelf schreef, de eerste van die beeldjes, die je wel in prijs. Het heette „M'n leven en touwtrektenten ziet, „Die vind ik m'n gitaar" hét liedvan „Un zo mooi," praat ze, de dunne vin- mari pour sortir." gors om de ene pop. „Zo werke- Dat had ze in léné avond klaar, lijk elegant." Nu werkt ze weken en maanden, 't Zal vreemd zyn als ik haar aan haar chansons en nooit wor- nu weer hoor zingen. ,- den ze meer zegt. ze zoals BIBBB. DEN HAAG. Onder de namen „Boekenimportdienst Europa" en „Militaire boekenclub Scharnhorst" probeert de voormalige leider van de inmiddels verboden N.E.S.B., Paul van Tienen, zyn neo-nazisti- sche en neo-fascistische activiteiten voort te zetten. Dat het hem gelukt is onder of ficieren van het Nederlandse leger de aandacht te trekken, blijkt uit het feit, dat tal van officieren zich tot de Generale Staf hebben ge wend om inlichtingen over deze boekenclub. In het zo juist versche nen nummer van „De militaire Spectator" deelt generaal Hassei man mee. dat deelneming aan deze boekenclub door militairen onge wenst wordt geacht. De ..Boekenclub Scharnhorst" is kennelijk nauw gelieerd aan de „Scharnhorst Buchkamerndschaft der Soldaten" in West-Duitsïand. waarvoor Paul van Tienen als ver- WASHINGTON. De Sowjet- Unie heeft de uitnodiging van de Amerikaanse regering om waarne mers voor het volgen van de ver kiezingscampagne naar de V.S. te 2endcn, aanvaard. De Sowjet-regering heeft op haar beurt twee of drie Amerikanen uit genodigd de verkiezingen voor de Opperste Sow jet in 1958 te komen bijwonen. De Amerikanen hebben ook uitno digingen gezonden aan Tsjecho-Slo- wakije. Polen. Hongarije en Roeme nië. maar deze landen hebben nog niet geantwoord. tegenwoordiger optreedt. Onder de naam van de boekenclub biedt Van Tienen per post bij voorkeur mili tairen boekenseries aan over mili taire onderwerpen. Daaronder be vinden, zich naast werken,: die doo; de Generale. Staf als zeer goede boeken worden aangemerkt, hoeken waarin allerlei neo-fascistische theorieën worden verkondigd. De activiteit van de heer Van Tiénen die in 'Den Haag - woont, eu zich officieel boekhandelaar noemt, heeft uiteraard de belangstelling van justitie. Men kan echter niei veel anders doen dan waarschuwen, omdat het sfchrijven, verkopen en uitgeven van fascistische, boeken in Nederland niet strafbaar is. Advertentie LM.) fjfEBT u ook wel een* een moei- lijk weekje? Ik voor mij heb het net achter de rug. De landarts had me een paar keer ambtelijk no dig en nou ben ik niet kleinzerig, hoorallerminst, maar mijn ge drag ten aanzien van de tandheel kunde doet me altijd denken aan dat beroemde mopje, van conferen cier Griinbaum: Hij lag in het be- nedenbed van een slaapcoupé ver geefs.op de oude heer Vaak te wach ten, omdat boven hem een onbeken de huisde, die niet moe werd even penetrant als irritant te herhalen: ,Jk heb zo'n dorst... ik heb zo'n dorstik heb zo'n dorstOm uan deze marteling een eind te ma ken stak Griinbaum zijn veldfles de lucht in. Hij vernam het geluid van een gulzige drinker toen keerde de fles bij hem terug. En hervatte de stern boven zijn hoofd: ,Jk heb zo'n dorst gehad... ik heb zo'n dorst gehadik heb zo'n dorst gehad i Kijk, datheb ik nu met tand artsen. Als ik in de stoel zit en de boor in mijn kiezen voel denk ik: ,Jk heb pijn._.. ik heb pijn... ik heb pijn." Maar op een heerlijk moment zegt de tandarts: „Tot zover voor vandaagKorht u morgen maar te rug." - Buiten lopend, denk ik dan:. „Tk heb zo'n pijn gehadifc heb zo'n pijn gehad... ik heb zo'n pijn ge had..." En ik, zeg ontroerd tegen mezelf: .glrme kerel, weet je wat jij eens moet 'doen? Jij 'moet een glaasje gaan drinken, dat komt je toe." Hebt. u dat ook? Dat warme, 'innige' medelijden met het eigen ik? Bij mij is het bijzonder sterk ont wikkeld, want het zit in de familie. Een oomop wie ik volgens- de kenners veel gelijk, 'was er zo'n virtuoos in, dat hij bij sterfgeval len kans zag, binnen de dertig mi nuten zijn smart over de nu ontsta ne leegte tot de eigenlijke - tragedie wan de dag op te blazenDe ont slapene kwam er op die manier een beetje bekaaid af, maar daar trok mijn oom zich niets van aan. Als hij niet door petreur in beslag genomen werd kon hij overigens aardig uit de hoek komen en de familiege schiedenis is hem dan ook een paar bons mots schuldig. Toen zijn vrouw hem op zijn eerste pensióendag toe voegde: „Toch is het een weemoe dige gedachte, dat je nu gepensioe- neerd bentantwoordde hij: ,Jk vind het een veel weemoediger ge dachte, dat ik niet gepensioeneerd ben op mijn twintigste." Goed, van deze oom schijn ik dat pompeus vermogen om mee te vóe len viet mezelf te hebben geërfd. Zo'n tandarts is vanouds een aan leiding voor mannen om tapperij en te bezoeken, maar ik ga er, wat men bij hel toneel noemt „op zit ten" en haal het onderste -uit de kan. Mijn vrouw vangt zoiets erg lief Op. Werkelijk. Ze staat helemaal niet met, de deegroller achter de deur, zo als dat in de moppenbladen voorge schreven wordt, doch blijft mij wel willend toelachen. Ik acht dat een helè prestatie en .vind, des anderen daags. altijd dat ze het heetslecht met me getroffen heeft: Hebt u dat ook, onder zulke omstandigheden? En denïct u dan ook met een zeké re, wroeging aan het beleefde jong mens uit het bankwezen met wie ze indertijd zo vredig was verloofd, toen u kwam aanlawaaien? Die zou vast nooit _zo moeilijk 'hebben oe- daa-nV' Kent u dat soort deemoed? r Ja? En duurt het bij u ook precies één dag? _- KRONKEL BLACKPOOL,.Hoofdthema van de derde dag van het Laboureon- gres was een nadrukkelijk beroep op eenheid, j-.owel in de partij zeli als tussen de partij en de vakbewe ging. Dit beroep werd eerst door een vertegenwoordiger van de vak beweging gedaan. Aan het slot van de dag werd het door partijleider Gaitakell in hartstochtelijke cn in drukwekkende vorm herhaald. Gaitskeli sprak overde enorme taak waartegenover zich eentoe komstige Labourregering gesteld zou zien, als zij tegelijkertijd de dage lijkse problemen had op te lossen en. de „stille sociale revolutie" eén stap verder wilde brengen. *s Avonds verkondigde de* nieuwe penningmeester en oude rebel Be- van op een massabijeenkomst, dat hij zijn uiterste, best zou doen, om met iedereen in de partij zo nauw mogelijk samen te werken. De ge hele toon van zijn' toespraak was tegemoetkomend en dat bracht op luchting onder veel partijleden. Zou de Labourpartij dus thans een. pe riode van pais en vree tegemoet gaan? De praktijk zal het moeten leren. Vervolg vaas pag. 1 sche 'Zakendan die yan Finan ciën-aangaat; doch dit is maar ten dde jiiist. Deze twee departementen grijpen nauw in elkaar. Er kan geen goed financieel beleid worden ge voerd, dat los staat van de kwestie der lonen .en prijzen. Naar onze mening is er te weinig aan gedacht, dat welvaartstijging ook kan worden verkregen door. prijsverlaging, in de gevallen, dat hoge winsten deze ver oorloven. 1 •- - Binding van lonen aan redelijke grenzen is économisch, gewenst; maar zedelijk gerechtvaardigd is ze pas, wanneer er een redelijke ver houding blijft :he5taan tussen de in komsten van de Nederlanders in het algemeen. Het zou wel eens kunnen zijn, dat veelontstemming op "dit ogenblik het gevolg is van het feit, dat die verhouding zoek is. Zo ont staat de indruk 'van te veel gebon- denheid aan de ene kant tegenover, te veel vrijheid aan de andere. Men heeft niét consequent., durven zijn, gelijk Liefrinck in h et verleden Wel consequent was. Het is te hopen, dat de lijn weer strakker wordt, hoezeer sommige^ kringen daariegen weer" een soortgelijke actie zullen ontketenen als indertijd tegen Lieftinck, wiens gyote verdiensten overigens thans- niemand meer ontkent.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 2