Haven- en industriegebied aan Scheldemond I Burenruzie beslecht m er reizen Plan voor van Nederland naar Rusland BOLSJOI-BALLET BRENGT BRITTEN TOT STORMACHTIG APPLAUS Landbouwers trekken aan de bel voor miiioen ZEEUWSE „DELTA-WENSEN" Kwart van Oosterschelde kan drooggelegd worden Mogelijk volgend seizoen per scni voor 600, Dodelijke vechtpartij voor rechter Eeuwfeest van „De Dageraad" Adenauer en Mollet gaan spreken over Europese eenheid Soekarno steunt de Chinese aanspraken op Formosa Wel SA, maar niet SD en SS IJzeren kruisen weer in eer hersteld Uitgebreide actie van Britten op Cyprus wat doet U op 17 oktober Amsterdam keert zes procent uit „Globemas ter" in VS verongelukt Politie in Spandau ging journalisten te lijf Vijftig miljoen geëist veehouders trap van Zoon verkocht wegens honger in Ceylon Instortend gebouw bedelft 21 man -. in Amerika Ook vluchtelingen willen contact met O-Duitsland Donderdag 4 oktober 1956 (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG. Industrie- en havengebied aan de mon ding van de Westerschelde, een vaste oeververbinding met Zeeuws Vlaanderen, drooglegging van het oostelijk deel van de Oosterschelde tussen Tholen en Zuid Beveland, industrie gebieden btf Ierseke en Bruinisse, drooglegging van het water tussen Tholen en St. Philipsland en een „centrale" weg, die oostelijk van Zierikzee de Oosterschelde passeert en dan via Noord Beveland ten westen van Goes naar Ovezande en de verbinding naar Tcmeuzen loopt. Dat zijn enkele wensen, die in Zeeland leven met betrekking tot de uitvoering van het Deltaplan. Tijdens een dezer dagen gehouden persconferentie van het provinciaal bestuur van Zeeland en de Werk groep Deltazaken Zeeland zjjn deze verlangens als „problemen, waarte genover Zeeland zich bij de uitvoe ring van het Deltaplan, geplaatst ziet" naar voren gebracht. De Zeeu wen spraken niet over een „plan", ook met over een „visie", zoals ir. G. C. Lange van de Planologische Dienst in Zuid-Holland de ontwik kelingsmogelijkheden voor deze pro vincie aankondigde, maar over een Zeeuwse probleemstelling t-o.v. het Deltaplan. Tegenwicht In de toelichting op deze „pro bleemstelling" zeggen de Zeeuwen, dat de steeds sterker en verder doordringende invloed van Rotter dam en de Randstad Holland de vra&g opgeworpen beeft of een bewust van Zeeland uit gelelde In dustrialisatie-politiek niet noodzake lijk zal worden als tegenwicht legen een te verwachten grotere zuig kracht van de Randstad Holland. „De aanwezigheid van een na tuurlijk havenbekken als de Wester schelde met zijn diep voor zee schepen gemakkelijk bereikbaar vaarwater en de waarneembare ten- denzen bij sommige bedrijfstakken om zich aan de kust te gaan ves tigen leidt daarbij tot de gedachte, dat er potentiële mogelijkheden zijn om tot een grotere ontwikkeling te geraken" zo wordt gezegd. Er wordt dan op gewezen, dat de lig ging van het gebied langs de Wes terschelde unieke mogelijkheden kan bieden voor de vestiging van zware industrie, die nog.slechts be perkte vestigingsmogelijkheden zou hebben langs het Noordzeekanaal en in het gebied van. de Rotterdamse Waterweg. wanneer er toch een nieuwe verbin ding moet komen men ziet dit als een zaak, waarin de rijksoverheid de beslissing moet nemen de nieuwe verbinding willen zien lo pen langs de Brabantse oever van de Westerschelde, langs Bergen op Zoom en langs de grens tussen Tho len en West-Brabant. Tunnel onder Schelde In deze serie van wensen ts ook het verlangen opgenomen om bet Land van Saaftingen in de Wester schelde droog te leggen. Zeeuws-' Vlaanderen zou dan onder het res terende deel van de Schelde graag een tunnel willen zien, die een di recte verbinding verzekert met de Brabantse oever en met de rest van Nederland. Ten aanzien van de oestercultures, welke voor Ierseke .bij verdwijning niet alleen economische maar ook sociale gevolgen zullen hebben, welke men door industrievestiging hoopt op te vangen, blijft de. Zeeuwse blik gericht op het Grevelingeh. In het oorspronkelijke Deltaplan la dc aan weerszijden afgedamde Grevelingen als zoetwaterhassin ge projecteerd. In de visie Randstad en Delta wil men dit. watergebied ge bruiken voor recreatie;, De Zeeuwen wensen met behoud van de recrea tieve mogelijkheden een poreuze dam aan de zeezijde, waardoor het mogelijk wordt in dit water oesters te kweken. Voor België „Vormen" zo wordt gezegd „Rotterdam-en Amsterdam tezamen; de natuurlijke Invalspoort voor het Rfjn-Ruhrgeblcd de Westerschelde- m on ding zal als aanvulling met na me voor do bediening van de Bel gische stedendriehoek cn het daar- bö aansluitende noord-Franse en Luxemburgse Industriegebied moe ten fungeren". Gedacht wordt hier aan de mogelijkheid van accommo datie voor zeer grote schepen. Vooropgesteld, dat men in Zee land tevreden is met het tegenwoor dige tracee van de verbinding tus sen Antwerpen en de Rijn zou men. AMSTERDAM De 2600 leden tellende vrijdenkersvereniging „De Dageraad" op 12 oktober 1856 te Amsterdam opgericht bestaat een eeuw. Ter ere daarvan verschijnt een jubileumboek, getiteld „Bevrij dend denken". De inhoud bestaat Uit bijdragen van: prof. dr. J. Presser, prof. dr. J. Romein, dr. A. L. Con- standse. dr.'O. Noordenbos, P. Spigt, dr. F. GrcweL Sam de Wolff, dr. A. Romein-Verschoor,dr. J. L. Soeth- lage. prof. dr. G. A. v. d- Bergh van Eysinga. prof. J. d'Hondt en Ch. Bradlaugh Bonner, voorzitter van de Wereldunie van Vrijdenkers. In het boek worden, naast eén terugblik over honderd jaar ontwik keling van vrije gedachten, verschil lende aspecten van de vrije gedach ten en - verhoudingen tot andere uitingen van het geestelijke en maatschappelijke leven behandeld. Het eeuwfeest wordt komend weekeind in Amsterdam gevierd met een receptie op zaterdagmiddag en een herdenkingsbijeenkomst op zondagmorgen, waarin de heer K. ter Laan. prof. dr. J. Presser en prof. dr. J. M. Romein zullen spre ken. Er zal een krans worden ge logd bij het standbeeld van DomeJa Nieuwenhuis, .die in de tachtiger jaren 'een der vooraanstaande figu ren in „De Dageraad" was. In een der zalen van Krasna- ooisky wordt van 5 tot en met 7 oktober a.s. een tentoonstelling ge houden van „Dageradiana". BONN. Bondskanselier Ade nauer beeft laten weten, dat hy naar Parys zal gaan om met premier Mollet tc confereren over een nieu we campagne voor de eenmaking van Europa. Adenauer zoekt de Franse steun voor zijn voorstel in de Westeuro- pese unie het buitenlandse en mili taire beleid te coördineren als een stap op de weg naar de Europese eenmaking. PEKING President Soekarno heeft hier giste» en in een rede in het stadion van Peking verklaard, de aanspraken van communistisch China op Formoka te steunen. Hu noemde voorts de nationalisatie van het Suezkanaal door Nasser „een verwinning op het kolonialisme." (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM Niet minder dan elf getuigen verlieten gistermiddag pas «a half zes het Paleis van'Jus titie aan de Prinsengracht waar de rechtbanïc zich had bezig gehouden met de «aak tegen de 25-jarige dragline-machinist J. H. uit Bussum. Met een zware knuppel mishandelde H. op 17 april van dit jaar zijn 32- jarige overbuurman B. Damhuis zo, dat het slachtoffer enkele oren later overleed. Noodweer-exces of niet, was de. voornaamste vraag In deze trieste zaak. „Nee," zei de officier van. justitie en eiste een gevangenisstraf van een jaar en zes maanden. „Ja," oordeelde de verdediger en verzocht de rechtbank zijn cliënt te ontslaan van alle rechtsvervolging. Het drama speelde zich af in de BussumseFloraUalaan. een buurt waar de meeste bewoners elkaar goed kennen. Het slachtoffer 'de heer Damhuis was de meesten hun ner uitgesproken antipathiek. Daarvan was voornamelijk het op straat voetballen van de kinderen, de oorzaak. Niemand nam daar aan stoot aan, behalve mevrouw Dam huis en bet was haar zoon :die in sommige gevallen tot acties over ging. Buren, verteldende rechtbank gisteren dat hij kinderen had gesla gen en geschopt, dat hij hen soms bedreigde met eén beitel, een knup pel of een 2aag. J. H. was op de avond van de 17e april juist thuis gekomen:van' zijn werk en. zat .in de huiskamer toen hij zijn schoonmoeder hoorde roe pen; „Daar heb je Damhuis weer, hij zit de jongens achterna met een zaag!" H. sprong op. greep een lyiuppel, die zijn schoonvader voor zijn werk gebruikte cn rende naar huiten. Het kwam op straat tot een hand- gemeen waarbij Damhuis hem met de zaag aan een pink raakte. Voor de. rechtbank zei H. gisteren:' „Hij liep als een dolle met de zaag zwaai ende _op mij af, Hy raakte, mij en toen ik bloed zag, werd ïk wild." In. elk geval sloeg hij. z^jn tegen stander daarna met de zware knup pel met aan het uiteinde een paar platgeslagen draadnagels. Hij ging door met slaan ook toen Damhuis op de grond lag. in het ziekenhuis constateerde men later, dat de ver- slagene was overleden aan een sche delbreuk, een. zware hersenschud ding en een hersenbloeding. H. liep onmiddellijk na zijn daad naar de politie. Gisteren antwoordde hij op vragen van de president: „Ik kan mij niets meer herinneren," STUTTGART De burgemeester' van Stuttgart dr. XSett, heeft de lettercombinaties SD an SS. voor de in zijn stad te gebruiken nummer- praten van auto's verbóden. In West-Duitsland is onlangs een nieuw systeem van letter-" en num mercombinaties voor automobielen ingevoerd. Alle nummerplaten, voor Stuttgarter automobielen beginnen thans met een. „S", gevolgd door een andere letter en een aantal- cij fers. .Combinaties als SD en SS zouden- in het buitenland verkeerd begre pen kunnen worden, aldus de bur gemeester, die overigens - geen be zwaar had tegen SA, de initialen van Hitler's bruiuhemden, De verdediging bracht een. rij van getuigen adecharge naar voren die vertelden ...welke last hun voetbal lende kinderen al jarenlang van Damhuis gehad'hadden. „H.:;heeft overduidelijk de bedoe ling gehad Damhuis een gevoelig lesj ete geven, meende de officier, er is geen sprake van dat hy zich heeft moeten verdedigen. Ik geloof integendeel dat hij heeft afgewacht tot hij geraakt werd om daarna te kunnen toeslaan. Op "noodweer kan "hij zich zeker niet beroepen. Hij bemoeide zich met iets dat hem helemaal niets aan ging." Maar de verdediger wilde niettemin die kant op. „ïk heb' mij er aan geërgerd dat de politie nimmer heeft ingegrepen hoewel er meerdere, malen over Damhuis geklaagd is," zei hij. De raadsman construeerde het "ge beurde aldus: toen H. naar .buiten rende 'was zijn houding - 'noodweer tegen, een aanval op derden, in dit geval de kinderen: daarna was zijn vechten noodweer tegén een aanval op eigen lijf en deze noodweer ging tijdens het gevecht over: in nood weer exces.' Hij concludeerde' tot ontslag van rechtsvervolging. Toen H. het laatste woord had zei hij: „Ik heb nooit de bedoeling- gehad Dam huis te doden. Als ik toch' schuldig ben. in Godsnaam dan maar." Uitspraak over veertien dagen. BONN. De Westduitsers zullen •noedig hun Ijzeren kruisen weer mo.Ten opspelden. De nazi-symbolen, zoals het hakenkruis, moeten wor den verwijderd en vervangen door elkonblaren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken Schroder Ver klaard. Hij noemde het wetsontwerp „een verzoening met het verleden, welke veel te laat komt" „Een staat zon der symbolen en traditie heeft geen toekomst", betoogde hy. NICOSIA Ongeveer 3.000 Britse soldaten zU« woensdag met een speurtocht haar verzetsstrijders in de bergen van Noord-Cyprus be gonnen. Het is de eerste groot op gezette operatie van de Britten sedert drie maanden. De actie, die mogelijk een week zal duren, beslaat een gebied van 125 vierkante kilo meter. waarin ongeveer 20 dorpen liggen. Mar ine vaartuigen bewaken de kust om ontsnappingen ovex zee te voorkomen.-.Tn Nicosia is al vijf dagen een - uitgaansverbod van kracht, datvwerd ingesteld na de moord op een Britsevróuw en drie soldaten. De op een na grootste stad van Cyprus, Limassol, had .woensdag avond geen. elektrische stroom. Het uitvallen van de stroom moet aan sabotage worden toegeschreven. f Advertentie LM AMSTERDAM Aan de ambte naren in dienst van de gemeente Amsterdam zal over het tweede halfjaar van 1956 een uitkering in eens van zes procent worden gege ven, aldus heeft de Amsterdamse, gemeenteraad besloten. De charmante, 20-jarige Gette- viève Solar, die dit-. jaar 'to t Miss Frankrijk.wérd verkozen en eerder; al de titel van 'Miss St. Tropez -uenmerj, zal 24 oktober te Londen meedingen naar de .titel-.van Miss We reld.: Defoto van: de jonge Franse schoonheidskoningin, die mannequin van haar be roep is, werd genomen tij- i dens een wandeling vin .de straten van Par\js. (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Een tiendaagse vakantiereis naar Rusland kost de Ne derlandse toerist op bet ogenblik nog alt|jd ongeveer tweeduizend gulden door de kostbare vliegtocht van Amsterdam naar Moskou. Het Russische reisbureau „Intourist" venvacht echter reeds het volgende jaar reizen te kunnen aanbieden voor ongeveer zeshonderd gulden, want volgens de plannen, die inmiddels in Den Haag uitvoerig zijn besproken, ligt het in de bedoeling speciale toeristenschepën een dienst te laten onderhouden tus sen een Nederlandse haven Amsterdam of Rotterdam en Leningrad. De reiskosten zullen voor de route over zee ongeveer 350 gulden bedragen. De verblijfkosten (reiskosten in Rusland worden niet berekend) worden geraamd op rond 250 gulden. De voor de .Benelux-Ianden acht de proef, die dit jaar werd .genomen, geslaagd: ongeveer 250C toeristen, uit dé Sow jet-Unie bezochten in de af gelopen maanden.ons land,,Zij kwa men zowel uit Europees als uit Azia tisch Rusland, zelfs uit Komsomolsk in "het Verre Oosten, en maakten.' de reis per vliegtuig en met. het Russi sche toeristenschip „Pobeda". De be langstelling ging in de eerste plaats uit naar de kunstschatten in de Ne derlandse musea, maar daarboven .Intourist"-vertegenwoordiger naar de waterbouwkundige werken. Een der laatste groepen zagbet - dichten van de dijk rond de. nieuwe polder in 1 t.IJsselmesr en de inte resse van deze toeristen ging zover, dat speciale lezingen over de inpol deringen moesten worden gehouden. Zaandam en. Bolsward tenslotte bleken eveneens sterk de aandacht te trekken; Zaandam door het ver- blyf van.! Czaar .Peter, Bolsward door een gastvrije ontvangst, die de bevolking -er de eerste Russiche toe- ristengroep bereidde en die nader hand door verhalen en verslagen in dagbladen in de gehele Sowjet-Unie bekend werd. De Russen kost een vakantietrip naar Nederland onge veer drieduizend roebel- GOEDKOPE REIZEN Slechts 44 Nederlandse toeristen brachten in het afgelopen seizoen een bezoek aan de Sowjet-Unie. „In- tourist" schrijft deze geringe belang stelling toe aan de hoge kosten, die aan de reis verbonden zijn. De ver tegenwoordiger van het reisbureau zoekt daarom vóór alles naar moge lijkheden deze kosten te drukken en daarvoor heeft hij drie plannen ont worpen» In de eerste ptaatsthet in de vaart brengen van toeristenschepen tussen Nederland-en Rusland. Hij acht het vrijwel, zekér, dat de dienst het vol gend seizoen al. kanworden gestart Daarnaast denkt hij mogelijk in 1958 een rechtstreekse vliegtuig- verbinding tot stand te kunnen brengen tussen Amsterdam en Mos kou. De toestellen zouden Russische toeristen kunnen, brengen -en op de terugreis een groepNederlanders kunnen opnemen. Dit zou aan reis kosten een besparing .kunnen gevèn van rond 590 gulden. De vliegreis Amsterdam-—Moskou kost thans - 'rónd 1600.—. - In de derde .plaats zoekt hy moge lijkheden; voorautocar-rtoeirisme. De uitvoering van dit plan hangt ech- der af van:de.snelheid, waarmee in Rusland een reeks van benzine-sta tions langs de hoofdwegen kan wor den aebouwd. De reiskosten zouden in dit laatste geval gereduceerd worden tot 600 gulden. De plannen voor goedkoop vliegtuig- en auto- bustoerisme zijn nog Diet uitvoe rig besproken. „De reis van Den Kaag naar Am sterdam per autobus," zei de intou- ristvertegenwoordiger neg, „vergt een uur. Die van Leningrad naar Moskou twaalf uren. De enorme af standen In de Sowjet-Unie werpen geweldige problemen op bij het voorbereiden van een Intensief toe ristenverkeer. met name op finan cieel terrein. Wij zoeken naar de oplossing ook voor Nederlandse belangstellenden. Daarvoor ben ik hier." A' (Van onze correspondent) werden grote zeldzaamheid in en Julia hoog houden zonder Sha- .Oelanowa onweerstaanbaar groeit, LONDEN Het Bolsjai-ballef Covent Gorden op bet toneel rc- kespeare? vraagt de correspondent naarmate de avond vordert. Arnold heeft in Londen gisteravond mee devoeringen afgestoken. van de Times zich af en conciu- Haskell, die directeur van de Sad- rtjn première van .Romeo en Julia* David Webster, dc administrateur deert: „Het kan". De voorstelling ler's Wells baüetschoo zegt in de een proot succes geoogst. Een -uiige- van Covent Garden, sprak van een van het Bolsjoi-ballet was vrijwel Daily Mail, dat het Bolsjoi-gezel- iczen pehoor onder wie Sir An- der meest belangrijke culturele uit- 'n vertaling van Shakespeares eigen schap zijn grote reputatie tto volle thony en Lady Eden en leden van wisselingen die ooit plaats hadden woorden in zuivere poëzie.-Hij prijst verdient. Hij maakt echter de op hef corps diplomatique en kopstuk- gevonden en beschreef Oelanowa, ook zeer de dramatische overtuiging -merking. dat Romeo en Julia heel ken mt de muziek- cn theaterwe- als „dat wonder". Directeur Tsjoe- van de Russische dansers en zegt, iets anders is dan het typische reld gaf aan het einde luide van laki hoopte, dat de vriendschap tus- dat dc spanning zo groot was, dat „Russische ballet", dat men tot dus- zijn instemming blijk en er moest sen de Russische en Engelse volke- het gehoor ook als het voor een'be-' ver kende. Haskell maakt nog dc vijfmaal gehaald worden. Bij de/es- ren zou toenemen. Op een besloten paalde dans of een bepaalde danser opmerking,,,dat in zekere zin Romeo demaal „begon het gezelschap, ge- partij pp het toneel,nadat het doek* wilde gaan klappen, aulksmiet durf- en Julia'het meest reactionaire" ïiik-.döt in Rusland betaamt, zelf te gevallen was verklaarde MargotFon- dé, uit vrees de draad te breken, ballet is, dat men zich kan voor- teyn, Engelands beroemde ballerina De criticus van. de Dailly Telegraph jstellen, Zyn deugden en. gebreken klappen. w v Oelanowa wenste geen afzonder- later, dat" „wij zulk dansen\inï Lon- is van' 'bordeel dat Oelanowa"„eénzymÏÏe ëèn'T^ve, eeuwgeleden liïke hulde in ontvangst te,;nemen den nog nooit gezien, hebben,".1 Het absolute danseres" is 'en1 hééft ook zegt hij err na een avondvan op- tzoals in Covent Garden gebruike- oordeel van de critic: is over de veel lof voor Lawrotkys choreogra- winding apprecieerde ik des te meer lijk Is), maar bleef "haar voren ko- gehele linie zeer prijzend. Kan een fie. Elizabeth Franl vindt in de Diaghilews rol in bet hervormen men met het gehele gezelschap. Er mime-ballet de poëzie van Romeo News Chronicle, dat de magie van van het ballet. CHARLESTON. Een groot transportvliegtuig van. de Ameri kaanse luchtmacht van het type „Globemaster" is woensdag na een vlucht van Bermuda verongelukt bij een poging om op de luchtbasis bö Charleston (Zuld-Carollna) te lan den..- j Van de tien inzittenden kwamen er 'drie om. het leven. De zeven moés ten met verwondingen In een. zie kenhuis worden'opgenomen. ...Het toestel, dat 200militairen met hun uitrusting kan vervoeren, raak te vóór een landingsbaan de grond en vloog iri brand- BERLIJN. De buitenlandse persverenlglng Ln West-Berlljn heeft in telegrammen aan de ambassa deurs van de V.S., Engeland en Frankrijk in Bonn scherp geprotes teerd tegen het bijzonder hardhan dig optreden van de Westduitse po litie in de nacht toen admiraal^DS- nitz uit de gevangenis werd ontsla- gep. ,t ;V>;" De Westduitse. politiemannen L- er waren er tenminste honderd wa ren op last van de Britse autoritei ten naar Spandau gezonden, DEN HAAG De Nederlandse veehouders eisen 50 miljoen gulden extra voor de in het melkj&ar no vember 1955 november 1956 ge leverde melk. Deze produktie omvat ongeveer 5 miljard kg melk, zodat de els op I cent per kg neerkomt. Deze door de voorzitter van de hoofdafdeling Veehouderij van het Landbouwschap, de heer R. Visser, in de bestuursvergadering van het Landbouwschap ter tafel gebrachte eis. vond algemene weerklank. Over wogen werd daarbij dat de ontwik» keling in de melkveehouderij in de afgelopen jaren in hoge mata zorg» wekkend is. Gezien déze slechte financiële re» sultatea in een reeks van jaren en de precaire liquiditeitspositie van vele bedrijven, is dc hoofdafdeling Veehouderij en daarmede het bestuur van het Landbouwschap unaniem tot de conclusie gekomen, dat thans een tegemoetkoming in de vorm van een uitkering ineens ten bedrage van 1 cent per kg. op de totale In dit melkprijsjaar geleverde hoeveelheid melk met kracht bepleit moet wor den bij de regering. (Van onze. correspondent) HEERENVEEN Het tweejarig dochtertje Helena van de familie v, d. Boer te Boyl is gisteren door een paard getrapt en gedood. Het kindje was uit huls weggelo pen naar het land. waar haar ouders aardappelen rooiden. Ze bleef hier even en liep toen weer; terug. Hier bij, móest ze door "eén weiland waar- een paard liep; De ouders sloegen hier geen acht op. Pas enkele ogen blikken later ging ook de moeder naar huis terug. Zij;vond toen het kind in> het land liggen. COLOMBO, y— Een boerenvrouw in het door droogte geteisterde noordelijke deel van Ceylon heeft haar. 7 Jaar oude zoon verkocht voor 7 roepla (f 5.25).;Ze had geen geld óm hem te voeden. De droogte, welke.- één van de ernstigste is, die men zich kan her inneren, heeftreeds 14.000 schepel rijst ter waarde van 250 miljoen, gulden verloren doen gaan. In-som mige streken is'nu ;al in een jaar geen regen gevallen. Hongerige dorpsbewoners eten wortels, welke in het verleden als niet eetbaar beschouwd werden. Da honger en dorst veroorzaken oog ziekten, .speciaal onder kinderen. MICHIGAN. BU de instorting van een in aanbouw zijnd kantoor gebouw te Jackson in de Ameri kaanse staat Michigan zyn woensdag zes arbeiders om het leven gekomen en vijftien gewond van wie twee ernstig. Het Ingestorte gebouw was ont worpen met de bedoeling dat het de schok van een atoomexplosie zou kamnen doorstaan. BONN. Na de vrije democrati sche party spreekt thans ook de Westduitse vluchtelingenparty zich uit voor het deelnemen van West duitse politici aan bijeenkomsten in Oost-Duitsland. ,r'- In 'n gister gepubliceerde verklaring zegt de partij, dat bet tijd is een einde te maken aan de apolitiek van afzijdigheid" ten aanzien van kwes ties,, die geheel Duitsland raken. DENHAAG fKerstpostpakket- ten, bestemd voori>'militairen, die:in Nederlands.. Nieuw-Guinea of op hr.ins- schépen yan,:; oorlog in de Nieuwguinese wateren dienst doen, kunnen per zeepost worden ver stuurd met het m.s. .Japara", dat in de tweede helft van oktober uit Nederland vertrekt. Deze pakket ten dienen uiterlijk 20 oktober per post te zijn. 'bezorgd. den hebben. Wat de financiële ge volgen zullen zijn-van een.'herwaar dering van de handenarbeid van d« boer en zijn medewerkende gezins leden, kan niet. worden aangegeven, omdat hiervooronvoldoende gege vens ter beschikking staan; Indien de „voorstellen, van: het Landbouwschap door de. regering ongewijzigd zullen wórden overge nomen en de hieruit voortvloeiende kostenstijgingen niet worden gecom- penseerd door hogere opbrengstprij- zen van. de produkten,: zijn de finan- ciële gevolgen voor het Landbouw- egalisatiefonds tenminste. 350 mil joen gulden.,, Hiervan kxrnnen in principe aan de consument worden doorberekend de financiële con sequenties voor wat betreft de pro dukten tarwe, suikerbieten en ctm- sumptiemelk, aangenomen. datbij prijsstijging - het verbruik met daalt. Het -gaat:.hier daarom een-bedrag van ongeveer 120 miljoen gulden in 'totaal; - In dit geval rest ongeveer 2S0 miljoen gulden, welke ten,laste zul len blijven van het Landbouwegali» satiefonds; r~' A Met nadruk zei de heer Louwe», dat deze berekeningen zijn, geba seerdop: boekhoudingen van het LandbouwecónomischInstituut op zogenaamde kostprysbedryvén, dat wil zeggen op wat grotere, goed geleide .bedrijven. DEN HAAG „Het agrarisch bedrijfsleven geeft een forse ruk aan de bel, om duidelijk te laten weten, dat het tekort komt. Het gerucht, dat daardoor ontstaat schrikt ons niet af. Wij staan voot onze zaak en hebben geloof 3n het gemotiveerde en gerechtvaardigde ervan." Dit zei de heer H. D. Louxves, de voorzitter van het Landbouw schap, in een inleiding tot de behan deling van vier nota's, die zonder uitvoerige discussie vrijwel onge wijzigd door het bestuur van het Landbouwschap -"werden goedge keurd en die aan de regering zullen worden aangeboden. Zij bevatten zódanige eisen, dat by inwilliging daarvan, de financiële consequenties een bedrag van ongeveer 350 niil- joen gulden per jaar zullen bedra gen. Op een bedrag, van ruim 200 mil joen zal een voorgestelde herwaar dering van de grond en de bedrijfs gebouwen komen, waarbij,een zeker .bedrag voor grondrechten in vacht; genomen is. Herwaardering van: de. bedrijfsleiding zal- ongeveer 60 -mil joen gulden opeisen. Het' realiseren' van de relatieve "gelijkstelling- -van de beloning voor landarbeid mét die vóór gelijkwaardige arbeid in ou dere bedrijfstakken ten plattelande zal financiële consequenties ten be drage van ongeveer 90 miljoen gul-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 3