W i nvijf h on de r d g u 1 den Hoofdprijs; Vijfhonderd gulden JEUGDELFTAL verslaat „Amsterdam (4-2) Bejaarden- problemen I Mahn gaat toch niet naar Melbourne Kraay opent de score Koblet vestigt zich in Italië Amatèurbelofte vervalt Nieuw wereldrecord kogelslingeren Willemse leider van Belgische aanval tegen Nederland? Défilé lang baar van Stan Ockers Boksen in Odëori Demonstraties brandblussen door de B.B. Student verdedigt beledigde dame Parool - prijsvraag .Nederland eindigt als tweede NA HET BESLUIT VAN HET I.O.C. Produktschap besluit tot loonsverhoging met ingang van 1 sept. Wedstrijden in vlie gtui gherkennin g Ixijnruarf Schefderaart Donderdae 4 oktober 1956 9 ■j (Van onze sportredactie) AMSTERDAM. Het voorlopig. Nederlands jeugdelftal heeft grister- avond ter voorbereiding voor de wedstrijd tegen de Belgische jeugd op 13 aktoher te Turnhout, to het door slechte enkele honderden toe schouwers bezette Olympisch Sta dion, een verdiende 4—2 zege be haald op een combinatie van de ere divisieclub .Amsterdam", waarin enkele Jeugdige spelers waren opge steld, die pas volgend jaar In bet betaalde voetbal mogen uitkomen. De keuzecommissie van de jeugd zal tevredenen naar huis zijn gegaan, dan de bestuurderen van Amster dam. De jeugdigen waren zeer strijdlustig en verdienden de over winning ien volle al kwamen zij goedkoop aan enkele doelpunten, door blunders van doelman Kette nes van Amsterdam. Rechtsback Kraay (DOS) opende kort na het begin de score toen Ket tenes onder de, bal doorliep, die Kraay van het middenveld af in de richting van het- doel had getrapt (10). Na 25 minuten won midvdor Kfuyver <KFC) een duel van Hans Boskamp en .bracht met een Arak schot de stand op 20. Enkele mi nuten voor rust liet Kettenes de bal uit een" voorzet van linksbuiten Dekker (SHS) schieten en rechts binnen Van Bergen (BW) scoorde .met een zacht tikje het derde, doel-, punt (3-^-0). In de tweede helft was Kraay vervangen door Brouwer van RCH. Na vijï minuten verkleinde Feyen De Brooklyn n-odecrs hebben de eer- zte wedstrijd van- hei honkbaltoernoot om de „World Series" gewormnen door de New York Yankees met 6—3 te ver slaan. .- De Laak te Den Haag organiseert zondag de jaarlijkse wedstrijden van de westelijke roeibond ter gelegenheid van bet 45-jarig bestaan. Behalve de gebrui kelijke nummers die in de omgeving van het botenhuis aan de TrekvUet wor den gehóuden.' vraagt een speciale race voor overnaadse vieren van Delft naar Den Haag de aandacht. rSn? van zijn gage voor de. wedstrijd tegen Dick Richardson uit Wales, van wie' hij in de tweede ronde door diskwalificatie verloor. Hij zou-zich niet ten volle ge geven hebben Kunjtzwemnicti. Op. initiatief van de kunstzwemcómmtscievan de- K.N.Z.B: zal vrijdag 19, oktober in „De Tempel" te Rotterdam een internationale bijéén komst worden gehouden, waarop voor bereidende besprekingen gevoerd zul len ivorden om. te komen tot wijzi ging van het. internationaal reglement voor het kunstzwemmen, In 1952 is te Helsinki een internationaal reglement aangenomen door de. FINA maar sinds dien is gebleken, dat br diverse landen verschillende interpretaties bestaan. Me- vrouwNorma J, Olsen (V.S.) heeft enige tijd geleden voorgesteld het De Argentijnse roeiers -mogen'.niet aan de Olympische spelen deelnemen en de Argentijns© roeibond is op de zwarte lijst geplaatst In verband met inbreuken op de amateurbepalingen. Louis Carré is gisteravond niet ver schenen op de trainingsbijeenkomst van het Belgisch elftal in het Helzel-stadion te Brussel, die werd gehouden ter voor bereiding voor de wedstrijd België Nederland op. 14 oktober.. Carré heeft medegedeeld,' dat htföiiet meer voor het nationale, elf tal in aanmerking wenst te komen. •••- ,- v Eire heeft in een wedstrijd, die gold als voorronde voor het wereldkampioen schap voetbal issa. met 3—1 van Dene marken gewonnen. De ploeg van Eire, waarin zeven spelers uit de Engelse League uitkwamen, had bij de rust met 2—0 de leiding. De ontmoeting in Daly- mount Park werd bijgewoond door 36.000 toeschouwers. Emil Zatopek heeft te Praag ver klaard. dat hij naar Melbourne zal gaan voor deOlympische 5pelen,:zelis al-zou hij niet in staat zijn er aan. deel te ne men. „De staatscommissie voor licha melijke opvoeding en sport heeft mij ervan overtuigd dat ik gaan moet. ZIJ wil, dat ik.-de marathon zal lopen, maar als ik- er eenmaal ben zal ik waarschijnlijk ook op de 10.000 meter uitkomen", aldus Zatopek. De Engelse League bracht gisteren het volgende resultaat; Derde-Divisie Zuid; Southampton—Norwich' City 2—0. Carl Bobo Olson, de vroegere wereld kampioen boksen; in het miadengewicht heeft zich. volgens zijn manager, uit de bokssport teruggetrokken. Een wedstrijd die Oison heden in Portland zou bok sen. is afgelast. Manager-Sid Flaherty verklaarde, dat Olson nooit meer in een wedstrijd zal uitkomen.. u. BAZEL. Hugo Koblet gaat In Italië wonenen dit In de eerste piaa/té op grond van, overwegingen die met zjjn toekomstige sportieve loopbaan verband houden.: •••/•- Hij heeft Ach in verbinding ge steld met Learco Guerra,, sportief' leider van een z.g. extra-sportieve groepering,Ven heeft.met hem een. overeenkomst gesloten. Koblet zal in het komend seizoen, behalve aan een groot aantal'criteriums en weg wedstrijden van minder belang, ook aan Milaan—San Remo, de Ronde* van_ Lonibardïje. enaait de Giro deelnemen. Hijzal zijn activiteit op -de. baan deze winter beperken. Na de afsluiting van zijn sportie ve loopbaan keert Koblet naar zHn vaderland terugv Olymp. spelen Melbourne LAUSANNE. Het bestuur van het Internationale Olympische Co mité heeft woensdagavond beslo ten de eis, dat sportslieden, die wil len deelnemen aan de' komende Olympische spelen te Melbourne, tevoren moeten verklaren ook na de spelen amateur te zullen blijven, te laten vervallen. Na drie uur overleg achter gé- sloten deuren, bereikte het hoofd bestuur volledige overeenstemming over de opschorting van dit gedeel te van de Olympische Belofte, Wel werd. verklaard, dat het aan de na tionale Olympische comité's zal .wor den overgelaten te voorkomen, dat de Olympische spelen door profs misbruikt worden. de achterstandmet een bijzonder fraai, doelpunt tot 3—1, maar nu was bet weer de beurt aan de jeugd: Kruyer schoot de bal in het onbe schermde doel. toen Kettenes een hard schot van Dekker onvoldoende verwerkte. Tenslotte schout Hans Boskamp uit een penalty de eind stand 42 op het scorebord, want de Amsterdammers slaagden er .tijdens een sterk slotoffensïef niet i.v de robuste spil .Schilder (Voler.dam) en de moedig spelende doelman Bals (Zeist) te' passeren. Het voorlopig Nederlands jeugd- elftal was als volgt samengesteld: doel: Bals (Zeist), achter: Kraay (DOS) (Brouwer RCH) en Los (DFC), midden: De Jong (DOS), Schilder (Volendam) en Bruys (Wil lem II), voor: De Vries (Sparta), Van Bergen (BW), Kruyver (KFC), Meuken (GVAV) en Dekker (SHS). BOSTON. De Amerikaan Hal Connolly heeft het wereldrecord ko- gelsling-cren verbeterd en gebracht op 66.71 meter. Het officiële record stond op naam van de Rus Mikael Krivonosov met ..6-L33 meter. Dit dateert van 4 augustus 1955, maar in de loop van dit jaar kwam Krivonosov reeds tot 65.85 meter. Daarna nam de Amerikaan Cliff Blair het record van hem over met een worp van 65.956 meter, doch drie dagen daarna, op 8 juli, her overde Krivonosov het. record met 66.38 meter. Deze laatste prestaties zijn evenwel nog niet door de IA..- A.F. gehomologeerd. BRUSSEL Bij de 30 spelers, die voor de centrale training zijn uit genodigd door de technische com missie van de Kon. Belgische Voet balbond, ontbreken Huysmans en Mermans. De uitschakeling van laatstgenoemde houdt verband met de zware nederlaag van Anderlecht tegen Manchester United; ook in zijn club Is Mermans momenteel niet in eer als mldvoor van het eer ste elftal opgesteld. Het Brusselse blad Les Sports verwacht, dat Willems van La Gan- toise de Belgische aanval op 14 ok tober 'tegen Nederland zal leiden. Hij is in prima vorm, schiet beter dan hij ooit gedaan heeft en verstaat zich wonderwel met zijn clubge noot Richard Orlans, In de voorhoe de zullen, naar Lés Sports meent, Oirlans en Houf zeker worden, op gesteld, en Van de Weyer waar schijnlijk. Voor de rechtsbuiten plaats zou de keus gaan tussen Ju- rion en Pitters. Moes heeft zijn plaats in 'de mid denlinie, maar voor de twee ande re plaatsen staan; van Kerckhoven en. Carré, en Hanon en Van Rerpe op de kandidatenlijst; terwijl Dodet ook nog in aanmerking komt. Voor de backlinie hebben van Brandt, Dries en Dirix gelijke kansen, en gooien ook. Thellmen Culot hoge. ogen. Voor" Les Spórts blijft Ger- naeyals-, keeper de aangewezen, man. ANTWERPEN Van woensdag morgen negen our af heeft een gro te menigte vrienden en bewonde raars gedefileerd langs de baar met het stoffelijk overschot van Stan Ockers, opgesteld ln de tot rouw kapel getransformeerde vergader zaal ran de raad van beheer van het Antwerpse Sportpaleis. Bekende renners en oudrenners, bij wie Scherens. Kaers, Gosselin, Rik van Steenbergen, Verschueren, Vlaeyen en Ronse betrokken om beurten de wacht bij de baar, die de te Frascatie gewonnen regen boogtrui droeg en een boeket or chideeën van de weduwe van Oc kers. Aan de voet van de katafalk hoopten zich de bloemstukken op, waarbij kransen van de Belgische Koninklijke familie, van Fausto Coppi, van de K.N.W.U. en van de organisatoren van de Ronde van Frankrijk. Olympische tienkamp week verschoven In verband met de injecties, "die Eef Kamerbeek deze week krijgt voor- z'ri-uitzending naar Melbourne, is de invitatie Olympische tienkamp, die op de Nènytobaan wordt ge houden. een week Verschoven. De tienkamp is nu zaterdag 13 en.zon dag 14 oktober. De .f jeugd meer kampen op zaterdag 6 oktober en de baanwedstrijd op 7 oktober, beide georganiseerd door. de RAC, gaan. gewoon door, Promotor Theo- Huizenaar. orga niseert maandag 8 oktober boks wedstrijden voor amateurs itv ge bouw Odeon- Tn de ring verschijnen pugilisten uit Rotterdam, Den Haag, Breda, Dordrecht en Den Briel. O.a- staat een partij in de a-klasse tussen Lex Jansen eri Leen Kleine op het programma. Een speciaal getrainde ploeg brand- wachters van de BB. uit Arnhem, kómt aanstaande zaterdag demon straties geven in Rotterdam, Schie dam en. \1aardingen. De Arnhem mers zullen speciaal laten zien hoe men met behulp van een eenvou dige emmerspuit vrij grote branden kan blussen. Alsbrandbare.- objecten zullen drie grote houtmassa's met 'een om trek van vier. èr zes meter en een hoogte van ongeveer - twee meter dienst doen. Grotebakken met af gewerkte olie zullen deVgoedingf- haarden vormen. Het laaiende, vuur wordt bij deze demonstratie geblust met behulp., van .emmerspuiten. Ook bet gebruik van andere-een voudige brandoestrijdingsmiddelen zal worden getoond. Na de brand- blussing geeft een EHBO-ploeg, ge vormd door noodwachters, een staaltje van haar kunnen. De demonstraties worden gehou den om: 15.00 uur: Afrikaanderpleïn; 16.30 uur: St.. Jacobsplaats; 19.00 uur: Admiraal de Ruyterstraat, Schie dam; 20.30 uur: Hofsingel, Vlaar- dingéri. De 19-jarige student T. van L, uit Rotterdam, trad sister en gedu rende een treinreis van Delft naar Rotterdam, op als beschermer van het zwakke geslacht. In de coupé waarin h\j had plaats genomen, werd een dame beledigd door een ■medereiziger. Dit ging de student te ver en hij berispte de belediger. Van het een kwam het ander ..en zo. kon het gebeuren dat er epen later een fikse vechtpartij ontstondtussen de betde mannen. De bril van de stu dent sneuvelde-in het gevecht en ?iy kreeg glassplinters in zijn ogen. Vanuit Schiedam werd hij naar het ooglydersgesticht - in Rotterdam - ge bracht, waar men erin slaagde de glassplinters 'uit- zijri off en te verwij deren. De dame inkwestie heeft een klacht, wegens belediging, in gediend tegen, de andere' reiziger. - IDe redactie.'öehuudr zich het rech voor Ingoïonrten stun ken v«or dor' rubriek te heknrten. Anonieme stakker- -ui»* 'p At TvniUemanfljij; Twee bejaarde lezeressen hebben gereageerdop hetingezonden stuk van een. abonnee, die de suggestie deed flats voor. bejaarden.-'in hef centrum te bouwen. Een belangrijk motief Hierbij was het vrijkomen van andere woonruimte, waardoor gezinnen '.'geholpen zouden kunnen wórden. Uit dé uitvoerige brieven van de twee lezeressen, die' ook ingaan op talfvan andere bejaardenpröblemen, nemen wij het- volgende over: Liefst flats. Waar je riet kunt zitten" en" opstaan. Niet te veel ruim te eri niet te, Veelmoderne hulp-* .middelen,. Mag er alstublieft, nog een w.c, bij? Volgens; het; plari!;'van_ de briefschrijvëï móeten, de bejaarden uitkijken op 'flats .met jonggehuw den; ophet';.,hartverwarmend jong levèn": i''?;l\ ;V 'Wel. geachte, tipgever, wij worden- misselijk van de kinderwagens en de kinderen. Wij móeten ons niet in de, stad vertonen tvanf' dan worden we pmvér.ygeïopen;';Het. „hartver warmend jong leven" veegt in de tram zijn neuzen aan onze kleren af en bevuilt ons met üsjes en vieze snoepvingers. Uit het bewuste ingezonden stuk heb ik begrepen dat ouden van da gen zo weinig mogelijk reden van bestaan meer moeten hebben. Hier dan een lip die radicaal on afdoende is: Bouw een mooi en zeer modern ingericht stikhok met alle moderne hulpmiddelen. Dan is het bejaarden probleem opgelost. EEN WEDUWE ...Ze moeten geen-oüwe plantjes, verpotten. Nee. we moeten de" op lossing vanhet woningprobleem zoeken bij de bevolkingslijsten van- trouwen en ondertrouw. Dat-is meer dan erg. Knapen van zeventien jaar al.trouwen, en - of er du*woningnood is of niet: het gaat maar door. Ze emigreren bij besjes; grote be drijven bouwen en nog is het niet genoeg. Nu willen ze dan aan de ouden van dagen gaan tornen. Foei! Het mag geen daglicht zien. Wij hebben toch een vaderland, of niet soms? Zij kunnen wel heel ge makkelijk hun vaderland verlaten, maar wij niet. Maar nog eens wat: er zijn zulke grote gebouwen, die acht of tien kamers hebben. Waarom kunnen die mensen niet wat afstaan? Waarom moet het toch altijd gezocht worden bij de kleine man, en dan weer bij de bejaarden? Mevr, 'A. iJ. O.r—S. HIER VOLGT OPGAVE No. 8 U kent uw tpalc: per dag nagaan, welke tekening bij welk stukfe van hef ver- haal behoort. Als u meentl'de combinatie gevonden.te'hebben; dan noteert ucijfer-'letteiv..""TB'... -j/Vj Ais alle tien pubiikaties zijn verschenen, schrijft u de gevonden coinbingfies op een briefkaart. j /V:"; ©Waaróm moest deze poli tieman dit weten? Natuur lijk begreep, dekastelein dat wij de inbraak hadden ont dekt Had hij er misschien be- tang bij dat de. politie gauw op de hoogte zoti zijn? Of waren mijn vermoedens onjuist en was de caféhouder gewoon maar een gemoedelijke, praatgrage kerel aie het zijn klanten aangenaam wist te maken? Weer ging ik aarzelen: Vooral tren de politie man naar me toekwam en pro beerde, me; uit - te horen over mijn bezoek aan het kasteel. Het nieuws van'de inbraak brandde me op de tong. Toch hield, ik - het voor me; ik wilde de moed nog niet opgeven en proberen, de daders zelf op te sporen. .Ge lukkig verloste de komst van de fotograaf me uit mijn peni bele situatie. Samen stapten we in zijn auto. op weg naar het kasteeL ®De fotograaf mopperde. Dit was geen weer om - goede platen te ma kern vond hy. Maar toen ik hem zei dat dit weer heel geschikt was voor een geheimzinnige jacht op inbrekers, begon hij meer. belangstelling te tonen. .In het kort vertelde,ik hem. mijn be vindingen en nu begreep hij al les. .We moesten alles fotogra feren: het.hek, de oprijlaan, het kasteel, van buiten maar vooral van binnen: alle kamers, de werkkamer met de rommel, het - opengebrokenraam, de rent meester, de kastelein, het bootje! Want zo zijn persfotografen wel, als zü de smaak van een goede zaak te pakken krijgen, kan. er geen plaat teveel in de krant! Bij het hek wilde hij", meteen aan de gang, maar ómdat ik er niet zeker van was dat de rent meester op me had gewacht, -wilde ik. eerst het kasteel in. ®De rentmeester was er nog. Kennglijk had hij meer vertrouwen in'mijn speurderskwaliteiten dan ik had gedacht. Toen ging de fotograaf aan het werk. Intussen ging ik, gewapend met de kennis, die ik even tevoren in het café had opedaan, nog. eens op onder zoek uit. Maar hoe ik ook zocht, ik kon niets meer ontdekken dan wat ik al wist. Nog steeds stond ik voor een raadsel; ik wist, hoe de daders tewerk waren, ge gaan, het was bijna zeker dat de kastelein- er meer van wist en dat men van. zijn boot en van z(jn ladder gébruik bad ge maakt Ik had er geen enkel vermoeden van dat met Ik, maar de fotograaf, die* nog druk in de weer was, het raadsel zou oplos sen; Toch, had de ruzie, die de al te-Ijverige fotograaf met de rentmeesterkreeg, mij. óp het idee kunnen brengen. Overschot in de EBL' AMSTERDAM Het betalings verkeer met de aan de Europese Beialings. Unie deelnemende landen heeft voor Nederlandin demaans» september 1556 een'"óverschot van ƒ.16.370.400 (dollar 4.308.000) opgele verd. Om het Britannia Shield LONDEN. Nederland heeft in het eindklassement van de militaire wedstrijden om het Britannia Shield de tweede plaats bereikt met 70 pun ten, achter Engeland dat 82 punten verzamelde. Als derde eindigde België met 61 punten, 4. de Ver, Staten met 57 pun_ ten. en 5;-. Noorwegen;met 52 'punten. Nederland werd met 23. overwin ningen tweede bij de. schermwed- strijden. De Belgen werden eerste, met 31 gewonnen partijen. Bij het schieten bezette Nederland de derde plaats (2051 p.). achter Noorwegen (2134) en Engeland (2107). Een der de plaats werd door onze landgeno ten eveneens bereikt in het boks- toernooi (12 p.) achter Engeland (23) en V.S. (14). Na de tiende opgavedag (dus na 6 oktober 1956) zendt u de briefkaart aan ons blad. TOTAAL 850 GULDEN AAN PRIJZEN DOE MEE AAN HET MYSTERIE LANGENHORST (Van ome sportredactie) Naar aanleiding van het besluit: van het I.O.C. de clausule voor de deelnemers aan de Olympische spe len te Melbourne inzake dè.-ama- teurstatus te laten vervallen (zié ook voorpagina) hebben wü ons tot de chef -■ lï'é.qulpevan de Ne derlandse wielerploeg voor Mel bourne, "dé heer M. Koot gewend of de wereldkampioen Mahn nu als nog naar dè Olympische spelen zal worden uitgezonden, Zoals bekend zou deze Ih verband mat de ama teurclausule niet naar Melbourne kunnen gaan omdat h(j het plan heeft volgend jaar prof te worden. Be heer Koot deelde ons mede dat, zoals reéds met het N.O.C. was af gesproken er geen walging meer: ln de Nederlandse wielerploeg voor. Melbourne zal werden gebracht- Mahn zal dus thuisblijven. Boven-; dien, aldus de chef d'équlpe, Mel bourne staat al spoedig voor de deur en Mahn zou nog moeten wor den ingeënt. N Een andere factor van belang Is dat Mahn in Melbourne weinig kan winnen, maar veel kan verliezen. De kans dat men ir. de prijzen valt is bij een wegwedstrijd, al heeft men nog zoveel klasse en vooral in een volkomen vreemd land. vrij gering. Zou IVÏahn een onderge schikte rol spelen dan zou dit al leen maar zijn waarde als prof ver minderen. Honderdzes mensen zyrt ver dronken en er zijn meer dan een miljoen daklozen tenge volge. van - hevige, regens, die. de staat.-: Bengalen' in -/.India hebben geteisterd. Achtdui zend vierkante kilometer grond staat onder water. Men raamt de schade op ongeveer 80 miljoen gulden. Ook de stad Calcutta liep onder. Men. ziet hier één van de hoofd straten, Central Avenue, waar door hei verkeer maar moei lijk voortgang kan trinden. Aula voor ere-promotie van Mansholt te klein DEN HAAG. De aula van de Landbouwhogeschool te Wageningen zal de vele belangstellenden op 9 okto-' ber bij de ere-promotie van minister S. L. Mansholt niet., kunnen bevat ten. Daarom zal de openbare plech tige zitting van dé Senaat, waarbij de bul aan de bewindsman wordt uitgereikt," in de: Grote Kerk in Wa- geningen worden gehouden. Het bestuur van het Produktschap voor aardappelen hpeft gisteren zon der discussie besloten, dat zijn per soneel de zes-procent-loonsverhoging niet eerder dan 1 september zal krijgen. Hiermede volgt het pro duktschap de gedragslijn van de rijksoverheid en niet-van de S.E.R. De Sociaal-Ecönomische -'Raad, het toporgaan van de'.Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie,'' gaf - izijn per soneel 'deze verhogingyréeds op 1 juli ingaande.. Er werken circa hónderd per so-.': neelsleden bij de verschillende pró- duktschappen. Als argument laat men gelden, dat tot nu toe altijd de" rijksregeling werd gevolgd. Op zaterdag '27' oktober 'zullen in het gebouw, yan.de-N.V. Shell Ne derland te 's-Gravenhage weer de jaarlijkse wedstrijden worden ge houden om het .Nederlands, kam pioenschap vliegtuigherkennihg. De wedstrijden sta an onder - auspiciën van de commandant van 't. comman do - Luchtvaartopleidingen, Dit jaar zullen ongeveer 80 burger, en mili taire teams deelnemen; Zoals bekend •••is, is vliégtuigher- kénning belangrijk voor de lucht verdediging. Bij de vliegtuigherken.- ning wordt de Koninklijke Lucht macht gesteund door het Korps Luchtwachtdienst dat voor het me rendeel uit burgers bestaat, die deze taak in een gedeelte van hun vrije tijd vervullen. LOBITHv— Gepasseerd op~3 oktober 1956 ,voor 13 uur naar Botterdam: AFVAART Damco 211,,Eemland. Hermar», Damco ■245, Maria Judith 2, Mevo, Panda, Rhenus 26, Damco 60, Damco 82. Gel- frat, Stephanie. Anna- Montevlso, Mier, Noldina II, Maria, Liberty. Alsaden, Sardinia. Teutonia, Cura. Joseph, Ma ria, Perle, Helga, Vulcaar» 28, Mozart, Kenccl $g. Melot. Die Zukunft, Ex press 23, Ar gó. Malnv:erck, Mosel Pau la. Neska 22. Spera. Andre 2, Damco 87. Lena, WTAC 160. Hageland. Pio nier 2, Galard. Vega, WUhelm, Germa OVERIGE PLAATSEN Animo. Zmmen; Aibertje, Huls ter Heide; De T(Jd Zal 't lieren. Oude Pe- kela: Duo. Montfoort: EJo. Goor; Es- >ero, Kootstertil>; Emmanuel, Dok- mm; Elisabeth. Utrecht; Hoop op Wel vaar». Broekerhaven; Hoop gelelot Ons, Hoorn; Hencor. WaRenlngent Helena. St. Maartensdijk: Express 25. NUmegen; Johanna Maria, Hengelo; Johanna, Gor- kum; Beatrix, Vuren: Judea, Gronin gen; Fiat Voluntas, Zwolle; Elja. De Steeg; De Hoop. Vaassen; Mary Yvon ne, Eist; Result, Deventer; Pbiüppina, (Advmantia IJVf.j Het mysterie Langenhorst Alles moest teerden -gefotografeerd het hek, de oprijlaan, het kasteeL van buiten, maar vooral van binnen. De fotograaf mopperde „het was geen weer om een goede plaat te maken....". De fotograaf had stellig niet gemopperd Indien hem de tegen woordige fotomaterialen ten dienste hadden gestaan, want er is sinds de gebeurtenissen rondom Langenhorst op het- gebied van fotografie veel veranderd. Thans is fotograferen, onder welke weersomstandigheden. ookH mogelijk. Een ieder dié aan. fotograferen doet, weet, dat Foto FOKA de meest bezochte fotohandel hier ter stede is. Wij nodigen.daarom een ieder beginnend fotograaf uit. daar eens een kijkje te riemen. Alle advie» op gebied van. foto en film wordt door vakkundig personeel- gaarne aan u verstrekt ADMIRALITEITSSTBAAT 8»-b-c 2e MIDDELLANDSTRAAT 23 W Telefoon 116375—22242—34634 Schuitenburg St. Theresia, Risico, Utrecht- Scbawo;' Wolvega; vios. Oude PekclaVios, Arnhem; Zwerver, Dokkum; Wilja, Apeldoorn; Volharding, •Kampen; Damco 80, - Zutphen;' Damco 96, Leliestad; Duo, Den- Haag; Hansa 35, Doesburg; Lorette. Leliestadt- Vui- caan 9. Dordt;Fiat. Leliestadt; NJord, Groningen,- Stadt Oppenheim, Amster dam; Gustav Knepper, Amsterdam; W. v. Driel47, Steln, v-'" BE2LGIB - Bonne Attente. Avontuur,'Express 20, Marie Jose. Salf 2, Fluviale 27, Ida I, Wessel, Chat Palmer, Adrianus, Ber- wlljae, Elb. Trave. Benda, Nelsse, Vlos, Prudence, Emma.Fendel 125, Ida il, Lloyd 5. KUSTVAART St. Antonius. Londen; Matador. Lü- beck; Hanne, Hamburg; Clto, Londen: Salvano8, Hamburg; Wilm», Hamburg. OPVAART DUITSLAND Alba 4. Arina. Berdina, Berendina, DaCapo, De Hoop, Emjo. Erna Schwars- lo. Express 273. Gerdn. Island. L'Ave- nlr, Marln. Maria Cathartoa, Möwe, Niederaaehsen. Rfjn Schelde 22. Rhenus 25. Spes, Theodor Basedow 2. Alberdl- na. Berg, Bertus. Cordula. Deister, Er- ma, Er ai, Expeditie 2, Geertiena, Ger- trud, Jaguar Louise. 'Matador, Maria Hendrika, .-Nelly. Olievos 5. Rival, Sancta- Maria, St. Antonius. Benecke, Therese Kuhne,:,Vero. Damco 27,. Jo, ^Binnenvaart 14, Klöckner 16, Frauen- burg, Franconia, Denlse Luc, Centrost IV, Damco 47 Theodula,Backhuizen, Voorwaarts 2, VerwisselJng. Union, Tas mania, Twee Gebroeders, Rosellese, Rl- bra, R. Karcher .3D, .Pax Mawi, Magda, Llbertas. Kahlenberg, Jober. Holland, Esso Duisburg, Energie 1, Esse, Karls ruhe, De Goede Verwachting, Augusta, Actief, Zephir, Teuna, St. John, R. Karcher 2, Pianto, Pronto 2, Lulse Wel- tert, Express, Anna, Triton, Zwerver, Peruvia, Wim, R. Karcher 78. Myosotis. Fendel 116, Dea,Germania, Stad Kort- rljk:, Thetis,. Suzanne, Tennyson, Vta- nen. Vios. TRG ID, Twee Gebroeders, SNV" 8, Regentes, Rheintank 18, Rfiein- preussen 6, Onderneming, Marion. Nieu we Zorg, Klaus, Johanna 2. Horst en Jusaen 2, Hermina 1, Energie 5, Eureka, Eva 12. Catharina, Ambulant, Wesseli- na. Slbajak, Rita, Rheinfahrt IV. Pro vencal, Normand, Johanna, Beraanda II. BASEL'.'. Flora 3, 'L Auguste, Damco 251, Antwerpen, Raetia, Valkenveen, OTser- winter, Express 32, Austria, Fiz SoL Thrada, WaUonia. STRAATSBURG -Hor3t en Jussen, Jober, Sautemea, Angele,. Richard 7, Hecopile, Nardus, Walter Reicher, Helnrlch, Oran. Heden, per 3 oktober, passeerden 1e Hansweert de navolgende schepen met bil vermelde bestemming: Tiberla, Hika. Vivat, Gotthaïd, Hi- bemia, Vulcaan 57. Piejo, SaH 56, Voorthui2en, Vera Grur, Loire, Maria, Montana, cantenae, Telegraaf-15, Jo hannes, St. Urban, Fraternlte 4, Ostrea Piz Ros eg, AlnaÜ, Chat. Neuf du Pa- pe. Jan, Damco 49, Adriamis. Sach- senwald.. Nelly 2, WTAG..138. WTAG 117, Res Nova. MaJoya, Kehre Wieder 2; Succes. Chrisüne, Damco 244, Hydra. Zeeland, Delta, Harpen 102 EÜse, alle Antwerpen; Anna, Clementine, Irene, Drie Gebroeders, Union .Nor bert. Fa tria Navice. Preference 7. Margus, alle Brus sel; Amfortas, Vilvoorde- De Hoop. St. Petrus, Vertrouwen alle Leuven* Gott Mit Uns. Onderneming, Merxem, feupel, alle Merxem; Collbri, Hofstade; Maria, Haceourt; Butania 1, Neder-Over-Heom- beek; Actief, Roux; Beta, Louis, beide Aalst; Dory, Leta, Albatro», Speranca, Leta, alle Boom; Coöperatieve 2, Ruys- broeck; Chrisima, Herdersem- Hoop op Welvaart, Baearo-de; Vijf Gebroeders. Acidum, beide Ovorpelt; -VUst, Amster damButania 3.Aneja. 'Eider, Vinotra 1. Vinotra 12. Jantina, ..Albert Scherer, Marnihelm, Saarbeck, Christiaan, alle Rotterdam; Beva 2, Nijmegen; Delta, Linquenda. Lis. Fiducia, Josephine. Müg- na, alle Kerkdrtel; Luctor, Oude Tonge- Spes Salutis, Corma, beide Veghel; Am- stelstroom, Schiedam; Vitesse, Onder neming 2, beide Dordrecht; Vertrou wen. Walsoorden; Suzy, Heerewaarden; Hast 3,: Zwljndrecht: Anja, Bergen op Zoom; Janny, Renkum-Salf 4, Guilan. sail 13, Albatros, Mejo,- Stad Briigge, Catharina Adriana, Allda Z,- Rhenus, 'Markets Speculant, alle. -Duitsland- -AI- cedo. Express 40. Rheinpreua8en 5;'Rhe- "iV8 aEaso^Schwijz l, Esso Schwt|z 3, alle Basel; Rabelais, Perrault, Gounod, verzy, Beyson, st. Jullen. aile Streats- ■- burg; Rival, Suze, beide Sweden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 4