K' Noodweer ontlast zich boven zwoe TER BRAAK Gecombineerde oefening had nog vlot verloop REUS VAN35 m GEVLOERD Alleen afdeling Rotterdam baart zorgen voor Scliiedams voetbal Schumann 's pianoconcert in fraaie vertolking Boeiend verblijf „Onder de zon van on ANGSTIG NATUURGETROUW BIJ HEMELVUUR Reclasserings- collecte OVERAL OPTIMISTISCHE GELUIDEN TE HOREN beslissingen te verwachten R.Ph.O. IN PASSAGE-THEATER Lezing met films voor Kath. "Kring handbal Zwaar program dit weekeinde Voorde kinderpostzegels Plantage-concert Haarden vanaf ƒ140.— BES kachels 49.50 Straaïkachels f 17.95 Grote Markt 3 en 8 Motor en bromfiets gestolen Burgerlijke Stand 2 Vrij dag 5 oktober 1956 Een onmiskenbare; sameahanr van gebeurtetiissen leek aanwezig' toen gisteravond omstreeks half acht de vlammen hoog oplaaiden op'het buiten werking, gestélde;rangeer ter rein- van. het Schiedamse spoorwegstation, terwijl het-noodweer zich ontlastte met rollende donderslagen en-helle bliksemschichten. Reizigers in de yelllg© beschutting' van de stations-over kapping keken verwonderd en gespannen toe, boe geüniformeerde mannen moedig de striemende regenvlagen trotseerden en 'doelbewust over het emplacement snelden,-ten dele op aanwijzigtdgen van een vèr-klinkendc microfoonstèm. Het zag er allemaal eventjes bijzonder zorgwekkend en angstig natuurgetrouw uit bij het stormachtige onweer, toen enkele zware explosies {veroorzaakt door bet ontsteken van donderbussen) het begin aankondigden van de gecombineerde oefening van de Bedrijfsbescherming van de Nederlandse Spoorwegen en de Dienst Bescherming Bevolking. Een luchtaanval vindt plaats op de A-kring Rotterdam. Schiedam en Viaardincen. met als kennelijke be doeling liet ontwrichten van de spoorwegverbindingen: o.a. w'orct de splitsing westelijk van het station Schiedam gebombardeerd. Eer» vijan delijke bommenwerper laat evenwel zijn bommen vallen op bet stations gebouw, waardoor één grote en en kele kleinere branden ontstaan (in opgestapelde dwarsliggers). Ook val len er een achttiental gewonden, waor.van vier bekneld liggen). B.Z.B -ploegen van do N.S. verlenen onmiddellijk hulp, maar kunnen het niet alleen klaren en roepen de hulp van de zelfbescherming in. Ir. deze geest was de oefening op gezet onder algemene leiding van het Objecthoofd der Bedrijfs (zelf) bescherming der N.S. te Schiedam, de heer f>. v. Hocff. Deelnemende eenheden waren er van de N.S. (brandweerploeg. EKBO-ploeg en bedrijfsarts), van de BB. (brand weerploeg (overneidseenheid), blok- ploegen van wijk 3 en 5 en 18 ge wonden). Bij de voertuigen waren onder meer een N.S. motorspuit en een B B, motorspuit en een trekker voor de B-B.-spuit. Samenhokkend in een van zeil doek opgetrokken schuilplaats heb ben een aantal halverende genodig den gezien onder welke moeUtfke omstandigheden de diverse ploegen zich van de opgedragen taken heb ben moeten kwijten. De regen stroomde neer en maakte het ter rein moeilijk begaanbaar, de weer bijzonder „echt" lijkende gewonden hielden zich bijzonder dapper in het open terrein, verscholen onder dek kleden. de EHBO-ers hadden moei te hun verbandmiddelen nog enigs zins droog te houden en de brand weerlieden stonden al onmiddellijk voor het feit, dat de krachtige wind in de houtstapels al gauw een dichte vuurhaard deed ontstaan. LEERZAAM vervoerd. De blussing begon bij één van dé "kleinere branden, dié feeds flink was opgelaaid- Met de schijn baar vrij onhandelbare emmerspui ten bleek men zeer wel.en opvallend snel iri staat té zijn de kleine bran den te blussen. Volgens deinstructie móést na verkenning blijken, dat voor de grote brand overheidssteun van de brandweer nodig was.-,De vlammen waren da ook danig-iri'.omvang toe genomen op het midden van het oefenterrein,, toen de overheids- brandweer arriveerde. Afgelegd werd -op een open water in. aan- jaarverband,' waarbij de B.B.-mo- torspuit als haler en de N.S.-mo- torspuit als blusser fungeerde.. Met krachtige stralen werd het vuur van twee zijden bestreden, waar bij het watergordijn zeer effec tief werkte - om de vlammen te smoren. Binnen betrekkelijk korte -* tijd was men het vuur meester. In Ongeveer anderhalf uur was alles achter de rug. Het geheel had ondanks de fouten, die uiteraard gemaakt wer den en ter sprake werden gebracht een goed en bevredigend verloop gehad, zoals ook later bleek op de nabespreking in het restauratiege- bouw van het station. VOOR HEDEN: Apothekers nachtdienst: Apotheek Gouka, Hoogstraat 29.: Bellen bjj> ongeval: G.G.- en GJD„ Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer: 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: Ge opend iedere werkdag, (behalve maandag) van 9.30,tot 4.30 uur., en iedere avond (behalve woens dags en zaterdags) van 7 Tot 8.30 uur. Zondags gesloten, R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tót 4 uut; iedere atfondi' (behalve donderdagsen zaterdags) van 7. tot 8.30;'uur. - Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Expositie elgen- werk. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur. Passage, 2 en 8,15 uur: „Madame Butterfly".;:. •- Monopole, 2, 7 en, 9 uur „De sheriff van Wichita". VOORSTELLINGEN Musis Sacrum, Capsulefabriek. Hol land, 2-, uur receptie en 8 uur, jubileumfeest. Grote Kerk, 7 uur:'NHG, bazaar Westerkerk. - Arcade, 8 uur: KAB-vergadering. Café Thalia, 'S uur; Biljart-toernooi. Reclassering/dat is. ophef- 'firig van de gevallen mens. Wie hieraan medewerkt ver leent de zwakke steun en sterkt hem op z\jn. verdere levensweg, TJw gave kc een medemens redden van zijn ondergang. De \r "llecte vc». a,s. zater dag, bedeel ik daaróm gaarne hij ii dan. De burgemeester van Schiedam, Mr.J. W. PEEK. KORFBAL TI Mag hét wéér dan' a3 een nadelige invloed op het" vér loop van dé oefe ning gehad "hebben; hét móet' "ónder oth.bet-goedé-p; deze .omstandigheden (waaimee^men Excelsior zal n< De stemming in de Schiedamse voetbalkampen is overwegend gunstig. De semi-profs, hei lagere KNVB, de zaterdagmiddag-afdeling, alle laten op timistische geluiden horen. Slechts in de afdeling Rotterdam vallen tot nu toe de voor Schiedam bedenkelijke klappen. In de sector zaterdagvoetbal is het slechts GSS, dat in 2b een verblijf In de onderste regionen moet gedo gen, terwijl in 2a GTB overwinningen schijnt te prolongeren. Voor het zondagvoetbal hóuden SFC en WF in afdeling la de Schiedamse eer hoog; met Ursus, Demos en Schiedamse Boys is het niet best gesteld. Het meren deel van de zeventien Schiedamse voetbalclubs draaft voorlopig vlot mee in de hordenloop naar het begeerde einddoel. De competitie is echter nog In een te jeugdig stadium, de krachtsverhoudingen z|jn nog niet geconsoli deerd, de koploper van heden kan de lantaarndrager van volgende week zyn. In deze wirwar van het sportieve duwen en dringen Is één Schiedamse vereniging, die zondag niet alleen de eerste plaats kan behouden, maar- zelfs aanmerkelijk kan verbeteren, ilI. SEC. Slaagt WF er in op eigen terrein, van DZB, dat de tweede plaats bezet, te winnen dan is de tweede pla3ts voor WF en SFC krijgt tevens de gelegenheid een uitlooppoging te doen. - ■■■.-. Schiedammers zullen moeten winnen om tot stuivertje wisselen te kunnen over gaan. In de derde klas brengen de Schie damse Boys een bezoek aan leider HBB op Dulvestèin. Puntenwinst is een noodzaak'voor de groen witten, maar of deze winst op de Rotterdam mers behaald kan worden, betwijfe len we. Lager KNVB Drie thuis wedstrijden heeft het lager KNVB-voetba! voor zondag-in petto, waarvan één derby en dan de belangrijke ontmoeting Martinit"— Nieuwenhoorn in het Volkspark. Na de grote nederlaag van verleden week gaat Excelsior '20 trachten zich te-herstellen op eigen terrein. Het beslist niet sterke The-Rising Hope kan zondag voor, onze/derde klassers, de juiste-'tegenstander- zijn ook in ac realiteit te maken-zal heb ben) toch wel leerzaam zijn ge weest. -Ondanks -nltes had de oefe ning. toch een vlot. verloop en was de ingeroepen hulp steeds tijdig aan wezig. De gewonden werden zo goed mogelijk geholpen en op brancards (Advertentie IMA Zij, die de- na-zomerse da gen i)ebben benut om zich over de komende hërfstmode te oriënteren, hebben ze on getwijfeld algezien, de nieuwe kleuren in visitetassen 'nougat, goldhiavans, nutria, olifantgrijs enzi Maar denk nu niet dat deze modieuze tassen alleen be stemd zijn voor hen, die bij de aankoop van een visitetas; niet op een tientje behoeven te kijken, neen, bij onze collectie praten wij niet over tleritjes, maar over enkele guldens. Nu koopt moderne visite- tassen, vlotte modellen, strak van lijn en evengoed in de nieuwe kleuren, voor nog geen twee puiden. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze^ visitetassen, in de kleuren nougat, nutria, goldhavana, ollfantgrijs, zwart, kersrood, enz. voor WINKELCENTRUM BlHHENWEfi. Tet. 29180 iad weec op te zoeken, uet nog zonder keeper Heesbeén moeten doen, 'die een lichte hersenschudding heeft. Het moet mo. gelijk, zijn voor onze zwartwitten om weer tot constructief voetbal te ko men. eh" zodoende winst te incasseren. Nu SVV in het verre Limburg speelt en ook. HDVS niet aan bod komtzullen veel stadgenoten' het korte uitstapje naar het Volkspark wagen. Uit Nieuwenhoorn komt dè sportieve tegenstander van die naam en wij zijn zeer benieuwd, of de gas ten onze stadgenoten een. halt kun nen toeroepen. De witroden zullen zeker trachten ongeslagen aan de kop te blijven. In Kethel .wordt de eerste derby van dit seizoen gespeeld. SVDPW heeft een punt meer dan DRZ, dit betekent, evenwelniet veel.Beide teams zijn wel van gelijke sterkte, daarom zal het geducht spannen aan de Schiedamséweg. In de vierde klas G gaan de twee overigeklassers op stap. DHS zal trachten in Rotterdam de erepositie te prolongeren. Er zit wel winst in voor de geelzwarten, indien het spel van vorige wedstrijden wordt ge handhaafd. Moeilijker wordt het voor Schiedam. Zal het bij SSW de pun ten gaan delen? Overige KNVB-wedstrijden: Excel sior '20-^DRZ 2; Coal 2—DHS 2: DHC 4—Martinit 2: DHS 3—Neptunus 3 en ÊDS 2—Excelsior '20 3. AFD.ROTTERDAM Twee belangrijke thuiswedstrijden geeft afdeling A te zien. De grote vraag is of SFC zich aan de kop zal kunnenhandhaven. Voor zondag moet dat kunnen, want van Nestoro dat onderaan bungelt moet op Boshoek gewonnen Kunnen worden.; Ook V/F Is in IA in de running. Tegen DZB zal het aan de Vlaardm- gerdijk een fel gevecht om de voor lopige bezetting van de'tweede plaats worden. Met een'overwinning is de thuisclub en stadgenoot SFC zeer gebaat. De derde thuiswedstrijd in deaf deling speelt Demos tegen SSAVR. De bezoekers spelen nog al wissel vallig, een overwinning kan de rood zwarten bij de middengroep brengen. Als enige eerste klassers spelen de voetballers van Ursus een uitwed strijd; Aan de Abraham van Stolk- weg zal het een moeilijke zondag ochtend worden voor onze stadgeno ten. Bij beide teams gaat het om het verlaten van de onderste plaats. UW heeft een punt meer dan Ursus. De DE RESERVES HOV 4—HDVS 5; SW. 5—Excel sior R 5; Leonidas 2SVV 6: Excel sior '20/4^-Exceisior' R 8; SVDPW 2" DRL 2; DHS 4—LMO-.3; Saturnus: 2Schiedam 2; Groen W"itten 2—WF 2; SFC 2Ursus 2; Fortuna 4—HDVS SW 7—Musschen 3; HOV 5—SW SW 9—Musschen - S, De Hollan-.; diaan 4—SVDPW 3, DHZ 6—Schie dam 4, DRZ 3-^-0vermaas 6, AVS 2 —-Demos 2, SFC* 3Germinal 2, SFC 4- "oreka 3, SFC 5—USC 2, Excel sior R 9—SW 10, HDVS 7—RFC 7, VDL 3—SW 11; Leonidas .5—Excel sior '20/5, Martinit 3—DHZ 8.: DHS 5 Flakkee 4, ASB 2—DHS 6, DOK 3—, WF 3, SMV 6—Ursus 3, HDVS 9— SW 12, SVDPW 4—OW 4, VOC 6— Excelsior '20/6, FSV Pretoria 5—-Ex celsior '20/7, Martinit 4Hillegers- berg 4. DHS 7—Martinit 5, SVDPW 5-—EDS 5, Zuiderster .5—Excelsior' '20/8, Hillegersberg .5—Schiedam 5, Germinal 4—Demos 3, DHS 8-VOG9.; ZATERDAGMIDDAG De wedstrijden voor de twee KNVB-er s in de vierde klas B kun- men gunstige perspectieven openen. HBSS, zowel als PPSC, binden de strijd aan-tegen een zwakke sport- broeder. In de afdeling - kan GTB aan de Havendijk een concurrent te rugwijzen en in Kethel ziet GSS het ongeslagen; Rozenburg op visite.ko men. .w Voor het bezoek aan Duinoord in Den Haag heeft „Houdt Braaf Stand", het keurkorps weer behoorlijk gewij zigd. Scheffers is naar de middenlinie gedirigeerd en Duivenbpde heeft de spilplaats. toegewezen gekregen. Storm zal die taak (tijdelijk?) gaan waarnemen in het tweede elftal. Ge wijzigd of niet, toch moet het HBSS mogelijk zijn het puntloze Duinoord op het VUC-terrein té kloppen. Of de elftalcommissie goed doet met deze herhaaldelijke veranderingen? Het eerste elftal heeft nog niet meten thousiasme gespeeld en-de wil- om te winnen.is toch weL een eerste ver- eiste. Op Boshoek ontvangt PPSC de j S.V. '35. Geen sterke tegenstander en het moet toch wel bijzonder slecht, treffen als de Schiedammers weer evenveel.tegenslag hebben als vori ge week.. Het ziet-er wel naar uit dat PPSC de. punten hier .zal later», dé zege zal tévens PP wat dichter .bij de kopgroep bréngen: i Aan de Havendijk zullen de GTB- ers moeten beseffen dat techniek teen overwegende factor voor winst an zijn. Het bezoekende SNS zal er alles op zetten om door een over winning gelijk te komen met GTB. Onze stadgenoten, hebben, nu reeds vijfentwintig procent van. de te be halen winst, maar de vorige wed strijden mogen de waarschuwing in houden om het niette gemakkelijk te willen doen. Iedere volgende wed strijd zal voor het in deze afdeling superieure GTB moeilijker worden, omdat het voor de tegenstanders zeer eervol zal z|jn de sterke Schiedam mers te slaan. Op het terrein van de Schietbaan straat zal GSS het wel niet kunnen' klaren tegen leider Rozenburg. Lagere elftallen: KVO 2—PPSC 2, TOGR 3—GSS .2, HBSS 2—Zwaluwen V 2, GTB 2— Vlaardtngen 2, Rozenburg 2HBSS 3, MFB 2—HBSS 4, The Red Stars 2— PPSC 3, GSS 3—Vlaardingen 3, HBSS 5—GTB 4, Zwart Wit '2S/5—HBSS 6. In de korfbalcompetitie zijn het komende weekend belangrijke be slissingen te verwachten; Succes én GDI. krijgen kampioenskandi daten op bezoek en huri rivalen krijgen moeilijke opgaven te verwerken. De blauwwitten ontmoeten namelijk het- Dordtse Merwede en O.D.I. hét Delftse Snel; We geloven niet, dat Succes Merwede bet been. kan dwars zétten, naar O.D.I. geven we een kansje; De concurrent van Merwede, de Zeeuwse club Swift, ontmoet op eigen terrein Unicum en dat:, zal geen eenvoudige opgave, voor de Middelburgers zijn, evenmin, als de uitwedstrijd, die-Pernix 2.(mét Snel tweede gegadigde voor 'de kam pioenstitel in de afdeling van O.D.I.) moet spelen tegen Oranje Wit. We zijn. benieuwd hoe een en ander zal uitpakken. Schiedam is vrij. maar van belang voor de roodzwarten is de wedstrijd Hou Stand—Sperwers. Zullen de Hagenaars weer verlie zen? Voor de reservetwaalftalLén staan op het programma S.S.V.—OD.I.. 2, Schiedam 2Het Zuiden -7. Sucqes 2—H.P.V. 2. Z.K.V.O.D.I. 3 O.DX 4Blauw.- Wit 3 en jeugd: SuccesSpangen. De adspiranten moeten spelen de wedstrijden Succes .a—Unicum a, Schiedam aVelóx b TOP b—ODI a en Succes b—OSCR d„ AI-met al een lijvig programma. Gedurende de maand oktober zal' het oecumenisch avondgebed, dat elke zaterdagavond, om half acht in de Lutherse kerk te Schiedam wordt gehouden, achtereenvolgens worden geleid door Pastoor C.-P- v. d. Berg (Oud Kath.) op 6 oktober; ds. J. A. Hebly (Ned. herv.) op 13 oktober; ds^ E. J. Oomkes (Geref.) op 20 ok-, tober; dr. L. J. Cazemier (Nfed. hervj op 27 oktober. OP DEZE FOTO ziet u een reus van, 35 meter hoog naar zijn.,roemloze ondergang vallen, in honderd en meer brokstukken. Na eer-- respectabel aantal dienstjaren bij de h.v. Distilleerderij J. J. MeJcher Wï. -moest deze fabrieksschoorsteen aan de Nocrrdvest het ueld ruimen ooor de. uitbrei ding van de kantoorruimte van de n.v. Maar vóór dat het gevaarte op geruimd was, vwbst er nog wel hét één en ander'gepresteerd'worden door de mannen wan de firma A. de Waard.uit Rotterdam, want het „voetstuk'* van de oude schoorsteen bleek nog bijzonder hecht te zijn; ENKELE VOORBEREIDENDE EXPLOSIES waren nodig om de voet zijn kracht te ontnemen en ruimte te maken vóór het plaatsen pan de „noodlottige" lading, die de schoorsteen moest opblazen. Honderden toe schouwers hoorden omstreeks één uur de zware explosie, en zagen de reus wankelen en heel langzaam overhellen. Onder ademloze spanning zeeg de reus neer en brak in tweeën vóór hij de grond raakte, waar hij een onderdeel van een seconde. ïater met.een doffe dreun uit elkaar sloeg. Harin^vangstberiehter) Vangstberlchten uit zee: VL 70 geen vangst (nog 60 netten), VL 78 13.52^V VL 79 5 uit 'n halve vleet, VI» 1»2 4 (95) VI» 203 9 (40), VI» 205 1. VI» 207 25 (40), VL, 2is 5 (100), VL 29 thuisvarend. VI» 86 S.v uit 'n halve vleet, VI« 97 18, VI» 114 g v; UOÖ). VL. 115 g.v. lilt 'n halve vlee't, VI» 1D0 10 (95) VI» 190 thv. VI» 199 22, VL 61 4 (25), VL 71 10 (30), VI». 83 20 uit 'n halve vleet, VL 50 2, VL 14 4 uit 'O halve vleet, VI» 56 4 uit 'n halv'e vleet, VL 84 thuisvarend. VL 88 2 (70), VL 112 20 uit 'n halve vleet, VL 132 12 (30). -* Vangstberichten uit zee van he den: VL 70 10 kantjes, VL 78 30, (nog 40 netten), VL 172-1. VL 203 14 uit een halve vleet, VL 207 25 (40), VL 208 30 (35). "VL 216 20, uit een halve vleet, VL 86 20, VX» TI4 14, VL U5 10. VL 190 70, VL 199, VL 53 6 (70), VL 71 12 (h.vl.), VL 83 8, Ch.vl.), VL 166 50, (h.vl.). VL 14 15, (h.vU, VL 50 34 (30), VL 83 2 (70). VL 112 34 Xh.vL), VL 132 20 (h.vl.). Binnen: VL 84, A, Visser, met 24 last; VL 29, D. van Haren, 32 last, VL 61, L. Verbaan, 13 last, VL. 196, F. Verschoor, 32 last. Marktnotering vanheden: Trawl- haring,. volle, en maatjes, f 3290— f 34.20, ijle haring,f 28.10, steurharing f 29.90—f 30.50, makreel i 38.50, J-f VIN JORDANS, die thans ah gast-dirigent enige concerten bij het Rotterdamsch Philharmonisch Orkest leidt, opende donderdag avond in het Passage Theater zijn programma met het Libertas Venit van Hendrik Andriessen. Dat hij voor dit vierdelige stuk een warm klin kend pleidooi hield, is wel zeer be grijpelijk, want Andriessenschreef het in een speciale opdracht voor het Brabants Orkest, en wel ter. ge legenheid uan de tienjarige beurij- ding van de provincie Noord-Bra bant. Zoete het echter zo vaak bij ge legenheidswerken voorkomt, draagt ook deze compositie alle kenmerken van een soort makelij, waarin de nodige inspiratie ontbreekt. Natuur lijk getuigt-ook dit Libertas Venit van een goed vakmanschap en dat de componist ook orkest-colorict weet aan te brengen, die uitsteken de tegenstellingen b.ezit valt even eens niet te ontkennen.-. Maar dit is dan ook vrij wel' alles wat er over déze muziek te zeggen valt, want haar inhoud doet verder vrijwel on bewogen aan. Het tweede orkestwerk van deze avond was Tschaikowsky's vijfde symfonie. De uitvoering bezat ver schillende kwaliteiten, maar de op bouw en het vasthouden van de grote lijn, hadden duidelijker kun nen zijn, waardoor .dan" de grote spanningen en tegenstellingen van deze muziek, suggestiever tot hun recht zouden gekomen zijn. June Kovach. was soliste in het pianoconcert van Schumann. Defyti- zinnige romantische geest waarin dit werk culmineert, eist een zeer spe cifieke speeltrant, die enerzijds in trovert van. aard moet zijn, doch an derzijds niet minder ook een. bril jante pianistiek verlangt. In. alle opzichten voldeed het. spel van June Kovach, een enkele wet voorzichtig klinkende passage terzijde gesteld aan deze eisen. Het werd eer» boei ende vertolking, een vertolking, wel ke'deze pianiste stempelde tet een kunstenares, die wars van alle uiter lijke schittering bleek te zijn, en daardoor juist een summum van klankexpressie wist te evoceren. Zij behaalde er eén uitermate gro te bijval mede. Terecht: betrok zij hierin dirigent en orkest, want de begeleiding sloot zich fraai aan, H. VAN BORN. 3r Honderden stadgenoten hébben donderdagavond na een handicap- tocht door de stromende regen in Schiedam een genoegelijke en inter essante avond beleefd.„Onder de zon van,'Ceylon". De Katholieke Kring heeft door hel uitnodigen van mr. A. Li Hustirix voor een lezing met jitms een goede greep gedaan. Na het'ope ningswoord van de voorzitter, de heer,van Baarle, heeft wereldreiziger Hustinw het talrijke gehoor in Musis Sacrum laten genieten van zijn ken nis en van de fraaie kleurenfilm, die hij van zijn reis naar het prachtige Ceylon heeft opgenomen. Vooraf me moreerde dé spreker'in het kort de geschiedenis van dit eiland in de In dische Oceaan. Eén geschiedenis, die nauw verweven is mèt de roem van Nederland. In 307 'was er de prediking vaa het1 -Boeddhisme. In;. 1505-- landden de Portugezen er onder Almeida en in 1602 kwam de Nederlander Joris van Spilbergen er een kijkje nemen, die zijn opdrachtgever,'Me Oost In dische Compagnie,vertelde van de rijkdommen (o.a. vanwege de vele olifanten*, ivoor) van dit land. Dat was voor de Heer en Zeventien vol doende aanleiding om wat schepen naar dit gebied te sturen. Eén 'voor één vielen de Portugese forten en in 1658 hadden onze landgenoten daar de heerschappij, totdat in 1796 de Engelsen deze thak -overnamen. Nu nog draagt. »het rijk de. stem pel van de Nederlandse kolonisatie. De camera van de heer Hustinx toonde de resten van Nederlandse nederzettingen, forten, kerken, landhuizen. De straten dragen er nog namen als Leynbaan Leyden- road.' Keyserstreet. Gevelstenen Voor zondag is weer een volledig handbal-programma vast gesteld. Bij de dames gaat het eerste team van DWS naar Hellas in Den Haag, dat een heer lastige voorhoede heeft. Er ligt een kans op winst, maar de kans is niet groot. De Wilton-dames hebben nog wat goed te maken, voor de laatste nederlaag en zullen dus tegen Phoenix alle- krachten moeten inspannen. Het wordt tijd ook, wil len- zij niet' achter op raken. Dames 2, van Wilton zal in de zwa re le klasse'van de afdeling wel weer aan het korste eind trekken tegen Snelwiek. Ook hettweede team van DWS moeten we weinig kans geven'tegen Hellas 2. Bij de heren speeltWilton aan de Vlaardingerdijk tegen HVL uit Leiden. Beiden zijn kanshebbers met 6 punten uit vier wedstrijden, zodat het aan spanning wel niet zal ontbreken. Bij een verdéling der punten staat het ongeslagen Actief in Rotterdam steviger aan de top. DWS1 krijgt het niet makkelijk bij SOS. De Hagenaars spelen een goede partij handbal en het kan wel. eens een nederlaag worden voor de Schiedammers. De reserves van DWS krijgen Schutters aan- de Oudedijk met recht schutters, ^met 56 doelpunten uit vier wedstrijden! 't Ziet er niet ropskleurig uit. DWS 3 maakt een goede kans te gen Actief 3.' Het tweede team van Wilton was vrij, maar is ingelast tegen Wings ..met een goede kans op minstens één puntje. Wilton 3 kan de eerste overwinning gehalen op Actief 3. Het Passage-theater was gister morgen gevuld met een rumoerig en opgewekt publiek: de schooljeugd van Schiedam, die zich belangrijk kan voelen want hun medewerking werd gezocht. De verkoop van de Kinderpostzegels loopt nog niet zó als het kan en daarom heeft het Ned. Comité voor Kinderpostzegels een filmvoorstelling georganiseerd. Dit om de verkoop te bevorderen en de actieve, medewerking van de schooljeugd te "krijgen. Alle school kinderen van Schiedam zijn uitge nodigd om gisteren, vandaagof maandag te komen kijken naar de film „De weg van alle plussen" en daarna „Hoogovens in vuur en vlam", V Uit de eerste, film hebben de kin deren. kunnen lerenhoepostzegels worden vervaardigd en ook hoe de opbrengst van de Kinderzegels wordt aangewend. V' Ondanks -hetslechte weer be stond er 'gisteravond toch veel be langstelling. voor de filmavond van w|fk 5 d«r Ned. herv. gem.in de grote zaai van Irene, die^ een her haling van' de" vorige' week was. Met bijzonder veel .aandacht keek men weer.'naar de film „De zeven de sluier". Ds. J. G. Jansen opende de avond op de gebruikelijke, wijze en deed een oproép voor activiteit ten bate van het N.K.CL grafstenen met inscripties herinne ren aan Nederland. Er leven nog 30.000 z,g. Dutch Burgerss. .Deze mensen zijn afstammelingen van de vroegere zeevaarders. Ze dragen nog wel Nederlandse namen, maar spré ken geen Nederlands meer. Zij heb ben een uitzonderingspositie, wor den vereerd, dragen alle kentekenen van het Europees ras én worden ook- onder een apart recht, het oud Romeins-Hollands recht, behandeld. Dè héér- Hustinx liet ineen fraai verzorgde reportage de weeldevan dit land zien. Via de ïncdèrn geou tilleerde 'haven van Colombo waar ook de luchthaven voor. KLM- vliegtuigen is werdeen tocht langs de kusten en daarna naar hét wildreservaat, in het binnenland on dernomen. Moderne wijken; moder ne wegen en dan plots enkele tien tallen kilometers verder staat de tijd-stil Veel handenarbeid' en veel primitieve zeden. De .omvangrijke theeindustrie werd bekeken- Adamspiek (2241 m) met de voet afdruk vanBoeddha en de grote steden Colombo, Lavinïa, Galle (Rots). Ceylon (naar het verneder landste Zeiion), kent enige gods diensten, ;er wonen overwegend Boeddhisten, dan nog anderhalf mil joen Hindoes, een half miljoen Christenen en èen half miljoen Mo hammedanen. Een rijk geschakeerde groepering geloofsovertuigingen voor een land met acht. miljoen inwoners. Het natuurreservaat is even groot als een kwartgedeelte van Neder land, olifanten, panters, zwijnen le ven er ongestoord. De heer Hustinx heeft geen moeite gespaard om veel bijzondererhedèn uit de. fauna er flora op de' filmstroken vast te leg gen. Dat hij daar zeer goed ,n ge slaagd is bewees de voorstelling van donderdagavond. Met het deskundig commentaar en als intermezzo plaar- selijke muziek (of heel toepasselijk gedeelten uit de Piet Hein-capsody) werd het geheel van wel zeer bij zondere kwaliteit Na het -.bekijken van de rijke maagdelijke natuur in dit gedeelte, van Voor-Indië, werden na de pau ze enkele „koningssteden" van de Singalezen bekeken. Prachtige bouwwerken, witte paleizen, veel tuinen vormden een contrast met de in meerderheid ongerepte binnen landen van dit wonderschone land. Cèylon; het land van de theetuinen, het land van de olifanten. Tevens cén van de gebieden, waar onze voorvaderen zo merkbaat hun stem pel op hebben gezet Iets" wat de heer Hustinx terecht en zeer be kwaam zijn aandachtige publiek heeft getoond, Het harmonie-orkest „Oefening Baart Kunst" geeft zondag a.s. om 8. uur een concert in de Plantage, het laatste concert van het jaar. Het programma hiervoor is als volgt: 1. Jubelklanken, mars van Ernst Übel, arr. P. J. Molenaar;"2., Ouver ture „Egmont" van L. van Beetho ven, arr. G. Carlier;3. Espana Rap sodie, van Chabrier-Clérise; 4. Uren- ballet uit Opera ,-La Gioconda"' van Ponchielli; 5. Ouverture „Piqué. Dame" van Franz von Suppé, arr. Th. Rottier; 6. „Morgenblatter" wals van Johann Strauss; 7. Passing of. the Regiments, marspotpourri, van.' A. Winter; 8. Finale, met tamboers. Saint Triphpn en Manoeuvremars; a. van A. Neyj. b, van Dunkier. (Advertentie I-MJ Toen "de ketelmaker W. H, den O. uit Schiedam" gisteravond' om streeks negen uur zyn motorrijwiel in de Taansteeg wilde pakken, die hij daar twintig minuten tevoren had neergezet, was deze verdwenen. De motorfiets; stond niet op slot. Gistermorgen is de bromfiets van de elektrische lasser J.'K. uit Rot terdam gestolen uit derijwielstal ling op. het terrein van Wilton Fijerioord. INBRAAK IN SCHOOL Vahnacht hebben onbekenden ztel» toegang verschaft tot bet schoolge bouw van de Mater Dei-school aan de Schoolstraat door een ruit uit desponningen, te lichten. Een aan tal lessenaars van teraren jwera opengebroken en kleine geldbedra gen weggenomen. GEBOREN: Hondrika J. d. v. J. J. Nijman en M. Duvivie. GerarduS z. v. G. Ramaker en M. Kok. Ro bert A- z. v. J.J. M. Weteling en M. T. H. Gillade. Jan W. z. v. J. H. Takke en J. G. Berenschot Ga- briëlle T- M. d. .v. W. A. M..dén Boogert.en A. M. van Mil.; ^ONDERTROUWD: J. Baade 70 j, en J, A. van .Leeuwen 59 j. E. Bentem 56 i. én A. Marinus 55. j« J. Feteris 24 i. en. M. A. Houtbra- ken 17 j. W. den Held 24 j. en J- M. Slavenburg 23 j. A. M. Heljnen 23 ':,j. en E. Muls 22 j. C. van Klinken 27. j. en J. J. Vrede* bregt 24 j, A. G- Kruithof 29 J. en L. van Koetsveld 24 j, R. R. J. Mel- chers 26 j. en A. M. J. van der Vijver 23 j. T. L- J. Nijman 25 j. en W. M. Keijzer 23 j. L. C. Pleters 30 j. en A. v. d. Hoest 25 j. F- Put ters 25 j. en W. Klepke25 j. L.-D. de Ruiter 30 j. en R. v. d. Zee 22 3^ J. F. Ververs 24 j, en P. Dónker* 21 j. GEHUWD: A. J. Gorter l26 j. en R. J. Winkler 25 j. J. H.- M. 27 j. en W. P. E. .Wouters 25 j. T. Stavenuiter 25 j. en N> Schothui zen 22 j. J. Dontje 27 j. en H. Kooy- man 28 j.. G. W. J- Bollen 23 j. en J. de Haas 21 j. P. C.-de Brum 31 j. en G- M. TreHers 21 J, J. H. Kol de! 25 j. en C. Meijvoger 27 J. F. A. J. van Galen 25 ai E. G. M. Vitscher 23 j. W.'van Krogten 45 j. en S. M- Berkhout.39 j. J, Hofman 24 j en P. M. v. d. Steenhoven 22 j. J-! Vrijhof .27 j- en 'B, Vin jé 29 :j- W. Staal 20. j.'.en M. C. J. "Vleghert '19 j. C. W. van Hüuten 28 j. en .C. v. d. Wal 26 j.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1