Vogels gaan weer trekken - maar mezen komen in grote aantallen Biljart-uitslagen EEN BRIl! Koeriersters Voor insecteneters is het n luilekkerland „De Klokkenluider van de Notre Dame" in Monopole De zin van li doelmatige besteding van vrijetijd „PAAPJES" UIT DE DUINEN GEDWAALD... Vogelleven in oktober Zeelieden namen fiets mee Wie heeft iets verloren De blinden hebben iets te zeggen Bezoeker met mes gestoken Programma van het Mohilisatiekruis Tilburg heeft een bouwraad Trial-meet K. VAN DR1EL OVER: Op Ouderavond Comeniusschool A Schied. Kunstkring met „Krik Krak" Burgerlijke Stand rdfficieeUniêOws") Vergroot roken kansen op hartziekten? Vergiftiging in een kazerne was géén dienstgeheim Belgen in ons land stichten een vereniging Ex-vicepremier van Oost-Duitsland gevlucht Iets minder reuma patiënten Onderzoek van het neurotische kind f SCHIEDAM Dinsdag 9 oktober 1956 Gelukkig heeft de maand september ons nog heel wat mooie dagen bezorgd, zodat we met recht van „zomers weer" konden spreken. Voor mens en dier een ware verkwikking na al het kille en natte herfstachtige weer, dat de zomermaanden ons hebben' geboden. Vele van onze zomervogels zijn inmiddels reeds naar het zuiden vertrokken, zodat eind september nog slechts enkele zwaluwen te zien waren benevens een enkele spotvogel en wat tjiftjafjes. Deze laatste hoorde ik vanaf half september vrijwel dagelijks zingen en iedere keer dacht ik dat dit wel de laatste maal van het jaar kon zijn. Het zal "wel aan het fraaie weer gelegen hebben, maar op een vroege morgen tegen het einde van de vorige maand hoorde ik maar liefst acht tjiftjafs in het bos zingen. En ze zongen niet maar zo'n beetje, neen, ze deden ontzettend hun best en hun monotoom „tjif-tjel" klonk bijna even enthousiast als in het voorjaar. Nu is het wel zo, dat we tjiftjaf èn fitis bijna leder najaar nog wel even. horen, nadat ze ruim twee maanden gezwegen hadden, doch 20 spontaan hoorde ik ze nooit in het najaar. En wat het relatief grote aantal betreft, het bos telde in het voorjaar ook zo ongeveer acht zingende mannetjes, doch het is niet aan te nemen, dat net deze allemaal weer aan het zingen ge slagen waren. Eet vermoeden ligt dan ook vooj: de hand, dat het voor een. deel doortrekkers waren, die bij gelegenheid weer verder zullen rei zen en dan in gezelschap van hun soortgenoten die bij ons vertoefd hebben. We wensen hen van harte goede reis en tot half maart van het volgend jaar. Op gang Het gros der zwaluwen Is even eens al vertrokken en slechts hier en daar zien wc nog enkele oude vogels met hun vllegvlugge jongen op een rijtje op telefoondraden zit ten. Het kan iedere keer de laatste zUn, dat we ze zagen. Wellicht vlie gen ze, als u dit leest, al ergens boven Spanje of zelfs al boven Afrika. Zo is de ü^k van onze zomer vogels dus al aardig op gang. Zoals reeds eerder vermeld, hebben de weidevogels reeds, in de loop van juli hun broedplaatsen verlaten en zwerven nu ergens langs de kusten van West-Europa. Evenals reeds veel vogels ons hebben verlaten, zijn weer vogels uit andere landen in onze contreien neergestreken. Zij hebben om zo te dan twintigIk geloof, dat er nog meer meesjes in zaten dan er bla deren aan het boompje waren. Interessant was het de laatste we ken ook in de polder. Daar zag ik vogels, die daar beslist niet thuis horen en waarvan we dus met ze kerheid kunnen zeggen, dat zij eveneens op doortrek zijn. Elk jaar omstreeks deze tijd ontmoeten we daar enkele tapuiien, echte duinbe- woners, die hun eieren in konijnen holen uitbroeden. Ook ditmaal heb ben zij mij niet teleurgesteld. Graag zitten zij op een steen of op een kluitje te staartwlppen en als zij op een gegeven moment een insekt in het vizier krijgen, gaan zij er met een ongelooflijke snel heid achteraan, net zo lang tot zij het achterhaald en opgepeuzeld heb ben. Echt buitenkansje Het mooiste was echter de aan wezigheid van een stuk of wat paapjes, die evenals de tapuiten op en top duinbewoners zijn en tevens uitgesproken insekteneters. Ik stond er werkelijk van te kijken, zo mid den In het polderland paapjes aan te treffen. Ieder jaar zie ik ze wel op Texel, waar ze broedvogels zijn, doch in onze omgeving had Ik ze nooit te voren waargenomen. Dat was dus een echt buitenkansje. Doorgaans zijn ze te vinden op draadafzettingen van weilanden en telefoondraden. De laatste weken zag ik er bij zonder veel in de duinen, veel meer dan andere jaren en ik vraag me af of het vanwege het uitzonderlijk grote aantal komt dat deze vogel tjes zo ver van de kust zelfs door trokken. Doch dit ls allemaal nog maar voorspel van hetgeen er in de loop van deze en in het begin van de volgende maand van de vogeltrek te zien zal zün. Vooral de derde week van oktober staat er voor bekend, dat er zulke enorme vluch ten vogels over komen. Weliswaar vindt het grootste gedeelte van de trek onmiddellijk langs de kust plaats, doch op zeer drukke trek- dagen gebeurt het heel vaak, dat we in onze omgeving eveneens veel vinken en leeuweriken zien over vliegen. Grauwe winter-bod Van de vele vogels, die van het noorden en oosten van ons wereld deel met het oog op de komende winter naar het zuiden vliegen, zijn er talrijke die in ons land blijven overwinteren. Voorbeelden hiervan zijn: vinken, kepen goudbaantjes, koperwieken ert kramsvogels. Voor al de laatste twee houden zich aan vankelijk enige tijd in de duinen op, waar zij zich iedere dag vol proppen met duindoornbessen en langzamerhand komen zü daarna in onze richting. De koperwieken in het bos en de kramsvogels In de weilanden. Als de winter niet al te winters is, blyven zü tot het voor jaar toe. Ook de bonte kraaien, de grauwe voorboden van de winter, kunnen we deze maand verwachten en deze raken we niet meer kwijt voordat het begin april Js. Ik heb het al eens eerder gezegd, maar Ik zie ze liever gaan dan komen. VOOR HEDEN: Apothekers nachtdienst: Apotheek Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bij ongeval*. G.G. en GD, Tuinlaan 80, telefoon 69290, Politie-alarmnummer: 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: Ge opend iedere werkdag (behalve maandag) van 9.30 tot 4.30 UUr en iedere avond tbehalve woens dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. B-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam; Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur; iedere avond (behalve donderdags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Expositie eigen werk. Didactische tentoonstel ling „Wie was Rembrandt"; Ge opend dagelijks van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur; „Madame Butterfly". Monopole, 2, 7 en 9 uur „De Klok kenluider van de Notre Dame" VOORSTELLINGEN Irene, 8 uur; B.B.-filmavond. Naast Grote Kerk 2 en 7 uur. N-H. G.-bazaar voor nieuwe Wester- kerk. Twee Noorse zeelieden zijn van nacht door een politie-agent aange houden in de F. R. Haverschmidt- laan, terwijl ze samen een fiets bereden. Het bleek, dat de jonge Noren de fiets hadden weggenomen, om zich (naar hun zeggen) even aan boord van hun schip te bege ven. Uiteraard speelt het weer een be langrijke rol bij onze trekwaarne- mingen, doch bij windstil en zonnig weer zullen we aan de buitenkant van de stad stellig wel een en_ ander van de vogeltrek te zien krijgen. A. DE JONG zeggen de opengekomen plaatsen bezet. Aan voedsel is geen gebrek. Voor insekteneters is het op 't ogenblik gewoon een luilekkerland, terwijl de liefhebbers van bessen en vruchten (lysterachtigen. spreeu wen en houtduiven) hun tafel even eens ruimschoots gedekt vinden. De zaadeters, zoals vink, keep, groen- ling, ringmus, kneutje en. huismus, moeten nog even geduld hebben totdat over enkele weken de on kruidzaden voldoende gerijpt zijn en wanneer dat het geval is, kun nen ook zij een hete tijd vooruit. Dat komt dan net van pas, want in deze maand, de trekmaand, ver wachten we weer flinke aantallen vinken, kepen en dergelijke. Enkele voorlopers van de mas- - sattek zijn al gearriveerd, zoals b.v. een paar heggemussen (alias bastaard-nachtegaal) en zelfs hoor de ik dezer dagen p.1 een rood borstje. De verschijning van deze laatste is opmerkelijk vroeg, want meestal komen de roodborstjes eerst in de tweede helft van deze maand. Meer dan hinderen De trek van mezen begint door gaans al in augustus, doch ditmaal tuaren ze omstreeks half september aangekomen. Vooral de kleine pim pelmeesjes zien wij ihans bij tien tallen in het bos. Ook by boerde rijen in de polder nam ik verschei dene troepjes waar. Ik heb in jaren 1liet zo veel pimpels gezien; het is stellig een goed pimpelmezenjaar geweest. Enkele dagen geleden zag ik ze zelfs midden in Rotterdam en wel in een paar armetierige boompjes vlak bij het beeld van Zadkine. In één boompje zaten er meer Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 812.30 uur en 2—6 uur Capuchon; 1 p. bruine dames- handschoenen; 1 p, krukken en riem van invalide. Te bevragen bij de vinders:, Drie* wielig kinderfietsje, Vroon, Dr. Wi« bautplein 48; rozenkrans in étui. H Arends, Da Ccstastraat 36b; l'ips* sleutel aan ketting, C- Franken, Rembrandtlaan 101b; sleutel met plankje, v. Pelt, Hoogstraat 165? vulpen, L. v. d. Heuvel, Nassaulaan 49; lipssleutel aan ring, v. d„ Meu- len, Hogenbanweg 67a; vulpen, v. Baarle, Lange Haven 84; zwart-gelö boxer, v. d. Vlies, Franselaan 293, Botterdam; ribfluwelen jasje, E. Krabbendam, Rubensplein 17b; re genkapje, Graafland, Fabristraat 20; zwart meisjesjack. Parfumerie Hen* sen, Broersvest 14; plastic damesre genjas, P. den Hollander, Fllips van Bourgondlëstraat 45a; vilten pet, Goudappel, Am. v. Solmsstraat 23', plastic broekje, A. v. Dijke, Prof. Aalbeselaan 69; kindertasje met in* 'houd, Maltha, Hoogstraat 49; akte tas met inhoud. Politie te Over- schle; boodschappentas met inhoud, v. <L Wal, Eendrachtsstraat 50a; he renpolshorloge, Jaspers,' Pendrecht* sestraat 3a; zilveren halsketting met collier, J. C, Pjjrmcker, P. Potter straat 22t. ..Paapje met-jonge koekoek (links).. De film van Victor Hugo's „De klokkenluider van de Notre Dame" (The hunchback of the Notre Dame) is weer te zien. Het weerzien na jaren van de verpauperde en weer zinwekkende verschijning van de gebochelde klokkenluider is even schokkend als die eerste keer. In al zün ellende en mismaaktheid be weegt de Koning der Dwazen zich door het Parijs van 1482, gestalte gegeven door een angstig natuur getrouw gegrimeerde Charles Laugh- ton. Maureen O'Hara is het opge jaagde zigeunermeisje, dat door de verachte klokkenluider Quasimodo wordt gered. Als de beul op het schavot tegen over de kathedraal toebereidselen maakt om de van hekserij beschul digde Esmeralda (het zigeunermeis je) op te hangen, zwaait het ge drocht Quasimodo aan een touw uit de toren van de kathedraal, grist Esmeralda weg en zwaait terug naar zijn hoge woning. De aartsbisschop verbiedt de beulsknechten het meis je te volgen in de kathedraal; hij eist eerbied voor de kerk. Er leeft ln ons volk een kleine groep van mensen, van wie men wel eens gehoord of gelezen heeft, maar die men maar zelden ontmoet. Het is een kleine groep mensen, maar zij hebben ons iets te zeggen. Het zün. de blinden, die ons willen wijzen op de houding, welke men tegenover hen heeft aan te nemen. Zij kunnen deelnemen aan de maat schappij, aan de arbeid, zij kunnen staan in het volle leven, zij tonen aan dat ook zij gaven en krachten bezitten, welke zij tot ontplooiing kunnen brengen. Door de Nederlandse Blinden- bond, de grote organisatie wordt een propaganda-avond georganiseerd op vrijdag 19 oktober an gebouw Irene. Het zün de blinden zelf die het pro gramma verzorgen: de solisten Nelly Drager, zang en Piet Nieuwenhuy- sen, piano komen met cabaret-lied jes, terwijl de blinde propagandist Joh. van den Berg zal spreken over hun leven en organisatie. Tot slot wordt de film „Sport en spel door blinde kinderen"' gedraaid. Toegangskaarten en programma's zün te verkrijgen hij de heren K. J. Heyboer, St. Liduina plein 8 en A. de Jong, Rotterdamsedijk 164. Stinkbommen in Hema Twee jongens van veertien jaar hebben gisteren stinkbommen in. het gebouw van de Hema aan de Koemarkt gegooidv Ze z«n door de politie onder handen genomen. Hun ouders werden gewaarschuwd. De bedelaars bestormen de ka thedraal echter wel om Esmeralda te bevrijden en naar een veiliger plaats te brengen. De waanzinnig jaloerse Frollo weet de kathedraal binnen te sluipen, maar als hij het meisje wil ontvoeren, komt de ge bochelde klokkenluider opzetten en smijt hem uit de toren naar bene den Dan komt alles toch nog in orde voor het zigeunermeisje, want de koning verleent haar gratie en biedt de zigeuners volledige vrij. heid in het land. Haringvangstberichten Vangstberfchten uit zee van maan dag: VL 78 34 kantje# uit 'n halve vleet; VL 203 100 (nog 45 netten), VL 207 55 (43), VL 208 g. V. VL 216 25 (50). VL 115 15 h, vl., VL 197 15 b. V., VL 53 30 ft, vl. VL 83 25 h. vl. VL 14 15 h. vl. VL 56 40 (30), VL 112 25 h, vl., VL 86 geen vangst. Binnen: VL 70 L. v. d. Harst met 19 last, VL 166 M. LeUch 23 last, VL 89 M. v. d. Snoek 27 last, VL 132 H. Flug- ge 29 last, VL 71 A. v. d. Toom 29 last, VL 114 A. Visser 25 last, VL 172 C. Poot last; van trawlvf&serljVL 7 P. Keus last. 350 kisten verse haring, 20 kisten diversen 150 kabeljauwen; VL 199 A, v. Roon'met 17 last, 100 kisten verse haring, io kisten diversen en 30 kabeljauwen. Vertrokken; VL. 197 L. Kuiper. Marktnoterlng; Vleetharing groot f 31.10—f 35.90, vleetharing klem f £6,70 —t 30, Ijle haring f 25.40—f 26 20, steur- haring i 22.50—f 31. trawlharing i 31.50 f 33.S0, ijle haring f 2650. VL 79, 4 kantjes uit een halve vleet. VL 85, 15, VL 203, 10. VL 205, 6, VL 207, 3. VL 206, 17, VL 216. 68, VL 29, 3, VL 97. 3. VL 115 10, VL 195, 25. VL 197, 50. VL 53. 6. VL 61 5 VL 83 6, VL 50, 1. VL 14. 10, VL 56, 6 VL. 84, 2, VL 112, 10, Binnen: VL 86, C, van der Lely, met 5 last, VL 208, F. van der Zwan, 22 last. Marktnoterlng; Vleetharing groot f 29.70—f 33.60, klein i 25—29 60, ijle haring f 23.50—f 25.10 steurharing f 26.70—30.70, trawlharing groot f 31—31.80, klein 29.30—29.60, ij1* haTtyg f 27, steurhanng f 23.90, De 68-jarige winkelier F. H. ging gisteravond in zü'n woning aan de Dam een bezoeker met een mes te lijf- Hevig bloedende uit 'n wond aan zyn heup meldde het slacht- fer, J. G. uit Schiedam, zich om streeks half negen op het hoofdbu reau van politie. Hij moest voor be handeling naar het ziekenhuis wor den gebracht, B. is opgesloten, ver dacht van poging tot doodslag. Winterprogramma' van Wetenschappelijke Kring De ■Wetenschappelijke Kring Schie dam heeft voor haar leden een le zingen cyclus 1956-1957 samenge steld. Op november zal prof. dr, J, A. A. Ketelaar komen spreken over de mogelijkheden van en de moeilijk heden met de kernenergie onder de titel „De toekomst van de energie voorziening". Op 14 december spreekt de Delft- se hoogleraar In de bedrijfsleer (or ganisatie technieken), prof. Ir. B. W. Berenschot. Op 18 januari komt uit Utrecht pror. dr. W, C. van TJnnik spreken over het actuele onderwerp; „De betekenis van de vondsten by de Dode Zee'". Op. 15 februari wijdt prof. dr. G. J. Minnaert, directeur van de ster renwacht „Sonneborgh" te Utrecht een avond aan; „De zonnestraling, haar oorsprong en haar lotgevallen." Op 22 maart is de siotavond. Dan komt de bekende hoogleraar in de sociologie, de directeur van het Planbureau, prof. dr. Fred, L. Po lak. Voor de komende maanden heeft de afdeling Schiedam van de Ned. Bond van Oud-strüders en dragers van. het DVTobilisatiekhuis een uitge breid programma vastgesteld. Door samenwerking met de kon. vereni ging „Oost en West" Is het moge lijk geworden enkele belangwek kende avonden te organiseren. Op 7 november zal mevr. A. Moll- Lips. penningmeesteresse van Oost en West, een lezing houden over Nieuw-Guinea. De toneelavond zal op 13 nov. in Musis Sarcum wor den gehouden. Anthon de Zeeuw zal op 15 januari een voordracht met projectie houden, waarbij ook het Suez-kanaal ter sprake zal wor den gebrachtDe jaarvergadering wordt op 30 januari gehouden. Op 27 febr. is de eerstvolgende con tactavond en op 13 maart gaat de reis met Hans Kievïd van Vuur land naar Panama. TILBURG Tilburg heeft als eerste gemeente in ons land. een stedelijke bouwraad ingesteld, waar in naast vertegenwoordigers van het gemeentebestuur afgevaardig den zitting hebben van hen die direct of indirect bij de bouwnij verheid rijn betrokken, zoals de Bond van Nederlandse Architecten, de aannemers- en patroonsbonden, de bauwvakarbeidersbonden, de Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen, de werkgevers in de steenindustrie enz. Het zal de taak van de raad zijn de plaatselijke woningbouw te be vorderen, o.m. door het uitwerken van plannen voor werving en op leiding van werknemers, de zorg voor tijdige leveranties en het on derzoek naar de problematiek ver bonden aan de continubouw. De Tllburgse bouwraad wil ver der zijn een orgaan waar alle ma- gelijken adviezen worden verstrekt en eventuele klachten met betrek king tot de woningbouw kunnen worden ter tafel gebracht. Aanstaande zondag zal wederom 3 „trial-meet" op atletiek-gebied lehouden worden in het BP.M. Sportpark „De Vijfsluizen". Hieraan doen. mee de ploegen van SW, SHELL en SCR. De aanvang van deze laatste atletiek-ontmoeting van het jaar is gesteld op 10-39 uur. - f e» De uitslagen van de Districts ksm- pioenschapswedstrijden 3e klasse Ubre: partijen gespeeld voor aid. 3 in „Volks- gebouw" Vlaardingen. v. Tielen 109 100 43 13 2.32 Vink 100 61 43 8 1.41 Leijte V Tielen 100 ÏOO 16 20 6.25 100 62 16 8 3,25 Mtchels 100 77 23 9 2.75 Klos ÏOO 100 28 10 3.56 Bakker 100 100 51 11 1.98 Vink 100 89 51 9 1.74 Leijte ioo 82 42 22 1.95 Michels ÏOO 100 42 9 2.30 Klos 100 100 30 12 3.33 Schellebeek 100 46 30 12 1.53 v. Linger* V. Bmrren 100 100 100 71 35 35 13 14 285 2 02 Eggelmeijer v. Haasteren 100 100 93 100 36 36 15 17 250 2.77 v. Buur en Heeze ÏOO 100 100 100 51 51 7 12 1.86 1.96 van Lingen Heeze 100 100 100 69 29 29 36 17 3.44 2.36 Schra Heeze 100 100 100 81 51 51 10 13 1.96 1,58 Voor de competitie afd. E speelden ln clublokaal RES aan de Rotterdamse Dijk: Ultee Wijk v d. Zande verbrugge Groen-Grava niet doorgegaan; wordt woensdag as gespeeld. Een zinvolle besteding van de vrije tyd is thans reeds zeer belangrijk, maar zal In de toekomst nog veel belangrijker worden. De in versneld tempo voortsc-nrjjdende mechanisatie en technlficatie zal de mens meer vrije tijd geven maar ook werk dat geestdodend is. Het gevaar dreigt dat de mens tot „massa-mens" wordt en om zich als Individu te kunnen hand haven en ook om zich het mens-z|jn bewust te blyven dient de mens de vele vrije tyd zinvol te leren besteden. Immers, het spelen met de vrije tijd ir een voorrecht uitsluitend aan de vrije mens voorbehouden. Aldus sprak ongeveer de heer K. van Driel, hoofd van de afd. Volks ontwikkeling van het bureau Onder wijs van de gemeente Rotterdam op 02 ouderavond van de Comenius school A, gisteren in de Amstelbron gehouden. Dit zinvol besteden van de vrye tijd kan het best by de kinderen beginnen, want jong ge daan is oud gewend. Vandaar dat de heer van Driel deze verzamelde ouders een hele reeks, vooral prak tische, wenken gaf, hoe leiding te geven aan het buiten-schoolse werk van de kinderen. Werk dat spreker van zeer groot belang- achtte voor de vorming van het opgroeiende kind. De heer van Driel is een goed spreker en men heeft dan ook aan dachtig geluisterd naar wat hij te vertellen had over dit steeds moei lijker wordende probleem, dat reeds tot een wetenschap is uitgegroeid. Acht hoofdvormen van tijdsbeste ding roerde spreker aan, waarbij hij, steunend op zü'n langjarige prak tijk een ruim standpunt in nam en weinig veroordeelde. Het lezen van kinderboeken, het luisteren naar de radio en het kijken naar films laat de kinderen het doen, het kan zelden of nooit kwaad. Laat ze naar hartelust kamperen al komen, ze vuil als beesten weer thuis en laat ze aan sport doen, het is nodig voor een harmonische ontwikkeling en het aankweken van goede karakter eigenschappen. Het hebben van een hobby ia goed, moedig het aan en laat de kinderen, zich aansluiten bij een jeugd-organi- satie, waar zij zich in ruimer ver band leren ontwikkelen. Speciaal brak de heer van Driel een lans voor vroegtijdig in aanraking bren gen van'de jeugd met de kunst, dit zal hun geestesleven in goede ba nen doen. Ontwikkelen. Kortom, de heer van Driel moe digde 2yn gehoor van ouders aan om hun kinderen buiten de schooluren te leren de vrije tijd nuttig te be steden. Want het is de vrije tijd, die kleur geeft aan het leven. Vergadering Aan deze interessante lezing was een korte vergadering van de. ouder commissie van de Comeniusschool A voorafgegaan. Voorzitter J. Zeiessen had de niet erg talrijke aanwezigen welkom geheten, waarna secretaris en penningmeester het jaarverslag uitbrachten. De bestuursleden P. v. d. Berg en C. L. Moerman werden herkozen. Mevrouw ,D. H, Kuypers trad eveneens af en werd door de voorzitter recht hartelijk bedankt voor het werk dat zij in het bestuur had verricht. Haar plaats wordt in genomen door mevrouw A. van DuylBaan, Kempera Verheij Frederlka Verburg 75 75 36 11 2 08 75 41 35 7 1.17 65 64 47 6 1.36 55 55 47 9 1.17 65 59 59 8 1.00 55 55 59 4 0,93 55 55 59 6 0.93 55 53 59 4 0.81 Voor de leden van de Schiedamse Kunstkring geeft de groep van het Rotterdams Toneel op donderdag 18 oktober in het Passage-theater een opvoering van het Franse blijspel- mt-de-onderwereld „Krik Krak". Een stuk, met een eenvoudige intri ge maar alleraardigst gebracht, door spekt met „bargoéns" en snedige op merkingen van Lia Dorana en Jan Teulings. Achttien spelers hebben er een rol in. GEBOREN: Carla A., d. v. A. L. Rietveld en W. Roseleur; Wilhel- mina, d. v. P. de Keizer en J. Nijs; Frederlk B.. z. v. A. H. Parés en H. G. A. Smit; Freddy, z. v. T. J. Holster en E. J. v. d. Leest; Maria J., d. v. A. Keuzenkamp en M. F. v. d. Steen; Engelina A. M„ d- v. J. P. Steenbergen en M. Vink; René, z. v. E. B. J, Mascini en H, F. G. Michon; Wilhelmma C., d. v. F. A. van Vliet en A. F. v. d. Kooij; Willy M„ d- v. W. J, van Gerven en R, Mazyk. OVERLEDEN; E- de Ridder, 20 jaar. GEWEESTE jg^fSCHIEDAM Spreekuur wethouder van onderwijs Het wekelijkse spreekuur van de wethouder van onderwijs komt a.s. woensdagmiddag te vervallen. Het spreekuur van de gemeente lijke inspecteur van het onderwijs zal echter normaal doorgang vin den. SAN FRANCISCO. Het roken vergroot niet alleen de vatbaarheid voor longkanker maar schijnt ook de mogelijk heid van het overlijden aan hartaanvallen te vergroten. Dit is de conclusie van een nieuw onderzoek van dr. Earle Eysen, een dokter uit New York,, en dr, Cuyler Hammond, directeur van de afdeling wetenschappelyk onderzoek van het Amerikaanse genootschap tegen de kanker. Het onderzoek is in de Ca nadian Medical Journal beschreven. Uit bloedproeven bleek dat siga rettenrokers gewoonlijk een hogere concentratie van rode bloedcellen hebben dan niet-rokers. Als zü met roken ophielden, werd binnen enke le dagen of weken een daling ge constateerd. Volgens beide doktoren wijzen de resultaten er op dat het roken een zekere invloed kan hebben op hart aanvallen ten gevolge van aandoe ningen van de kroonslagaderen en. de ziekte van Bürger. DEN HAAG De legerorder, die het verstrekken van Inlichtingen aan de pers over militaire aange legenheden zonder toestemming van de regiments- of korpscommandant verbiedt, wordt Ingetrokken. De minister van Oorlog deelt dit mee in zijn antwoord aan het socia listische kamerlid E, Vermeer, dat vragen bad gesteld over de voed selvergiftiging in de Rlpperdaka- zerne in Haarlem. Belichten, over dezè vergiftiging waren in de kran ten gepubliceerd, nadat een van de in de kazerne gelegerde militairen een journalist had gewaarschuwd. Volgens de minister maakte de militair zich, door een journalist van de vergiftiging op de hoogte te stellen, niet schuldig aan het verraden van een „dienstgeheim". Dg militair, die, op grond van de nu ingetrokken legerorder krljgstuchtelijk werd gestraft, heeft zich over deze straf niet beklaagd. Nederlandse delegatie naar vergadering Verenigde Naties DEN HAAG. Curatoren van de Vrije Universiteit hebben aan prof. mr. W. F. de Gaay Fortman verlof verleend in het najaar in New York de elfde algemene vergadering van de Verenigde Naties als vertegen woordiger van Nederland bh te wo nen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken deelde mee, dat de samen stelling van de delegatie nog niet definitief vast staat. ROTTERDAM (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. Een klein groepje ln Nederland werkzame Belgen heeft het Initiatief genomen om de bijna 21.000 Belgen, die zich in ons land gevestigd hebben, te verenigingen in een „Belgische Vriendenkring". Men is tot de conclusie gekomen dat er onder de hier verblijvende Belgen behoefte bestaat aan nauwer contact onderling. Het secretariaat van de nieuwe vereniging is gevestigd aan de Kwartellaan 20 in Den Haag. Voorlopig denkt men alleen nog aan het leggen van contacten, maar op den duur gaan het aantrekken van Belgische artiesten en het ver lenen van steun aan hulpbehoevende landgenoten tot de mogelijkheden behoren. De heer E. J. H. P. van de Pitte, die consul-generaal was van België in Rotterdam, is voorzitter van het voorlopig bestuur. BERLIJN De vroegere plaats vervangende premier van Oost- Duitsland, de 69-jarige Hermann Kastner, Is naar West-Duitsland ge- Vlucht. Dit werd in Berlijn door een West- duitse gezaghebbende woordvoerder, die niet met name genoemd wenste te worden, meegedeeld. Kastner zou verscheidene weken geleden in West-Duitsland zün aan gekomen en op het ogenblik onder een aangenomen naam in Beieren verblijven. De reden voor zijn vlucht zou ge weest zijn, dat hij vreesde door de communistische autoriteiten te wor den gearresteerd. Kastner was voorzitter van de cbmmunistisch-georiênteerde lib e« raal-democratische partij, totdat hy in juli 1950 zonder opgave van re denen aan de kant werd gezet. Als gevolg hiervan verloor hij drie maanden later zijn regeringsporte feuille. Bij consultatiebureaus Het totaal-aantal bezoeken aan d« twee consultatiebureaus van de Rot terdams Stichting voor Reumabestrij ding was in 1055 iets kleiner dan in het jaar daarvoor, namelijk 35.090 te genover 36.544. Door de huisartsen werden 3.932 nieuwe patiënten (in 1954 4.242) naar de bureaus verwezen. Het bureau Noord noteerde een kleine stijging van het aantal patiënten; het bureau Zuid een duidelijke daling. Het laat ste verschijnsel houdt waarschijnlijk verband met een spreekuur in Rot terdam-Zuid van een der twee Rot terdamse reumatologen. Na de besprekingen over de ont wikkeling, de reacties en de verschij ningsvormen van de neurose, heeft de zenuwarts P. Stibbe gisteravond in de Economische Hogeschool de lezingenreeks voortgezet en nu de aandacht gevestigd op het onderzoek van het neurotische kind. Hij sprak voor de leden van de stichting „De Koepel" van de fede ratie van Rotterdamse Opvoedings instellingen en heeft aan. de hand van een voorbeeld uit de praktyk de gang van zaken bij zo'n onderzoek uiteen gezet. Van groot belang is de inschakeling van een psychiatrisch sociale werkster die zich. in eerste instantie een beeld moet vormen van het gezinsleven. Mep heeft hierbij niet altijd de volle medewerking van de ouders en dat geeft soms wel aan leiding tot moeilijkheden die over wonnen, moeten worden. Men moet er terde'ge van. bewust zijn dat het om de gezondheid en de toekomst van het kind gaat. Ook de psychiater heeft bij' het directe onderzoek een veel omvattend werk om de stoornis in de gevoelontwikkeling te ontdek ken. De kinderarts, aldus heer Stib be, is er behalve om de gezondsheids- toestand van het kind regelmatig te controleren, ook op uit een indruk te krijgen van het gestel van het kind. Na de pauze was er nog gelegen heid tot het stellen van vragen waar van druk gebruik gemaakt werd. Ouden van dagen in Groote Schouwburg Maandagavond hebben weer vele ouden van dagen genoten van een van de- vele ontspanningsavonden in de Groote Schouwburg, die de Rot terdamse Bond van ouden van dagen op zo voortreffelijke wijze weet te organiseren. Tal van amateur-musici verleenden aan deze avond hun me dewerking- Nadat de voorzitter, de heer Assendorp, een kort openings woord had gesproken,brachten zij een vlot programma, waarbij vooral het optreden van de muzikale clown Fridoline 'menigeen deed gieren Ook het optreden van het Duo Excentnek oogstte veel bijval. DAN NAAR f Diversen j Alles op het gebied van gla* ln lood. Aa-vê' Glas-in-lood- bedrüf, We!rt Frank el endse- straat 16, telefoon 66280. D. DE BRUIN I I Oranjestraat 9 1 Schiedam - Tel. 66431 Wie echt kiezen wil, heeft geen keus. Die moet naar Soilngen". Scharen, messen, Gero Specialist. Broersvest 57. Telefoon 55193. Uw mes of schaar bot? „So- Ungen" slijpt en knapt %9 op. Slijperij en Staal waren handel „Solingen"* Broers vest 57, Telefoon 65193. Personeel gevr. „Alja" kleedt het hele gezin keurig van pas, precies naar de zin! Broersvest 111, Schie Wij vragen voor direct nette dam. Telefoon 67416. per week. N.V. Kleeding- magazijnen v.h. Gebr, Ber- voets, Broersvest 59, Schie dam. Aalo's - Motoren Rijwielen Te koop aangeb. Moffelen van rijwielen, gede monteerd, gemonteerd met bijleverins van nieuwe ket- tingkast, spaken, spatborden en Jasbeschermer 37.50. Frans Waltman, Rotterdam sedijk 240, telefoon 08048, Te koop: motorrijwiel Royal Enfield 250 c.c., met teles coop-vering 450.— Tel. 67669, Schilperoord, Groene- laan 61, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1