■- een vaste lijn behoeft mmsm Omstreeks jaarwisseling is de torenflat gereed voor bewoning Eenheidsdiploma is nodig voor BB-ers BILJART-UITSLAGEN Rembra n d t-exposi tie zijn leven en werken emma Onderlinge geschillen voor binnenvaart funest Tot lering van de schooljeugd MR. DE MEESTER TIJDENS CAUSERIE bakker- Koeriersters TOONBEELD MODERNE SYSTEEMBOUW IN NIEUWLAND Front verbergt activiteit aan achterzijde COMFORTABEL NHG-bazaar loopt goed 5000e bezoeker UfliffW» DAKTERRAS EHBO-cursus is ontoereikend Inbreker maakt WALDO-RIJSGHOOL 6 9 915 i IN 'T STEDELIJK MUSEUM Bejaarde dame viel bij tramhalte 'trjje Burgerlijke stand kanttekening v, 'F cn t mnrrhaamste is op femuui Auto in brand op Rotterdamse dijk gemeente 5 SCRIE0R» I OEFICIEELMÊUwsI Afsluiting straten GASVERGIFTIGING „Mutua Amicitia" speelde „Mijn zonen" VERENIGING „VOLKSHUISVESTING" SCHIEDAM Dubbele circulatie betekent dubbele warmte 5. Woensdag 10 oktoLer 195o Driebanden kampioenschap, gespeeld 9/10 in clublokaal Entrc Nous tc Schie dam. Cotika 33 38 87 5 0*3 Ruggenbcfg $6 30 67 4 0.45 Simon* 30 21 58 0.36 V. Duyl 48 48 58 7 0.82 Valkensteln 38 38 öa 4 0.37 Hardingsveld 36 17 95 2 01.7 Competitie wedstrijden in afd. D. HVO —Conflance,. gespeeld in kantine HVO, Vlaardlr.gen. Zecbregts 105 105 27 13 3.88 Boomert 105 77 27 20 2.85 iVatt 105 105 30 20 3J5Ó Vink 05 8130 13 2.70 Gaaf en markant verrijst de torenflat aan de Burgemeester iVan Haarenlaan, een vrijwel afgewerkte voorgevel naar .de voorbijganger kerend als toonbeeld van moderne, sy steembouw in etages. Wie hier .uit afleiden mocht, dat de /mannen van Muijs en De Win ter het werk zo goed als vol- tooid hebben, 'moet beslist eeris de weg verlaten om" aan de achterzijde van het flatge bouw te kijken. Daar kijkt men door het trappenhuis nog pal tegen de ruwbouw aan, waar van de afwerking inmiddels stevig ter hand wordt .geno men. Vrachtwagens storten hun kalklading in grote bak ken en lieren hijsen ladingen met vaart omhooglangs de nog kale galerijen, waar de werkers voortdurend in bewe ging zijn. De tijd van de stu kadoors en schilders is aange broken én het gaat hard. Om streeks de jaarwisseling wordt verwacht, dat de mensen hun woningen kunnen betrekken. Naar verluid zijn vrijwel alle woningen al verhuurd. Activiteit is er dus nog genoeg, achter en in het inwendige van het flatgebouw. Een kubieke meter kalk ongeveer per woning, dat betekent een honderd meter voor het geheel. Dat betekent lossen en laden voor met kalk bespatte mannen en tal loze troffelstreken voor de stuka doors. Het werk vordert snel. Ook de schilders zijn al goed op streek en smeren honderden kilo's verf uit. In een aantal woningen beneden is het al zover, dat men een in druk kan krijgen van de moderne kleurencombinaties, die variëren van zwart, geel en rood tot grijs en antracietkleurig. Het extra com fort van deïe flatwoningen ral .tot uiting komen door de badkamer (geen douche-cel), fabriekskeuken, koelkast, droogruimte en centrale verwarming. Bijzonder gemakfre- lük zUn de stortkokers voor vuil nis, die vanaf de bovenste etage langs alle galerijen naar beneden lopen.. De trappenhuizen zijn nu nog kaal en leeg. Houten treden leiden van de ene verdieping naar de andere: de betonnen trapgedeeltcn moeten nog geplaatst worden. In de gapende schacht ziet men hoe werklieden be zig zijn de beide liften te monteren. Bepaald geen overbodige luxe als De grote bazaar voor de nlemve Westerkerk aan de voet van de Grote Kerk" loopt best. Gisteravond omstreeks 9 uur werd de vijfdui zendste bezoeker binnen gehaald. Het was mevrouw Van Beek uit dc Van Ostadelaan 53. die werd verblijd, met een bon voor een gra tis permanentje. Het bezoek aan de grote teiit van de NHG-bazaar neemtnog steeds toe.' Tegen' -sluitingstijd van de ba zaar was men de 5000 al weer. een 'flink eind overschreden, zodat .van avond de zesduizendste bezoeker zeker verwacht mag worden. Zo ge zien moet' het niet onmogelijk zijn 'om dè 10.000 té halen. Gisteren was het zeer goed merk baar, dat de geluidswagen enkele malen door de stad bad gereden, want bij de opening van de bazaar bad zich al èèrt flinke rij bezoekers voor het loket opgesteld. Omstreeks 9 uur was de toeloop wel het groot ste. Maar ook oe rest van de dag had men niet over belangstelling te klagen. Zo kon men bijvoorbeeld tegen 7 uur zien, hoe diverse bezoekers zich tegoed deden aan Indische ge rechten. „De halve Ma3n", waar een P'ttig bakje koffie wordt- ge schonken. was ook zeer ip trek bij de bezoekers, die even wilden ver pozen. Het rad-van-avontuur blijkt •wel de grootste trekpleister te zijn; het grote wiel stond vrijwel geen moment stil. De stemming onder de bezoekers was opperbest, cn velen lieten zich Ecmakkelijk een lot verkopen ten bate van de stichting ..Nieuwe Wes terkerk". waaraan fraaie prijzen als een koelkast, een televisietoestel, een radiotoestel en een bromfiets zijn "verbonden. - Ook de "film over het zendingswerk, die in de kerk vertoond wordt, kreeg de'nodige be langstelling. 'X -s-V men vlak onder het dak van de to renflat huist. Evenmin als de tele foons, die worden aangelegd,. Langs dé galerijen aan de achterzijde zul len nog platen van eterniet als af scheiding worden. geplaatst, die het afwisselend-zwart en witgeschilderd bepaald goed zullen doen. Wij zijn eens naar boven geklom men langs al die. houten traptreden, steeds leer even afzwenkend naar de :elerijfn aan de achterkant, of naar Ie balcqns en ramen aan de- voor zijde, om te geniéten van een steeds boeiender uitzicht. Helemaal boven op het dakterras, een oppervlakte van ongeveer 80 vierkante meter aan de achterzijde bestemd voor ge meenschappelijk gebruik, overziet men* bet polderland - over grote af stand. De bewoners van" deze hoog ste etage van zeven.-woningen zijn wat het'uitzicht betreft wel bijzon der. bevoorrecht, want' ook; voor de kamers langs loopt een brede ga lerij (voor privé-gebruik), waarvan men 'een magnifiek uitzicht heeft De voorgevel van de torenflat aan de Burgemeester Van Haarenlaan mag dan al de in druk wekken dat het gebouw gereed is, aan de achterzijde wordt nog stevig gewerkt. Hier wordt de kalklading van een vrachtauto in een bak gestörti over de gehele stad tot aan de Maas en Rotterdam. Daar boven staande beseft men pas goed welk een kolossaal werk stuk hier binnenkort kant en klaar wordt afgeleverd door mannen, dte rustig zeggen dat er elgenlfjk geen noemenswaardige problemen zfjn ge weest* en dat het .eigenlijk alleen maar een kwestie is geweest van het op elkaar stapelen T- van blokken. Maar In ieder geval hebben ze alle maal het hunne bijgedragen aan de tevredenheid, waarmee straks de be woners achter de ramen van hun mooie flatwoningen zullen zitten. "Volgens deskundig oordeel is de elementaire E.HJ3,0.-cur9Us, die voor noodwachters van de Dienst Bescherming Bevolking is ingesteld, ontoe reikend. Het streven is er in B.B.-krlngen op gericht om deze opleiding te vervangen door een volledige opleiding voor het E-H.B.O.-eenheidsöiploma. Temeer daar het in de bedoeling ligt om alle betreffende BJ3.'ers van_ de E.H.B.O.-ploegen ook een cursus voor E.H.I.O. (Eerste Hulp in Oorlogstijd) te laten volgen. Deze laatste opleiding laat zich moeilijk denken zonder voorafgaande volledige opleiding voor E.ÏI.B.O. Dit deelde de lieer'M. P. Engels gisteren mee op een bindingsavond, van dc B.B.-wyken. 8 en 9 en Industrie in gebouw Irene te Schiedam, waar hij voor het eerst officieel optrad als plv. hoofd van Schiedam in de. A-kring der B.B. r,De financiële consequenties van de opleiding voor het EHBO-ecn- heidsdiploma neemt de huidige de missionaire regering niet vóórhaar rekening. "Voor een nieuwe rege ring zal het echter nodig zijn deze zaak spoedig onder ogen té zien." In deze geest sprak;- de heer Engels over de noodzakelijke nieuwe EHBO-oplelding gekoppeld aan een cursus voor EHIO. Ter. gelegenheid van deze .bijzon dere bindingsavond bij de. aanvang van hét nieuwe -werkjaarwas de zaal.: van Irene versierd met pal men en BB-vlaggen. Onder de aan wezigen bevonden zich ook de drie wijkhoofden, de heren O. J"upg, G. de Hollander en H. Schildi De lieer. Schildt sprak een hartelijk wel komstwoord, waarin hij in het bij zonder de heer Engels betrok, die voor de eerste maal officieel als plv. H.B.B. op een biridingsavond 'aanwezig was,. De heer Engels1 wees er op dat hij geen nieuweling in de B.B. was. maar reeds drie jaar een functie had uitgeoefend bij de BB in 'Rot terdam. Over zijn nieuwe werk sprak hij bijzonder tevreden. In Schiedam is al veel bereikt op het lehied .der BB. Het had.de heer Srigels bijzonder gefrappeerd, .dat ,dë Schiedamse noodwachters zoveel toewijding, en enthousiasme aan de dag leggen.. Erkelcns 95 BI 31 19 2.61 Coens 85 85 31 15 2.74 Hulskens 95 64 28 12 2.45 de Voogd 75 '75 26 13 2,80 Klein Conflance—Bnie A, gespeeld in lokaal Cofiance. Rotterdams© Dijk, Schiedam. - MlcheLs v. d. Lely Heeze" Koevermans Qiianjel Koe verman* C.'den Dunnen Meersemans Over de gecombineerde oefening van. de. Bedrijfszelfbescherming der N.S- en de B.B., die vorige week gehouden werd, Tiet' het HBB zich zeer waarderend uit. Hij wees er op hoe het hoofd van de A-kring van de BB, de heer A, Nouwens, ook in' een rondschrijven zijn te vredenheid over de oefening had uitgesproken. Een dergelijke betui ging kwam ook van 'het hoofd der Bedrijfszelfbescherming van de N.S. in Utrecht. De heer Engels bracht dank aan de noodwachters,- die bij de demonstratie met emmerspuiten hadden geassisteerd (sommigeih wei 8 uur). - Tot slot van de avond werd de bekende -- film „Missis Minnever'' voor de aanwezigen vertoond. In de nacht van maandag 'op dins dag-is er ingebroken 'in. de hijs-,en. werktuïgénfabriek N.V. HADEF aan de Warande.-;Uit een., brandvrije kast is ongeveer 600.weggeno men, J-'V:'-;. De inbreker is over de - muur rond het fabrieksgebouw geklom men en verschafte'zich toegang-tot het gebouw, door een raam van het. magazijn uit desponningen- te, lich ten. Door'hét loket ópen te breken kwam .hij rin. het kantoor, Waar hij :de sleutel vond die .op de- brand-' vrije kast. paste. (Advertentie i.flijj VOOK HEDEN: Apothekers nachtdienst:. Apotheek Gouka, Hoogstraat 29. Bellen by ongeval: GiG. en G.D., Tulnlabn' 80, telefoon 69290. Politic-aiarmnummer; 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: Ge opend iedere werkdag(behalve maandag) van 9-30 tot 4.30 uur. en iedere avond (behalve wöens. dags en zaterdags) van 1 tot 8.30 uur. Zondags gesloten, R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend iedere dag .(behalve maandag), van 2 tot 4 uur: iédere /.avond (behalve donderdags én •zaterdags)'-van 7.. tot '8.30 uur. Zondags gesloten, In ditjaar van Rembrandt-herdenking- krijgt ook Schiedam, zU het vluchtig, iets van Neerlaóds grootste meester te zien. Geen grote tentoon stelling van schilderijen, etsen of anderszins als in Amsterdam en Rotter dam. maar "toch een expositie die. Rembrandt bij het'publiek en vooral de. jeugd zal kunnen invoeren, Onder de titel „Wie was Rembrandt?" wordt aan de bezoeker een vluchtig© en meest illustratieve uiteenzetting gegeven over deze grote oud-vaderlandse figuur. (Advertentie 1JM.) Stedelijk Museum:. .Expositieeigen werk. Didactische v,tentoonstel^ ling „"Wie was Rembrandt".Ge-- opend dagelyks van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN - Passage, 2 - en) 8,15 uur; „Madame. Butterfly''. Monopole, 2, '7: en 9 uur „De Klok kenluider van de Notre Dame". VOORSTELLINGEN Volksgebouw, 8'uur: Ned. ver. Sui kerzieken, voorlichtingsavond. Amsielbron, 8 uur: Mobillsaiiekruis, contactavond. Grote Kerk, 2 en 7.30 uur; NGH- bazaar. Amstelbron, 8 uur: Natuurgenot in huis, lezing. Geref. Jeugdhuis, 2.30 en7.30 uur: Siso-olubs, bazaar". Gafé Thalia, 8 uur: Biljart-toernooi. (Advertentie IM.) De 70-jarige mejuffrouw M. T. V. tut Schipluiden kwam gistermorgen omstreeks zeven uur aan de Rot terdamse Dijk te vallen, to.cn. zij uit de rijdende tram stapte. De be jaarde dame kreeg verwondingen aan hoofd en benen en moest naar het gemeente-ziekenhuis worden ge- bracht:'j'u DijckhofFs wekelijks loo pCt, wollen herentruier in moderne kleuren.^,. W 3S.7S voor 24*sy Hsoo«traBt/ho»k Kilzar*traat Open-deur samenkomst Het Opén-deurwerk van de Her vormde Kerk Schiedam houdt op 14 oktober, aanvang kwart voor vijf, een opendeursamenkomst in het "Wijkcentrum aan het dr. Wi- bautplein. Voortaan zal deze elke tweede zondag; van de maand ge houden worden. Deze keer zal in verband met de gezihsweek ge sproken. worden over „Gezinsvor ming In het Rcht van de Bijbel" door ds. M. J. C, Visser uit "Rotter dam. GEBOREN:' Ronald T., z. 'v. T. C- F. Bijkerk en T. C. Burgers; Johanna M. H., :d. v. J. H. Markx en D. M. Belde; Jakob,-z. v. J. van Heest en. J. A. Clarijs; Gradus T„ z. v. J. L. P. Buurman en G. T. van. der Raaf. Hoogboven de huizenblokken van Nieuwland uitstekend en tot ver in de omtrek zichtbaar/is de eerste van de Torenflats verrezen. 'Aan de Vlaardingerdijk komen nog twee van soortgelijke - gigantische bouw blokken! Binnenkort komen ook deze op hoogte. Dan zullen drie toegangswegen tot Schiedam be waakt worden doqr Torenflats. Nu is het veelal een gewoonte dat dergelijke grote gebouwen een eigen naam krijgen. De „Grensflat" immers is ook gedoopt. Schiekan- ter vraagt'zich echter af of het ge meentebestuur al namen heeft over wogen voor de drie andere reuzen- woningeh.'-"-U-,- Denaamgeving is al in de raad ter.sprake gewee.st. Bij inval overi- .gens. Dat was tijdensde begro- tingsdebatten in 1954,' - toen net de „eerste paai*'was geslagen vóór de ieerste TorenfJati. Palen, die toen te ;wank'el bleken om een torenflat te kunnen schragen.. Wethouder Van Bochoven heeft toen in een^vhinig .debatje- met het communistische raadslid B. E. Collé voorgesteld, om de torenflats te vernoemen naar de oorlogsleiders Roosevelt - en Churchill.Daar er tóen nog - maar sprake was van twéé. torenflats kon de derde oor logsleider Stalin niet als. peet-oom optreden. - - Dat. was toen een sarcastisch aar digheidje V3n de wethouder. Maar zie. er zijn nu drié torenflats! En Stalln kan nu dus wél aan z'n trekken komen. Schiekanter is er van overtuigd, dat om de derde de twee anderen hun namen niet in steen ver eeuwigd zullen krijgen. Maar hoe zal de drieling (Met- de Grensflat: vierling) dan wel geheten worden? -SCHIEKANTER - Dr. J. Hulsker, hoofd van de af deling Kunsten van het ministerie van O. K. en W. heeft ten gerieve van de. jeugd een speciale tentoon stelling samengesteld die 'van giste ren! tot- 24oktobertoe te bewonde ren is lp Het. Stedelijk Museum. De"persoon van de schilder en zijn betekenis voor de schilderkunst is hierbij -op de voorgrond komen testaan; nog- voor zijn -werk zelve dat 'voor de.jongere kinderen- toch meest onbegrepen zal zijn. Aan de hand van foto-reproducties Van schil derijen en etsen van Rembrandt zelf wórden aan de bezoeker voor gesteld de familieleden; .de ouders, de "echtgenoten Saskia en." Hendrikje eh de zoon Titus. De historische bronnen wordèn vfirmeld waaruit men heeft moeten putten om de.schilder te leren ken nen, en helaas was de belangrijkste bron zijn faillissement. De twee ste den, Leiden én Amsterdam, waar Rembrandt heeft gewóbnd worden, kort in reproducties getoond evenals de omgeving,de kostuums eh wo ning-interieurs van die tijd. Enkele van .zijn circa dertig leer lingen. passeren de--revue. Zij, die later hun, eigen weg zijn gegaan, maar ook zij die de meester hebben verloochend. Dan* komt Rembrandt zelf naar Voren, Aan.de band van een groot 'aantal zelfportretten en schetsen ziet n)eri de schilder ouder worden, ter wijl parallel daarmee men zijn werk in verschillende meesterstukken geestelijk ziet rijpen. Twee schilde rijen, :de „Nachtwacht" en „Clau-- dius .Civilis'5 worden speciaal be licht,' ook door schetsen en detail- opnamen. Verder wordt zijn werk, heel pedagogisch, .bekeken, vergele-, ken met dat van zijn. tijdgenoten, -waardoor de gedurfdheid van .-com positie en: de verinnerlijking van op- vattingen sprekend naar voren ko men. Zijn „clair-obscur" wordt (vaag) behandeld alsook zjjn meesterschap bij het etsen. Immers, Rembrandt is de grootste etser aller tijden. Als een technische curiositeit wordt, dan nog even gedemonstreerd het onder zoek met de röntgen- en de infra rode lamp waardoor aardige bijzon derheden uit de schilderijen, worden gehaald. Tenslotte komt nog even de nationale trotsop deze Neder landse grootmeester op de expositie om de hoek krijgen, wanneer Rem-' brandts „faam" wordt toegelicht en uitgemeten. T oelichting Deze didactische scbool-tentoo'n- stelling is, zoals opgemerkt, ten be hoeve van de jeugd Ingerichtdoor dr. J, Hulsker. Enkele scholen zijn reeds een kijkje komen nemen, maar morgenavond zal mr. M. J, M. van Kinderen als wethouder vhn. Cultu rele Zaken en voorzitter van dc Mu seum-commissie -' de tentoonstelling officieel openen. DeVereniging Vrienden van het Stedelijk Museum heeft bovendien' de samensteller be-, reid gevonden daarbij een inleiden de causerie te houden. v:. Hoe wél in de eerste .plaats'.voor 'scholieren- bedoeld en In artistiek opzicht,, niet _tè vergelijken met. de Rernbran dt-tentoonstelling "in"!.. Bby- mans; is deze expositie ook voor vol wassenen, interessant. f BEURS VOOR MOPS SNHutsHomm Hedenavond 11 uur SLUITING D® Femln© i* hedenavond lot lluur-jnVolbedrljf Op da sluitingsavond als extra atlraetto uitreiking van oen groot aantal waardevolle geschenken AHOY* GEBOUW ROTTERDAM Hm TO OCT. wasdrtrog - strijlidemonstraiiêj o.a. met Volautomatische Amerikaanse apparaten'.in onze modelkeuken. 3 speciaalzaken BEIJERUN0SEUAN3t Tfl. 7I59J 0U0E BINNENWEG 146 - Ul. 24067 -JONKER FRANSSTRAAT 106 - T£L 2325) I Natuurlijk is er voor U een altractie .Tengevolge van kortsluiting-vloog dinsdagmiddag omstreeks vier uur op de Rotterdamse Dijkeen. Volks wagen in brand,-dié bestuurd werd door de verificateur T, M. uit Schle_ dam. De chauffeur/ van' een'passe rende vrachtauto snelde te hulp: met eenschuimblusser.' De brandweer, die spoedig ter plaatse was/ slaagde erin het vüur teblussen. Diezelfde middag moest de brand weer ook uitrukken voor, een schoorsteenbrand bij de familie A. v. d. H. aan de Steenstraat. Met de ramoneur werd het vuur -gedoofd. De Goereesestraat en de Beier- landsestraat. zullen vanaf heden ge durende 2 maanden,- of zoveel lan- ger of korter dan nodig zal blijken, zyn afgesloten voor alle verkeer, zulks in'verban^ met de uitvoering van .rioleringswerken. 'Dinsdagavond is de 62/jarige K'. B. ..werkman bij de technische bedrijven naar. het gemeenteziekenhuis v ge bracht. Bij herstelwerkzaamheden aan de gasleidingen aan de Broers- vest heeft hij een gasvergiftiging op gelopen,- v. (Van een onzer verslaggevers) „De Nederlandse binnenscheepvaart.moet trachten met de overheid tot een gemeenschappelijke lijn in de vervoerspolitiek, te komen. De binnen scheepvaart is onderling verdeeld, velen hebben geen belangstelling voor de zaken, die van groot belang zullen zijn in de toekomst en by de over heid, kan men in dit opzicht ook al geen duidelijke politiek bespeuren." Tot deze uitspraken kwam mr. G. W. A. de .Meester, directeur van het Centraal Bureau voor de Rijn.- en Binnenvaart gisteravond tijdens een causerie, welke hij hield voor de vereniging; „Vrienden van de Bin nenvaart". In deze causerie, die de titel droeg „Alleen of met elkaar" wees de heer de Meester erop, «dat de mensheid, vanaf de vroegste tij den en ieder persoonlijk van zijn jeugd af met dit probleem gecon fronteerd is. Hij kwam daardoor "op dc Europese iniegratie, die in het Hollands vertaald „een opgaan in" betekent en-besprak daarbij de ge varen, die er voor de .Nederlandse binnenscheepvaart aan verbonden zijn. U „We kunnen die Integratie niet te- Het aantrekkelijke programma, dat het bestuur van dé federatie Rotterdam van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling voor het ko mende winterseizoen heeft samen gesteld, is wel bijzonder goed ge start. In de Groote Schouwburg aan het Zuidplein n.l. heeft de decla matieclub „Mutua Amicitia'* - de ze vereniging viert juist dit jaar het zestigjarig jubileum gister avond een. gave vertolking gegeven van. het door Arthur Miller ge schreven toneelspel „Mijn Zonen". Het beschrijft de bittere ervaringen van de oude Joe Keller, een fa briekseigenaar, die tijdens de twee de wereldoorlog ondeugdelijke cy- linderkoppen voor vliegtuigen .heeft afgeleverd hetgeen- tot rampzalige gevolgen leidt, want 21 piloten vinden in Australië de dood. Welis waar, weet hij zich, althans voor lopig. aan strafvervolging te ont trekken, maar" dat gaat ten koste van zijn compagnon dienu een langdurige gevangenisstraf moet ondergaan. Allerlei verwikkelingen leiden tenslotte tot een .bekentenis. De leden van „Mutua Amicitia" hebben fantastisch goed spel laten zien. en speciaal de meeslepende dialogen tussen vader .en zoon Kei ler werden subliem vertolkt. Deze rollen werden vertolkt door resp. Ger Slooter en Chris de Wit. Be halve deze heren waren er nog acht medewerkenden die allen ruimschoots aan de .gestelde eisen hebben voldaan. De daverende ovatie, die Mutua Amicitia" na afloop ten deel viel, gold vanzelfsprekend ook! voor re gisseur Richard Flink. In Ouderkerk a. d. IJssel is een begin gemaakt met de moder nisering van de straatverlichting. De bestaande lampen worden ver vangen doort.l.-armaturen, die een groter lichteffect hebben. genhouden, ook al zouden we dat willen" aldus mr. de Meester „maar we moeten wel zorgen dat er zonder ons niet over ons gepraat wordt. Met uitzondering van de zee vaart wordt het vervoer maar al te dikwijls als een tweede rangslndus- trle beschouwd. Zelfs by de laatste uitbreiding van de Kamers ziet men nog weinig yerkeersdeskundigen." De heer de Meester bestreèdt' de opvatting, dat de Nederlandse, bin nenscheep vaart. afkerig zóu .staan van organisatie. Ruwweg had' hij 25 blnnenvaartorganisaties gesteld. Op vallend daarbij was dat zij zich :met: enkele uitzonderingen liefst zo wei nig mogelijk op economisch terrein bewogen. „De binnenvaart" zo zei hij* „wordt geconfronteerd met Steeds meerregelingen, terwijl óp dit ogenblik de schipperjj'zelf neigt naar meer vrijheid." Volgens mr. de Meester dreigde er nog geen direct gevaar voor de Ne derlandse binnenvaart, maar „er dreigen wél donkere wolken", die binnen enkele jaren, tot een gevaar zouden kunnen worden. „Het Is hard nodig, dat Wij met deoverheid tot een gemeenschappelijke politiek ko men" zo zei hij.- „Niet dat ér op het ogenblik niets'gedaan wordt. Men' maakt geleerde rapporten én praat ontzettend vèeï, maar op een beslissend ogenblik 'is het moeilijk tot een gemeenschappelijke mening te komen."- Het vrijheidsbeginsel in de bin nenvaart noemde mr, de Meester een van de belangrijkste punten waar aan men moét vasthouden in1 de toe komst. Dit beginseT moet de basis zijn, hoewel, het niet uitgesloten is, dat er enkele beperkingen, nodig Z«n- /'".'J V v j „Laten we" zo zel hy nog „de prestaties van dc binnenvaart, die de enorme aanvoeren ln de zee havens verwerkte, niet onderschat ten." Het zou belangrijk zijn tc we ten-hoeveel deviezen door de bin nenvaart worden verdiend. In te genstelling tot de zeevaartworden voor de binnenvaart deze cijfers echter geheim gehouden. Het Bestuur geeft hiermede kennis, 4at ultkeringsbe- wh'e'no. 46 vanaf 15 oktober 1B56 betaalbaar :is gesteld bij de Rotterdamsche Bank N.V. te Schiedam. Wordt gevraagd een flinke van goede getuigen voorzien. Bakkerij van Haasteren, Bilderdykstr,. -31. Schiedam. Tel. 69621. Te hnor gevraagd Heer b.b.b.h. zoekt zlt-slaap- kamer met voll.pension, ih klein gezin. Liefst in'de om geving van' Schiedam. Br. met prijsopgave onder no. S-523 bur. v. d.»bïad. Fotografie RojfDms vergetenT.Automaat staat voor u klaar, Allé, soor ten films. Foto K. v.Vuu- ren. Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, tele foon'68720 In spoedgeval des/ gewenst in 1 uur klaar. v Personeel gevr. Wjj vragen voor direct nette werkster voor 4 ochtenden per week. N.V. Kleeding7ha- gazijn vil. Gebrs. Bervöëts, Broersvest 59, Schiedam. Alie Permanent Duplex- haatden hebben dubbel© hetelucht circulatie. Model ï»D -■ jJ- Zen haardkachel van voornaamheid. Zlink model Jn zeer fijn© uttvoexing. geheel gietijzer. Cap ec. 12.000 JCcaVh fïör- met glaadeur 1 ZiO,— Schiedam Oranjestraat U T«(* Broersveld Tel. S7734 Opticlensleerling gevraagd. p-'L. van Roon, Hoogstr..73, iel'67665. \-:V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1