Automobilisten klagen over verlichting Rotterdamsedijk C De Sav. Lohmanschool bestaat 25 jaar GTB koos weloverwogen voor HPL-buizen BERGRUIMTE HOUTMAN J koeriersters HINDERLIJKE LICHTOVERGANG AAN STADSGRENS PIANO'S - ORGELS AGENDA Jubileum-concours van Het Baarsje Diefstal van vier japonnen 't Zwarte Paard FEESTELIJKE OUDER-AVOND Vier onderwijskrachten delen in dit zilveren jubileum De 10.000e Jaarfeest van GTB-ver. Ruggesteun voor de Thuisfronten Aanrijding Burgerlijke Stand Passage-theater vertoont „TWEEMAALBEGEERD" Biljartuitslagen KERKDIENSTEN Wie heeft iets verloren SCHIEDAM HOEKHUIS EEN MAGAZiJNKNECHT of MAGAZIJNBEDIENDE FLINKE WERKKRACHTEN Gezocht te Schiedam I. D. VAN MEURS Zaterdag 13 oktober lVou (A duett tn tie IjdJ Singel 114-116 - Schiedam Sedert jaren vertrouwd adres VOOR HEDEN 'Apotheker* nachtdienst: Apotheek van Westendorp, Singel 81. Bellen btf ongeval: G.G. en GD., Tuinlaan 80, telefoon 68290. Poli üe-al armnmn mer: 64666. Gemeentelijks Openbare Leenaal en Bibliotheek, Lange Haven: Geopend iedere werkdag (be halve maandag) van 8.30 tot 4.30 uur en iedere avond (be halve woensdags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags ge sloten. iLK. Leeszaal en Bibliotheek, bam: Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur; iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Expositie eigen werk. Didactische tentoonstel ling „Wie was Rembrandt". Ge opend dagelijks van 2 tot 5 uw. BIOSCOPEN Passage, 2, 415, 7 en 9.15 uur: „Tweemaal begeerd". MonoPoIe, 3, 5, 7 en 8 uur „De ver kenners der verloren bergen". VOORSTELLINGEN Musts Sacrum, 8 uur: Pers.ver. Roelants, Toneelavond. Volksgebouw 7-30 uur „Steeds Vooruit" Toneelavond. Arcade, 8 uur SVV-supporters-ver. Cabaret-avond. Marijke, 8 uur Reisver, Harmonie. Contactavond. Excelslor-cantlce, 8 uur Soiree dansante. Naast Grote Kerk 2 en 7 uur NHG- bazaar. De Sehiedamse Hengelaarsvereni ging „Het Baarsie" bestaat 35 jaar en in* verband hiermee zal er op zondag 21 oktober een jubileum-ben- gel-cor cours worden georganiseerd in de Delftse Schie. Er zal van 8 uur af tweemaal anderhalf uur worden fevist met een pauze van een uur. r is weer een groot aantal persoon lijke en korps-prijzen. Zes Sehiedamse, drie Rotterdamse en één Delftse vereniging zijn uitge- gisteren plaats raat, waar ook plaats hebben nodigd. De loting had gist ei in café Scholte. Hagastraat, de prijsuitreiking 2al plaal prijsuitreil op de 21e. In de nacht van donderdag vrijdag hebben enige personen zich i valse op sleutels toe met behulp van gang verschaft tot het kledingmaga zijn C. van der Heyden. Uit de eta lage werden vier japonnen gestolen. Er is echter niets opengebroken. Het merkwaardige is. dat dit ge val precies lijkt op een diefstal die enige weken geleden heeft plaats gehad.. Daarbij waren opvarenden van een Brits schip betrokken. Ver band tussen beide gevallen wordt dan ook vermoed. In de huishoudelijke wintercom- De „Jhr. mr. A. F. de Savomin Lohman"-school bestaat 25 Jaar en dA zilveren jubileum is gisteravond op een feestelijke ouderavond In Irene herdacht. Het is overigens een meervoudig jubileum geworden want van de onderwijskrachten, waarmee de school een kwart eeuw geleden is gestart, zjjn er nog steeds vier op de school werkzaam en ztf delen dus mede in het Jubileum. Dit zijn het schoolhoofd, de heer H. Gotink, en verder mej. Noordegraaf en de heren A. gehotte en J. H. F. van der Brugge. Voor de viering van dit Jubi leum is een oudercomité samenge- steld( gehoopt wordt dat het een permanent comité zal worden) dat de feesten voor de leerlingen op school heeft voorbereid en ook «Ie feestelijke ouderavond. Comité-voor zitter J. Stjgt Tans heeft de vele aanwezigen, leden van het schoolbe stuur, hoofden van andere scholen, de leerkrachten en natuurlijk ook de vele ouders welkom geheten. Later heeft hij de jubilerende on-" pet^e Wn'de'schaakverenïïlng Het f derwijzers nog recht hartelijk toage- f. j ...„J I enrnlror, an V, HMSnlrt Itfinv /i t VAN verschillende zijden zijn ons de laatste dagen klachten van automobilisten ter ore gekomen over de verlichting langs de Rotterdamsedijk. Daar we over deze verlichting door H.P.L.-buizen voorheen nooit in een dergelijke mate hebben horer klagen, zijn we eens op onderzoek uitgegaan en hebben ons ucht opgestoken bij de bevoegde instanties en het oor deel gevraagd van diverse automobilisten, die geregeld 's avonds over de Rotterdamsedijk rijden. Ons is gebleken, dat de klachten niet zonder grond zijn, maar dat de betreffende instanties hiervoor nauwelijks verantwoordelijk kunnen wor den gesteld, aangezien het een ontwikkeling betreft, waarvan de gevolgen moeilijk te voorzien waren. Daarmee wil geenszins gezegd zijn, dat het nu zo maar moet blijven. De directeur van de Technische- Bedrijven te Schiedam, ir. D. J. A. Adriaanse, heeft ons verzekerd, dat deze verlichtingskwestie reeds onder ogen is gezien, maar dat de ontwikkeling nog moet worden afgewacht. KWIK-NATRUJM DE be doel Je klachten vinden hun oorzaak in het feit, dat de gemeente Rotterdam langs de Schïedamseweg reeds gedeeltelijk natrium ver lichting heeft aange bracht, waardoor er op de grens ra Schiedam (waar op de Rotter damsedijk kwikdamplampen voor de verlichting zorgen) 's avonds een als hinderlijk ervaren lichtovergang ontstaat. En inderdaad: het zachte, gele natriumlicht, dat bijzonder prettig aandoet voor de automobilist, zorgt voor een grotere lichtver spreiding op het Rotterdamse grondgebied, dan de z.g. HP1.- buizen even verder op ra Schie dam. Men merkt hoe de wagen Rotterdam binnen (Schïedamse weg) en. Schiedam uit (Rotter damsedijk) rijdt, alleen aan het licht En het is hinderlijk. De In druk van de automobilist kan in derdaad zijn, dat men vanuit een. goed verlicht straatgedeelte een vrij slecht verlicht straatgedeelte oprijdt. De Rotterdamse verlich ting drukt het effect van de Sehie damse verlichting. De meningen van enkele autobe- De felicitatie die de I5-jaxige Henk Baron (Geert Remdersstraat) hier in ontvangst neemt van de heer J. Son- neveld was wel gerechtvaardigd, ■want alle artikelen die men zo ver leidelijk op de voorgrond ziet: een gróte worst, 'n huihoudpakket, een gaskomfoor, een vulpen, en nog veel meer zijn z'n eigendom geworden. .Waardoor? Doordat Henk gisteravond om half negen als 10.000e bezoeker de bazaar ten bate van de nieuwe Westerkerk binnenkwam! 'n Bof je voor de knaap. Ook de heer Sonneveld, lid van het bazaar-comité, was blij dat hij de prijs kon uitreiken omdat dat veel vroeger het geval was dan berekend was. De 11.000e, de 12.000e en de 12.500e bezoeker staan nog mooiere cadeaus te wachten, zo stelde hij in het vooruitzicht. stuurders (die zeker niet alleen staan) mogen hier niet achterwege blijven. Het zijn mensen, die vrü geregeld op het bewuste punt pas seren. (Gemakshalve noemen we ze A, B en C). VERRADERLIJK A* De verUchtingsovergang op s de grens Rotterdam-Schie dam is verraderlijk. Als ik vanuit het heldere licht Schiedam binnenrijdt, is het alsof er lichtflit sen vanaf de kap kaatsen, een soort tegenlicht dat hinderlijk aan de ogen is. Automatisch verminder ik snelheid en ik krijg de neiging om de parkeerlichten uit te schakelen en met gedempte koplampen te gaan rijden.. Ik ben erg op irujn hoede, want de overgang is plotseling en het gevaar van overstekende fiet sers bij. de Grensflat en verderop bij de Nieuw-Mathenesserstraat (toch al zulke moeilijke verkeerspunten) is met denkbeeldig. Als men daar rekening mee houdt is afremmen noodzakelijk. B» Ik merk onmiddellijk als ik Schiedam binnenrijd; de verlichting op de Schïedam seweg is stukken beter; veel helder der en veel prettiger voor de be stuurder. De Sehiedamse verlichting- geeft meer schaduwwerking, tussen de opgestelde lampen ontstaan don kere plekken, het licht van twee lam pen vloeit met in elkaar over. Als ik op dit punt ben aangekomen, con centreer ik me nog eens extra op de weg. CmDe verlichting op de Rotter damsedijk \ind Ik niet zo 'si. Ik kan moeilijk 2eggen waarom niet. Er vaJen wel eens lampen uit. Als ik doorrijd naar Vlaardingen wordt daar het licht op de weg bij de tunnel weer veel beter. (Red. Vlaardingen heeft even als Rotterdam hier natriumverlich- ting). Overigens moet ik zeggen dat de verlichting in de van 's-Graven- sandestraat weer veel beter is, dan die verderop in. de Engelsestraat in Rotterdam. Dat scheelt dag en nacht. Volledigheidshalve vermelden we nog, dat we enkele autobe stuurders hebben gesproken, die geen bepaalde mening waren toe gedaan. Dat de verlichting mets te wensen overliet, hebben we echter geen enkele keer gehoord. WELOVERWOGEN TOT zover de automobilisten en nu een toelichting, die de situa tie duidelijk maakt en het ont staan verklaart. In verschillende steden worden doorgaande hoofd wegen en invalswegen (dit gebeurt ook in. Rotterdam) voorzien van natriumverlichting, indien de bebou wing meestal met zo dicht is op die plaatsen. Natriumverlichting heeft verschillende voordelen, maar ook nadelen. De laatste jaren zijn kwik damplampen, de z.g. HP.L.-buizen, aan de markt gekomen, die in ener gieverbruik praktisch even zuinig zijn als de natriumverlichting, ter wijl de aanschafkosten geringer zijn. In overeenstemfning met de aan sluiting op Rotterdam werd deze verlichting destijds door Technische Bedrijven gekozen voor de bebouw de doorgaande wegen (Rotterdamse dijk, BJK.-laan). Technische Bedrij ven hebben ten aanzien hiervan een weloverwogen standpuntiiigeflóWen. dat blijkens onze informaties en de praktijk ook door het Gemeente- Energiebedrijf ln Rotterdam wordt gedeeld. De avond valt en de verlich ting gaat branden op de Rot terdamsedijkNiet voldoende constateren sommige automo bilistent die een vergelijking maken met de Rotterdamse natriumverlichting verder op. Bij bebouwde wegen (Rotter damsedijk) gebruikt men bij voor keur H.PL.-buizen voor de ver lichting. aangezien by' natrium verlichting de kleuren slecht tot hun recht komen, wat bijvoor beeld kan leiden tot gekke ver kleuringen in etalages en „doods kleur" op het gezicht van de men sen. Alleen de hoffelijkheid tegen over het vrouwelijk geslacht heeft in een enkele plaats al de doorslag gegeven voor een niet-natrium- verlichting. Geheel volgens deze inzichten kwam er aan de Rotterdamsedijk verlichting van kwikdamplampen enmaakt Rotterdam thans na triumverlichting aan het verlengde van de dijk, de Schïedamseweg (en het Marconi plein). Want voor Rot terdam betreft bet een Invalsweg voor doorgaand verkeer, waaraan geen bebouwing is, in tegenstelling tot de Rotterdamsedijk in Schiedam. Zie daar de oorzaak van het probleem, dat zeker aandacht verdient. Ir. D. J, A. Adriaanse volgt met belangstelling de ontwikkeling in Rotterdam, dat met H.P.L.-buizen van 400 Watt zal gaan werken, die minder '„groen" licht en kleur afwijking moeten geven. In Musis Sacrum werd vrijdag avond opgewekt het elfde jaarfeest van de personeelsvereniging van de Technische Bedrijven gevierd. Voor het welslagen van dit feest was een keur van artiesten uitgenodigd. Het liedje en de conference waren van de bekende Limburgse zanger Harry Bord on. Conny Renoir zong enige cabaretliedjes en samen met Bordon speelde zij een schetsje „Het Hof', Jacktim en zijn assistenten zorgden als illusionisten voor het my sterieuze gedeelte van het program ma The Willanty's, twee charmante dames namen met hun accordeons de instrumentale muziekverzorgmg voor hun rekening. Frans van Dusschoten had een serie imitaties in voorraad. Nicholls manipuleerde als cartoonist op verbluffende wijze. De pianobege leiding was voor rekening van Jac Boonvang. Voor en na dit uitgebreide pro gramma verleenden de vier solisten van band rider Schilperoort hun mu zikale medewerking. Het massale bal besloot een geslaagd „technisch" feest De avond wera geopend door de voorzitter van de personeelsvereni ging, de heer A. Kooyman. Hij her innerde aan de komende bridgewed- strïjden. De personeelsvereniging GTB heeft nu ruim 340 leden. Ieder jaar is er voor de kinderen van de leden een St Nicolaasfeest. De tech nici maken het speelgoed voor dit festijn zelf, omdat de' kosten deson danks niet gering zijn gaat GTB toch een actie voor bijdragen beginnen om de verjaardag van de oude man In Monopole: Verkenners dei- verloren bergen Brandende pijlen en krijgszuchtige rndianen'zyn te zien in de film „De verkennen der verloren bergen". De woede der roodhuiden is ge rechtvaardigd» want de blanken hebben een verdrag met hen geslo ten, maar met heel kleine lettertjes er een clausule in opgenomen, die de Indianen in hun vrijheid beknot De rode broeders plegen echter geen kleine letters te lezen en wensen zich te houden aan de geest van de overeenkomst. Wanneer er dus een gewapende macht van de blanken verschijnt graven ze de strijdbijl op. De blanken achten zich overmach tig, maar een sergeant, die het ver trouwen van de roodhuiden geniet ziet het gevaar van een valstrik. Hij waarschuwt, maar men gelooft hem niet eerder voor men is omsingeld door vele stammen. Spannende ge vechten volgen dan en menige huif kar gaat in vlammen op. Voor de vrede getekend is.., kunt u derhalve heel wat actie aanschouwen. Jeff Chandler, grijs maar mannelijk, speelt de hoofdrol en* Dorothy Malo- ne is zijn lieftallige tegenspeelster. Ward Bond is sympathiek als dr. Holden en Sydney Chaplin speelt zowaar de rol van een. Indiaan. ten bate van de jongeren zo goed slagen. mogelijk te doen s Het Protestants Interkerkelijk Thuisfront en het Nationaal Katho liek Thuisfront vragen de aandacht voor het volgende. Duizenden jonge mannen vervullen hun militaire dienstplicht, zowel hier te lande als in Nieuw Guinea en de Antillen, Deze jongens komt een goede gees telijke verzorging toe. Zij moeten, 's avonds na het beëin digen van hun dagtaak, in een milieu terecht komen, dat hun een gezonde ontspanning geeft. Dat is een militair tehuis, hetzij Protestants of Katholiek. Daarom juist moeten er nog vele vandeze tehuizen bijkomen. Er zijn nog heel wat legerplaatsen, die om een mili tair tehuis verlegen zitten. De be staande tehuizen hier en overzee vra gen veel onderhoud. De geestelijke verzorgers, die paraat staan voor en- ze jongens vragen om lectuur, bi bliotheken. Duizenden guldens zijn hiermede gemoeid. Daarom komen volgende week deze beide Thuis front-verenigingen vragen om een gift Geef gul en royaal, als men met een collectebus of een lijst komt. Men kan zich nog als collectant melden: Graaf Florisstraat 73, Tïelm. Oemstraat 6, Zwarte Paard zijn de volgende wed strijden gespeeld: Groep A: A. de Bruyn—P.v. d. Waal 1—0; J. Witlox—H. v. d. Kraan afgebroken; J- Heukelman—w. Kerkhoff afgebroken. Groep B: A. van Bommel—J- G. van Toledo 1—0; P. v. d Kraan—C. van Meerendonk 0—-IartJ. van Mourik 10; G. mg J. Groeneweg afgebroken. De vereniging speelt donderdag avonden in het clubgebouw Nieuwe Maasstraat. Nieuwe leden zijn wel kom. Op het onoverzichtelijke kruis-- punt van de Parallelweg en de Overschiesestraat heeft gisteravond omstreeks half acht eun aanrijding plaats gehad. Een bestelwagen van de F.T.T. kwam voorzichtig uit de Parallelweg om de hoek „kijken", maar de scooterrijder P. B. uit de Morsestraat in Schiedam, door een passerende auto op de smalle weg geheel naar rechts gedrukt, haakte met rijn rijwiel aan de bumper van de auto. Hij kwam te vallen en werd gewond aan armen en hoofd. Voor observatie is het slachtoffer naar het gemeenteziekenhuis ge bracht, maar later kon hy naar huis. GEBOREN: Catharina, d. v. J. C. Bakker en C. van Loenen; Maartje, d. v. A. C. Pelgrim en C. A. C. van Rijswijk. SYDNEY Een dertigjarige Australische vlieger, die een nood landing moest maken in Noord- Australié heeft't vier dagen op'nfles haarolie en een sinaasappel uitge houden. Hij had zich tot tweemaal toe ingegraven, om beschutting „te vinden tegen de ondraaglijke zonne hitte. Op dezelfde dag, dat hij de vrucht vond, werd hy, zonder kle ren en met een hevige graad van verbranding door de zon, door de expeditie order een boom aangetrof fen. Van een voorzichtige aanloop, van t ween en kil zwijgen, keert het geluk bedekte toespelingen of andere de- terug in de hofstede, waar de dienst- licatesse houden de makers van de maagd haar verzwegen kind tenslot- Joegoslamsch-Duitse film 'TWEE MAAL BEGEERD' écht niet. Niets van die flauwe kul, hebben ze ge zegd en als openingsbeeld ontwier pen ze een tafereel, waarin een vu rige hengst op een merrie af snelt. De volgende opname toont een wellus tige knecht, broeierig neerkijkend op de melkende dienstmaagd Rosa lie, die dan ook in de volgende mi nuut bruut ontluisterd «jordt. Met dergelijke parallel-scènes, waarin de menselijke instincten en gedragingen aan die der dieren ge demonstreerd worden, heeft de re gisseur Franz Cap blijkbaar de sfeer van primitieve boerenhartstocht wil len creëren, waarin het nogal melo dramatische verhaal goed zou ge dijen. Nu, dat lukt ook wel en na veel grofheid, tandenknersen, ge- te aan de boer, die haar man is ge worden, mag tonen. Anton Coolen-op-z'n-Sloweens, zo zou men deze filmgeschiedenis mis schien nog het besté kunnen aandui den, want deze boerendrama-erotiek speelt zich, ofschoon niet met name aangeduid, in Istrië en het Noord oostelijk deel van Joegoslavië af. Alle openhartigheid en het duidelij ke streven om erg natuurlijk te doen ten spijt, brengt deze film toch. eigenlijk niets nieuws, dat van de in dit genre geldende code afwijkt. Ruth Niehaus is een gevoelige ac trice. die haar beperkte talent aan de rol van Rosalie uitstekend be steed heeft. Viktor Staal is de stoere boer en voor enige momenten op zichtig veel sex zorgt de zigeunerin Laya Raki. sproken en hen bedankt voor de vele goede zorgen aan de kinderen besteed. Aan de heer Gotink werd een som gelds overhandigd, door de ouders bijeengebracht, waarvoor hij iets moois voor de school kon kopen. Voor de jubilarissen (en ook de andere leerkrachten) was er een boekenbom Herdenking De jubileum-rede werd echter uit gesproken door de waarnemend Schikhof fEntre N.) 36 35 75 3 0.48 Kuijpers (Pleinzicht) 30 19 75 Z 0.25 Dries (Pieluzicht) 30 13 64 2 0.21 Sorien (Entre N.) 38 36 64 4 0 57 De partij Schewe-Kerklaan vond geen doorgang aangezien de laatste spaier ook deze avond verstek liet gaan. Hier voor m de plaats is gespeeld, de partij ScheweKuijpers, welke was vastge steld voor 19 oktober as. Artsen op zondag In spoedgevallen zijn dit weekein de de volgende artsen te raadple gen: mevr. C, Duyster-Janun, Burg». Knappertlaan 156, teh 69991, A. J. Kunze, Nieuwe Haven. 115, tel» 67760; G. in 't Veld, W. de ,Zwijger- laan 23, tel. 68599 en L. H» GeerdeS, Veenlantstraat 2, tel. 68357. Geopend is apotheek VacfWesten- dorp, Singel 81, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt. NED HEHV. GEMEENTE Grote kerk: 10 en 5 uur ds J. G. Jansen (H. Avond maal) Nieuwe kerk: 10 uur ds. S. W. Hemmes (voorb H. Avondmaall en 5 uur vie. Plug. "Westerkerk: 9. 10 30 en 5 uUr dr. L. J. Cazertuer (H. Avond maal). Vredeskerk: 9 en 10 45 uur ds. J. Gras (voorb. H. Avondmaal) en 7 uur ds. W J Schouten (Vlaardmgcn) Jeugd-dienst» Pr. MarJjkeschool (tfw. -land); 10 uur ds. A. Hoffman. KetheL 10 en uur ds. P. J. deJBruyn (H. Avondmaal). GEREF, KERK. Oosterkerk: 10 en 5 uur ds. J Nawïjn. (H. Avondmaal); Plantagekerk: 9 en 4.30 uur ds. E. J. Oomkes (H Avondmaal). Jukanakerk 10, 2 30 en 5 uur ds. G. Brinkman (H. Avondmaal)Kethel: 0 30 uur en 2 30 uur ds W. A Krijger (H. Avondmaal). ZIEKENDIENST GEM.-ZIEKENHUIS: 1 uur ds. J. A. Hebly. NED. HEKV. GEREF. EVANG. Ga- bouw Irene: 10 en. 4 uur ds. P. Zandt (Delft); NED. PROT. BOND. Westvest 92, 10.30 ds J. B. Schouwink. OUD-KATH KERK Dam 28, 10 uur Hoogmis CHR. GEREF. KERK. Kerkgebouw Waranda. B.K-laan 10 en 5 uur prof. Vf. Kremer (Apeldoorn). CHR. GEREF. GEMEENTE. Volksge bouw Tuinlaan: 10 en. 4 uur ds. M, J. Middelkoop. OUD—GEREP. KERK. Jeugdhuis Lage Haven. 97; 10 en 5 uur ds. F. Luytjes. BAPTISTENGEMEENTE. Lange Ha ven 59: 10 en 7 uur da. J. Segaar. LEGER DES HEILS: Lange Haven 27: 10 uur beiligmgssamenkomst en 7.30 u. verlossingssamenkomst. Gerxit Ver- boonstraat 6 30 uur openluchtsamen komst o.l.v. majoor en mevr. J. H, Drentje, voorzitter van de Vereniging tot Be vordering van Christelijk Onderwijs, de heer Th. J. L, van den Berg De viering moest worden uitgesteld omdat kortgeleden, vlak na el kaar twee leden van het schoolbe stuur zijn overleden, n.I. de voor zitter de heer B. Mastenbroek en de heer H. van der Kraan. Beiden worden, maar moeilijk gemist bij het werk. Aan hun nage dachtenis bracht de heer van den Berg alle hulde. Als blijk van waar dering werd aan de jubilerende on derwijzers en het schoolbestuur een cadeau onder couvert aangeboden. De geest op school'is altijd goed geweest, zo meende hij, zodat de school de politicus en C.H.U.-voor- man, wier naam de inrichting draagt, alle eer aandoet. Verder bracht spre ker hulde aan het schoolhoofd de heer Gotink en zijn medewerkers en dankte hen voor het werk voor de school gedaan. Ook de heer M. Bijpcst, rijks-in specteur voer het onderwijs, loofde de goede geest op school en bij het schoolbestuur waar eendrachtig wordt samengewerkt in het belang van het kind. Ds. J. G. Jansen, sprekende na mens de wijkkerkeraad wees op het verband tussen kerk en school en was zeer verheugd, dat het met het christelijk onderwijs in Schiedam- Oost zo goed gaat. Bij toespraken alleen is het ech ter niet gebleven. De aanwezigen zijn nog vergast op het optreden van een groepj^ meisjes-leerlmgen die een sierlijk hntenspel opvoerden aan het slot waarvan de school een nieuwe school vlag namens de leer lingen werd aangeboden. De" rest van de avond werd gevuld met het optreden- van een komisch artiestenpaar, dat de mensen in de zaal hartelijk aan het lachen heeft gebracht met grappige schetsjes en komische goochel-aktes. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 912.30 uur en 2—6 uur. Portefeuille met inhoud. Ta hevragen by de vinders: Stalen duimstok, Hagesteln, Marconi straat 32b; Tasje met gereedschap. Mijn- ster, Jan de Wittstraat 8tb, Vlaardm gcn; zwarte hond met bruine vlekken. M. Zoutendijk, Ampèrestraat 20, bruine gummibal, G. Kemper, Alb. Thymstraat 3b; portemonnaie met inhoud, G. v. Rossum Singel 102b; portemonnaie met inhoud. J. Rinkel, Renswoudestraat 19. Rotterdam; tas met InhoUd, Kloemans, Meikeverstraat l. Rotterdam, (Kralin- gen}; aktetas met inhoud? Kantoor Ha vendienst, Hoofdstraat; 'portrnnorniaie met inhoud, E. de Hertog, Lekstraat 30a; portemonnaie met' inhoud, W. Struijk. den Bommelsestraat 2; porte monnaie P. Verwas, Nwe Maasstraat 95a; zwart lederen dameshandschoen, (R) M. Metaal, Dwarsstraat 24; hoeden- speld, Elankert, B.K. laan 255b; d. rode parapluiehoes, Westerveld, Thomas A Kempisstrsat Ib; zwarte glacé dames- handschoen (R), Blom, XJsselmondese- straat 35z; parapluie hoes, Swartjes, te Tuinsingel 29; plastic regenkapje, R. Wlttkampf, Nassaulaan 69; 1 p. groene glacé dameshandschoenen N. V. Botte- lo Coca Cola, Van. Deventerstraat 28; zwarte lederen motorhandschoen. (L), Hoedt, Stationsstraat la; plastic.kinder- cape, Schoenenmag. v. Haaren. Hoog straat 14; zwart jack. J. Vonk, Willem de Zwijgerlaan 21; 1 blauwe capuchon, A. v. d. Ende, W. Frankelandsestraat 119b: witte shawl. Mevr. Mackay, Nwe Haven 163/12; rood ntet rose windjack, L, MeuJstee Gr v Prlnstereriaan 17: 1 p witte gymschoentjes. W Tetteroo, Nieuwstraat 8; rode halsketmg, A de Jonge. Rembrand tlaan 48a; zilveren hanger van ketting. M. Grtms, Parellei- weg 228c: armbandje. Bas, Klaaswaalsa- straat 7- armbandje, Mej. Schoof, Tuin laan 12; aansteker, H. v. Lingen. Grote Markt lla; wit beursje met rozenkrans, A. Ottens» HuJjsmatisstraat 71; rozen krans, Verwijs, Nwe. Maasstraat 95a; schooletui. Scholte, Jan Steenstraat 5; bos sleutels, Vredebregt, Vondellaan 53b. op 't zuiden, 5 grote kamers, flinke zolder» grote badka mer met bad. 3 vaste wasta fels» 2 w.c.'s, keuken en bad kamer terazzo vloer. Grote schuur met vrije ingang straat. Leeg te aanvaarden. Prijs 22.000.— Br. no. 6680 bur. v. d. blad. GEVRAAGD: voor een bejaarde weduwe, die zelf over een huis be schikt. EEN HULP om samen het huishouden te doen, hetzij alleen voor overdag (in dit geval 's zon dags en 'a woensdags vrij), hetzij inwonend. Desnoods voor halve dagen. Liefst KG. Br. no. S 524, bur. v, d. blad. Bij de TECHNISCHE BEDRIJVEN DER GEMEENTE SCHIEDAM kan worden geplaatst: Minimum leeftijd 17 jaar. Loon afhankelijk van leeftijd en kennis. Sollicitaties te richten aan de directeur van de technische bedrijven, Dwarsstraat 42, Schiedam. BU W. HASEKAMP EN CO., distilleerderij, Schiedam, worden gevraagd: OOK JONGENS. Loon volgens nieuwe re geling, met mogelijkheid tot spoedige inde ling in hogere groep. Aanmelden: Willem3kade 23, tel. na 6 uur 68299» Brieven met volledige inlichtingen onder no. R. 250 aan Publ. „Koningshaven". Witte de Withstraa't 86, R'dam. EEN KLEURRIJKE FOLDER met afbeeldingen van alle soorten KROMMENIE LINOLEUM wordt u op aanvraag gaarne toegezonden Woninginrichting ORANJE GALERIJ 11 Tel. 67844 Te koop aangeb. Naaimachines koopt u bij de vakman. Voor Schiedam het vertrouwdste adres A. van Leeuwen, Hoogstraat 62, te lefoon 65783. Reparaties on der garantie. Betaling in overleg. Te huur aangeb. Voor uw (eesten geen stoelen lenen bij de öuren maar bij ons kunt u ze buren. H J Stentler, stoffeerderij, meu belmakerij, annex reparation, W. Frankelandsestraat 79. te lefoon 69974^ Auto's - Motoren Rijwielen Moffelen van rijwielen, gede monteerd. gemonteerd met bijievering van nieuwe ket ting kast, spaken spatborden en Jasbeschermer t 37 50 Frans Waltman. Ruiterdam- sedijk 240, teléfoon 68948. Personeel gewr. Optici ensl eer ling gevraagd. P. L, van Roon, Hoogstraat 73, teL 67665. Permanent Wave Hélène Permanent met toe stel, het beste wat er ls, com pleet 5-—; stroomloos 7.50 Op vertoon van deze adver tentie f l.— korting! Dames- en herenkapsalon „Hélène", Rembrandtlaan 22, telefoon 67170. 1 Fotografie Rol films vergetcnT Automaat staat voor u klaar. Alle soor ten films Foto K v Vuu» ren Hoogstraat 106 Voor pasfoto's naar K» van Vuuren Hoogstraat 1C6, tele foon 66720 In spoedgeval des gewenst In 1 uur klaar. Diversen Inlasten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen. Scherpe prüzen en toch twee jaar garantie G. van Loenen, Dam 41—43, telefoon 66192. Showroom: "Vlaardingei-str 6. Van Loenen voor verf. De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 41—43, te lefoon 66192/ Alles op het gebied van glas in lood. »Aa-Ve*Glas-in-Iood- bearijf. West Frankelandse straat 16. telefoon 66280 Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kantelbed. Prima afwerking, als nieuw terug Het goedkoopste adres DUK Groenendal la (Broers- veldpad), telefoon 67028 (na 6 uur telefoon 66780». Ledi kanten, matrassen. °P£'aP" bedden, hut ledikanten, kam- peerbedden enz. Kom ee praten. Feestartikelen!! „Het Mas ker" te Schiedam De grootst gesorteerde speciaalzaak van Zuid-Holland. - Liedjes - Voordrachten - Wensen - Toneelwerken - Mutsen - Rubber- maskers - Schmin ken - Pruiken - Snorren - Baarden - Scherts en Goo- chelartikelen Eigen fabrika ten en Import!! Zie onze at tractieve etalage Let op het juiste adres „Het Masker", Broersveld 134 Tel 64296. Op aanvraag: gratis catalo gus. Met honderden afbeel dingen Dir J H. Vitlenus. Nummerbrteven die naar ons oordeel niet bonafide op de inhoud der advertentie reage ren worden niet doorgezonden

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1