G •Vechtlustig SVV is DFC te sterk J 'na Pete amuseert het personeel van Roelants WALDQ-TAXI GTB lijdt 'n verrassende eerste nederlaag Ondanks beter veldwerk SW-supporters genieten van Brabantse leut APPELAVOND CrVF-GJMV Koeriersters ..Steeds Vooruit" speelt klucht Gekapseisde logger zaterdag Maassluis binnengesleept Schaak bij SCS Slecht weekend voor Spirit -AGENDA VOETBAL IN SCHIEDAM Op 't nieuwe veld geeft HBSS duidelijk blijk van herstel Vlaardingen-GTB 2—1 Wedstrijd ging als nachtkaars uit Uit drie bal-been-caramboles ontstonden doelpunten Niet fraai - zéér produktief N.HG.-bazaar een succes Scholier met fiets te water Voorz. Vorstenbos gehuldigd Diefstallen BB moest sirene roeven Burgerlijke stand Duo-rijder werd ernstig gewond Pieter de Hoochbrag kon niet meer dicht BOERTIGE LEUT IN JUISTE SFEER Gaston Martens heeft het in zijn toneelstuk „De Vagebonden van het Paradijs zeer bont gemaakt met de meest boertige leut en lichtvaardige praat over net hiernamaals, die er maar uit het Vlaamse land te peuren fecit, /«dien men hieraan peen aanstoot neemt, is. er alle reden om eens reent smakelijk te lachen om de opvoering van dit door en door Vlaamse stuk. Zo bewezen ook de leden van de personeelsvereniging van de Boek drukkerij U. A. M. Roelants, die zaterdagavond hun hare ophaalden in, Jmtsis, Sacriijn. maar Magna .Pete uit .Rotterdam het stuk met zwier en Vaart in de juiste 'sjcer trok, onder leiding yan regisseur A. Welling. Met deze goede opvoering van „De Vagebonden" (helaas in vertaling) is pet winterseizoen van de personeels Irereniging Roelants succesvol ge-, bpend. De belevenissen van de olijke herbergier-slager Bolle en diens in tellectuele boezemvriend Rietje op Sinterklaasavond vormen eert aaneen schakeling yan dwaze voorvallen in. Be Vlaamse sfeer van uitbundige borrelpret Uitgerust in de traditio nele klederdracht (achter de knopen waarvan voorshands de inhoud van Inenig glaasje naar binnen is ge gleden) gaan.de dikke Bolle en de lange Rietje als zwarte piet en sin terklaas "op pad om in het dorp met tnüde hand te strooienEen aan stormende auto rukt hen uit het le- jpen: samen wandelen ze de dood in. tie dikke en de lange, in al de heilig heid van hun kleding. En ook daar. Eiver de drempel van het leven, ver- oochencn de vrienden zichzelf niet en blijft de profane humor overheer sen. De tonelisten van Magna Pete speel den .voor wat ze waard waven en zo kwam er 'n alleszins lofwaardige op roering uit de bus. Over de gehele li pie werd goed spel vertoond, waarbij de sfeer opvallend goed werd aange voeld. Jan Juray leverde de beste prestatie door een natuurgetrouwe creatie van de ronde goedlachse bolle, cp wie de ernst van het leven maar geen. vat kan krijgen. Maar ook Hans Het toneelgroepje van de ontspan ningsvereniging „Steeds Vooruit" maakt in het derde seizoen uitste kende vorderingen. Dat toonde de uit. voering van de klucht „Het hing in de lucht" van Bert .Peets zaterdag, avond in de grote zaal, van 't Volks gebouw wel. Onder de "kundige re-: gie van de heer P. Kreeft heeft het achttal schouwspelers met vaart een blijspelletje vol verrassende' ver kleedpartijtjes voor het. voetlicht'ge bracht.. Twee jongelieden zijn in het ge heim getrouwd, Niek en Emmy. bei- den ontvangen van hun resp. oom en tante een studietoelage. Zij studeren evenwel geen van beiden, doch be zoeken de toneelschool. Reeds in het eerste' bedrijf hangt het ongeluk in de lucht. Tante Sjaan (mevr. Stolk) komt imet een bejaarde-vriendin fmevr. Straver) naar het ..studentenverblijf; van.haar nichtje, op hetzelfde mo ment komt ook oom Harry <A. de Vaal) met de' geestige zceloods Ger- rit. (H. de Raay) naar het „pension", van zijn neef. Alle mogelijkheden voor de. dolste verwikkelingen.Rijn dam'aanwezig. In hef huis vaif"het echtpaar'moeten dar. alle medespe» lenden in' de huid van 'n ander krui-, pen. Ket worden dolkomische -situa ties. doch de verkleedpartijtjes lo pen best af Het echtpaar Groer.endaal (mej. T. Zonneveld en de heer van Vliet) had leuke hoofdrollen. Slechts de cata strofale schrik bij de. komst van de familieleden had met wat meer over-; tuiging moeten worden gespeeld. Voorzitter N! Barto herinnerde in zijn openingswoord aan de viering van het elfde jaarfeest van de ont spanningsvereniging op 3 november' in Arcade. Steeds Vooruit, is op meer gebieden actief, dat'bewees het op treden van de vier musici-piano drum-gitaar-accordeon' na afloop van het toneelspel. Onder de naam de Flamingo's" van H. den Uyl zorg den deze jonge leden vlot voor de Verzorging van de dansmuziek. MAASSLUIS Zaterdagavond te gen half elf hebben de sleepboten „Zeepaard"' en „Maassluis" in de ha ven van Maassluis de Vlaardingen £6 binnengebracht. Dit schip voer op de Nieuwe Waterweg donderdag tij dens een dikke mist twee aldaar ten anker liggende schepen aan. name lijk de Nederlandse kustvaarder „At lantic" en de Engelse „Clangula". De VL 86 werd met ern gat in haar stuurboordzijde aan de Zuidwa! tus sen de veersteiger Rozenburg en het lichtbaken W 14 aan de grond gezet om te verhinderen dat ze midden in de Waterweg zou zinken. Donderdagmiddag met vallend wa. ter kapseisde" het schip, maar de twee machtige bokken „Adelaar1' en ..Arend"' van Van der Tak's Ber gingsbedrijf kwamen te hulp. zetten haar overeind en daarna werd het gat in de huid voorlopig gedicht. He denavond rond 23 uur werd de on fortuinlijke vissersman vlotgehracht. Bij het verslepen lag het bergings vaartuig „Bruinvis" langszij om zo nodig bijstand te verlenen. De heropgerichte schaakvereni ging S.C.S. is haar huishoudelijke competitie reeds" begonnen. Don derdag' a.s. «m 8 uur gaat zjj de strijd aanbinden tejen de kampi oenen van de N.R.S.B. de S.V. „Wester Toren". Hopenlyk zal S.C.S. aantonen haar plaats waard te zijn in de eersteklasse. De uitslagen van de huishoude lijke competitie zijn; ie ronde; groep 2, PiekGroen jr. 10. Groen sr.—A. de Bruyn 0—1, L. de BruynMarks €—1, v.d. Berg IJzendoom 01. - Groep 2. Planken—Deyl 0I, Slagmoolen—J. C. de Boer 0—1, WinkelmanC. Roozenbcek 1-0. Groep 3, v. DijkBronneman l—0 v.d. Ruit—Scheele 10, d. Waal Hoegee l—O. Vriendschappelijk, W. Nadels— Koogje 1—0, Grootveld—Bakkeren 1—0, v. EttenMoerer 10. 2e Sonde, groep 1, Groen, jr.—-Groot veld 3a—ft» A- de Bruyn—L. de Bruyn 10, v.d. Berg—Groen sr. 01, UzendoornJ. de Boer O—l. Groep 2, v, Etten—Slagmoolen 0—I, J. C. den Boer—Planken 1—0, Winkelman—W. Nadels 01. Groep 3.' Scheele—v. Dijk 0—l, H. Nadels—Hoegcc 0—1, Koogje— v.d. Ruit 0i, Bronneman.—d. Waal ft—ft. Vrfendsch. Deyl—Tuil in g 1-0. van y elzen als Rietje en Gré; van Eytk als de vrouw van Bolle mochten er zeker "zijn. VoorzitterC. H. Kampert opende de 'avond en heette in het bijzonder de directeur, dé heer"h, 'A. M. Roe lants, en diens echtgenote hartelijk welkom- Een eigen, gezelschap van Roelants; vertoonde zijn muzikale kunnen, terwijl „Thé. Sunny Boys" na afloop het bal op ganghielden. Op 22 november komt Willem van Iepen- daal weer. in de kantine van Roe lants. HOCKEY Dé:resultaten die 'door Spirit in bet afgelopen week-end geboekt wer den zijn ronduit slecht té noemen. ;In de-1 acht ".wedstrijden die gespeeld zijn,, 'kondenniet meer dan drie' punten veroverd worden. Heren--1. werd in een zeer aan trekkelijke wedstrijd door-het ster ke Ring. Pass met. 3—1 geslagen. Nadat Spirit aanvankelijk een 1—0 voorsprong genomen had, gelukte het Ring Pass. geleidelijk aan het heft in handen te nemen, en dit .overwicht uit te drukken in eeh 2—1. voorsprong bij de rust. Na de hervatting had de wedstrijd een zeer spannend en aantrekkelijk ka-, rakter en Ring Pass wist, ondanks hevige tegenstand van Spirit, de stand tot 3l op te voeren, Dames 1 bevocht een 1—1 ge lijkspel op Cl. te Werve ineen ongeëvenaard spannende wedstrijd. De rust ging in met een 10 voor sprong voor de bezoeksters, doch in de tweede speelhelft slaagde M. Otjes er in een tegenpunt te scoren, waardoor, de 1—1 eindstand werd bereikt. Overige uitslagen: Dames; Spirit 2 -MRHC 3 0—5; Ring pass— Spi rit 3 7—0 én' Aeolusb— Spirita 3—0. Heren: MRHC 3—Spirit 2 3—2; Tempo 3—Spirit 3 2—0 en Aeolus d—Spirit b 0—3, (Advertentie I.MJ 67570—69915 VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek van Westendorp;' Singel' 81. Bellen by ongeval; G.G. en G.D., Tuinlaan 80, telefoon. 69290. Polltie-alarmnummer: 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: Geopend..,iedere werkdag, (be halve maandag) van 9.30 lot 4.30 uur ..en iedere avond Vfbe- halve woensdags én', zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags ge sloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend iedere dag (behalve maandag) -van 2 tot. 4 uilr; iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8-30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Expositie eigen werk. Didactische tentoonstel ling „Wie was» Rembrandt". Ge opend dagelijks van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur „Tweemaal be geerd", Monopoie 2. 7 en 9 .uur: - ï.De vèr- kenners der verloren bergen VOORSTELLINGEN Irene 8 uur: Cacaofabriek De Zwaan, demonstratie. '-U/jp Hoewel ditweekeinde .slechts een klein aantal competitiewedstrijden, zijn gespeeld én wat, de eerste elftallen betreft alleen in het zaterdag- middagvoetbal, zijn.'er toch enkele verrassingen gevallen. Zo heeft.GTB tegen de Verwachtingen in een 12 nederlaag tegen Vlaardingen geleden. De overwinningen-reeks van de geelzwarten is nu dus (hopenlyk eveq,) onderbroken geworden! Vérder is het herstel van HBSS aangekondigd met een wel daverende 82 overwinning. PPSC- heeft, door een kleine neder laag, de aansluiting met de kopgroep voorlopig gemist. In een. sportief gespeelde wed strijd is GTE. "ondanks veldoverwicht tegen Vlaardingen'ondergegaan. Tot aan de rust waren de partijen aan elkaar gewaagd. Maar de Schiedam mers wisten de meerdere scorings kansen niet te benutten. In de 30e minuut nam Vlaardingen zelfs de leiding door een succesvol schot van de rechtsbinnen. Maar- GTB kwam herhaaldelijk te rug en zou. nog -voor- de rust hebben gelijkgemaakt, - wanneer de arbiter niet net vi>or buitenspel had gefloten. Aan de D ami a an hebben de drie hoogtepunten in de vriendschappelijke ontmoeting HDVS-Xerxes zondagmiddag de gedachten, doen. uitgaan naar het biljartspel. Drie voorzetten namelijk, die door'het caramboleren van de bal op de benen van de tegenstander onverwachte richtingen uitgingen, hebben geresulteerd in da drie enige doelpunten. In een zwaar bedauwde atmosfeer begonnen beide teams met een hoog en aantrekkelijk tempo, maar vermoedelijk heeft deze krachtsinspanning teveel van de energie ge vergd want langzaam maar zeker vervloeide de animo en sfeerloos werd een matige tweede helft besloten met een 21 stand voorllermes-DVS. Esperanto-agendo J^udon, la lean de oktobro. Klub- vespero Parolkaskado c$ gek. - v. Gink Ploegstr. 19. La vizitado povas esti kontentiga kiam vi kunlaboros, do venu multope. Iru la 20an de oktobro al Handels gebouw. De in' 't roodwit gestoken HDVS'érs begonnen met flitsend "kort spel en Xerxes Vond niet gauw het goede antwoord voor dit levendige gedoe. Vooral' linksbuiten Van 'der Burg en middenvoor Van der Gevel stelden hun robuustere bewakers1 dikwijls voor problemen. Op het „middenveld overheersten Schenk, Van der Sloot en Broeders en in de voorhoede glipte Van der Burg- voortdurend langs de vijandelijke zebra's. Door zijn stuwen ontstonden er al spoedig enkele kansen, waardoor een goed schot van Mjjnsbergen in de buurt van de zijlaan maar net tot comer De doelpunten waren zaterdagmiddag op het SVV-terrein niet kostbaar. Met grote cUfers versloeg de thuisclub in deze vriendschappelijke wedstrijd het Dordtse DFC, maar eerlijkheidshalve moet vermeld worden dat deze uitslag 3) wel geflatteerd de verhouding weergeeft. Het veldwerk van •de gasten was beter, de vechtlust van de SW'ers, vooral van de Lnvaller- middenvóor Frans Slavenburg, heeft blijkbaar de doorslag gegeven, In het doelgebied konden de roodwitten tegen de stugge verdedigers Hans Hekman en Jaap Kouwen niet gevaarlijk worden,, doch toen DFC de juiste weg over rechts gevonden had kwamen er binnen enkele minuten liefst drie Dordtse doelpunten. Fraai spel was er voor de rust niet te. zien; wel produktief. Voor het scoreverloop is vooral Frans Slaven burg (steeds actief) en In mindere mate de tweede: Van Dijk, Joost, als debuterende linksbinnen verant woordelijk, Mooie combinaties gaf ëlgenlljk alleen DFC te zien, 1 SW toonde méér doelpuntenhon- ger. Jan van Schijndel liep op het middenveld weer legiopasses uit te delen en het was alras Gerrit van Pelt, die op ouderwetse wij2e een prachtig doelpunt scoorde (1—0). Prompt daarna kréég fighter Frans Slavenburg zijn kans. Een kostelijke doorloopbal werd niet gemist (2—0). In de dertigste minuut vergrootte Slavenburg de voorsprong- Köneman knalde tegen de doelverdediger en 'de terugspringende bal werd door Slavenburg ingeschoten. Nog was SVV niet tevreden; twee minuten voof rust maakte Huntink op laco nieke wijze zijn doelpunt- Met een korte, tik* zond hü van links een 'inswjngende, cornerbal langs de lijn eti voordat doelman of aanvallende Van Dijk het leer konden raken was dit voorwerp ai in de uiterste rech terhoek verdwenen (4—0). Een bij zonder doelpunt Toch had. SW nog niet beter ge speeld dan DFC. Het waren juist de bezoekers, die beter samenspeelden, maar de SW'ers waren agressiever. Telkenmale als ze de bal kwijtraak ten kwamen de roodgroenen verbeten terug. Omdat ook Van Dfjk-Hekman en in noodgevallen Jaap Kouwen wel vat hadden op dé te ver doorgevoerde combinaties van de tegenstanders leek er -— tegen de verhouding in voor SW geen. vuiltje aan de lucht. Het werd zelfs 50 na zeer fraai combineren van Van Schtfndel, Kö neman, Slavenburg, over de lengte van het veld en ten slotte Joost van Dijk, die beheerst de laatste ver dedigers passeerde.- Meer spanning Hierna kwam een gevaarlijk vuur tot branden bij DFC. Het tempo werd behoorlek hoog en vooral de rechter vleugel van de bezoekers Schaap, Meeuwsen en De Jager ntlchtten herhaaldelijk verwarring In de rood groene gelederen. In het midden van dé tweede helft werd deze Activiteit voor Schiedam bijna fataal. Rechts buiten, pc Jager verkleinde nfet een hard en zuiver gehot de achterstand, vlak daaróp gaf hij een goede kans aan rechtsbinnen Meeuwsen. Diens kopbal werd door Konwen verkeerd beoordeeld en het was reeds 52. Binnen enkele minuten kreeg Meeuwsen -weer van rechts de bal en met een harde linkertrap was hét 53. Dat was de SVV'ers-.te veel en vooral het laatste Kwartier was er voldoende spanning. Snel golfde het spel heenen weer, de achterhoede van SW deed het nodige betrouw bare werk. Aan de andere kant kwam DFC voor verrassingen te staan. Ger rit van Pelt slaagde erin de Dord- tenaren volkomen uit hun balans te spelen. Op de middenlijn, bemach tigde hij aan de - rechterkant het leder, in een felle rush joeg hij langs de lijn naar de hoek vlag en daar gooide hij met een hoge voorzet de bal mathematisch zuiver voor de vrijstaande Huntink. Deze schoot bliksemsnel in en volkomen verdiend ontstond zodoende na deze verras sende manoeuvre het zesde doelpunt voor de thuisclub. Het bleef bh" 63: iets te veel voor SW. kon worden verwerkt De steviger Xerxanen lieten zich échter niet on betuigd. v..'--; Een kwartier voor rust zou Leo Janse op de linkervleugel één yan de eerste trefbalien naar het straf schopgebied zenden. Zjjn voorzet langs de grond schoof verrassend te gen de benen van één der backs, de bal veranderde van richting en kaat ste het doel in (I—0). Met deze voorsprong vond HDVS het blijkbaar al best. Het tempo ver minderde zienderogen én Van Diest moest meer en meer in actie komen. Bekwaam wist "hij'steeds' te "rédden. Aan beide zijden kwam het soms tot een serié doeltrappen; zondey resul taat. 'tr Mat verloop. De tweede helft had een mat ver loop. In de aanval deed Van Zuyle- kom nog mooi werk door na goede spelverdelïng een gevaarlijk schot te lanceren. Ook Xerxes kwam nog voor de Schiedamse veste en het was Van Diest, die met een formidabele tijger sprong de handen op elkaar kreeg. HDVS kreeg een periode een inzin king, het middenveld werd prijsge geven en soms stonden slechts drie of vier Schiedammers op de'helft van Xerxes. Nog eenmaal ontworstelde HDVS zich aan de druk, de gang makers Van; der. Gevel .en Van der Burg beschoten vinnig de Xerxes- doelman, maar deze slaagde erin de balcorner testompen. Een voorzet van Van Zuyïèkom gaf weer een verrassende wending aan het gebeuren. Zijn ogenschijnlijk ongevaarlijke poging verkreeg de hulp van een been van een achter speler. De' bal huppelde de andere kant uit dan de bedoeling was en gemakkelijker dan de HDVS-aanval het zich had voorgesteld steeg de voorsprong tot 20, Uit de aftrap zette Xerxes,een of-, fensief in. Met weinig moeite kwamen de aanvallers bij de zestienmeterlijn en daar knalde Rijshouwerde bal naar voren. Ook hier danste de bal anders dan kon worden berekend. Keeper Aad v. Diest probeerde weer één van zijn fameuze sprongen,, hy viel-in de linkerhoek, maar de bal ketste tegen het 'been van Schenk en carambolerend verdween het leder voor de derde maal tergend in, de verkeerde hoek (2—1). Drie vreemde doelpunten dus. In een kleurloze laatste tien minu- .ten probeerden de HDVS'érs nog om op andere wijze tot scoren te' komen, maar dat lukte niet. Als de befaamde nachtkaars ging dit spel uit Heel jammer. Na de rust zaten de geel-zwarten fel op de bal, maar het. leek wel of het Vlaardingse doel dichtgespijkerd was: alle ballen te gen paal of lat. In deze periode van overwicht viel van de andere kant, dank zh" getreuzel,het tweede doel punt. In het laatste kwartier speelde Vlaardingen „roet de rug tegen de muur" .en bij de vele aanvallen van de Schiedammers - wérd de achter stand verkleind, maar de"gelijkma-, kende, goal bleet uit.;-: HBSS-RAS 6-2 De enige thuiswedstrijd -— voor HBSS voor het eerst, op bet nieuwe veld aan de Schiedamseweg in Ke- thel heeft'-voor-'Schiedam, géén' moeilijkheden opgeleverd. RAS gaf voor de rust zulk een pover tegen spel dat HBSS er soepel dn slaagde 'n grote „voorsprong te.: behalen. Na zeven minuten opende de linksbin nen de score en drie minuten later maakt deze speler er 20: van. Dan duurt het een kwartier voor het overwicht wordt uitgebuit. De links buiten zorgt voor 3—G; de rechtsbin nen voor het vierde doelpunt en dan is het weer de linksbinnen, die- in de laatste minuten voor de rust de stand op 50 brengt. RAS-slaat dan. in hetzelfde moment nog even terug en het wordt in de twee-en-veertig ste minuut 5*hi-h 'm Verder laat de goede achterhoede van de oranjehemden het niet ko men. Lang blijft het daarna 5—1 om dat RAS aan een hevig tegenoffen sief was begonnen. Slechts de 'mid denvoor van de bezoekers ziet kans ondanks alle pogingen resultaat té boeken en met deze stand 52 vindt HBSS het wel genoeg. Het overwicht daama wordt gebruikt om de zege veilig te stellen. De linksbuiten maakt twee minuten voor het einde zijn tweede doelpunt (6—2).: Dóór een overwinning nadert HBSS; met zes punten, weer de bovenste spor ten van de competitieladder". 'De bazaar door de Nederlands Hervormde v,Gemeente gehouden ten bate van de bouw van de nieuwe Westerkerk,die zaterdagavond be sloten werd, mag als zeer geslaagd worden beschouwd. Er zijn 1&584 bezoekers geweest, hetgeen meer is dan men heeft durven hopen. Zaterdag zijn meer dan .driedui zend Schiedammers, groot en klein, in de twee tenten geweest,'die sa men de grootste .bazaar vormden, ooit in Schiedam gehouden. Ondanks de ruimte was het er dan ook eivol, de stemming was opgewekt en er is flink in de beurzen getast De opbrengst, is dan .ook ,-heel goed;, en stemt de organisatoren, die zö hard hebben gewerkt- aan r.de- voorberei dingen en de uitvoering tot grote voldoening. De bouw'van de nieuwe kerk is hierdoor waarschijnlijk ook een stapje dichterbij gekomen. (Advertentie t,M.) De 13-jarige - scholier Johannes Brouwer -uit de Lekstraat54 kwam zaterdagmiddag met- zijn fiets -in het water van. de Schie terecht,, toen hij voor de overweg aan" dé Overschie- seweg tussen een paar -.auto's, pro-, beerde door. te. slippen. Voorbijgan gers snelden te hulp en trokken dé jongen weer op het droge. Hij heeft geen nadelige gevolgen van het on vrij willige bad ondervonden. Veel is er gelachen zaterdagavond eniging een noodzaak. „Door weer in Arcade op het jaarfeest van de supportersvereniging van SW - itDoor weer en wind". Het leuke spei van de Rczendaalse gasten - „Klaveren Vijf" was hier verantwoordelijk voor. Maar er - is ook veel geklapt door de volle zaal en dat applaus gold één van de oprichters van de rood-groene supportersclub., voorzit ter J. Vorstenbos. die. zijn 'vijfen twintigste jubileum als praeses vier de. Na het gebruikelijke openingswoord van de heer Vorstenbos. die ook de talrijke genodigden, (bestuur van SVV, spelers, bestuursleden van zus terverenigingen) hartelijk welkom heette beklom secretaris-penning meester Ni Zagwijn, ook al trouw lid sinds de oprichting, het podium. De heer Zagwijn liet het niet bü het roemen van de kwaliteiten van de jubilaris alleen. Namens de 350- le den schonk hij een prachtige fau teuil,. Als vertegenwoordiger van het be stuur van- SVV sprak de heerOet- ker. enkele waarderende woorden voor het werk van de heer Vorsten bos en de vereniging. Hij noemde het bestaan van de supportersver- èn wind" had lief cn ieed met SW gedeeld. Nog ligt de glorieuze .perio- de van het landskampioenschap in het geheugen en de heer Oetkec hoopte dat aan de supporters by de ingang van het dertigste levensjaar van „Door weer :en wind" de promo tie ;naar de eredivisie als mooiste geschenk kan worden aangeboden. De heer Wennekers, voorzitter van de supportersclub van HDVS, was verheugd over de prettigs verstand houding tussen de twee plaatselijke „concurrerende" clubs. Hij bracht voor de jubilaris een kistje sigaren en het langzamerhand traditie ge worden vaantje, mee en voor mevr. Vorstenbos een doos bonbons. Daarna ruim-de het bestuur de plan ken van Arcade voor het. Brabants cabaretgezelschap. Veel pleizier heb ben de wel zeer talrijke aanwezigen beleefd aan de opvoering van het bekende blijspel in drie bedrijven „Pukkel en Pukkel". De fratsen van de tonelisten in folkloristische kos tuums werden in dit boertige stuk gul beloond met gelach. De Hakor- band van de heer G. Droge verzorg de aan het slot de dansmuziek voor vaardig voetenwerk. Haghe-PPSC 1-0 Het is PPSC niet gelukt om weer aansluiting by de kopgroep te krij gen, Het was te verwachten dat on ze, stadgenoten het tegen ;de sterke Hagenaars niet gemakkelijk zouden krijgen en daarom is de 1—0 neder laag nog geen slecht, resultaat te noemen. Van beide kanten werd slecht gespeeld. Veel aantrekkelijks gaf deze ontmoeting, ook al niet te; zien. Op een gegeven moment bleef de achterhoede van'onze stadgenoten zelfs staan wegens buitenspel en van dit misverstand maakte Die Haghe gebruik om het enige doelpunt te scoren. De scheidsrechter, die dit buitenspel niet had gezien, kende een doelpunt toe. Hierdoor zijn voor PPSC kostbare punten, verloren, ge-. VERDER: PPSC 2 behaalde; een verdiende overwinning op Hoogvliet 2. Het was de eerste zege (4—2) Zwaluwen V-a —PPSC 1—10; Ursus: C—PPSC-C 2— 5; GTB 4, voor het eerst in het veld verloor met 14 van Groen Wit 8. Beroep op de jongeren De. gecombineerde bijeenkomst van de CJVF en de CJMV In Schie dam, welke zondagavond gehouden werd in de grote zaal „Irene" werd. geopend door de presidente van de plaatselijke CJVF, mej. G. Mak, waarbij gebruikt wérd de door de Landelijk. „CJVF uitgegeven; „ope- ningsliturgie. Allen, werden welkom geheten in het bijzonder de regio- naal~8ecretaresse voor Zuid-Holland voor de CJVF, mé j. M. de Bruyn, alsmede de heer D.. Koerselman, district-secretaris van"-het landelijk. CJMV, eveneens voor Zuid-Holland,. Deze beide bestuurders reizen de gehele provincie Zuid-Holland - door om'appelavonden te houden en alle: jongeren uit de plaatselijke afdelin gen bij elkander te" krijgen, ten einde eens met elkander" onder ogen te zien, wat er de komendeperiode, is te doen. voor de jeugd!- De heer D. Koerselman hield een toespraak waarin hü liét-uitkomen, dat de ouderen' heden 'ten dage geen vertrouwen meer hebben in de jeugd. Geconstateerd kan worden dat de verantwoordelijkheid ten op zichte van de naaste, ver te zoeken Is. Na dé oorlog had men gedacht eensgezind al het werk aan te pak ken, zowel voor de Kerk als voor de jeugd. Er wordt tegenwoordig veel gepraat, maar wat wordt er gedaan? ..*/•>- Als Christen is mén verplicht de naaste te helpen. Dikwijls komt God tot een ieder van ons, juist door die naaste. Ondanks destudie is er plaats voor het leiden van de jeugd. Het zoeken van contact-met andere (kerkelijke of niet-kerkelijke) jeugdorganisaties ia van zeer groot belang.' Nadat énkele-liederen waren ge zongen werd een klein schetsje ten tonele gebracht.met het doel assis-, tent-leiders en -leidsterste vinden voor het jeugdwerk. Momenteel ne men een 70-tal jongeren deel aan de leiderscursus, die -wordt uitgegeven door het Landelijk CJVF en CJMV, De avond werd gesloten door de voorzitter van de Commissie voor het Jongemannen werk ln de Fede ratie van de Schiedamse CJMV-ers, de heer J, Barnouw,-s-:,v Jaarvergadering Calvijn Op woensdag 17: oktober houdt de Ned." Herv. Marmenverenlging op G.G., „Calvyn'- haar vierde jaarver gadering'in gebouw Irene. Spreker is de heer K. Asmus uit Zwijndrecht. De bijeenkomst is voor iedereen toe gankelijk. Zaterdagnacht heeft de: Rotter damse politie de 21-jarige lasser Y. K. uit Rotterdam aangehouden. Hij had blikken koffie gestolen van het Liberiaanse Schip .„Ocean Sailor", dat momenteel bij de Scheepswerf NieuweWaterweg n.v. ligt. De 37-jarige-; machinebankwer-: ker P." de R, 'int Schiedam is door- de Schiedamse politie aangehouden. Hij heeft 70 kg brons ten nadele van zijn werkgever ontvreemd. -AC Zondagmorgen is de fiets gesto len van de kantoorbediende J. B. van S. De fiets stond op slot voor een pand aan de B.K.-laan. Vanmorgen half elf 'n vele Schiedammers opgeschro ;n toen plotseling op verschillende 'punten in de stad sirenes begonnente, loeien. De B.B. was de oorzaak vari dit lawaai. De sirenes,, die zaterdag geïnspecteerd waren,moesten even beproefd worden op hun bruikbaar heid.-:' Donderdag gaat „Douché'N iceer sproeien De Douehe' gaat ween. sproeien: Donderdagavond - zet v badmeester Karei Scholten jr.;; de kraan weer open in het--gebouwvoor Chrj Soc.'. Bel/ voor h?n;die -belang .-stellen- in- moderne jazz - en. poëzie. Aanvang. 8 uur. Op het programma staan'o.m-.; Gerry Mulligan. Chet Baker en Lee Konitz. Bovendien zal worden voor gedragen uit werk van Lucebert, Rcmco Campert, Hans Andreus- en Nescio. GEBOREN: Ton, z. v. J. van. Mou-: rik en J. Groeneveld; Hendrik J„ z. v.' H. J. Polet en. G. Elberse; Mi- cheT M. J.t z. v. 3. W: Roestenburg en E. C. Timmermans. GEHUWD: R. Speyer, 27 j. en L. Siirions.' 24 j. OVERLEDEN: C. G„ Nieuwenhui- zen, 34 j.; C. L. G. Ouboter, 4 maan den; A. F. Zelsmann, 76 j.; L; Ver beek, 82 j., wed. van C. B. van der Meer; Op de hoek-van de Schulpweg en de Groene Kruisweg is zondagmid dag een motodrrijder, geslipt.! Hier bij werd de duo-passagier, de 30-ja rige chauffpür Louwerehd het Hart" van de Venezuela weg van .zyn rit-, plaats geslingerd en kwam-over het hoofd van de bestuurder 'op dé weg terecht. In ernstige toestand" moest; het slachtoffer met een^schedelba- sisfractuur naar het Westerzieken huis worden vervoerd. Cretonne als-, overgordijn- stbi wordt niet bij duizen- /den, maar bij .tienduizenden meters aangemaakt "enook voor het volgende vooriaar zal, hét weer cretonne-zijn, 1 dat het méést verkocht wordt. Daarom'kochten WEJ tijdig5 n enorme collectie van deze bijzonder decoratieve gor- dijnstorfen en lieten van al' deze tientallen mooie' des sins enkele stukken vooruit komen voor de2e grote CRETONNE SHOW Nu ziet U op onze 1e etage een enorme collectie van -de nieuwste cretonnes.;; Fantastische prestaties op het gebied., van dessin - en kleur*, wondermooie k>eur-, en zonechte cretonne in mo derne en klassieke dessins en stuk voor stuk prijzen die U van ons gewend bent. En dat niet alieen een van onze grootste fabrikanten bood ons.nog'een grote partij cretonné aan, speclaa. voor' deze show, cretonne dat nor- maai voor 2.98 per meter verkocht wordt, voor een on gekende vo or s e i zo eh p r ijs, voor nog geen twee gulden per m eter. Dinsdag morgén om; 9 uur begiritde: yé rkoöp -vin déze - bijzondere v aanbieding /fre- tonhVi^gèS^èyiéh'/p»'^-'"1^ iru, meer kleurige dessins van "soe- pele^garens, 120 cm 'breed, per meter voor Per diént niet meer dan voor 2 ste' gordijnen. wiMvn nrwtPllM riuufwwEG.'ThI. 281B0 Hétverkeer 'over dePieter de Hpochbrug; ,is. zaterdagsmiddag on- géveereeti half uur .gestremd ge weest. Om 25 minuten- over. drie koti de' brug, die voor' het scheepvaart verkeer openstond, niet meer dicht. Om vier uur slaagde men er-einde lijk in Het euvel te. herstellen..' Op de Bergweg hoek Banierstraat, is zaterdagmiddag de 36-jarige mon teur A;van 'Stratenuit dé Pier et- straat met zijn scooter tegen een bestelauto gebotst;- Met een gecotn- pliceerde -liftkeronderbeenbréuk en bloedend uit neus enTinkeroór werd het slachtoffer ia het Bergwègzie- kenhuis opgenomen. SCHIEDAM Heden, overleed tot onze diepe - droefheid, geheel onverwacht. ..onze lieve vrouw en moeder, zuster, behuwdzuster,, tante en nicht T-,'v -JANNY P. VAN DER MOST echtgenote van J. Zeiessen op de leeftijd van 42 jaar. J. Zeiessen Irene Astrid en verdere familie Schiedam, 13 oktober IS5B, Rottérdamsedijk; 429-11. De teraardebestelling, zal plaats hebben op de al gemene begraafplaats te Schiedam woensdag 17 oktober a.s..n.m. 14.45 u; Vertrek van. het' .woon huis, n.m. 14 uur. ftlJSCHDOL Permanent Wave Dameskapsalon W. N. v. Erk, speciaal adres voor perma nent wave, compleet 6.—% Broersyest 115.' teL 67237.. Moderne coiffures, K. v d. Kruit. Dames- en Herenkap per, Singel 195 (nabij Sta tion). tel. 6984L Uw perma nent is bij ons in goede han den. Permanent f 8.- en 10.- Oliépermanent 11 (stroom- loos). Diversen Paasplegels 120x30 geplMtji 12.75, 120x33 t 14.75. ,S0 rond f 17.—geslepen nütep voot suitedeuren.' schtufgiss, autoruiten enz. levert u Loo- plk's glasindustrie., Boterstr, -• 39. .Schiedam, telefoon .685.43 Van Loenen voor verf» De zaak met de voorlichting. Dam 4143..te lefoon 66192.- Person®®! Wij. vragen' voor direct net te., werkster voor _4" échten- leh'vper .hveek. 'N.V-Klëe-.' dingmagazijn v-h. Gebr. Ber- voets, Bröersvest 59, Schie- dam,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1