Veto van Rusland tegen .„internationaal beheer" IMF Rechtse radicalen verlaten partij Veiligheidsraad keurt zes beginselen goed „Ik gaf niemand ooit een interview" vissers uit stijgende water OUDE AUTO'S VERWIERVEN AL TUFFEND GROTE POPULARITEIT mJSÊÊSk Ê0ÊÊIIÊ Mevr. Bouman in ons land terug Premier Eden doet felle aanval op socialisten .Mimozamet nieuwe naam? Mr. dr. Van Maasdijk verklaart: Kamerheer liet wel journalist meeliften RADIO EN T.V. Engelse bladen zwijgen verder Greet Hóf mails uit Marga te verdwenen PMF onbetwistleider Hachelijk avontuur op het Slaak ér Scooterrijder gevallen door vliegertouw Hoge Indonesische officieren leggen commando neer Vierde arrestatie in moordzaak-Anjum Lou V. krijgt één dag TWEEDODEN in het verkeer Betoging in Wenen voor Zuid-Tirol Weer drie doden op Cyprus Gestolen negerbaby gevonden Peking protesteert bij Britten over rel in Hongkong Zes soldaten gedood bij treinbotsing ïn Engeland Nederlands ereveld hi Oostenrijk Maandag 15 oktober 19j6 >NEW rORK. De Sowjet-Unze heeft zaterdag kort voor middernacht in de Veiligheidsraad haar véto uitgesproken over het Brits-Franse voorstel, steun te verlenen aan de voorstellen van de achttien landen tot internationaal beheer van het Suez- kanaal. Ook Joego-Slavïë sprak zich tegen dit deel van de re solutie uit; Dé overige negen landen stemden voor het tweede deel van de resolutie, waarin de zes beginselen waarover Groot- Brïttanniëi Frankrijk en Egypte overeenstemming hebben be- reikt Aan het veto, het, 87ste van de Sowjet-'üme, ging een debat van vijf uur vooraf. Kort voor de stemming had minis ter Lloyd krachtig aangedrongen op goedkeuring van beide delen van de nieuwe Brits-Franse - resolutie. Joego-Slavtë;. diende voor de stem ming een compromisresolutie in, maar het trok deze in, toen het eer ste deel van de Brits-Franse'resolu tie was goedgekeurd. - Minister Lloyd; zei na afloop van het debat dat, „dé verantwoordelijk heid' voor dit resultaat niet bij ons ligt". Hij bleef erbij, dat de voorstel len van de achttien landèn'het beste middel vormden voor een rechtvaar dige en vreedzame oplossing van het probleem van, het Suezkanaal. Een Britse woordvoerder zei; te New York dat er binnenkort nieuwe besprekingen zullen wordengehou den. Hij was er niet* zeker van óf onderhandelingen voor deze bespre- (Van onze .correspondent) AMSTERDAM Slechts enkele ■uren voor in Djakarta rechter Roch- jani de Nederlander H. G. Schmidt, tot levenslange gevangenisstraf .ver oordeelde, arriveerde gisteravond op Schiphol, de verdedigster van dè heer Schmidt, mevr. Mieke Bouman. De aankomst-was een volstrekt geheim gebleven, in overeenkomst, 'met dé wensen van mevrouw Bouman, die zo vlakvoor de - uitspraak tegen haar cliënt bij haar terugkomst geen demonstratie wenste. De verblijfplaats van het; echt paar Bouman zal de eerste dagen geheim gehouden worden. De moe dige Nederlandse wil eerst weer wat aap ons land wennen. Mevrouw Bou man heeft de laatste wéken genoten van een vakantie in Italië. Op Schip; hol vverd zijgisteren opgewacht door een auto van het ministerie van Buitenlandse Zaken, die haar snél het vliegveld afvoerde. De minister van Buitenlandse Za ken, rar, J. 'M. A.H. Luns, heeft vanmiddag^op.-zijh:'departement;, me vrouw Bouman officieel begroet; LONDEN., Aanhet slot van het congres Ider Conservatieve par tij hééft Eden oppositieleider Gaïts- kell heftig aangevallen wegens diens „smadelijke terugtocht" van zijn. oorspronkelijke veroordeling van kolonel Nasser, Hü wees te vens de beschuldiging van Labour als aou de Britse regering., in de jjuezkwestle niet in overeenstem ming met het handvest van de VN hebben gehandeld als „fantastisch" van de hand. Eden noemde de storm daarover vol oartijzucht en iedere politieke partij onwaardig: Volgens de premier was er nooit enige kwestie geweest óf Engeland zich tot- dé VN zou wen den. "Het was alleen maar de vjraag geweest wannéér dat het geval zou zijn.In al. de onderhandelingen is steeds de vrede het doel van het streven, geweest, aldus de premier. ER werd door het publiek in de studio ontzaglijkgegierd, bij dé eerste aflevering van het nieuwe showboat-koldermysterie „SlotSid- derstein", zaterdagavond. Hoe aan stekelijk dat gieren ook werkte, bij ons in de huiskamer kon er niet meer dan zo nu en dan. een glim lach af. Het is wat onredelijk een serie-programma op z'n eerste uit zending te bé- of veroordelen. Maar of Wim Meuldyk er goed aan heeft gedaan, zo volledig in het voetspoor van Eli Asser te Treden, betwijfe len wjj. Een man als Johan Kaart kantoch zeker nog wel andere -• - 7~"7" 'stemmetjès' ma ken. Nu was het „Mimoza" met een nieuwe naam. SOMS kunnen een paar minuten een hele .tv-avond goed maken. Zaterdagavond was dat het geval met het optreden, van'die jeugdige kóekbiiktam boers .uit Baarn, in Ei Scheffers piantehrubriek „Vers ge perst". Verrukkelijk om té kijken., naar die serieuze smoeltjes. Trouwens dat; rubriekje van Scheffer was he lemaal, aardig' met prettige confron taties met de grote Belgische violist Arthur Grumiaux en Pi's neef, de operazanger Chris. Het woórpro- gramma bleek het beste van deze televisie-avond. 'n - Ongedwongen kijkje in' de kamer van een Amster damse speelgoedknutselaar" (,;Atles voor. de VARA-speelgoedactie", ver telde -hij de NCRV-kijkers waar uit bleek, dat men bij de beeldradio nog altijd grootmoediger is dan bij de klankradio» en een studie-caba ret je, dat wat 'meer zout best had kunnen verdragen maar toch góéde momenten; had. Wat daarna uit 'de Dierentuin in Den Haac werd gerelayeerd was be slist niet'zo best. Ergerlijk was, dat hef-óoK "slecht „getimed" was. Hier door kwam niet! alleen -dagsluiter ds. - C. M„, de; Vries in enerverende tijdn.jod, bovendien werd van de re portage van de bokswedstrijd in Pa rilis een .groot stuk afgeknabbeld. Niet netjes. kingen eén góéd' woord zou zijn. „Voor zoyèr ik het heb begrepen, zullen de besprekingen ter verdui delijking van elkanders standpunt worden voortgezet", - zei hij. Minister Pineau hoopte dat de stemming over het tweede deel van dg resolutie meer moreel gezag aan de gebruikersorganisatie heeft gege- yen. Minister Fawzi wilde niet zeg gen óf hij tevreden ivas met het re sultaat van het debat. Hij was niet vanplan dadelijk naar Egypte terug te keren. Tegenover de gematigde uitlatin gen van Brits-Franse zijde ook Eden waarschuwde later nog eens voor overijld optimisme stonden juichkreten van Amerikaanse zijde. Dullea sprak van „aanzienlijke resul taten" en Eisenhower zei zelfs: „Ik heb een prachtige verjaardag. Van daag staan de zaken er veel beter voor",. Engeland en Frankrijk verwachten zeer moeilijke onderhandelingen. Fawzi vertelde in de Veiligheids raad nog eens ten overvloede dat internationaal beheer onaanvaard baar is omdathet kanaal dan een speelbal van een groot aantal lan den zou worden. De Egyptische pers juichte in rijn commentaren vooral het véto van de Sowjet-Unie toe. „Het land dat ver hindert dat grote landen kleine Jan den uitbuiten", zoals een blad schreef. - V -. De Russische Prawda noemde, de vereniging van kanaalgebruikers een „werktuig van koloniale poli tiek". De meeste bladen waren pessimis tisch over de verdere onderhande lingen. DEN HAAG Naar aanleiding van'de pubUkatie in de „Sunday Pic torial" verneemt het ANP van mr. dr. I. G. van Maasdijk, die in het stuk werd genoemd, het volgende: „Verleden donderdag heb ik'op ver zoek van een mij bekende instantie, een mij totaal onbekende.;. Engelse journalist in mijn auto een lift van hotel„Trier" in Baarn naar Den Haag gegeven. De journalist had feen auto én had reeds vergeefs en- ele uren moeten .wachten. De be treffende instantie wilde de "journa list niet té woord staan, hem-ander zijds ook. niet bruskeren. Zij kon de journalist ook niet naar de voorlich tingsdiensten ;in DenHaag verwij zen, omdat deze niet bevoegd^bleken hem té ontvangen. „Tijdens, dé rit "bleek de persoon een speciaal verslaggever van de „Sunday Pictorial" te zijn. Hijwas naar Nederland gekomen ora voor zijnf blad nieuws;teTialeri.-'Hij: ver telde, dat,zijn 'krant' bezig was' met een opinie-onderzoek in Engeland naar de populariteit van ons ko ninklijk huis in Engeland en dat dit onderzoek zozeer ten gunste van on ze Koningin was uitgevallen! „De correspondent vertelde bij alle officiële instanties gesloten deuren te hebben gevonden. Hij beschikte evenwel over sensationeel nieuws, waarover hij' gedurende de rit tal van mededelingenideed. Ik probeer de 'tewetën te komen .welke bron het dan wel was, waaruit hij putte erf wees hem erop,dat- al hetgeen hij vertelde, waaronder de rrieést fantas tische verhalen, reeds sedert, juli..in verschillende buitenlandse bladen was gepubliceerd, terwijl het-:- me rendeel ervan reeds officieel .werd gedementeerd.. „De volgende'ochtend héb' ik de voorlichtingsinstanties' in..DenHaag er terstond op: geattendeerd, dat- er.' weer. buitenlandse verslaggevers in ons land waren en: dat: men zich op- nieuwe publikaties moest voorberei den.. V "-'l „Zodra" ik. in dè nacht van zaterdag op zondag uit Londen ..werd. opge beld met navraag over een zoge naamd door mij vérstrekt interview, heb ik direct verklaard, niemand ooit, interviews over .de rond Soest- dijk gerezen publikaties te hebben gegeven, Inmiddels is het duidelijk, dat de journalist in kwestie, die blijkbaar nergens officieel of offi cieus bevestiging van de inlichtingen „uit goede bron "kon krijgen, zijn. verhaal maar aan mij heeft opgehan gen. "Waarschijnlijk nadat'de Engelse journalist te. Amsterdam ..had verno men, dat 'degene', die hem een lift bezorgde, in journalistieke, kringen geen onbekende figuur was en, aan gezien door mij geen officiële of of ficieuze fu netjes wordenbekleed, met mijn dementi niet al té veel re kening behoefde, te wórdengehou den." '_.':v - - (Van onae correspondent) LONDEN. De Londénse pers schenkt hedenochtend geen verdere aandacht aandeop uitlatingen van mr. dr. I, G. van Maasdijk geha- seerde onthullingen van de „Sunday Pictorial" over de samenzwering om koningin Juliana van de. troon te heroven. Ook -de met de „Sunday Pictorial" verwante „Daily Mirror" niét. Waar de meeste bladen wel een kórtberichtje over hebben is* de aanwezigheid;of. beter gezegd het plotselingevertrek van mejGreet Hofmans uit Margate, waar zy, ver.r (Advertentie 'LM.) (Van onze reisredacteurj LYON. Het radicale congres is gistermorgen besloten met een volledige overwinning voor Mendès-France en een scheu ring. Na de nachtzitting van zaterdag, die uitliep op 't aannemen van de grote politieke motie van het partijbestuur,-nam de minderheid van rechts, die haar eigen motie met even grote meerderheid zag verwerpen, het besluit uit te treden. Zij gal daarvoor verschillende redenen maar het lijdt geen twijfel dat de motie der Mendessistéri de doorslag gaf. Het congres heeft nu de suprema tie van Mendès over de partij defi nitief bevestigd. Hij werd met nog nooit behaalde cijfers 1298 tegen 202 stemmen tot eerste vlce-voor- ritter herkozen, H(j was bovendien de enige kandidaat, wat ook al wel sprekend genoeg is. Zondagochtend nam Herriot de scheuring tot aanleiding ora voor de voorzittersplaats te - bedanken. Men- dès verklaarde daarop dat deze stoel onbezet zou blijven om Herriot ge legenheid te geven -. van zijn besluit terug te komen. Hierna ging Men dès-France 'met ijzeren hand en voortvarendheid over tot de orde van de dag. Het uittreden van de- groep-Mau- rice heeft niets verwonderlijks. De politici met wie zjj zich verwant voelen Edgar Faiïre en diens rechtse vrienden zijn op dit con gres onder de vinnigste scheldwoor den bedolven. Maurice en zijn vrien-, den konden er niet aan twijfelen dat in feite dezelfdegevoelens henzelf golden.. De partij was inderdaad hun partij, niet. meer. 'Het uittreden maakt de positie van Mendès slecht» sterker. .Mendès heeft, dan ook niets ge daan om de; giroep-Maurice te be- gezeld van de heer Kaiser, eert weekeind-conferentie van het inter nationale CentrumvoorGeestelijke Studies bijwoonde. Dit feit was eveneens door de Sunday Pictorial" wereldkundig gemaakt met. de ver melding, dat mej. Hofmans daar'in het „Grand Hotel" logeerde. Toen een fotograaf daar zondagochtend in de eetzaal bij het- ontbijt haar trachtte té fotograferen, werd 'hij met- harde hand door viercongres gangers op straat., gezet. Spoedig daarop vertrokken mej, Hofmans en de heer Kaiser door een achterdeur uit het hotel en werden door de heer Michael Scott die een voor aanstaande.''plaats' in hetInterna tionale .Centrum voor Geestelijke Studies inneemtin.,'zyn "auto weggebracht.- Men. weigerde te zeg gen waarheen. Voigens sommige be richten zouden mej; Hofmans en de heerKaisernaar Dover zijn ge bracht,. vanwaar.zij naar. Holland zouden, zijn vertrokken.' MejA. M. Barnard, secretaresse van de conferentie, verklaarde dat het C. v, G, S.vtotidoel heeft een, plaats te verschaffen, waar mensen van ieder ras en geloof elkaar kun nen. ontmoetenvoorvrije uitwisse ling van g.edacht.ea:. óver'geestelijke, filosofische,, mitayslsche' en psy chologische onderwerpen.- - DELFT Zaterdagmiddag is de berijder van een scooter op dé rijksweg Uen Haag—Rotterdam ko men te vallen, doordat er dwars over de weg een vliegertouw hing. De man, de Hengeloër. K-. werd ernstig gewond en -moest, in be wusteloze toestand, naar het Oude en Nieuwe Gasthuis in Delft wor den gebracht. DJAKARTA. Twee „hoogge plaatste Indonesische legerofficie ren hebben hun commando neerge legd, n.l. hét hoofd van de leger- voorlichtingsdienst luitenant-kolonel Pirngadi en het hoofd- van de in lichtingendienst van het leger Chan dra Hassan. (Van onze correspondent) ANJUM (Fr.) Naar aanleiding van de moord, op de 47-jarige slik- werker P, S. Stëegstra waarvoor, reeds de 45-jarige A. D. en diens zoon J. D. én de 23-jarige A. S; in arrest zyn heeft Öe justitie.nu óok de 37-jarige F. D.-D. gearresteerd. Zij wordt verdacht van uitlokking tot moord. ROTTERDAM. Op het nipper tje zyn twee inwoners van St. Philipsland zaterdagmorgen ge red uit het steeds stagende water ophet Slaak, tussen Dulvenland en St. Philipsland. De héren J. Verwas «n C. v. d- Male "waren '«morgens omstreeks vier uur naar het Slaak gegaan om ,te proberen ih de geulen van de vlletplaten. de zandbanken ter hoogte van de Steenbergse Vliet, met een net wat- bot te vangen. Toen de vloed begon op te komen besloten zij terug te keren, maar zU wisten in het donker niet hoe zÖ lopenmogsten. De geul. waardoor'- zij opöe. zandplaat - waren - gekomen konden zijniet" mèèr; terugvinden.' liet eriigê wat hun. nog zou kunnen redden was eenpasserend schip en om de aandacht te trékken, bonden ze daarom een rode zakdoek aan een stok, samen mét. -■ éen'- brandende lantaarn'. Meër dan een uur wachtten zij vergeefs. Terwijl .het water, hoger en. hoger steeg.Bij het aanbreken van de dag -werden- zij echter -op gemerkt door het passerende schip „Altena" „uit Werkendam. Schipper A. Cornet hoorde om hulp roepen en zag de mannen toen zwaaien met bun geïmproviseerde vlag. Toen de zoon van' de schipper hen net de roeiboot bereikte, stonden zij reeds tot de borst in het water. Na- (Van onze correspondent) - AMSTERDAM. Het gerechts hof heeft de-Muidenaar Lou V., die zegt dat hij Christus is, veroor deeld tot één dag gevangenisstraf, omdat-hij op 5 maart geen gevolg gaf aan een dagvaarding om als getuige bij de rechter-commissaris te verschijnen- Lou was als getuige opgeroepen in een zaak tegen een echtpaar utt Weesp. dat geen dokter bij een riek kind had geroepen omdat Lou's leer medisch ingrijpen verbiedt. Het kind stierf. Tijdens de zitting verklaarde Lou dat bij God zelf die mens geworden is ea dat men God niet kan dagvaarden.In .eer ste instantie werd hij tot twee we ken veroordeeld. dat ze aan boord van de „Altena" van droge kleren waren voorzien; werden ze meegenomen naar Brui- nisse, waar schipper Cornet een lading zand moest lossen. De mannén «hadden het op zijn hoogst nog een half uur op de plaat kunnen uithouden. VRIEZEN VEEN. Zaterdag avond -iS' de 2S-jarige B. -Koopman uit ...Tubbergen,die als duorijder meereed met de motorrijder' J. H. F. Wassink, in - een; bocht van de motor gevallen. Hij wérd ernstig verwond aan héthoofd en is tij; dens vervoer naar hetziekenhuis overleden.- - Winterswijk. Zaterdagmid dag is het vierjarig zoontje van .de heer -L. Veldhuis, toen hef plotseling de Vredenseweg overstak'door een motor, bestuurd door J. te K_ over reden,-.'. -----/- In zorgwekkende toestand werd hét jongetje naar het St. Elizabeth- ziekenhuis overgebracht, waar het zondagmorgen is overleden. WENEN Meer dan 1S.OOO Oos tenrijkers hebben zaterdag een mas sabetoging gehouden voor het Weense stadhuis ten gerieve van Zuid-Tirol. Zfj eisten, dat de zaak voor dc V-N, wordt gebracht. De socialistische burgemeester van Wenen. Franz Jonas, moest het spreekgestoelte verlaten, nadat hij gezegd had,dat indien aan de'Zuid- Tirolers autonomie verleend zou worden, zij er de voorkeur aan zouden geven Italiaanse staatsbur gers te blijven. De menigte droeg spandoeken mee, waarop een her ziening van de grenzen geëist werd. AALBORG Het Nederland se motorschip „Zwerver" van 196 ton is zaterdag in de Liimfjord lek- gestoten. Het zal in Aalborg - wor- den hersteld. houden. Ea dit'.va3t.te meer op wan neer men zijn gedrag op dat punt vergelijkt met zijn houding tegen- over de/adicale ministers. Het. op treden dezer ministers beheerste de zitting van zaterdag. Bourges Manoury waarschuwde ernstig tegen do. eritiek die op de re gering werd uitgeoefend. Hij deelde mee dat de radicale ministers soli dair zijn met Guy Mollet. Hetzelfde standpunt werd met meer argumen ten en veel meer talent ook verde- digd door Bïllières, de minister die zó juist de belangrijke onderwijsher vorming heeft uitgewerkt. Het antwoord, van Mendès-France was belangwekkend vanwege de be- •dwongen spanning waarvan het ge tuigde. Het heeft weinig zin, zei hij, aLLe mogelijke statuten uit te wer ken. Het i» zelfs gevaarlijk want wat gepubliceerd wordt, is meteen al weggegeven zonder contra-pres- tatie. (By deze opmerking applau disseerden de ministers demonstra tief)/ Het vertrouwensklimaat moét worden geschapen. Zei Mendèsr France,door middel van spectacu laire maatregelen. Daarna nam hij de amendementen onder handen, die Bourges Manom-y. had voorgesteld. Mendès nam ze over! Het gaf de ministers de ietwat op pervlakkige voldoening dat. directe blaam voor het afgelopen beleid van 'de regering is weggelaten,.Dit>,neemt niet weg dat de motie, zoals ze tiu luidt, alleen al door het-program dat zij ontwikkelt, lijnrecht tegen over de politiek van Lacoste c.s. staat. Maarten slotte 'is dat ook het Zondag werd éen door de ver eniging PAC te Amsterdam, georganiseerde traditierii met' historische auto's gehouden van Utrecht naar Zanduoort. Een'van de wagens liet bij de start 'dè honderden, toeschou wers achter in een enorme tuolfc.- NICOSIA Drie Griekse Cypri oten zijn zaterdagavond bU aansla gen óp Cyprus gedood. Gemaskerde mannen schoten In een winkel in een dorp een taxichauffeur dood en gingen daarop naar eenkappers zaak, waar zij éen; timmerman doodden. In een ander dorp werd een man op straat neergeschoten. TweeBritse soldaten rijn zater dagavond gewond, doordat dé auto's waarin zij zaten onverhoeds werden beschoten. Zondag zijn" in het berg achtige .gebied in:- Noord-Cyprus verscheidene vooraanstaande perso nen aangehouden. NEW YORK. De: Amerikaanse politie heeft de negerbaby die enke le dagen geleden werd gestolen, ge vonden. De vrouw, die er van ver dacht .wordt het; kind te. hébben meegenomen, is gearresteerd, Dó baby, Joanne. Wells,;.werd, on gedeerd in éen huis in Brooklyn, bewoond doorde- -35-jarige Mary. Jackson en haar man, gevonden. Een man heeft de politie ingelicht. (Van een onzer verslaggevers) ZANDVOQRT; Wie er nu gisteren de rally van de Pio nier- Automobielen Club ge wonnen heeft, zou ik echt niet kunnen 'zeggen. Het deed er ook niet zo veel toe. Hoofd zaak was voor al deze bezit ters Van oude en zéér. oude automobielen, dat.zij er in slaagden .geheel' op eigen kracht van Utrecht naar Zand voort te. komen, langs de geko zen, .aantrekkelijke route, een afstand van 73 km. Dc deelnemers - waren in .drie groepen verdeeld eri moésten (nu ja, moesten) een gemiddelde halen van vijftien, twintig én 25 km per uur. Dif laatste was voor sommige auto's een hele opgave. Ook voor ons We zaten-gevieren 3n de Peu geot van de Amsterdamse garage houder H, Brouwer. Deze Peugeot is als een'vrouw van.; ongeveer de zelfde leeftijd. Het' staat vast, dat zij tussen. ,1895.. en 1904 moet zijn. geboren maar niemand weet precies wanneer. Nadat wij 73 km in. perfecte orde hadden afgelegd in drie uur en 51 minuten' (met een gemiddelde dus van" ongeveer achttien km), weiger de het oude vehikel dienst. Dat was om kwart over drie, juist na aan komst op het circuit in Zandvoort. De „klassementsproeven" waren toen net begonnen. Gm vijf minuten over vijf begon de ene cilinder ..van de auto te puffen en we konden net als laatste dè baan op rijden. Op datzelfde moment haalde een die naar van circuit-directeur Hugen- holtz het laatste paaltje weg waar wfl ony heen "hadden moeten rijden. De kans was verkeken. Het onwaar schijnlijk talrijke publiek gaf ons een troostrijk applausje. Bijna de hele dag hebben wij gis teren, als koningen wuivend naar het publiek, met eén gangetje van omstreeks twintig km door ons land getuft. De een-cilinder anderhalf liter watergekoelde Peugeot van om streeks de eeuwwisseling bleek zich zonder énige moeite een grote1 po pulariteit te kunnen verwerven. Het gejuich en geivnif begon 's morgens vroeg al, toen wij in de dichte mist naar Utrecht reden. Het zette zich voort tijdens de start uit Utrecht, die op het Lucas Bolwerk door dui zenden werd by gewoond en het bleef verder de hele weg tot aan de boordevolle tribune -; van het Zandvoorisé circuit.. Wij,dachten dat we daar als Iaatsten binnenkwamen en een uur lang werd die illusie in léven gehouden, vooral omdat pessi mistische berichten doorkwamen over de vorderingen van" de Loos- drechtse heer' Daams, bestuurder van het alleroudste* lid van de P.A.C, -■ De heer -Daams leidde ech ter tegen half vijf zijn - Dion Bou- ton uit, het jaar onzes heren 1898 triomfantelijkhét, circuit op en stortte zich bijna onmiddellijk in de klassementsproef. Hij bleek een ge routineerd draaier om paaltjes, dra ger van glazen water en eieren (op lepels) en kon zijn bejaard vehikel zelfs nog,vlot achteruit rijden. Misschien heeft u de-stoet van dertig Nederlandse en zeven Belgi sche antieke automobielen gisteren op - de weg gezien. Waarschijnlijk heeft u dan wat gelachenom al deze enthousiastelingen in wat over het algemeen op rijdend oud Ijzer Teek. Vergist u rich daar echter, niet in. Deze auto's vertegenwoordigen" eeri waarde, die per stuk variëert van twee tot ver over de tien duizend gulden.. Vraagt u de heer Poel uit, Westzaan eens naar de waarde van zijn Spijker 1926. Liefhebbers zou den enorme bedragen bieden voor dit stuk vroeg-Hollandse techniek met een gewichtvan twéé én eén half duizend kilo.'- Deze eerste, rally van dé nog zeer jonge Pioniers Automobielen'"Club is een groot succes geworden. Wij hadden bovendien de indruk dat het publiek het geheelnet, zo leuk vond als wij. De Wegenwacht en dé politie'verleenden grinnikend hun onmisbare medewerking.' Het nut van de Wegenwacht bij een dergelijk evenement is"duidelijk;'De' waarde, echter van de politie,-'diev: het andere f verkeer tegenhield als wij met onze. vaak zeer "matig-rem- mende auto's aan kwamen róllen was niet minder belangrijk, - En P.A.C.-secretarïs Visser, :Grïane- straat 14 Amsterdam-West hoopt de tocht ieder jaar en met een steëdsf groter aantal deelnemers te. kunnen organiseren. HERRIOT ....zijn, zetel blijft leeg.... geval met de motie die op het socia listisch congres te Rijssel is aangeno men. Wat dat betreft staan Bourges Manourij cz: er niet, anders voor dan de socialistische ministers Def-." ferre en Gazier; - Dat de afscheiding van Maurice" misschien stemmenverlies gaat'iópr leveren het is. een kwestie, dié eerst bij verkiezingen aan de -orde komt en het. is op zichzelf trouwens nog geen vonnis over. de. politiek- van Mendès. Een concentratie van-pro letarisch tot links-burgerlyk, als in dè Nederlandse PvdA heeft plaats gevondèn (en die tenslotte niet gele-"' den heeft onder het uittreden van Oud) is in Frankrijk.nog lang niet mogelijk, In afwachting daarvan is de coalitie, die. in het Republikeinsé Front tussen radicalen en .socialisten is gevormd, de beste basis voor een vooruitstrevende politiek. LONDEN Premier Tsjóè En-' lal van communistisch China heeft'; bij de Britse zaakgelastigde in Pe-; king geprotesteerd .tegen de Britse houding in Hongkong by de relletjes: van de laatste dagen. Tsjoe gaf uiting aan zijn gróte: verontwaardiging en diepe bezorgd heid over de vele doden en gewon-' den onder, de Chinese inwoners. Meer dan 'drieduizend personen, die ervan worden, verdacht deelte hebben genomen aan de gevechten rijn "gearresteerd. Het aantal „doden is gestegen tot 47." SOUTHAMPTON Twee mili- taira treinen zijn tijdens een dichte mist op het traject tussen Liss eri Bordin in ZuidrEngeland met el kaar Inbotsing gekomen. Zes sol daten kwamen om het leven ter- wijler tien werden gewond. De. treinen waren béide op enkel spoor geraakt en reden toen op elkaar in. DEN HAAG Op het Nederland se Ereveld. dat op het Kommunal- Friedhof in Salzburg wordt aange legd. zuLic-n ongeveer 55 graven van Nederlanders, die tijdens de oorlog in Oostenrijk zijn omgekomen, wor den bijeengebracht. Vijf graven zijn van Nederlanders, die in het kamp Mauthausen zijn omgekomen. Hun stoffelijke resten waren de enige, die konden worden geïdentificeerd. Het ereveld is ontworpen door da Oostenrijkse professor Ernst Kubie- na. Evenals op erevelden in Duits land zal te Salzburg een herden kingsmonument, voorstellende een vallende strijder worden opgericht. In het voetstuk ervan wordt een nis aangebracht waarin een herden kingsboek wordt, geplaatst met de namen van alle Nederlanders, die in het kamp Mauthausen zijn ge storven. 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 2