1 1 Tweederde der rijders staakten de strijd Sunderland kan zegereeks van Manchester-United niet stuiten Midden-Nederland niet eens met aanwijzing van zwemsters voor O.S. Coppi viert come- SPROETJE SPARKS V-* door FRANK GODWIN Pijlenrit met strafpuntenregeii an Dun-Quant werden landskampioen Künen snelste in cross te Breda VOETBAL IN ÊIIIl EN LAN Mi Felle strijd om leiding in 2e Divisie Bespreking met bondsbestuur en NOC verlangd Vrijheidsbokaal voor HZ en PC In Frankrijk InWest-Duitsland Taimanow leidt in r; Aljechin-herden- kingstoernooi Elfde Battle of Arnhem"rit Rolschaatstif.els voor Duitsland Wim van Est wint te Boom (België) DOS wint scherm- toernooiin A'dam Churchill's paard naar Amerika? Nieuw wereldrecord kogelstoten door Galina Zybina naar Melbourne Record 4x100 m door Duitsers verbeterd -- - Eerste in grote prijs van Lugano Nieuwe stijl speerwerpen gevaarlijk Maandag 15 oktober 1956 (Van onze sportredactie) WAGENINGEN. Inderdaad beeft de moeilijke Pijlenrit, die van vrydag op zaterdag werd verreden, een ongewone uitsla? opgeleverd, want geen van de equipes, die voor 't pat. kampioenschap betrouwbaarheid meereden, zag kans om de le plaats te bezetten en sommigen bezetten op de ranglijst een plaats; waar men ze anders hooit vindt, pe Zwolse ploeg Te 'Slepe- Quirns werd winnaar met 177,5 strafpnnten, een aantal, dat er op wees, dat in deze Pijlenrit een ware strafpuntenregen was neergedaald. Dat kou ook niet anders, want de wedstrijd was ongewoon moeilijk. Vooral het tweede gedeelte, dat de deelnemers door de Betuwe en de omgeving van Arnhem voerde. Zelfs-alle cracks verkeerden in tijdnood en moesten een stuk van de route afsnijden met het gevolg, dat controles niet werden aangedaan. Hoewel dc equipe Van DunQuant als derde eindigde, wisten zij hun positie in de kampioensstrijd te bandhaven.-Zij kwamen tot een totaal van .74 punten uit drie van de vier titelwedstryden en werden der halve landskampioen. Eerstgenoemde als bestuurder, dé tweede als kaart lezer. Vader cn zoon Jetten kwamen met 70 punten op de tweede plaats. Heidendahl en Van den Hoorn hadden deze bezet tot vóór deze Pijlenrit, maar ze brachten er dit keer weinig van terecht, belandden in de achter hoede van het klassement en verspeelden daardoor hun positie. Hoe zwaar de wedstrijd ook was. voor de organisatoren werd deze een succes. Duidelijk bleek, dat aan de voorbereiding veel zorg was be steed. Natuurlijk kunnen nog ver beteringen worden aangebracht, maar de impasse, waarin men was geraakt doordat de brug bij Westervoort werd uitgeschakeld zonder dat men van overheidswege waarschuwde, zal wel de oorzaak zijn, dal sommige deelne. mers meenden een opmerking te moeten maken. Royaal en loyaal werd aan gerechtvaardigde grieven tegemoet gekomen. Zo bijvoorbeeld het laten vervallen van een controle bij Valburg, die niet op de juiste plaats had gestaan. Allen waren echter vol lol over deze Pijlenrit. Bewondering moet men ook heb ben voor al die medewerkers, die gedurende ruim drie uur één van de 55 routecontroles bezetten en die bewondering is des te groter, ais men wist up welke onmogelijke plaatsen die controles zich soms bevonden. Midden in de bossen achter Schaars, bergen, zowel als langs de landweg getjes in de rimboe. Meer dan een half etmaal moest er gereden cn gezocht worden voordat de A-klas- sers er de 486 km hadden opzitten ende B-klassers 418 km hadden „ver werkt". In grote lijnen was het tra ject voor beide categorieën hetzelf de. doch zo nu cn dan kregen dc A- klasscrs een lus extra die dan tege lijkertijd de nodige voetangels en klommen bevatte. Zeer interessante punten kwamen in de route voor. 's Nachts in de omgeving van Huis- sen en zaterdagmorgen bij Barne- veld en in de omstreken van Voort- huizen. Het waren niet altijd kronkelige dijken, bijna onvindbare boswegge- tjes. smalle straatjes in de dorpen, die het nodig maakten voortdurend volkomen geconcentreerd te zijn. maar ook het niet tegen komen van een controle kan twijfel verwekken of men „wel goed zit''. Een psycholo gische factor in de wedstrijd vormde ditmaal het rijden van 30 km lange afstand zonder dat bleek of er goed werd gereden. Zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen moesten hier de equipes steunen Hoe gemakke lijk het ook mis kan gaan, ondervon den heel wat ploegen in de omge ving- van Oosterbeek. Daar moest volgens de kaart een weggetje lig gen. dat in de route zat. Maar daags tevoren hadden militairen met tanks geoefend en hadden parallel aan het weggetje, op slechts enkele meters er vandaan, een weiland stuk gere den. En deze geïmprqviseerde weg namen verscheidene ploegen. Ze kwamen ten slotte in de modder te recht. Heidendahl en Van den Hoorn raakten met hun wagen vast en had den uren nodig voor ze weer verder konden riiden. Minder ernstig en wel grappig was wat drie andere equipes ervoeren. Te Siepe vroeg aan de Jettens of hy achter hen mocht rijden, omdat zijn kilometer teller was stuk gegaan, doch na 15 km ging ook dit instrument van Jet ten stuk. Gelukkig zagen beide equi- kampioenschap een hele reeks mo gelijkheden bestond om de. titel te veroveren. Maar één kwam er uit, namelijk 'dat-Van Dun en Quant het kampioen in de wacht sleepten. De resulaten waren: A-klasse: .1. H„ J. te Siepe—W. Qui- rijns. Zwolle 177-5 strp.: 2. J. Nieuv/en- huyzen—C. Verlaan. Den Haag 229,5 strp.; 3. M van Dien, Delft—J. Th. Quant. Amsterdam 24B strp.: 4. D. J. Reymes—F_ Pronk, Arnhem 252,5 strp,; 5. F. Vroom. GlimmenT, Louwerse,. Winschoten 253,5 strp-: 6.. J. de Vries, Kuijpe—J. de Vries, Tolbert 253 strp.; 8. W. NiemöIIerJ. Overtoom. Amster dam 288,5. strp.; 9. P. Seegers. Den Haag A. Leenheer. Utrecht 303 strp.: 10 P. Jetten—A. Jetten, Boxmeer 308,5 strp. B-klasse: l. A. Verkuyten.Helmond— J. A. Tolmeyer, Rotterdam 205 strp.; 2. W,Mulders—G. Gelderblom, .Breda 233 strp-; 3. J. C. Wortman. Veendam— E. G. Kloosterman; Wildervank 272 strp.; 4. K. C. Prins—J Oude Woibers, Hen gelo 288 strp.; 5. B. Geerdink—C. H. de Bie, Apeldoorn 333 strp-; 6. A. D. van der WaerdH- F- toe Laer. Deventer 340.5 strp.; 7. F. de Jong—R. Wiedouw, Rotterdam. 344,5 .strp,;. 8.. M. van Zyll— :M. K Poppinck, Arnhem 344,5 strp.; 9. p, BestebreurtjeB. 3. Leenheer, Ba- rendrecht 353 strp.; jo. H. Smits, Delden —J. H. Witzandi Almelo 357. strp. Mlxedprijs: 1. mevr. M.J. Laming— Th. ,W. van Eeekelen. Zeist 883,5 strp. Teamprijs; 1, RAC—Oost' A. .2. RAC— West 3. RAC—Noord.4. RAC—West B, 5. RAC—-Oost B. De -'deelnemers aan .de' Pijlenrit van de RAC-Oost bestuderen tus sen de bedrijven door de route- .kaart. V.l.n.r. de heer Leenheer, uit Utrecht (met sigaret), de heer Pronk uit Arnhem (midden), de heer Jansen Venneboer uit Doe- tïnchem (met bril) en de heer Blom, routecommissaris (rechts). BREDA De Bredase atleet Frans Künen heeft de vfjfdc natio nale cross, georganiseerd door z0n vereniging „Sprint", met ruim ver schil gewonnen. Hfj noteerde over het 6600 meter lange en zware par cours 20 min. 17.- sec. Zijn voornaamste rivaal de Hage naar Jonkers: van V. en Li finishte als tweede. Er namen 200 atleten aan deze cross in het Mastbos deel, - Dé uitslag luidt: li Künen. (Sprint, Breda) 20.17;-; 2, Jonkers (V.. en L„ Den Haag). 20.36.-; 3,:. Velthuyzen (Orion, Oirschot) 21.03.-; 4. - Van Z eeland AAC. Amsterdam) 22.09.- 5. Litz (Parthenon, Dordrecht) 22.32.-; 6. Damman (V. en L., Den Haag) 22.54.-. Herhsrt Klein'.-:(Duif*iand)' heaft' tij dens. de Olympische selectiewedstrijden en. Tsjechoslowakiier in Munchen ge houden, de 200 meter, schoolslagge zwommen ln de goede tyd'van 2 mla. 36 sec.- pes het Haagse duo Nieuwenhuyzen- Verlaar. voor zich en kropen er ach ter. Later bedankten ze de Hage naars voor hun hulp. doch hun ver bazing steeg toen ze velrnamen. dat de kilometerteller van de Hagenaar al viak na de start was gesneuveld. Echte rekenaars hadden voor het vertrek uit Wageningen uitgerekend, dat er voor de kanshebbers op het LONDEN. Sunderland heeft, hoewel het op eigen terrein speelde, de overwinntngenreek* de league-kampioen Manchester United niet kunnen onderbreken. In weerwil van een verwoed offensief van de thuisclub iri de eerste minuten van de wedstrijd bleef Manchester voor de 26e maal in successie^ongeslagen. Met 22 punten uit 12 wedstrijden slechts twee 11133comP«titre verloor de club een punt door een gelijk «pel voert Manchester United de ranglijst van de eerste divisie aan. Ook'de, naaste concurrent, Totten ham Hotspur, die uit 12 wedstrijden 19 punten vergaarde, deed hét deze zaterdag uitstekend. Het versloeg Cardiff City-met 5—0- De'„Spurs" hadden trouwens 'helemaal een goe de dag, .want het aantal toeschou wers, dat het treffen bijwoonde, 52.429, betekende een recórd voor 'deze zaterdag,. v. f- In dë tweede divisie is de strijd om de leiding, buitengewoon fel. Stoke City en Leicester City delen de eerste en de tweede plaats. Beide club3' hebben 19 punten, zij won nen beide, "doch niet 'dan met veel moeite. Zowel Torquay United als Scuth: ampton hebben in de derde divisie zuid' 21 punten. Torquay klopte Norwich City met' 12 en South ampton versloeg Brighton met 1—0.' Deze ploegen voeren deranglijst aan. UTRECHT. Na afloop van de door de kring Midden van Neder land 7van de K.N.Z.B. gehouden bui tengewone vergadering zijn vrijwel alle verenigingen, die de bijeenkomst bezochten, bij elkaar gebleven ter bespreking van de methode, welke door de sportcoratnissie cn het bonds bestuur wordt gevolgd bij de aan wijzing van de zwemsters, in het bij zonder het geval waarbij Greetje Kraan van De Robben is betrokken. Op deze bijeenkomst, waar de heer Van Duist van Zwemlust de leiding had op verzoek van de aanwezigen, is een uitvoerige uiteenzetting ge geven omtrent de gang van zaken tot nu toe gevolgd bij de aanwijzing van de zwemsters voor Melbourne. Men wond het voorts onjuist, dat de twee dames, die als leidsters mee gaan en waarvan het vrijwel vast staat, dat beiden over enkele maan den uit de sportcommissie en het bondsbestuur zullen verdwijnen, daarvoor zijn aangewezen door het bondsbestuur. Ter vergadering werd aangetoond, dat reeds vorig jaar het meegaan van deze beide dames vast stond. In verband met het feit, dat dins dag voor de plaats waarvoor Greetje Kraan #»en ernstige kandidate ir. door' drie meisjes zal worden ge zwommen, heeft een vertegenwoor diging; van de verenigingen zich te legrafisch gewend tot het K.N.Z.B.- bestuur en daarvan afschrift gezon den aan het N.O.C., teneinde van avond een bespreking te verkrijgen roet het bondsbestuur over deze kwestie. Mert staat bovendien op het standpunt, dat een geheel neutrale jury. dus samengesteld ui* officials buiten Rotterdam en Midden van Nederland en .niet de ..sportcommis sie de tijden zal moetea opnemen. De. betrokken verenigingen menen geen vertrouwen te kunnen hebben in een tijdopname alleen door de sportcommissie.- Op de vergadering werd nog een overzicht, gegeven van de. prestaties door Greetje Kraan in het afgelopen zomerseizoen bereikt, waaruit blijkt dat zij slechts eenmaal Is gebleven beneden de prestaties door anderen verricht. Het is momenteel nog niet bekend hoe de houding vannet K.N.Z.B.- bestuur tegenover, de eisen van de verenigingen uit de kring Midden van Nederland zal zijn, wel staat vast, dat er ten aanzien van de uitzending van de zwemploeg en de samenstelling, daarvan, inbegrepen de leiding, moeilijkheden zijn. die straks na de Olympische spelen mo gelijk een bittere nasmaak zullen krijgen. j - HAARLEM, In het Sportüond- senbad te Haarlem zijn zondagavond de jaarlijkse waterpolowedstrijden cm de Vrijheidsbokaal gehouden. HZ en PC legde voor de zesde maal in successie beslag op het kleinood. De uitslagen* luidden; eerste ronde: HZ. en PCHFC 6—2, DZV—HVGB 5—2; verliezersronde; HVGBHPC 6—2; winnaarsronde: HZ en PC— DZV 3—1. in. het bjjprógramrna var» zwem wedstrijden won Herman Willemse (Robben) de.ioo meter vrije slag in 59.2 sec. voor Charles Bitton (DJK) die 62.2 sec. liet afdrukken. Humeiiblijft Europees kampioen middengewicht MILAAN De'Fransman Charles Humez heeftzaterdagavondzijn titel; van. Europees kampioen mid-; dengewXcht met succesverdedigd tegen de Italiaan FrancoFestücci. De Fransman won door" een. tech nisch k.o. ia-de 12e ronde- 32 8 1 3 17 .Hartlepools United vergrootte; zijn voorsprong .in de .derde divisie noord tot drie punten. Met 25 punten uit 15 ontmoetingen heeft Hartlepóóls dë leiding. De uitslagen-luiden: Eerste divisie: Aston Villa—Newcastle United 3—1, Blackpool—Preston North End -■ 4—0. Bolton Wanderers—West Bromwlch Albion 1—1, Charlton Athletic Arsenal 1—3, EvertonChelsea 03, Leeds United—Birmingham City 1I. Luton Town—Sheffield Wednesday 2—0," Manchester City—Burnley 91. Sun derland—Manchester United 1—3, Tot tenham Hotspur—Cardiff City 5—0, Wol verhampton Wanderers—Portsmouth 6—0. Tweede Divisie:'Bamsley—Bristol Ro vers 02. Blackburn Rovers—-Leyton Orient 3—3, Bristol City—Liverpool 2l, rulham—Grimsby Town 3—1, Lincoln City—Stoke City 0—1, Nottingham Fo rest—Bury 5-rl. Port Vale—Leicester City, 23, Rotherbam United—Middles- borough 2—3. Sheffield United—Notts County 5l, Swansea TownDoncaster Ravers 4-2, West Ham United—Hud- dersfletd Town 02. Derde Divisie Zuid: Coventry City- Mil Iwall 3—2. Chrystal'Palace—Swindon Town 0—Q, Exeter City—Gillingham 4—0, Newport County—Ipswich Town j—2- Northampton Town—Aldershot 4—2. Norwich City—Torquay United 1—2. Plymouth Argyle—Shrewsbury. T01fn- It-1» Queens F ark RangersWst- ford 3—1. Reading—Walsall 3—0, South ampton—Brighton and Hove 1—0. Derde Divisie Noord: Barrow-Lyork £ftr k~2- Bradford—Accrington Staley 2—0, Crewe Alexandra—Hartlepools Uni. ted 1—2, Darlington—TTanmere -Rovers •J—L perby County—Bradford City 0—2. Gateshead—Carlisle United 42; Hali- Town—Southport3—1. Hull City— Oldham Athletic 2—1, Rochdale—Ches- terfield l-H), Scunthorpe United—Ches- 3—0, Workington—Mansfield Town 3—3, Wrexham—Stockport County 2—3. EERSTE DIVISIE United 12 10 '2 C» 22 Tottenham Blackpool Burnley M 11 Leeds United 13 73 3 it tweede DIVISIE Stoke City 14 8 3 3 19 Leicester 14 3 .1 3 19 Nottingham Forest 13 g 3 2 19 Bristol Hovers 13 8 1 4 17 Sheffield United 13 J 2 3 35 Huddersfield 13 7 2 4 De uitslagen, van. de wedstrijden, ge- soeeld voor de Franse competitie, lui. den: •E„er^e Divisie: St. Etienne—Angers 3—0, Toulouse—Reims 4—0. Nice—Lyon 1—0, ValenciennesRC Paris 3—0. Se dan— Strassbourg 3—Sochaux—Mona co I—Marseille—Metz '3—3, Nancy— Nimes I0, Rennes—Lens 1—4. St. Etienne heeft na 8 wedstriiden a] 5 punten voorsprong op zijn naaste con. currenten. De ploeg voert de ranglijst aan. met 15 punten. Lyon, RC Paris en Reims verloren allen en delen nu. de tweede tot en met de vierde plaats roet 10 punten, Rennes staat onderaan met 3 punten. Tweede Divisie: Lille—Grenoble I- Beziers—Nantes 3—2, CA Paris—Ales 0—0. Troyes—Red Star 1—2. Bordeaux— Roubatx 3—0, Stade Francais—Perpig- nan 11.-ToulonBesancon 21. Mont- pellier—Rouen 1—0, Le Havre—Aix 1—1, Sete—Cannes 2—0; Beziers staat op de eerste plaats met 14 punten Grenoble is tweede met 13 punten. Aix. Cannes; CA Paris en Rou- balx sluiten de rü met 4 punten. De uitslagen van de wedstrijden, ge speeld voor de West-Duitse competitie, luiden: - VFL BochumPretissën (Munster) 3—4; Rnrussia (M. Gladbach) FC Köln O3; Westfalïa (Hermes)— Alemannia ((Aken) 1—1; Meidericher SV—Schwarz- weiss (Essen)7—1; Rotweiss (Essen)— Dulsburger SV' l—I; -SV Wuppertal— Schalke '04 1—0;-Borussla (Dortmund) Fortuna (Dusseldorp) 5—0. Hoewel nummer één. Duisburger SV, .een punt .verspeelde.' verstevigde het zijn positie, want Fortun* (Dusseldorp>: dat tweede staat' verloor.. .Duisburger SV heeft 16 punten uit 9 wedstrijden; Fortune; 12 punten uit 8 ontmoetingen. Boruasia (MunchenL^jiadbach) - verloor voor de 8e maal In successie en staat nu:met 0 :punteii:Uit 8 wedstrijden on deraan. MOSKOU. Te Moskou zyn de partyen van de vierde ronde van het Aijechïn herdenkingstoernool gespeeld. De resultaten waren: Unzicker—Taimanow SmysiowKeres Pachman—Botwinnik Bronstein—Gllgoric Najdorf— Sliwa Szabo—Golombek Giocaltea—Uhlro an Padevsky—Stahlberg De partij Stahlberg—Bronstein uit de derde ronde eindigde zonder verder te spelen in remise. Na de vierde ronde luidt de stand: 1 Taimanow iRusl.) 3i/. pnt; 2 Bot winnik (Rush), 3 pnt,; 3 t/m 8 Naj dorf (Arg.). Bronstein (Rusl.), Pach man (Tsj. SL), Szabo (Hóng.), Smys iow (Rusl.) en Stahlbcrg (Zweden); 9 t/m 12 GIjgoric (Zd. SI.), Keres (Rusl., Padevsky (Belg.), Uhiman (O. Did.), allen 2 pnt.; 13 Unzicker (W. Did.) 1 in 'Pnt.; 14 Golombek (G.B.) 1 pnt; 15/16 Sliwa (Polen) en Giocoltea (Roem.) beiden 0 pnt. De partyen van de vijfde ronde zullen dinsdag 16 oktober worden gespeeld. (Van onze sportredactie) ARNHEM. De „Battie of Arnhem" heeft zich In de loop van de jaren .als een pittige wedstrijd doen kennen. Voorheen was het een zware be- tromvbaarheidsrït, doch de laatste jaren heeft deze meer het karakter van een terrcinwedstryd gekregen. Althans het lykt erop, want ook Irlalgedeel- ien w erden ingelast. Daardoor treft'men onder deelnemers zowel terrein- als trialrijders aan. Voor de elfde keer: werd die Battle of Arnhem zatwdag verreden. De belangstelling ervoor was zeer groot en bijna zeventig deel nemers, verdeeld over zes klassen, vertrokken, om drie ronden van 48 meter af te leggen. De route liep over de Zeven heuvelen by Kozendaai, door de bossen bij de Imbosch en langs de Apeldoornse weg. Rr kwam geen openbare weg In voor,-zodat van enig verkeer geen hinder wero_ onder vonden. De rüders hadden het hard teverantwoorden ^wellicht de, motoren eveneens. "Het duurde althans met lang of de eerste uitvallers konden genoteerd worden. Die enkelen werden gevolgd door velen en toen de strijd achter de rug was, bleek twee derden van het aantal deelnemers, dat 68 bedroeg, uitgevallen. In sommige klassen was maar een man, die uitreed. Een ware veldslag werd er geleverd, die, mede dank zy het mooie weer, door duizenden langs, het,par.cours, maar,.vooral op.de interessante punten en bij de' non stops, werd gevolgd. v. r. In de route waren zes „non stops" góed gereden, dat ze met een behoor- ingelast. Het waren kleine,"" maar lijk aantal winstpuntcn emdigden. Bij i/ï-% Vr—'H -1-4) 1—0 0—1 Vs-V* BARCELONA Duitsland heeft zaterdagavond beslag y?©fen te leg gen op alle vier de wereldkampioen schappen rolschaatsen. De wereldtitel dansen bleef in handen van het Duitse' paar Sigrid Knake-Günther Koch, die 175.1 punt kregen voor een, schitterende pres tatie, welke in het Sportpaleis van Barcelona door 9.000 -toeschouwers gadeslagen werd. Het Nederlandse paar Elizabeth Fiolet-Eddy de Vos legde met 144 punten beslag op de zesde plaats;, BOOM. "Wüh van Est heeft gis teren te Boom (België) een wed strijd over een afstand van 160 kilometer gewonnen in «en tijd van 4 uur en 10 minuten. De Beigen Desiré Keteleer en An- dré de Cock werden tweede en derde, AMSTEKDAM. De schermwed- strijden voor equipes om het „Roelof Burgerschild", welke te Amsterdam zfjn gehouden, zijn voor de tweede maal in successie gewonnen door DOS (Amsterdam). De DOS-ploeg bestond uit de florettist J. van de Vuurst, de degenschermer Glaa en de sabreur Engelberis. Op degen werd de. beste prestatie geleverd door Van Kregten van de KOS (Den Haag), terwijl 'Van de Vuurst op floret en Engelberts op sabel uitblonken.. Opmerkelijk in.dcze wèdstrijd was voorts het goede schermen' van de florettisten Manöl en Mpntfoort jr. De eindstand van het toernooi, waaraan door 18 ploegen werd deel genomen, luidt: I DOS (A'dam) 43 gewonnen partijen, 2 KOS (Den Haag) 42 gewonnen partijen, 3 Te Werve (Rijswijk) 40 gewonnen par tijen. 4 Zaal Abrahams (Den Haag) 34j gewonnen' partijen;. 5 Aminco (A'dam) 34 gewonnen partijen, 6 Zaal van der Berg (A'dam) 31 ge wonnen partijen. -Bij de nummers 4 en 5 gaf het aantal ontvangen touché's de door slag. i uiterst moeilijke gedeelten van het I parcours, waar, de, deelnemers niet mochten stoppen ofmet vde. voeten de grond raken. Een vrij diépe 'water plas, een modderige sloot, een steile- helling met veel mul zand, een boch tige afdaling, eveneens met'los zand, enz. dat waren "de noristops. "die door de woorden „begin" en „einde".wer-, den aangeduid 'enwaar controleurs noteerden of er en' zo1 ja hoeveel fou ten er werden gemaakt, ;Ook bevond zich in de route een zeven, km lange zandweg voor de heuvels; die zo snel mogelijk moest worden- gereden. Wie daar kans zag om boven zijn voorge schreven gemiddelde snelheid te rij den, kon winstpunten ^veroveren en deze werden dan gebruikt.om opge lopen strafpunten weg te werken.- Het parcours was aangegeven door ruim 400 pylen van verschillende kleur. Niet alleen de punt van'die pijlen gaf de richting aan, doch ook de'kleur deed dat en zodoende kon den de rijders al op vrij grote afstand zien waar ze heen moesten;. Het tra ject was een aaneenschakeling van moeilijkheden: Het waren, zand, slin gerpaden. steile'klims en afdalingen, diepe karresporen en glibberige bul ten, die een grote rijvaardigheid ver eisten. De motorrijders, die geregeld aan trials deelnemen, konden gemak kelijker de obstakels verwerken en dus ook met minder moeite hun ge middelde halen. Niet alleen van.de .kleintjes" sneuvelden er verschei den, maar ook van de „grote man nen" werden er heel wat tot opgeven gedwongen. Gerrit. Brouwer, Rob en Frits Selling, -alsmede Joep,. Jansen kwamen even goed aan de kant te staan. De zware maar interessante wedstrijd werd. door sommigen \zo BALTIMORE Onmiddellijk nadat in Amerika bekend was ge worden, dat „Le Pretendant", het paard van Sir Winston Churchill, zaterdagmiddag in Kempton Park de Cumberland Lodge Stakes ge wonnen v had, en daarbij „High Veldt" van Koningin Elizabeth had verslagen, werd een telegrafische uitnodiging aan Churchill gezonden om zijn paard te doen uitkomen in de Washington 100.000 dollar race, die op 12 november wordt gehouden. De organisatoren van deze race hopen, dat Churchill niet alleen zijn paard zal 2enden. maar zelf zal ko men om de strijd te zien. De eige naars van twee andere niet-Amcri- kaanse paarden ..Prince Cortauld" (Austr.) on ..Hindu Wand" (Cana da), hebben de tot hen gerichte uit nodigingen al aanvaard. MOSKOU Galina Zybina, de Russische wereldrecordhoudster op het nummer kogelstoten, heeft ty -dens wedstrijden te Tasjkent het wereldrecord verbeterd met een worp van 16.76 meter.; - Het oude record staat op-haar naam met, 16,29 meter, 5 september 1955 te Leningrad gevestigd. In dat jaar verbeterde zij dit record drie- maal namelijk tot 16.32 meter. 16.45 meter en 16.67 meter; Deze laatste verbetering dateert van -15- novem ber 1955 te Tbilisi, f' v., de senioren waren er vijf die dit re sultaat boekten en van .hen was Clynk met 58,w.p, het'hoogst geklas seerd. Bij' de Juniores, bleken twee rijders te zijn, die ook met winstpun ten aan: de finish kwamen en qpmer- kelükwas het, dat de Arnhemmer Wassink met72 winstpunten de-bés- te,.: prestatie leverde. De: uitslagen^ wjaren:;. Junioren: klasse tot" 150 cc.: 1. G. Burhe, Amsterdam, -39 winstpunten; 2, R. van Uden. Baarn, 5 strafpunten. Klasse 150 tot 250 cc.: l.' J. van Dobben, Zwarnmerdarn, 3 strp; 2. K/ Kassels. Rotterdam 23 strp;.,3. Gi.de Jong,Zwammerdam50: strp: 4. H. VIaanderen; Dordrecht. -78 strp; 5.. W; Verbeek,. Hoogland .(UtrJ, 99. strp; 6. Wi van As, Meteren, 103 strp,; 7. W. "Witvoet, Appelscha, 121 strp. Klasse boven 250 cc: 1. G.-Wassink, Arnhem, 72 w.p. Senioren: klasse tot 150: cc: 1, A. Colijn, Aalsmeer, 16 strp. Klasse 150 tot 250 cc.: 1. Ton Bak ker, Wassenaar, 34 w.p.: 2. Teun de Vos, Haarlemmermeer. 11 iv.p.; 3. H. Steman, Voorburg, 17 strp.; 4. E, Woessink, Harfsen, 24 strp.: 5,-L. de Wit. Leiden, 86 strp.: 6. R. Boom, Am sterdam, 87 strp.: 7. H. Cortie, Am sterdam, 104 strp; 8. J. Huaker, Bad hoevedorp 106 strp. Klasse boven 250 cc; 1. J. Clynk, Helmond, 58 w.p.: 2. Theo Witberg. Monster, 29 w.p.; 3. P. Filmer. Haar lem 28 w.p.: 4. J. v. d. Hoek, Am sterdam, 2 strp. HILVERSUM. Jan Stender, da trainer van De Robben gaal defi nitief naar de Olympische Spelen te Melbourne. In overleg met de voorzitter v*n de K.N.Z.B., de heer Jan de Vrlei, die geen bezwaren bad, heef! men, door middel van een geld inzameling. de Hilversumse trainer in de gelegenheid gesteld om in november naar Melbourne te reizen. Jan Stendèr zei dat hij natuurlijk verheugd was de Olympische zwem wedstrijden te kunnen, bijwonen. En 'wel óm twee redenen. In de eerste plaats zal hij.de meisjes van De Rob ben, die in de Nederlandse ploeg zitten, kunnen helpen en steunen bij de laatste voorbereiding te Mel bourne er» tijdens de wedstrijden zelf.- Verder wil Jan Sterider. zijn ogen goed te kost geven. Want hij wil de Japanners, de Amerikanen en de Australiërs zien zwemmen en met hun leiders, spreken,-Hét is zaak op .dé hoogte té blijven van de vooruit gang en het spreekt .vanzelf, dat daarvoor geen betere gelegenheid be staat, dan Melbourne. De datum van de reis is nog niet vastgesteld; de vliegtuigen naar Mel bourne in. detweede'heift van no vember zijn .druk: bezet, maar mis schien komt er ergens een plaatsje vrij. zodat hij tijdig te Melbourne kan zijn om.'misschien ook nog iets van de atletiekwedstrijden té rziep. Na - dé spélen' keert hij zó "snel mogelijk terug, want erg lang kan hij. zijn club. De Robben., niet-in de steek laten. J)e trainingna'dë Olympische "spelen 'gaat door, er zijn al w.eer nieuwe meisjes'die ,zïch komen melden en in.. 1958 w.or- den de Europese kampioen'schap- pen'gehouden. KEULEN. Een Weriduitse aile- tiekploeg heef! een 17 jaar oud Europees record doen sneuvelen* toen zij de 4x100 meter estafette af legde In precies 40 seconden. De Duitse ploeg knabbelde een tiende seconde af van het vorige re cord, dat in 3939- gemaakt werd door een ander Duits team. Een Italiaanse ploeg evenaarde gisteren het record van 1939. Zondag vonden te Amsterdam, in de gymnastiekzaal van het hoofd bureau van politie, equipe-scherm- wedstrijden plaats om de Roelof Burger-prijsi Een overzicht van de zaal tijdens de wedstrijden. R. M. van Vden uit. Baam neemt een hindernis tijdens de Battle of Amhemrit LUGANO. Op enkeïë kilometers afstand van Agao, waar hy In 1953 zijn laatste grote internationale suc ces heeft behaald door het wereld kampioenschap op de weg te winnen, heeft Fausto Coppi zondag een op zienbarende come-back, gevierd door de zevende Grote Prijs van Lu gano op zyn naam te schrijven. Coppi- heeft om te winnen een uiterst felle strijd moeten leveren tegen Rolf Graf, wiens tijd over de eerste 15 kilometer -22 seconden be ter was dan de zijne,: Na .twee ron den of 30 kilometer was het ver schil nDg 21.8. sec., maar daarna wist Coppi het geleidelijk te reduceren tot 6.4 sec., na de derde ronde. Aan het einde van de vierde ronde leid de hij, en in. een indrukwekkende eindspurt liep hij toen achtereenvol gens Bouvet, Gaul en Plankaert voorbij. Het verschil met Rolf Graf, die tweede werd, bedroeg tenslotte slechts 18 seconden. Coppi -heeft er zijn allerlaatste krachten, voor moe ten aanspreken. MADRID. De .nieuwe stijl, ■welke door de Spaanse speerwer pers gelanceerd wordt, blijkt niet ongevaarlijk te zijn voor, de toe schouwers. Jfa de fraaie resulta ten van zaterdag deed een viertal Spanjaarden-te Madrid -een offi ciële poging om het wereldrecord van Sidlo te verbeteren. Een voor Spanje buitengewoon groot aan tal toeschouwers (8000), was naar deze recordpogingen komen kij ken maar het lukte de atleten zelfs niet de 80 meter grens te halen. De beste worp kwam van Slacedo met 74.82. m. - Het publiek kreeg echter wel de ouertuigïnfl dat dc jiieutue stijl niet zonder gevaar is. Door de draaiende beweging mist de wer per de controle over de baan van de speer, en zo vloog er een vlak voor de voeten uan een fotograaf in de grond, terwijl een andere speer over' de' toeschouwers heen in een veld aan de rand oan het ■stadion terecht fctoam. Erausquin. houdt voldat een afstand van 100 meter binnen de moBeïijkheden lipt uoor een at leet, die.de nieuwe stijl volkomen beheerst. Over het gevaar dat deze stijl oplevert, was de Spaan se recordhouder van meningdat di* zou verminderen naarmate de atleten de techniek beter in hun macht hebben. BELÊDi&EflO VOOR 5TELJEDO&n DcLEDIuT ttt N£En;63M£RI&tPAPIEREM DlT H015 lb DRIÉ bÊ£R zo. VEEL WAAR DAL5 WAT jtBtntttn KOPPIbtDHAAi., Ip-J'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 3