Industrieterrein groeit uit de modder van de Waalhaven lieren onta Actief de leiding Fietsendief eindelijk in BILJART-uitslagen De brugwachters hebben het druk met draaien Visvergunningen voor het Brielse Maas-complex KORFBAL Gebrek aan schutters bij Schiedam 3500 kubieke meter per dag opgespoten Kerkconcert van Oud-kalh. gemeente Utile Dulci 43 jaar HENGELAARS - ATTENTIE! St. Nicolaas-mars van Trekvogels j VEEL -WEDSTRIJDEN UITGESTELD DWS klopt CWP met gemak Au die Murphy als „Destry" Particulier verrichtte recherchewerk Politie kreeg tip dat dader (24) mstig in bioscoop zat jongens plegen serie inbraken Brigadier 25 jaar bij het Schiedamse politiekorps Burgerlijke Stand Verklaring over vragen rond Soestdijk zenstel, dat over, heuveltjes gelegd, honderden meters landinwaarts -voert bijna zover het oog reikt' Daarginds -stroomt het uit de pijp over het land, 'stinkend en zwart, OPONTHOUD Ja„: zo'n bak is gauw genoeg leeg. vertelt de schipper; in 10 a ,15 mi nuten is het- gefikst, Maar. voordat er weer een. volgende bak met mod - Een baggerbak ligt langszij de .persmaehine en' terwijl twee buismonden met- een -brede straal water de modder tot oplossing brengen, begint {deeigenlijke persmaehine haar taak. Schipper Dirk Ritskes houdt -een oogje in het zeil. Dinsdag 16 oktober 1956 VOORHEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek van "Westendorp, Singel 81. Bellen by ongeval; G.G. en G-D., Tuinlaan 80, telefoon 692S0. Politie-alarmnummer: 64606. Gemeentelijke Openbare Leeszaal eu Bibliotheek, Lange Haven: Geopend iedere werkdag (be halve maandag) Van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (be halve woensdags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags ge sloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur; iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8-30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Expositie eigen werk. Didactische tentoonstel ling „Wie was Rembrandt". Ge opend dagelijks van 2 tot5uui BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur „Tweemaal be-, geerd". Monopole 2, 7 en 9 uur: „Destry" VOORSTELLINGEN Irene 8 uur: Cacaofabriek De Zwaan, demonstratie.v •- ■->. Betf er bergen, 8 uur; St. Michael, pa troonsfeest. Tivoll, 8 u.: S.V. en. H.V. Schiedam, contactavond. In het kerkgebouw van de Oud- katholieke gemeente-Dam 28, wordt donderdagavond 18 oktober een kerkconcert gegeven door het paro chiaal koor. Verdere medewerking verlenen mevrouw: R. Wijker-Keller, blokfluit en de heer S. W. J. Scha de: van Westrum, orgel. Het muzieleven herdenkt dit jaar twee van zijn grootste componisten: Mozart "en Schumann. Van déze twee componisten staan dan ook enkele werken ophet programma, n.L de fuga no. .Top b.a.c.h!, opus 60 voor orgel van Robert Schhmann en. van W. ,A. Mozart een menuet, Bourree en Moutqui voor sopraanblokfluit Hef-programma omvat'verder o.a. de 40ste Mis voor tweestemmig koor van. de in het begin van dit jaar overleden; organist >h -componist Alex de Jong; enkele 'delen ,uii de „Petite messe a deux voix" -van Guilio Alary en een sonate in kl. -t;. voor altblokfluit van J. B. L'oeilïet'de Gant. TT De tóegang tot het concert is vrij. Aanvang 8 uur. IERHONDERD-DUIZEND kubieke meter modder ongeveer gaat de v firma Dikkerboom en Sybrandy alt Oudehaske uit de Wllhelmina- haven baggeren, waarvan ongeveer drie vierde wordt gebruikt voor de ophoging van bet nieuwe industieterrein bewesten de Scbie. (Met de rest zal het Batkengat worden eedempt). Het werk Is In voile gang en In twee maanden tijd al flink gevorderd. De baggermolen etaat vrijwel niet stil, scheepsladingen modder worden dagelüks naar boven gehaald. De pittige sleepboten sjorren dc vol geladen bakken af en aan van de Wilhelmina haven door de binnenhavens naar het industrieterrein. Ongeveer 25 bak ken per dag, heen en terug. Dat betekent voor de Schiedammers veel wachten voor afgedraaide bruggen, stoere arbeid voor de brug- en vooral voor de sluiswachters, die hun gelederen versterkt hebben. Maar dat be- bekent ook dat de persmachine aan de Schïe dageljjka zo'n 3500 kubieke meter modder op het industrieterrein spuit, r - ZIENDEROGEN TLT et industrieterrein groeit zfepder- ogen, omhoog. Uitgestrekte gras landen verdwijnen onder een inge dekt medderbed. Een grote hoek van het terrein ligt al gereed; een tweede Etuk is aan het verdwijnen, terwijl een dragline reeds bezig is,met de bedijking- van een derde uitgestrekte vlakte. Hier wordt gewerkt aan de Industriële toekomst van Schiedam. Schipper Dirk Ritskes heeft met de baggermachine ligging gekozeXeven door de bocht in de Schie. Tien jaar al'staat hij op deze persmachine, die hem met zijn. marrnen naar alle de len van Nederland heeft r gevoerd. De woonschepen liggen' een eindje verder in. 'de Schie. Hij is goed te spreken over. 't klusje aan de-Schie. Het-leegzuigen van de bakken ver loopt vlot: Snel is het zware buizen- stel boven de vol geladen bakken gebracht vanuit de cabine èri terwijl «en brede straal water, de .modder tot oplossing brengt, begint de eigen. ...lijke persmachine haar taak,' Het modderwater stijgt in de pijpleiding en. vloeit af door een golvend bul der is, dat <3uurt wel even. De af stand naar deWilhelminahaven is nog vrij lang en... er zün nog de nodige bruggen te overwinnen, zoals de Schiedammers bemerken. Doordat, de bakken bij de persmachine voor een gedeelte weer met water worden fevuld, komen ze dieper te liggen en unnen. ze onder een enkelebrug. doorvaren. Maar een aantal moet be slist worden afgedraaid. En dan. de sluizen, die uiteraard het meeste op onthoud veroorzaken. - Ongeveer 55.000 kubieke meter is er al op het Industrieterrein gespoten. Het gaat goed. Het slib* (zand en klei) uit de monding van de Wilhelminahaven is nog aj schoon, zodat men nog weinig te doen heeft met het schoonmaken van de grondpomp en verstopte leidingen, Dat heeft schipper Ritskes wel an ders meegemaakt. Wat er soms niet aan grote brokken tevoorschijn kan komen! Maar ook hier zullen de mannen .van Dïkker-boom en Sybran dy het nog wel anders meemaken, als er straks-achter in de haven ge baggerd moet worden. "Want reken er maar op, dat daar nog wat vuil op de bodem ligt. Maar de lier staat gereed bij de persmaehine om zich over de grote' stukken te ontfermen en tenslotte, zijn de mannen be kwaam genoeg om het'verstopte bui- zenstel los* te schroeven en te reïni- gen. Het vraagt alleen zovéél meer tijd. - - DE TOEKOMST En-tijd is er zeker nog veel nodig om het. hele uitgezette gebied, aan de Schie onder een. dikke mod derlaag te bedelven.. Dat duurt nog ,wel een paar maanden in" het vol gende jaar, vóór deze Hercules-arbeid beëindigd is. Een. kolossaal werkstuk, dat bewondering afdwingt. Straks ,is het daar één groot modder bed,, zover het oog .reikt. En. dan maar wachten lang. Wachten, tot het water goed is weggezakt en het slib. vaste vorm gaat aannemen. Vanaf de baggerpersmacMne loopt een enorme buizenstel landinwaarts. Over honder den meters wordt daarin de - modder -getransporteerd, 'die dé: grondslag vormt voor het nieuwe industrieterrein, de toekomstvan Schiedam. En dan»V ja dan begint het eigen lijk pas goed. Dan-uioeten de bou wers nog komen om van deze nieu we- aanwinning: op het polderland met recht een Industrieterrein. <e ma ken met fabriekshallen, kantoren en straten. Een-fabrieksterrein, dat on getwijfeld van "de grootste betekenis zal zün voor de verdere toekomst van Schiedam, Op donderdag 8 november hoopt de Schiedamse ^toneel-vereniging „Utile Dulci'.' haar 45-jarig be staan te herdenken met een feest- voorstelling ten bate van „Pro Ju- ventute" en naafloop groot Bal in Musis Sacrum. Mevrouw. Geerkens. Anna van Buurenatraat 17. (telefoon 69627) regelt de kaartenverkoop voor To neeluitvoering en Bal, ^afzonder lijk, of.gecombineerd, -naar keuze) terwijl' ook kaarten'verkrijgbaar zyn bij dé heer-A^de Groot Tuin- laari 02 of kantoor "Lange - Kerk straat 36, alsmede raam het burèau „Pro Juventute", Nieuw straat 12. Prijs voor Tippelaars Van de Wandelclub „De Schie- damsche Tippelaars" hebben de se nioren bij --de"; wandelmars van de ver. Pr. Alexander in Capelle a/d IJssel een 'derde prijs behaald,, zo dat de ploeg met een mooie beker naar huis kwam. De ploeg stond onder leiding van de heer Weller- dieck. Aan de door vele hengelaars als onrechtvaardig aangevoelde regeling, dat de ene hengelaar wèl en de andere niet ln het viswater van bet Brielse Maas-complex mag hengelen zal hopenlUk thans een einde rijn gekomen. Immers, op 18 september JL is opgericht de Vereniging „Be- h eerseenheid Brielse Maas-complex", die deze materie ral gaan regelen. Op 11 november kwam het Ko ninklijk Besluit no. 508 in de Staats courant welke inhield dat het hen gelen. In het Kanaal door Voorne verboden zou zijn. Daarmee werd het laatste viswater van het Brielse. Maas-complex „gesloten". Tevoren was reeds het kanaal door Rozen burg, het Harteïkanaal, de Botlek en de Brielse Maas bij alg. maat-; regel van bestuur voor het henge len verboden verklaard, Uitgezonderd werden echter de' leden van twee Rotterdamse ver enigingen. Deze discriminatie nu heeft een storm van protest onder de hengelaars doen opwaaien, wel ke storm Is doorgeklonken tot de bevoegde autoriteiten. In overleg met de twee bestaan de hengelaars-verbonden in ons land cn met toestemming van de autoriteiten is op 1 januari 195S een geheel nieuwe regeling opgesteld. Hierbij is bepaald dat de vereni gingen aangesloten bij het Alg. Hengelaars Verbond en bij het Cen traal Nederlands Hengelaars Ver bond voor het jaar 1957 een Be-, heerseenheid zouden vormen, die' het beheer in overleg met de In spectie der Domeinen en. in samen werking met het beroep, over dit viswater-complex, zou. gaan yoeren: Zo schrijft ons de heen L. j. M. Lupker, voorzitter van de afd. Schie dam van' het/C-N.H.V. Daar dit beheer ónder meer de De Schiedamse. wandelsportver eniging „De Trekvogels" bestaat dit jaar 10 jaar, In verband daarmede zal. er, op 17 'en 18; november een St. Nicolaas-mars worden georgani seerd. .De opbrengst Js bestemd voor het Nat. Fonds voor de be strijding van de kinderverlam ming., Het volledig handbalprogramma dat het afgelopen weekend voor de Schiedamse liandhalelftallen - wa» samengesteld, ,kon maar gedeeltelijk worden afgewerkt. Vooral by de, afdelingeelftalleji moesten; verschil lende wedstrijden worden uitgesteld, omdat vele scheidsrechters verstek Heten. gaan. D.W.S. dat tien wed strijden op c het. programma had staan, kon er maar de helft van spe len. -In de districts tweede klasse heren heeft Wilton-FJjenoord de leiding genomen door een prachtige overwinning in Den Haag op Ani mo. De verwachting, dat Animo deze wedstrijd wel zou winnen, ging dus niet op. Wilton ham direct van de aan vang het initiatief met fris en sterk, aanvalsspel. Onmiddellijk ontstond er een doelpunt door Van Dijk ge scoord- Animo mocht dé stand dan in de vijfde minuut 'gelijk brengen (1—1), in de tiende minuut rondde L. .Boer een goede aanval af met een onhoudbaar schot (12) en nog geen minuut later .maakte dezelfde speler, er 1—3 van. De prima Wilton-ver dediging met doelman Geerlings aan het hoofd gaf de Haagse voorhoede, die er weinig van terecht bracht, geen kans en zo konden de Wilton - voorwaartsen. -die. er steeds beter, inkwamen de stand geleidelijk op voeren tot 1—8 bij de rust. Fohckfr rriasktè er in de eerste minuut van detweede helft 1—9 yan, maar toén kwam .ook Animo opzetten. Tot 49 Hepen de Hage naars in en toen was het weer Fona, die er ,4—10 van maakte. Dat Wil ton daarna; nog slechts eenmaal scoorde, was vooral te danken aan het goede werk van de Haagse doel man. De 'eindstand kwam met een verdiende 7—11 overwinning- voor onze. stadgenoten, die de leiding daarmee veroverden. aangezien Actief verloor van H.V.L. Het- eerste herenelftal van DWS had, zoals verwacht, weinig moeite met CWP in Den Haag. De rust stand was 28 voor DWS. In de tweede helft maakten Dokters c.s, er nogvijf doelpunten bij, terwijl de Hagenaars de Schiedamse doelman nóg driemaal wisten te 'passeren. Einduitslag: 513. Door'deze uitslag is'CWP nog vaster op de onderste plaats gedrukt. In een prettige 'en 'fairewedstrijd hebben de dames Wflt'on 1 op het nippertje het onderspit "gédolvèn tegen Hercules in .Den 'Haag.Nog juist voor het einde wisten de Haagse dames de stand van 4—4 op 5—4 te brengen. Voordien was het oen spannende wedstrijdgeweest, waarin de Haagse -en"Schiedamse dames om beurtendoelpuntten. Steeds,, weer wist Hercules .de lei ding te nemen. W. E.,Ezerman nam twee van de Schiedamse doelpunten, voor haar. rekening. Ondanks een 2—0 achterstand hij de rust, heeft het eerste dameselltal van DWS kans gezien om CWP mét 4^-5 te kloppen. Ook in deze wed strijd werd in het laatst, van de stryd om beurten 'gescoord. rDe dames L. en N. Robart hadden 'een groot aandeel in de overwinning door gezamenlijk de doelpunten voor hun rekening te nemén. Heren 2 van Wilton kon het met tien spelers niet bolwerken tegen ESDO 2 in Den .Haag en verloor met 8—7, Verdere uitslagen "waren, nqg: Dames-junioren: DWS—RODA 3-~-6, Wilton-F.—Actief 7—3; jongens-ju nioren: Wilton—Actief 9—8; aspi rant-meisjes: Wilton—Schutters 13—0. uitgifte van vergunningen inhoudt, is het van belang dat deze regeling onze stadgenoten-hengelaars bekend wórdt. Temeer daar blijkt dat velen er niet van op de hoogte zijn. Voor zitter L> J. M. Lupker (Korte Kerk straat'6a) en cök de heer F. Lup ker (Houtstraat 20), die lid is ge weest van de commissie ter voor bereiding vahde oprichting -van. het Beheersinstituut, .alsmede .de heer J, Kouwenberg (Rembran'dt- laan' 75) 'zullen gaarne 'de henge laars 'inlichtingen verstrekken, over - de nieuwe regelingen. Hetgeen voor al voor hen.- die in ,1957 in .aanmer king willen komen voor een ver gunning, van-belang kan zijn. In Monopole: Audie Murphy „Terug, uit .de hel" speelt de titelrolin de -film; „Des- tiy", gemaakt naar: één vam de véie' romans ovér^tj.Wilde,,Wéstèn^van' Max /'Brand- :(Destry;'.'rides again). Hij - i# de 'zoon {van delegenda rische ^sheriff Tom' De«try eh- déze reputatie alleen al bezorgt hém een uitnodiging van de nieuwbakken sheriff van het stadje Restful, om eventj es een einde te maken aan de praktijken van schurk' Decker en zijn handlangers- Tot deders verbazing; ontpopt de jonge :Tom zich als een. .vredelie vende en bescheiden jongeman, die weigert een .revolver te dragen, omdat hij- niet de .revolvers :maar de:rechter recht wil laten spreken. De schurken, zijn echter dik ge zaaid in Restful en deinzen voor niets terug om hun doel: te be-; reiken.-' v'r- Als Destry dan ook te diep in een moordgeschiédenis duikt en de dader opspoort eri gevangenzet, gaan -zijn tegenstanders over tot vergelding. Maar dan is ook- het moment aangebroken, dat Tom Des try zijn lege revolverholster gaat vullen, om te bewijzen, dat hij* als een. goede zoon. vanzijn vader iedereen overtreft in .snelheid en schotvaardigheid. De grootste schurk ontloopt de kogel van de jonge Tomniet en deze laatste krijgt eindelijk de tijd eens - wat meer-, aandacht te schenken aan een Restfulse schone. (Van een onser verslaggevers) Dank zy de hulp van een particulier, die op eigen houtje recherchewerk verrichtte, is de politie erin geslaagd een fiet sendief te arresteren, die sinds 1 september jl. op grote schaal fietsen in Rotterdam en Schiedam ontvreemdde. Ofschoon de dader, de 24-jarige E. E. zich slechts kan herinneren veertien fietsen te hebben gestolen, gelooft de politie dat dit aantal veel groter is. Het onderzoek duurt nog steeds voort. In september jl. vestigde een in woner van Schiedam de aandacht van de politie op het feit, dat zijn zoon, eën gloednieuwe sportfiets werkelijke waarde ƒ300 van een man, die zich E. noemde had ge kocht voor ƒ7.50.' v. - De vader vermoedde dat deze fiets van diefstal afkomstig was. Door: de recherche werd een onder zoek ingesteld, doch hetadres, dat E- aan de koper van de fiets had opgegeven, bleek vals jte zijn. Het werd de pólltte spoedig dui delijk, dat E. pok aan'andere' men sen voor Luttele bedragen gestolen fietsen te. koop;had aangeboden. ZU slaagde: er echter niet in, achter de verblijfplaats van E. te komen. Wel beschikte men na enige we ken over een vrij juist;signalement ven de fietsendief,1 die nog niet eer der met de justitie in aanraking was geweest. Obsessie 'i Kortgeleden deed de eigenaar van een cafetaria in de binnenstad aan gifte, dat een van zijn bordenwas sers. die hy in dienst had genomen, reeds na drie uren weer was ver dwenenmet een nieuw sportjasje van een van zijn collega's, dat-in de-kelder had gehangen. De bordenwasser bleek E- te.zijn, die: zijn' oudé jas tegen de. nieuwe had geruild. Het jasje van E. werd dóór de politie in beslag genomen, doch de man, „die het had gedragen, bleef onvindbaar. '- Het zoeken s naari-E..- werd. .lang zamerhand' een obsessie voor de recherche. Ondertussen bleef ...de eerste rustig fietsenstelen, .die hij voor een paar 'guldens -.probeerde kwijt te raken. Een rechercheur kwam' terecht bij een man een inwoner uit zuid die- geweigerd had voor 5.-— eèn fiets van E. te kopen, omdat hij terecht meende, dat- dit:; handeltje geen zui vere .koffie' wasr ':u.y-.y -y Ofschoon., deze man niet het adres vm E. kon opgeven, kon bij wel vertellen, dat E.. geregeld een be- laalde hloscoop bezocht» „Als ik lem weer zie, zal ik jullfe een aeln- tje geven"- beloofde de man. En hij Weld waord. -- i Op de meldkamer van het hoofd bureau van. politie kwam een (week latpr het telefonische bericht binnen, dat E.in" dè bioscoop zat. Onmiddellijk stuurde men een radio surveillance wagen naar het theater, doch de vogel 'die lont had gero ken v bleek gevlogeti té zijn. De bemanning van ;de; surveillan ce-wagen besloot de omgeving van de.; bioscoop eens tef gaan verken nen. Na. een paar malen rondgere den te zijn zag rrïcn{ iemand lopen, die aan het signalement van E. be antwoordde. Meneer E. Een politieman stak zijn hoofd uit het portier van de radiowagen en riep:, „M®neer E., meneer De man op straat draaide 'zich om en liep naar de wagen.- v.- <-■ „Wat moeten jullie'van mij?" wil de hij weten, 1 ',,U is toch meneer E." vroeg 'de politieman weer en toen de ander bevestigend antwoordde, sprong hij uitde wagen en greep de fietsen dief in zijn kraag. Bij zijn verhoor door de recherche gaf bij eerst toe vijf fietsen "gestolen te hebben. Later in het huis van be waring* vertelde hij, 'dat-het er geen j vijf doch. veertien waren. ,;Ik. ben de tel langzamerhand kwijt geraakt" voegde hy 'eraan toe. Door elke dag een fiets te-ste len en-die voor een luttel bedrag te verkopen, voorzag de dader in. zijn onderhoud. Eenmaal had hij het met eerlijk werk willen probe ren door 'een baantje als borden wasser aan te nemen. De moed zonk hem echter ln ds schoenen, toen hy de stapels vuile borden, koppen en schotels zag. Hij had toen onmiddellijk ontslag geno men en was op weg naar de nit- gang door de kelder gekomen, waar een nieuw sportjasje hing. HU had de verleiding niet kunnen weer staan dit jasje aan te trekken cn zün oude versleten Jas achter te laten. Twee jongens, die In een maand *ljd een viertal diefstallen met In braak hebben gepleegd, zijn eind vorige week. door de Schiedamse po- j ïégfepen. Dinsdag zün zh voor de officier van Justitie in Rotter dam geleld. Het zijn de 18-jarige C. N. en de 17-jarige beiden los-werkman uit Schiedam, die .zo. royaal met geld omsprongen, dat 'ze wél tegen de lamp moesten lopen.. Bij. onder zoek. biéek, dat ze in een tweetal scholen hadden ingebroken. In de Mater-Dei-school in de Schoolstraat maakten: zij 1. 40 buit. De Willem Brouwerschool in de Dwarsstraat le verde slechts: 40 cent op en dé balo rige jongelui hielden daarom maar eens flink huis onder he't meubi lair. Een gewaagde inbraak in de kantorenvan de N.V. Hadef aan de Warande leverde meer op. Uit een brandvrije kast werd ongeveer f 450 weggenomen. Ten slotte stalen de jongens nog een kledingstuk uit een boot in de Voorhaven, .{Maandagmiddagde,brigadier B. A. van Noort in aanwèrigheid van chefs, collega's en. familie in de kantine van het hoofdbureau van. politie gehuldigd,-"' in verband met het feit, dat hij 25 jaar in dienst was van het Schiedamse politie korps. v.;--' "Waarderende woorden werden ge sproken door hoofdinspecteur W. H. Klceseman, hoofdinspecteur D. Kniepstra, de heer C." v. Vendelóo van de Algemene Politiebond, In specteur H. Willems van .Beveren van de Politie-Sportvereniging en inspecteur'C. v. d. Haagen van het Politie-rnuziekgezelscbap. De heer Kloeseman roemde de vele verdiensten van de jubilaris en stelde hem ten voorbeeld aan de jongeren; Deandere sprekers hadden hier nog .weliets aan toe te voegen. De heer Van Noort is een van de mede-bprichters van het Poiitie-muziekgezeischap en hij treedt op als tweede dirigent. Het gezellig samenzijn werd opgeluisterd door de politieband „De Optimis ten". Van de korfbalclubs heeft ook Rit- maal O.D.I.- de beste resultaten be haald. De wedstrijd van het eerste team vond door terretnafkeurlng geen doorgang, maar het 2e team hecftr er voor gezorgd, dat het zfjn leidende positie heeft behouden. Ook het 3e en 4«; twaalftal kwamen best voor de dag.'-' Schiedam heeft tegen Fluks in derdaad het onderspit moeten del ven. Van {de tot dusver gespeelde .wedstrijden wag dit. echter de beste prestatie van de roodzwarten. De uitslag doet. dlt niet direct vermoe den, doch daarmee wordt-, tevens de zwakste zijde van het twaalftal aan getoond. In het veldspel .bestond niet veèl verschil. In het maken, van Voor het distrlcts-ksmpioenschap 3e klasse. 11 bre, hebben gisteravond-weder:; om verschillende wedatrJJ-den plaats ger vonden. In het verenigingslokaal van OBK te Vlaardingen ontmoetten el kaar: i'" Groen (OBK) 100 77 27 10 -2.85 v. d. Zande (VGB). 100. 100 27 14 3,70 Simons (E. Nous) 100 100 47 12 2.12 Verbrugge R(ES) 100 .88 47' 18 1-87 Korpei (Eureka) 100 35 21 10 1.68 Grava (Raadh) 100 100 21 25 '4.78 In het Vólksgebouw te Vlaardingen speelden: Schellebeek (Eur.) 100. 100 44 20 '2.29 Bakker (Luct) 1 100 9744 10 2-20 Mlchels (KI. Coni) 100 63 44 8 143 v. Tieien (Luct) 100 1M 44 8 2.29 Leijtje .(RES) Vink (Coni) Voor de competitie in. afdeling E vonden in het clublokaal van RES de volgende ontmoetingen plaats: 75 75 38 12 1.97 '65 56 38 8 1.47 Kempert (RES) 68 60 45 8 .1.33 Benjert (HVO) 65 65 45 9 1.44' 55 55 55 5 55 55 45 4 55 35 '45 8 De bedrijfsblljartverenlglng HVO Vlaardingen ral vanaf hedenavond haar thuiswedstrijden niet meer in de be*. drijfskantine spelen. Deze zullen plaats vinden in het clublokaal gevestigd Café „De Kroon", Hoogstraat 21, Vlaardin gen. doelpunten waren de gasten- de Schiedammers verre de .baas. Dat bleek al spoedig door de. .0—3 voor sprang, die Fluks nam. Door een verre bal scoorde F. Veer het eer ste tegenpunt, doch daarop volgden nog twee.Leidse doelpunten voor de rust en twee er na. Door een. goede doorloopbal kon F, Veer! voor de tweede maal de korf doorboren. J. v. d. Tuük had met een- ver schot succes 13—7), doch- het laatste,woord hadden de bezoekers (38). O.D.E 2 speelde op eigen terrein een uiterst spannende strijd tegen Oranje Zwart, Aanvankelijk' namen onze stadgenoten een 2—0 voor sprong, maar na de wisseling kwam de tegenpartij aan bod. De rollen werdenomgedraaid en ér ipoest na verloop van tijd tegen een 2-:3 ach terstand worden aangekeken. Dit was het sein óm uit een ander vaat je te tappen en .de stand wijzigde- weer in 4—3. Hierop volgde 44- en 54. In delaatste minuten - kon Oranje Zwart toch nog een gelijk spel bereiken (55); maar door deze uitslag blijft O.D.I.'2 toch. de boven ste, plaats bezetten. Schiedam 2 kwam minder góed voor de dag. Overkanters' 2 trok met'5—0 aan- het langste eind. Suc ces 2 kwam daarentegen met," een 0—6 overwinning naar huis op Trek vogels 4.' O.DJ. 3 'versloeg Oranje Nassau 3 met 40 en O.D.I. 4 won met 2-^4 van T.O.P. 4. Dé Succes- jeugd moet nog in zün nieuwe en zware omgeving- wennén. maar er worden toch al betere resultaten ge boekt. Van Unicum wérd met 4—1 verloren. De aspiranten kwamen "met de volgende uitslagen voor de dag: Succes aZuiden a 3—7; Sperwers c—Schiedam a 00; Oranje-Nassau a—O.D.I, a 6—0 eri Succes b—Trek vogels c 20. GEBOREN: Dingeman M., z. v. J, Muller en T. J. Koppenaal; Johan nes. zv. G. Haddeman erv M. Broks; Edith, d. v. L. Noordhoek en N. Be- zëmer;.- Josyria C:, d. -v.' A. Gerrets en G- Jongste; Jacobus G. A. z. v. P. de Keizer en M. G, Schalken^ Ma- ria, d'.'v. P. den Hartog en G. A. van der Vlies; Johannes H.. M.. z. v. J. A. Géeratz en M. Veringmeier; Ag nes Hi,. d. -v.;H. L. Hemmers en A. G. Stil; Leendert C„; z. D. L. van Tiel en J. Yzerman. OVERLEDEN: B. J.van Duin, 64 jaar. DÉN HAAG. Van zeer bevoeg de zyde verneemt het A.N.P., in verband'met onzekerheden, die blij ken voort te bestaan naar aanlei ding van in de algelopen zomer rondom Soestdijk gerezen vragen, het navolgende: „De bemoeiingen, waarto.e H.M. de Koningin reeds geruime tijd geleden opdracht had gegeven tot bet be reiken van een doelmatiger coördi natie van de verschillende diensten van het,koninklijk huis, vinden ge* regeld voortgang? De koningin wenst zich uiteraard op de te treffen voorzieningen rus tig te beraden, teneinde naar a«® zijden een zo Juist en bevredigend mogelijk resultaat tot stand te zien komen. Vanzelfsprekend zal ook nog verder overleg te plegen zijn met Z-K.H. de Prins der Nederlanden, waartoe eerst na diens terugkeer uit de Verenigde Staten van Ameri ka in begin November de gelegen heid zal bestaan. Voorts diene dat H,M. de Ko ningin indertijd: heeft gemeend het béste de rust-der gemoederen In den lande, alsmede die van alle betrokkenen, te bevorderen, door voor onbepaalde tijd geen betrek kingen met mej. Gi Hofmans te onderhouden, ■met wie hieromtrent volkomen eensgezindheid bleek te bestaan. Het behoeft 'dan ook niet meer te worden bevestigd, dat sinds dien generlei verbinding, direct of Indirect, wordt onderhouden. Wan neer .van sommige zijden, met .na me.in" de buitenlandse persorganen, erop isgezinspeeld, dat .zulks' an ders zou zijn, is dit totaal in strijd met de waarneid."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1