NIEUWLAND: n fascinerend beeld van bouw-activiteit Sport flitsen Biljart-uitslagen Haspels sluiten Maasboulevard I af voor het rijdend President ubmanin Rotterdam Stratemakers gaan de bouwers hier vooruit 'N SNEL VERANDEREND BEELD Praatavond bij „Schiedam Ned. Kath. Grafische Bond 40 jaar kanttekening SVV wint de Machine-fabriek v. Klinken verhuist Grondaankoop auto s open en Forum G.H.-kiesver. Bromfietser over kop geslagen Arbiters bijeen De schooltuinen sluiten Met fiets gevallen WALDO-RIJSCHOOL S VrC-Vef ga fl erin g Burgerlijke Stand Indonesische hoofd redacteuren strijden voor persvrijheid Wie heeft iets verloren? Dodelijk ongeluk bij Velser tunnelbouw Viercommunisten in Perzië ter dood veroordeeld Automobilist door hartverlamming getroffen I - ;.v- vv '~yK'V Woensdag 17 oktober 1956 Jl/f EN moet er enige tijd niet geweest zijn,om het goed op 1 te kunnen merken: de gestadige uitbreiding van Nieuw land. Want in snel tempo nemen de hei'ers, de bouwers en de straternakers bezit van de .weilanden die eens de Nieuwlandse polderuitmaakten. Om er hun grote blokken en roze klinker wegen achter ie. laten. Maar ook voor hen die vaker in- dit noordelijke deel van de stadSchiedam uitdwalen is-het een fascinerend gezicht om de veranderingen op te merken die zich- hier van week -tot ioeek voltrekken: de groei vande woningblokken, de zich steeds uitbreidende zandvlakte waar deze woningen op gebouwd worden en ooJc de. steeds wéér nieuwe (hulp)wegen die over de groene weidegronden komen te liggen. v T OG: maakt de Damlaan de (VI grens uit in deze groeiende X V wijk. De Nieuwe Damlaan vél-te verstaan, want de oude Dam laan,' althans het stuk tussen het rioolgemaal en; de Oudedijk is. reeds verdwenen. In beslag genomen door de bouwputten, waar de' botte kop pen van. de diep in de bodem ver zonken hei-palen een aanduiding 2ijn van de komende bouw-bedrij- vigheid. Maar de rare bochten die de Nieuwe Damlaan maakt bij de Burg. Honnerlage Gretelaan en by de Damlaan zijn een teken dat deze rüe'jwe weg nog niet voltooid is. Immers, in de toekomst zal de Nieuwe Damlaan lopen van de noord-oostkant van de Nieuwtand- llats aan de Burg. Stulemeijerlaan (onder aan de Vlaardingerdyk) rechtdoor, rechts van het bijna ge reed gekomen complex aan de spoor, baan, om zo over de spoorbaan naar Kethel te verdwijnen. Maar nog S" deze laan een grens. Ten zuiden ligt de schijnbare chaos die bÜ de bouwbedrljvigheld schijnt te behoren. Een wanorde van met wagesporen dlep-doorgroefde zand- velden, rommelige {hulp)-wegen, met bouwmaterialen versperd, die onoverzichtelijk tussen de huizen blokken in verschillend stadium van afbouw, liggen en diepe groeven waar de riolering in komt te 'lig gen. Deze chaos wordt dan bekroond door de machtige hoge hei-stellin gen die bonzend en dreunend het lied van de arbeid zingen. WEGEN, WEGEN Ten noorden van de laan is dan. wat graveld te zien. Dit zullen'de voetballers'.van Hermes met wee moed opmerken, want op dit gras hebben zij, kortgeleden nog ge- speeld. Maar ook hier liggen al bouwputten én grote hopen zand of grind als teken dat ook daar spoe dig het vonnis over de velden vol trokken zal worden. 't DAN zijn er nog de wegen- Net- te, 11 strak-getrokken straten van vreemd-rose gekleurde klinkers, die schijnbaar doelloos door de weide lopen. Ook dU zijn 'merktekenen;, die aangeven hoe Nieuw land in de nabije toekomst zal liggen. - - De plannen voor dit complex, dat negenhonderd en zoveel woningen zal omvatten, 'zyn reeds klaar. Spoe dig zal het bouw-leger, met de hei stellingen in de voorhoede, hier - neerstrijken. Niemve verbinding De Technische schooi en de ka tholieke scholen, nog niet lang ge leden geïsoleerd en wat verloren in de polder gelegen, hebben nu een mooie toegangsweg gekregen; het verlengde van de Mgr. Nolens- laan die nu nog baast onherken baar, het dr- Wilautplein verbindt met de Nieuwe Damlaan. Daarte genover staat dat de tydeiyke ver bindingsweg van de Technische school naar de Noordvestsingel komt te'.; vervallen. Dit houdt weer ver band met de transactie die de ge meente gesloten heeft met de .N.V. Distilleerderij J. J. Melchers Wz ,en waarbij gronden, zyn geruild, EEN andere verbindingsweg is echter weer „in de maak". Na melijk de „uitvalsweg", die leidt van de Ooievaarsbrug door het huidige Spinbuispad over de nug te leggen brug over.de Noordvest, dwars door Nieuwland oost naar de Burg. van Haarenlaan tot de Ooae- duk by het sportcomlpex om daar over té gaan In hei rustieke, laantje dwars door bel recreatie-oord. Voor de vaste. Noordvestbrug is het bet stek bijna gereed .en verwacht wordt dat_ nog dit. jaar met dé bouw be gonnen kan worden. STRATENPLAN Voor deze nieuwe„uitvals-weg" en verder de verlenging van de Burg. van Haarenlaan, de Mgr. No- lenslaan en een.weg parallel aan de Noordvest is een stratenplan opge steld, dat op de eerstvolgende ver gadering aan de gemeenteraad zat worden voorgelegd. De spoedige uit voering is van belang mede in ver band met do (bpna voltooide) bouw van de r.-k. Nijverheidsschool en het pand van de Schiedamse Car- tonnagefabrlek. Dit stratenplan zal 1.700.000 kosten, met inbegrip van- de ter rein-ophoging maar zonder de aan leg van dwarsstraten en^è daarbij horende rioleringen. Verder wordt voor de geliiktijdige aanleg van «as-, water- en elektriciteitsleidingen nog 'n bedrag van ƒ104,390 gevraagd; Wanneer deze'straten er-zijn; dan. kan de tussenliggende ruimte weer volgebouwd worden in het project van 2.500 woningen die in de ko mende vijf jaar gebouwd zullen worden. Binnenkort is ook het gebied tus sen de Noordvest en de verlengde Burg. Honnerlage Gretelaan aan de beurt. Hier -liggen nog het Hennes? terrein en veel oude-woningen, die voor een deel reeds zijn gesloopt en voor de rest spoedig opgeruimd zul len worden. Zo groeit dan Nieuwland. Een fas cinerend proces voor hen die er oog voor hebben. Dit is een tegenstelling van een eeuw! Tussen de oude poort v?n iSpierinpshoek (het jaartal 1858 staat er op!) ziet men het nieuu> i ste wooncomplex aan de Damlaan binnenkort de Burg. van Haa renlaan. En de heistelling daar tussen in slaat de palen voor de openbare schoot die hier komt te liggen. VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek van Westendorp. Singel 81. Bellen bU ongeval: G-G, en GD., Tuinlaan 80, telefoon 89290. Politie-alarmnommer: 84666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: GeopëHd iedere werkdag (be halve maandag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (be halve woensdags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags ge sloten. RJL. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend iedere dag - (behalve maandag) van 2 ,;.totv". 4 uur; iedere avond (behalve donder?, dags en zaterdags) -van, 7 tof 8-30 uur. Zondags gesloten. Stedeiyk Museum: Expositie eigen-, v werk. Didactische tentoonstel ling „Wie was Rembrandt". Ge opend dagelijks van 2 tot 5 HUT- BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur ..Tweemaal be geerd". Monopoic 2, 7 en 9 uur; .„Destry" VOORSTELLINGEN Irene, 8 uur: Lutona met „De doch ters van de baas". Irene, 8 uur: Mannenver". Calvijn. jaarvergadering. Volksgebouw, 8 uur: ANMB, film avond. Musis Sacrum. Wiltoo-Fijenoord, O. en A-, Kadiostad-Comedie. "VVljklokaal Nieuwe Kerk, 8 uur: Wijk 1 NHG, lezing. Café Thalia, 8 uur: Biljartwedstrij den. In Tivoli waren dinsdagavond de leden van de Schiedamse voetbal en honkbalvereniging „Schiedam" verenigd op de eerste contactavond van dit seizoen. De feestcommissie had weer voor een prettig pro gramma gezorgd. Op het podium wisselde muziek' en spel zich af- Leuk was het optreden van een vijftal, jongeren, (vier „man"; en een meisje), die vlotte: wijsjes lïtt hun accordeons en gitaar haalden. Voor dit podium zaten enkele jazzmusici, die met hun stuwend ritme - de Schiedammers totdansen noodden. Op deze gezellige „praatavond" sprak voorzitter J. van der Touw een kort woord. Veel - lof had hij voor/de functionarissen van - de dl? verse .commissies, Met grote - plan nen .gaat de s.v, h.v. -Schiedam het- .vijftigste; levensjaar tegemoet. Op 20 oktober wordt de -warm- - waterinstallatie. waarschijnlijk .door de; actieve, commissie,die heeft zorggedragen dat de -gelden voor deze apparatuur ihenkele weken door de. leden en donateurs werden bijeengezameld, aan het bestuur overgedragen. Het protest van Schiedam tegen de beslissing van de honkbalcommissie inzake de ver meende 'balbehandeling van de werper Le Cuivre van OWO 2 De afd. Schiedam van de Ned. Kath. Grafische Bond bestaat deze maand, veertig jaar. Dit jubileum zal gevierd worden op 28 oktober, 's Morgens is er in de kapel van „Huize Liduina'' om 7.45 uur een H. Mjs, gevolgd door een gezamen lijk ontbijt in Arcade. 's Middags zal het bestuur, even eens in Arcade recipiëren en wel van half een tot twee uur, terwijl de viering besloten wordt met een feestavond In Arcade, aanvang 8 uur. Jac. Mol uit „Tempo". Tot slot is er bal. SCHIEDAM zal binnenkort een warm bad kunnen - nemen.Ten minste de léden vah de voetbal club van die naarnf^want -onder éminente leiding van nestor Chris vanDijk is- in enkele weken tyds onder de leden en donateurs van de s.Vj h.v, Schiedam een ge slaagde geldinzameling .gehouden. Door de gulle medewerking van de „Schiedam, aanhang" kon het ini tiatief van de heer van Dijk zo spoedig worden uitgevoerd. Eind van deze maand zal.de warmwater- installatie voor het clubhuis op het sportpark ,3oshoek" officieel aan het bestuur van .Schiedam" wor den. o vergëdr agen- HERME5 DVS gaat een bijzon dere vyfkamp houden. De contact commissie van de blauwwitten zal overgaan tot het organiseren van een massale competitie tussen elf-, tallen, commissies en andere groe pen, Deze vijfkamp zal niet het. voetbalgebiect bestrijken, maar lig gen op een .ander terrein van de recreatie. Het is namelijk de be- doeling om de kennis en de han digheid' van diversen gezelschaps spelletjes (o.a. bridgen) m de strijd te., .brengen. GYMNASTIEK"minnend Schie dam. kan weer 'trots:'zijn.'Het is Truus'Woord van THOR namelijk gelukt om als derde te eindigen vlak achter de internationale keur- turnsters Dini Krul...en Lenie .Lens. Met nog geen punt verschil vierde Truus Woord deze comeback tij dens de districtswedstrijden van- het KNGV. Een hoopgevende pres-' tatie, DE Algemene Vergadering van Hermes DVS is nu|.definitie£ vast gesteld op ,r .vrijdag 26oktober', in Beyersbergen, Nu voorzitter H, J; Beyer zal aftreden -zal de .bestuurs- kandidaatvoor deze: vacature én dé; door; de commissie;; van. elf. voor deze functieaangezochte zijn," .het bestuurslid, de heer: A'. Stouthandel, DE jaarvergadering: van deSBLIJ is wederom uitgesteld. Er is een belangrijke complicatie bijgekomen. Secretaris A. van Schie heeft na melijk na een zeer lange perio de het secretariaat te hebben be heerd schriftelijk aan het be stuur zUn aftreden meegedeeld. De Machine-fabriek N. van Klin ken vandeOverschiesestraat 9 zal binnen afzienbare tijd verhuizen naar het Industrie-terrein. De heer Van; Klinkenheeft namelijk aan het gemeentebestuur gevraagd hem eenperceel grond in .erfpacht te. willen gevèü van 600 m2 groot, gelegen' aan de zuidzijde van de Arent Vincksfcraat waarheen, zijn machine-fabriek dan overgebracht zal worden. B. en w. hebben hiertegen geen bezwaar. In het- belang van het Onteige- nings-plan „Kepplerstraat" wil het gemeente-bestuur weer een drietal percelen grond "aan de .'Keppler straat tussen Van Swindensingel- en Singel, groot totaal 0,9633 ha, zijnde opstallen,' volkstuintjes en een erf, aankopen, De eigenares,' de. familie Ris is bereid geweest de percelen te verkopen tegen 'een prijs van ƒ.5.— per m2,. totaal 48.165. B.: en: nv. zijn met dit" bedrag akkoord ge- tegenSchiedam is .nu' definitief 5 verworpen,' Ook/ al;- had ;de aanhang van Schiedam ;een genoegelijke avond, het-^noodzakelijke, werk rustte; niet,, want de onvermoeibare --'centrale figuur „veteraan" Chris van Dijk zwoegde gisteravond met de lei dingen voor de warmwaterdouches in de kantine van "bet Boshoek- complex. l Het ledenaantal van Schiedam, is op het ogenblik niet gering. Ruim tweehonderd voetbalminnen- den staan op de: ledenlijst. ^Ook ia er voor deelname bfj dé junioren, •veel animo. Omdat de aspiranten,; beneden twaalf "jaar'niét 'in' competitieverband 'mogenvoetbal len' zullen ze binnenkort 'Op het terrein van. Neptunus tegen: de jongsten van dieclub; hun kunnen mogen tonen. De Chr, -.Historische kïesver. „Groen van Prinsterer" houdt don derdagavond 18 oktober in Irene een „forum-avond", waarbij de .le den va'ii de C.H.Ur-fractie in de gemeenteraad als forum antwoord zullen geven op de-vragen die' in verband met de, aanstaande, be handeling v van de begroting door de leden""-zullen worden gesteld. Voorts zal een.nieuw bestuurslid moeten worden gekozen in. deva cature J.: Jonkman. r' Verfbeurt voor gemeente-woningen De 36 gemeente-woningen gele gen aan de Van der Eist-. Maria- en Aleidastraat hebben een verf- ■beurt dringend nodig, pit wordt door het gemeentebestuurook in gezien en dit- werk zal: daarom binnenkort worden uitgevoerd. Voor dit werk is óp de begroting een bedrag van 3.700 overgehouden, terwijl de laagst inschrijvende scbilders-firma 6.820 vraagt. B, en w. vragen hu aan de ge meenteraad een crediet van 3.120 voor ditdoel te willen verlenen. v Varr dé. drie vastgestelde; partijen, welke maandag bij De Sluis ïn Schie dam voor het Kampioenschap' 3e klasse libre, gespeeld zouden wórden, is slechts één partij doorgegaan,/deze was: Sehra 100 100 43 10 2.32 Breederveld 100 97 1312 2.25 De partijen van Haasterm (RES)— Van Buuren (Sluis) en Xggelmeijer (E.N,)—Van Lingen (RembL) moeten nog op een. nadere datum gespeeld worden.. f..-..;, ,-a Voor de competitie werden gister avond voor afd. D in,het -verenigings lokaal van Klein Oonfianee. te Schie dam gespeeld: Mlchefa 105 105 12 15 2.S0 De Jong 105 89 (2 1» 2.11 In plaats van Heeze,die'verhinderd was, heeft Quanjel voor Klefa Conflan- ce- gespeeld tegen Frederlks.De uitslag werd: r Quanjsl 95 54 15 9 1.54 Frederlks 105 105 35 10 3.00 Speler Leijte van RES heeftzijn clubgenoten. De' Groot en Jchiiperoort vervangen ln de partijen. -.:egen reap. Quanjel en C. den Dunnei Quanjel 95 95; fö; 10 133 Leijte 115 109 49 "10ZZZ C. den Dunnen 85 70 39 8 2.02 Leijto 115 115 39 13 2.94 Ia dezelide afdeling heeft HVO gis teravond ln haar nieuwe clublokaal te Vlaardingen tegen TJnle S een goed succes behaald door 3 van de 4 par tijen te winnen. 'HVO—UNIE B: Zeebregts De Ruiter Erkelens 1 Vredebregt :75... Hulskens., 95 95 39 18 2.43 Veenendaal 75 60 39 6 1.53 Voor het districts- kampioenschap driebanden werden bij Entre Nous te Schiedam-gespeeld: Gouka 36 36 76 4 - 0.47 Van Duijl 43 44 76 4 0,57 Simons 30 25 73 2 0.34 Ruggenberg 36 '36 73 4 0.49 De party Eiken broekHardingsveld fs uitgesteld tot volgende week dinsdag 23 oktober. 'i De gemeente Schiedam is de groot ste huiseigenaar van onze stad ge worden. Niet: ontkend kan worden dat het ook een huisbaas is methart voor de belangen van z'n huurders. DitilWet-,b,v.«it:- het jeit. dat be woners -oan denieuwste completen in Nieuw land zomaar een was-ma- chine in huur kunnen krijgenVan de .gemeente,En de toekomstige bewoners van de Torenflat kunnen zelfs naar wens een koelkast krijgen. Maar de gemeente is levens een huisbaas met een vooruitziende blik, zoals blijkt uit de centrale zeievisie- antennes waarmee de woning-blok ken aan ~tie Damlaan worden uitge rust. Oj eigenluk is het niet zo ver vooruitziend. Want in het oudere deel van Nieuwland, dat alleen een. trale radio-antennes mee kreeg, bl\lkt ■wel hoe hard nodig deze centrale televi3ie-antennes zijn. De getakte stalen buizen komen daar bij bos sen boven de daken uitsteken. En er komen er steeds meer, zodat zelfs hier en daar een „gedrang" te be merken is- Maar die zwiepende dunne utt- stéeksels zu't beslist geen verfraai ing oan dit stadsdeel. Zij passen niet bij de eenvoudige, sterke lynen van 'dit „blokkenspel". Vandaar di« cen trale antennes (ook niet fraai, maar toch altijd beter) waarmee de nieuw bouw wordt bekroond. 8CHXESANTER. Als sluitstuk van het atletiek wedstrijdseizoen werd zondag op de sintelbaan van het sportpark De Vijfsluijzen de jaarlijkse trial- meet gehouden tussen de atletick- afdelingen van de SHELL en SW en SCR uit Rotterdam. Na een span nende strijd op de diverse nummers wisten de SW'ers te zegevieren en wonnen de fraaie wisselbeker met in totaal 70 punten; gevolgd door SHELL -mét 69 en SCR 56 punten. Hoewel het geen. ideaal at- ietiekweer was. werden er goede prestaties gelevérd en enkele SW 'ers zagen zelfs nog kans hun beste persoonlijke prestaties van dit jaar te verbeteren. De voornaamste uitslagenwaren: 800 m. Velthoven SVV 2m.0-6. sec.; Steyle Shell. 3 van Kampen: Ver springen: Mïezenbeek Shell 5,84 m-, Arn. Duijm SW, Hoogerwaard SCRy 100 meter W. v. d. Meer SW, 11.2 sec., de-Geus Shell Arn, Duijm SW; Kogelstoten Fri Rriseler SVV 10.42, Miezenbeek Shell Oudenaar- don SCR: 1500 m. Velthoven SVV i 4 min. 15.5. sec.,- Hoogenraad SCR, M, van Kampen SW;. Hoogsprin gen: Schram SCR 1.55, m. Steyle Shell. Am. Duim SVV; 400 meer Steyle Shell 53.6 sec.. Schram SCR. Waterreus SVV; Discuswerpen: Gro tendorst SW 33.04 m., Fr. Ruseier SW, Bakker SCR; Olympische es tafette: 1 SW 3.47.4 min., 2 SCR, 3 Shell. Totaal puntentelling SVV 76; SHELL 69 en SCR 56 .punten. Dinsdagmorgen is de 44-jarige H. van Buigen van de Troelstra- laan in Schiedam met zyn. brom fiets op de St- Jacobsweg over de kop geslagen. Met inwendige kwet suren werd het slachtoffer naar het gemeenteziekenhuis in - Schie dam- vervoerd. Alle Schiedam** ftcheidareohtrra worden hedenavond ln de kantine van het Volkspark verwacht. De scheidsrechterMomnoiMle van de af deling Rotterdam aal dan de rap porten komen bespreken. Onbekenden hebben vannacht, in. Schiedam twee auto's opengebróken. Uit de^ auto van G.-/P. van' D. uit Vlaardingen, die op de Rotterdamse; Dijk geparkeerd stond, werden.,eén kofferradio, handschoenen en ,wat. kleinigheden weggenomen.. Het por tier'van de auto kón. geopend wor den, door een-tochtruit-te verwijde ren.' It Van de aiito van .de vertegenwoor diger W. J: de R. uit Schiedam, die op-de Grote Markt stond,' werd het dak opengesneden; Ook de koffer werd opengebroken. De buit be droeg slechts een doos .met zekerin gen..., Nu het seizoen voorbij is zullen de schoolkinderen weer afscheid moeten nemen van de Schiedamse schooltuinen. De officiële sluiting heeft zaterdagmiddag a.s. plaats om 3 uur. waarbij ook de diploma's uit gereikt zullen worden. Maar ook op donderdag- en vrijdagmiddag zul len klassen afscheid nemen; van de tuinen die zi| iii de zomer met zo veel to e wij din g hebbeni y erzocgd. Revue Rens van pórth voor NVV Bestuurdcrsbond Op 1 november aanstaande houdt de NW Bestuurdersbond Schiedam een feestavond in het 'Passage-thea ter Rehs van Dorth c.s. zullen op deze avond de revue-show" ^De lach in., top" presenteren met. - medewer king; van het revue-orkest The Mu sic Makers. De voorstelling begint bni 8'uur. Aan de Nieiiwe Haven"' reed dï 32-jarige mevrouw W. Post dinsdag middag om kwart over twaalf met haar fiets tegen de trottoirband aan. Zij viel en liepeen lichte hersen schuddingop. -.. (Advertentie I.M.) c 699 15 Op de jaarvergadering van de Schiedamse Volleybal Club S.V.C- werd het volgende bestuur gekozen: W. Huyskes, voorzitter, J. Q. Mol, secretaris, M. - G. van Soest, penningmeester,1P. Th... M- Geul., vice-yoorzitter, mevrouw A. van Soest—Groene weg, 2e secretaresse, mej.H. Aaldijk. wedstrijdsecreta resse dames. mej.. M. jE. Bergüfiit, wedstrijdsecretaresse., héren. SVG zal met twee dames- cn.d$e. herenteams-;de competitie ingaan. Hoewel het huidige -aantal leden zelfs, een derde dames-, en "vierde herenteamrechtvaardgt, is tóch be- sloten hiermede voorlopig niet aan de competitie deel te nemen, aan gezien het spelpeil van devéle nieuwe leden hiertoe nog geen aan: leiding geeft. Op 17 november zal wederom een contactavond georganiseerd worden, ;met het doel de leden ook buiten het wedstrijdveld nadertot elkaar te brengen. -Tenslotte werd de Vorming: van een bescheiden reserve-fonds goed gekeurd. Uit dit fohds zal o-a. be kostigd worden de deelname aan toernooien buiten het- district Sot- terdam, alsmede al het overige wat kan. leiden tot een stelselmatige verbetering van "het spelpeil. Geboren: Saskia d.v. J.- de Riiiter a T. Bouter; Marjolein, d.v. J._.:de Ruiter en T. Bouter; Rij nier ziv.' R, van den Oosten en M. J. C. Tama- sini; Nelly M.. M. d.v. A. de Jong en M, Beukema; Maria M. J. d.v., J. C. H; van der Hoeven en J.C.' M. van. Zwieten; Roger z.v. Gi Bonten bal en A. A. M. Grnothoff; Theodo- rus C. J. z.v. W. Strem me en M. F. G. van Hees. r'-.- Overleden: J.' P. van der .Móst, vr. van J- Zeiessen, 42 jr; J. J. Gra ven 83 jr; M. J. dé Vette, 80 jr, wed. van H. C. Lansbergen. De president van' Liberia, zjjn echtgenote, koningin Juliana en prinses Beatrix, hebben vandaag, met hun gevolg, een bezoek aan Rotterdam gebracht dat ongeveer yicr .uur duurde. /'Y'V'v President William Vacanarat Sha- drach Tubman -arriveerde vanmor gen -om ongeveei11 uur voor het stadhuis aan de Coolsingel, waar burgemeester mr. G. E. van Walsum en mr. J. Klaasesz, de commissaris der komngin in Zuid-Holland voor da. ontvangst aanwezig waren. Twee! dochtertjes van wethouders boden! mevr.' Tubman en de koningin bloe-. men^aani-is,- Na het bezoek aan het stadhuis werd de tocht vervolgd haar het ge bouw van de koninklijke roei- en zeilvereniging „De Maas" waar een- aantal genodigden aan de hoge gas ten werden voorgesteld. Nadat het gezelschap een korte rondvaart door de havens, had ge maakt, reden koningin Juliana', prin ses Beatrix en hun Liberiaanse gas ten met-het gevolg door Rotterdam, nu naar het Beursgebouw waar in de grote; zaal de-lunch werd ge bruikt-' .-v. Tegen drie uur 's middags vertrok ae stoet uit Rotterdam naar -Huig ten Bosch in Den Haag; Toneelavond van Othello De privé-verpleegster Op zondag'21 oktober, aanvang 8 rSl: ,feeft de r-k- toneelvereniging uuieuo een opvoèring van. "De pri- ye-verpleegster" van A. den Hertog m de grote zaal van Arcade. Plet Middendorp', voert de regie. Na af loop is er baL ROME. Twee hoofdredacteuren van vooraanstaande Indonesische bladen hebben dinsdag verklaard, dat zij per vliegtuig naar hun land zlillen terugkeren, om de strijd op te nemen tegen een beschikking van het Indonesische leger ter beperking van de vrijheid van drukpers. Het zijn Mochter Loebis, hoofdre dacteur van Indonesia Raya. en Ro- sihar Anwar, hoofdredacteur van de Pedomana. Enkele weken geleden kregen Loebis enAnwar van het Indonesische" leger bevel naar huls t.ennr..te keren; -Zij- ru-geerden deze eis en verklaarden, dat zij niet van hun oorspronkelijke reisplannen zou den afwijken, het bijwonen van een conferentie van Indonesische en Ne derlandse hoofdredacteuren in Zwit serland-en een bezoek aan Israël. Beiden verwachtten by hun aan-, komst door het leger ondervraagd te worden, Indonesiërs te Rome ver klaarden vernomen te hebben, dat het leger de hoofdredacteuren zou arresteren. - De Maasboulevard is voorlopig voor alle rydende tint aan de overzijde. De kabels zullen aansluiting verkeer afgesloten. De bekende borden geven hetkrÜen pp "het. in aanbouw zijnde elektriciteits- aan. En als dat nog niet .voldoende mocht zijhr een geb>üw'" van 'de gemeente Rotterdam'. De be- aantal enorme haspels (vah-27 ton'ieder!) verspert scfoeiing van de Maasbouteuard is op-de bestemde de toegang aan, de; zijde ua» het'Hoofd. Een gróót 'plaits dl opengebroken en 'een baggermachine is bord waarschuwt .reeds btf uoorbaat met-het op- tioc bërig eeit brede geul van 20 meter diep tè schrift: LEVENSGEVAARLIJK 150.000 VOLT —r maien, waarin de kabels komen te liggen. J KABELS ONDER SPANNING. Iet. zal nog wel een poosje' duren, voordat de Tegcp. het eind, ran deee maand zullen de man-rucnde ontspanningzoekènden tdeer over de'Maas neh van n.t>. Visser en Smit uit Papendrecht begirt- boievard kunnen gaan. Degenen, die te Voet komen, nen methet trekken van. elf forse kabels'onder de kumert hter echter blyuen profiteren: van' de mooie Maas door ih.de richting'van.de carantaine-tnrich-; hefstdagén.' 1 .Te bevragen aan bet Hoofdbureau van. Politie te Schiedam tussen 912.30 uur en 26 uur: Snoer witte kralen. Te bevragen bij de vinders: Zilveren armbandje,(B.;Visser, Iepen laan 18. zilveren armbandje Meidam, HuiJBmansstraat 89a; armbandje. Harte- man. v. Marumstraat 24c; speelgoed- beestje, Kolmetjer, v.; SmalevehstrBat 16; blauwe autoped, F. Rotteveel. Oud- dorpsestraat 14a; róde autoped. 'M. KoolJ. TroeJstralaan 117ï lippenstift - G. Bruinzeels, Gasstraat 36: pakje met'tri- plexplaatjes, Peereboom. Singel 228a; aktetas met Inhoud. Notenboom, Kerk- loan 91, kinderportemotmale met''in houd,, Vrijonhoek. Beterlandsestraat löb; zademek. "B, Kolmeljer, B.K>laon 181a; vulpen en balpen in étui;-J Duif hulzen.. Boerhaa vela an. H5b- blauv(-e bal pen, A, Verhoef, stationsstraat ,27b; bos sleutels. Sluiswachter. Dambrug; ring met sleutels, J, Krabbendam Iepenlaan 41; rozenkrans,.J. Bakker; B.K.-laön 193 bruin jongensjasje, F.-Dumont, Haven- dnk 154a; blauw broekje de Veth, Ahth. MuUsstraat 71; pyamajasje, Duiraef p, de Hooghstraat 22a; grijs jongensjasje. R- v. Vliet. Middelharnlssestraat 7; rood windjack, Koojjman.Ploegstraat 16- 1 witte lederendameshandschoënén, er Braak, Grote-Markt 3; wit klhder- laarsje; J. Wessel, Atb. Thymstraat- 44b; zwart lederen dameshandschoenen A. Jansen. Alex Numanstra'at 18a, zijden hoofddoek, C. v_ 't Hoen, Nleuwstraat 45; jongens jack, J. Jeyp, Singel I80a; werkbrewk en regenbroek, W. Kalkho- ven.: Goeman Borgesluslaan 27: rood le deren dameshandschoen, VUetstra Ga- IHeistraat 60: broek met regenpljpèn.- v. Dijk, L Nleuwstraat-35 (tef. 67762);. wollen :das, Grims. Parallelweg 228c. ÏJMUIDENJ' Dinsdagmiddag Is in de Velsense tunnelhouwput een dodeiyk ongeluk gebeurd, waarvan de 55-jarige Beverwijker arbeider W. Doustra het slachtoffer werd. Arbeiders waren bezig met het af branden van de pijpleiding, die ge bruikt is voor de bronfaemalïng van de bouwput en hadden daartoe een. stalen driepoot boven het werkobjeet geplaatst. Op het moment .dat.de pijp bijna afgebrand was, is 'de stelling omgevallen, waarbij D. zo errnstig gewond werd, dat hij vrijwel onmid dellijk overleed, TEHERAN De openbare aan klager. van het Perzische leger heeft dinsdag meegedeeld, dat vier leiders van de verboden communistische Toedehrpartijidoor. een rechtbank van het legér ter dood zijn veroor deeld, Acht anderen waren tot ge vangenisstraffen, variërend van twin tig maanden "tót vijftien jaar, ver oordeeld. Op 4 februari 1949 is een misluk te moordaanslag op de Sjah gepleegd. Hierna werd de Toedeh-partjj ont bonden en een aantal van. haar /lei ders gearresteerd. V OORTHUIZEN —De - negenenzes- tigjarige Hilversummer H.' ter Will® is dinsdag op de rjiksweg;;..:Amera- foortApeldoorn ter hoogte - van-'de Bosweg tegen 'een boom gereden. Een dame die-/het ongeluk zag ge beuren hield een toevallig passerend arts aan, die de dood constateerde. Vermoedelijk is de heer Ter Wil le al., voor de'botsing door een hart verlamming getroffen. Devoorkant van 'de wagen- werd - zwaar bescha digd. r.-i. Cbmpositieopdrachten van minister O.K. en W. DEN HAAG De minister vaö Ondenvys, Kunsten en. Wetenschap- Een heeft opdrachten verleend-tot et componeren vah een werk .voor klarinet of hobo. en orkest aan M. Flothuis te Amsterdam; een werk voor gemengd, koor, eventueel met enkele solisten en orkest.'aan "J. Geraedts. te Scheveningen, een of meer werken voor koor - a capella aan W. Paap te Utreclrt.:-. _1 Een ballet,aan J. Andriessen f Den Haag en een kort/stuk voor beiaard aan J. van Dijk t* Lekker- kerfc.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1