C D Pleeggezinnen Machtig sluizenpröfiel tekent zich steeds duidelijker af Het competitierad gactt draaien bij tafeltennis Groot handbal-programma De dochters van de baas een amusant Hermes naar Apeldoorn EEN BRIL Koeriersters ANMB-filmavönd kanttekening Je moet er niet mee spelen Opening van de Toneel-wedstrijd Hcrm es-vergadering LUTONA BRENGT: Rotterdams bedrijf naar Schiedam Schiedamse school schaak-competitie Kort conflict over winstuitkering bij n.v. Excelsior Bijeenkomst mannen- vereniging ,-Calviin" Greta Garbo drinkt thee. hij de Edens 17 OKTOBER Veilig Verksersdag Interessante avond van wijkgemeente I Burgerlijke Stand Landingsrecht KLM op vliegveld Vahn weer ingetrokken Italianen willen logboek opduiken van Andrea Dor ia Vleestekort dreigt in Noorwegen Staking bij B.P.M. in Indonesië voorbij President Tito naar Hongarije Engeland verwerpt Chinees protest 2e AUTOMONTEUR en WAGENWASSER N.V. TRADITIE DRAAIER BANKWERKERS HULPARBEIQER Adverteer regelmatig Donderdag 18 oktober 1956 VOOR IIEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek van- Westendorp, Singel 81, Bellen ,by ongeval: G.G en GD., Tuinlaan 80. telefoon 69290. Politie-alarmnummer: 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven; Geopend tedere werkdag (be halve maandag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (be halve woensdags en zaterdags; van tot 8.30 uur. Zondags ge sloten. RJL. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur; iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags geslotên. Stedelük Museum; Expositie eigen werk. Didactische tentoonstel ling „Wie was Kembrandt". Ge opend dagelijks van 2 tot 5 uur BIOSCOPEN Passage. Alleen 2 uur „Tweemaal begeerd". Monopole 2. 7 en 9 uur: „Destry" VOORSTELLINGEN Passage-theater, 8 uur: Scbiedamse Kunstkring „Krik Krak". Musis Sacrum, 8 uur: Afd. O. en A. Wilton. Toneelavond. Oud-kath. kerk, 8 uur: Kerkconcert. Arcade, 8 uur: Chr. Bedrijfsgroepen Centrale. Filmavond. Volksgebouw, 8 uur: ANMB, film avond. lrene, 8 uur: CHU-kiesver. Forum avond. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: De Douche. St. Jorjg Doele, 8 uur: Ouderavond. De eerste' klasseirs starten' vól gende week met hun wedstrijden. In afd. A krijgt NO AD 23 oktober Wilira 5 op bezoek in de Beurs en in afd. B TCK—Shell i op 22'.okto ber 1 eveneens 'in de Beurs." Deze wedstrijden vangen aan om half acht. In afd.-C tenslotte gaat onze derde eerste klasser Ready op be zoek bij een van de'kampioenen, van vorig seizoen-n.l. van Hessen 1- Wij betwijfelen of Ready er in zal sla gen uit deze ontmoeting ook maar èén puntje' in de wacht te slepen. In 'de tweede klas afd- B gaat Wilto'r l zijn debuut maken, in de uitwedstrijd tegen Rotterdam 3 op 24 oktober. In afd. C. gaat FTTS I dinsdag .op bezoek bij Tavejo 1. In de derde klas komen dit seizoen geen eerste'teams van plaatselijke verenigingen voor. In de vierde klas afd. I gaat op 26 oktober stad genoot TSF 1 op bezoek .bij Wifra 8. terwijl in ue vijfde* klas de nieuwe vereniging DB zal debute ren. Zij .gaan 26 oktober op bezoek in het sportpark-de Vijfsluizen, om daar Shell ,7 te bekampen.,Uit-..bo venstaande blijkt dat de eerste teams, op NO AD en. TCK. na, alle uitwedstrijden op het program'heb-' ben staan. Voor. de lagere teams zal dat wel weer anders zijn. Het 'in ons echter ondoenlijk'7 om - voor een en; dertig teams.- het gehele programma te vermelden, Aan eventuele prognose's zullen wij. ons niet wagen. Wy zullen even afwachten wat de teams in de nieuwe opstellingen doen- Voor Ready hebben wij deze week ech ter. een uitzondering gemaakt, want om van Hessen-1 in eigen -huis te verslaan -daar is heel. wat voor no dig. Zelfs de meest verstokte. Rea- dy-aanhanger zal dit moeten be amen. Maar ja, tafeltennis is net als voetbal en verassingen zijn ze ker niet uitgesloten. Ook voor deze week zijn er al wedstrijden vast gesteld doch alleen voor de lagere teams. Iedereen die de tafeltennis- wedstryden wil bijwonen is bij de verenigingen van harte welkom. Het verplicht tot niets. IK TOG ligt het machtige betonnen lichaam van de nieuwe i ipuisluis open en bloot in de grote fcu.il aan het einde van de Havendijk. Steeds duidelijker gaat het profiel zich aftekenen en met belangstelling volgen de kijkers (die er op elk uur van Ae dag te vinden zijn) de werkzaamheden rond dit project Arbeiders lopen met gemak door de drie gapende sluisopeningen aan de voorzijde. Mee dreunend, ge- weid daalt het heiblok neer op de houten-palen, die naast de sluitwand worden geheid. De lange arm, van een dragline zwaait af en aan hoog tegen de lucht. Bedrijvigheid; het werk vordert. Aan de achterkant tegen het binnenhaventje (nog slechts gescheiden door. een dam) is het grondwater al ac zienlijk gestegen tussen de wanden van het sluiskanaal. pige - werkzaamheden slechts, want in de toekomst gaat het toch nog al lemaal veranderen. Dan komt er achter de weg, die verhoogd wordt en ook nog achter het wandelpad, een lage kleidijk als extra waterke. ring. Maar hoe lang zal dat alles nog duren? H OE zeer gaat het aspect zich hier wijzigen. De nieuwe sluis Is nog maar een. begin, beseft men bij het zien. van het witte zandlichaanv dat zich schuin achter de sluis boven de naaste omgeving verheft. Dat is het. begin van de nieuwe dyk, de water kering, waarover in. de toekomst een brede verkeersbann zal leiden, dwars over het SW-terrein, door een stuk je Volkspark, achter de scheepswerf van n.v. A. de Jong langs (de oude West-Frankenlandsedijk komt te vervallen), door het Sterrebos. waar ook de sportvelden van Boshoek zul len moeten verdwijnen. Een nieuwe verkeersbaan met een aansluiting op de Maasboulevard en uitmondend op de Vlaardingerdijk bij het grote kruispunt met de Burg. Van Haaren- laan. Een verkeersweg met fietspa den en wandelpaden langs het-Volks- Ïiark. die in.'de toekomst (wanneer?) angs 'een „nieuW'.'gebied vóert Een jachthaven met restaurant, een her schapen Wilhelminahaven met aan de boorden zich steeds uitbreidende bedrijven, die ook de grootste oceaanstomers aantrekken. CHTER de grote loods van de scheepswerf A. de .Jong n.v. /~\;zijn de mannen', van de A. JL Plantsoenendienst bezig met de schop in de hand. Het nieuwe weggedeelte wordt verbreed met een smal' koolaspad ten behoe ve van de voetgangers. De naaste omgeving wordt „gekuisd" - Voorlo- De Schiedamse afdeling van de Alg. Ned, Metaalbewerkers-Bond is .gisteravondin het Volksgebouw een film-avond georganiseerd. Het was de .eerste van de reeks van het sei zoen. Door de filmdienst werd eerst een kleurenfilm gedraaid over het werk van :de "Wereld Gezondheids organisatie ehdaarop volgde als hoofdschotel de speelfilm „Mandy". Een gevoelige Engelse rolprent over een doof stom kind. De afdelings-secretaris, de heer.W. "van der Stélt' heeft de' aVond ge opend en de .talrijke aanwezigen welkom" geheten. Geboren Schiedammers hanterën' al jaren een vaste terminologie voet onze stedelijke straatnamen. Men spreekt over de ,Jieekaa~laan", de .JP.KO-laan", de „meriejastraat", de „uandrelstraat", de „vest" en de daikGoede Schiedammers begrij pen zo zonder meer toel,toaar het over gaat. Maar lastige immigran ten kunnen soms ivel eens vragen welke dijk bedoeld wordt; de Vlaar dingerdijk of dc Roiterdamsedijk en welke van dc vele Vesten. Nu be hoort ook zo'n vreemdeling het uit de loop van het gesprek te begrij pen,, maar Schiekanter is te beleefd om dat te zeggen. Geduldig ga ik dan tol ccn nadere plaatsaanduiding over. De straat-naambordjes hebben echter een verandering ondergaan. En heus, ik moet zeggen, wij Schie dammers hunnen in het vervolg heel wat gaun leren. Wist u dal Fabri de „stichter van het oudemanhuis" was? En Brugmavs een volkspre diker? Met naam, toenaam en een gedegen datering staat het op dc grote naamborden. Zo kunt u bijo. in de van Bcvcrenstraat lezen dal we reeds in dc gouden eeuw een Wiflems wan Bcveren hadden, die evenals onze huidige inspecteur van polific roestcht uit oefende op de „rakkers" van die tijd. Pleter Wil- lemsz van Beveren, vijf maal bur gemeester in de periode van 1531- J53-S. staat er op het bord. De straatnaamborden komen dus op hoger plan, hoetoe? ze heet prak tisch tevens' toaf lager bij dc grond zijn geplaatst. Zo leerzaam en zo duidelijk' te cicn. (Vee, tre rullen Voor tVilton-personeel De afdeling O. en A. vsn de per soneelsvereniging van "WiltonFijen- oord heeft dc leden gisteravond in Lvuïk Musis Sacrum onthaald op een zceru bijzondere toneel-avond, waarbij de de"Me bekende Radio-Stad Comedie onder leiding van Maarten Kapteyn het vrolijke stuk „Je moet er niet mee spelen" opvoerde. Dat „er' is natuurlijk de „liefde" cn dc titel is al een aanwijzing dat er in het stuk braaf gesold wordt met deze liefde. Op een hoogst ver makelijke wijze overigens, zodat het publiek, dat de zaal bijna geheel vulde, braaf heeft gelachen om de vele verwikkelingen en onmogelijke situaties die zich voordeden. Alles komtnatuurlijk op depootjes te recht en het slot geeft drie hecht verbonden paartjes. Namen als Maarten Kapteyn, Wil van Capelle en Jetty Cantor (om de anderen niet te noemen) zeggen genoeg over het spel. Voorzitter Van den Broek heeft de avond geopend, die vanavond en volgende week nog in Schiedam her haald zal worden voor de scheeps bouwers en hun gezins-leden. Maar ook in het Rotterdamse Odeon sn in Viaardingen wordt dit vrolijke, stuk opgevoerd. Voor de competitie zijn in afdeling E de partijen .gespeeld tussen HVO a— Contiancé en Entre NousKI. :Confian- ce. In' het verenigingslokaal, van" .HVO Verhei] 75 -, ,75 55 41 30 9 1,3 2.50 gesteh Entre Nous heeft gisteravond haar eerste parij In de competitie verloren. Helnshroek kwam ln zUn partij tegen W. den Dunnen 8-caramboles tekort. Boekensteun v" fi5 85 49 14 1.73 Alg het weer zondag geen spelbre ker is,'zullen er in Schiedam 9 hand- balwedstrijden worden verspeeld. Op het terrein .van W.F. aan' de -Vlaar dingerdijk zal de belangrijke ont moeting plaatsvinden tussen de le herenelftallen van"Wilton Fijenoord en Actief. Beide teams hebben slechts twee verliespunten evenals bet Leid- se HVL. Als het team van Wilton Fijenoord speelt zoals afgelopen zon dag in DenHaag tegen Animo, dan zijn de twèe punten binnen, doch er zal eerst ..nog geducht voor ge speeld moeten worden. De ploeg zal een wijziging ondergaan, linksbuiten Post zal vervangen-moéten worden wegens een enkelblessure. Heren 1 van DWS heeft zondag vrij. Dames I van DWS krijgt op het terrein aan tie Oudeaijk bezoek van bet Haagse DIOS en kan weer twee punten rijker worden. Dames 1 van Wilton Fijenoord gaat wederom naar Den Haag om de Strijd op te ne men tegen de Jagers. Nog steeds zijn er twee'speelsters die wegens ziekte niet kunnen uitkomen, doch" tegen Felnsbroek w. den Dunnen 35 55 62 .5 In afdeling D speelden petitie: Unie A—Conflance. voor de com. Koevermans 34 11, 2.2tf- 64^34 10.1.07 Glesbers de Voogt Voor de later ingelaste competitie afd. E ppeclden: Volksgebouw aLuctor. Mondt Rljpsma Schipper Rljpsma 65 36 13 1.81 Mr. - M. J. 'M, van Kinderen, wet houder van culturele zaken zal of ficieel de toneel-wedstrijd openen die door de Schiedamse Gemeen schap'is-uitgeschreven en'waarvan de eerste opvoering vrijdagavond in Musis Sacrum wordt gegeven. De Schiedamse" Onderwijzers Toneel vereniging brengt dan hetj^ekencle stuk ,;Gevaarlijke Bocht"1 vanJ. B. Priestley. Kaarten voor deze voorstelling zijn t& krijgen bij het V.V.Vt-ge- houwtje aan de-- Plantage en '^avonds aan de zaal, Daar het hier een wedstrijd betreft, kan men er wei op rekenpn dat de spelers hun uiterste best zuBeh ;daèn' om er iets van te ma,ken. Haringvangst be richten Vangstberichteri uit zee: VL 70 4 kant jes, 73 2, 79 5. 85 15. 172 50, 203 2. 205 15, 206 15. 207 4, 208 40, 216 5. 29 5: Scb 312 10, VL -97 2. 114 .20. 115 4. 142-.20, 190 10, 197 5. 199 19, 53 43 61 5. 71 15.' 83 41, 166 7. 50 30, !;14 5, 56 7, 64 30, 89 20. 112 8 thuisv.. 132 10. Vangstberichten uit zee van heden morgen; VL 70, 31 kantjes, VL 78. 3, VL 79, 30, VL 85, 7, VL 172, 34, VL 203, 7, VL 205, 20, VL 205, 80. VL 207, 15, VL 20B, 15. VL 216, 42. VL 29. 17, uit een halve vleet. VL 112. 32. VL 87 8. VL 114, 3. VX 115. 20, VL 142, 17. VL 190, 5. VL 195. 4, VL 197, 10, VL 199, 35, VL 53, 25. VL 61. 2. VL 71. 51 VL 83. 8. VL 166. 30, VL 50, 3,-VL 14, 2. VL 56, 34. VL 84. 17. VL 89, 20, VL 132. 2. Binnen:1 VL 112, A. Bot, met 31 last. Marktnatering van heden: volle ha ring 38.10—38.70, steurharing ƒ30,10 f 32.80. In de „sport-flitsen" van gisteren hebben wij abusievelijk vermeld dat de algemene vergadering van Her- mes-DVS gehouden zal worden op vrijdag 26 oktober. Het moet ech ter zijn vrijdag 2 november, 55 Het is een plezierig-, toneel-groepje, dat „Lutona" van de Ev. Lutherse Gemeente. Als groep bestaat het nog niet zo lang (hoewel meerdere spe lers kennelijk veel-jarige ervaring hebben), maar meerdere successen zijn reeds geboekt, Lutona speelt meest in. het serieuze genre, maar gister avond bij' het optreden in Irene op een gemeente-avond van de Ev. Lu therse ^Gemeente is 'wel gebleken dat de spelers ook bést weg weten in een blijspel. Dit was dan „De dochters van de baas" van C. van der Lingen. Tevoren heeft ds. S. G. van der Haagen de vele aanwezigen (de zaal was volkomen .„uitverkocht") op hartelijke wijze toegesproken. Het was zijn eerste gemeente-avond in Schiedam, zodat hij van. die gelegen heid gebruik heeft gemaakt om na der kennis te maken met de ge meenteleden. De „baas", -die dri« dochters heeft, is de aannemcr-in-goede doen Dirk Wortel (J. Kramer) die niet van poespas houdt, maar zijn vrouw (een goede rol van mevr. H. van Marle- ^nb> zoekt het erg hoog en neeft liter het hoofd niet meer aan sio-een adellijke verloofde gezocht voor ten; noch dat we wie dan ook mei onvolledige adresverwijzingen hoofdbrekens zullen bezorgen. Het wordt op die manier een apart ge- vocaen een .straatje om" te gaan. SCHIEKANTER haar oudste dochter Gerda, die het ook hoog heeft zitten. Maar haar plannen worden lelijk in de war ge stuurd èn door haar man met eigen huwelijks-intriges en vooral door de fantasie-rijke en hevig intrigerende ^Zondag staat voor HDVS de uit- we.dstrij-tegen AGOYY'.in Apel- 'oorti' o^',het-programma;: De, grote) jfïairhhang zal-'/.zich met/ ;ragen of de .kans-cr .is' óm obk'jdéze wedstrijd zonder een .verHespunt te volbrengen; doch dan moéten de Schiedammers het veld ingaan met de vaste wil om de over winning te behalen. HDVS zal onge twijfeld haa: overwinningen wil len voortzetten, maar de tegenstan ders zullen -juist voor eigen publiek willen tonen, dat zij tot betere pres taties, dan; tot'nu toe, in staat zijn. Gelet''op hét-ook] in de oefenwed strijd tegemXerxes. gedemonstreerde goede spel en de. vechtlust, welke ongetwijfeld in de ploeg aanwezig is, zijp wij geneigd de 'uitslag met vértrouwen tegenioet ta zien. Het staat nog: niet vast of Zaal zal kunnen meespelen. Het zal, als dit niet het geval- is, wel gaan tussen Van Zuylekoxr» en; Leo Janse, wie de .elfde',man zal zijn. De wedstrijd begint om half drie. Hét 2e elftal speelt zaterdagmid dag om half vier aan de Damlaan tegen haar stadgenote SW 2. Velen zullen getuige7 willen zijn van de strijd tussen de reserve-elftallen van de twee grootste clubs in Schiedam. Het kan zeker een Interessante wed strijd worden. Het 3e elftal, tot nu toe eveneens ongeslagen ontvangt zijn grote con current voor de bovenste plaats ADO 3, zondag óm 10 uur op het terrein aan de Spieringshoek. Ook hier dus spanning. Het 4c elftal trekt naar EBOH 3 In Dordrecht, met de bedoeling de 3e overwinning - in. successie te be halen. De constructiewerkplaats M. van Lecuwensteijn.aande Van der Duynstraat in Rotterdam gaat het bedrijf verplaatsen naar Schiedam. Maandagmorgen .22 oktober zal aan de Jan van Rièbeekstraat de eerste paal worden geslagen voor een be drijfspand met een grondopper- vlakte >vanongeveer 27:12 meter. Hierin zullen werkplaats, kantoor en magazijnen; worden onderge bracht.. Het. gebouw krijgt een hoogte tot in de nok van 6.80 me ter en aarr de' zijkanten van 5 me ter. Daar voor het vervaardigen van staalbouw open bedrijfsruimte nodig is, komt bij het pand een terrein van ongeveer 1900 m2. De bouw wordt uitgevoerd door de fa, M. Donkersloot en Zn.f te Rotterdam naar een ontwerp -van architect C. W. Kist uit Rotter dam. jongste dochter Anne-Miek, uitste kend vertolkt door Mieke Bakkes. Het is deze f lap-uit die de val en sceneert waarin de addellijke ver loofde Archibald (A. Zuidgeest) loopt en als een bedrieger wordt ontmaskerd. Dit is een bittere pil voor moeder Wortel, maar er zijn volop huwelijkskandidaten- voor de dochters'van de baas, zodat het vro lijke stuk, gelukkig eindigt. Dit spel werd met veel overtuiging en goede smaak opgevoerd, waarbij regisseur A. Zuidgeest voor het no dige tempo heeft gezorgd. De ver tolking van de meest dankbare rol len was best, ook van de kleinere, zoals'de stijve butler George van J, van Dijk. De gemeente-leden heb ben zich dan ook kostelijk geamu seerd. De Schiedamse- School Schaak Competitie voor het seizoen 1956-57 gaat binnenkort weer beginnen. Voor de vierdè maal overigens. Zeven school-ploegen hebben hier voor in geschreven en wel HBS A, de hou der van de wisselbeker die door de Schiedamse Gemeenschap ter be schikking is gesteld, verder HBS B, Pr. Ireneschool, Rehobotschool, Wil lem de Zwijgerschool, de Technische school en de r.k. ulo-scholen, van Nieuwland. Gespeeld wordt een enkele com petitie van zeven ronden, waarvan de eerste 'nog deze maand begint,, terwijl verwacht wordt dat de laat ste ronde in februari verspeeld kan worden. Het staat de deelnemende ploegen, elk vier man .sterk, vrij In onderling overleg uit te maken waar en wanneer gespeeld wordt. de Jagers moeten zij ook met twee reserves wel kunnen zegevieren. Dames 2 van DWS zal wel;het on derspit delven tegen het 3e .elftal van Athene iri Den Haag. Dames 2 van Wilton Fijenoord zal "moeten trachten de nederlaag zo klein moge lijk te houden tegen het nog onge slagen team van Dynamo 1. Heren 2 van Wilton Fijenoord kan revanche, nemen voor de nederlaag tegen Turnlust 2. Mogelijk kunnen zij volledig in het veld komen en dan zijn zij- zeker niet kansloos. He ren 2 van DWS moet al heel vroeg naar Rotterdam om daar tegen RO- DA 1 te spelen in de heren le klasse van de afd. Rotterdam. Het 3e herenelftal van Wilto-n heeft nog geen punt binnen, doch zondag kunnen zij de eerste wel laten no teren tegenhet 3e team van Actief en wel op eigen terrein. Juniordames van Wilton gaannaar RODA en DWS krijgt Sn el wiek op bezoek. Ju niorheren spelen thuts tegen de Schutters en de DWS-pIoeg gaat naar Laag Zestienhoven om tegen RODA te spelen. Het fabrieltspersoneel van de N.V. Metaalbuizénfabriek Mij Excelsior aan de ;Buitehhavenweg in Schie dam heeft gistermorgen een korte actie [gehouden in verband met een met de dirée- tiè'"övér de^toekenning van' het aan deel van het personeel -iri de winst. Tijdens de besprekingen hierover met 'de'directie werd door het per soneel een afwachtende houding aangenomen. Na' het bereiken van eèn voorlopige overeenstemming vanden de Werkzaamhedenspoedig weer normaal voortgang. De actie gold het feit. dat vorig jaar 6 procent tantième, werd uit- gekeeid en dit jaar slechts 4% pro cent. "Vanmiddag vindt de aandeel houdersvergadering plaats, waar de directie zich nader over deze zaak zal uitspreken. De Ned. Hervormde Mannenver- eniging op geref. grondslag „Calyijn" hield gisteravond in Irene de jaar vergadering, die geopend werd door de voorzitter J. Vermeulen. Daarop brachten secretaris en penningmees ter de jaarverslagen uit, waarbij bleek dat de financiële positie van de vereniging gezond was. Daarna sprak de heer K. Asmus uit Zwijndrecht over „Het onmoge lijke mogelijk" waarbij hij een ver gelijking trok tussen de huidige toe stand en het volk van Israël, dat immers door de Rode zee trok. Zo was volgens hem een verbetering van de bestaande toestand mogelijk. Na de pauze, sprak nog de heer G. J. Tertooleh over het leven van Calvijn, die, ondanks de vele moei lijkheden die hij.op zijn weg ont moette toch groots werk heeft kun nen verrichtex LONDEN Een zekere mevrouw' Harriet Brown, beter bekend als .Greta - Garbo, heeft' woensdag op nurotper 10 Dtiwningstreet-.de thee gebruikt met de Engelse premier en mevrouw Eden. Greta Garbo werd vergezeld door de beroemde Engelse fotograaf Cecil Beaton. Greta Garbo heeft drie dagen in Claridges In Londen gelogeerd, én de schuilnaam die zij aanwendde heeft zij al vele malen eerder ge bruikt- Zij'; hield haar .gelaat ver borgen achter een .sjaal: Sinds veertien jaar^ heeft de we-, reldberoemdé filmster van' weleer geèn: film meer gemaakt, fAduertentie t.M.) En toch een dag met vele ernstig» ongelukken. Dug wacht niet langor en sluit een ongevallen- of Invalldi- teitsverzekeriVig- bij J. B. Zuydwljk, Escampstraat 32, telef. 89285—111755 ALLE VERZEKERINGEN De eerste wijkavorid van wijkge meente I. gisteravond in het wijk- lokaat van de Nieuwe Kerk gehou den,. was bijzonder druk bezocht. Het was dan ook wel"' een aardig en interessant programma wat de wijkleden^ voorgeschoteld kregen. Ds. J;D. Smids, die m juni van dit jaar een week met een ambtge noot in Berlijn js geweest als afge vaardigde van de Eucomehische Raad van Kerken, had belangwekkende bijzonderheden te vertellen over de geestelijke en kerkelijke vraagstuk kenen Duitsland/waarover men zich ook op een conferentie met predi kanten uit Oost-Duitsland heeft-be raden. Hij illustreerde zijn betoog met filmprojectie. Het wljkkcor onder leiding van de heer F. H. Catree bracht Op deze avond verschillende liederen ten ge hore. Tenslotte speelde de chr. to neelgroep Het Zuiden enkele schets jes. die bij de wijkleden zeer in de smaak vielen. Filmavond van Lasclub DeLaseiub:. Schiedam houdt op donderdag 25 oktober, aanvang 8 uur een. propaganda-contactavond in de grote zaal-van Irene, waar de films „Zonnige Harten'' en Charley Chaplin Parade''- zullen worden ver toond. Muzikale medewerking zal worden verleend door het orkest van de Ned. Staalindustrie NSI. GEBOREN: Emil. 2. V. J. van Rossen en E. C. Martijnse. Robert A, z, v. A. J. Beukers en TM.. J. Schafthuizén. Adrianus, z, ,v..- J. Wellerdieck en T. Maaskant: OVERLEDEN: J. A,Leijnse 61 T vr. v. H. Egeter. KEULEN. Het stadsbestuur heeft er woensdag openergieke wUze op aangedrongen, dat de K. L. M„ de Swiss Air en de Deutsche Lufthansa volledige landingsrech ten op het vliegveld Wahn van de Navo zullen krijgen. Het Westduitse ministerie van Verkeer heeft de beide .buitenland se luchtvaartmaatschappijen op vér- zoek van de Engelsen, de reeds ver leende toestemming totlanden - op Wahn weer ontnomen. Raad en be stuur van de stad Keulen verlan gen thans iri een verklaring, dat het militaire luchtverkeer op het vliegveld zo nodig geheel ten gun ste van de burgerluchtvaart ge staakt zal .worden. Op zijn minst dient het militaire luchtverkeer zo- danig te worden ingekrompen, als voor de behoeften van het econo mische gebied van'Keulen en Bonn noodzakelijk is. NEW YORK Underwood, de advocaat van de eigenares van het' gezonken Italiaans passagiersschip ..Andrea Doria". heeft -namens zijn cliënte aangeboden'..door duikers te. laten zoeken naar de vermiste "delen; van het logboek van het Italiaanse schip, als de tegenpartij, de eigena-, res van het Zweedse .schip „Stock holm". zich bereid verklaart de helft van de kosten te betalen. De advocaat van de Zweedse maat schappij. Haight, sprak er zijn vn/ baring over uit, dat de Italiaanse maatschappij, die blijkbaar weet, dat de vermiste stukken zich in' het wrak bevinden, er niet eerder naar. heeft laten zoeken. Ook was Haight verrast door het verzoek om een financiële bijdrage. KOPEKHAGEN. Wanneer do Noorse regering niet ingrijpt, zal da bevolking van 5 november af zonder vléés komen "te'zitten. De Noorse landbouworganisaties hebben ge*, dreigd de vleeslevering dan stop ts zetten omdat_dë regering geweigerd heeft- toestemming te geven voor prijsverhoging. „Met dc produktie van levensmid delen ls geèn geld meer te verdie- n®?' '.zeggen de boeren. Wegens het uitblijven van de leveranties wil da Noorse regering de- invoer van vlees en spek uit Denemarken, Nederland. Ierland en Argentinië vrijgeven. T string van 13.000 arbeiders bij de Koninklijke Si.J g5olpT Is geëin- digcL Het Indonesische kabinet-heelt Z1ini vergadering van gisteravond" ae staklngr georganiseerd door ds communistische vakbond ..Perbum" onafliankelljke vakbond „SBMM veroordeeld. Zij was ge- ecn beslissing-van da berniddelingscommissie voor ar beidsgeschillen. De staking heeft vier dagen geduurd en het lucht en cHP^a^tverkeer in Indonesië ernstig gehinderd. Ook het verkeer op de -weg ondervond stagnatie. BOEDAPEST. Volgens hpf Hnn» gaarse blad „Szabad Nep" zal de Joegoslavische delegatie, die een be doek zal brengen aan Hongarije, worden geleid door president Tito. Joegoslavische atoomgeleerden, heb ben een' uitnodiging van Emoe Ge- roe, eerste secretaris 'van de Hon gaarse arbeiderspartij, tot het bren gen van een bezoek aan Hongarije om kennis te maken met hun Hon gaarse collega's, aangenomen. LONDEN Groot-Brittannië heeft het protest van de Chinese regering over de jongste incidenten te Hong kong verworpen. -Tsjou Eu-lai had de Britse zaakgelastigde in Peking gezegd, dat de. Chinese; regering diep verontwaardigd was 'ovèr de onlus ten. .De Britse zaakgelastigde heeft de Chinese minister meegedeeld; dat de Britse regering eveneens de onlusten betreurt, maar dat zij de verklaring dat zü,niet krachtig;zou ziin opge treden niet kanmanvaarden. Lezing van ch'. W. Drees in Brussels Vólkshuis EEN HAAG Dr. W. Drees zal op woensdag 7- november 's avonds om acht uur in Brussel spreken over. de politieke ontwikkeling in Nederlandsinds 1945. Dr. Drees doet dit. niet als mi nister-president,, doch als lid van de Partij van.de'Arbeid. Hij houdt tijn lezing vóór de „Cercle August® Vermeyleri". in het „Volkshuis". SCHUD AM GEVRAAGD; Garage DE STER Lange Nieuwstraat 227 Telef. 69*04 fabriek van hijs- en hefwerktuigen Bettoweg 19, Schiedam (Spaanse Polder), tel. 64520 heeft plaats voor (voor eenvoudig werk) (ook leerlingen) Aanmelden: iedere avond, van 17—18 uur: Bettoweg-19 GEZOCHT voor kinderen van verschillende leeftijd Schriftelijk aanmelden bij „Vereniging tot Steun" Cl nes de Vrieselaan 167B Rotterdam j Personeel gevr. Wij vragen voor direct nette werkster voor 4 ochtenden per week. N.V. Kledingma gazijn. v.h. Gebrsi Bervoets, Broersvest 59, Schiedam. Gevraagd een leerling naai ster voor ons veranderate- lier.' N.V. Kledingmagazij nen v.h. Gebr. Bervoetis, Broersvest 59, Schiedam. Diversen DAN NAAR I D DE BRUIN I Oram jeatraalD Schiedam - Tel. 66431 Inlijsten van pisten en foto's en aquarellen, schilderijen. Scherpe Prijzen en toch twee jaar garantie G. van Loenen, Dam 4113. telefoon 68102. Showroom: Vlaardïngerstr. 6, Te hoop aangeb. j Blanke stoelen 39.50, 4 st. voor. 158.moderne ronde tafel 69.— Alleen bij Plate. t.o. - stadhuis, Ook wij- verkopen dé nieuwe serviezen van de Sphinx, Desiree. en de Superkat keu ken ook steeds in voorraad, B, van Doom. Broersveld 156. teL 67979. Wij geven Halletjes, I fotografie j Ontwikkelen des morgens avonds klaar Hoogstraat 1U6 va» rot f Urm gebracht, des K.-/V Vuuren Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1