V. d. Windt kopte DHS naar een zege over Schiedam FRANSE PAMAST Excelsior verrast door hekkesluiter Bolnes WF struikelt over mededinger DZB De Kath. Grafische Bond 40 jaar in Schiedam De stadgenoten handhaven in de kopgroepen WALDO-TAX! Winterwerk van de Volkstuinders Demos verlaat onderste plaats Filmavond van de CJMY Ladder verbrijzelt winkelruit ZATERDAGMIDDAGVOETBAL een forse zege van HBSSi Bromfiets gestolen Burgerlijke stan cl oens aan de Hoogstraat Schaak bij SCS Jaarfeest van Gemeentewerken mp Vol spanning is het voetbal weekeinde weer geweast en omdat alle Schiedamse clubs dit keer waren gewikkeld in een felle strijd om de bovenste post of tot taak hadden de onderste plaats te verlaten is de strijd wel bijzonder hevig geweest. Hoewel te verwachten viel dat niet allen winst zouden behalen, zijn de resultaten toch overwegend gunstig geweest. In het zaterdag voetbal bleven HBSS, PPSC en GTB in de bovenste gelederen, hoewel PPSC met de medegegadigde HVO de punten moest delen. In de KNVB en de Afdeling Rotterdam vielen zware klappen. Slechts Martinit, DHS en SFC kwamen tot volle winst én deze drie stadgenoten behielden daardoor met ere de leiderstrui. Bij Je KNVB-ers z^jn enkele verrassingen te noteren. Excelsior *20 werd met een 10 nederlaag uit de kopgroep gedrukt door het zwakke Bolnes n in de vierde klas moest SVDPW een grote nederlaag slikken van bet <och niet. zo sterke GDS. Ook Schiedam verloor zy het met ere in een spannende kamp met superieure stadgenoot DHS, Evenals DHS won ook Martinit weer. hierdoor gaan deze twee clubs in hun afdeling fier ongte- slagen aan dekop. Bolnes—Excelsior 1—0 Het. heeft de derde klasser' niet meegezeten. Gewoonlijk zijn de kan didaten voor de onderste plaats de gevaarlijkste tegenstanders en dit ïs ook nU weer gebleken. Nadat de thuisclub een doelpunt nad. kunnen maken werd hot een harde' vinnige strijd zonder resultaten. Bolnes was niet van plan de winst af te geven en dikwijls lieten zij met man en maJÜt alles op de verdediging'aan komen. Het technisch beter spélend Excelsior werd er de dupe van. Martinit—Poortugaal 5-1 In hef Volkspark heeft Martinit een verbluffend staaltje uitgehaald. Medelelder Poortugaal moest lijd zaam toezien dat het ongeslagen re cord van Poortugaal werd verpul verd en dat Martinit het eigen trotse record handhaafde. Binnen tien minuten had Martinit al een voorsprong. In de vijfde mi- nuut was het een treffer van mid denvoor Maltha en twee minuten later was bet een doelpunt voor linksbinnen Wolthuis (2~-Ö). Poor tugaal begreep dat'deze löatch zware eisen zou stellen. De "bezoekers on dernamen aanval op aanval en even leek het ef deze bombardementen succes zonden hebben. In de 'verwarring pakte de rechts- back de bal met de hand beet. De penalty, werd. ingeschoten (21) en cfe zenuwen "waren bij ^Martinit ver dwenen. Jan Schrumf inspireerde zijn clubmakkers -door het goede voorbeeld (3—-1). linksbinnen A. Goüka maakte het vierde..doelpunt en daarna Wolthuis het vijfde. Met j deze veilige voorsprong ging de rust in. Martinit legde het accent op de verdediging en gedurende drie kwartier zocht een machteloos Poor tugaal. rond .de middencirkel naar gaten in die verdediging. V SchiedamDHS 13 Hei heeft niet aan spanning ont broken in de plaatselijke ontmoeting SchiedamDHS, Dc: geelzwarten zijn er toch in geslaagd een regelmatige overwinning te behalen. Lang heeft Schiedam de kans gehad om de ge lijkmaker te bevechten, maar toen de vltudge Van der "Wind* bfl een' scrimmage het derde doelpunt voor DHS had gescoord verloren de Schiedammers de moed. Het hoge tempo zakte aanmerkelijk en In de laatste minuten ontstond zelfs het gevaar van een grotere nederlaag voor de thuisclub. Aan het uitstekende doelverdedi- gen. van Van der Poel i~ het te dan ken dat deze nederlaag zo gering bleef. Beide partijen begonnen fel en enthousiast..- In het. algemeen speelden de DHS-ers feller, zij voch ten vollediger voor de overwinning. Toch kon Schiedam voor de rust de verhoudingen gelijk houden. Na vijf minuten reeds kon mid- 'Een beslissend moment in de strijd Schiedam—DHS. Vallend geeft Bram van der Windt, u'.ak voor het Schiedavi-doei de bal ■nog een harde kopstoot zódat keeper Van der Poel, die men hier in een afwerende bezwerende houding ziet het'nakijken, kreeg. Het was. het genadeschot voor Schiedam dat schutter. Van der Windt zelf niet meer gezien heeft, wanttrainer Smit. moestenkele minuten hard xoerken om Hem ■weer bij ie brengen van-het harde contact met de bal. den voor Van Leeuwen op zeer ge lukklge wijze doelpunten. Bij een aanval van links kwam de bal op geringe afstand in he-, doelgebied voor zijn voeten en h;j had maar voor het intikken (1—0). De Schie- damspelers waren niet geïntimideerd door dit spijtige doelpunt,-met regel maat golfden de aanvallen heen en weer. In. de twintigste minuut maakt Cockie Pv.eynierse heel slim een doel punt. Van -vrij grote afstand deed hij of hij wild j voorzetten, maar met een verrassend.hard schot schoot bij in (l—1). Daarna kregen de-toe schouwers eenenerverende strijd' te zien.. Ja het tweede gedeeltewerd Schiedam duidelijk minder. In het begin vlotte het nog wel,'maar na dat Van. der .Windt met een harde kopstoot een voorzet van Jinks goed bad afgewerkt (12) verloor Schie dam de moed. DHS handhaafde het hoge tempo, maar by Schiedam lukte het niet meer zo goed. De omwente ling kwam .volledig-.bij: bet: laatste doelpunt. Het was Br. van der Windt, die het genadeschot loste en - het werd daarna duidelijk dat DHS het fraaie ongeslagen record had ge handhaafd. GDS—SVDPW 7—3 Deze uitwedstrijd is voor SVDPW geen aangename geworden. Voor rust opende S.VDFW het offensief. Hier door kregen de Schiedammers reeds na tien minuten een 2~0 voorsprong door prachtige doelpunten van Feyen.Doch daarna ontdekte de thuisclub de juiste cadans. GDS ver kreeg een groot overwicht en- by de" rust was het 3—2. Dit-overwicht werd gehandhaafd, de gastheren wisten hun voorsprong zelfs defini tief te maken na een salvo van vier doelpunten (7—2). Nog even beeft SVDPW het geprobeerd, bet werd 7—3. maar dit was alles. SVDPW was overrompeld. DRZ—TSEC 0—1 Aan de Schiedamséweg heeft DRZ de nederlaag: klein kunnen houden. De Delftse bezoekers zijn ér ondanks de felle tegenstand van De Roode Zon in geslaagd de winstpunten mee te'nemen. Met' het kleinste verschil was DRZ in 4 B de tweede Schie damse club. die geen winst kon boeken. De ouderdomsvoorz ^ning voor de ABC verklaard De wet op de ouderdomsvoorzie ning zal per 1 januari van kracht worden, voor deze wet heeft het gehele Nederlandse volk een grote belangstelling getoond, maar de vele problemen die er aan deze wet vastzitten, zijn nog niet een ieder duidelijk. Om nu de eigen leden daarover in te lichten heeft de Alg. Bedrijfsgroepen Centrale in Schie dam. de hoofdbestuurder de heer B. vanLocn uitgenodigd om een in leiding over deze wet te houden en de vele te stellen vragen te beant woorden. Deze inleiding zal worden gehouden op woensdag 31 oktober en wel om acht uur in het Volks gebouw. Nu de werkzaamheden ia de tui nen minder worden heeft het be stuur van de Schiedamse volkstuiti- dersvereniging „Kleir.iBabberspol- der" gemeend het winterwerk ter hand te moeten nemen en wel be ginnende met een openbare verga dering op dinsdag 30 oktober, 's avonds om 7-30 uur. in het ge bouw voor Chr. Soc. Bol. Dc bonds'- voorzitter van het Alg. Verbond van VoJkstuindersvrrcr.igingcn in Neder land. de heer.P. Visser, za. op deze avond spreken over „De groeiende betekenis van het volkstumwezen". In afdeling la is WF.er niet in geslaagd DZB terug te wyzen. Met 3—2 verloren de scheepsbouwers, hierdoor blijft DZB een concurrent voor ae beide Schiedamse clubs, WF en SFC. De SFC-ers behaalden een ««-ppe zege op lantaarndrager Nestoro en door dit resultaat gaat SEC nu alleen aan kop met twee punten voorsprong. NestoroSFC 0—2 Op het terreinencomplex aan het Toepad heeft SFC het niet gemak kelijk gehad. Met de moed der wan hoop heeft Nestoro gepoogd aan de dreigende onderste plaats te ont komen en door dit enthousiaste spel duurde het tot na de rust voor SFC het technische overwicht kon gebrui ken. Linksbinnen Bosman gaf -na een kwartier in de tweede helft zijn club de leiding. Hit een voorzet van rechts knalde hij hard in. Meer en meer kon SFC daarna het juiste spel ontplooien en het was weer Bosman die 'n kwartier daarna de zege veilig stelde. Het werd een verdiende overwinning in een overi gens matige wedstrijd. Door dit re sultaat behoudt SFC de leiding in IA. Verder zullen twee films worden vertoond: „Land uit Zee" en „De grond wordt weer goed". De toe gang is gratis. De Schiedamse afdeling van de Nederlandse Katholieke Grafische Bond heeft gisteren het veertig ja rig bestaan va.i de afdeling op luisterrijke wij2C gevierd. Na de H Mis die 's morgens vroeg :r. de ka pel van Kuize Liduina is gehouden cn waarbij Pater Out. de geeste lijke adviseur van de bond een kor te preek heeft gehouden, kwamen de grafici bijeen aan het ontbijt in Arcade. Na het openingswoord van de heer J. L. Renrling. lid van de lus trum-commissie werden zes leden van dc bond gehuldigd en wei vijf. die reeds van de oprichting ai lid zijn geweest van dc bond en zes die er al 25 jaar bij aangesloten zijn. Bij dit jubileum-ontbijt waren ook aangezeten de vertegenwoordi gers van de zusier-organisaties uit Botterdam, den Haag, Delft. Am sterdam. Gouda en Dordrecht. 's Middags heeft het bestuur in dc feestelijk met vele bloemstukken cpgesierde zaal van Arcade gereci pieerd .en vele stadgenoten zijn het bestuur van de jubilerende afde ling komen gelukwensen. Burge meester mr. J. W, Peek vertegen woordigde bij die gelegenheid het gemeentebestuur en hoofd-inspec- teur ViF. H. Kloeseman de Schie damse politie. De heer N. Koren kwam voor de Ned. Chr. Bedrijfs- bond en verder waren o.a. de heer J. Hölscher, lid van het hoofd-be- stuur dn oud-voorzitter van Schie dam,- de heer C. J. M. Heesbeen van de afd. Rotterdam, deken K. J. Reijnen eri pater Ditters, oud-ad viseur van 'de afdeling. De jubileum-viering werd 's avonds besloten met een grote feestavond in Arcade, waarbij het cabaret-ge zelschap „Klaveren Vijf" uit Roo- zendaal de revue „Tempo" presen teerde. Het was een aardig pro gramma, waarvan de vele aanwe zigen wel genoten hebben. Tot slot was er het gebruikelijke bal met muziek' van het. ensemble ,,The Melodians". IVF—DZB 2—3 De andere Schiedamse kanshebber in IA stond voor de eveneens zware taak de derde gegadigde voor de bo venste plaats terug te duwen, hi een spannende match is dit niet gelukt. WF moest .op eigen terrein .de eer aan de tegenstanders laten.' Na de 3—2 nederlaag bezét WF nu de derde plaats achter DZB eh. SFC. GLZUrstis 2—2 Ook Ursus was in' een .struggle for life" gewikkeld. Hier gold "het de be zetting van de onderste plaats. Na een verbeten gevecht eindigde deze wedstrijd in een gelijk spel (2—2) onder protest van GLZ. Zowel Ursus als GLZ staan dus nog onderaan "tot dat dc protestcommissie uitspraak heeft gedaan. Demos—SSAVR 2—1 In Spieringhoek was Demos zon dagmiddag in de beste stemming. Ook hier ging de Strijd om het ver laten van de onderste plaats. De roodzwarten slaagden erin dc Rotter dammers te kloppen cn tussen deze twee clubs werd het nu „stuivertje wisselen". Met een punt meer staat Demos nu boven SSAVR. Verdere uitslagen DHS 2—DRZ 2 2—2. DHS 3—EDS 2—1: DHS 4—LMO 3 4-0: DHS 5— Flakkce 4 3—5: DHS 7—Martinit 5 1—2, DHS 8—-VOC 9 1—4. HiUegers- berg 2—Martinit 2 1—1. Martinit 3— DHZ 8 1—4, Martinit 4—Hillegersberg 4 4—1; Ursus 2—SFC 2 0—1; Noor derkwartier 2—SFC 4—2; Hurricanes 3—SFC 4 3—4. Volleybal-competitie Goede start van de W. de Zwijger Ulo De teams van de Willem de Zwij- gcrschool zijn goed gestart in de competitie. Het tweede team. wis', donderdagavond, na„ felle strjjd, de junioren van Juliana te verslaan met 3—t. Vrijdagavond speelde het eerste team tegen" Hou Stand' te Rotterdam. Het krachtsverschil was hier te groot, voornamelijk door .de zeer jeugdige leeftijd en de 'geringe lengte van de Rotterdammers, zodat de „Zwijgers" aan een gemakkelijke 4^—0 overwinning kwamen.Zeer ze kér zuilen zeechter iri detoekomst wél grotere tegenstand ontmoeten. VOOR UEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek M. M. H. Evers. Lange Haven 81 Bellen t>tf ongeval; G.U. en GD.. Tuinlaan 89. telefoon 89290. Politic-alarmnummer: 54666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Havem Geopend iedere werkdag (oe- halvt rcnanöag) van 9J0 tot 4.30 uur en iedere avond <bo- halve woensdags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags ge sloten. RJL Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur; iedere avond (behalve donder- dags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten:. Stedelük Museum: Expositie eigen werk.. Geopend dagelijks van 2 tot 5- uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8-15 uur;"„De terug keer van T vmmy Caution". Monopole. Alleen 2 uur; „De red der van Fcrt Shallan". VOORSTELLINGEN Arcade 8 uur: NIVA. Culturele avond. Musts Sacrum, 7.45 uur, Ver. Glas- fabr. Cabaret-avond, Monopole-theater 7 en' 9 uur Kath. Film-actie. „Het grote avon tuur". Zaterdag j.l, waren in „Irene" de leden van de Schiedamse CJMV met hun vrienden e» kennissen bijeen om' de eerste-'ontspanningsavond' bij te wonen. De bijeenkomst wérd geopend door de le Federatie-voorzitter, de heer W. F. de Wolff. ,Tiij stélde hét op hoge prijs dat zovelea gehoor had den gegeven :aan de- pitnódiging en hoopte dat, allen ook aanwezig zou den zijn op de 2e ontspanningsavond, op zaterdag, 24 november. Als jeugcU organisatie kunnen, we de ouderen tóch nöoitmissenm G i Deze eerste avond stondinhet teken van ,:defilm.,:Vertoond werd het 'mooie', filmwerk"„Puntje enAn ton" naar hetgelijknamige'boek van Erich :;Kastner. - Het ryke meisje „Puntje'.', .offert al.' les op, zelfs haar .nachtrust'óm te gaan bedelen,' dril, zodoende géiden bijeen te krijgen, om de -arme zieke móéder- van .-Anton..- opvakantie te zendén. „Puntje" werd verzorgd'door. een kinderjuffrouw en haar moeder stootte haar aL Ar.ton daarentegen verzorgde zijn moeder met alle lief de. Later zagen dc /ijke ouders van Puntje hun fouten :n cn gingen het kleine meisje zelf opvoeden. Een film met een moraal. (Advertentie ijtfj Toen de glazenwasser R. W. S. uit Schiedam zaterdagmorgen met ,ment I'5=r° ROTTERDAM BINNENWEG beijerlandselaan i ORIGiNFlc j j Alt zeer Ujtonder jlulbUik van onze «erjaardagtasnbtedfngen verkopen wij morgen een liuoort-oartij originele Franse sijdert damast. Een exclusieve damast van, zware kwaliteit (uitsluitend eerste keu» «onder een enkele weeiioui), In een schat van kleuren, T 20 cn*.ibreed. F'"-'.. P „YVONNE** bijzonder fijn ttreepdessin, *an 5.90 per meter Nu, „JACQUELINE" 7.50 per meter .fantasia - dessin Van. Nu MONIQUE" prachtig ingeweven nieorJcleurlg bfoemdeistn 0.90 p.m. Ni Verkoop onder on* idevie* r itlVaavheid in reclame" In het zaterdagrvoettal hebben onze stadgenoten' weer* triomfen gevierd. Slechts PPSC moest tegen koploper HVO een veertje laten, doch het gelukspel (1—1) is geen slecht resultaat. I» de afdeling heeft GTB zich weer vlot hersteld; met een grote overwinning op Rhoon werd het recht op de' eerste pJaats bevestigd. :.y. HBSS—Spirit 6—2 op de Vlaaröinger5tr wilde draaien, Overtuigend heeft HBSS in Kethel kanshebber Spirit teruggewezen. Want ofschoon HBSS mét drie Inval- lr.-s uitkwam is de overwinning geen i- jWent in gevaar geweest. In hoog een vechtlnstig - - i HBSS volkomen verdiend de helang- 0leed hy uit_ tengevolDe waarvan j rybc punten in Sciiiëdam gehouden, een'Uitstekende ladder een wrnkel-'^- 6. - ruit verbrijzelde op nummer 26. De schade bedraagt ƒ300.—. Zpndagmiddag-"l5. de broirimer ge- stolem van; de Jff-jkrige bijryder: M. dé J. 'uit Schiedam; Dé bromfiets stond niet op slot .aan "de Westvest.. Zondagavond is de fiets van de kap ster A. L. gestolen aan de Warande, Geboren: G er ar dus B., z.v. J, J. Altorf en B; H. van. der Kleij.. Ovèrledeh: W. _A, Dinges, 71 jr; "W. -D. van'* "Wingerden, 61 jr,- wed. van P: dc Regt. Bij de brug in de Hoogstraat zul len vier paviljoens van drie bij vier meter worden gebouwd voor Anton Huf, de Galeries Modernes, Vrolijk en Klein's Handel Maatschappij De voorbereidende werkzaamhe den voor deze bouw worden op het ogenblik reeds getroffen. Het pla teau, waarop de gebouwtjes worden gezet, zal door de gemeente gereed worden gemaakt. De kosten daaraan verbonden bedragen ruim 51.000 gul den, B. en W. stellen de gemeente raad voor aan de vier gegadigden de grond voor de paviljoens te ver huren tegen vijf tic, gulden per vier kante meter per jaar. Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht slaagden voor het kandidaatsexamen Slavische talen de heer N> E. Schroten (cum laude) en voor het tandartsexa men de heer J, E. van Tongeren, beiden uit Rotterdam. (Advertentie LM.) 67570—69915 De technici hadden dit keer afstand gedaan van het korte spel, imet aan vallen over de vleugels deed dit keer ..at gehele elftal aan de verrassende offecfieven mee en het resultaat was enorm. In het eerste kwartier had HBSS al met 20 de leiding door doel punten van de rechtsbinnen in de derde minuut, eneen strafschopin de vijftiende' minuut. Het zekér niet zwakke Spirit deed allés om de ach terstand te verkleinen eu na een kwartier verwierf één van deaan vallen succes (2—1)., -Maar, HBSS gaf direct het goedé antwoord door middel van de., middenvoor (31) Na rust' scheen het enthousiasme even uitgeblust.* De eerste vijftien minuten waren voor het middenveld, maar daarna kreeg HBSS enkele flitsende mamenten. De linksbuiten maakte or 4—1 van en drie minuten later scoorde dé middenvoor zijn tweede goal (51) Dat was voldoen de. In de laatste tien minuten pro beerde Spirit nog veel om öe achter stand te verkleinen, maar toen de linksbuiten de stand op 5—2 bracht maakte zijn confrater aan de andere zijde er voor de zekerheid 6—2 van. Door dit goede resultaat telt* HBSS weer behoorlijk mee aan de kop van de 4e klasse B, HVO—PPSC 1—1 Hard heeft PPSC -voor de over winning gevochten, id Vlaardingen, maar het mocht ook dit keer niet ten volle lukken. Het eerste, kwar tier werd PP zélfs zwaar in de ver dediging gedrongen. Daarna draaiden de Schiedammers de 'situatie om. Herhaaldelijk ontsnapten de Vlaar- dingers aan een zekere achterstand en het was slechts Broertje, die vijf minuten voor rust bij een vrije trap het HVO-muurtje wist te doorboren (0—1). Verwoed werd daarna om de winst Rhoon—--QTB 0-—4 Na de schrik van de vorige wed strijd is GTB weer op de oude '(goede) voet voortgegaan. Met 'de wind in de rug begonnen de. GTB'ers aan een grote serie aanvallen. Doel punten konden: niet utiblyven -en Rhoon had in deze periode wat me dewerking van "Vrouwq Fortuna. Het bleef dus 1—0 door een doelpunt van de middenvoor ;;in de dertigste mi nuut. Met de wind rriee;probeerde Rhoon tot de;teger>=i«'»)v:arover te gaan, maar dit had tot" resultaat dat de yoor- hoéde -van GTB 'de vijand'vblkbme'n kon misleiden. Snel achter elkaar maakte de middenvoor nog twee doelpunten (0—3). .Rhoon,,-was toen een geslagen ploeg. Inhet laatste kwartier, deponeerde dé middenvoor op een pass van de rechtshalf zijn vierde, treffer tii het ne.L. Zuïdlaiid 2—PPSC.2 3—2; PPSC c— SFC c (L-l; GTB 2—Zwaluwen5 1—4; RSM GTB 4 1—1-, vv, -y*- De eerste wedstrijd van het 2e tiental yan SCS._ tegen Gusto 1 heeft een uitstekend resultaat opgeleverd; met nog 2 .afgebroken partijen is .de stand .5^—2%. De resultaten van de diverse spe lers luidden als volgt: J. v. d. - Meer—J.van Groolveld a.p., H. van Beekum—K. -Planken' 01, J. .van Putten—J. v, d. Kraan 0, E. Hendriks—J.. C. -den Boer a.p., J. Pluymers—K. Deyl. 10, F. Heusdehs—J, H.. Winkelman K. WinkelC. Rozenheek- 0— J. Pelgrim~H. Roo2enbeek 0—1, M. A. Hyemans—M, van Dijk 0—1, C. Ammerdorffer—Chr. „Slagmooleo 01. y, y De. uitslagen van de.huishoudelij ke competitie aan het dr. WibaUt- plein zya als volgb Groep 1: A. Marks—Ade Bruyn a.p., L. F. Piek—G. v. d. Berg 1—0, G. Groen-G. M. Groen D. v„ IJzendoom—G. Groen a.p.. Groep 3: J. BronnemanH. Nadels 1—0, A. Scheele—W. Hoegee 1— Esperanto-agendó Jaudon, la tinUan de Novembro vuwucu w«u uaüi«a om dc wins r gestreden; in de achterhoede hielden TGubves^ro. Konversacia vespero ce Kalden en zijn makkers het wel en vele malen kwamen .de PPSC'ers door goed: stuwend werk voor het, vijandelijk doelgebied. De thuisclub zag nog kans te scoren in deze twee de spannende helft en daarbij bleef het. Jammer was het dat in deze overigens faire strijd enkele, inci dentjes niet uitbleven, zodat de scheidsrechter drie spelers naar de. kleedkamers moest sturen. Zoals het gebruikelijk is in het najaar, heeft dë Ned. Hervormde Gemeente ook gisteren weer het Oogstfeest gevierd. Voor cfe twaalfde maal in suc cessie, Bij .de vreugd over de goede opbrengst van de. oogst zijn ook de zieken, de ouden van dagen en de eenzamen niet vergeten en hen is de gebruikelijke groet in bloemen of vruchten uitgedrukt, gebracht. In-de hervormde kerken,, maar ook in. het wijkgeböüw; Stephensonstraat en in' de 'Pr. Marijke-school in Nieüwland. zijn zaterdagmiddag reeds de gaven bijeen gegaard. Op de foto ziet men hoe bij de Grote fceTk, de helpers de bakken met vruchtenmanden een vrachtauto indragen om de góede gaven rond te brengen. G; 'Vv *-.• yA' _,ek. v. Ginkel, Ploegstraat- 19. Ankau ci tic Ia fornobrulas kaj Kafo estas „bruna". 'Het'negende jaarfeest .van de per soneelsvereniging „Gemeentewer ken" is in Musis Sacrum weer een genoeglijke bijeenkomst geworden. De toneelgroep heeft dc talrijke aanwezigen heel wat laten lachen om de vermakelijke verwikkelingen var. ..Annenr.ariezeg jjj >t maar!" van Hans Nesn3. In deze kostelijke klucht komen twee oudjes, broer en zus, tot de ontdekking dat zij een groot kapitaal kunnen, erven mits de erfgenaam of-erfgename gehuwd is. Heimelijk gaan beidon dan naar een huwelijksbureau en beiden ko men aan het slot met een partner te voorschijn. Voor het zover is heeft de zaal gedaverd van de komische situaties. Omdat dit stuk ook js ge kozen voor deelname aan de toneel wedstrijden van de SG zuller. we, op ver2oek van de jury niet tot be spreking van het spel overgaan. Het publiek heeft zich overigens met deze klucht onder regie van de heer W. Linkels buitengewoon geamu seerd. Voor de goede muzikale noot zorgde het dansorkest „The Music Boys", voor de entr'act en voor het gezellig samenzijn. Waarnemend voorzitter C. J. M. de Kort. sprak, vanwege het verblijf buitenslands van ir: S, Moesker, het openings woord. Op 8 -december wórdt' in Musis Sacrum/ voor de meer dah honderd kinderen vaiL'de leden een St. Nicolaasfeert 'gehouden. De ge schenken voor dit; festijn zijn door "de leden gemaakt. v Geslaagd aan de Rijksuniver siteitte Leiden voor het: doet- 'ex. gen. 2 de heer J. C, Leeuwis té Schiedam... Verzoek aan B. en W. Meer verkeers veiligheid Het ernstige verkeersongeval dat op 20 oktober j.l. plaats vond op het kruispunt B.K.-JaanBosboom- laanv. Ostadclaan. waarby een 12-jarig meisje het leven verloor, is yoor een. 60-tal omwonenden van dit kruispunt aanleiding geweest om burgemeester cn wethouders van Schiedam schriftelijk te ver zoeken, onverwijld maatregelen te treffen, teneinde te. bereiken dat öe yérkeersyciJigheHd Gp genoemd "punt verhoogd wordt. Zij zijn van mening dat hétsléchte Wegov.ér- zicht de voornaamsteoorzaak Ia dat óp dit punt zo. veel ongevallen plaats vinden en dat dit óp eenvou dige wfjze verholpen kan worden. (Advertentie LM.) Als ook deze winter.de bloe men; dig en "nacht op de rameri staan en/ het in bed maar niet warm wil worden, dan Is het zo gemakkelijk gezegdgooi er - maar éen deken;'bij .op 1 Heeft U dan zoveel geld om zonder .meer een willekeu rige winkel binnen te stap pen en ongeacht de prijs Iedere deken te/kopen die men U voorlegt? U niet. en duizenden van onze andereklanten even min...... daarom moet U nü dekens kopen voor prij zen, die U nooit meer voor een tweede keer kunt ver wachten Morgen; beginnen wij met een voorverkoop „Doublé Face" wollen dekens, die In elke collectie voor 29.50 worden aangeboden, voor nog; géén dertien gulden, „Doublé Face" dekens, dubbel geweven dekens, met 'aan belde zijden een verschillende efft kleur, om boord met zijden lint, .kunt U nu kopen, voor minder dan de halve prijs. Dinsdagmorgenom 9 uur begint de verkoop van deze „Doublé Face" dekens, .100x 210 cm,. In moderne kleurcombinaties, o.a,één zijde groen, de andere zijde champagne,' WINKElCENTPUM BINNEN WEG, Tel, 29.180

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1