De SIJV Heeft weer plannen voor een nieuwe ijsbaan Maar cle burgerij moet Met archeoloog Haan op reis in de Sahara WERKVEILIGHEID BIJ WILTON TER SPRAKE Nieuw BB-hoöfd doet officieel intrede iers De groeiende betekenis van 't Volkstuin wezen" Biljart-uit slagen Teken- en kleurwedstrijd voor de NW-kinderen maakten Egypte NAAST KETHELSE ZWEMBAD en Afzwemfeest Belangwekkend avond Expoge WALD0-RIJSCH00L 6 9 9 15 Goed, maar kan (altijd) beter Klaverjas bij De Vriendschap Nieuw bestuur voor Nieuwe Koers DEjHEER M. F. ENGELS" Rotterdams Barok-Ensemble in Stedelijk Museum Toneelavond en mg Jaarvergadering van vrouwen groep PvdA Op oversteekplaats aangereden NVV-feestavond Burgerlijke Stand Willem Ruys terug in thuishaven Schoorsteenbrand Met een „oude" zeekaart v Woensdag 31 oktober 1956 "Nü'Hef ^eër/vaji 'de'laatsp; dagen er;ons scherp aan doet herv innerën'dat' de winter nadert (we schrijven morgen dan ook.al „rLovémbèr'O.r^a^/d^ gMschten wellicht ook naar de ijs- sport uit. En aan het feit dat Schiedam nog steeds niet de be- schikking heeft over een eigen ijsbaan. Het bestuur van de Schiedamse Us-vereniging echter denkt nog harder over dit gebrek na dan de ijs-liefhebbers zelf èn het' is niet bij den ken alleen gebleven. Want er zijn plannen ontworpen, door dit bestuur om Schiedam uiteindelijk toch weer in het bezit te stellen van een eigen baan. Het begir.t er cus zo op te lijken dat do S.rj.V., die in 11)08 is op gericht. het vijftig-jarig bestaan van de vereniging zal kunnen vie ren op een eigen baan. <!c derde ove rigens. Had de vereniging bij de oprichting de beschikking over de ruime baan 0351 de Maas. op de plaats ongeveer u-aar nu de Wil- helmina-haven ligt, de voortschrij dende industrialisatie heeft de S.Jj.V. verdreven naar de Spierlngs- hoek. En in 1955 is de baar. daar wederom geofferd moeten worden aar. de stads-uitbreidiog en de wo ningbouw. Tragisch wel dat de to renflat. waar de baan aan ten slacht offer is gevallen er nu nog steeds niet is en er (althans in die vorm) wel ook nooit komen. In het terrein-verlies heeft dc lis-vereniging niet .berust, en is di rect op zoek gegaan naar een an dere mogelijkheid voor -een baan. Van de winter Hebben we nog kun nen melden dat ei een mogelijkheid lag in een stuk terrein gelegen aan de oode baan van Bol'es bij Ketfcel. naast het nieuwe zwembad. Dit plan nu is verder uitgewerkt en S. ÏJ.V. heeft contact opgenomen met de Schiedamse Gemeenschap. die de gemeente vertegenwoordig de ën zo is er weer wat meer schot in gekomen. Wedstrijd-baan Dit'plan gaat uit. naar een terrein van 100 by 200 meter- groot, hetgeen voldoende' is 'voor wedstrljd.-ban.en, eventueel van internationale"af- - metingen (zij hefc dan wat krap). Dit terrein kou de SJj.V. van de. ge meente kunnen -verkrijgen. Er zijn echter-wel wat. kosten aan verbon den om het terrein - gereed te ma- kan. Het moet geëgaliseerd worden en ingedijkt; er moet een platform komen voor een clubhuis en aan het -clubhuis. De Ijs-vereniging heeft nog wel een clubhuis op de oude baan, maar hiep is niet veel meer van over, dank zjj het gedrag van de jeugd. Het bestuur denkt een bedrag van f 30 a Jf 35.000 nodig te hebben voor de inrichting van de baan, maar beschikt nict: -pyer dit geld. De gemeente ïs bereid, zo vérklaar- de het bestuur ons, om financieel bij te springen, maar de S.IJ.V. moet zelf ook iets doen. Daarom is het bestuur van plan oth een obli gatie-lening uit te schrijven, onder de leden, maar zeker ook onder andere liefhebbers van de Ijssport. Hoe groot die lening wordt efi wat de voorwaarden zijn is nog niet vastgesteld, omdat het bestuur eens wil peilen hoé groot de be langstelling is onder de Schiedamse burgerij. Voor dat doel "zal er op vrijdag 2 november een openbare bijeenkomst worden gehouden in de Amstelbron, waar met alle be langstellenden (dus ook niet-leden) van gedachten kan worden 'gewis- Beid. Op deze bijeenkomst zullen. 6us belangrijke beslissingen voor dc ijs-sport in Schiedam moeten vallen. Nood-oplossing Maar deze winter beeft de Ijs- fereniging nog geen baan ter be schikking. Mogelijk dat deze win ter, evenals bet 't vorige seizoen het geval is geweest, wederom de beschikking verkregen zal kunnen worden over de banen van het Ten nispark Spieringshoek. Het Is wel geen ideale plaats, maar het is be ter dan nleis. Er 2i;n nog wel andere gelegen- beden in Schiedam om te schaatsen; maar- deze voldoen niet. aan de eisen die de'S.Ij.V, stelt enVmeent te moeten stellen; - De Poldervaart is als spui-kanaal te onbetrouw baar; de singels in Nieuwland zijn' te klein- Ook van de grote vijver in4het nieuwe recreatie-oord in Ke- thel kan geen gebruik worden ge maakt, omdat het te gevaarlijk- is- Het water is te diep en de veen grond er onder te soppig. In het Sportfondsenbad vindt op zaterdag 3 november, aanvang 7.30 uur, hel afzwemfeest plaats. Behal ve het diplorrta-2wemmen zullen diverse demonstraties gegeven wor den. In de herfstvakantie op dci«^r- dag 1, vrijdag 2 en zaterdag 3 no vember 's morgens van 9 tot 11 uur heeft de jeugd (tot 26 jaar) toegang tot de zweminrichting tegen gere duceerde prijs (f 0.25). Een groot aantal stadgenoten heejt dinsdagavond in Afatson Westhuis dc voetsporen gedrukt van de prehistorische mens. Bij het knapperend houtvuur gezeten hebben de leden van het Voormalig Verzet Nederland en van de Ned. Vereniging voor ExpOlitiekc Gevangenen in Schiedam en wat gasten uit Vlaardingen gekeken enpeluisterd naar de films en exph- catie van de bekende „ontdekkingsreiziger", archeoloog H, P.C. Haan. Zeventien tochten heeft de heer Haan in een tijdvak van ruim-twintig jaar naar de Sahara ondernomen. Zeventien tochten in een fascinerend gebied en de heer Haan moest bekennendat hij steeds minder ging „weten" vamdeze woestijn, die net zo groot is ah het totale gebied van het werelddeel ïEuropg. VOOS IIEUEN Apothekers nachtdienst; Apotheek M M. H. Evers. Lange Haven 81 Bellen" oij ongeval: G-U en G-D.. Tuinlaan 80 telefoon 69230. Polltle-alannnumnier: 6466G. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven. Geopend tedere werkdag be halve maandag) van '9.30 tot 4 30 uur en iedere avond (be- nalve woensdags en- zaterdags), van 7 tot 833 uur. Zondags ge sloten. R.K_ Leeszaal en Bibliotheek, L>am Geopend tedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uu»; Iedere a vend (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tor 8 30 aiiK 2ondags gesloten. Stedelijk- Museum: Expositie eigen- werk,-f' Geopend dagelijks van "2 tot 5.uur.- V,;BIOSCOPEN -; Pa.ssage. 2 en 8.15 uur: „Dc terug keer van Lemmy Caulion". Monopole, 2, 7 en 9 uur: De schrik dc Sicux. VOORSTELLINGEN Volksgebouw, 8 uur: ABC-lezing, etidordomsveorziening. Volksgebouw, 3 uur; Alg. Schicd. Hengel ver., vergadering. Jeugdleeszaal, R uur: Opening Jeugd boekenweek- Musis Sacrum, 2 on 8 cur: Kinder- reisver. Spangen, jubileum. Café Thalia, 8 uur: Biljart-tournaoi. if Advertentie: l.M.-. Vóórdat dè spreker zijn films draaide gaf hij een'verklarende leiding van. zijn werkzaamheden in de Sahara. Voor bet: museum m Al giers is. de heer 'Haan op zoek ge gaan' met twee raetgèzellea naar de overblijfselen- van.' de prehistorie. En deze tochten - hebben, wonderbaarlijke resultaten opgeleverd.. Duizenden potscherven, veiestenen „gereed schappen". sporen van..talloze neder zettingen en zelfs éen schedel va» een mens, yap twaalfduizend jaar ge leden werden gevonden. Met hun autootje rijdende door de kolossale rivierbeddingenwaren de beer Haan; c.s;na duizenden, jaren van dood- se" stilstand in dit volkómen uitge storven gebied de eerste», die de moeilijke era gevaarijjke.tQchteri door honderden'. Silometers zand, rotsen en door üe erosie aangetaste, tot stof vergane aard»aandurfden." De films - tóondenjp een" gigantisch „maanlandschap" Zget Êergmassie- ven. grillige ibtsklwnpen, diepe ver harde rivierbeddingen' en vele soor ten leemzand.en. stofgrond.. De heer Haan wist .op' kundige, wijze te ver- tellen van zijn belangrijke 'archeolo gische vondsten en ook zijn avöntu- rerr-xvaren'legio en Spannend genoeg om de jaloersheid-van de'aanwezigen op te wekkehl Met Algiers, werd.., steeds contact gehouden; als: de expeditie na een bepaalde tyd. niet-, zou komen dan zouden vliegtuigen in de nacht (op de seinen met vuurpijlen) naar het gezelschap .gaan zoeken. Dit is; nooit nodig geweest; hoewel de auto wel eens vijf dagen over een afstand van tien meter heeft gedaan* zo diep was het voertuig in de zachte, volkomen Men is blü met hetgeen bereikt is op het gebied wan de werkvciUgheid by de N.V. Wilton-Fljenaord, maar.toch gebeuren er bog teveel ongevallen. Cijfers uit de ongevallen-statistiek over 2955 ZÜUJ geen- dodelijke ongc- verweerde, stoflaag gezakt. Na. de pauze vertoonde de spreker; een kleurenfilm over het leven-van de nomaden meestal Toearegs.in de oasen. De 'bijeenkomst werd- ge opend door voorzitter J. Donkers van de N.F.R. en gesloten door de afge vaardigde van. het hoofdbestuur, ds. Van der Meye uit-Zandvoort. Op 16 november wordt de jaarlijkse reünie gehóuden gehouden in Irene. Wegens 2ijn drukke werkzaamheden heeft de heer G. van der Hoeven zijn functie van penningmeester neergelegd. Zijn taak werd - overgenomen door de heer J, Oostlander, De tweede en laatste speelavond van het door de S K.J.V. „Dn Vner.d- schap"....uitgeschreven klaverjascon- cours heeft rog meer deelnemers ge trokken dan dc vorige. Behalve in de grote zaal van het Volksgebouw werd nog in de biljart zaal aan zes tafels gespoeld, zodat het bestuur bet conccurs als eer. ^vcot succes betitelde. Van de drie koplopers var: de ver enigingen. Swarttouw. Dc Vriend schap en Steeds Vooruit, hebben al leen de twee eerstgenoemde zich kunnen handhaven voor de prijzen. Steeds Vooruit werd, door Singel kwartier-van de derde plaats ver drongen, Het team van d e vereni ging Swarttouw kreeg' de eerste prijs met 12433 punten: De Vriendschap werd tweede met 12313 punten, tèr- wijl Singelkwartier de 3e prijs be haalde met 12310 punten. Bij de drie prijswinnaars was het onderlinge puntenverschil niet groot. Gisteravond zijn onder de vrije koppels nog 14 prijzen uitgereikt; de winnaars waren: V. d. :Mout—De Held 4423 p., v. Diggeleja—v.Nugteren 4342 p., v. Leeuwen—Pil4281 p., Daalraeijer De Held 4230 p., SchouweneelDe Jong 4225 p., GroenKuele 4194 p., Beek—v, d.< Bout 4186 p„ tf. d, Beij -Mevr. Stolk 4183, v. Gent—v. Pelt 4133 p., v. Staverenv, d. Berg 4124 p.. Kluis—v. Salm 4119 p., Roelofsma Cocheret 4101 p., Van Dam—De Roo 4094 p.- Op de gisteravond gehouden ver gadering van de Nieuwe Koers, de jongeren organisatie van de Party van de Arbeid, is een nieuw be stuur gekozen, dat als volgt is sa mengesteld: Pief Tijsen. voorzitter; Lies Boerman-Bekker, secretaresse; Ton de Niet, penningmeester; Lau rens Verhey én Maarten Plóoy, le den. Laurens Verhey en Ton de Niet zullen dé Nieuwe Koers ver tegenwoordigen op het; Politiek Jon geren Contact Schiedam, - datvo rig jaar is opgericht. Het bestuurs lid P. Spruijt is dus afgetreden. Uit de verslagen blijkt dat er in het afgelopen jaar een vrij grote activiteit is geweest. - De gemiddel de leeftijd der leden, is gedaald. De bijeenkomst werd besloten met levendige discussie over de toestand in Hongarije en het Midden-Oos ten. - y De plotselinge verscherping van de internationale politieke toestand en liet wapengekletter dat nu alom In en rond Europa is te horen, heeft er eer eens scherp de aandacht op gevestigd'dat een organisatie als de Dienst Bescherming Bevolking besiist niet overbodig is. Het is dan ook van hei grootste belang dat de B.B. steeds paraat blijft. Dit Is nogmaals onderstreept door de sprekers op de bijeenkorast van de B.B die gister- avond in Arcade is gehouden inet het dóel om de beer M. F. Engels, de nieuwe assistent HBB voor Schiedam aan de kern-leden voor, te stellen. I*.;.- -' f. pngcvalsmelding Iedere acht minuten); iedere 27 minuten I oogongeval ('54 ietierC 30 minuten en "51 elke 15 minuten); oorzaken per 1000 ongevallen mei arbëidsonderbrekirig: 25 pet. indringing van voorwerpen en even zeveel door resp. vallen van personen, vallen van voorwerpen, en door allerlei oorzaken. B(j beschouwing van de leeftijd in verband met arbeldsonder- breking blijkt dat de wijsheid met de jaren komt en in verband met de diensttijd valt op, dat werknemers, die nog geen twee jaar in dienst zijn, twee keer zoveel ongevallen hebben als de werknemers, die langer ia dienst zijn. Aan deze cijfers van de veilig heidsinspecteur, de heer Spsrreboom, knoopte de directeur van Wilton- jFijenoord, ir, J; E, Woltjer, dinsdag avond een beschouwing vast op een veiligbeidsavond in Musis Sacrum, "waarbedryfsleideïse bazen -én alle mensen, die behoren (of zullen be horen) tot de negen'wérk vei ligheids- comxnissies van het bedrijf, aanwe zig warén. Ook directeur ir. B. Wil ton wasaanwezig. In zijn openingswoord besprak ir. Woltjer de samenstelling vao de vci- ligheidscommissies, waarin ook leden .van de ondernemingsraad (nog geen. jaaroud) zitting hebben. Hij sprak -rijn tevredenheid uit over' hetgeen bereikt is. maar stelde vast dat 'er nog heel wat te doen is (en ook ge- xdsan wordt), In verband met' de iwerkveiligheid wordt samengewerkt ert- van gedachten gewisseld met an- :<iere bedrijven. Uit de cijfers, die de Keer' Woltjer noemde bleek wel dat er goede vooruitgang is, maar dat er -nog altijd bèpaalde dingen zijn; die verbeterd moéten worden, vooral als het.een teruggang betreft. Zo blijkt de; verbetering van de veiligheid bij voorbeeld uit het aantal oogongevat- len; in '51 elke{ 15 minuten 1, In '52 elke 18 minuten, in '53 elke;23 minu ten, lh '54 elke 30 minuien en in '55 elkp 37 ■.minuten.;; ..Het resultaat in '55. is .niét zo gek, -maar-het kan beter"; aldus, ir, .Wol- 'tjer.dié al]er medewerking vroeg voor ;ru>R betere resultaten in dc toe- komst/ Eëti' forum samésigéstèld uit be- dryfslciders. van de:n.v. en Jrir. ir. ;P, C-. Rus bleek eéu interessante proef bij het beantwoorden van diverse vragen over, werkveiUgheid. De goe de bedoeling bleek steeds weer, maar directe -antwoorden kwamenhet was- te verwachten) vrijwel niet. uit de bus; Na dé pauze werd nog de film „Het ABC van' liet handgereedschap" ver toonden: was het verder de taak van. het' Oekraïns-Kaukasisch zang- en dansgezèlscHap „Kalinka" om voor amusement te-zorgen-Hetgeen het Russisch-Nederlandse gezelschap op de beproefde wijze eta tot genoegen van de talrijke aanwezigen deed. heeft onder leiding van Laurens Wingerden, zo langzamerhand goede artistieke eenheid be reikt. Dat het. klankresultaat niet altijd een hoog peil bereikt, laat zich Wel verklaren zoanneer men be denkt dat hier een kleine groep amateurs musiceert, die Veelal 'wer ken uitvoert welke weliswaar geen vocale of instrumentale virtuositeit verlangen, maar toch ongetwijfeld hun zeer specifieke en muzikale eisen stellen- En dit doet zeker oók het prach tige Motet ,Jesu, meine Freude" van Bach, waarvan het vocale gedeelte1 met ztjn vaak snel bewegende poly fonie. zangeressen en zangers voor een moeilijke opgaaf stelt. Koor en orkest hebben echter dit werk meerdere malen uitgevoerd, én de resultaten, die dinsdagavond op het concert in het Stedelijk Mu seum, werden bereikt, konden weer veel aanleiding tot waardering, ge ven. Er werd behoudens enige kleine uitzonderingen technisch goed ge- zóngen. de koor- en orkestklank klonk uitstekend genuanceerd en ook de intonatie vlel zeer te loven. In de cantate „Fürwahr. er trug unsere Krankheit" van Buxtehude leverden koor en orkest eveneens goed werk. Alleen bleef de weer gave hiervan over-.het geheel wat mat. De .soli hierin werden ver dienstelijk vertolkt door de koor leden Mona Voswijk, die vorderin gen bleek te hebben gemaakt, en André de Goey, wiens sympathieke bas niet onopgemerkt bleef. De jonge organist Bert Matter was solist in Haendel's concert in kl. /t. Dat er momenten waren, waarin Matter's spel wat voorzichting klonk, moet ook wel voor een groot deel worden toegeschreven aan het indi recte contact tussen orgel en- or kest/Maar zowei technisch als mu zikaal leverde Matter stellig een zeer talentvolle prestatie. Dê» harpiste Anna: Molnar deed 2ich als een zeer begaafd musicien ne kennen .in. een Gavotte van .Bach en het concert in Bes gr. t. van Haendel. Dit waren weliswaar tran scripties, doch gezien het object: cv o karakter van deze Barok-muzio1; kan daar eigenlijk .weinig-.bezw.uir tegen bestaan. ïn belde stukken in tussen muntte het harpspel uit door een grote technische beheersing en een mooi gedifferentieerd toucher. Het orkest heeft zich in de begelei dingen eveneens goed van zijn taak gekweten Dé aula was geheel bezet met een dankbaar gestemd publiek, dat veel spontaan applaus heeft geschonken. H. VAN BORN Chr.-. Overheidspersoneel Een behoorlijk aantal leden Scfaiedamsa afdeling van de Neder lands Christelijke Bond van Over heidspersoneel heeft dinsdagavond in Irene veel genoegen beleefd aan dc opvoering, die de toneelvereniging „Overschie-'W' gaf van het stuk „De dag begint vanavond". Deze avond kreeg con bijzonder karakter, doordat twee leden van de afdeling, de heren W. Ewart en L. G. den Houting. het gouden insigne van de CNV. ontvingen voor het feit, dat zij meer dan 25 jaar lid van de Christe lijke vakbeweging waren geweest. Beide heren zijn beambte bi; de PIT en ruim 2(1 jaar bestuurslid. Met deze avond deed de plaatse lijke afdeling een goede greep, war.t hut toneelstuk „De dag begint van avond" is rioor Anne Hoitrop en A. •Borstlap spéciaal- geschreven voor de Christelijke vakbeweging, Met goed spel hebben de 10 tone listen een aantrekkelijke voorstelling gegeven van het stuk, dat is afge stemd op. het loven van vandaag de dag. De afdelingsvoorzitter, mr. Joh. Knape sprak een kort openings woord. De vrouwengroep Vati de PvdA heeft-gisteravond in 't Volksgebouw de jaarvergadering gehouden, welke werd geopend door voorzitster me vrouw Bos. Het. bestuur werd in zijn geheel herkozen, mét uitzonde, ring van mevrouw Weergang. In haar plaats werd gekozen mevrouw J. van dér Hórsi. Uit de jaarverslagen, blijkt, dat de groep een actief Jaar achter'de rug heeft, dit óok in verband motde verkiezingen.: De .lëesclubs mogen zich in een bevredigende belangstel ling verheugen. Tot slot van de avond werden twee films gedraaid, aangeboden door de Commissie' huishoudelyke- en gezinsvoorlichting. namelijk „Bloemenavontuur in Holland" en „Nederland—Binnenland". Maandagmorgen omstreeks.hall acht is de 62-iarige G, van Nielsen, chauffeur uit, Schiedam, bij het oversteken van de Tuinlaan op de oversteekplaats door een motorrij wiel aangereden.Hy liep een ge compliceerde beenbreuk op ...en is In de Dr. -Noletstichting opgenomen. Tegen dè bestuurder van de motor, de brander P. R. uit Rotterdam, is proces-verbaal opgemaakt. Donderdagavond ais. geeft de NW-Bestuurderrbond voor. de aan gesloten leden een feestavond in het Passage-theater met het radio ensemble Hens vanDorfh. - Mede werking verlenen voorts: Truce Speyck, Sylvia Syivestra, •EMs* v. Norden, Dick Binnendijk, Cas Oost hoek, Ted Valerio en Tonny Huy- gen, alsmede het revue-orkest „The Music Makers" onder leiding van John Buying. Slechts' woensdagavond zijn er nog kaarten verkrijgbaar bij de penningmeester de :er M. Tal- mor., Cort v. d. -Linoo..iaan 52, tcr- w-ijl voor zover voorradig donder dagavond aan de zaal. GEBOREN: Gerafdus M.. z. van J. L. Scholte cn II. M- de Veld; Pieter, var. P. van Weolie en T. C. M. Snijders; Eduard J. A-, z. van 'H, Vlasblomen H. Ewaan. OVERLEDEN: L.?van' Rossen, 48 jaar; G. Hamerslag, 69 jaar. wed. van P. H, W. Aüd5eldorp. De heey Engels heeft 28. jaar dienst gedaan bij dg B.B., zoals hij •het zelfuitlegde, maar dan, bijliet Binnenlands Bestuur in hét voor malige Indië.Na. de oorlog - is hij echter bij de B.B.- gekomen waar hij in .de A-kring Rotterdam, Schie dam en Vlaardlngen hoofd, was yan^ de afd. Opleidingen, Het was geen makkelijke beslis sing om de heer Engels aan Schie dam, af te staan, zo vertelde het Kring-hoofdde heer A.Nouwens. omdat hij zo moeilijk gemist kan worden opnet hoofdkantoor. Hij was daar een voortreffelijk organi sator. Maar in zijn nieuwe functie in Schiedam zal deze gave hem van pas komen want in dé groeiende stad zal hij ó.a. ook een nieuwe wyk n.l. 'in het groeiende Nieuw land moeten .opzetten. Ook burgeimeester mr. J. W. Peek heeft het nieuwe H.B.B. welkom geheten. Zelf lid zijnde van cfe Kringraad, wees de burgemeester er op dat'de B.B. wel de kinderja ren achter de'rug heeft, maar de volle groei nog niet bereikt. De or ganisatie. is;nog niet'voor de' volle 100'S bezet, maar tnr. Peek achtte het;vaii groter belang om-de func- Hoewel reeds enkele maan den- als zodanig werkzaam in Schiedam, is,..de heer M.F- Engels gisteravond officieel - als. assistent-hóofd .van de B.B. An ScMedöm geïn-tredu- ceerd- bij de vaste \,ker.n". Burgemeester *ntr. J. W. Peek heet hem hier welkom, ter wijl' de héér A. Nouwens, hoofd va'rt de. A-kringRotter dam,- Schiedam, Vlaaf dingen toekijkt. ties te doen bezetten, door de goede krachten met.: een goede-scholing, dandat alle plaatsen vervuld zou den' zijn, door mindere' krachten, Hij bracht verder hulde aan de groep? toegewijde noodwachters. diè de sterke ruggegraat van'de dienst vormen. - - Daarna kwamen nóg .het plv. wijkhoofd van wijk-.V, •de heer Natenboer en boofd-brandmeester D. de Jager nóg aan het woord. Na de pauze werden door-de filmdienst van de B.B, twee films .gedraaid, n.l. „Operation Doorstep".:, en dc hoofdfilm „Weekend in - parijs" Vanmorgen is de „Willem Ruys" teruggekeerd uit Indo nesië. Kapitein Frits J. de Jonge vertelde bij de aankomst in de Schiehaven dat tachtig passagiers van het Llo.vd-vlag- geschip tijdens .de tocht door het Suez-kanaal die slechts tien minuten langer duurde dan normaal; vroeger, het ge val was een trip door Egyp te maakten. Het was de eerste maal na de naasting, dat pas sagiers van een koopvaardij schip hiertoe in de gelegen heid werden gesteld. De opkomst bij de openbare ver gadering. gisteren in de grote 2aal van de Chr. Soc. Belangen, van de Schiedamsevolkstuiridersvereniging „Klein Babberspolder" was niét bijs ter groot. De causerie van de bonds voorzitter en de beide getoonde films hadden zeker meer belangstelling verdiend. De voorzitter van „Klein Babbers polder", de heer J- van Rosmalen,: memoreerde dit in zijn openings- Voor de oompetitie afdeling D zijn gisteravond in., het-, clublokaal van De Confiance; te Vlaardingen- ge speeld: CONFIANCÈ—ONEB B 305 "18 3 95 49 12 1.69 95/ 43 10 1.93 95 95 29 14 Ö.37 '95 - 62 "29 33 2.14 85 85 52 .6 1.63 37. 52 13 1.09 75 75 34 13 2.20 -.75 40 34 5 .1.17 Veen en di Voor dc ingelaste competitie werden v-oor de afdeling. D nog de volgende Pa£uctorLo.BeK.d 'in clublokaal Luctot te Maassluis. v. Tielem Bar tog Bakker GeerJiags 115 93 S» 95 93 95 95 52 38 3S 45 45 9 13 9 4 Verduin Groen 85 95 84 95 43 45 13 10 De Wit vv Doorsen 75 85 85 32 33 10 10 De Waal—V.G.B. in De Waal Vlaardlngen. HoCman- 95 9? Klos 115 U5 clublokaal 39 10 39 8 v. d. Melfden 85 BcederveJd 305 85 75 49 49 12 9 v. d. Unden 85 52 28 8 75 SB,-11 2.88 d. Zande. ls utt- Het N.V.V. organiseert in lande lijk verband'een teken- en kleur wedstrijd voor kinderen van de bij de N.V.V.-Bestuurdersbond aange sloten leden. De leeftijd is die van het schoolgaande kind t.w, van 614 jaar. Bij de secretarissen van de aan gesloten bonden zijn dubbèlblaöige platen verkrijgbaar;: één er van mag het kind behouden, terwijl op het andere getekend en gekleurd moet worden. Opde achterzijde van detekening moet dan naam, adres en leeftijd worden opgegeven. De eigen tekening moet op zater dag 1 december a,s. van 4—6 uar worden ingeleverd in kamer 7 van hefc Volksgebouw, Tuiülaan 50.. Indien er voldoende deelname is, dan wordt er een tentoonstelling gehouden in de Kerstweek,waar voor het N.V.V, nuttige prijzen be schikbaar stelt. Daarna is het mo gelijk dat de mooiste tekeningen in een grotere tentoonstelling te Am sterdam, opnieuw meedingen naar andere door het N-V-V. beschik baar te stellen prijzen! Er heeft 2ich te Schiedam een beoordelingscommissie gevormd be staande uit dé heren P. v. Leeu waarden. J. Meijdam en W. Ver- hart, respectievelijk schilder, teke naar en onderwijzer van beroep. De tekenplaten zijn. gratis ver bondsboekje en wel op het kan toor „Het Volksgebouw", Tuin- laan 50. Mochten - er kindexen zijn die meer den. éên tekening willen in zenden, dan is het mogelijk. Het onderwerp, '.s volkomen vrij, zodat, inspiraties op allerlei gebied ver wacht worden, Het bestuur van de N.V.V.-Be- sluuxdersbond Schiedam doet een beroep op de ouders wèi de aan dacht van bun kinderen op deze wedstrijd te vestigen, doch niet be hulpzaam te zyn bij het tekenen. Natuurlijk kunnen de ouders wel de kinderen aanraden welk onder werp zij - zullen tekenen, echter het allermooiste is de keuze vrij te laten. Moge vele kinderen deel nemen, Vrouwenbond NVV lioudt een Fruitayond De Vrouwenbond van het NW or ganiseert op woensdag 7 november een fniitavond in het Volksgeboüw. Op deze bijeenkomst/die 'savonds om 8 uur begint, zal door een van de bestuurders van de Zuid-Holland- Se Fruitcentrale een inleidend praat je worden gehouden. Ook zal een krijgbaar op vertoon van het filmpje worden vertoond. woord, waarin hij de aanwezigen, waaronder ir. H. Ru Ijs, hoofd depar tement Landbouwvoorlichting, bene vens de bondsvoorzitter, de "heer P- Visser, welkom heette. - - -' De heer Visser had als onderwerp voor zijn causerie: „De groeiende be tekenis van het volkstuinwezen". Spreker nam een sprong naar 100 jaar terug, toen de volkstuineirreeds bestonden, echter van geheel andere aard, dan wij nu kennen. De eerste soort trof men aan in buitenwijken, van grote gemeenten, volkstuinen als kleine tuinderijen met kassen, toe behorend-aan families, welke in gro te villa's woonden. De tweede soort was van geheel andere aard, al wa ren deze de voorlopers van onze volkstuinen. Het waren kleine stuk jes grond welke door de-vereniging „T.ot Nut van; het Algemeen" werden toegewezen aan "de arinsten onder de bevolking, om zich van voedsel te kunnen voorzien. In 1913 verschenen in Schiedam de familietuinen en eerste volkstui nen. Nadien is het aantal'gestadig: gegroeid en na 1918 zijn er vereni gingen ontstaan en diverse organi saties, Momenteel zijn door de goede organisaties de volkstuinen uitge groeid tot oorden van goede gezonde vrijetijdsbesteding. Een tweetal films „Land uit Zee" en „De grond wordt weer goed," ga ven een goed beeld van. de werk zaamheden aan de v.tn.Zuiderzee voor de bouw van de afsluitdijk, ter wijl de tweede herinneringen, opriep uit de jongste waterramp. Sportschool „Schiedam" wordt geopend Op donderdag 1 november om7.3ö uur vindt de officiële opening plaats van de nieuwesportschool „Schie dam"" aan de Kethelstraat 27b. Omstreeks 10 uur gistermorgen heeft de brandweer een- schoorsteen brand geblust ir. de woning van N. van L-. Nieuwstraat 29. Een houten balk in de schoorsteen werd ver wijderd. De schade san de schoor steenmantel bedraagt 60.-—. .Pas bij het Belgischelichtschip „Do Hinder" werd ik vannacht ge waarschuwd dat, zich een .concen tratie van- schépen- op .ons radar scherm-. aftekende. Het bleek het Amerikaanse smaldeel te zijn dat gistermiddag uitRotterdam was vertrokken," vertelde de kapitein, „Wij hadden op. deze reis een. groot aantalEngelse militaire: verlofgan gers uit Singapore aan -boord, die bevreesd waren bij aankomst in Southampton in verband met de internationale toestand onmid dellijk naar het Midden-Oosten te worden gestuurd'/, Over de zogenaamde stranding van de Willem Buys" op de heen reis via De Kaap kon de; gezag voerder niets vertellen. „Ik weet niet hoe men aan dit waanzinnige verhaal Is gekomen," merkte hij op, „Op de 'plaats waar myn schip op de rotsen zóu zjj'n gelapen, staat zoveel water dat het onmogelijk is daar aan de grond te raken." Kaapstad warenvertegen woordigers van dè Nederlandse ko lonie aldaar- aan boord .gekomen, die de passagiers met raad. .en daad bijstonden, wanneet de laatsten de wal wildon bezoeken. Deze- vrien delijke geste werd buitengewoon ge apprecieerd,. vooraL door de Engel sen, die in Kaapstad vele vrienden en kennissen hadden,. De „Willem Ruys'" was het eer ste koopvaardijschip dat (op de thuisreis) in - $uez de passagiers weer in de.gelegenheid stelde, tachtig maakten hiervan gebruik een tocht over land via Caïro naar Port-Said te maken. Zoals bekend waren déze trips stopgezet toen president Nasser het Suezkanaal naastte. In een konvooivan veer tien schepen voer de „Willem Ruys"door hét-kanaal. £en:. Griek se loods'Kracht het schip van.. Suez naar Ismaba, waar een. andere .Griek zijn taak overnam, en.-het schip naar Port-Saïd loodste. Bei den hadden een Egyptische leer ling-loods. .bij zich. Dè tocht door het kanaal verliep vlot. Men deed er tien minuten laa ger over dan normaal. Op een vraag of kapitein De Jonge bet zou aan durven zander loods door heb ka naal te varen, antwoordde de ge zagvoerder; „Als het nodig was zón ik het doen, maar ik heb toch lie ver een loods. Er zijn in het ka naal verraderlijke zijwinden, die plotseling opsteken, en het schip uit de koers kunnen s]aan,":... „Hoe -hebt u de weg om Se Kaap: kunnen vinden",' vroeg een Indonesische journalist aan kapitein F. J. de Jonge by de aankomst van Se.„Wil lem Rui/s" in Djakarta. ,Jk had nog een oude zeekaart in mijn 'kast liggen'merkte de geaagsoerder meteen dood- nuchtergezicht op. Later 'hoorde hij, dap' de Indonesi sche journalist in zijn- blad had geschreven, dat de 7ccpi-; .tei-n uftfi.dc „Willem Rups" bij - de tocht om Dc Kaap een zee kaart had geraadpleegd „die nog uit de middeleeuwen da- leerde".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1