en Er zullen heel wat brugg worden volgend jaar Rotterdamsedijk zal geasfalteerd worden Schiedam heeft een eigen sportschool Hoe de voetbal rolt dit weekeinde de Vijfsluizen brug nog in de mist ;V-K UIT DE BEGROTING 1957 Pïannen voor 1957 Autospuit voor de Brandweer Verbetering van aantal wegen Feestavond van het N.V.V. Toneel voor de Westerkerk Diploma's bij de Reddingsbrigade OP MODERNE LEEST GESCHOEID De jeugd toont belangstelling Eindelijk derby PPSC-HBSS S W-programma Bromfietsgeruild' tegen herenfiets Oude politiepost opgeheven Burgerlijke Stand Kwart eeuw bij de R.M.I. Fietsenparade (Advertentie, LM.y Bij de opening van de Sport school „Schiedam" werd gis- teravond meteen het tijsitc- kaartje getoond: tal van de monstraties van; de verschil lendetakken van sport. Hier zien we judo-instructeur Wout Bishop in actie. Vrijdag 2 november '153 „T I ?3? zajef 'eken s(a!>n van dc bomv van brug. gen, 20 lijkt het wel 111 de ontwerp-begroting voor de gemeente h, am. Nieuwe bruggen of het afwerken van de bouw van reeds bestaande bruggen. Alleen jammer dat de brug waar Schiedam zo verlangend naar heeft uitgekeken (en r0 warm bevochten met buurgemeente Vlaardingen), de brug bij de Vijtsluizen, er niet bij zal zijn. In velband met de plannen van i - Rijkswaterstaat om een tunnel onder de Nieuwe Waterweg te Het leggen, met daarop aansluitend de grote „Bcnelux-wcg" van I -ai d= Den Haag naar Antwerpen, is de juiste plaats voor tie Vijf. sluizenbrug nog steeds niet vastgesteld kunnen worden. Even. mm is te zeggen w anneer met de uitvoering van het werk een aanvang genomen kan worden. plan .daar in de buurt. De Vijzen- steeg en het Spinhuispad zullen "no? m dit -plan verbreed moeten wor den; sinds 1949 is er reeds een kre- diet, voor,- maar 't wachten is op het slopen van enige gebouwen. tZölang deJToordvestbrus erniet- is. is er echter geen haast .bij, ig Prdvémersbrug Oók de bouw van de ..Proveniers- brug", jn het verlengde van de Broersvest en vlak voor het Prove- VOOS BEDEN Apothekers nachtdienst; Apotheek M.,m. H. Evers. Lange Haven 81 Bellen bq ongeval; G.G en 'GD., Tuinlaan 80, telefoon 69290, Polltie-alarmnumnjer; 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: Geopend tedere werkdag (be halve maandag) van 9.30 tol 4.30 uur en iedere -avond (be halve woensdags en1 zaterdags) van 7 tot 8.30-utir. Zondags ge sloten. RJ£. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopena iedere dag (behaJvs maandag) van 2 tot 4 uur; iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8-30 uur Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Exoosihe eigen werk. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN niershuis langs zal nóg in 1937 voor- i rasti2ff; 2 en815 uur: "Ttie Bose bereid moeten worden, zo'wordt in i attoo' de begroting gezegd. Dit houdt ver-1 n0^° X uur' «De rebel band met de uitvoering van de! van Quebec". band met de uitvoering t van de spoorwegwerken," de uitbreiding van j Nieuwjand en de ontsluiting van het' industrie-terrein bewesten de. Schie. is echter nog niet te zeggen deze brug-zal gaan kosten. Tenslotte wordt in 't vooruitzicht ge- steld dat de Klapbrug in Kethel ko- I mend jaar hersteld'zal moeten wor- VÖORSTELLINGEN Volksgcbouw, 8 uur; Ned, Bond v, Vervoerspersoncel, cabaret. Irene, 8 uur: CFA-film, Amstelbron, 8 uur: IJvereniging, bespreking ijsbaan." Voorlopig zün daarom maar pro memorie-posten op de begroting op genomen, zowel voor de uitgaven als dc inkomsten. De bedragen van de provincie en de gemeente Vbar- duigen zuiJen als extra afschrijving op dc investering worden benut. De bruggen die in uitvoering zijn. zijn de brug bij de voormalige Halve Maan, de voetbrug in het ver lengde van de P. J. Troelstralaa.n en de iweede Poldervaartbrug. Voor de eerste is ccn krediet verleend van Uit de ontwerpbegroting 1957, die kortgeleden is ver schenen kan men leren dat de gemeente Schiedam weer heel wat plannen op stapel heeft gezet en ook dat er nog heel wat plannen wacht ten op uitvoering. Gevoegd bij het vele werk dat reeds nood zakelijkerwijs in uitvoering genomen moest worden zjjn de lasten hierdoor zo hoog ge worden voor de gemeente, dat de begroting, voor het eerst, niet sluitend is gekregen. Bü deze nieuwe (en oude. nog niet uitgevoerde) plannen treffen we aan aanschaffingen bq de brandweer, het uitvoe ren van straat-werken, het leggen van bruggen, verbete ring van kade-muren, de bouw van nieuwe scholen en dan nog wat plannen op ander ge bied. Morgen een speciaal en bijzonder warm Zaterdag-koopje DAMES HAND SCHOENEN van prachtige kwaliteil nappa, leuk fantasie-model »n zwart er» bruin. Eer» soepele handschoen met donszachte voering. Een uitzonderlijk voordelig Zater- dagkoOpje. dal U zich niet mag laten ontgaan. f 95 622.300, waarvan voor het voorbe reidende werk pas 77.110.15 is ge bruikt De voetbrug is bijna gereed en aan de aansluitende wegen wordt gewerkt. Voor de grote nieuwe Pol dervaartbrug is een krediet verleend van 1.300.090, maar in de begroting wordt gezegd dat op een aanvullend krediet van. 1.200.000 móet worden gerekend. In deze bedragen is de aanleg van de aansluitende wegen inbegrepen vandaar dat het zo duur wordt. Met .de bouw van deze laat ste brug is, zoals gèmeld, reeds een begin gemaakt. Noordvestbrug Dan de. Noordvestbrug, Voor de bouw hiervan is reeds een krediet van 555,000 verleend, aan het be-, stek wordt 'gewerkt en spoedig zal met de bouw een begin gemaakt de brug met de aansluitende wegen naar de Ooievaarsbrug en langs de Technische school zal een he le wijziging komen in het wegen- iiieuu wol J1C15LCIU iai juuci.cn WW" «,.u-- den Deze brug voldoet niet meer "rilorsbergen, 8 uur; Hermes-DVS, - *•- vergadering. aan de-eisen er aan te stellen. Vol- Ci omi <-c avci-icii. v ui- gend jaar is een voorstel van b. en j inaiia, 8 uur: Biljart-toernooi, hierover te verwachten. De reeds dit jaar bestelde brand- blusauto is er nog niet, maar reeds staat in de begroting -1957 aangekon digd dat volgend jaar voor de Schie- damse Brandweer weer een nieuwe auto-spuit (voor 40.000) aange schaft zal moeten worden. De lad derwagen zal de „cushion"-banden moeten verwisselen met luchtbanden (voor 7000) en de versleten, man schappen-auto zal vervangen moeten worden door een nieuwe trekker manschappen-auto (voor 16.000). De brandweerkazerne zal ook en kele verbeteringen ondergaan: de kunnen.worden. Door dë aanleg van)uitgang van de kazerne wordt ver breed, hetgeen naar .schatting 5000 zal kosten, terwijl ook een nieuwe venvarmingsinstaïlatie nodig zal zijn (voor 4140). Solide .an-. soepele HEREN HANDSCHOENEN van eerste kwaliteit lederen nappa, met zachte flanellen voering. Handschoenen die nor- maat f 12.50; kosten, morgen alt spedaa} Z.K. voor 9 95 Het heeft allang in de pen gezeten, maar het ziet er naar uit dat het wegdek, .van de Rotterdamsedijk komend jaar zal worden verbeterd. D~e kei- bestrating- is'-erg glsd,?zelfs bij droog weer. en bij 'regemis het gevaarlijk. Het ligtin de be doeling om de keien te doen vervangen door een asfalt wegdek, zo wordt in de ont- wèip-begrotmg. voor 1957 ge zegd. De 'kosten worden ge raamd op j 500.000 en daarbij zijn dan niet inbegrepen de kosten voor het verleggen van kabels en leidingen; de totale .kosten.komen dus wel. aan zienlijk hoger te liggen. Een voorstel hieifover is komend jaar te verwachten, zo stellen b. en w. in het vooruitzicht. Er zullen echter riog enige an dere wegen in Schiedam danig ver beterd worden komend jaar. Zo de Admiraal de Ruyterstraat. De werk zaamheden aan de droogdokken van de werf Wilton-Fijenoord zijn vol tooid, zodat nu het gedeelte van de Adm. de Ruyterstraat tussen het Kilometerlaantjé en de werf „De Nieuwe Waterweg" in overeenstem ming gebracht kan worden met het reeds voltooide gedeelte. De hier aan verbonden kosten zullen naar raming 7000,— bedragen en een af zonderlijk voorstel zal t.z.t. aan de raad worden aangeboden. Nootdvest: trottoir. In verband met de bouw van de brug over de Noordvest wordt het wenselyk geacht dat de heel slechte bestrating van .een gedeelte van de Noordvest (van de St. Anna Zus terstraat tot de Kethelstraat) en de,, hierop aansluitende Vellevesfc wordt verbeterd door het aanbrengen van een rijbaan van klinkerkeien, aan één zijde opgesloten door een trot toir. Dit werk wordt op 75.000, geraamd. Na de verbetering van de Oranje straatGerrit Verbo'onstraat zat in het komende jaar ook de Lange Nieuwstr.aat aan de beurt komen 'voor een'definitieve'ver beterde aan leg. Zoals .bekend zal. ook deze -wet worden geasfalteerd. Dé kosten züf len de ƒ90.000,*w;el belopen. Nii het nieuwe goederen-emplace- ment, van het-station Schiedam, van," de Spoorwegen, gereed 'is gekomen; achten b. en w. de tijd gekomen om de stiefmoederlijk bedeelde Parallel weg de hoognodige verbeterbeurt te geven. In de begroting, is daar;, re? kening mee gehouden en de uitgave van 125.000,— voor dit doel in het vooruitzicht gesteld, Tenslotte zalde verbreding vin de Vlaardingerdijk., in' verband met de bebouwing van de Klein Babhérs-: polder van« belang geacht én waar voor reeds eerder een bedrag van" Eto.000,beschikbaar is gesteld, in het komende jaar een kans krijgen. PIEINWEG 496 Korfbal Schiedam verkeert in moeilijkheden De korfballers, zijn langzamerhand aan de afwerking van de eerste helft van de competitie toe;: Schie dam speelt daarvoor de laatste wed strijd, nl. uit tegen Olympiaan. Het staat- nu weivast. dat de rood zwarten hét dit. jaar; niet zullen reddenin de 2e klasse >'of er zou nóg; een wondermqéten;:geschieden. Vooralsnogmoeten weaannemen, datlfde/Hagenaars aan het langste: eind. .zullen trekken. Voor onze stadgenoten is het zaaki huni huid zó. duur mogelijk te verkópen. Succes ontvangt Overkanters da* r.og maar 1 overwinning uit ge speelde wedstrijden heeft behaald. De Successers heben 4 winstpunten vergaard uit S wedstrijden. De ver wachting Ijjfct gerechtvaardigd., dat de blauwwitten de volle buit'zul len binnenhalen, ODI is voor de derde maal in; successie vrij. ODI 2 ontvangt 't' Waterschip, waarvan in de uitwed strijd met 0—4 werd gewonnen. De zege kan nu duswelgroter wor den. Schiedam 2 en Succes 2 ont vangen respectievelijk Het Zuiden 7 en Ons Huis 5 en de Succes- jeugd treedt als gastheer op voor Rozenburg -2; ODI-3 gaat op be zoek,bij ZKV 2. v Voor de adspiranten: zijn vastge steld Succes a—Charlois a, Schie dam, a—OSCR c en Succes b—Ons Huis c. Collecte voor Hongaren Op de feestavond die gisteren door de NVV-Bestuurdersbond afd. Schiedam in het Passage-theater is gegeven is „De lach in top" gegaan, omdat Hens van Dorth met zijn ge zelschap déze bekende revue-show op de planken bracht. Maar voordat de lach opklonk heeft voorzitter H. M. v. d." Wel nog een ernstig woord gesproken. - Hij wees namelijk op de zeer ernstige internationale situatie van het ogenblik en vooral op de toe stand in Hongarije, waar door het volk en zeker niet in. de laatste plaats door de arbeiders, een bittere strijd is gevoerd of nog gevoerd- wordt om de vrijheid te verkrijgen. „En. in vijf jaar bezetting -hebben we wel geleerd wat het betekent als je de vrijheid mist", zo ver klaarde hij. De zaak van de Honga ren heeft aller sympathie èn spon taan stelde de heer'. Van der Wel voor -om de gebruikelijke collecte ditmaal (met goedvinden van de beheerder van het tbc-fonds) te be stemmen voor hulp aan de strijden de Hongaren. Deze geste had de goedkeuring van de. vrij talrijke aanwezigen, hetgeen ook wel blijkt uit het feit'dat. een bedrag van ƒ190 werd opgehaald, -. Verder wees de voorzitter op het afscheid (op 16 december) van de NW-voorzitter en hij .stelde voor om de scheidende als cadeau een groter ledental aan té .bieden, zodat de wervingsactie verscherpt zal Wórl den...j; Na j deze; woordenging inderdaad de lach in top en is daar de gehele verdere avond blijven wapperen. Zo dat de aanwezigen zich bést ver maakt hebben. Bij Wijk 3 De toneelavond van Wijk 3 van de Ned, Hervormde Gemeente be gon donderdagavond met een ko mische verwikkeling. 'Bij. de aan vang flakkerde het licht uit en een kundige leraar van deambachts school .slaagde er in de storing op te lossen'. Later, dan in de bedoeling lag kom dé bijeenkomst beginnen. De opening werd op de gebruikelij ke wijze verricht door ds, H. W. Hemmes, die de verheugende me dedeling kon doen dat aan de bouw van de Westerkerk spoedig kon worden, begonnen. De financiële ba ten van deze toneelavond zullen ook voor deze nieuwe kerk worden be stemd. De leidstér van. de. „oud-papierac tie", mevr. A. Vèrhoev-Pont deed er op deze avond twee honderd gulden bij. Zij deelde mee dat het de bedoeling was dit bedrag 'tot duizend guldén uit te breiden. Ook de telefonische aansluiting van de Grote Kerk metenkele ziekenhui zen zal door deze actie worden, be kostigd. De verzorging van de .par tiënten in. het Zonnehuis is bijna •gereed.'Binnenkort kunnen, de Chro nische zieken/door middel van deze telefonische radioaansluiting, de. kerkdiensten'„bijwonen". :-r.- 'üy- Het bekende toneelgezelschap' „O.N-A,"' onder leiding van .de'heer J, Verschoor uit'/Vlaardingen bracht" de klucht ;;'t; -Wéspenhesf* van J. W. van der /Heide én -K.' Bakker- Reeds eerder speelde ONA dit ver haal van, het/ih.eisje- dat in Am sterdam een Iift^ krijgt, onderweg heel wat verhaaltjes hoort van haar galante chauffeur en later dezepseu- do-cböuffeur weer in een pseudo- pension ontmoet:- Voor dat alles uit de knoop is /gehaald kan er heel: wat worden gelachen. Nog te ver melden,-dat het .eind goed al goed is. De geheel gevulde zaal heeft zich buitengewoon geamuseerd. De Schïedamse Beddings Brigade ontplooit de laatste tijd een bijzon dere activitiet en de club-zwemüren worden zeer druk bezocht. Dé resul taten zijn dan ook goed en woensdag is. er weer eens „voor het diploma gezwommen". De proeven werden afgenomen door de' heer Garnaat, chef-badmeester van het Sportfond- senbad en de bonds-official Hit Vlaardingen. de heer Verwey. Aan het eind van de avond zijn aan 8 jongelui de diploma's uitge reikt met een toepasselijk woord. Op 1 december zal er een groot St> Nico- ïaas-zwemfeest. worden- -gehouden, zo werd in het vooruitzicht gesteld. Diploma 1; Tineke van den Akker, Coby van Asten, Eduard Batenburg, Helena van Berkel. Anneke Boot, Frans'Broeders. Karei Klefkem.Adri- anus Crutn. Caroline van Dam. Wil ly Duchenné, Nel van Duikeren, Astrid van Duyyenbode, Eddy van Egmpnd, Yvonne Groötenboer. Jan- neke Hoogstad, Eli ze van ïperen; Wjm Kalkhoveh. Lenie Kerkhoff, I Nellie Kerkhoff, Peter Kiela, Corrie Klaasse, Dick Knoestcr,, Kees van der Kraan,Annemarie Moerman, Elke Niehot, Johannes Oldë Monnik hof, Trix Plant, Marja Regouw, Chris de Regt, Michiel Remkes, George Reynierre,. Margaxetha de Ronde. Henriëtte Röpcke. Dirk Ros- man, Abraham van der Schalk, Net tie Schults, Cornelia Staat. Joke Steenbergen, Betty Stouthandel, Cor- stiaan Vendeloo, Cobie Vermeulen, Pierre de Vet, Willy Vreeken, Thea Witberg, Dick van. Wijk; Diploma 2: Béppie Blomsteel, Dick den Boer, Henny van Egmond, Bauk- jen Herle, Jan Hollander, Rudi Kalk man, Cornells van der Keemel, Cor nells-Kiesling, Anneke Klaasse, Willy van Knotsenburg, Lineke Kouwenho- ven,Simoneke Kortleven, Marian de Lange;- Majella vanLlngen. Renny Molenaar, Jokevander Most, Joke ;Pi3, Loe Pronk, Arineroarie Klein, Eddy, van Sohoonakker, :EUy "Schot, Jaques Tettelaar', Elly Vendeló; Eddy Vroegh, Gerda van der Wal, Anton Wevclaar; Helena Witberg, Robert Witberg, Willy Zandwijk. Diploma 3: Mia Groen berg. Johan na W. Hersbach. Jannij Kreemer, Truus Schop. Pok Jongeren Contact. Bespreking met het gemeentebestuur Over de voorgenomen samenwer king tussen. de Politieke Jongw^n /Organisaties in Schiedam: De Nieu we Koers, JOKVP, CHJG en JOVD vernamen we het volgende. Door de vertegenwoordigers van de organisa ties is een bespreking aangevraagd met het gemeentebestuur. Besproken zat worden de mogeü/k- heid van vergaderruimte .toot de sa menwerkende groepen, in het.nad- huis, het aldaar klaarmaken van stencïlwark en eventuele financiële bijdrage voor de werkzaamheden. Nadere bijzonderhden over de gang van zaken bij de aamenwerking *jWn nog niet bekend. van Sportleiders te Ox-erveen gisteravond in de oude zaal (UtnSP - Kethelstraat, nu het verblijf voor de sportschool Schiedam ynï i Ber Janse en Wout Bishop. De heer Eeye waa verheugd het negende jaar van het bestaan van de CIOS twee leerllncen -f? dam met zoveel durf een school gaan beginnen. Bij het Closllin leerlingen afgestudeerd, overal zün de - 75 hebben de leiding van een sportschool en tien stuks bi het rüke bezit van een eigen sportschool, *S Wervan z^n Minder belangrijk dan vorige week, maar waarschijnlijk niet minder spannend zal het komende voetbalprogramma zijn. Het belangrijkste evene ment zal de plaatselijke ontmoeting PFSC—HBSS rijn, hier zal de ene stad genoot de andere moeten afhoudenvan.de wedloop naar de bovenste positie, van de clubs in de KNVB hebben 3 stuks DHS, DKZ en SVDPW - vrij en van de andere drie speelt Martinit op eigen terrein vermoedelijk een zeer zware en belangwekkende match. In de afdeling Rotterdam krijgen SFC en WF in weliswaar lastige ontmoetingen kans hun leidende posities te consolideren en evenals vorige moeten Urstis en Demos (nog éénmaal?) met mede-gegadigden voor de onderste plaats vechten om belangrijke winstpunten. Al met al staat er ook dit keer weer heel wat op het spel voor de Schiedammers. Hopelijk blijft de lijn der vooruitgang een stijgen de tendens vertonen. Er is een nieuw beroep gecreëerd en juist in de grote plaatsen hebben de sportleiders emplooi gevonden. Dat nu in Schiedam met een. sport school wordt begonnen is .een heel verheugend teken,, temeer daar er zulk een grote schare belangstellen den. bij deze opening aws geko men. Het is het .beste bewijs dat deze sportschool in Schiedam een reden van beslaan. 2al hebben. Na de oorlog is men beter gaan in zien dat de mens een juiste vrije- tendsbesteding niet mag ontberen,' goede leiding is .daarbij een nood zaak. Hij noemde' het een wonder dat in deze tijdvan ruimtegebrek zo'n mooie zaal was gevonden. Namens de. Vereniging van: Leer krachten voor Jiu Jitsu en Judo sprak de heer C.. van Gorssel uit Vlaardingen. De heer Janse uit Hen gelo, (van de voetbalvereniging „Tu- bantia", de vroegeredub vaii Ber Janse) verklapte; dat hét lang in de bedoeling van de heer. Janse heeft gelegen om in Hengelo een school te beginnen, maar er kon geen ge schikte ruimte worden gevonden zo-' dat Schiedam door dit tekort in Hen gelo, nu een gelukkige winst heeft geboekt. Demonstratie SW 2 krijgt a.s. zondag het Leidse UVS 2 op bezoek. Deze competitiewedstrijd zullen de SVV'ers zeker niet cadeau krijgen van de Leidenaars want UVS .be schikt over een pittig reserve-team' In vérband mei de interlandwed strijd vangt deze wedstrijd aan om 12 uur. SVV 3 gaat op bezoek bij X7nitas: 2, terwijl hét vierde elftal in Rot terdam speelt tegen Neptunus 2. Het nieuwe gemeenteraadslid mevr. A.. Moll-Lips zal op woens dag 7 november om 8 uur 's avonds in het gebouw Chr, Soc, Bel, een' lezing met projectie houden over Leven en werken in Ned. Nieuw- Guinea'' voor de Koninklijke ver eniging Oost en West en dc Ned. Rond van Oud-3trljders en Dragers van het Mobilisatickruls. Lager KNVB Na het falen van vorige week is Excelsior'20 in een grote midden-- groep terecht gekomen. Ook tegen stander The Rising Hope behoort bij die zes clubs, die door een overwin ning de begeerde aansluiting bij het kopgroepje weer zullen veroveren. Aan de Oudedijk is dus volop span ning te verwachten. Het zai wel de len van de punten worden. Martinit-—Nieuwenhoorn kan de spectaculaire ontmoeting van zon dag worden.: De stadgenoten gaan een uitlooppoging ondernemen. Na het voortreffelijk resultaat' van vo rige week tegen de ongeslagen ploeg van Foortugaal is men geneigd aan een „walk. over" op het zwakke Nieuwenhoorn te geloven, maar 't kan anders uitpakken. Goed voetbal zullen de gasten vermoedelijk niet bieden, maar zij .zijn van plan hard aan te pakken. Ih AG gaan de mannen' van Van der Touw naar SSW. De tegenstan ders hebben de punten hard nodig om de laatste plaats te verlaten. Schiedam krijgt het dus heel moei lijk, maar na hefc zeker niet slechte resultaat van vorige week vertrou wen we dat Schiedam zichweer door een zege bij de kopgroep aan meldt. Verdere wedstrijden; Excelsior'20/2—DRZ 2; Coal 2— DHS 2: DHS 3Neptunus 3; DHC 4 —Martinit 2. Afd. Rotterdam Leuke wedstrijden biedt de eerste klas A. Thuiswedstrijden voor SFC en WF tegen stevige ploegen, die het de Schiedammers wel zuur zul len maken, maar toch niet in staat mogen worden .geacht tót een over winning.-.' SFC is gastheer voorhét .Rotter damse Bloemhof. ,De mensen van do overkant spelen ieder jaar -weer voor rustverstoorders, kansen voor dé ereplaats hebben ze steeds net niet gehad. De bezoekers moeten wel tot (dikwijls geforceerde) verrassin gen in staat, worden geacht, het is SFC- dus geboden op te letten,het leiderschap is nu eenmaal kostbaar. Vrijwel hetzelfde geldt voor WF, die de eilandbewoners van Hellévoet- sliu's op visite krijgt. Ook voor. Hcl- levoetsluis is deze wedstrijd van be lang omdat deze club ih feite de sleehtse positie inneemt op de rang lijst. Ook hier dus 'stugge tegenstand. Evenals vorige week staan' Ursus en Demos weer voor belangrijke be slissingen. Een overwinning betekent nu dat er afstand ontstaat tussen de Schïedamse clubs en die onpret tige laatste zetel. In afdeling B gaan de roodzwar ten naar de Waalhaven. En bijzon der lastige taak voor Demos.. In te genstelling tot vorige jaren behoort Hurricanes tot de degradatiekandi daten. Als Hurricanes tijdelijk een inzinking heeft dan mag Demos te recht bevreesd 2ijn voor het her- stel. In de derde groep' gaat Ursus naar ASB. Mogelijk wat minder enerverend maar toch ook hier ren kwestie van „to be or not to be" in de eerste klas. Er is dus weer voldoende spanning in de afdeling Rotterdam, vooral ook omdat de mogelijke concurrenten van WF en SFC elkaar weer be vechten. Verwacht mag bijvoorbeeld worden dat het sterke Sportvogels de derde kandidaat in la. DZB, de voet dwars zal zetten. Dit kan slechts aan de twee Schiedammers ten goede komen. Puntloos Sehiedamse Boys on- vangt aan de Havendijk het onlangs gefuseerde en nog niet stabiel spe lende NHSRood Groen. Reserveteams 5—Excelsior. R 5; VDL 2— SVV o; SW 6—VOC 3; VOC 4— Excel5ior*20 4; DEH 2—SVDPW 2; HWD 2—DHS 4; LMO 3—Schiedam 2; DOK 2—WF 2; SFC 2—Hurricanes 2; Groen Witten 2—Ursus 2: CVV 6— HDVS 6; SVV 7—RF C6; Xerxes 6— SVV 8; SVV 9—DCV 5; SVDPW 2— SMV 3; EDS 3—Schiedam 3; DRZ 3 -DHZ 6; EDS 4—Schiedam 4; Helle- voetsluis-2—Demos 2: SFC 3—Bloem hof 2; SFC 4—Eureka 3: SFC 5~ Steeds Hoogor 2; SVDPW 4—Slik kerveer 5: VOC 6—Excelsior'23 6; ODI 5—Excelsior'20 7; RKWIK 4-^- Martinit .4; Martinit 5—EDS 5: SVDPV/5-L-Killegersberg 5; VOC 8—- Excel5ior'20 8; Hellevoetsiuis 3— Demos 3; Aeolus 5—DHS 8. Plaat selijk: DHS 7—Schiedam 5. - Zaterdagmiddagvoetbal De lang!verwachte plaatselijke ontmoeting PPSC-HBSS staat op het programma en doordat belden zich de laatste weken bij de kans hebbers hebben gevoegd krijgt deze derby des te meer betekenis. ..Voor beiden staat, evenveel op het spel; gezien de verrichtingen, staan de De heer B. Janse dankte allé spre kers; waarna hij samen met zijn compagnon enkele demonstratieies- sen gaf. Geboeid hebben de meer dan honderd aanwezigen gekeken naar de enkele behendige en gra cieuze oefeningen „van de- vele.die kunnen leiden naar een harmonische lichaamsontwikkeling. Dé bekende- sp'ortïnstructeur 'Driés 'Peutê Coofc van. de Cios en trainer o.a. van Coc- kie Gastelaars, die- eveneens onder d<? belangstellenden was) gaf bq deze demonstraties enkele explica ties. Terwijl de. directeuren van dé nieuwe school zich aan het voorbe reiden waren omte tonen dat zij de uitgebreide- leerstof letterlijk en figuurlijk goed onder de- knie had den, vertelde dhr, Peute dat de con ditietraining bij de sport een veran dering heeft ondergaan/Van de ou de stijl in de gymnastiek; een geest dodend mathematisch bewegen is Toen de bouwvakarbeider J. H. uit Rotterdam gistermiddag om kwart voor vijf zijn bromfiets wilde halen uit de stalling bij het bouw terrein aan dé Boshoek, was deze verdwenen. De bromfiets, die een waarde van ƒ640,heeft, stond niet op slot. Een zo goed als nieuwe herenfiets, die in de stalling stond, is waarschijnlijk door de dief achter gelaten.; De politiepost aan de Grote Markt is per 1 november opgeheven. Dit is onder andere het gevolg van het feit, dat de politie sinds enige tijd de be-' schikking heeft over een mobilo fooninstallatie, waardoor deze post niet ver van de politiepost aan de Koemarkt gemist kan /worden. Cefa: De /eirteieren van de grote Fjeld Op 2 en 3 november, aanvang 8 uur, zal de Christelijke filmactie in gebouw Irene de film „De kin deren. van de grote Fjeld" verto nen)/ Geron metIVeltemsten' Op 14, 15 en 16 november, des avonds om 8 uur, geeft de toneel vereniging Geron een opvoering van het blijspel „Welterusten" („Come back. Peter") van A. P, Dearsly in Musis Sacrum. De regie is in' handen van de heer J. W. Linkels,; kansen van HBSS het best. Een spannende en aantrekkelijke strijd mag zeker worden, verwacht. Even als voor alle wedstrijden' m. het za terdagvoetbal is ook hiér het aan- vangsuur met het oog op de vroe ger invallende duisternis ver vroegd. Aanvang. ,3.15.-uur, op Bos hoek. v In de afdeling kam GTB in de .uit wedstrijd tegen ;WHR, deleiders positie verstevigen, ten koste van hét zwakke VVHR. Bij GSS 'zal het wél tegengesteld aan.de situatie bij GTB gebeuren. Met twee 'puntenop de laatste plaats ontvangt.GSS in Ket hel het ongeslagen Rozenburg. Het eiland zal hier wel aan het langste eind trekken ten koste van scheeps bouwend Schiedam. OVERIGE ELFTALLEN: HBSS 2—Zwart Wit '23 2; RVO 2 —PFSC 2: Zwervers 2—GSS 2; Groen Wit R 2HBSS 4; GTB 4—ppsC 4; DHSaSFCa. -• niëh gekó'mèn lot'een aantrekkelijke bewegingsleer. Het is niet meer mo! notoort annen^en( benen bewegen, maar metgebruik van het spel element opwetenschappelijk verant- IWniP^2e Hcha^eliJk vormen; Deze nieuwe vorm, de bewegingsleer bleek ook voor de toeschouwers SSLST"*1 te Wn-,Mct aandacht werden, de gevarieerde baloefenin- gen gvolgd. Ook énkele judodémonstraties wer den gegeven; waaronder de 'zo be langrijke. valbreekoefeningért. .Een moderne boksdemonstratie toonde de ontwikkeling in 'dit soort lessen. Niet meer wordt 7.o als vroeger het ac cent gelegd op het incasseringsver mogen van de sportsman Een gezond hchaam en een gezonde geest geldt ook voor de „noble art", daarom worden de cursisten de eerste maan den volledig ingewijd in alle gehei men van de bokssport voor zü een groot „gevecht" kunnen aangaan. Het talrijke publiek beloonde deze instructieve demonstraties met een dankbaar applaus. Onder de aanwe zigen zagen wij vele autoriteitenen afgevaardigden, o.a. namens de KNVB-Rotterdam. de heer J. Bijloo; de heer J. C. Bronneman, secretaris van de gemeentelijke sportcommis- sie; de heerE. A. Leenderts, voor zitter van;de SBLO en. vele ande ren. Een honderdtal merendeels jon gere belangstellenden, zorgde voor een. meer dan yolle zaal. Van de gelegenheid tot inschrijving werd aan het slot van deze-eerste open bare les druk gebruik gemaakt. ONDERTROUWD: D. L. Bakker 25 jr 'en J. 'C, van Soest .26 jr; H. Dijkshoorn 50 jr en A. Bezemer 42 jr; T. Q. 'J.- Heinsbroek 22 jr en H. van de Gryp 21 jr; "W. Krommen hoek 26 jr en J. M. Heinsbroek 20 jr; A. Lingen 22 jr en J. "Vreeswijk- 20 jr; T. A. Mak 22 jr en; J. M; Ver meer 21 jr;L. Meulstee 48 jr en Jv Bobmsluiter 47 jr; M: Mulder-,25 jr en M. Wagenaar 18 jr; J. Noordei graaf 29 jr-en. M-. A. van der Most 21 jr;. D.- van Opstal 20 jr en J. Touw 19 jr; A. van Tilborg 25 jr en L. Pols 26 jr; L. L. Timmers 25 jr. en C. W. Lansbergen 22 jr; J. F. de Vormer 23 jr en W. C. van Dyk 20 jr; A. J. H. Westerdyk-Bosdijk 26 jr en. A. V. van Dyke 21 jr; R, van Gerven 21 jr en A. P. van der Burg 20 jr. GEHUWD: J. Bal 32 jr en E. Jansson 23 jr; P. J. A. Kamp 35 jr en C P. M. Hengst 31 jr; A. J. M. Moonen 30 jr en J. B. Scheffers 26 jr; A. P. van den Berg 19 jr en A. Stolk 18 jr; P. J. Barto 33 .jr en L. Westdyk 22 jr; B. Meyer 26 jr en P. van Pelt 19 jr; H. G. Muus 24 jr en C. G. van der Steen 23 jr; J. Feteris 24 jr en M. A. Houtbra- •ken" 17 jr; H. G. van Loosbroek 26 jr en L. H. Delmee 23 jr; F. van der Die, 40 jr en J; M. C. van den Hoek 26 jr; M. Kamp 23 jr- .en J- van Nóortwijk .18 jr; P. van der Vlies 28 .jr. en C. M. Immerzeel 21 jr; L. C. Piéters 30 jr en A. van der Hoest 25 jr; G. Grins 25 jr en T. E. Dammers 21 jr: H. :J. van Ros sen 31 -jr.. en A. R- Voorwinde 28 jr; M. Moerman 25 jr en G. Lóeke- meïjer 18 jr; F. van der Zouwen 26 jr en W. Bakker. 26 jr.. Avongebed in november Het Avondgebed.' dat iédere za terdagavond om half acht in de Lu therse kerk te Schiedam wordt ge houden, zal gedurende de- maand november achtereenvolgens worden geleid door de navolgende predikan ten: ds. J. Nawijn (geref) op 3 no vember; ds. J. D. Smids (herv.) op 10. novembèr; ds, S. G. v.'d. Haagen (luth) op 17 november; dr. .u J. Cazemier (hérv) op 24 november. Donderdag herdacht de héér G. Solinger, melkbezorger bij de N.V. De Rotterdamsche Melkinrichting, depot Hoombrekerstraat, - de dag waarop hij voor 25 jaar bij -deze melkinrichting in dienst trad. Gistmorgen werd hy op het Hoofdkantoor ontvangen, waar hij op de gebruikelijke wijze door Di rectie en personeel werd gecompli menteerd. Namens de Directie ont ving hij een cadeau onder couvert, Van het; personeel1 een fraai ge schenk,.. - Tevens werd hem het insigne van de Nederlandse Vereniging voor Nijverheid .en Handel en het. Ver erend Getuigschrift van deze her eniging toegezegd. Aan - het- bureau Sandelingplelrt staat een partij fietsen', die de laat ste tijd door de politie 'onbeheerd op straat zijn aangetroffen. :Zij die een karretje kwijt zijn, kunnen zaterdag a.s. tussen 12 en 16 uur komen kijken of /het ~er'bij -is: -* -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1