De SIJV gaat lening aan voor ijsbaan Utile Dulciwordt vol vertrouwen 45 jaar Anna Magnani: machtig The Rose tattoo Maarten Beute gaat na 50 jaar met pensioen HOUTMAN JOOP WALVIS speelt voor zeer groot publiek Wilt u maandagavond l tussen 7 en 9 uur I eens persoonlijk I telefoneren, met.I Cockie Gastelaars j Jan v. Schijndel (SW) Cock v. d. Tuyn (HDVS) Vrolijke propaganda-actie van pas-opgerichte NBVj Binnenkort gesprek met KNVB over sportstadion V De traditie van goed toneel KERKDIENSTEN Geslaagd AGENDA PASSAGE-THEATER VERTOONT: in De éérste knecht van Cohn's: Ophaalbrug kreeg nieuwe kettingen „De rebellen van Quebec Belangstelling stijgt Hel ZwarlePaarrl PIANO'S ORGELS - in een geheel lege zaal - Burgerlijke Stand LET U DAN OP ONS BLAD VAN MAANDAG! f Jaarvergadering Hermes-DVS Wie heeft iets verloren Westerkerk-bazaar: 17.000 Angus Wilson en zijn werk Veertig jaar bij de coöperatie jury besliste de etalagewedstrijd voor scholen Lode van Gent voor N.C. Reis V. Na aanrijding overleden 2 Zaterdag 3 november 1956 V- - JE>e Schiedanjse. toneelYerenJglnff „Utile Dulci", op 11-11-11 door 11 leer lingen van gymnasium en h.o.s. opgericht, gaat binnenkort het 43-jarig hestaan'vieren. Een heuglijk'feit, dat met nadruk genoemd mag worden in onze plaatselijke amateur toneelwereld. Want niet alleen is Utile Dulci een vereniging, die in de loop der jaren het „nuttige" (Utile) op bekwame wijze met het „aangename" (Dulci) verenigd heeft voor de talrijke (spoedig ook oudere) leden; het heeft ook de traditie hoog te houden van een ondernemend toneelgezelschap, dat voor goede uitvoeringen zorgt van stuk ken, die na niet bepaald tot de gemakkelijkste eti meest geëigende voor amateurspelers behoren. Ter gelegenheid van dit negende lustrum wordt op donderdag 8 no vember een toneelopvoering gegeven in Musis Sacrum, waarvan de op brengst bestemd is voor Pro Juven- tute. Getrouw aan de traditie (mogen we wei zeggen) bij lustrumviering is de keuze gevallen op *n bijzonder stuk. dat door een lid van „U.D." speciaal voor deze gelegenheid vertaald is uit het Engels en zijn première hiermee in ons land zal beleven- Het is het spel „En de vogels zwijgen" van Jenny Laird en John Femald, dat ook bij verschillende toneelwedstrij den (Schiedam 20 nov. en Rotterdam 9 jan.) zal worden opgevoerd. Dit maal is er bal na. Kaarten zijn ver krijgbaar bij de bekende adressen. k Traditie is ook het slot der feeste lijkheden, een samenzijn gedurende een weekend in landelijke omge ving, waar de leden individueel voor elkaar optreden en voordrach ten ten beste geven, waarbij per sonen en toestanden in UJ3. op humoristische wijze aan de kaak gesteld worden. „Het oude "Utile Dulci ziet de toe komst met jeugdig vertrouwen tege moet", schrijft de voorzitter, ir. W. E. Hoek in het Gedenkboekje, De dynamiek is eveneens een kenmerk van D.D., staat in dit gedenkboekje vermeld. Deze eigenschap vindt men niet alleen bij de jonge leden, maar ook bij het gezamenlijk-enkele- 'eeuwen- tellen de korps van ereleden, dat jaarlijks fietstochten onderneemt De aanvoer van jonge krachten is er, hetgeen het beste belooft voor de toekomst Het verdwijnen van het UD-strijkje is iets, dat door de leden ten zeerste betreurd wordt Om met enkele illustratieve cijfers >"ed. Herv. gemeente. Grote kerk: 10 nuf ds, J. Gras (H. Doop) en. 17 uur *«s» J. GodÜveLp (Botterdam.)Nieuwe kerk-, io uur ds, J. D Snuds en. 17 uur ds. H. J. Teutseher (Rotterdam.), open- "Ceuraienst. west er kerk: 9 en KUo uur ds. H. w. Hemmes en 17 uur ds. A. Hoffman, vredeskerk: 3 en. 10.45 uur ds. I.. J. Cazemler en 13 uur ds. J. D. Smids. Pr. Marnkeschool (Nieuwland)10 uur "ds. A. Hoffman. Kethel; 10 uur ds. -Winter (Hillegersberg) en 13 uitr ds. P. ,J, de Brutn. Geref. kerk, Oosterkerk; 10 uur ds, .'J. Nawjjn en 17 uur -és. W. A. Knj- .ger. Plantagekerk: uur ds. M. ae Wit (Delfstoven en 16 uur ds. J. '■JJawijn. Jultanakerk; 10 uur ds. W- A. Krijger en 17 uur ds. E. J. Qomkes. "Kethel: 3,30 en 1430 uur ds, E. J. ;Ooruke3. Zlekendienst gemeente-ziekenhuis: 7 "uur ds. E. .T. Oomkes. Ned. Herv. Geref, Evang- Gebouw .Irene: 10 uur ds. J„ v. d. Velden (Dor- 'drecht) en. 16 uur ds. J. lïovius (Dor- 'drecht). te besluiten: het toneelgezelschap heeft sinds dB oprichting in totaal 438 opvoeringen gegeven van liefst 91 toneelstukken. Schiedam kreeg het leeuwedeel van de opvoeringen met 163 (Rotterdam 52) .Veel cl «bliefde en serieuze opvatting van toneel spreekt .lit de erelijst, die het aantal voor stellingen, waaraan de diverse tone listen meewerkten, vermeit. Het ere lid A. de Groot houdt het respecta bele record van 392 voorstellingen en mr, D. Visser haalde 346. De voorzitter ir. W. E. Hoek heeft ook reeds 104 voorstellingen op zijn naam staan. H. M. van Praag te Schiedam slaagde bij de stichting Klinisch Hoger Onderwijs te Rotterdam voor het arts-examen. VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst; Apotheek Gouka en Co., Groenelaan 127. Bellen DU ongeval: G.G. en GD, Tuinlaan 80, telefoon 69290, Polltle-alarmn timmer: 64666, Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven; Geopend Iedere werkdag (be halve maandag) van 9-30 4.30 uur en iedere avond (toe* 'halve woensdags en zaterdags) van 7 tot 8-30 uur. Zondags ge sloten. RA. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend Iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur; iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 8-30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Expositie eigen werk. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage, 2. 4.15, 7 en 9.15 uur „The Rose Tattoo". Monopole, 3, 5, 7 en 9 uur: „De re bellen van Quebec". VOORSTELLINGEN Arcade, 7.30 uur: „Steeds Vooruit" cabaret. Musis Sacrum, 8 uur: DHS feest- avond. Wtjkgebouw NieuwSand, 3 u.: Herfst- tcntoonsteiling Lv.A.O. en 8 uur lezing. Sportfondsenbad, 7.30 uur: Afzwem- feest. Irene, 8 uur: Cefa-filmvoorstelling. Eureka., 8 uur: Ned. Vrouwenbond. Viering 10-jarig bestaan. Café Atlantic, 8 uur: Reisver. Atlan tic, contact-avond. Café Verhoeckx, Reisclub V.O.P., Feestavond, 11 11 fPÏLMPURISTEN zullen „The rose tattoo" wellicht niet ten volle a.p- x precieze», omdat deze Amerikaanse" film naar het toneelstuk van Tennessee WiUiams geheel beheerst wordt door één actrice, inderdaad heeft Daniël Mann als regisseur te weinig ztjn stempel gedrukt op de tragi-komische geschiedenis van de rouwende Serafina Delle Rose. Mann heeft het oorspronkelijke werk, sinds 1951 lange tijd op Broadway ge speeld, ook geregisseerd en zijn toneelinstelling komt in de film ook af en toe wel om het hoekje kijken. Maar wat een superbe toneel en hoe magistraal de creatie van de Italiaanse actrice Anna Magnani! Zij speelt haar rol met een langdurige beheersing die evenveel spanning en vuur verraadt cis een broeiende •mdkaan. En als haar primitieve sentimenten. dan tot explosie komen, werkt dat eigenlijk als een opluchtingeen zuive ring van de geladen atmosfeer. Anna Magnani, die voor deze ver tolking de Oscar kreeg, speelt aï onze bezwaren tegen verfilmd to neel weg, maar haar omgeving over speelt ze toch. niet. Zowel Buit Lan caster, de dwaze aanbidder, als Mari- sa Pavan, het dochter je, weten zich volledig staande te houden naast deze sentimentele reuzin. Tennessee Williams schreef met „The rose tattoo" het aandoenlijke en tegelijk licht-bumoristisCh ver haal van een Itialiaanse immigrante in een klein stadje in de buurt van New Orleans. Zij is de ontroostbare weduwe van een vrachtrijder, die in haar (zuidelijke) ogen een godde lijk toonbeeld was van mannelijk heid, een soort ''efdesidool, dat ze roet de passie van het wijfjesdier Ned. Prot. Bond. Westvest 92 :1Q.39koesterde en aanbad. De man komt uur ds._j. B. Srfjouwmk, om bij een .ongeluk.Sercflna dom pelt' zich nu met ware wellust in een Oud Kath, kerb. Dam hoogmis. Evang-, Enth. Rem.; 10 uur dé. S. 3. Van der Haagen. C&r, Geref. kerk. Kerkgebouw Wa- rande/B.K..-Uan: 10 en 17 uur ds. A. "Zwiep. Chr, Geref. gemeente, VaUcsgebouw Tuinlaan; 10 en 16 uur ds. M. J. Mid delkoop. oud-Geref. kerk. Jeugdhuis Lange Haven 97; 30 en 17 uur ds. F. Euytjea, Baptisten-gemeente. Lange Haven 59: 30 en 19 uur J. Seversma (A'dam), Leger des Hells. Lange Haven 27; 10 uur heUigingssamenkomst en 19.30 uur verlosstogssamenkomst. Gemt Verboon- straat; 6.30 uur opeoluchtsamsnkomst O.I.V. majoor en mevr. J, H. Drentje. cultaö van zwijmelend rouwen en treuren; 2ij verwaarloost haar uiter lijk. ze kleedt zich niet meer, ze is demonstratief de ontroostbare wedu- %ve van een. onvervangbare echtge- aoot. Haar dochtertje Hose dreigt het slachtoffer te worden van deze tegen natuurlijke afzondering van de we reld, want de heerszuchtige Serefina duldt geen kennismaking met andere jongelui of andere gewone genietin gen van de jeugd. Toch gaat Rose uiteindelijk haar eigen Weg en als Serefina dan ook nog ontdekt dat De 65-jarige Maarten Beute uit Rotterdam, herdenkt van- daag de dagdat hij 50 jaar ge leden in dienst trad van de heer M. Cohn. die op zo toe vallige wijze 52 jaar geleden kwam tot de oprichting van een wijnhandel in deze con treienDie wijnhandel, de huidige N.V. M. Cohn's Wijn en Spiritualiënhandel aan de Willemskade, is het bijzonder goed gegaanmede dank zij de toegewijde arbeid van die al lereerste knecht, de heer M. Beute, die nu met pensioen gaat Geen wonder, dat "Maarten Beute vanmorgen een opvallende huldi ging is bereid in het versierde kan toor van de N.V. Met vrouw en. kinderen, arriveerde hij omstreeks half elf aan de zaak, waar het vol tallig personeel, chefs en directie leden aanwezig waren. „In de loop van 50 jaar heeft hy tienduizenden fusten wijn behandeld en geproefd. Door zijn arbeid „en plichtsbetrachting mede ts dit eén van de grootste wijnhandels in Ne derland geworden" aldus de direc teur, de heer B. Cats, die de jubi laris het diploma van de Centrale Vereniging van Nederlandse Wijn handelaren overhandigde en namens de N.V. een radio en. cadeau onder couvert. De heer J. Coebergh voegde daaraan de gouden draagroedaiile van het Centraal Gedistilleerd Bu reau toe. Als persoonlijk geschenk van ae beide directeuren, de heren B. Cats en R. König, was er nog een tafelaansteker. De cnef de bureau, de heer H. C. de RouviUe. richtte rich ook tot de jubilaris en over handigde namens bet personeel een rooktafel met -toebehoren. Boven dien werd nam eng het personeel nog het woord gevoerd door de bedrijfs leider, de heer S. Wielinga. t Met veel animo deed de 25-jange Maarten Beute 50 jaar geleden zijn intrede in de wijnhandel. Na korte tifd werkte hij zich op tot onder baas en sedert de laatste jaren was hij haas van de belangrijke afdeling Bordeaux, en Bourgogne-wijnen. De ups en downs van het bedrijf maak te hij allemaal mee en ook nog de grote bloei. Vitaal en gezond beeft hy de pen sioengerechtigde leeftijd bereikt; evenals ztfn oude makkers Simon v. Wijngaarden en Th, Koppelaar gaat hü van een welverdiende rust ge nieten. Bepaalde hobbies heeft Maar. ten Beute niet, maar wandelen kan hö uren achter elkaar. En dat zal hij stellleg veel gaan doen. Vannacht fa de oude Appelmarkt- brug aan da Lange Havea door werklieden onder handen genomen; het verkeer over de brug was ge stremd, Het karwei gold bet onge veer 20 jaar oude kettlngwerk van de schilderachtige ophaalbrug, dat noodzakelijk vernieuwd moest we den. De brugwachters kunnen m t een gerust hart aan de nieuwe ket tingen trekken om de vele bagger» schuiten naar en van het indu strieterrein aan de Schia door te laten. sonnage was, maar een smokkelaar, ook in liefdeszaken, kondigt zich onder veel wanhoop en. verdriet een kentering aan in haar droevig be staan. Een pretedent doet zijn entree. Het is eveneens een vrachtrijder, maar mamma mia op het lichaam van de betreurde dode zit het hoofd van een clown! Serefina constateert de fysieke gelijkenis-met onderscheid vol ontzetting, maar al poeiert ze de lompe dwaze minnaar, die beschonken, zijn aanzoek komt doen, eerst flink af. tenslotte weet ook zij geen weerstand meer te bie den aan de wetten van het hart en de natuur. En zij legt haar hoofd te gen de formidabele borst van de man, die evenals het torso van de voorganger gesierd is met een fraai getatoueerde roos! In Monopole: „De rebellen van Quebec" zijn En gelsen. en Fransen, die in het storm achtige jaar 1837 in opstand komen tegen de overheersing van het moe derland. Engeland. De man achter de schermen is deze keer een vrouw, door haar aanhangers „Lafleur"' ge noemd, die haar gewezen minnaar met kan vergeten en daarom haar echtgenoot roet Zijn Loyalisten in het verderf wil storten. Na een serie kleine gevechten treffen de rebellen de voorbereidingen voor de inne ming van Quebec. En dan komt de onvermijdelijke nederlaag voor de opstandelingen en daarmee voor „Lafleur". Haar minnaar, die de op standelingen aanvoert, wordt gedood en zelf wandelt „Lafleur" verkleedt als baar eigen zoon ook de dood in. Dat betekent de redding voor de zoon, die met de uitverkoren jonge dame aan een nieuwe toekomst be gint. Het bestuur van de Schie- damse IJsvereniging heeft vrijdagavond een openbare vergadering in de" bovenzaal van De Amstelbron belegd, om de mening van het Schiedamse publiek te vernemen, over de plannen ten aanzien van de aanleg van een ijsbaan bij de oude Laan van Bol'es. De op komst was zeer gering, zodat de eigenlijke opzet van de ver gadering niet tot zijn recht kwam. Waar er toch ook in Schiedam zoveel liefhebber van de schaats sport zijn, was dit voor het onder nemende bestuur een beetje teleur- Voor de Cefct Steeds meer belangstelling trek ken de voorstellingen van de Cristelïjke Filmactie in Schiedatn- Waren de avonden vroeger op vrij dag matig en op zaterdag be- hooriyk bezet, nu is het al zo dat beide avonden voortdurend de maximum belangstelling trekken. Gedacht wordt reeds aan uitbrei ding van het programma. "Vrijdag avond heeft de eerste groep in Irene .gekeken naar de Zweedse film „De kinderen van de grote Fjeld". Hedenavond wordt zoals gebrui kelijk de tweede avond gegeven. Zoals alle films uit het Noorden is ook deze rolprent gebaseerd op een eenvoudig, hoewel aantrek- kelyk gegeven. Zeven kinderen, die hun ouders verloren hebben, trek ken door de eindeloze vlakte van. Zweden. De geit gaat met het septet mee en het beest zal met baar melk redding brengen in de nood. Na een barre tocht door de sneeuw, waarbij één der kinderen zelfs tijdelijk zoek raakt, worden de kinderen ten slotte liefderijk bij enkele gezinnen ondergebracht. Natuur en folklore krijgen in dit werk van Laura Fitinghoff's be hoorlijk hun deel. De film had geen onderschriften, doch een nage synchroniseerde stem. van een ver teller verbond de beelden tot een goed sluitend verhaal. In het voorprogramma draaide een kleurenfilm, over het leven en werken in het uitgesterkte Canada onder de titel „Stamboek in Canada". De avond werd geopend door Ds. G. Brinkman, die verheugd was over de groeiende belangstel ling. Op sympathieke wijze haalde hij pianist A. van Tilburg voor het voetlicht, die steeds de avonden beseheiden maar gedegen muzikaal opluistert. Vanwege de trouwplan nen van de musicus kregen hij en zijn aanstaande echtgenote van de honderden aanwezigen als felicita- ti? eea^pPtyoefrj»-.-. De uitslagen van de door de schaak vereniging Het Zwarte Paard ge speelde .wedstrijden voor de NRSB- competitie luiden als volgt: Het Zwarte Paard 2—"Wilton Fy'en- oord 2. P. v. d. Kraan—P. J. v. Ooyen 1—0; A. v. d. Veen—Jansen 1—0; A, H. v. d. Wal—G. v. d. Winden O-l; C. v. MeerertdonkM. Gree ven broek 01; G. de JongC. v. Driel 0—1! J. van Mourik—P. Essebaggen W—'A; C. GroenewegB. de Jong 10; J. v. Toledo—"W. de Waard 0-—1; J. Groe neweg—H.- Heezeman 0—1; A. Ram— C. den Hartog 0—1. Uitslag 3(4—6%. (Advertentie UA.) Singel 114116 - Schiedam Sedert jaren vertrouwd adres In de vrijwel geheel lege zaal van het Passage-theater heeft Joop Wal vis gistermiddag voor duizenden, en nog eens duizenden toehoorders op bet fraaie Standaard-orgel gespeeld. Van deze paradoxale situatie heeft fty zich niets aangetrokken (althans niet merkbaar) en onder zijn vaar dige handen klonken verschillende melodieën op zoals de „Sï?eichhol2- wachtparade", bekend uit de dertiger jaren, delen uit de film „Serenade" en ook, als slot de mars „Sousa om parade" in een eigen arrangement. De onzichtbare massa toehoorders waren bij deze uitvoering vertegen woordigd door de drie microfoons, in de zaal opgesteld: een vlak bij het orgel, de tweede midden in de lege zaal en de laatste op het verlaten balkon. Het betrof bier dan ook een ,4even.de" uitzending voor de radio en wel in het Avro-programma van gistermiddag twaalf uur. Er waren maar vier getuigen bij de verrichtingen van Joop Walvis (de enkele binnengeslopen muziek liefhebbers buiten beschouwing ge laten), maar zij toonden een heel; bijzondere aandacht voor het_ op- treden, meer technisch dan muzikaal overigens. Want het waren, de techni ci van de PTT en de Radiostichting, die er nauwkeurig op toezagen dat alles wel goed verliep, dit zichbaar tot uitdrukking komend in een vaag brandend wit lampje. En omroeper Henk van den Berg hield nauwkeurig het horloge in de gaten! Achter de „schermen" van het theater, in een rommelig kamertje dat tot controlekamer was ingericht luisterde Arie Goossens aandachtig naar het orgelspel. Héél aandachtig zelfs, met de hand aan een knop en het oog gericht op een nerveus tril lende metemaald. Het was zijn taak om het geluid uit de drie microfoons te „mixen" en via de lyn naar Hü-, stellend. De afmetingen van het be- doelde terrein bij de Laan van Bol'es zijn geschikt voor het doei, maar eerst zal er toch het nodige geld moeten komen en zal de gemeente haar medewerking moeten verlenen. Een bedrag van 35 a 40.000 gulden, waar men toch wel vanuit zal moe ten gaan. is niet zo maar bij elkaar gebracht» De opzet is obligaties uit te geven aan de burgerij van ƒ100,waar van de rente bijv, de vorm van een gratis lidmaatschap voor de ijsbaan zou kunnen aannemen. Dat zou dan 3,6 rente betekenen als in aan merking wordt genomen, dat het lidmaatschap 3.80 per jaar be draagt. Dit deelde de tweede voor zitter, de heer J. W. Wijchers. mee. Er werd een klein werkcomité ge vormd door mej. v. Schaften, H. v. a. Bout en A. v. d. Loo, dat de voor lopige plannen zal uitwerken. Voor de obligatie-lening werd toezegging verkregen op de vergadering voor een bedrag van ƒ900,Binnenkort zal een ledenvergadering door de SJJ.V, worden'gehouden om even tuele goedkeuring aan de plannen te hechten. Bij de vragen, die tenslotte nog naar voren kwamen, werden enkele plattegronden getoond. Het is op de2e vergadering wel duidelijk ge worden, dat cr nog heel wat mede werking zal moeten worden ver leend, vóórdat met de aanleg van de ijsbaan kan worden begonnen. ONDERTROUWD: J. C. de Rid der, 25 jr., en A, Feller, 24 jr. GEBOREN; Elisabeth, d.v» J, H. Knol en J, Siedevs; Leo M., z.v. W. M. Munter en S. Quak: Janette, d.v. P. M. Scholte en A. M. T. Zwanen burg; Piet. z.v. A Brujnsma en B. Gerrits; Maria, d.v. J. Wesdorp en A. M, A, Wigmans. Krantenknipsels fladderden vrij dagavond door de grote zaal van het Volksgebouw. Voor deze euvele daad was Adrie van Oorschot verantwoor delijk, die met zijn zestal radioartfes- teh onder de naam .Krantenknip sels" een cabaretrevve in het kader van de propaganöa-actics van de N.B.V. brengt. De talrijke Schie dammers hadden er geen bezwaar tegen dat de propagaiïdatournee ouk Schiedam als stopplaats kende, inte gendeel herhaaldelijk klaterde het applaus door het gebouw aan de Tuinlaan. Met vaart en verve kwamen de schetsjes, waaronder veel musicals, voor het voetlicht. Vooral Adrie van Oorschot was veelzijdig, ais buik- Zeer binnenkort zullen in het nieuwe sportcomplex twee speelvelden beschikbaar ko men voor de lagere elftallen van. Hermes-DVS. Over het omstreden sportstadion zullen vertegenwoordigers van Her mes-DVS en SW, tezamen met wethouder mr. P. v. Bo~ chove, spoedig-,een onderhoud hebben met de KNVB in Den Dit deelde de- nieuwe voorzitter van de S.F. en G.G. Hermes-DVS, de heer A Stouthandel, vrijdagavond mee tijdens de voortgezette jaar vergadering in; de bovenzaal van hotel Beijersbergen. Het was overigens een zeer rus tige vergadering, waarbij het belang van de vereniging sterk op de voor grond tracl >lj de besprekingen. Het bestuur is thans als volgt samengesteld: voorzitter A. Stout- handel. secretaris D. Lubeek, pen ningmeester P. Geul, 2e voorzitter M. Goumare. 2e secretaris Th. Vre- debregt, 2e penningmeester M. van Dyk, commissarissen D. Baris, H. Stolk en J. v. d. Griend. De nieuwe voorzitter is dus de heer A, Stout* handel en. nieuwe bestuursleden zijn de heren H. Stolk en Th. Vrede- bregt. De commissies rijn thans als volgt samengesteld: Comm. Betaald Voet bal: voorzitter J. v. d. Griend, F. M, Damen en L. v. d. Water: Comm, Amateur Voetbal: voorz. M, Goö- mare secr. D. Durrer, Jac. v, Oud- heusden, A. Simons, B. Stouthandel, G.. Willemsen. en C. Groene wegen; Aspiranten-comm.: voorz. H. Stolk P. Borsboom. A. van Diest, W, A. v. d. Most. G, Royers en W. v. d. Sloot; Kascommissie: S. v. d. Ends, P, de Leeuw en P. Meijer. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9 12.30 uur en 2—6 uur: mondharmo nica in doos; handdoek met zwem broek: regencape; portemormaie met inhoud, toilettasje met inhoud, he- renpolshorloge. Te bevragen bij de vindérs: vul- versum door te geven zo mooi en helder mogelijk. Een half uur is Joop Walvis „in de lucht" geweest, een feit waar hij echt niet „van onderste boven" is ge weest, daar hjj, organlst-met-ecn-re- putatie, dit wel vaker bij de hand heeft gehad. Maar voor dat half uur- tje zijn de radio-technici uren In de penhouder, B. Gïlle, Vbndeliaaa 54; weer geweest. De grote bazaar die aan de voet van de Grote Kerk is gehouden ten bate van de bouw van de nieuwe Westerkerk heeft een batig saldo van ruim 17.000 oogeleverd. De afreke ning is nog met geheel rond, maar op dat bedrag mag zeker worden gerekend. Sen mooi resultaat; ei* is dan ook hard voor gewerkt. Er loopt nu nog een andere actie voor deze kerkebouw, nl. de loterij, die voor 31 december moet trekken. Tevens is aangekondigd dat een nieu we actie op touw zal worden gezet, nj. een „olie-bollen-actie" bij de jaarswisselmg. Dit wordt een herha ling van de soortgelijke actie van vorig jaar. "Men heeft een ruime tijd van voorbereiding genomen om alles rustig te kunnen organiseren. Het centrale adres is: de heer Van der Gaag, Vondellaan 13. In spoedgevallen zijn dit week einde de volgende artsen te raad plegen: F. Jungerius, VondeÜaan 2, tek 67355; A. Q. C, Klomp, Jul. van Stolbergstraat 3, tel. 69952 en A. Hoogendijk, Tuinlaan 74, tel. 65785. Geopend is apotheek Gouka en Co., Groenelaan 127, die ook gedu rende de volgende week da nacht dienst waarneemt. ROTTERDAM kettinkje, met sleutels, Voogd, Ant. Muijsstraat 26; polshorloge. A. Bo- gerd, Manastraat lob; broche, mevr. Vincent, Singel 78; bedrag aan geld, W. Hoogland. P. K. O. Laan 98; ket tinkje met kruisje, v. d. Vlies, Groe nelaan 85; combinatietang. Schenk, Wibautplem 69; kinderportemonnaie, met inhoud, De Jong, Swammerdairu singel 77a; portemonnaie met in houd, G. Bezem, Havendijk 154b; portemonnaie, met inhoud, J. d. En- de, Da Costastraat 44; kinaertasje, bloemenkiosk, Stationsplein; porte monnaie, met inhoud, Martmoï, Spoorsingcl 145 Vlaardingen; porte monnaie. met inhoud, C. v. d. Pas, Boterstraat 70; kinderportemonnaie, met inhoud, v. Giezen, Korte Singel straat 5e; portemonnaie, met inhoud, C. v. Til, Dwarsstraat 25; aktentas, met inhoud, Heinsbroek, Houtstraat 17; parapluhoes, mevr. Steijns, Adr. Mullerstraat 72, Rotterdam; hand schoen (R), H. Jaset, J. A. Alber- dingk Thijmstraat 73a; kinderjasje, A Baas, Mariastraat 54b; blauwe overal, B. Oorschot, Parallelweg 190; padvinderspet, Krabbendam, Iepen- laan 41, Kethel; 1 paar regenpijpen, Leenderts, P.K.Ö, Laan 156; hand doek met brood, Postkantoor, Tuin laan; zwarte ceintuur, A, Dithelm, Polderweg 240, Kethel; sjaal, R. Onmk, Pr. Fredrik Hendrikstraat 29a; Batmintonspel, H. Gommeh Zuidlandsestraat 15; autostep, met luchtbanden, H. a. p. Westland, Goe man Borgesiuslaan no. 41; zwart hondje (reu)» J» Stmon» Rotterdamse* .dijk 445a. De Engelse romanschrijver Angus Wilson Hemlock and after en AngLosaxion .attitudes zy'n. ,ook id ons land niet onbekend meer heeft vrijdagavond in de Rotter damse Kunstkring een causerie ge- i houden over het leven in Engeland zoals dit in de Engelse roman tot uiting komt. Reeds in de middag uren had de heer Wilson, zich tij dens een informele bijeenkomst van. genodigden doen kennen als een onderhoudend causeur, die op zeer levendige wijze over zijn werk ver telde, hoe hij probeert in zijn nieuwe romans de moderne sociale achtergronden van de Engelse sa menleving te beschrijven, het con flict tussen de oudere en de jongere generatie. In het toneelstuk „The .mulberry bush" b.v. de op- en neergang vaa bepaalde families enz., daarbij on derstrepend, dat de belangstelling van hef Engelse publiek voor deze onderwerpen zeer groot is. Op het ogenblik werkt hij aan een serie korte verhalen. In zijn causerie is de heer "Wilson uitvoerig ingegaan, op de huidige klasse-structuur in Engeland, waar van. men in het buitenland een te simpel en rechtlijnig beeld heeft. De welvaartstaat, waarvan hij voor stander is, heeft wel meer mate riele goederen onder de arbeiders gebracht, maar heeft hen daarmee niet gegeven wat zij on bewust wens ten: een culturele achtergrond. Dit verklaart de impasse, waarin deze nieuwe klasse zich bevindt. Ge vraagd naar de Suez-crisis m Engeland, gaf de heer Wilson de raad te wachten totdat de leden van het parlement het weckend thuis in de provincie hadden door gebracht, Het Engelse platteland is van reusachtige betekenis. Voor deze avond, georganiseerd door boekhandel. Voorhoeven Die trich, bestond veel belangstelling. Op 2 november heeft de heer P. J, van Eenennaam het feit herdacht, dat hij 40 jaar geleden als magazijn bediende in dienst trad van de Coö peratieve groothandelsvereniging „De Handelskamer" te Rotterdam, thans Centrale der Nederlandse Verbruiks coöperaties. „De Kahdelskamer" was toen, in 1918; juist twee jaar in bedrijf, zo dat de jubilaris praktisch de gehele ontwikkeling van het eerste eigen gebouw aan de Ruigeplaatbrug tegenwoordig Westzeedijk met een zakelijk verkeer van ruim .8 miljoen per jaar tot de huidige si tuatie, waarin ditzelfde bedrag in ruim 3 weken wordt omgezet, heeft meegemaakt. In die begintijd werkte de heer v. Eenennaam in het toen primitieve limonadefabriekje, dat met de koffie branderijen en de zeepfabriek een groot deel van de totale coöperatieve produktieactiviteiten uitmaakte. Nu is de jam- en iimonadefabriek een belangrijk deel van het Utrechtse complex van coöperatieve levensmicl- deïenfabrieken. De jubilaris is ech ter Rotterdam trouw gebleven en is tegenwoordig als afdelingschef werk- ziam in de magazijnen aan de Vier- havenstraat waar ook het hoofdkan toor gevestigd Is. In een bijeenkomst met directie en personeel werd de heer Van Eenennaam door een gevolmachtigde van de burgemeester de eremedaille in brons uitgereikt, verbonden aan de Orde v. Oranje Nassauè De pre* sident-directeur van Co-öp Charbo, voegde daar het coöperatieve jubl- leuminsigne aan toe. spreker met zijn vriendje DikMe en in een meesterlijke scène als snel tekenaar met „muzikale begeleiding van Justus Jesayes en het publiek" oogstte hy veel succes. Als clochard en midinette kregen Ria Kuyken en Lex Goudsmit de handen op elkaar in een contrasterend vrolijk-tragisch stukje Parijs-licht en donker. Na 'n Oud-Hollands „liedeke" van Ria Kuyken kwam zij met Gerard Hey- stee voor de poppenkast vertellen dat „het niet alles poppenkast in het leven was". Pas opgericht Stadgenoot Jan Scheffcrs (ocd-ge- raeenteraadsliö, nu hooldbestuurder van het NVV) vertelde dat de Ne derlandse Bond van Vervoersperso- neel sedert 1 januari 1956 is ontstaan uit de samensmelting van een aantal vervoersorganisaties van weg, ha ven, binnenscheepvaart e.d. in bet NW. De bond telde toen bijna 40.900 leden, nu is de winst reeds vijf pro cent. Hoewel de NBV nog !n de over gangstijd verkeert ia eeu grote pro- paganda-actie 1956-57 opgezet, waar van deze geslaagde cabaretavond een onderdeel was. Op 22 november krijgt de bond via bestuursverkiezin gen, goedkeuren, van reglementen e.d. eerst recht van spreken. Ret-was hem een groot voorrecht om op deze eerste bijeenkomst van het NBV in Schiedam drie stadgeno ten te mogen huldigen. De heer H. J. Vtsscher spelde hij voor zijn veer tigjarig lidmaatschap het gouden in signe van het NVV op. De heren F. J. ZtUing en M. de Ruiter kregen dit kleinood in 21 toer. De jubilarissen yertcieruen verder als herinnering aan deze prettige avond een oor konde.' De wedstrijd „De jeugd maakt zelf een boeken-etalage", die.de Rot terdamse Jeugdboekencommissie or ganiseerde, is beslist. Woensdag heeft een jury, bestaande uit de heren H. J. M. Basart, directeur van de Academie van Beeldende Kunsten, G. J. Spuybroek, leraar \n het Erasmiaans gymnasium en I. Th. Brusse, uitgever te Rotter dam, de prijzen verdeeld. De eerste prijs was voor de leer lingen van het Erasmiaans gymna sium, die de etalage van fa. Voor hoeve en Dietrich inrichtten. De tweede pry's ging naar de leerlin gen van de 2e chr. huishoud- en industrieschool uit de Rusthoftaan, die de etalage van de firma Donner verzorgden. De school Sterrenburg uit ae Btl- derdijkstraat behaalde de derde prys met het inrichten van de et- lage v.an de fa. Amesz. Tenslotte kende de jury een eervolle vermel ding toe aan het werkstuk van „Sneeuwwitje en de zeven dwer gen" in de etalage van de ..Bijen korf". Dit maakten de leerlingen van. de Klimopschool in de Jensius- straat. Hoewel de jury vooropstelt, dat het nuttig zal zijn om de vol gende jaren instructies aan de deel nemers te verschaffen omtrent de regels van het spel is zij van me ning dat de resultaten over het al gemeen bevredigend zun. In de meeste gevallen hoeft de betrokken boekhandelaar geen verontschuldi gend gericht tegen de klanten, ta trekken. Lode van Gent heeft gisteravond In de congreszaal van het Leger aes Heils aan de William Boothlaan talrijke leden van de afdeling Rot terdam van de Nederlandse Chris telijke Reisvereniging in de gele genheid gesteld door middel van ae prachtige kleurenfilm „Tussen vul kanen en wilde dieren" een kijkje te nemen in een van de donkerste delen van Afrika. Het eerste deel van de film liet een tocht zied naar een der vulkanen van de Virunga- keten, terwijl het tweede deel het leven van de meest bekende wilae dieren uit dit voor ons nog zo on bekende werelddeel de revue het passeren. Na de pauze vertoonde de heer v. Gent opnamen van. een in werking zijnde vulkaan, een rol prent die bijzonder fascineerde daar hfj bij nacht was opgenomen en dit natuurverschijnsel hierdoor een on werkelijke schoonheid kreeg. Deze succesvolle avond werd geopend door de heer J. Pruyssers, die op ontroerende wijze de in het begin van dit jaar overleden voorzitter de heer drs. J. Pleiter herdacht- De 71-jarige H, van Meurs uit da Frederikstraat, die zondag 21 okto ber op de Goudserijweg bij het oversteken door een bromfietser werd aangereden, is gisteren in het Bergwegziekenhuis overleden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1