m m m De „baardige5 historie van een oud gebouw TWEEDE SPOORWEGSTATION KOMT IN ONZE STAD m m Hoe de voetbal rolt dit weekeinde Voormalig hoofdbureau nu verlaten Delta-plan doorkruist de gemeente-planning zsÊm1 AGENDA Belangwekkende lezing van J. M. Horvath POLITIE GEWAPEND MET TAKT EN MARTIALE SNOR 2.65 2.30 Honden door trein overreden Velden weg Goede strijd te verwachten Korfbal voor het Het strijk- en blaasorkest is opgericht CNV-bij eenkomst in drie sleden Postduiven-show in de Beurs Klaprooscollecte Zakenpanelen Sterflats 1300 krotten Burgerlijke stand VrijJag 9 november 1956 l VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst; Apotheek Gouka en Co., GroeneJaan 127. Bellen ;t>y ongeval: G.G en G.D., Tuhlaan 60, telefoon 69290.. Polltie-alarmnnrnmer: 64666- Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange, Haven: Geopend iedere werkdag (be halve maandag) vanÖ.30tot 4.30 uur en iedere avond (be halve woensdags en. zaterdags) van 7.tot 8.30.uux. Zondags ge-, sloten R.K.. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend iedere dag (behalve maandag» van 2 tot 4: uur; iedere avond (behalve donder dags en zaterdags* van 7 tot 3','10 uur Zondags gesloten Stedclyk Museum: Expositie eigen werk. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: ,fWereld dér stilte". Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Davy Crockett". Musis Sacrum, 8 uur: Schied. Brand weer Cabaret. Arcade, 8 uur: R'damse Balletschool. Leerlingen uitvoering. Marijke, 7.30 liur: G.S.S. Contact- -avond- Tivoll, 8 uur: 5.FC. Contactavond- KAJ-gebouw, 8 uur: KAL-toneeluit- voering. HET voormalige hoofdbureau Van politie aan de .Grote Markt 15 heeft nu helemaal niets meer met de heilige Hermandad van doén. Tot voor kort nog in gebruik als politie- posthuis is'het grijze, aanzienlijke gebouw nu - definitief-ont ruimd door het Schiedamse politiekorps; het zal een andere bestemming krijgen/ Dat betekent iéts:, een periode van lang durige dienstbaarheid aan de ordehandhavers is afgesloten voor dit gebouw, waarin ons politiekorps geschiedenis maakte. Over die geschiedenis, de roemruchte oude tijd van het korps, vernamen we aardige bijzonderheden uit 'de mond van oud brigadier Gerrit y. d- Broek, die met zijn 63 jaren als geboren en getogen Schiedammer de herinnering levend houdt aan de tijd, dat knevel en baard tot de vaste uitrusting van de politie agent behoorde. politle-uniform- En het ging door, on danks de „melkmuil"» die hij toen MEN" schreef 1916 toen dc jonge Gerrlt In zün fiere huzaren uniform en met rinkelende1 sparen zU& opwachting maakte bij de eer biedwaardige burgervader Hohnerlage Grete. T»e 23-jarige jongeman wilde 's konings wapenrok ruilen voor Bet fAduertentte LM.} af Morgen 2 speciale Zaterdag-koopjes ïn ons souterrain. Uitsluitend eerste kwaliteit dames- ónderkteding, tü mooi en z6 voor delig,.dat elke vrouw, hlervan zel willen profiteren. CAMISOLES, va kwaliteit Pery-garen, met kantgarnering. i prachtige Als 2e Zaterdagkoopje onze bakende prima ENKALON KOUSEN 30 denier, mei naad In de kleur, van 3.95, ^*9 morgen Jm.% BINNENWEG - PLE1NWEG t96 Bjj zoveeT baard en. sncecnder-zijn mede-korpsleden zag Gérrit v„. d. Broek zich. genoodzaakt de haren op zijn bovenlip met zorg en kos_ metiek aan te kweken tot een. par mantig snorretje, dat gezien mocht worden tussen de martiale knevels van de oudere korpsleden. Het was de tijd van .commissaris F. Ellenburger (in 1934 door '.een hoofdagentneergeschoten), van hoofdinspecteur Norenburg en van de jonge inspecteur H. v. d. Veen (de latere commissaris), die van wanten wist. De tijd, waarin de spoe- Tingschouwen af en aan voeren door de havens "van 'de talrijke brande rijen naar de boerderijen, langs de Schie. Grote honcJen basten luid aan boord van de schouwen, de geur van spoeling hing onvervangbaar boven de stad, waarin paarden het grote verkeer vormden met ratelende kar- rewagens achter zich. De ruwe zak kendragers wierpen nog de dobbel stenen in het zakkendragershuisje in strijd voor. de. betere karweitjes. Er werd een héle stevige barrel ge dronken. Bovendien: -het was de tijd van stakingen, van de oorlog '14—'18 met zijn Poolse en Duitse vluchte lingen, die niet vies waren van een relletje. HONDETOUWTJE IN deze gespannen tijd houden we nu zeggen) werd er van het Poli tiekorps veel gevraagd, vooral veel tact en rustig overleg. Ongeveer veertig mannen hadden de taak orde en rust te handhaven. Iedere agent kreeg ïn die benarde tyd een fles melk extra voor «le zware dienst- De uitrusting: hoogslultend uniform, sa- t bel, gummistok en... een honde touwtje om loslopende honden te i x-angen. 's Nachts alleen hadden de i agenten een 'revolver bij zich, want dan vooral waren jenever-, koper en looddiefstal aan de orde van de Hacht- De martiale snorren en bakke baarden waren er kennelijk alleen om indruk te maken, want bij handgemeen wilde het .nog wel eens gebeuren dat de „drager" veel hinder ondervond var» deze haar groei, als de', weerbarstige hem letterlijk, in de" baard vloog. Op elke politiepostwas een fiets -gestationeerd, waarmee een agent zich razendsnel uit de voeten kon maken, als hij vlug assistentie moest verlenen. (Auto of motor was er echt nog niet bij). Verder was de past uitgerust met een rijwielbran card (driewieler) en twee raderbran- cards(soort handkar), waarop bij voorbeeld de1, slachtoffers van het razende verkeer vervoerd konden worden. Makkelijk was de bediening van de2e brancards nog niet, want als de „klem"vbij het aanzetten met goed vast zat, liep het slachtoffer grote kans op .de keien te worden geschoven. „BOKKEBAAF' HET eigenlijke politiekorps was in die dagen versterkt met een 20 a 30 agenten derde klas, die als nachtwakers optraden. Peze mensen, die de politiedienst verrichtten naast hun 'normale dagelijkse .bezigheden, werden per uur betaald. Hun um- form was van vrij ruwe stof, wat de „echte'1 agenten in hun keurige la kense-pakken smalend van „bokke- baai" "deed spreken. De uitrusting van dithulpkorps... was een dregm een leren zakje: in die tijd met pik donkere: havens bepaald geen over bodige luxe. t Waren de agenten gehuisvest m het hoofdbureau van politie aan de .Grote Markt, de nachtwakers hadden Bovenstaande foto van een gedeelte van liet Schiedamse politiekorps u-it 1900 op de :Stoep van het voormalige hoofdbureau' aan de Grote Markt, toont duidelijk aan. dat baarden en martiale snorren welhaast gerekend konden worden tot de vaste uitrusting van de politieman van die. da gen. Achteraan, links en rechts, staan, - twee recher cheurs, duidelijk herkenbaar aan hun burgerkleding en vooral aan de bolhoed. De man, die de hond aa-n de lijn heeft, is hoofdagent Loer. He lemaal rechts staat,- hoofd- agent Meijer, die de reputatie had1 peen taal. zo; gek te.kun- nen spreken. In het midden achteraan met de kwast aan- de schouder is de hoofdagent Filkes van de buitendienst. Derde van Unks, bovenste rij, is de z.g; Schiemeester v. Bellem.;, hun verblijf onder het-Stadhuis. (De toegang bevindt zich. nog onder - het bordes)Daar waren -ook een aantal cellen voor de grote herriemakers,, die in hel .hoofdbureau opgesloten, de buren '.tilt hun slaap hielden. Een z.g. Schiemeester zorgde--in die tijd als hoofdagent voor een goéde gang van zaken bjj het waterverkeer van de spoelingschuiten. GENOEGLIJK NEEN, een gemakkelijke tijd had den de politiemannen toen niet met hun weinige hulpmiddelen. Maar een genoeglijke tijd was het wel. vindt de heer G. v. d. Broek. Het ging alles veel gemoedelijker in zijn werk. Als er ergens een feest was, moest je als agent niet het hart hebben om op je ronde zo maar voorbij het betreffende huis te lo pen Even binnen wippen om te fe liciteren en iets te nuttigen, dat was de goede gewoonte, waarvan je niet moest afwijken, wilde je de mensen niet beledigen. Gerrit v. d. Broek moet Bet goed gedaan hebben bij het Schiedamse politiekorps: hij doorliep alle rangen van straatagent tot brigadier. Met een goede staat van dienst ging hij In 1948 met pensioen, maar nog niet om uit te rusten. Momenteel Is hü nog kantoorbediende op de HAV- bank. En hü vertelt graag en veel over die goede oude tijd, waarin het grtj'ze gebouw aan de Grote Markt nog hoofdbureau van .politie was. Gistermiddag omstreeks een uur zijn 'in de buurt van de onbe waakte overweg in de Schiedamse weg drie loslopende honden aange reden door de trein van Schiedam naar Vlaardingen, Twee dieren wa ren direct dood. Het derde, zwaar gewond, werd door een surveille rende politieman afgemaakt. De tieïn had geen vertraging. Per I december zal dé bar in de Passage, de voormalige bar „Exta se". weer als zodanig geopend wor den. De heer Wasmgn, van het café „Het Vierkantje" heeft de ex ploitatie op zich genomen. Hef is vrijwel zeker dat de spoorlijn Delft-Schiedpm ver dubbeld zal worden en dat onze stad een tweede station zal krijgen met zes sporen- Een dubbelspoor voor de verbinding Den Haag-,.Benelux", een dubbelspoor voor de verbinding Rot terdam-Hoek van Holland en één die voert naar de nieuwe agglomeraties. Met deze opzet in het kader van het Delta plan komen de voorzieningen en de planning van de gemeente Schiedam voor het gebied tussen de oudé spoorlijn en Kethel op losse schroeven te staan. De nieuw aangelegde sportvelden in het Kethelsc recreatie-gebied, langs de spoorlijn naar Delft, zullen bjj deze ontwikkeling waarschijnlijk weer moe ten verdwijnen. Dit deelde de stedebouwkundige - van Schiedam, de heer J. M. Horvath, mee op een lezing voor de leerlingen van r.h.b.s. en gymnasium in het ka-; der van de Wereld-Stedébouwdag. donderdagmiddag gehouden iii het gebouw van de h.b.s. In hoeverre de provinciale en rijks-overheid nog mee zal werken aan de Schiedamse planning valt nog niet te zeggen. Eventueel zal een vergoeding gege ven kunnen, worden voor het gebied,, dat onrendabel dreigt te worden. De heer Horvèth sneed hiermee' kennelijk problemen aan. dié ver band houden met de in het z.g. „Plan Lange" geprojecteerde spoorwegver binding Schiedam/Vlaardingen—Roo- sendaal, die via een tunnel onder de Maas. een beweegbare brug over Vermoedelijk gaat het span nend getij even luwen in de Scbiedamse voetbalwereld. Dit keer zijn het slechts DHS Dilettant; Flakkee-—Martinit eh Sportvogels—WF, die in een strjjd van gelijkwaardigen vol doende voedingsbodem voor emotionele tonelen kan ople veren. Voor de meeste overige ontmoetingen mogen %vy winst- voordeïen voor Schiedam ver wachten. Voor de liefhebbers kan Excel sior '20DKZ aantrekkelijk zijn. Het ziet er wel naar uit dat de Rot terdammers de punten mee zullen nemen. Achter de Parallelweg ontvangt SVDPW Verburch. Gezien'de ver richtingen in 4 B mogen de SVDPW- ers al bljj zijn met een gelijk spel. Hetzelfde geldt voor DRZ dat naar ADS in Den Haag zal gaan- Geheel anders staat het met DHS. De geelzwarten vertonen tot nu toe zulk overweldigend spel dat het ons zal verbazen als zij tegen Dilettant (tweede plaats!) struikelen. Een overwinning vergroot de toch al fraaie voorsprong, maar tevens is stadgenoot schiedam (zelf wij) hier door geholpen, omdat een concurrent uit: de kopgroep wegvalt.- Spannen zal het wel aan de Schiedamseweg in Kethel. Martinit gaat een dagtocht maken naar het eiland Flakkee. Op éigen grond zijn de Flakkee'ers heel wat waard, vooral de laatste tijd tonen, zij veel technische vaardigdheid. Voor Martinit gaat het er nu .om eon overtuigende kandidatuur, te stellen. Het zal moeilijk zbn; van de zenuwen zal heel wat gevergd wor den, maar wij geloven wel dat Mar tinit de juiste wedstrijd-mentaliteit heeft om de punten uit Middelharnis te slepen. De poging tot oprichting van een strijk- en blaasorkest in Schiedam is geslaagd. Het orkest bestaat, thans uit 32 leden, terwijl er nog regelma tig nieuwe aanmeldingen komen. Bij de laatste ledenvergadering is als naam gekozen: Schiedams Kamer Orkest, Het bestuur werd als volgt samen gesteld: W. J. A; de Jager, voorzit ter: O. Hendriks, secretaris: J van Woerkom, penningmeester; A. J B Vervoort, commissaris; Mcj. M. G. de Heer, bibliothecaresse. De repetities worden gehouden in de benedenzaal van de Toonkunst Muziekschool, Lange Haven 103 elke woensdagavond om 8 uur, dirigent is de heer Louis van den Hoonaard. Bijna alle plaatsen in het orkest zijn bezet; strijkers kunnen echter te al len tijde nog worden opgenomen, terwijl voorts nog behoefte bestaat aan hoornist, itrompcttisfc en 1 fs- gottist. Hanngvangstberïchten Vangstbe rich ten "it ze« vangisteren: VL 70, 60 kantjes, VL 'B, 45: VI» S5. W, "VL 172. 17; VL 203 30: VJ. 205, 8, VL 206 60; VL 207 30: VL 20B 23: VL 216, 10; VL 29, 102; thv.: Seh 312. 55; VL 07 10; VL 114. 50; VL 115 13; VL 172 10: VL 197 34; VL 599 60; VL S3 34; VI. 61, 34; VL 71 50/ VL 83. 7 VL 166, 40; VL 14. 102; VL 84. 2ï VL 112, 52: VL 132, 3 (>,s vleet). BINNENVL 30. M. v. d. Snoek 22 last verse haring; VL 19S. F. Verschoot 34 isst ioo kst.'verse haring. VERTROKKEN; VL 78..K. Pronk, Vl Het Chr. Nationaal Vakverbond organiseert op woensdag 14 novem ber eeo gecombineerde propaganda- bijeenkomst in drie steden, die dan door radio Hilversum 1 uitgezonden zal worden van 8-20 uur tot 9,30 uur. Schiedam is een van die steden. Leeuwarden en Apeldoorn de an dere. Voor de radio zal het dan tot één programma worden samenge voegd. Er is samenzang waarbij,de aanwezigen in. elk der steden één strofe voor hun rekening nemen. Verder worden er vragen gesteld, die beantwoord worden door .de tweede voorzitter van liet C.N.V., de heer C. J. van Mastrigt. In Apel- doorn wordt het 3000e lid begroet. Wat Schiedam betreft heeft de sa menkomst plaats in Irene, waarbij Harpe Davids o.l.v. dirigent Albert Meij de muzikale illustratie verzorgt. Gratis toegangskaarten voor de avond zijn te verkrijgen bij het ge bouw voor Chr. Soc. Belangen en bij de heer P. v. d. Spek,. Bell- straat 7a. De Schiedamse Postduivenvereni ging „De Blauwe Doffer" heeft m verband met het20-jarig bestaan van de vereniging, de organisatie van de rayon-tentoonstelling van. postduiven.-' vóór het rayon Schie dam, Vlaardingen .en.omstreken, die' in de Koopmansbeurs in Schiedam wordt gehouden op 14 en, 15 decem ber, op zich genomen.; - - De baten, van deze tentoonstelling zullen worden afgedragen aan de Reuma-bestrijding. In netere-co- mité hebben zitting burgemeester mr. J. W. Peek, rar. dr. ir. M. M: van Praag, commissaris K. Rijpma. dr. A. L. J. Kunze en M. de Roode, voor zitter Rotterdamse Postduivenbond. Lekerkerk 2—DHS 2; DHZ 3— Excelsior '20 2; Excelsior *20 3— DHC 4; ONA 3—DHS 3. Zaterdagvoetbal Als de tekenen niet .bedriegen gaan beide vierde klassers zaterdag hun reeds goede posities verbeteren. In de" uitwedstrijd moet HBSS van het zwakke Duinoord kunnen winnen. Op Boshoek speelt. PPSC tegen SV *35.. Iets lastiger deze match, maar ook hier is winst voor Schiedam zeker mogelijk. Nadat de voetbalnaachinevan de Gemeentelijke Technische Bedrijven de laatste weken minder soepel is gaan lopen zullen de GTB'ers die machine zaterdag op volle toeren moeten laten draaien tegen de mede dinger SNS. Hoewel er geen direct gevaar is voor het verliezen van de eerte plaats de voorsprong van GTB ts nog drie punten zullen de Schiedammers beslist agressiever moeten gaan voetballen dan de laatste tijd wordt gedaan. De be zoekers uit de stad aan het Haring vliet komen met de ernstige bedoe lingen de afstand tussen GTB en SNS zo klein mogelijk te houden. SNS 2al alles doen om te kunnen winnen want anders wordt'de ai- stand tussen nummer twee, SNS, en de leider, GTB, vijf punten en dit is na de eerste helft van de com-" petitie vermoedelijk al te veel om dan nog in te halen. Voor GTB geldt dus het consigne aan de Havenaijk waakzaam te zijn en te zorgen dat die fraaie voorsprong ontstaat. GSS Overige wedstrijden: HBSS_2— Zwaluwen 2; Rozenburg 2—GTB 2; Sunlight 3—HBSS 3; MFB 2—HBSS 4; The Red Stars 2PPSC 3; RSM 3 —HBSS 5; TSB 5—GTB 4; HBSS 6— RSM .4. Afd. Rotterdam Het veranderde programma brengt ondanks de onprettige stilstand geen verandering in de spanning van de komende wedstrijden. Ursus moet weer tegen een medeslachtoffer strij den en Demos moet om uit de ge vaarlijke zone te komen winnen van ;n kopploeg. De belangrijkste wedstrijd wordt Sportvogels—WF, Het ziet er naar uit dat slechts SFC het dit keer minder moeilijk zal krijgen. In 1 A hééft WF de moeilijke taak het in opkomst zijnde Sport vogels aan de Schulpweg de pas af te snijden. SFC moet op eigen terrein kunnen winnen van Noorderkwar tier. la Spïeringshoek moet Demos net opnemen tegen AVS, één der leiders, een zware taak dus. Aan de Haven- dijk beoefent tJrsus hopelijk voor het laatst de degradatiedans met Roge. De kansen liggen wat gunsti ger voor ónze stadgenoten» In de derde klasse A gaat Schie damse Boys naar Kortenaer, De Schiedammers hebben nog geen en kel punt, maar Kortenaer presteert het om twee punten minder te no-1 27 j. en M. Steen! teren. Dit komt omdat KortenaerBultena, 23 j. en; J. de Oude Maas, eeai yaste brug over het Haringvliet en een 'dam in het- Volkerak; üe kortste verbinding zal vormen tussen dé bestaande en de nieuwe grote steden in het westen van'de Benelux. „Nergens heb .ik, w-at de ruimte voor uitbreiding betreft, 20'n. iiooö- toestand gezien.als in Schiedam. Al leen in noordelijke richting is uit breiding mogelijk, maar daar stuit men op de spoorlijn, die een moei lijk te nemen barrière vormt. De. stad wordt als het xvaïe Ingesloten door een ijzeren ring. De heer Horvith legde uit. dat het moeilijke keuze is, of de wegen on der de spoorweg door dan wel er over heen geleid moeten worden, me de jn verband mét de onzekerheid 'n moeilijke keuze 15, of de wegen on- ten. aanzien van de plannen van rijk enprovincie. Ib hoeverrede Schie damse plannen verder ten uitvoer De strijd tegen de besetter Heeft succes gehad. Maar. de duizenden: graven in ons land getuigen, van de offers die ge bracht iaerden. Laten we-de ze stille getuigen in goede staat onderhouden als een- eresaluut aan hen die zijn gevallen voor vrijheid en recht. De collecte, van aan staande zaterdag beveel ik. daarom pan harte bij. u aan- De burgenxeester van Schiedam mr, J. IV. PEEK Van de Schiedamse korfbalteams heeft ODI 1 -nog'maar drie. wedstrij den gespeeld, maar desondanks gaat dit twaalftal a.s, zaterdag naar Lei den om Feraix 2 voor de tweede maal te ontmoeten. Thuis- verloren onze stadgenoten met 3—-10. Hoewel het'niet waarschijnlijk is, dat zij de koplopers hun eerste nederlaag zul len bezorgen, verwachten we toch een beter resultaat dan op de eerste competitiedag. -• Succes moet paar Dordrecht om daar eveneens een lijstaanvoerder te ontmoeten, n.l. Merwede. Ook hier is weinig kans op winst voor de be zoekers. De blaa-wwitten mogen .al heel blij zijn als zü de uitslag bin nen redelijke grenzen kunnen hou den. Schiedam heeft vrijaf. ODI 2 gaat op bezoek bij KOAG, dat op eigen terrein nog. ongeslagen is. We nemen aan, dat dit na zater dag niet meer het geval zal zijn. Voor de overige reserveteams- staan op-het programma S^iedam_^ Ac tief 3, Succes 2—HPV 2, jeugd:.Het Zuiden 2-Succes Rozenburg—ODO 3, ODI 4KOAG 3 en voor de aspi ranten; OSCR a—Succes a. Spangen o—Schiedam a, Velox c—Succes b en TOP b—ODI a. AB VA-bij eenkomst De Alg- Bond van Ambtenaren houdt woensdag 14 november .m het Volksgeboüw een feestelijke bijeen komst, waarbij, de jubilarissen die 25 en 40 jaar lid zijn van het NW, gehuldigd zullen worden. Voorts zal de film „Er kan nog meer by wor den vertoond. kunnen worden gebracht, hangt van de verdere ontwikkeling af. Met duidelijke lichtbeelden Illu streerde spreker de stedebomvkun- dige situatie in Schiedam, waarbij bouw- en saneringsplannen ter "spra ke kwamen. Het ziet er naar uit, dat er te zijner tijd een centrum van za- kenpanden zal ontstaan, vooraan de Tulnlaan iot aan bet Plein Eendracht, waarvan de bouw zal aansluiten bij de HAV-b.tnk. Nog meer veranderin gen zijn in deze omgeving op til. Koemarkt en Bróersvest geven met hun ordeloze gevelrij en ruimtege brek een triest beeld vap het Schie damse hart De'heer Horvath wees op de bottleneck Buitenhaven-Koe markt en lietzien dat hoteL De. Kroon voor de ontwikkéling van hét verkeer een sta-in-de-weg is. In'de ontlasting van de" B:K;-laan door de beide ringwegeo (door Nieuwland en langs Wilhelmiha- haven) had de heer Horvath wei nig vertrouwen. Vóór 1970 is het verkeer, driemaal zo groot .gewor den langs déze wégen; 'de B.K.- laan houdt zijn drukte. Een duidelijke kaart toonde, dat de niéuwe waterkering; in het verlengde van de nieuwe spuisluis ten zuiden van de oude Havcndljk komt te Ug- - gen, achter de Maasboulevard. De dijk volgt de rand van het Balken- gat en buigt dan iets naar de Maas af. Twee z.ff. stcrflats van 11 verdie pingen. zijn thans ook. geprojecteerd op het terrein achter de Maasboule vard. Met beelden liet de heer Horvath zien... hoe zowel de stedebouwkun- „dige 'als de plantsoenendienst open heid in de bouw nastreven, In de be hoefte aan speelplaatsen voor kin deren wordt zoveel mogelijk voor zien. Hierdoor heeft het Volkspark een heel ander karakter gekregen, dan het wandelpark dat het eerst Was. Schiedam heeft ongeveer 1300 krot woningen. waarvan éen 950 vrijwel op instorten staan. Chicago heef13000 ha. krotten, die afwisselend daggen nachtbewoners hebben. De moeilijk heid om een afdoend saneringsplan op te zetten, kwam duidelijk naar De Schiedamse monumenten noem de de heer Horvith 'bijna allemaaL net even ondermaats. Velen hebben zeer mooie gedeelten; die afwisselen met lelijke. De beer Horvath gaf een uiteen zetting van de stedeböuw in het 'al gemeen, die niet toevallig, maar vol gens vaste wetten totstand komt. Het typische Hollandse landschap met zijn zachte bodem-kwam hier bij uitvoerig :in behandeling. Een klein aantal leerlingen volgde met 'belangstelling de belangwekkende le zing van de heer-Horvath. De direc teur ivan de r.h.b.s;,--de-heer R. Qort, leidde de spreker in. én; Werzuimde •niet de heer Horvath èijn. deelneming te betuigen met het lot van?zljn ex- landgenoten in Hongarije.- GEBOREN; Lidy M„ d. v. J. L: Scholte en C. J. M. Bröklmg; Ju-, dith. d. v. M. op den Brouw en B. P. Bakker: Dirkje, d. v. K. de Blois en P. H. Biitenhoom. ONDERTROUWD: P. J. Dirks, 25 j. en A. H. M. van Lindt, 28 A. van Dijk, 23 j. en A. van Arum, 2ü j.; H. de Groot 35 j. en M. Jonkers, 33 j.; B. W. Heijmans. 21 j. en. H. M. van Beek, 20 j.;'W, Kalkhoven. 24 j. en S. B. Nuwenhuis, 21 J. C. Landzaad. 25 j. en A. Hendnksen, 20 jJ. W. Salari, 24 j. en 3. Gordijn, 19 j J. B. F. Schaap, 30 j. en J. H. Kinnegen, 35 j.; D. Balie, 29 j. en W. J. C. van Dorp. 26 j.; A. de Bruij, :en. 25 j.; G. IC. Wjjzenbroek, 21 twee strafpunten te goed heeft van- j j.; j, J. Hölzken, 19 j. en A. M, A. wege niet opkomen. Vermoedelijk halen de stadgenoten "de eerste winst in deze. kamp om de onderste plaats. - - DE RESSERVES RFC 5HDVS .5; SVV 5—-Spartaan- '20 3; Neptunus 5—EVV 6; Leónïdas 3—Excelsior '20 4; SVDPW 2— Poor- tugaal 2; WF. 2—Oud Beyerland 2; Ursus 2^Hurricanes 2; SFC 2—Groen Witten 2; Musschen 3—SVV 7; Spar taan '20'4~SW 8; Spartaan '20 5 SW 9; Hillesluis 4—Schiedam 3; EDS 3—SVDPW 3: DRZ 3—Musschen 6; Overmaas 6—Schiedam 4; Schie- broek 2—Demos 2; Germinal 2 SFC 3; SFC 4—KWB '3; SFC 5—USC 2;- RFC 7—SW 10; SW 11—Feyenoord 13; -HOV 6—-HDVS 8; Leonidas 5~Martlnit 3; Hol- landiaan 5—Excelsior. '20 5; Zuider- ster 4—DHS 6;. ASB 3—Uraus 3; Ex celsior R 10—SVV 12; HDVS 9~ Fortuna 'Y 6; VOC3—SVDPW 4; Excelsior '20 7—Dè Hotiandiaan 6; Martinit 4—DDC 4; Hillegorsberg 5— DHS 7; Spartaan '20 9—Excelsior '20 8;, Martinit 5-—Zuiderster 5; Demos 3 1Germinal 4; DHS 8—RET 3. Plaatselijke ontmoetingen: DHS 4— Schiedam 2 en SVDPW 5—Schie dam 5. (Advertentie I.M.) ,.;,.als U Enkalons bij U In de buurt kunt kopen voor drie.gulden per paar, 'koop ze dan maar gerust, U betaalt er geen stuiver., te vee! vóór. Maar een spaarzame buis- vrouw, dte Weet dat het kopen yan kousen regelmatig terugkomt.... en voor wie het Interessant is om meer dan een gulden minder op een paar te betalen..., neemt morgen de moeite om naar de stad te komen, want voor haar hebben wij een speciale aanbieding originele Enkalons. Wandel Enkalons, 60-30, met extra versterkte'teen en hiel, mooie fijne naad, elastisch boord en lange yr elegante hiel. f' Collignon. 23 j.; C. C. van Leeuwen, 22 j. en A. Koorengevcl, 21 3.; J. C. Ups; 25 3. en N. van der Struys, 23 j.; A. A. Maasdam, 28 j. en M. J. dé Vlaming, 23 j.; N. Schutte, 29 j. en M. E„ Snijders, 27 j.; C, J. Vreden- bregt, 23 j. en M. C. P. Schoo, 20 j. Zom, 28 j. en 3. P. van. der Gaag, 25 j. GEHUWD; H. O. E. van Megge- len, 24 j; en C. L. de Maat, 27 j.; C. van Klinken, 27 j. en J. J. Vrede- bregt, 24 j.: G, van den Hoek, 26 j. en H. C. Kort, 22 j.j G. ter Veer, 30 j. en A. C. Schutter. 32 j.; G. A. Tcu- nissen, 30 j. en "W. A- Attorf, 22 3.; A, N. van Hagen, 26 3, en M. D. Din- genouts, 24 j,; T. J. J, Windhorst, 30 j, en E. A. van Touw, 28 J.;'J. J. L. Baars, 30 j. en T. J. Stor, 25-j:; J. A, Foncke, 26 j. er. A. van der Plas, 23 j ;.J.' Droog, 27 j. en M. Hindriks. 19 j.;-J. H. de Vries, 22 j. en C. 't Gilde, 21 j.; H. M, Krabbendam, 28 én C; de Vries, 23 j.; H. van Beek, 27 j. en E. I. Éggloff, 33 j. OVERLEDEN: C. A. Oranje, 82 wed. v, W. C. Goedvolk; J. Winters wijk. 63 j.; A. C. van der Meulen, 85 j., wed. v. M. van OPijnen: G. de Regt, 60 j.; K. Schouten, 49 "j.; H, Vermeer, 67 j. Zaterdagmorgen om 9 uur (geen telefonische bestellingen) be- giht de verkoop van deze Enkalons In diverse nieuwe modekleuren, irregulars, in de maten9t/m 11 en U koopt ze nu per paar WiMXP'TE«7RÜM BISUEUWEf), Tel. 29180

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1