rit krijgt nog C over „Geron" gaf goed spel in „Welterusten" Schiedamse CNV'ers komen voor de radio PTT Schiedam verdedigt de titel met succes Wat Humanitas betekent op sociaal gebied Strijd om kampioenschap RC H komt bij Koeriersters KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR BENEDEN-MAAS Huldiging bij de ABVA Biljart-uitslagen „Van top tot teen'' voor cle Huisvrouwen Burgerlijke Stand TAFELTENNIS Restje van jubileum-viering Aanhang toont de waardering In ?n drie-steden uitzending Mr. dr. J. in 'tVeld vertelt: BILJART 3e KLASSE LIBRE Handenvol grind Zeeman gooide ruiten in bij F 17.500 voor Scooterberijder te water bij botsing Hoogste punt van Spuisluis is bereikt Opening van de r.-k. huishoudschool Van trap gevallen en overleden Dronkenrijder maakt brokken Arbeider viel in scheepsruim SCHIEDAM geeft VAN WOE RKOM VRIJDAG 16 NOVEMBER TRICOT, JERSEY en WEVENIT DAMES- EN KINDERKLEDING EEN VERRASSING EEK BRIL De .vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas heelt niet aan de verwachtingen beantwoord, die men wel- licht aan de hand van de agenda had gekoesterd; Interessante punten als „Randstad en Delta „Deltaplan cn „Ruimte-ontdekkingen" werden tn een vmtsheH' behandeld, enerzijds omdat de leden van de Kamer schrif telijk op de hoogte waren gebracht, anderzijds omdat een brief die da Kamer naar aanleiding van de visie-Lange Mr de Gedeputeerde Staten zal zenden nog niet voor publikatle werd vrijgegeven. Wel bleek, dat de Kamer het Jn diverse opzichten niet eens is met de Kamer van Koop handel te Rotterdam, hfen vreest het ruimte-ordenings probleem en waarschuwt tegen aan lokkelijke vestlgingsaanbiediftgen. Bovendien acht de kamer het wen selijk om in het Westen bU voor- By de bijeenkomst die de Alg. Bond van Ambtenaren INW) gis teravond in het Volksgebouw heeft belegd zijn ook vjjf leden gehul digd geworden voor de langdurige dienst in de vakbond. Het zjjn de heren A. Mulder, G. de Goederen, D. Krabbendam en J, Dittkelaar, die de gouden medaille van het N.V.V. aangeboden kregen omdat zij veer tig jaar lid zijn geweest, terwijl de heer A. de Visser voor het 25- jarig© lidmaatschap de zilveren me daille kreeg. Het was voorzitter A- M. v. d. Wei die deze feestelijke huldiging leidde. Hij wees erop dat de genul- digden al tot 't NVV toetraden toen dit verbond nog maar in de kinder schoenen stond en. dat zi) die hond al die jaren trouw zijn gebleven. Iets dat toch wel de uiterste be langstelling in het werk van de bond mag veronderstellen. Verder drong de heer Van der "Wel aan op een grotere saamhorig heid der leden en een grotere acti viteit, in. de bond, die thans meer dan. 450leden telt, terwijl het aan tal tien jaar geleden nog maar 250 bedroeg. Tot slot werd door de Filmdienst vertoond de documentaire „Grenzen die ons scheiden" en de geestige hoofdfilm „Er kan nog meer bij". Voor de Ingelaste competitie afdeling D hadden gisteravond, in het vereni gingslokaal van Luctor et Emergo te Maassluis de volgende ontmoetingen plaats: keur die bedrijven te vestten, die aan het randgebied verbonden zijn. Binnenkort zal de heer Lange de iramer wellicht beter kunnen overtui gen. De K.v.K. en het Departement' van Mij voor Handel en Nijverheid, hebben hem uitgenodigd tot het houden van een lezing. De. heer da Lange zal dit na 1 januari doen. Ook dr. J, Houtman, die lange tijd secretaris van de kamer is geweest, zal uitgenodigd worden om. iets te komen, vertellen over zijn,.ruim te- ontdek kingen", die hU in een bro chure heeft vervat Het venijn van de vergadering school m de staart. De stichting In ternationale Haringrit Vlaardingen zal daar de minder prettige gevolgen van ondervinden, - De stichting zit namelijk, indien aiie toegezegde subsidies worden ont-< y^ugen, met een nadelig saldo van 290,—-, De kamer besloot nu om' voor de laatste maal een garantiesom van ƒ500,beschikbaar te stellen. Inhet vervolg- behoeft destich ting bu de kamer, niet meer aan te kloppen, omdat het bedrijfsleven van mening is, dat deze rit; voor hem van geen enkel belang is. De kamer zal derhalve uit de-stichting treden. De kamer besloot vo</rt3 op een verzoek om een aanvullende subsidie, ten behoeve van het E,T,I.-rapport inzake, het detailhar.delsapparaat Vlaardingen, afwijzend te beschik ken, Het onderzoek had een tekort van 334,— opgeleverd. De financiële commissie kon zich verenigen met de begroting over 1957. Men raamt de ontvangsten en de uitgaven voor de eerste maal boven de 100.000, De nieuwjaar^vergadering zal wor den gehouden op dinsdag 8 januari. Wegens periodieke aftreding moes ten enige leden worden gekozen. Al le aftredende leden, die zich her kiesbaar baden gesteld werden weer benoemd. De heren H, Sparruis, A. E. Duller, P. J". Bartelse en G. 'Nederlof waren niet herkiesbaor. Vóór hen. komen jn de plaats mr. A. Hooites Meursing, J, Ligthart. W. van de Wetering en Alb. van Bodegom, Voorzitter C. H. Buschman heeft aan het begin van de vergadering de leden van de kamer opgewekt om alles te doen om het leed-van het Hongaarse volk te verzachten. VOOB HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rem brandtlaan 5. Bellen by ongeval; G.U en GD, Tiunlaan 80. telefoon 692S0. PoUtie-al&rumnmmer: 64660. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: iGeopend .iedere, werkdag (be halve maandag) van 9.30 tot 450 'uur eb - iedere avond be halve woensdags en zaterdags) van 7 .tot 8.30 uurl Zondags ge sloten BJL Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend iedere dag (behalve maandag), van 2 tot 4 uur; iedere avond (behalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 8-30 uur Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Expositie eigen werk. Geopend dagelijks van 2 tot '5 uur. - BIOSCOPEN Passage, alleen 2 uur: „Wereld der .stilte". IV' Monopol e, 2, 7 en 9 uur: „Davy .Crockett"; - VOORSTELLINGEN Passage-theater, 8 uur: VARA, prop; avond met-Cees de Lange. Musis Sacrum, 8 uur: Geron Toneel: „Welterusten".- -••• Irene, 8 uur: Oudercommissie Eras- musschool. Ouderavond. Amstelbron, 8 uur: Algrafibo Verga dering. Mevr. J. H. Duijkers-Kranenburg heeft in Schiedam weer: haar lezing „Van Top tot Teen" gehouden, waar in de verzorging van uiterlijk en lichaam uitvoerig en met deskundig heid ter sprake wordt gebracht. Deze keer was het voor de Ned. Vereni ging van Huisvrouwen, afdeling Schiedam, in Maison Westhuis. In haar poeningswoord wijdde de voor zitster, mevr. M. C. Schroot-Droog lever Fortuyn, aandacht aan de nood in Hongarije. Tevens sprak zij over de komende sint-nicolaasmiddag,. GEBOREN: Johanna E. M., d. v. L. H. van Gerven en C. M. L. Kleiss; Cornells H., z. v. L. W. Peters en W. Verboom. OVERLEDEN: M. Gundlach, oud :4 jaar. WASHINGTON, De Maritime Administration overweegt voorstel lenvoor de bouw van. 31 tanksche pen door Amerikaanse scheepswer ven. De plannen voorzién-o.m. in de houw van drie tankschepen van ieder. 100.000 ton. De bouw van de 31 sche pen zou 300 miljoen' dollar kosten. Onder een vorig; programma zijn reeds 23 tankschepen in aanbouw of bestelling. Bji de p.T.T. bedrijven is men de competitie om het kampioenschap van Nederland. Onze stadgenoten by de PTT, die momenteel titel houder zjjn hebben de eerste aan- speeld in de Beurs. Ready daaren tegen gaat op bezoek bij Germinal 1 op 15 november. Hoewel de Gereformeerde Reci- teerverenlging „Geron" het tienjarig bestaan reeds eerder heeft gevierd is de opvoering van het toneelstuk „Welterusten" gisteravond In Musis Sacrum toch weer geplaatst In het teken van dit jubileum. Er waren twee toespraken en een huldiging. Maar misschien Is het ook aan deze „jubileum-gedachte", te danken dat Geron weer een heel stuk op het repertoire heeft genomen en dit voortreffelijk gespeeld! Voorzitter A. Kegel wees, na de aanwezigen en de vertegenwoordi- vai op de titel succesvol afgesla gen. zy m moesten voor hun eerste Verduin (Luctor) v. d. Meijdcn (w.) Haringvangstberichten Vangstberichten Uit zee: VL 70, 10: VL 78, 2; VL 79. 25: VL 85, 30 (30 net ten): VL 172; 34: VL 203, 19; VL 205 15: VL 206. 15; VL 207, 21; VL 20S. 30; VL 216, 8. (40); VL 29, 40; Schev. 312 6; VL 97, 4; VL &4. 25; VL 89, 11; VL 112. 3; VL 132, 60; VL 114. 23: VL 142. 17; VL 190, 34; VL 196. 5: VL 197. 17; VL 199 ;15: VL 53, 25; VL 81; 10; VL 83. 6; VL 166, 17; VL 50, 2; VL 14, 20 (10); VL 56 thuisv*. Binnen: VL 71..A, v. d. Toom, motor 'delect. VERTROKKEN; VL 97, G- V. Boon: VL 89, M- v. d. Snoek; VL 70. L. v. d. Harst VL 61 L. Verbaan: VL 29. D. v. Haren: VL 313, W. Rog: VL 79, D. V. Rljru wedstrijd op bezoek hij Telefoon in Rotterdam. Het 1$ yoor onze stad genoten een 73 overwinning ge worden, zodat zjj zich alweer èn de volgende ronde hebben ge plaatst. "Wat betreft de competitie van de N.T-T.B, is er de afgelopen'.week maar een 'klein aantal wedstrijden verspeeld. De eerste klassers speel den hiet. In de tweede klas zijn de uitslagen, als volgt: NOAD 2—Insu- linde 2 8—2; NOAD 3—Milksteamers '3 -82-. Uitslagen' derde'klas VKU 1 —Wilton 2 <3—7;. :;-TCK 4—BET o—lö;. NOAD 5—RET- 2 10—0; Allan 2—NOAD 4 8—2.'- v In de vierde "klas 'speelde stadge noot TSF een spannende strijd te gen van Marie 1 wat de uitslag 5—2 Jn het voordeel van TSF niet zou doen vermoeden. Aad Ballij rus was weer de man die ongeslagen bleef; Kees Bik en Jan Hultzer ver loren ieder- een partij. Vier van de tien partijen- moest 'beslist worden met een extra derde game. Het dubbelspel werd gewonnen, in de derde game met 22—20. Overige uitslagen ia deze klas Zijn: TSF 2—-HPV 4 8—2; Wilton 3 Laagland 6—4; RN 2— FTTS 2 64. Vijfde klas Wilton 4—'Wibo 2 9—1, Ready 6—NOAD 7 5—5NOAD 7— Co-op 2 64; Wilton 5Contact 4 2—8; NOAD 8—PHM 5 10—0. Voor de volgende week zijn voor de eerste klassers weer wedstrijden vastgesteld. Op 20 november krijgt NOAD 1 bezoek van RONO 2 en op 19 november ontvangt TCK Wifra 6; beide wedstrijden worden ge- Schledatnse leden van het Chr. Nationaal Vakverbond hebben gister avond een aandeel geleverd ïn een Tadio-spel dat uitgezonden Is over d® zender Hilversum I. Dit spel bestond hieruit dat In drie steden en wel 'Leeuwarden, Apeldoorn en Schiedam elk een propaganda-byeenkomst Is gehouden waarvan de muziek, de zang en het gesproken woord door de technici van de Ned. Radio Unie en ook door omroeper Gerrit Vonk ïn Hilversum netjes ls ineengedraaid tot één programma voor de radio. De grote zaal van Irene is daarom veranderd tot een tijdelijke radio studio waarbij omroeper Ab van Eijk als regisseur optradt, terwijl de-heer A Goossens met zijn mannen in een tijdelijk tot controle-kamer veran derd kleedkamertje zat te zweten om het geluidsbeeld vanuit Schiedam zo goed mogelijk naar Hilversum te sturen. Daarvoor waren twee „mu- ziek-lijnen" en een „spreek-Iyn." no dig en. zo zijn de telefoonverbindin- gen van Irene zelf, maar ook van het naastgelegen Gereformeerde rusthuis en een particulier bedrijf geblok keerd geworden. Dit radio-technische kunstetukje is uitstekend verlopen, zoals de geïn teresseerde luisteraars in de huiska mers wel gemerkt zullen hebben. De amateur „radio-artiesten" van de avond hebben echter van te voren wel eventjes moeten oefenen in het samenzingen, zowel in Schiedam als in de drie steden tegelijk. Bij de Ra dio Unie houdt men nu eenmaal niet van verrassingen, als men eenmaal in de lucht la. Het programma bestond uit aamen zang uit de drie steden, zulks onder leiding van Frits Meertens. waarna t CNV-voorzitter Leeuwarden, de heer .TL Hayemaa het openingswoord sprak Het koper-kwartetTubï Lus tri um in Apeldoorn kon zich daarna laten horen, waarna, na weer een- nummer samenzang, de Schiedamse tamboers en pijpers van Harpe Da vids (onder, leiding-van AIb)Mey) een kans kregen. Cor Gerritsen'Uit Apeldoorn verscheen voor de micro foon omdat hij het 3000e lid van de afdeling is. Op zijn verzoek werd (heel toepasselijk) het Hongaarse volkslied ten gehore gebracht, in drie steden staande aangehoord. Als speciale attractie, konden vier CNVers, twe In Groningen en twee in Schiedam vragen stellen. Bij de noorderlingen informeerde mej. Rysma naar de kwestie van gelijk loon voor gelijke arbeid bij man en vrouw, en de heer Talsma haalde het probleem van. de landarbeiders weer op. In Schiedam vroeg de heer P. J. Stam of het CNV al een oplossing had voor de zondags arbeid, terwijl de CBB-secretaris, de heer P. v, d. Spek het woningprobleem in velerlei fa cetten aansneed. CNV's tweede voor zitter C. J. v, Mastrigt was de man die alles wist. Om half tien was het spel voorbij en in Irene bleven de niet erg tal rijke (mogelijk door de regen) aan wezigen nog bijeen om naar Harpe Davids te luisteren. Schiedam (nu 70 leden) spoedig 100 leden zou tellen; Begonnen wordt in Schiedam met een,eigen'gèzinsver zorging. Er wórden loten "voor de landelijk)» lotejrij verkocht en de baten vèn de Schiedamse vorkoop zullen de basis gaan vormen voor dit gezinswerk. Het filmapparaat van de Ned. Ver bruikscoöperaties vertoonde na de causerie enkele filma, eveneens wel willend afgestaan «n wel door de United Nations Informations Ser vice. De toeschouwers kregen door deze rolprenten een goede indruk boe het probleem van de vrijetijdsbe steding in Amerika wordt aange pakt. In gebouw Sursum Cords heeft oud-minteter mr. dr. J. In 't Veld gisteravond op gemoedelijke wijze v.erteld .wat „De betekenis is van het maatschappelijk werk van Humani tas." De heer in ^t Veld, algemeen voorzitter van Humapitas, besprak de oorsprong van de organisatie. Reeds in de bezettingstijd hebben een aantal vïoegere functionarissen van de S. D. A. P. zich bezig gehou den met de vraag hoe er meer leven in de talrijke sociale diensten kon worden geblazen na de oorlog. Door de grote plannen en de an dere geest, die toen leefde is men zich rekenschap gaan geven van. het feit dat zelfs bij de beate maatschap pelijke verhoudingen nog situaties voorkomen dat mensen in moeilijk heden verkeren, Bij de oprichting van Humanitas, nu bijna elf jaar ge leden, kwam men tot de conclusie, dat deze instelling los van het NVV en los van de partij zou moeten werken. Juist de z.g. daklozen en buitenkerkelijken hadden het meest steun nodig. Ook kwam men tot de conclusie dat het werk moest zijn gebaseerd op een Humanistische le vensbeschouwing. „Het is beslist niet zo," aldus de spreker," dat-wij een bijwagen zijn van het Humanistisch Verbond." Het zijn twee onafhanke lijke organisaties, die slechts een ge lijkschakeling van gedachte gemeen hebben en beide zijn in de roes van het verlangen naar het nieuwe en betere vlak na de oorlog opge richt. De taak van Humanitas zou worden de mens tot mes. te maken, daar waar sprake was van geschonden mense-, lijke waardigheid. Voor dat idee, „de mens in staat te stellen als' mens te leven" hebben zich nu 110ÖÖ Ne derlanders verenigd. Humanitas heeft honderd man in dienst. Er is werkelijk sprake van een wonder," aldus de spreker, „want het resul taat van ons streven is geweest om een frisse wind te laten waaien in het maatschappelijk werk.Er is zelfs een departement voor maatschappe lijk werk gekomen en de organisa tievorm is naar analogie van Huma nitas opgezet." Uitvoerig ging spreker nog in op de komende problemen als bejaar denzorg.' en de bezinning op de basis van de Humanistische grond slag. „Het zal niet mogen betekenen", aldus de heer in 't Veld, „dat wij iemand een' levensbeschouwing op dringen." „Wij moeten de-mens le ren zijn persoonlijkheid te ontdek ken. hem stimuleren eigen gaven te; ontwikkelen. Het beoefenen van een hobby kan de belangstelling van een, mens verruimen en hem een nieuw leven schenken. Voor al dit werk is een sterke organisatie nodig" en hij vroeg aan - de Schiedammers een handje te helpen. Voorzitter B„ Drukker beloofde dat In het verenigingslokaal van de Schiedamse biljartvereniging „De Sluis" aan de Lekstraat te Schie dam, zim gisteravond de. 8 kandida ten voor het persoonlijke kampioen schap 3e klasse libre voor de. eer ste ontmoetingen bijeen geweest. De kandidaten zijn: J- van Haas teren en C. Verbrugge beiden van R.E.S.. C. Klos en J. v. d. Zande beiden van Volksgebouw Vlaardin gen, J van Tielen Luctór et Emergo Maassluis, C, Gbava Raadhuis Vlaar dingen, L. van Dingen Rembrand en G. Mich els Klein Confiance. De eerste partij ging tussen beide R.ES.-spelers: Van Haasteren—ver- Van^itaasteren 100 76 29 11 2.620 Verbrugge 100 200 29 16 3.44 2 De volgende partij bracht de bei de Volksgebouw-spelers aan het bil jart: Klos—v. d. Zande. Klos 100 62 4 0 7 L55 0 V. d. Zande 100 100 40 12 2.50 2 In de derde partij ontmoetten el kaar van Linger) (RembrA en. de KL Confiance-speler Michels elkaar. Grava 100 '56 34 6 1.64 0 Michels 100 100 34 17 2.93 2 De laatste partij tussen van Tielen (Luctor) en Grava (Raadhuis), Van Tielen 100 - 100 26 18 3.84 2 Van Haasteren 10O 71 26 15 2.72 .0 De wedstrijden worden wekelijks op woensdagavond gespeeld bü De Sluis te Schiedam. Mocht een der" speelavonden op een erkende feest dag vallen, .dan worden deze wed- SCHIEDAM. Vannacht om streeks kwart over twee werd het gezin van burgemeester mr. J. W. Peek plotseling opgeschrikt door glasgerinkel op de benedenverdie ping vin de woning.^ Aan de ach- terzQde van het huls bleken vyf ramen te rijn gescheurd; een raam was helemaal ingegooid. De politie, die gewaarschuwd werd, zette onmiddellijk de omge ving af. In de tuin achter de wo ning ontdekte men. een dronken Amerikaanse zeeman, die over het hek was geklommen en handen vol grind tegen de ruiten had gegooid. Vanochtend wist de zeeman, af komstig van een schip in. Rotter-, dam, zich niets meer van het voor val te herinneren. Depolitie heeft de zaak nog in- onderzoek. De gisteren in* Schiedam gehouden collecte van het Rode Kruis ten bate: van de Hongaarse vluchtelingen hèeft. 16.383,78 opgebracht. Langs andere wegen kwam bovendien nog een 'oe-, drag van 1.216,14 binnen, zodat de: totale opbrengst ƒ17.599.92 bedraagt. Dc. medewerking die bij deze col lecte van alle kanten werd onder vonden was 'enorm. De 680 collectan-i ten die óp pad gingen kregen een goede verzorging. Doordat verschil lende scholen vryaf hadden gekregen: was het aantal collectanten groot. Over de opbrengst is men zeer tevre den, maar aangezien dé nood groot te wordt toch nog de aandacht van de hele bevolking-gevraagd voor giro nummer 777. Bij een gecompliceerde botsing gisteravond op de Harreweg in .Ke- thel, waarbij een bestelauto, een motorfiets, een scooter en een brom fiets betrokken waren, kwam de scooterberijder, dc 34-jarige schil der P. H. van N. uit Den Haag. in de sloot langs de weg terecht. Hij brak zijn middenhandsbeentje en kreeg een flinke wond aan het voorhoofd. De G.G. en G D. bracht hem. naar het gemeenteziekenhuis. De scooter n de motorfiets werden licht beschadigd. De bromfietser die verblind door het licht van de be strijden gespeeld op de volgende j stelauto de botsing veroorzaakte, vrijdag, te onbekend gebleven. gers van diverse verenigingen en or ganisaties welkom te hebben gehe ten, op de plaats die „Geron" in neemt in de protestants-christelijke gemeenschap in Schiedam, Een ge meenschap die niet bijster veel waardering heeft voor toneel, film en aanverwante kunsten. Van de oprichting af te een zekere antipathie overwonnen moeten worden, hetgeen het werken voor de amateurs niet makkelijker maakte. Maar Geron heeft succes weten te hoeken, want het aantal donateurs is respectabel om niet te zeggen ontzagwekkend. De Geron-spelers zullen de opvoe ring dan ook vanavond en morgen moeten herhalen om alle donateurs een kans te geven, Ds. W. A. Krijger noemde de op-, richting van Geron een moedige daad. Hij had grote waardering voor het bestuur (waarvan enkele leden sinds de oprichting zitting hébben) dat heeft weten door te zetten. Als blijk van waardering bood hij na mens de donateurs een band-recor der aan. Dit instrument zal vele goede diensten kunnen bewijzen, niet alleen bij de toneel-repetities, maar ook om entr'acte muziek te geven bij de voorstelling. - Daarna was het woord aan de to nelisten. „Welterusten" (Come, back, Peter) van A P. Dearsley is een fijn-geestig stuk met vele spitse ge zegden énvele vrij onmogelijke si tuaties en verwikkelingen. Het stelt vrij. zware eisen aan het spelers- materiaal. Maar de Gercn-isten hebben; het er prima afgebracht en er een zeer te waarderen opvoering van gemaakt. Het niet diepgaande verhaal is dat Van eén echtpaar dat zich ha de pensionering terug trekt uit het voormalige grote huis naar een klei ne woning in een buitenwijk. Maar de vier kinderen met echtgenoten, niet ingesteld op déze verandering, nodigen zich zelf te logeren uit, zo dat het huis uitpuilt en men hoogst vermakelijke situaties krijgt bij de legering 's nachts. Dan is er nog een vrijmoedige vriend Charley, die voor veel verwikkelingen zorgt maar tot slot de reddende engel blijkt te zijn. Een heel verdienstelijke rol van Koos de Groot. Arie Kegel was pri ma als de sarcastische vader, die de situatie niet meer in handen kan houden' en Nel Westerveld-Aaldijk, een heel moederlijke, wijze moeder. Vermeld mag ook wel Co en Wester- veld als de slome, onhandige George, het eeuwige slachtoffer. Maar ook andere spelers waren voor hun rol berekend. Regisseur J. W. Linkels heeft voor de nodige vaart in het spel gezorgd. Vanmorgen heeft de burge meester van Schiedam, mr. J. W. Peek, de vlag gehesen op het juist bereikte hoogste punt van de in aanbouw zijnde nieu we spuisluis. In zijn rede wees de burgemeester erop, dat deze sluis een versterking zal zijn van het dijkenplan van Schie dam, dat dringend verbetering behoeft, zoals gebleken is in watersnood van 1953. De vraag of ér nog een stormstuw komt in de Nieuwe Waterweg is ook voor Schiedam van belang, omdat hiervan afhangt of er nog een tweede dijk voor waterkering nodig zal zijn achter de West-Frankelandsedijk. Dit laatste zou de burgemeester zeer betreuren want het betekent een afbraak in de zuidelijke stads wijk van Schiedam. In ons bericht van gisteren over de inzegening en de officiële Inge bruikname van de r.-k. huishoud en industrieschool „St. Liduina" aan de Burg. van Haarenlaan zijn enke le fouten geslopen. Deze plechtig heid zal plaatshebben op donderdag 29 november en beginnen om 1030 uur., 'sMorgens om 9 uur zal er een H. Mis worden opgedragen in de SL Janskerk aan de Lange Haven. De 77-jarige mevrouw G. W. B. Weltings-Febes uit de Galileistraat, die de vorige week in haar woning van de trap viel. te woensdagavond in de Dr. Noletstichting aan de op gelopen verwondingen overleden. Gisteravond is de 53-jarige verte genwoordiger C. P. L.t toen hy on der invloed van sterke drank .zijn personenauto bestuurde, op ae Rochussenstraat bij de Schooneber-, gerweg tegen een taxi gebotst, die uit de tegenovergestelde richting kwam.' De vertegenwoordiger werd door de kracht van de botsing uit de auto geslingerd, doch liep slechts een schaaf wondje aan het voorhoofd op. Beide auto's werden zwaar be schadigd. De auto van L, die slinge rend over de weg reed. botste, met' de linkerachterzyde tegen de linker voorzijde van de taxi. Het rijbewijs van de brokkenmaker werd inge vorderd. Aan boord van het m.s. Dageraad in de Waalhaven is gistermiddag de 41-jarige havenarbeider Th,. Bijl uit de Riebeekstraat in het ruim geval len doordat hij door een stuk hout, dat uit een hijs viel,, getroffen werd. De man maakte een val van iy> meter en moest met inwendige kneuzingen in het Havenziekenhuis worden opgenomen. De recherche van het hoofdbureau van politie heeft in beslag genomen een Phillps-pickup in een blauwe kof fer, die op vrijdag 9 november, 's mid dags om 12 uur uit een auto op het Koningin Emmaplein ontvreemd zou rijn. Weer n „big match" Zondag kómt aan de Damlaan weer.een oude tegenstander op be zoek, RCH uit Haarlem, thans ook een .van de topploêgeri. RCH speelde tot. nu toe 6 wedstrijden, waarvan er 3 gewonnen en;3 gelijkgespeeld :.werd.en. Het is.;dus nog ongeslagen. Juist iets voor de blauwwittén, om tegen deze tegenstander de teleur stellende indruk van zondag jL ia Vlaardingen. volledig, weg. tewer ken. Het elftal in- zy'n... geheel had toen een off-day, doch-de gelegen heid is er, zondag in het; vertrouw de eigen,, home de positie van RCH te breken. DeHaarlemmers blijken over. de góede verdediging te be schikken -enVin 'de. -oud-internatio naal Biesbrouck bezit het nog steeds een speler, die zijn elftal tot grote prestaties kan - opvoeren. .Het 'elftal wórdt donderdag na de training vastgesteld. De wedstrijd begint om half drie. Het 2e elftal heeft de grote con current SHS zaterdag in een .voor- aL -in' de 2e "helft" enthousiast ge speelde wedstrijd overtuigend ge slagen: Het krijgt - nu de taak om zondag om 12 uur tegen en- in Haarlem te tonen, dat het ernst is met het streven bij de bovenste 4 to gaan behoren. Het nog steeds ongeslagen 3e rif tal ontvangt om 10 uur. in Spie- ingshoek Excelsior (R) 3, als steeds een geduchte tegenstander. Wellicht weet Manus Stolk het elf tal tot een overwinning tebrengen. Het 4e elftal gaat om 10 uur GW 4 bezoeken. Hier'is eveneens winst mogelijk. - Ga met Uw tftd mee „EVANAIR" olféstookkaehets De verwarming voor n* «n- voor 6e toekomst. Cvaari* brandrtofbesparit* CV aflali aannuakgenui 0 onmiddelljjlce warmt® hete luchtvenwarmïn* gezrillgbeld - vanaf 328.— met 10 laar sehrllteölJce garant*» otf de brander. SCHIEDAM OM 2 TJUR van onze geheel gemoderniseerd© en ver grote zaak. Onze speciale afdeling voor heeft een enorme uitbreiding ondergaan. In deze ruime afdeling kunt u een keus maken' uit 1001 modellen. Ter gelegenheid van de heropening van onze zaak ontvangt u bij aan koop van minstens 5.waarde VRIJDAGMORGEN GESLOTEN BROERSVEST 4 DAN NAAR O. DE BRUIN Oranjeatraat 9 Schiedam TeL 66431 Te Scoop crangeb. Te koop trouwjapon, maat 40 kleur wit, te.a.b. J. L. Der pen. v. Rejjdwarsstraat 4b, Rotterdam..':.:- 'V'. Fotografie Ontwikkelen van rnlfllmn, des morgens gebracht, des avonds klaar K- v. Vuuren, Hoogstraat 106, Schiedam. Diversen Succes- en Zakagenda's lux® post in mappen en dozen, fotoalbums, poëzie-album* 'n grote sortering bij Kantoor boekhandel Modern, Boar* havelaan 124, teh 68415. Dames-fauteuils 27.50 cn 29.50 en hoger. Komt dat zien bij Plate, Gr. Markt 19 —21, Schiedam. Vulpenhouders reeds vanaf 3.95" met gouden pen, f jaar garantie. Ook Parker, Osmia en andere merken, balpen nen, 44 kleurenpotloden een grote keuze bij Kantoor boekhandel Modern, Boer- havelaan 124, teh 68415. Gexelsch&pspellen, o scrabble, monopolie, mikado, legpuzzles voor groot en klein (tot 1200 stukjes), lees* boekjes, prik- en. plakmap- pen enz. enz. .bij Kantoor boekhandel Modem, Boér* havelaan v 124, teL 68415. Inlijsten van platen en foto*# en aquarellen. schilderijen- Scherpe Prijzen en toch twe® Jaar garantie G. van Loenetv Dam 4143, telefoon 66192. Showroom: Vlaardingerfftr. 0.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1