Hooiberg in Kethel door brand verteerd Toegangsweg Nieuwland SCHIEDAM 1 20 ton gemeente hooi verloren Nieirv materiaal voer brandweer AGENDA Passage-theater vertoont: SOPHIA LOREN ALS HET MEISJE VAN DE RIVIER Met afrit van Vlaardingerdijk F 75.000.- voor vuilnisemmers HOUTMAN OVERDRACHT STÉRREBOS WEER AAN DE ORDE Ik vecht voor geld MUWI bouwt verder Brand in lijstenfabriek Wie heeft iets verloren? Een vrij huis Koeriersters Dagblad reclame BOERDERIJ BEDREIGD PIANO'S - ORGELS H. M. v. Nieuwkerk overleden BB-propaganda in Nieuwland Weclstrij dscliaak Brandweer helpt de vluchtelingen KERKDIENSTEN Burgerlijke stand J. P. Labrijn-de Wilde Moderne zaak voor W. v. d. Leeden Grondslag" gelegd voor nieuwbouw Diaconessenhuis Vijf jubilarissen bij Boele V erkeer sverbetering in Barendreclit L. E. BRUINS a. STENO-TYPISTE b. JONGSTE BEDIENDE 2 vrije gestoff. KAMERS Illllllli||!|!iii||l||fllil!ll!i!![li!!iiiili!l!!l Zaterdagl7 november 1^,30 Omstreeks 1 uur vrijdag- De brandweer in actie om de middag zag het er even drei gend uit voor de boerderij van de weduwe A. v. Staalduynen Bijl, westelijk van de Polder vaart, toen plotseling vlam men sloegen uit een dicht bij de boerderij staande hooiberg. Binnen een half uur na aan komst had de Schiedamse brandweer echter het gevaar voor uitbreiding van de brand bezworen. Het nablussen van de hooiberg duurde voort tot laat in de avond. Opbrengst Vara-collecte Artsen op zondag Opendeurdienst Utile Dulci speelt voor toneelwedstrijd S.G. Singel 114—116 - Schiedam Sedert jaren vertrouwd adres Lid van Gemeenteraad In Monopole: Harinpvari^stherichten Uitslagen ESS Het Zwarte Paard LESSEN HERVAT Behandeling van spraak- en stemgebreken Dilettantjes ontvangen St. Nicolaas ROTTERDAM Me{. M. SPARNAAY Te koop gevraagd: bevattende 5 a 6 kamers, liefst met garage en centrale verwarming, te Vlaardingen, Den Haag of R'dam. Bij N.V. HOOGEWERFF, CHABOT VISSER'S WIJNHANDEL kan geplaatst worden Te koop ttangeb. Te huur aangeb. Fotografie Permanent Wave Auto's - Motoren Rijwielen Weggelopen ADVERTEER REGELMATIG Diversen is niet te vervangen PV -v gj?" z- >t J Hoe het vuur aangekomen is, weet jnen niet. De brand werd ontdekt door het-12-jarige zoontje Dik van mevr. Staalduynen, die de boerde rij gelegen in het polderland tus sen Poldervaart en Vlaardingseweg in pacht heeft van de gemeente. Spoedig ging het dak boven de hooi berg in vlammen op en stond de hooiberg in lichte laaie. Snel in grijpen was geboden, aangezien het gevaar van het overslaan van de vlammen op de boerderij niet denk beeldig was. Brandblusapparaten konden niets uitrichten en de toege snelde buren brachten in allerijl de koeien van de stal naar een aan grenzend weiland. De gealarmeerde Schiedamse brandweer'rukte onmiddellijk uit en snelde langs de uiterst smalle land weg met bellewagen en motorspuit en gereedscbapswagen te hulp. Ook de Kethelse motorspuit was spoedig ter plaatse. Gevoed uit sloten wer den drie stevige stralen op.de bran dende hooiberg gericht, die spoedig alleen, nog maar lag te smeulen en te roken. Met vorken en harken rukden de brandweerlieden het smeulende hooi uit elkaar, terwijl men door bleef gaan met water ge ven. Onderwijl dreven hulpvaardige handen de door het „luchten" wis pelturig geworden koeien weer naar de stal, want het gevaar was gewe ken. - Nog laat in de avond was men be zig om de rokende hooiberg tussen de verkoolde palen uit elkaar te ba len en te verwijderen. De hooiberg bevatte ongeveer 20 ton hooi, eigen dom van de gemeente, welke voor raad geheel afgeschreven moet wor den. Het krachtige ingrüpen van de brandweer heeft ongetwijfeld erger voorkomen. Bij het nader onderzoek is geble ken,, dat de zoon de oorzaak is van de brand. Hij had uit de woonkamer een pakje sigaretten en lucifers mee gepakt en in de stal stlekum een sigaretje aangestoken. De nog bran dende lucifer heeft hij tien in de hooiberg gegooid. Het gevolg van deze ondoordachte daad is geweest, dat er door brand een schade ont stond van ongeveer 6000,die door de verzekering wordt gedekt. De Schiedamse Brandweer heeft een nieuwe trekker-manschappen- auto hard nodig, zo berichten b. en w. Deze wagen zal dan de in 1946 aangeschafte „bellenwagen", die versleten is, moeten vervangen. De nieuwe aanwinst zal gebruikt wor den als trekker van de motorspult met groot vermogen, welke spuit door de grote manoeuvreerbaarheid het voordeel Jbiedt makkelijk bij open water te Kunnen komen. Op de trekker zal dan ook de grote- lagedruk „centrifugaalpamp worden geplaatst, zodat dit voertuig tevens dienst kan doen als brand spuit. De grote centrifugaalpomp was tot nog toe geplaatst op- de sta len ladderwagen, die wegens het grote gewicht van de pomp zeer moeilijk te besturen was. De ladder wagen zal daarom uitgerust wor den met een kleinere centrifugaal pomp. De aanschaf van de trekker-man- schappenwagen en: de boven aange geven wijzigingen komt de gemeen te te staan op ƒ33.000, brand in de hooiberg te bedwin gen. VOOSHEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek F. H„ Baeker, St. Liduinastraat I Bellen bij ongeval: G.G. en G.0, Twnlaan 80, telefoon 69290. PoUUe-alarmnnmmer: 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven; Geopend Iedere werkdag (be halve maandag) van 9.30 tol 4.30 uur en iedere avond (be halve woensdags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags ge sloten. - - - R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur; iedere avond (behalve donder» dags en zaterdags) van 7 tot 8-30 uur Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Expositie eigen werk. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: „Het meisje van de rivier". Monopole, 3, 5, 7 en 9 uur: „Ik vecht voor geld". VOORSTELLINGEN Musis Sacrum, 8 uur: Pers. ver. B.P, feestavond. Irene, 8 uur: CJMV-oost, familie feest. Arcade, 8 uur: Blauwe Doffer, feest avond. TivoU. 8 uur: GSS, cabaretavond. Liberty, 7.30 uur: VVSO, contact avond. De collecte die door de V.A.R.A. is gehouden tijdens de Cees de Lange-avond in Passage heeft een bedrag van 146,opgebracht voor de Hongaarse vluchtelingen. Daar vorige week door de V.A.R.A.-wer- kers een bedrag van ƒ50,bijeen was gebracht, kan nu 196,— wor den. overhandigd. In. spoedgevallen zijn dit week einde de volgende artsen te raadple gen: J. van Buren, Buys Ballotsingel 72—76, tel. 69661; J. J. G. de Maeyer, Burg. Knappertlaan 30, tel. 68163; H. J. Ormel, Singel 76, tel. 68250 en G. W. Ormel jr., Schoolstraat 5, tel. 64244. Geopend is apotheek F. H. Backer, St. Liduinastraat 58, die ook gedu rende de volgende week de nacht dienst waarneemt. De Evangelisatie-commissie van de Hervormde Kerk geeft zondag 18 no vember weer een Opendeurdienst des avond om 7 uur in de Grote Kerk. Ds. W. J. Schouten uit Vlaardingen zal spreken over „Een» bemoedigend bericht". De eerste film, waarin Gina Lol- lobrigida's rivale, Sophia Lorende Belegenheid krijgt méér te doen'dan alleen maar uitdagend mooi te zijn, is „Het meisje van de rivier" Zij is de hoofdpersoon in de Ita liaanse, nopal tragische, geschiedenis van een arbeidster, die haar hart verliest aan een knappe jonge smok kelaar Gino, voor wie de liefde eigenlijk net zo iets is als de wet je moet ze beide ontduiken. Gino laat Nines spoedig in de steek, de ontmoeting is overigens niet zonder gevolgen gebleven. Als zij elkaar nog een keer tegenkomen, doet de nonchalante flierefluiter zo grof tegen het meisje, dat zij hem in een vlaag van woede en wanhoop bij de politie aangeeft. Gi no verdwijnt voor lange tijd achter de tralies. Nines verkiest de een zaamheid van de rietlanden in de Po-delta, waar ze haar kindje ter wereld brengt en haar brood ver dient met rietsnijden. Als de man uit de gevangenis ontsnapt, gaat hij op zoek naar Nines om wraak te nemen. Maar de toestand, waarin hij haar tenslotte in haar hutje aantreft, leent zich beslist niet voor een bloe dige afrekening. Nines zit treurend bij het lijkje van haar (hun) zoon tje. dat enkele uren tevoren ver dronken- is.-Nu is het Gino weer, die zichzelf bij de politie meldt. Verzoening op het kerkhof het kon als vredig, triest slot niet ach terwege blijven. Söphia Loren is uiteraard wel in zeer voordelige positie gefilmd, maar haar onmiskenbare sensuali teit wordt niet buitensporig uitge buit; gedwee volgt ze aanwijzingen van de regisseur Soldati: of ze een werkelijke filmpersoonlijkheid bezit, blijkt in deze film nog niet. Een be langrijker aspect is echter de bijzon der boeiende en schilderachtige do cumentaire weergave van 't voor Italië zo curieuze rivierlandschap. De film speelt zich. geheel af in de kleine do.ujes en de moerassige vlakten'bij de Po en zijn delta en Soldati heeft-de sfeer van dit water gebied met al zijn eenzaamheid en geheimzinnigheid op een buitenge woon waarachtige en ook interes sante manier weergegeven. Het is een heel ander, vrijwel onbekend Italië, dat hier voor u ontdekt wordt en dat is een niet geringe verdien ste van de film, die in het eigenlijke verhaal weinig nieuws te bieden heeft. Nu de bebouwing van de Nieuw- iandse polder snel vordert, wordt het zaak ook de toegangswegen naar dat gebied te verbeteren. Dit geldt dan speciaal voor wat: betreftj de Dam laan. Nu is het deel van deze laan, dat van het pompstation af door de nieuwbouw loopt, reeds verlegd en vervangen door de Nieuwe Damlaan. B, en W. komen nu met het voorstel aan de gemeenteraad om de afrit van de Vlaardingerdijk te verbeteren. Deze afrit komt naast de molen „De Drie Koorenbloemen" en geeft aan sluiting op de Nieuwe Damlaan en de Burg. Honnerlage Gretelaan. Voor deze plannen zijn de oude gebouwen aan de Laan Ons Ge noegen opgeruimd. Er staan er nog twee van overeind en een oude loods; maar ook deze zullen spoedig ver dwijnen. Verder valt ook' het oude voetbalveld van DRZ, thans in ge bruik-bij Hermes voor de lagere elf tallen als slachtoffer voor de nieuwe weg, die voorts vlak langs de Kon. Emma-flat en de Nieuwlandflat langs zal lopen. J - Voor de aanleg van deze afrit plus In het kader van de toneelwed strijd van de Schiedamse Gemeen schap speelt Utile Dulci op dinsdag 20 november in Musis Sacrum het toneelstuk „En de vogels zwijgen". Aangezien dit toneelgezelschap tij dens de jubileumviering een bijzon der aardige vertolking, van dit in Nederland onbekende stuk gaf, kun nen we een bezoek aan deze toneel avond van harte aanbevelen. Utile Dulci bracht de Nederlandse pre mière van dit Engelse stuk, speciaal vertaald door één van de leden van U.D. Kaarten zijn dagelijks verkrijg baar in het VVV-gebouwtje aan de Plantage. de weg en nog enige andere wegen daar in de buurt vragen B. en W. een bedrag van 475.000. Terwijl er voor het leggen van gasbuizen e.d. ér nog een bedrag van 35.400 bijkomt. De vernieuwing van het materiaal van de Gemeentelijke Reinigings dienst nodig voor het ophalen van het huisvuil gaat steeds door. Voor het stofvrij verladen van het huis vuil is reeds overgeschakeld van de oude pers-auto's op de moderne rol- trommel-auto's en binnenkort zullen weer twee van dergelijke vuilnis wagens in Schiedam in gebruik worden gesteld. Voor het nieuwe systeem van vuil-ophalen zijn echter speciale vuilnisemmers nodig. B. en w. stel len nu voor om weer tienduizend vsn deze emmers te bestellen, hoe wel de nieuwe roltrommelauto's er nog niet zijn. Dit houdt verband met het feit de oude vuilnisemmers momenteel voordelig van de hand worden gedaan. De aanschaf van deze 10.000 vuil nisemmers komt de gemeente op 75.000,te staan. fAdvertentie I.M.J Donderdag is in de leeftijd van 62 jaar overleden de heer H. M. van Nieuwkerk, lid van de Gemeenteraad van Schiedam voor de WD. De heer Van Nieuwkerk was gepensioneerd als inspecteur van de Amstelbrouwe- rU N.V. en genoot uit hoofde van zijn voormalig beroep een grote bekend heid in de kringen van de Horeca bedrijven. Vlak na de oorlog heeft de over ledene voor de V.y.D. zitting gekre gen in de gemeenteraad, waar hij lid was van de financiële commissie en de commissies voor het bouw- en wo ningtoezicht en de reinigingsdienst. Met zijn heengaan is de twee-mans fractie van de V.V.D. geheel beroofd van de oude leden, daar kortgeleden ook de heer K; Bosch heeft bedankt voor het lidmaatschap. De Dienst Bescherming Bevolking in Schiedam heeft er een nieuwe wijk bijgekregen: de afgesplitste wijk 5A, geheel Nieuwland omvattend. In de komënde twee weken zal er in deze nieuwe wijk een. propaganda- actie worden gèhouden om leden te werven. Van maandag 19 tot en met vrijdag 23 november is er in het Wijkcentrum een .tentoonstelling, die geopend is van 7.30 uur tot 10 uur 's avonds. Noodwachters zorgen voor de nodige toelichting. Zaterdagmid dag 24 november is er een demon stratie op het dr. Wibautplein en donderdag 29 november eveneens in het wijkcentrum een grote propa- ganda-avond. Het ass. hoofd BB ver telt iets over het BB-werk en er wor den enige films gedraaid. Nadat de gemeenteraad in de laatste vergadering geweigerd heeft een beslissing te nemen inzake de overdracht van dé laatste terreinen in 't Sterrebos aan Wilton-Fijenoord, omdat de geboden tijd tot de bestu dering van het voorstel te kort werd geacht en dus het ontwerp-besluit is aangehouden, komen B. en W. nu met een ontwerp over deze materie, dat vrijwel geheel gelijkluidend is. Slechts het recht van Wilton om een schakelstation te hebben op de aan de gemeente te overdragen grond wordt nader omschreven. Zoals we reeds eerder uitvoerig hebben beschreven gaat het hier om de verkoop van een stuk grond van ongeveer 6,5 ha in het Sterrebos aan Wilton Fijenoord, waarbij de werf de gelegenheid krijgt om ae kantoren en parkeerplaatsen over te brengen naar het gebied bij de Julianalaan en om het bedrijf verder uit te brei den. De gemeente krijgt dan terug een stuk grond van 1.560 m2 in het Sterrebos, maar hierop ligt het scha kelstation. Voor het verschil in op pervlakte betaalt Wilton Fijenoord dan ƒ20,— per m2 bij. Met deze overdracht is Schiedam weer een belangrijk stuk recratie- grond kwijt Het raadslid H. M. van Lith wierp op de laatste vergadering dan ook direct de suggestieop om de gelden verkregen uit de grondver- r? 5J> Stadgenoten, die huisvestingsmo gelijkheid hebben voor. én of meer Hongaarse vluchtelingen, kunnen ssich vervoegen bij de. secretaris van Humanitas in Schiedam, G. Koeten, Troelstralaan 173. De „ik" in de film „Ik vecht voor geld" (Great day in the morning) speelt Robert Stack, die in 1861 het Amerikaanse stadje Denver binnen trekt als een keiharde Zuiderling met slechts één doel voor ogen: zo veel mogelijk geld en goud te ver krijgen ten koste van alles en ieder een. Daarvoor verkoopt hij alles: zijn wagen, zijn geliefde en zijn le ven. Men leert hem kennen als een verwoed pokerspeler, een gevaar lijk schutter en iemand, die mijn- licencies weggeeft en dan de helft van het gevonden goudvoor zich zelf opeist. In gezelschap van Vir ginia Mayo, die hem de hand boven het hoofd houdt, sahiet hij de eige naar van een. mijn neer en neemt diens zoontje bij zich in huis. Als de oorlog tussen het Noorden en het Zuiden uitbreekt, komt zijn ware aard eerst goed boven. Ten slotte maakt Stack zich na zijn wandaden uit de voeten om dienst te nemen bij het Zuidelijke leger. Vangstberichtcn uit zee: VI 70. 10; VI 78, 30; VI 79 8: VI 85. 10; VI 172. 4: VI 203, 17: VI 205 24- VI 20fi, 5; VI 207. 15! VI 208, 17 thv; Vl 216, 17; VI 29, 30; VI 114, '40.'VI'115 25- VI 142, 20: VI 190 5! VT 198. 53: VI 197, 34! VI 199. 30: VI' 53, 17. VJ 61. 17; VI 74, 35: VI 83. 30; VI 166, 35; VI 50, 16; VI 14, 95 u.h.v.; VI 84, 17. VI 89 6; VI 112,30, In haar clublokaal café-rest. „De Amstelbron" werden bü de Schie damse Schaakver. E.S.S. voor de win- terwedstrijd de volgende partijen ge speeld: Groep 1: W. de Bruin—M. J. v. Eden 0—1, J. F. Janssens—L. Rcits- ma 0—1, J. ImmerzeelJ. Bijloo 01, J. J. Th. PenningW. de Bruin 01, L. Reitsma—J. Imnacrzeel 10.. Groep 2: G. G. BrouwerJ. v. d. Velde tó, J. v. d. Velde—J. Donk horst 0—1. Groep 3: L. M. Smit—H. v. Leer dam 10, P. KleinendorstS. Kos ter 01. Groep 4: L. Voogt—C. Paulus 0—1, K, Leemburg—J. v. d. Dalen 01. Voor de percentagewedstrijd wer den gespeeld: K. LeemburgC. M. Smits 10, P. KleinendorstJ. v. Dalen 10, J. TimmersA. M. Parmet 10. A. A. v. EttenJ. de Wit V-, 3- DonkhorstM. J. v. Eden 01. Dinsdag a.s. krijgt het eerste tien tal Charlois 3 voor een competitie wedstrijd op bezoek. - De uitslagen van de voor de NRSB- competitie gespeelde wedstrijden door de schaakvereniging Het Zwar te Paard, luiden als volgt: Het Zwarte Paard 1 Rock 2 3. HenkelmanJ. den Otter 0I W. Kerkhof—M. Scheuder 1—0 A. de BruinP. de Quant 01 J. Witlox—J. v. Dijk 1—0 H. v. d. KraanB. y. d. Wel Vi A. v. d. VeenR. A. Linders Vi M. v. d. Kraan—L. v, Persie Vi 3. Schenk—W. Mout Vi—Vt 3. Zwart—T. Stok 0—1 3. v. Mourik—3. P. Weststrate 1—0 koop te bestemmen voor recreatie doeleinden. Nu de raadsleden meer tijd hebben gekregen, om dit belangrijke voorstel te besturen zal er de komende ver gadering wel het nodige over gezegd worden. Op de jaarvergadering dié door de Brandweeriiedenvereniging „Vriend schap zij ons doel" donderdag in de brandweerkazerne is gehouden werd besloten om een bedrag van f 100 uit de kas over te maken voor de Hongaarse vluchtelingen. Voorts is op de bijeenkomst het gehele be stuur weer herkozen, terwijl de jaarverslagen van secretaris en pen ningmeester werden goedgekeurd. Aan de kinderen van de brand- Ned, herv. gem. Grote kerk: 10 uur ds. J. D. Smids en 5 uur ds. W. J. Schouten (Vlaardingen) Opendeurdienst. Nieuwe kerk: 10 uur da. K. de Bel (Hollandse Rading) en 5 uur vie. A. J. Plug. Westerkerk: 9 en 10.30 uur dr. L,. j' Cazemier (H. Doop). Vredeskerk: 9 en 10.45 uur ds. H. W. Hemmes en 7 uur dr. L, J. Cazemier. Pr. Marijke- sehool (Nieuwland)10: uur vie. A. J. Plug. Kethel: 10 uur ds. Groot)ans (em. pred. Vlaardingen) en 7 uur ds. Sirag (em. pred. Vlaardingen). Ziekendienst gemeenteziekenhuis: 7 uur ds. W, A. Krijger. Ned. herv. geref. evang. Ge bouw Irene: 10 uur eerw. heer A. J. Twigt (Delft). Westerkerk: 5 uur ds. P. A. Klusener (Delft). Ned. prot. bond. Westvest 92: 10.30 uur ds. J. A. Hebly. Oud Kath. kerk. Dam 28: 10 uur Hoog mis. Evang. Luth. kerk. 10 uur ds. A. Jensê (Gouda), Chr. geref kerk. Kerk gebouw Warande-B.K.-laan: 10 en 5 uur ds. A. zwiep. Chr. geref. gem. Volksgebouw Tuinlaan: 10 en 4 uur ds. M. J Middelkoop. Oud geref. kerk. Jeugdhuis Lange Haven. 97: 10 en 5 uur ds. P. Luytjes. Babtlstengemeente. Lange Haven 59; 10 en 7 uur ds. J. Segaar. Leger des Heili. Lange Haven 27: 10 uur heiligingssamenkomst en 7.30 uur verlossingssamenkomst. Gerrit Ver- boonstraat: 6.30 uur openluchtsamen komst o.l.v. majoor en mevr. 3. H. Drentjë' Geref. kerk. Oosterkerk: 10 uur ds. G./Brinkman en 5 uur ds. E. J. Oomkes: Plantagekerk: 9.30 uur ds. W. A. Krijger en 4.30 uur ds. G. Brinkman. Julianakerk: 10 uur ds. E. J. Oomkes en 5 uur ds. W. A. Krijger. Kethel: 9.30 uur dr. F. L. Bos (Vlaardingen) en 2.30 uur as. W. A. Krijger. GEBOREN: Mar ja. d. v. D. Gies- selbach en c. Kooljman. Frits K„ z. v. J. C. van der Weljde en J. L. Noorlander Anna M„ d. v. L. van Wassenaar en G. Mulder. Hyroni- mus, z. v. M. H- van Dijke en A. Waard. OVERLEDEN: J. R. Vielvoye 77 j. G. J. van Katwijk 57 j. H. M. van Nieuwkerk 62 j. weerlieden zal zaterdag 1 december ter gelegenheid van St. Nicolaas een feestelijke middag worden aan geboden in gebouw Irene. Enige aardige films zullen worden ge draaid. De minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid heeft te kennen gegeven er geen bezwaar tegen te hebben dat de gemeente Schiedam met de N.V. Muijsen de Winter's Bouw- en Aannemingsbedrijf een contract sluit, waarbij de laatste ln vijf jaar tijds 2,500 woningen zal bouwen in Nieuwland. Aldus .delen b, en w. de raad mede. De Schiedamse brandweer is gis termiddag om kwart over drie nog voor een tweede maal uitgerukt voor een brand In de werkplaats van de „Verenigde Hjstenfabrieken" aan de Damlaan. Door oververhitting van de elektromotor van de zaagselaan- culgmachine was brand ontstaan in bet z.g.n. „mottenhok", de opslag plaats van zaagsel. Met een straal op de waterleiding heeft de» brandweer het vuur be dwongen, maar tegen zeven uur des avonds moest de brandweer wederom uitrukken omdat het smeulende vuur in het zaagsel was opgelaaid. De om vang van de schade is nog niet te overzien, maar niet erg groot. Ver zekering dekt de schade. (Advertentie l.M.I FR. HAVERSCHMIDTLAAN 48 Telefoon 68189 Het Interieur van *t Wolhuis W.' v. d. Leeden, winkel voor dames* textiel aan de Broersvest, is bijzon, der aantrekkelijk geworden na de vergroting en modernisering van het bedrijf, uitgevoerd door de firma B. v. Seters naar eigen idee. Door het achter de winkel lig. gende woonvertrek er bij te trek. ken," is aanzienlijk meer ruimte ver kregen. Achter in. het nieuwe ge deelte zijn vier paskamertjes inge richt. De zolder is iets naar bene den gebracht en de toonbank is ver. lengd. Het geheel, met frisse tinten en 'n getemperde verlichting maakt een moderne indruk, waarbij da praktische indeling niet is vergeten. Het niveau-verschil tussen het oude en nieuwe gedeelte van de winkel heeft men aardig opgelost met een paar indirect verlichte traptreden die de onderbreking niet storend maakt. Vrijdagmorgen vond de receptie plaats bij de heropening van de modezaak, waarbij bloemen een dui delijke taal spraken. Velen kwa men een kijkjenemen en compli menteerden de héren W. v. d. Lee den sr. en jr. met hun nieuwe zaak. De Schiedamse jeugdtoneelver De Dilettantjes" ontvangt St Nicolaas op zaterdag 1 december om 3 uur in het Wijkcentrum Nieuwland. Door de jeugdige: leden zal zelf een cabaret programma worden opgevoerd. De Dilettantjes verstrekken zelf- de uit nodigingen, zover de voorraad strekt. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9 12.30 uur en 26 uur: sleutelbos. Tebevragen bij de vinders: Vulpenhouder, Suttorp, Nieuw- straat 13b; schuifmaat, v. d. Wijn gaard, Prof. Kamerlingh Onneslaan 125b;. snoer met stekkers, J. v. Don gen, Am. v. Solmsstraat 25a; arm- aand, J. de Wit, Nieuwsticht midden 14; bedrag aan geld, v. d. Horst, Cel- siusstraat 28a; armband, P. Krul- laars. Oostsingel 73; kinderporte- monnaie,. ,J. v. Wijk, Am. v. Solms straat 22a; herenportmonnaie„j,rneyr. Ahrend, Rembrandtlaan' 6a: pörle- monnaie, W. Haasbroek,. Café Atlan tic, Rubensplein; legertas met in houd, v. Wely, Kersenlaan 3, Kethel; zeildoeken tas met inhoud, v. d. Broek, v. Smaleveltstraat 37a; "2 etui's, school en prentenboekje, Lok ken, Broersvest 86; naambordje, L. Lotman, G. Reindersstraat 30a; dek zeil, W. Versteeg, Nwe Haven 301b; damesregencape, 3. Bosch, Alb. Cuypstraat 12b; kinderhandschoen (L), D. v. Berk, L. Haven 97; he renhoed, P. Oomen, v. Marumstraat 26a; rood-groen geblokte ceintuur, J. Huigen, Tuinlaan 32; damespan- taloh, v. Eijk, Zwartewaalsestr. 56a; padvindersriem, v. Unen, v. Swin- denstraat 60a; jongenspet, A. v. Tuin, v. 't Hoffplain 5a; rode da meshoed, Groenewegen, Korte Sin gelstraat 13; 1. p. bruin gekleurde kinderwantjes, E. Wenink, Hout straat 8; 1 p. bruine kinderwantjes, D. de Jong, Wattstraat 38b; grijze kindersjaal, A. J. v. Dijk, v. Smale- velstraat 4a; geruite sjaal, v. Kop pel. Molensingel 27, Kethel; grijze Wollen handschoen CR), P. Vlinder, Boerhaavelaan 47a; 1 zwarte glacé dameshandschoen (R), Pel, Boter- straat 7; herenhoed. W. Binneveld, Anth. Muijsstraat 35.. Donderdag zijn de eerste vijftien palen, die voor de nieuwe röntgen- afdeling van het Rotterdamse Diaco nessenhuis zullen worden aange bracht, geslagen. De huidige', veel te klein geachte röntgenafdeling op de derde etage, zal na ongeveer negen maanden in de nieuwe ruimte op de begane grond worden gehuisvest. Zij zal onder meer vier diagnostiek- en twee therapiekamers bevatten en tweemaal zo groot zijn als de ruimte die thans beschikbaar is. De werkzaamheden staan onder leiding van het Architectenbureau Van den Broek en Bakema en wor den uitgevoerd door de firma gebr. Van Linschoten. De röntgenafdeling is een onder deel van een üitbreidings- en ver nieuwingsplan, dat o.m. een nieuwe verpleegvieugel en een keuken om vat. Men hoopt binnen niet al te lan ge tijd met de bouw van de nieuwe verpleegvieugel te kunnen begin nen. Principiële toestemming van de overheid is reeds verkregen. Burgemeester A. M. Nieuwenhui- sen kon vrijdagmorgen 16 november in de raadzaal van Ridderkerks ge meentehuis aan 5 40 j. in dienst zijn de, jubilarissen van de n.v. Boelë's Scheepswerven én Machinefabriek te Bolnes, de eremedaille in brons, ver bonden aan de Orde van Oranje Nas sau uitreiken. De jubilarissen, de he ren Van der Stel, van Rietschoten, Flach, H. Heiden, Rijsdijk, kregen in aanwezigheid van de directie der n.v„ de heren J. P. Boele, ir. P. Boele en-H. Boele, en van de perso neelschef Van Zuilekom, het ereme taal op de borst gespeld. Op verzoek van de gemeente Ba- rendrecht heeft de A.N.W.B. advies uitgebracht over de wijzigihg van het kruispunt BarendrechtsewegDorps straat, welke route van belang is voor het streekverkeer. Deze wijzi ging is thans mogelijk geworden door het dempen van de sloot bij de kerk. De A.N.W.B. heeft voorgesteld om ten behoeve van het wielrijdersver- keer, in de Dorpsstraat een vrijlig- gend rijwielpad aari te leggen mét daarnaast een verhoogd trottoir ter breedte van ongeveer 3 m. De praktijk in Schiedam van Lerares Bewegingsleer Cesar, Lid. V.B.C, ls per 16 november 1956 overgenomen door Lerares Bewegingsleer Cesar, Lid. V.B.C. Correctieve lichamelijke opvoeding Verbetering van houdingsafwijkingen, adem. halings- en bewegingsstoornissen (slappe ver - V lammingen en spastische spieraandoeningen). Gymnastiek voor aanstaande moeders Privé- en clublessen' SCHIEDAM, RUBENSLAAN 13, Telefoon 67 681 Ook te spreken donderdags v. 2.30-3 uur. Warande 209. Schiedam Brieven met volledige gegevens en prijs onder nr, S 524, aan het bur. van dit blad. enige kennis van de moderne talen' vereist. Schriftelijke soil, met vermelding van opleiding, hui dige werkkring en verl. salaris worden ingewacht ten kantore, Lange Haven 23, Schiedam. Besch. echtpaar,, beiden b.b. h.h., met studerende dochter, zoekt zo spoedig mogelijk (event, gemeub.) met stook- gelegenheid en vrije kookge legenheid. Liefst alleeninwonend, op beh. stand bij eveneens besch. prett. mensen. Brieven met inl. en prijsop gave no. 5811 bur. v. d. blad. Dressoir* vanaf 125.tot 160.— en hoger. Mooie keus bij Plate. Grote Markt 19-21, Schiedam. Naaimachines koopt u bij de vakman. Voor Schiedam het vertrouwdste adres A. van Leeuwen. Hoogstraat 62,, te lefoon 65783. Reparaties on der garantie. Betaling in overleg. Voor uw feesten geen stoelen lenen bij- de buren maar bij ons kunt u ze huren. H. J. Stentlor, stoffeerderij, meu belmakerij, annex reparatlën. W. Frankelandsestraat 79, te lefoon 69974. Rolfilms vergeten? Automaat staat voor u klaar. Alle soor ten films. Foto K. v. Vuu- ren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren. Hoogstraat 106, tele foon 66720. In spoedgeval desgewenst in 1 uur klaar. Qélène Permanent met toe stel, het' beste wat er is, com pleet 5.stroomloos 7.50. Op vertoon van deze adver tentie ƒ1.— korting! Dames- en herenkapsalon „Hélène", Rembrandtpiein .22, telefoon 67170. Moffelen van rijwielen, ge demonteerd, gemonteerd met bijlevering van nieuwe ket- tingkast, spaken spatborden en jasbeschermer 37.50. Frans Waltman, Rotterdam- sedijk 240. Telefoon 68948. Ten gerieve van onze lezers hebben wij de mogelijkheid opengesteld om onder de kleine advertenties tegen een vergoe ding van f 0,25 administratie kosten, annonces op te .nemen tot een maximum van 20 woor den voor verloren voorwerpen en weggelopen huisdieren. Deze advertenties kunnen uitsluitend tegen contante betaling aan ons bureau worden opgegeven. Van Loenen voor verf. De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 4143, te lefoon 66192. Alles op hét gebied van glas in lood. „Aa-Ve" glas-in-lood- bedryf. West Frankelandse- straat 16, telefoon 66280. Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kantelbed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoopste adres DUK. Groenendal la (Broers- veldpad), telefoon 67028 (na 6 uur telefoon 66789). Ledi kanten, matrassen, opklap- bedden, hutledikanten, kam- peerbedden enz. Kom eens praten. Feestartikelen!! „Het Mas ker" te Schiedam. De best gesorteerde speciaalzaak van Zuid-Holland. - Liedjes, - Voordrachten - Wensen - Toneelwerken - Mutsen^ Rubber maskers - Schmin ken - Prulken - Snorren - Baarden - Scherts- en Goo- chelartikelen. Eigen fabrika ten en import!! Zie onze at tractieve etalage. Let op het juiste adres ..Het Masker',, Broersveld 134. Tel. 64206. Op aanvraag: gratis catalo gus. Met honderden afbeel dingen. Dir. J. II. Villerius. Inlijsten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen. Scherpe prijzen en toch twee jaar garantie. G. v. Loenen, Dam 41—43, telefoon 66192. Showroom:Vlaardingerstr. 6.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1