De Schiedamse gemeenteraad grote pl annen Wilton-uitbreiding contra de recreatie C A HOUTMAN 7t Nieuwe ziekenhuisplan in principe goedgekeurd Districtskampioenschap tweede klas libre Koeriersters 't Politiek Jongeren Contact krijgt alle medewerking PIANO'S - ORGELS C. Boerman nieuwe PvdA-voorzitter Vergadering SW- supporters GSS-cohtacl-avond KERKBËRÏCHTEN „Foto Niestadt" en de ontwikkeling in de fotografie Tweemaal brand gesticht Meisje aangereden door RET-bus F 21.607 voor Kruiscollecte Burgerlijke stand Haringvangstberiditen PASSAGE-THEATER VERTOONT: Rock around the clock Jaarfeest R.-K.-Bond van Bejaarden Schaatsen op een donkere ijsbaan .Schakel in JNAVO- pijpleïding gelegd in Hollands Diep Medische voorzorg in vluchtelingen- centrum RTM HEEFT TOESTEMMING RAILS OP TE BREKEN Aantal bussen kan niet ivorden uitgebreid wegens personeelsgebrek Mollet doet beroep op Boelganin Reeds asyl voor 37.000 Hongaren Neder1 Jidse .binnen vloot niet verouderd, zegt minister SCHIEDAM ST. NICOLAflS-GESCHENKEN -PTT- bestellers BK* S Op de gisteravond gebonden vergadering beeft de gemeente raad van Schiedam vooral aandacht gewijd aan twee voor stellen van B. en IV. die dan ook van groot belang zijn. Het eerste betreft de toewijzing van gronden in het Sterrebos aan Wilton Feijenoord, een voorstel dat op de vorige vergadering is aangehouden, omdat naar de mening van de P.v.d.A.-fractie de raadsleden te weinig tijd was gelaten voor een grondige be studering van het plan. Het tweede was het principebesluit om het gemeenteziekenhuis belangrijk uit te breiden. (Advertentie IM.) -Singel 114116 - Schiedam Sedert jaren vertrouwd adres Op eigen verzoek is de voorzit ter van de afdeling Schiedam van de P.v.d-A-. de heer H. Sabel, af getreden en vervangen door jr. C. Boerman. Tijdens de bestuursver kiezing op de jaarvergadering van de- afdeling -werd bekend gemaakt, dat de heren P. B. Brand en F. Spruit zich niet herkiesbaar stelden. Als opvolgers zijn benoemd de he ren P. Tij son en W. Westerbeek. Be beer J. Bieze is eveneens in het bestuur gekozen. Voor het bestuur van het gewest zijn kandidaat ge steld: mr. H. B. Engelsman en de heer J. J. Bieze. Be heren Engels man. en Sabel zijn kandidaat ge steld voor de partijraad. Op de 28e jaarvergadering van de SVv-supportersvereniging BW W zijn de aftredende bestuursleden herkozen. Notulen, jaar- en finan cieel verslag gaven geen aanlei ding tot op- of aanmerkingen. Er is een feestcommissie benoemd voor de viering van het 30-jarig be staan van B"W Ss Win oktober 1957. Voor de Hongaren zal f 25.- wor den afgestaan. Het bestuur ziet er als volgt uit 'voorzitter J. Vorsten- bos, secretaris-penmngm^ N. %ag- wijn (Maasdijk 106a), tweede secr. W. v. Alphen, tweede penningm. C. v. Putten en secunduns H. Spoor. Maar voor de besprekingen ingezet werden hebben de raadsleden staan de de rede aangehoord van burge meester mr. J. W. Peek, waarin hij het kortgeleden overleden raadslid, de heer H. M. van Nleuwkerk her dacht. „Hij was geen politicus te de gangbare betekenis van het woord" zo zei mr. Peek, met zijn rondborstig, joviaal karakter lag zijn kracht op het meer persoonlijke vlak van de besprekingen in de commissies. Maar daar heeft htf dan ook veel en goed werk verricht. In de raad zal zjjn innemende per soonlijkheid gemist worden.- Contirvu-bouw Maar vooTÖat beide bovengenoem de belangrijke voorstellen in debat kwamen, heeft de katholieken-leider ir. H. W, van der Toorn de waar dering van zijn fractie onder woor den gebracht dat Gedeputeerde Staten de goedkeuring heeft gehecht aan het feit dat de gemeente een vijf-jarig bouw-contraet heeft ge sloten met Muijs de Winters Aan- neraings Mij voor de continu-bouw van 2.500 woningen in Nieuwland, Wethouder mr, M. J. M. van Kin deren kreeg er een speciaal pluim pje voor. Deze van zijn kant wees er nog maals op, van hoe groot belang dit contract (het gaat om een bedrag van 40 50 miljoen gulden!) is voor Schiedam. Het reeds in 1952 vast gestelde plan om de woningbouw te versnellen door een bouwer continu te laten, bouwen, heeft in dit con-: tract de bekroning gevonden, Leidingen en kabels Waarom moet er een bedrag van ruim. f 40.000 worden uitgegeven om elektriciteits-kabels en. leidingen om te leggen in het perceel grond dat pan de distilleerderij van J. X Melchers Wz "was afgestaan, welke leidingen bestemd zijn voor de Technische school en het Kath. schoolcentrum. Had dit niet voor zien kunnen, worden bij de aanleg? Zo wilden mr. H. B. Engelsman de heer J. Alijk weten. Wethouder Th. J. L. van den Berg zette uiteen dat toen de scho len gebouwd werden de toegangs weg. de Burg. Honnerlage Grete- laan nog niet was aangelegd en er dus geen basis was om leidingen en kabels te leggen. Men heeft toen noodleidingen aangelegd. Nu de Burg. Honnerlage Gretelaan tot bij de scholen is gevorderd, wordt het tijd de kabels en leidingen defini tief te leggen en dus de noodlei dingen op te heffen. Voor de jongeren Het voorstel van B. en W. om daadwerkelijk het Politiek Jonge ren Contact Schiedam te steunen, door de raadzaal ter beschikking te stellen en een subsidie te ver strekken. had grote bijval zowel van de PvdA. de Antt-revolutionairen als van dc Katholieken. Deze drie partijen zagen veel voordeel om de politieke belangstelling onder de jeugd te stimuleren en de Schie damse jeugd te laten tonen wat ze waard was. Alleen werd de hoo> uitgesproken dat direct een vorm voor dit contact gevooden kon wor den, dat de meeste voldoening- zou geven. Alle andere agenda-punten, door ons eerder min of meer uitvoerig vermeld, werden zonder stemming aangenomen. Ook het voorstel tot deelneming door. de gemeente in een N.V„ die het café-restaurant aan de Maasboulevard zal exploite ren. VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek Van Westendorp, Singel 81. Bellen bjj ongeval; G.G en^G-D, Tuinlaan 60. telefoon 68290. Politie-alarmnummer: 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven; Geopend tedere werkdag <be^ 'halve maandag) van 9JQ tol 4.30 uur en iedere avond (be halve woensdags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags ge sloten R-K, Leeszaal en Bibliotheek, Dam; Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur; iedere avond (behalve donder dags en zaterdags» van 7 S-SIJ uur Zondags gesloten, bteneltfk Museum: Expositie eigen werk. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur. BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur; „Rock around the clock". Monopole, 3, 5, 7 en 9 uur: „De gouden' berg". VOORSTELLINGEN Musis Sacrum, 8 uur: HBS-ver. On der Ons, feestavond, Irene, 8 uur: CJMV, vergadering. Volksgebouw, 8 uur: Het Voetlicht, toneelavond „Truuske". Tlvoll, 8 uur; Schied. Bedrijven. Comp., cabaretavond. v De personeelsvereniging GSS van de N.V. We Gusto, heeft gister avond in. sad* Marijke de eerste speelavond gehouden van het geor ganiseerde klaverjas^toernooi. Hoewel op de eerste avond, door werkzaamheden van. vele leden, de opkomst wel wat tegen viel, (er Werd aan 5 tafels gespeeld) heeft het bestuur toch wel goede moed dat er voor de volgende avonden, eens per veertien dagen, groter belang stelling zal zijn. Behalve het kla verjassen was er ook alegenheid voor een partijtje tafeltennis, -waar van ook gebruik gemaakt werd. Ned. fterv. gemeente. Grote kerk: 10 uur. vie. A. J. plug en 5 uur ds, J. D. Smlds {Jeugddienst): Nieuwe kerk: 10 ds. J. G. Jansen {H. Doop) en 5 uur ds, J. Gras: Weslerkerk: 9 en 10.30 u. ds. P. H. Quartel (DeUshaven) en 5 uur ds, L. C- Cazemier; Vredeskerk9 en 10.45 uur ds. K. W. Hemmes en 7 uur ds. G. de Ru (K'eïam). Kethel: 10 u. ds. De Bniyn en 7 uur ds. Van Hartmgsveld (Maas- al lus). Geref. kerk. Oosterkerk: 10 uur ds. J. ■Oomkes en 5 uur ds- J. Nawen; Flan- tagekerk: 9.30 uur ds. G. Brinkman en 4 30 u. ds. E. J. Oomkes; Juliana kerk: 10 uur ds. J. Naw# en 5 uur ds. G. Brinkman: Kethel: 9.30 uur ds. E, D, Kraan (VJaardtngen) en 2.30 uur ds. G. Brinkman. Ziek en dienst Ge», ziekenhuis: 7 uur ds. J. Nawtin. Ned. Herv. gexef- evaag. Gebouw Ire ne: 10 tn 4 uur ds. W. L. Mulder (Voorthuizen). - Nefl. Prot. Bond. Westvest 92; 10.30 u. ds. J. c. A. Fetter (Den Haag). oud-Kath. kerk. Dam 28: 10 u. Hoog mis. Chr. geref. kerk. Kerkgebouw Waran- da-BK-laan: 10 en 5 uur leendienst. Evang. Luth. gemeente; 10 uur ds. S. G. v. d. Haagen. Chr. geref. gemeente. Volksgebouw Tuinlaan: 10 en. 4 uur ds. M- J. Mid delkoop. Oud-geref. kerk. Jeugdhuis Lange Ha ven 97: 10 en 5 uur ds. F- Luytjes. Baptfstengemeente. Lange Haven 59: 10 en 7 uur ds. J, Segaar. Leger des Heils. Lange Haven 27*. 10 1 uuu belUgingssamenkomst en 7-30 uur Verlossingssamen komst G. Verboon- Straat 630 u. openluchtsamenkomst ol.v. majoor en mevr. J. K. Drentje. „Het is moeilijk voor oen raads lid om een beslissing te nemen na de bevordering van de industrie gesteld wordt tegenover de recre atie-mogelijkheden voor de burge rij", *o vatte de cialistenleider A. J. van Lith de bezwaren samen die gelegen waren in het voorstel van b. en w. om aan Wilton Fjje- noord gronden in het Sterrebos ter beschikking te stellen voor de toekomstige uitbreiding van het be drijf. Zowel de P.v.dTA.-fractie als die van de K.V.P. zaten wat met dit voorstel te de maag. Men gunde Wilton natuurlijk de uitbreiding wel, maar aan de andere kant was men kennelijk bang dat deze grote slokop steeds meer recreatie-gebied in; beslag zon nemen. Over de uit gewerkte plannen hebben we reeds eerder uitvoerig geschreven. Ter compensatie van het verlies in. bet Sterrebos (in de toekomst wel te verstaan, want zolang de terreinen niet bebouwd worden blijft het terrein voor recreatie open. Ook de Maaskant zal voor het publiek opengesteld worden door Wilton) wilden zowel de heer Van Lith als ir. v. d- Toom het recreatie-oord bij Kethel In sterk versneld tempo gereed gemaakt zien. Be opbrengst van de grond- verkoop moest dan maar gebruikt worden om het werk mechanisch aan te pakken. Bovendien eiste ir. van der Toorn dat b. en w. scherp stelling zouden nemen, opdat Wil ton niet nog meer terrein voor zich op zou eisen. B. en w. rijr zelfs niet erg en thousiast over de grondverkoop, zo vertelde wethouder Van den Berg, die het gevoerde beleid moest ver dedigen. Hij gaf echter de positieve verzekering dat er meer spoed ge let zal worden In het voltooien van het Kethelse recreatieoord, moge lijk te drie jaar. Maar om nu de opbrengst van de verkoop (die nog wel tegen zou kunnen vallen) recht streeks te bestemmen voor de af werking van het Stadspark, dat kon hü als goed koopman, toch maar niet direct toezeggen. Het grondbedrijf heeft voor de uitbreiding van Nieuwland ook geld nodig. Bovendien betwijfelde hij sterk dat Gedeputeerde Staten er mee akkoord zouden gaan om het verkregen geld een directe be stemming te geven. Indertijd heb ben b. en w, ook grote moeilijkhe den gehad om het geld van- de eerste Sterrebos-verkoop te mogen besteden aan de aanleg van Maas boulevard en recreatie-oord. Na deze verkoop geen vier kante meter grond meer voor Wil ton 1, zo verzekerdehij verder. Trouwens de werf-mij kan geen belangstelling meer hebben in gr on- den in het Sterrebos. Er komt im mers een gTote weg door het Ster rebos. langs de grens van het nu verkochte terrein, lopend van de cmlegweg bij de werf van A de Jong naar de Julianalaan en daar achter komt de 5.65 meter hoge waterkering, die in het Delta-plan wordt vereist. Overigens zag de wethouder toch wel enige liohtpuntjes in de ver koop van de grond. De öoofd-ln- gang* van Wilton wordt nu immers verplaatst, naar de nog aanteleggen Industrie-weg, zodat de VJaardte- gertüjk ontlast wordt van het ver keer naar en van Wilton Fjjenoord, iets wat zeer belangrijk Ss. Verder zal het grote kantoorgebouw dat in het Sterrebos komt een af scheiding vormen tussen bedrijf en woonwijk. Ook aanleg van een par keer-ter rein ls van belang, omdat dan de autobussen, die voor het vervoer van de W.F.-werkers zorgen, van de straten verdwijnen. Zonder stemmUg, maar niet van ganser harte is toen het voorstel maar door de raad aangenomen. Fotohandeï Niestadt aan de Rot- terdamsedijk, rinds 18Q& in onze stad gevestiqd, gaat xnel met de tijd mee. De winkelruimte, die neel te klein was geworden'is thans uitge breid met een vertrek en tevens is het interieur gemoderniseerd. Archi tect Evers uit Gouda en ja. Ritmees ter uit Rotterdam hebben in nauw overleg met de heer Niestadt zelf, er een mooi karataei van ge maakt. In het interieur met de vele vitrines, rustig verlicht, komen de vaak kostbare apparaten voor foto graferen en filmen beter tot hun recht. De heer Niestadt stamt wel uit een geslacht van fotografen. Reeds de grootvader, eigenlijk kleermaker van z'n vak, is er ongeveer een eeuw geleden mee begonnen, een van de eerste beroepsfotografen in ofis land overigens. Dat was in de tijd toen hij nog z'n negatieven zelf moest prepareren en de instrumen ten zelf ontwerpen. Be zoons en la ter kleinzoons hebben de familie traditie voortgezet In vele steden van Nederland treft men zo Foto grafen Niestadt aan. In Schiedam wordt Foto Niestadt gevestigd door de vader van de hui dige eigenaar. Maar noch groot vader noch vader hebben de huidi ge ontwikkeling kunnen vermoeden. Want van het fotograferen, meest portretteren, is het accent verscho ven naar de foto-handel. Bit door de opkomst van de amateur-foto grafie, waarvan de beoefenaren thans de mooiste toestellen tot hun beschikking kunnen krijgen tot Lei- ca's van 1.30Q toe. De heer Niestadt heeft, zijn zaak aan deze tendens aangepast en hét ruime atelier is naar de kelder ver schoven. Maar de amateur kan dan ook in de fotohandeï z'n hart opha len aan de fraaie toestellen en aan alle zaken die met het fotograferen verband houden. Wat ook steeds meer in trek komt is het vervaar- digegn van kleurendia's, die op de juiste manier belicht, een veel le vendiger beeld geven dan een ge wone leuren-foto. Ook hierin kan Foto hxestadt de amateur van dienst zijn. Vele vrienden en relaties zijn de heer en mevrouw Niestadt gister morgen komen - feliciteren bij de uitbreiding van de zaak. -v1* Een aantal kleine jongetjes heeft tweemaal brand gesticht bij de N.V. Hollandse Wijnhal achter de Teerstoof. Donderdag gingen ze de opslagplaats op en legden branden de strohulzen tegen de deur. De vlammen sloegen onder de deur door en staken wijnkisten in brand die er vlak achter stonden. De keldermeester doofde het vuur met emmers water. De schade bleef be perkt. De brandweer die uitrukte behoefde geen dienst te doen. Vrij dagmiddag stichtten de jongetjes brand op' fusten, die buiten ston den. Personeel van de firma Daal- metjer doofde het vuur, 1 Met de ramoneur verwijderde de brandweer het vuur vrijdagavond bij een schoorsteenbrand aan de Parallelweg 104. Twee uur later bleek er nog vuur in de schoor steen. te zijn achtergebleven en om dit te verwijderen moest de brand weer die opnieuw uitrukte een ;root gat te de schoorsteen hakken. Toen de 9-jarige Clazina K, gis termiddag omstreeks half twee schuin de Prof. Kamerlingh Onnes Laan overstak, werd 2ij aangereden door een RjCT-bus. Het meisje kreeg een lichte hersenschudding en werd door de G.G. en GD. naar de ouderlijke woning in de Van Leeuwenhoeckstraat gebracht. De Kruiscollecte van de gezamen lijke Kruis-vetenlgtegen voor alle gezindten heeft in totaal (huis, straat, en bedrijfscollecte) f 21.607- op^efcracht in Schiedam en KetheL GEBOREN: Adxiana M, d. v. W. Broekhuizen en A. van den Hamer; Theodoras J. J„ z. v. T. J. J. van Kasteren en L. H. Polderdijk; Ja- coba A. "W. d. v. J, L. Koppeschaar en A. M, Huiskens; Rita, d. v. J. G. petit en M. Kenter; Elisabeth A. K., d. v. H. van Teijlingen en A. M. van der Voort; Robert X, z. v. F. van Room en. V. L. M. Wette; Eli zabeth M., d. v. X J. Koevermans en M. A v- d. Water. Artsen op zondag In spoedgevallen zijn dit week einde de volgende artsen te raadple gen: Mevr. C. Duyster-Jatnin, Burg, Knappertlaan 156, tel. 69991, A. L. X Kunze, Nieuwe Haven 115, tel. 677S0, G. in 't Veld. W. de Zwijger- laan 23. tel. 68599 en J. v. d. Veer, Ruys de Beerenbroucklaan 16, tel. 69873. Geopend is apotheek Van Westendorp, Singel 81, die ook ge durende de volgende week de nachtdienst waarneemt. Vangstberichten uit zee:VL 70 kantjes, VL 7» (0, VL 85- 140. VL 172 :een vangst, VL 203 25 tauïsvarend, 7L 203 45 thuisvarend, VL 207 15, VL 208 4, VL 216 16. VL 29 45, thuicvarend, VL 97 170 VL 114 geen vangst, VL 115 100. thv„ VL 142 100. VL 190-3, VL 100 fnog 10 netten), VL 197 5, VL 10 VL 63^48'Vf. 61 25. VL TV 60, VL 166 "238., VL,,50-.- 50;WL 56 _23, v^VL 84 34. VL 39 g-v„ 'VL 112 ISO, VL 132 75 (h. vleet). Mar kt no tering:, volle haring 45.- steurharing t 35.50f 36. BinnenVL 78. K. Pronk, met 21 last. Over de „rock 'rt roll" rage, die Amerika sinds een jaar teistert heeft u uitvoerig in deze krant kunnen le zen. Aan de „pionier" nan deze al les beha Ine revolutionaire, maar com mercieel bijzonder handig gebrachte muziek, Bill Haley and his Comets is een film gewijd van zeer primi tieve en kinderlijke makelij: „Rock around the ctock". De gelijknamige top-hit krijgt men uitgebreid te horen en de jïtterbug- achtige bijbehorende danser ij te In Monopole: De gouden berg Hadden de fracties Van de PvdA en de KVP schouder aan schouder gestaan "bfo de verdediging van het Schiedamse recreatiegebied, bU het voorstel om in principe accoord te gaan met het plan om voor het ge meente-ziekenhuis een grote vleugel bii te bouwen, liepen de wegen uit een, zo constateerde ir. v. d. Toom lachend. Waren de socialisten bil monde van het raadslid. H. Kornfdd, *eer goed te spreken over het plan (spreker wilde de door van de bouw «elf» nog sterk verkort zien)» de katholieken bleven sterk gereser veerd. Ir. v. d. Toorn vond het plan im ponerend, maar hoe had men zich de exploitatie gedacht? In het voorstel was daar met geen woord over ge rept En zonder financiële ducumen- tatie vond hij het plan toch wej op lcosa schroeven staan. De kostprijs van ziekenhuis-opname zou per bed per dag wel stijgen (f 5.50 was be cijferd, vertelde de burgemeester) «a het rijk had al een toezegging gedaan om een bijdrage te leveren voor deze hogere kosten. En hoe stonden de zieken-fondsen, die de grote klap le veren in de bestrijding van de kos ten, tegenover <de extra-koster. Burgermeester Peek verdedigde als voorzitter van de ziekenhuis-com missie het beleid. Met rijk en zieken fondsen was reeds contact opgeno men, maar geen van beide instellin gen was bereid geweest nu reeds enige toezegging te doem Bovendien is nu nog niet te zeggen boe de kost prijs over vijf jaar zal liggen. Wel had de burgemeester de overtuiging dat zowel het rijk als de ziekenfond sen bij zouden springen. Ir. v. d. Toorn vond de burgemees ter wat erg optimistisch maar hij wilde, met zijn fractie, de goedkeu ring niet aan het plan onthouden. Over het bouwplan zelf is verder niet gesproken. Dit ls dan ook het resultaat van vele en langdurige be- a peeking «n, zodat de raadscommissies kennelijk hierover uitgepraat waren. De wilde jaren der goudzoekers herleven in „De gouden berg" (The Yellow Mountain), waarin I-ex Bar. ker en Hoard Duff als twee oude kameraden toch fel strijd leveren om het bezit van een goudmijn en de liefde van Mala Powers. De bei de goudzoekers zien er in het ge heel niet tegen op ora elkaar eens duchtig af te rossen, maar zodra de echte schurk Banon in het ge ding is bij het verkrijgen van mijn- concessies. zijn ze zeer eensgezind. Lex Barker dreigt het slachtoffer te worden van_ de samenwerking tussen zijn vriend en de bandiet, maar als de laatste Lex uit de weg wil ruimen springt Hoard op de bres. De vrede is weer getekend, maar Hoard besluit toch maar ver der te trekken, want per slot van rekening heeft Lex aan het langste eind getrokken bij „De gouden berg" en de lieve Mala. Voor de derde maal heeft de r.k. Bond van Bejaarden in Schiedam het jaarfeest voor de 330 donateurs georganiseerd. De feestavond werd gehouden in Arcade vrijdagavond, waar de Rotterdamse Melody Mix ers voor een goed gevarieerd pro gramma van zang, muziek en schetsjes hebben gezorgd. Het wel komstwoord werd gesproken door voorzitter A. van Dongen, die mee deelde dat de baten van deze avond ten behoeve van de huisvlijtarbeld van de leden zouden worden ge bruikt. Een grote tombola was de trekpleister voor het gunstige saldo. Op 4 december wordt in Musis Sac rum het St. Nlcolaasfcest gevierd. Het huisvlijtwerk van de bejaarden zal worden aangewend ten behoeve van de viering van het eerste lus trum ia Juni 1958, zien in de film, die bepaald niet wild of onstuimig is te noemen. Enkele bekende ..rock Jn rail-ensembles, zo als de zoet-zingende Platters, Fred die Bell and his Bellboys tvxingen zich ook in de vele voorgeschreven bochten met een wél-geregisseerde spontaneïteit, die de holheid van dit vertoon eens te "meer doet uitkomen. Het verhaaltje is al bijzonder wei nig spannend. Het gaat om een bandmanager, die Haley en de „rol lers" ontdekt, maar erg moet oppas sen voor een zeer op hem verkikker de oudere theater-agente, die hem en zijn beschermelingen allerlei val strikken spant. Maar. dat heeft u na tuurlijk allang begrepen, de „rock 'n roll", d e muziek- en danscultus der nozems en- bakvissen behaalt tenslot te toch. de zegepraal Op het ondergespoten tennispark Spieringshoek, is de ijsbaan gister avond niet opengeweest, tenminste niet officieel. Men is namelijk er niet in geslaagd om op zo korte termijn (de vroege vorst is niet voorzien) verlichtingsmateriaal te krijgen. De ijsbaan bleef dus in het duister gehuld. Dit nam niet weg, dat vele tientallen jongeren toch van de gelegenheid gebruik maak- ten om in het donker baantjes te trekken op het uitstekende ys. 1 (Van een onzer verslaggevers) NUMANSDOKP. Een belang rijke schakel irt de NAVO-pijplei- ding, die alle landen van West- Europa met 11 - zal verbinden, is gisteren aag in het Hol lands Diep By'na 2500 meter buis heeft n i iaten zinken tussen Willemstad en Numansdorp. Vrij dagmiddag hebben enkele sleepbo ten de pijpleiding bij Willemstad het water in getrokken, vandaag namen lieren bij Numansdorp dit werk over. Zij trokken de buis naar de overkant van de rivier. Reeds vele weken is men op het land rondom het Hollands Diep -doende geweest, de buis voor dit werk in gereedheid te brengen. Dit is overigens niet het eerste zinkstuk, dat op deze plek ls ge; legd. Verscheidene andere pijplei dingen en kabels zijn de afgelopen jaren reeds in het Hollands Diep tot zinken gebracht. UTRECHT. Naar aanleiding van berichten over het voorkomen van geelzucht en kinderverlamming m de Oostenrijkse opvangcentra voor de Hongaarse vluchtelingen, is in overleg met de geneeskundige hoofdinspectie voor de volksge zondheid besloten uit een oog punt van voorzorg speciaal op deze ziekten te letten. De artsen, belast met, de keuring of het verder medisch toezicht in het vluchtelingen-opvangcentrum te Utrecht, zullen hieraan speciale aandacht schenken, om zo nodig direct te kunnen ingrypen. Quarantaine-maatregelen worden vooralsnoe niet nodig geoordeeld. Om het persoonlijk districtskam- j kreeg een goede voorsprong, mede pioenschap biljarten 2e klasse hbre, i omdat Winter zeer dikwijls poedel- zijn gisteravond in het clublokaal dej van DKC aan de Rotterdamsedijk te Schiedam de eerste partijen ge speeld om 150 caramboles libre. In de eerste partij tussen twee RES-spelers, Grijs en Lejjte, is het spel geruime tijd gelijk opgegaan, waarbij Grijs steeds 'n kleine voor sprong behield. In de volgende party tussen van Rees (Conf.) en Dijkshoorn (Het Oosten) is eerstgenoemde speler ver beneden zijn kunnen gebleven. Tussen de Winter (Sunlight) en Gouka (Entre Nous) heeft het op het laatst nog gespannen. Gouka wist als driebandenspeler veel las tige problemen op te lossen en De Koning en v. d. Velde, beide van DKC, hebben 38 beurten nod gehad om hun partij beëindigd te krijgen. Laatstgenoemde speler neeft voortdurend de leiding gehad. De Grijs Leijte 159 125 35 19 3,20 v. Rees Dijkshoorn De Winter Gouka De Koning v. d. Velde 150 150 150 125 35 35 12 19 150 150 54 150' 28 28 8 26 150 150 143 150 47 47 15 23 150 150 129 150 39 33 11 23 (Van een onzer verslaggevers) Het Ministerie van Verkeer Waterstaat heeft gisteren de R.TJVI. toestemming gegeven de rails tus sen Rotterdam en de Hoekscbe Waard op te breken en over te gaan tot het vervoer met bussen over dit traject. Zoals bekend reden deze bussen reeds in afwachting van de officiële toestemming van het ministerie. Het is de R.T.M. nu ook toegestaan het aantal bussen uit te breiden, doch hiervan zal voorlopig wel niets ko men, daar het voor de R.T.M. moei lijk is buschauffeurs te krijgen. Er komen wel sollicitanten, doch de meesten vinden het loon, dat door het rijk is vastgesteld, te laag. An deren gaan met de salariëring ak koord, doch van deze groep vallen er weer gegadigden ai omdat zij niet aan de eisen voor buschauffeur voldoen. De directie van de R.TJVI. heeft hierover reeds een brief aan de burgemeester van Rotterdam ge schreven. De R.T.M. wil haar wegwerkers zo lang mogelijk aan. het werkhon den. Het verdwijnen van de rails zou betekenen, dat deze mensen zonder baan zouden komen. Daarom zullen de rails op het traject Rotterdam—Blaakschedijk PARIJS Premier Guy Mollet van Frankrijk heeft in een korte, persoonlijke nota een beroep ge daan op Boelganin om gehoor te geven aan de resoluties van de Ver enigde Naties om de Russische troe pen terug te trekken uit Hongarije en neutrale waarnemers in het land toe te laten. In zijn nota zei Mollet verder, dat Egypte verantwoordelijk was voor de crisis in het Midden-Oosten en oefende hij kritiek uit op Boelga nin, omdat hij zich bemoeid had met de Algerijnse kwestie. Mollet vond, dat de verlangens van Boelganin, om Frankrijk en Engeland Egyptes oorlogsschade te laten vergoeden en het VN-leger te legeren tussen de grens van Israel en de Arabische landen inplaats van in de Suezkanaalzone, de taak van de VN. nog moeilijker zouden, ma ken. voorlopig niet worden opgebroken. Wel ligt het m de bedoeling de rails van bepaalde tramlijntjes op de ei landen die reeds door busdiensten waren vervangen op te breken. Wanneer de andere rails aan de beurt komen begint men op de eilanden en eindigt in Rotterdam. .In de loop van de volgende week verwacht men ook de toestemming van het ministerie om dc lijnen op Goeree en Overflakkee met bussen te mogen rijden. WENEN.* Er zyn thans 37,000 aanbiedingen voor asiel voor vluch telingen. De landen en het aantal vluchte lingen dat zij willen opnemen zijn de volgende: Zwitserland 4.000, België 3000 Ier land 1000. Niemv-Zeeland 500, Zuid- Afrika 250, West-Duitsland 3000, Ne derland 2000, Frankrijk 2500, Zwe den 3000, Italië 2000, Denemarken 300, Luxemburg 250, Engeland 2500, Brazilië 3000, Columbia 1000, Chili 1000, Canada een ongelimiteerd aan tal, Ver. Staten 5000, Australië 3000. Israel alle Joodse vluchtelingen die willen emigreren naar Israel. DEN HAAG. Minister Algera acht het onjuist de Nederlandse bin nenvloot in het algemeen verouderd te noemen. Op het ogenblik zijn 8068 van de 15.487 on ons land varende binnenschepen gemotoriseerd. Dat is 52%. In 1850 was dat nog 38% en in 1940 33%. Vergeleken bij Duits land, waar de binnenvloot voor 37% is gemotoriseerd, acht de minister het daarom onjuist van een „ver ouderde" binnenvloot te spreken. DEN HAAG Prins Bernhard vertrok gisteravond per vliegtuig naar Genève, om daar een vergade ring van de Fondation européenn» de la culture btj te wonen. De prins wordt maandag in Nederland terug verwacht. I ROOKTAFEL, met licht en 5-delig rookstel 51. WAN DTOILETTEN, blank en ronde spiegel, i blank met zwart (modern) 22.50 KAPSTOKKEN, gepolitoerd, zeer mooi ƒ27.50 KAPSTOKKEN met de kop van Piet, i geheel massief eiken. DAMES-FAUTEUILS 27.50 29.50 - en, hoger Komt eens kijken. ïPLATE GROTE MARKT 19—21. SCHIEDAM POST- EN TELEGRAAFKANTOOR SCHIEDAM vraagt Bruto salaris boven 23 Jaar van f 67.70 tot f 74,20 (in dBze weeklonen is de 6 verho&tok reeds opgenomen). Voor bepaalde ongreresalds diensten g-eldt een. toeslagregeting. Bh gebleken ^escbiktheid volgc na twee Jaar aanstelling tn vaste diaast als besteller. Aanmelden ïsl) d© directeur van het Post- en Telegraaf kantoor, Tuinlaan 144, Schiedam. Te huur aangeb. Voor uw feesten geen stoelen lenen bij de buren maar bij ons kunt u ze huren. H- J. Stentler, stoffeerderlj, meu belmakerij, annex reparation. W. Frankelandsestraat 79, te lefoon 69874. Te koop aangeb. Kapstokken blank 18,45, kap stokken gepolitoerd 21.50. Kapstokken met de kop van Piet. geheel massief eiken bij Plate, Gr. Markt 19—21, Fotografie Vcor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, tele foon 66720. In spoedgeval desgewenst in 1 uur klaar. Rolfilms vergeten? Automaat staat voor u klaar. Alle soor ten films. Foto K v, Vuu- ren, Hoogstraat 106. Diversen Naaimachines koopt u bij de vakman. Voor Schiedam het vertrouwdste adres A. van Leeuwen, Hoogstraat 62, te- Jefoon 65783. Reparaties on der garantie. Betaling in overleg. Te hunr gevraagd werkend echtpaar, met 15-jarige dochter zoekt spoedig gestoff. gemeub, etage of 2 kamers- met stook- en kook gelegenheid. Br. no. S 527 bur, van dit blad. Jongeman, 23 jr., F.G., zoekt een kosthuis in Schiedam. Br. no. 528 bur. van dit bL Auto's - Motoren Rijwielen Moffelen van rijwielen, ge demonteerd, gemonteerd met bijlevering van nieuwe ket- tmgkast, spaken, spatborden en Jasbeschermer 37,50. Frans Waltman, Rotterdam sedijk 240. Telefoon 68948. Permanent Wave Hélène Permanent met toe stel, het best® Wat er Is, cora-. pleet 5.stroomloos 7.50/ Op vertoon van- deze adver tentie 1.— korting! Dames- en herenkapsalon „Hélène", Rembrandtplein 22, telefoon S717Q» Van Loenen voor verf. De zaak met de vakkundige voorlichting. Dam 41—43, te lefoon 66X92. Alles op het gebied, van glas in lood. „Aa-Ve" glas-ln-lood- bedrijf. West Frankelandse straat 16, telefoon 66280. Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kantelbed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoopste adres DUK. Groenendal la (Broers- veldpad), telefoon 67028 (na 6 uur telefoon 66789). Ledi kanten, matrassen, opklap- bedden, hutled;kanten, kam- peerbedden enz. Kom eens praten. Feestartikelen'.! „Het Mas ker" te Schiedam. De best gesorteerde speciaalzaak van Zuid-Holland. Liedjes Voordrachten - Wensen. - Toneelwerken - Mutsen - Rubber maskers - Schmin ken. - Pruiken - Snorren Baarden - Scherts- en. Goo chel artikelen. Eigen fabrika ten en import!! Zie onze at tractieve etalage. Let op het juiste adres „Het Masker", Broersveld 134. TeL 64298. Op aanvraag: gratis catalo gus. Met honderden afbeel dingen. Dir. J. H- Villerius. Inlijsten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen. Scherpe prijzen en toch twee jaar garantie. G, V. Loenen, Dam 41—43, telefoon 68192. Showroom; Vlaardinger»tr,6.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1