Unieke NHG-kerk krijgt wmÊêêmm Nieuwe Waterweg C kantoorbediende J in gebouw is plaatselijk bepaald HOUTMAN Schiedams Toneel brengt een charmante „Dolly"- Kampioenschap 2e klas Koeriersters BEGIN VOLGEND JAAR DE EERSTE PAAL (aren in Schiedam S. Kerkdiensten 'n Baby van duizend weken voor St.-Eloy ONZE EERSTE KLASSERS SVV naar VSV SÏMSMr Hermes „oefent" tegen Zeist Kwart eeuw in politiedienst -"OTB PIANO'S - ORGELS Kosteloze inenting weer hervat Sinterklaas bij de PPSC- junioren BILJARTEN Het kleuterboek Storm overNijl Inbraak zonder buit Burgerlijke stand SCHIEDAM KANTOORJUFFROUW 0 geef^ een goed beeld van het bijzondere tekenin Ook in; Schiedam zal e«n - aantalHongaarse vluchtelin gen worden opgenomen. Zij zullen bij diverse bedrijven ter plaatse gaan werken. Het gemeentebestuur heeft bericht ontvangen dat eerstdaags een groep jonge mannen zal aan komen. Men heeft echter voor hen nog geen hulsvesting. Het Centraal Vroowen-Co- mlté. dat zich op verzoek van het gemeentebestuur heeft be last met het onderbrengen van doet een beroep gerjj. Gaarne opgave ^jNGEVEER drie jaar geleden hebben de Kerkmeesters van V de ^ed. Hervormde Gemeente te Schiedam contact opge nomen met het Architectenbureau Van den Broek en Bakema te Rotterdam, en na vele acties om het vooreerst nodige geld voor de bouw van de „nieuwe Westerkerk" bjj elkaar te krij gen, zyn de plannen thans zo bestedingsklaar dat verwacht mag worden, dat begin volgend jaar in Niemvland de eerste paal in de grond zal gaan voor een in Nederland uniek kerk gebouw. Loopt alles volgens verwachting, dan hoopt men om streeks Kerstmis 1957 met de bouw gereed te komen. Alle be nodigde vergunningen zyn verkregen, op 22 december zal de aanbesteding plaats vinden in de consistoriekamer van de Grote Kerk. In oktober '55 publiceerden we reeds een uit voerige beschouwing over deze eerste kerk van de architecten van E 55. In het ontwerp zyn inmiddels enkele wyzigingen aangebracht. 1-T ET unieke van deze nieuwe her- A vormde kerk is de splitsing in d© eigenlijke kerk boven, die ruim te biedt aan 600 personen, en de wyk- en verenigingslokalen beneden welke splitsing berust op het plaat selijke niveau-verschil (lees hier naast). De door-de-weekse activi teiten en de zondagsdienst krijgen op deze wjjze een scheiding, die «•n symbolische betekenis krijgt Hebben de architecten met de bouw plaats rekening gehouden, een zelf de gedachte heeft voorgestaan bij de keuze van het bouwmateriaal. Het ruim beschikbare beton zal in hoofdzaak aangewend worden voor platen en stijlen in veredelde vorm. Een open kant Het gebouw zal ongeveer een op pervlakte beslaan van 30 bij 19 meter; de hoogte boven de dijk wordt 8 meter. In de benedenbouw van de kerk worden ondergebracht een toneelzaaltje van 91= bij 25 me ter (320 mensen), een catechisatie lokaal, een consistoriekamer, koffie kamer. garderobe erUtrapportaal om van 'beneden af in de kerk te ko men. De benedenbouw krijgt aan de voorzijde als het ware een een verlengstuk, die buiten het - gebouw .uitsteekt: een damwaiadconstructie 'van hout als afscheiding van het pleintje vóór de kerk. In tegenstel ling tot de met glas „open.gewerk te" muur van de bovenbouw aan de kant van de vijver, zijn de an dere muren tamelijk sober gehou den en gesloten, met hoogstens bo ven een horizontale, lichtspleet. Het 'daglicht valt dus vrijwel alleen van één. kant binnen. l'orenplastiek HET meest opmerkelijke gedeelte van de kerk bevindt zich er buiten, aan de achterzijde, voorbij de preekstoel zichtbaar vanuit de kerk zelfs door de glazen wand. We bedoelen het los vari de kerk staan de torenlichaam, dat met een hoog te van 23 meter voor het onmisbare verticale accent moet zorgen. Onder aan deze toren wordt een kruis (ws. gemaaktvan Italiaans glasmozaïck) bevestigd, dat voor de kerkgangers zichtbaar wordt als een religieus symbool op de. achtergrond van de kansel. Hierdoor: moet de eenheid ontstaan tussen het kruis buiten en hetgeen er binnen gebeurd en wordt de functie-van de „toren" betrok ken in de handelingen binnen. De toren is ontwikkeld tot een be tonnen opengewerkte ptestiek, waar in boven de kerkklokken niet ont breken. Door het betonnen gevaar te ruw te hakken en in het inwen dige een bijzondere kleurverdcling aan te brengen, krijgt het geheel een bijzonder plastisch element, dat de idee geeft van een ruwe bolster met een kleurige pit. Bouicovergang F} F. toegang tot de kerk krijgt een bijtonder aanzien door aan de ene zijde ec-n soort scherm van houten latwerk, en aan de andere zi.ide 'n vrijstaand glasmozaïck. Bei dé schermer, iopen "van binnen door naar builen tot op net bordes. Ge dacht weid: om te zijr.er tijd op het houten scherm reliëfs door een kun stenaar te laten aanbrengen. Boven het alaus gevoimöe tochtportaal zal het orgel op cert plateau geplaatst worden. In het inwendige van de kerk zul len aan weerszijden zeven kolom men geplaatst. worden, die op cleze wijze tiiidrlt nï-.ruk er. beido zijbeu ken vorken. Ora d:4ï kerkebotuv nog meer bij de nniS'.MM};; aan ie passen (woon- wljk en BLO-schol en i en toch het karakter "an dc kerk te islcn uit komen. de bouwers met dc ge meente overeengekomen, dat achter hulzen voor bejaarden in twee blok ken zullen worden geplaatst, Öle' een goede overgang van de hoge woonblokken naar het berkgebouw zullen vormen. y r -j. Van de zijde 'dér. Kerkmeesters vernamen we, dat zij deze moderne bouw verantwoord representatief achten op een- wijze, die niet ten koste van.iets anders zal gaan, Het bestuur van de NW-Bestuur- dersbond Schiedam, verwacht zater dagmiddag een groot aantal kinderen die om 4 uur in Het Volksgebouw, Tuinlaan 50 hun tekening komen in leveren. De ouders wordt ver zocht er op toe te zien, dat aan de achterzijde de gegevens zoals leef tijd, naam en adres, en de naam van de vakorganisatie wordt ingevuld Het bestuur en de beoordelings commissie ontvangt in kamer 7 van Het Volksgebouw tot 6 uur, daarna is hefc niet meer mogelijk deer te nemen. Ned. Herv. Gemeente, Grote Kerk; 10 uur ds. A. de Bruijn (Werkendam) H. Doop, en 5 uur ds. C. A. van Harten (Delft). Nieuwe Kerk: 10 uur ds. L. J. Cazertüer en 5 uur ds- A. C. v. d. Bosch (Ginneken). Opendeurdienst. Wester- kerk: 9 en 10.30 uur ds. J. Gras en 5 uur ds. P. H. Quartel (Delfshaven). Vrodeskerk: S en 10.45 uur ds. I. D. Smids en 7 uur ds. H. W. Hemmes, Pr. Marijkeschool (Nieuwlland): pj uur ds. J, G.- Jansen. Ketïici: 10 uur ds- P. J.'de Bruijn en 7 uur ds. Godthejp (Rotter dam) Jeugddienst. Geref. Kerk, Oosterkerk: 30 uur ds. G. Aalbergsberg (Vlaardingen) en 5 uur ds. "W, A. Krijger. Plantagekerk; 9.30 uur ds. E. J. Oomkes en 4.30 uur de. J. Nawljn. Juilanakerk: 10 uur ds. W; A. Krijger en 5 uur ds. E, J. Oom kes. Kethcl: 9-30 uur ds. J. Nawijn en 2.30 uur ds. E. J. Oomkes^ Ziekendienst gemeente-ziekenhuis: 7 ■uur ds. J. G. Jansen. .Ned, Herv. Gercf. Evang.. gebouw Irene: 3D uur ds. J. Hovlus (Dordrecht) en 4 uur ds. W. j, van Dijk (Nieuwer- kerk a. d. Ijsel); Ned. Prot. Bond. West vest 92: 10.30 uur ar. H. J. Heering (Den Haag). Evang. Luth. Kerk: 10 uur ds. S. G. v. d. Haagcn (le advent). Oud-Kath. Kerk. Dam 28; 10 uur Hoogmis. Chr. G-eref. Kerk, kerkgebouw Wa rande B.K.-laan: 10 en 5 uur ds. A. Zwiep. Jehova's Getuigen, Volksgebouw: 7 uur Wachttorenstudie, Onderwerp. „De goddelijke oorsprong van het huwelijk". Woensdag: 8 uur Dienstvergaderlng en theocratische bedieningsschool. Chr. Geref. Gemeente, Volksgebouw Tuinlaan: 10 en 4 uur ds. M. j. Middel koop. Oud-Gcre£. Kerk, Jeugdhuis Lange Haven 97: 10 en 5 uur ds. F. Luytjes. Baptistengemeente. Lange Haven 59: ld en 7 uur ds. J. Scgaar, Leger des Heils. Lange Haven 27; 10 uur heiligingssamenkemst en 7.39 uur verlosslngssamcnkomst, Gerrit Verboon- straat:. 5.30 uur openluchtsainenkomst oJ,v. majooren mevr. J. H. Prentje. kerkgebouw van de Ned. Herv. Gemeente, dac in Kieicu'Iand zal uerryzen. De plaatselijke situatie van het bouwterrein heeftde archi tectonische splitsing vanhet kerkcomplex organisch be paald, zodat een niveauver schil van ongeveer 3 meter tussen polder en „dijk" een symbolische werking krijgt in de opzet van het bouwplan. De bovenbouw op niveau van de dijk vormt de eigenlijke kerk en heeft zijn entree om hoog op de dijk (zijde Burg. Honnerlage Gretelaan, rechts op de tekening). De ingang tot de wijk- en verenigings lokalen (onderbouw beueden fiyk-Ttiueauj bevindt zich be neden aan de tegenoverge stelde zijde ("op_ de tekening niet te zien) en is direct van- vit de aangrenzende wijk te bereiken. - De toegang van de kerk (rechts op de tekening) komt aan een klein pleintje te liggen bij de Honnerlage Gretelaan, Aan de zijde van de P. J. ÏYoefstralaan flanp- ste mand, TinJcs op de teke ning) krijgt de kcrkt een grote „openheid" door een glaswand over. de gehele lengte onderbroken door be- tön~stijlen. „Afstond"-voor kij- kers vwrdt .hier bewaard, door grasveld met vijver, die er voor kome.n te liggen Het t>erticate accent, dat by een kerk node gemist kan worden, wordt verkregen door de _los nan de kerk staande toren (die links op de teke ning boven het -kerkgebouw uitsteekt), in feite één grote plastiek met een kruis onder in. hetwelk vanuit de kerk zichtbaar is door de hoekwand uan glas. bereid zijn een jonge Hongaar huisvesting le verlenen. De kosten worden vergoed. Opgave kan geschieden bü; mevr. De Boer. Graaf Floris- straat 5, tel. 66313; mevr. Van Woerkom, Graaf Florisstraat 77. tel. 65801 en mevr. Popma. Lorentzlaan 24, tel. 87812. VOOR HEDEN Apotheker» nachtdienst: Apotheek Gouka, Hoogstraat 29. Bellen öjj ongeval; G.G en GD, Tuinlaan 80. telefoon 69290. Politie-alarmnuminer; 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven; Geopend iedere werkdag (be halve maandag) van 0 3U tol 4.30 uui en iedere avond ibe halve woensdags en zaterdags) van tot 8.30 uur. Zondags ge sloten R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend tedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur; iedere avond (behalve 'donder dags en zaterdags) van 7 tof 830 uur 2onrtags gesloten Stedelijk Museum: Expositie eigen werk Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 8.15 UUr: „Rock arouna teh clock"; Monopole. 3, 5, 7 en 9 uur; „Storm over de DIVERSEN Aula, 8 uur: Museum-concert Ko per-kwartet. Iréne, 8 uur: Rode Kruis, Toneel avond. Arcade. 8 uur: K.D.Ó. „Je hebt 't, of je hebt 't niet". Musis Sacrum, 8. uur: De Dilettant. „Levenrariteiten". Sportfondsenbad, 7 uur. Schiedam- •se Reddingsbrig. 5t.-Nicolaas« feest. Set*-;flink 'aantal leden van de r.k. Metaalbeweikcrsbohci St. Eloy is gisteravond ;in gebouw Arcade ko men kijken"- naar de verrichtingen' van de R.K.-Toneëlvereniging ,,A.I- i berdinck Thijtn", dat het bekende blijspel „Een baby. van duizend we ken'' op de planken bracht. De voorzitter van de contact-com missie. de heer 'Van Gerven opende de avond, die op' vrijdag 7 decem ber nog herhaald zal worden. De SW'ers-gaan zondag naar Vel- sen waar zij wederom een moeilijke strijd tegemoet gaan tegen VSV. Een belangrijke taak zal zijn om in Velsen van begin af aan de tegenstanders een snelle en tactische partij 'voetbal voor te schotelen en de STV'ers zul len uit een ander vaatje moeten gaan tappen willen zij in deze competitie niet helemaal uitgerangeerd raken en een te grote achterstand oplopen. De S W-aanhang rekent zondag eindelijk eens op een behoorlijk wapenfeit, hetgeen het zelfvertrouwen van de rood-groenen ongetwijfeld ten goede zal komen. SW 3 gaat op bezoek bij Her mes DVS 3, een plaatselijke derby en twee concurrenten uit. de-kop groep. waarbij het, niet aan span ning zal ontbreken. SVV 4 speelt om. 10 uur thuis tegen Unitas 3. Daar Hermes-DVS de komende twee zondagen vrij is, maakt hij van de gelegenheid gebruik om a.s. zon dag in Zeist een oefenwedstrijd tegen dc club van die naam te spelen, even eens een semi-profclub. Vooral aan het onderdeel „produk- tiviteit" zal bijzondere aandacht moe ten worden besteed. Het 2e elftal speelt om 10 uur in leden, zullen ':nu ook de reserve- ploegen een felle strijd voeren om de overwinning. Op papier moet H-DVS kunnen winnen. Het 3e elftal speelt ora 10 uur op het hóofdveld Damlaan tegen stad genote SW 3. Hier is eveneens een spannende strijd, om de hogere plaat sen te verwachten. Het 4e elftal ontvangt om 10 uur op het terrein Spieringshoek RFC 4. Een overwinning is nodig, en ook mogelijk, om de aansluiting bij de bovenste clubs te behouden. (Advertentie 1. Af.) Singel 114—116 Schiedam Sedert jaren vertrouwd adres De directeur van de Gem. Geneesk. en Gezondh. Dienst maakt bekend, dat de kosteloze inenting van kin deren in december weer hervat zal worden. De regeling is weer als voorheen. Op dinsdag 4 december 1956 des na middags van 2 tot 3 uur kosteloze inenting tegen pokken in het gebouw- van de G.G. en G.D., Tuinlaan 80. Trouwboekjes der ouders of geboor tebewijzen der kinderen meebrengen. Op vrijdag 7 december 1856 des. na middags van 2 tot 3 uur kosteloze inenting tegen difterie, kinkhoest en tetanus, voor kinderen vanaf 6 maan den oud, in het gebouw van de G.G. en 'G.D-, Tuinlaan 80. Met 'n aantal zitbanken hebben de functionarissen van PPSC en de onontbeerlijke beheerders van BoS' hoek, de familie de Koning, vrij dag van de kantine een leuk „thea ter" gemaakt. In een gezellige sfeer hebben meer dan vijftig sportvrien den vrijdagavond gekeken naar de amoureuze escapades van Charlie Chaplin en andere humoristische verwikkelingen. Zo tussen de (film) bedrijven door lieten dc A-. de B- en de C-junioren van PPSC zich dé chocolademelk en de limonade goed smaken. Aan het slot van deze vro lijke St-Nicolaasavond bleek dat de Bisschop van Myra -..letter"-lijk nog voor enkele smakelijke verrassingen had gezorgd. De algemeen voorzitter, de heer M. Kooyman, hield een gemoedelijk welkomstspeechje. Hij dankte de ac tieve juniorcommissie, de cameraman P. van Pelt -en accordeonist v-P. Brouns, voor hun medewerking. Déze geanimeerde bijeenkomst -.waar heel wat werd gelachen, beweést weer eens dat bij PPSC de snort nog altijd een opvoedend karakter heeft. In spoedgevallen .rijn .dit'week-' einde dé*-.vólgende artsen te 1 raad-' plegen: W. 'H.'"F." Meijer. Swammer- damsin'gel 43. tel, 69696; F. Jutigerius. Vondellaanv-2, tel. 07355 en L. H. Geerdes, Veenlantstraat 2, tel. 68357. Geopend is apotheek: Gouka, Hoog straat 29. die ook gedurende de vol gende week de nachtdienst waar neemt. Het Schiedams Toneel, een in onze j al de vertegenwoordigers van de stad heel bekend gezelschap door de J NATU hartelijk welkom, daar het zeer vele malen dat zij dc feest- j gezelschap zich juist bij deze orga- avonden van ander verenigingen nisatie heeft aangesloten, met hun optreden hebben opgeluis- i in dit stuk worden perikelen van terd, heeft gisteravond eens een uit voering gegeven voor de eigen leden en donateurs, die de zaal voor een goed deel vulden. Vertoond is de première van het blijspel „Dolly", dat overigens vorig seizoen reeds op het repertoire stond, maar waarvan de opvoering in mei niet is doorge gaan, wegens ziekte van enkele spe lers. in zijn welkomstwoord heette voorzitter G. J. van Luttervelt voor- ROTTERDAM De gemeenten Schiedam, Vlaardlngen, Maassluis, Spijkenisse en Rotterdam hebben een oppervlakkig onderzoek doen Instellen naar. vier soorten van systeembouw voor woningen, te we ten twee Franse, één Deens en één Zweeds systeem. Er wordt druk ge studeerd om uit te maken welk systeem de meeste kans van slagen heeft en waaraan het betrokken mi nisterie zijn medewerking wil ver lenen. Dit zei vanavond de wethou der van Openbare Werken te Rot terdam, J, Meertens, toen hy tydens de begrotingsdebatten verscheidene opmerkingen moest beantwoorden. In het clublokaal van D.K.C. aan de- Rotterdamsedijk te Schiedam zijn gisteravond de partijen in de tweede ronde gespeeld voor het dis- tricïskampioenschap 2e klasse lib re in afdeling 2. Van de vier gespeelde partijen, was die tussen Leijte en De Koning wei de meest spannende. Beide spe lers namén; om beurten met een ge ring ^verschil de leiding. Tn de partij Dijkshoorn—Gouka bleek eerstgenoemde wel iets sterker dan Gouka en had met series van 18, 11. 16. 22 en 13 in de 12e beurt 99 caramboles. De Winter begon zijn partij tegen Van Rees zeer goed en had in de leze moderne kerk een achttal lage i 6e beurt na een serie van 30, met 41 caramboles een voorsprong van 27. Hierna kwam ook Van Rees opzet ten. In de laatste partij was v. d. Vel den er niet goed in hoewel hij in 38 beurten zijn partij van v. d. Vel den woa. De Winter Van Rees Dijkshoorn Gouka Leijten De Koning De Grijs v. d. Velden - 130 150 150 121 42 42 30 11 3.57 2.88 150 150 150 93 23 23 22 12 6.52 4.04 150 150 140 150 47 47 17 32 2.97 3J.8 150 150 123 150 38 38 '13 17 3.23 3.94 De wethouder bracht het Franse systeem „Coignet" ter sprake, waar bij het mogelijk is om in 'n tijdsbe stek van drie jaar vierduizend wo ningen te bouwen. Voor deze ver doorgevoerde, gemechaniseerde bouw is een fabriek van ongeveer vijf miljoen gulden nodig, die in drie jaar moet worden afgeschreven. Deze bouw geeft een besparing- op de bouwplaats van negentig procent en al zou het werk inde fabriek ook arbeidsintensief zijn, dan moet men nog denken aan de winst, die be reikt wordt, omdat men niet met „onwerkbare" dagen rekening be hoeft te houden. Bij een eerste bespreking hebben de vijf gemeenten in principe toe-, gezegd mee te /willen werken aan een poging om in drie jaar vierdui zend woningen te bouwen én hier van wil Rotterdam 1.500, Vlaardin- gen en Spijkenisse ieder 500 en Maassluis 100 of 200 woningen afne men. Bij een volgende bespreking zal het aantal van vierduizend be haald moeten worden, aldus de wet houder. Ook het tweede Franse systeem (Caums) vraagt aandacht zei de wethouder evenals het Deense van Larssen en Nielsen. De prospectussenvan dit systeem maken er melding van, dat de bouw- elementen zelfs van Denemarken naar Zwitserland worden vervoerd. Voorts zou men na één uur bouwen volgens het Deense systeem, reeds een warm bad in het te bouwen project kunnen nemen. „Dit klinkt, aardig," aldus de wet houder. „maar men moet zich daar door niet laten misleiden." de woningnood behandeld, maar in dit geval zijn het dan heel komische en amoureuse perikelen. De oude vrijgezel en vrouwenhater Van Voort wordt vóór .de keus gesteld of ge dwongen medebewoners aan te ne men of zelf zijn ruime huls op le vullen. Hij kiest het laatste en z*n. neef Mar tien komt inwonen en ook het volslagen onbekende nichtje C3e- mentientje van huishoudster Geer trui. Maar: als een regenbui de levenslustige Dolly het huis indrijft, stelt de licht-ontvlambare vriend van Martien, Jelle; het probleem eenvou dig door Dolly bij iedereen te intro duceren als Clementientje. Zij komt er dus ook bij. Het wordt later wat moeilijk als de stijve Clementientje komt opdagen. Als een goed blijspel lossen deze moeilijkheden zich vlot op en de oude vrijgezel ziet z'n huis opgevuld met drie verliefde paartjes. Dit vrolijke niemendalletje werd o.l.v. regisseur L, Janse door het ge zelschap op de juiste vrolijke wijze gespeeld; al waren er wat langdra dige gesprekken in. De routiniers J, S. v. d. Slot, G. J. v. Luttervelt en mevr. W. E. Lankamp gaven heel aanvaardbare vertolkingen van resp. de vrouwenhater Van Voort, zijn oude vriend-en zijn hospita. W. G. Lankamp was iets te stijf als Mar tien en P. Segaar iets te vlot als de amouruse vriend; me j. Cock Sneepels was een carman te Dolly. Veel vrolijkheid veroorzaakten de rollen van mej, N. van Akkeren als de vinnige hospita en H. C. Poort als de stijve - ambtenaar. Maar gezegd mag wel dat alle spelers voor hun rol berekend waren. Expositie in bibliotheek In verband met de St Nicolaas- en Kersttijd is er in de leeszaal van de Gemeentebibliotheek aan de Lange Haven. 131 een tentoonstelling inge richt, gewijd aan „De kleuter .en zijn. boek". Deze is vandaag geopend en zal tot 14 december te bezichtigen zijn. Met deze tentoonstelling wordt be oogd vooral ouders, opvoeders en leidinggevende personen een leidraad te geven bij de aanschaf van boeken voor het heel jonge kind. Immers, niet vele ouders, enz. weten wat er op .de .markt te krijgen is op dit gebied.-'-: v.-v1' Op drie tafels zijn. daarom eén keur van meest fris opgemaakte en van veel tekeningen voorziene boeken en boekjes te zien. Vooral veel prenten-, versjes- en sprookjesboeken met Sin terklaas-, Kerst- en andere verhalen. Daarnaast ook boekjes met een reli- gieuse inhoud. Een bescheiden plaats je is gewijd aan kinderboeken in vreemde talen. In Monopole: De tot Engelsman genaturaliseerde Hongaar Zoltan Korda, een broer van 'de overleden Engelse filmmagnaat Alexander Korda, maakt er-zijn spe cialiteit van films te produceren, die zich afspelen op wijde woestijnvlak- ten, in mysterieuze jungles of op paradijsachtige eilanden. In „Storm over de Nijl" (een nieuwe verfilming, ditmaal in CinemaScope, van „De vier veren") heeft hy het Afrikaans bin nenland in en om Kartoem als werk terrein gekozen. Behalve van avon turen kan men aldus genieten van spectaculaire opnamen van een leger- transportlangs de Nfjl, van veld slagen in de woestijn en aanvallen van horden regimenten Derwischen. Het verhaal gaat over een zacht aardige jongeman, die een militai re loopbaan afwijst en van zijn vrienden dan vier veren krijgt toe gestuurd, in Engeland een raerkte- ken van lafheid. Om zich te reha biliteren trekt hij naar Egypte en maakt dan de „slag. om de Nijl" mee. Anthony Steel speelt de rol yan de lafaard-held en Mary Ure is zijn lieftallige tegenspeelster; Bij de familie J. J. R.-Van N.. die momenteel in het buitenland vertoeft, is gistermiddag in de wo ning aan de Stadhouderslaan. inge- broken. De hulp in de huishouding, nad het huis even verlaten en merk te na terugkomst, dat alles In huis over hoop lag, het bleek, dat de in brekers via het dak van de garage en door het uitsnijden van een glas- in-lood ruit zich toegang tot de wo ning verschaft hadden. Zij haalden alles overhoop, maar naar het dienst meisje opmerkte, wordt er niets ver mist.- Ter gelegenheid van zijp 25-jari'g jubileum bij het Schiedamse politie korps is, brigadier G P.. M. v, d. Toorn gistermiddag met zijn echtge note in de kantine van het hoofd bureau. gehuldigd. In-het vrolijk ver sierde verblijf werd de jubilaris, die vrijwel alle diensten: bij de; politie heeft doorlopen en die momenteel verbonden is aar.' 'dé afdeling Spe ciale Wetten, als eerste toegesproken door commissaris K. Rijpma, die waarderend sprak over de politie loopbaan van de brigadier. De directe chef. van de heer y, d; Toorn, inspecteur. D. Kniepstra, voeg de hier nog de nodige loffelijke woorden aan toe, -Verder 'wérdnog het woord gevoerd door de voorzit ter van de poiitie-sportvereniging, inspecteur H.Willems van Beveren, de geestelijke adviseur pater-Strij- bos en de tweede voorzitter van St.- Mïchael, hoofdagent M. J Fransen. Brigadier v. d. Toorn is' namelijk penningmeester van de politiesport- vereniging en voorzitter var St.-ML chael, afdeling Schiedam, zodat, de laatste drie sprekers meer aandacht wijdden aan dé 'mens. De jubilaris had neg cadeautjes in ontvangst te nemen;-: .waarbij een. elektrisch scheerapparaat van het korps. Mevr. v, d. Toorn kreeg bloe men. aangeboden. Het amusements orkest van de politie .„De-Optimis ten" zorgde „zoals gewoonlyk voor opgewekte muziek,. Lezing voor J.O.V.D. De Jongeren-organisatie Vrijheid en Democratie, organiseert vrijdag 7 december een bijeenkomst in.de Am- stelbron, aanvang 8 uur. Drs, D. J. van Dissel, hoofd public-relations, van de Amsterdamse Effectenbeurs zal spreken over „De handel en be legging in effecten". Tot lid van de Genieënteraad van Schiedam is benoemd de heer J. J. van "Woerkom, zulks in de opengeval len plaats van wijlen de heer H. M. van" Nieuwkerk. De heer van Woer kom is lid van de VVD. De voorzitter van het Centraal Stembureau voor de - verkiezing van de leden van de gemeenteraad maakt bekend dat ter secretarie (afd. Alg. M. Vriens en M. A. Glöckner; Ger- Zaken> voor een ieder'ter inzage is j hai'-d D., 2; v. G. D. Kroezen en ,M. gelegd het benoemingsbesluit. Klaasse. OVERLEDEN: W. -A. DiesU 71 j,; E. J. J. Straatmans. 68 j.; H. van DijkC, 46 j.; A. M. E. Lorié, 84 j,- GEBOREN: Anita, d. v. P. T. W. van der Kamp en M. van Eendeh- burg; Margaretha A. .M„ d. v. T. L. C. van der Hoeven en J. E. Roctus; Mirjam, d. v. H. Dronkers en L. van den. Bosch; Cornells J.. z. v. G. Kok en A. de Ronde; Wilhelmina., d. v. H. W, Boekweit en W. J. Touw; Ro bert A-, z. v. A. Hoogendobrri en M. Berkhout;Maria A. C., d.; v. A. voor direct of later gevraagd Góed kunnende typen en bekend met lichte administratie. Hoog loon. Aanra. persóonliik of; telefonisch no, 68428, van 9—6 uur. Dames- en Kinderkleding HERMAN EYL Koogstraat 58 Schiedam. DISTILLATEUR VRAAGT met alle werkzaamheden bekend, die over twee jaar huidige procuratiehouder kan opvolgen. Geheimhouding verzekerd. Brieven onder nummer S-53I, bur. v. d. blad. Te koop aangeb. Naaimachines koopt u bij de vakman. Voor Schiedam het vertrouwdste adres A. van Leeuwen. Hoogstraat 62, te lefoon 05783. Reparaties on der garantie. Betaling ir overleg. Blank Berken Huiskamer 525.pressoir, 1 tafel en 4 stoelen. Te zien Toonzaal boven bij' Plate.- Grote Markt 19—21, Schiedam. 4 jonge hennen te* koop, vol op aan de leg.. Vandaag te bezichtigen. L. J. van Kop- pen, Kerkweg 48, JECethel. Auto's - Motoren Rijwielen Moffelen van rijwielen, ge demonteerd, gemonteerd met bij levering van nieuwe ket- tingkast, spaken, spatborden en jasbeschermer 37.50. Frans Waltman, Rotterdam- sedijk 240. Telefoon 68948. Te buur acmgeb. Voor üw feesten geen stoelen lenen bij de buren maar bij ons kunt u zé. huren- H. J. Stentler, stoffeerderij. meu belmakerij, annex reparation. W. Frankelandsestraat 79, te lefoon 69974. Fotografie Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, tele foon 06720. In spoedgeval desgewenst in. T uur. klaar.' Rolfllms vergeten? Automaat staat, voor u klaar. Alle.soor- ten films. Foto K.. V, Vuu ren, Hoogstraat 106. Hclcne Permanent met toe stel, hefc besté wat er is, com pleet 5.stroomloos 7.50. Op vertoon van deze adver tentie 1.— korting! Dames- en herenkapsalon „Hélène", Rembrandtplein 22, telefoon 67170. 2>lversen InlfjSten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen.. Scherpe prijzen en toch twee jaar garantie. G. v. Loenen, Dam 41—43, telefoon 66192. Showroom: Vlaardingerstr.. 6. Van Loenen voor verf. Da zaak riiet de vakkundige voorlichting. Dam 41—43, te lefoon 66192. Alles op het gebied van glas In lood Aa-Ve Glas-in-lood bedrijf, West Frankelandse straat 16, telefoon 66289. Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kantelbed. Primaaf werking, als nieuw terug. Het goedkoopste adres DUK. Groenendal la (Broers- veldpad), telefoon 67028 (na 6 uur telefoon 66789). Ledi kanten, matrassen, opklap- bedden, -hutledikanten, kam- peerbedden enz. Kom èen3 praten. t Feestarttkeleull „Het Mas ker" te Schiedam. De best gesorteerde speciaalzaak van Zuid-Holland. - Liedjes - Voordrachten - Wensen Toneelwerken - Mutsen Rubber maskers - Schmin ken - Pruiken - Snorren - Baarden - Scherts- en Goo- chslartikelen. Eigen fabrika- ten en import'! Zie onze at tractieve etalage. Let op het. uiste adres „Het Masker", Broersveld 134. Tel. 64296. 0p aanvraag: gratis, catalo gus.. Met honderden afbeel». dingen. Dir.; J, H. Viilerius,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1