St. Nicolaas had een drukke zaterdag in Schiedam vergroot voorsprong overwinning op Mevr. Lubis laat de „Berau5 te water reikte zelfs prijzen bij S.R.B.-zwemfeest Radio-koper-kwartet in Gemeente-museum VOETBAL irsj SCHIEDAM Fraaie resultaten van Schiedam en Martinit WAL00-TAX! Interessante ouderavond van Pr. Beatrixschool SFC blijft aan de kop door krappe 1-2 zege HBSS bedwingt PPSC Koeriersters Gustos 2e schip voorPelni Nieuwe fabriek NV Scheffers Slechts half Spirit speelde Belangstelling voor NV V-tekenwedstrijd Opening zusterhuis Dr. Nolet-stichting Burgerlijke Stand De Dilettant met „Levensrariteiteh KDO komt met een reprise - Ursus verliest door fouten Nu vrijwel de kop bereikt VERPACHTING Maandag 3 december 1956 De grijze St. Nicolaas heeft, zo vlak voor zijn verjaardag nog een heel druk wëok-einde in. Schiedam achter de rug. Na zijn intocht van tien dagen geleden heeft ..hij zaterdagmiddag weer een rijtoer gemaakt door de stad, voorafgegaan door een lustig blazend muziekgezelschap en vergezeld van zijn veertien op paarden gezeten Zwarte Pieten. Vooral in het stad-centrum, waar het heel druk was van de inkopen-doende mensen, had hij veel bekijks en in de Hoogstraat kon hij er maar nauwelijks door. Hetgeen zijn stemming allerminst heeft beïnvloed, want voor een ieder had hij een minzame groet. Maar ook de tien tallen kinderfeestjes die er zaterdag waren, heeft hij nog met een bezoek kunnen vereren. Tot grote vreugde van de klein ste, wat grotere en volwassen kinderen: Zelfs is de Coed-Heiligman nog een kijkje komen nemer» in het Sportfondsenbad. u-aar de Schledam- se Reddingsbrigade een zwemfeest hield. Do Sint was mooi op tijd om met een toepasselijk woord de prij zen uit te reiken. Hij verklaarde best tevreden te zijn met de verrichtin gen van de S.R.B. en hU had een •woord van lof voor de instructeurs, die altijd weer zo'n 30 leden naar de clubavonden weten te trekken. Trouwens ook de heer Figee had tevoren nog eens uiteengezet, dat het bést gaat met de Reddingsbrigade, die momenteel ruim 600 leden telt. waarvan 450 onder de leeftijd van 36 jaar. Voor dit zwemfeest hadden dan ook liefst 150 leden ingeschre ven. een teken, dat dergelijke onder- 3inge zwemwedstrijden op prijs wor den gesteld. In een vlot tempo zijn toen de vele nummers afgewerkt. Tussendoor heeft het publiek zich nog kostelijk geamuseerd met het komische paar Kees Ravens en Herman Bauman, die grappige dulknummers ten beste gaven. Na het laatste nummer, ge kostumeerd zwemmen, deelde de Sint de prijzen uit. De uitslagen waren: Popduiken; meisjes: 1, Janny Kre- mer, 2. Lenie Woensdrecht: jongens: 1. Gerrit v. d. Broek, 2. Crls Boom sluiter: hindernisbaan 25 m borst- zwemmen tot 12 jaar; meisjes; 1. Tineke Aleman, 2. Truus Schop: jon gens; 1. Kees v. MöUrik. 2. Peter Kicls: boven 12 Jaar: meisjes: 1- Ger- da Fennema, 2. Anneke Hersbach: jongens: 1. Machiel Remkes. 2. Wim Moerman: rugzwemmen met lepel en bal over 25 meter: meisjes: 1. Ti neke v. d. Akker, 2. Wllly Duchenne: jongens: 1. Jan Hendriks. 2. Rob Krommenhoek; 50 meter schoolslag- zwemmen: meisjes: l. Marjella van Lingen. 2. Henny Kerkhof: jongens: 1. Ronny de Groot. 2. Dick Fekkes; estafette 3 x 25 m gewonen door. de meisjes Ircno van Santen. Wies Vlas blom en Ada Mekes; ballonzwem- men: 1. Nelly Barzilay, 2. Joke Bode. De kinderen hebben zich verder best geamuseerd met de poppekast en de trucs van de goochelaar. De Dilettantjes In het wijkcentrum Nieuwland hadden ,.De Dilettantjes" leden van ■die jeugd-toneelvereniging, het an ders aangepakt, zulks onder leiding van mevr. N. Dettmeyor. Zij hebben namelijk de vele jonge bezoekers zèli geamuseerd. De 10-jarige Nico v. Leeuwen speelde op zijn accor deon diverse Sinterklaasliedjes, braaf door de zaal meegezongen; Di- lettantjes uit Hawaii o.l.v. Bas Hoo- genboom lieten zoete klanken horen en. de 13-jarige cowboy Peter v. d. Borden liet b{i z'n liedjes do revol vers knallen. Dan nog twee toneel stukjes. prima opgevoerd o.l.v, de heer Beining. St. Nicolaas verklaar de dan ook zeer voldaan te zl)n 'en liet de taai-taai poppen uitdelen. VOORHEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek .Gouka, Hoogstraat 29. Bellen by ongeval: g.G.' én GJ3. TiiiOlaan 80, telefoon 66290. Poll tie-alarmnummer: 64666. Gemeentelijke Openbar© Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: Geopend' iedere "werkdag ,,(be-< halve maandag) van 9J0 lót 450 uur en iedere avond '<be- rD halve woensdags en zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags ge- Sloteh RJK.Leeszaal en Bibliotheek, Dam;. Geopend iedere dag (behalve maandag); van .2 .tot 4 K-Uuf; iedere avond V(behalve' .donder- dags en zaterdags)1 van '7'-; 850 uur Zondags gesloten.' Stedelijk Museum: Expositie eigen werk. Geopend dagelijks van 2 tot 6 uur. BIOSCOPEN Passage. 2 en 8.15 uur: „Rock arouhd the clock". Aïonopole, 2, 7 «n 9 'uur; „Storm over de Nijl". Jenny Kremer kan heel goed popduiken, de beste van de S.R.B.-meisJes, maar tuos er wat verlegen mee dot 2\j hoor prfis. een wisselbeker uit htm- den uan de Sint ontutnp. Tal van feesten Maar ook ander kinderfeestjes heeft Sint Nicolaas met 2yn tegen woordigheid vereerd. Hiervan willen we maar noomen de feestjes die «e- ©rganiseerd zijn door de personeels verenigingen van de Caltex. van Swarttouw en van Excelsior. De kin deren van de brandweerlieden wa ren bijeengekomen in Irene en die van de bewoners van de Willem Brouwerstraat (georganiseerd door de buurtvereniging) ih Tivoli. De accordeonvereniging KDO gaf een feest in Arcade evenals de St. Wil- libroi'dus. De jeugdigste reden en aspiranten van Schiedam zagen de Sint in het Volksgebouw. In de kantine van de Gemeente Technische Bedrijven was er ook al feest, georganiseerd door de perso neelsvereniging. Zelfs hadden de pa pa's zich nuttig gemaakt om voor het kroost de geschenken (en er wa ren wat mooie hij) te vervaardigen. Over 2 maanden gereed De in aanbouw zijnde nieuwe fabriek van de N.V. Gebrs. H. J. Scheffers aan de Jan van Riebeeck- weg 15. ie bijna gereed. Reeds nu blijkt dat de fabriek voor Schiedam een mooie aanwinst is. De fabriek bestaat uit een grote hal van 40 x 16 meter cn 12 meter höog en 2 iets kleinere hallen van 40 x 12 meter en 6 meter hoog. Do metaalgleterij heeft een opper vlakte van ca. 400 meters, terwijl de totaal-oppervlakte ca. 4500 rn2 is, waarvan ca. 2SOO ;n2. bebouwd. Al les maakt een solide indruk. In deze fabriek zullen grote ap paraten vervaardigd worden o.a, voor de chemische farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie cn speciaal van koper, roestvrij staal en aluminium. Hiervoor zijn Ook zware hijsce- reedschappcn nodig waarvoor rijd- bare kranen van 105 en 2 ton be schikbaar 2ijn Aan de verlichting is grote zorg besteed, ca. 2.000 ruiten zorgen voor een zeer goed daglicht, terwijl een groot aantal T.L.-buizen voor kunst licht zorgt. Verder is cr een groot magazijn, een prima was- en klccdgelegenheid. Bij de N.V. Werf Gusto heeft zaterdagmiddag mevrouw AL Lubis- Nasutitm» echtgenote van de eargte secretaris bij dc Indonesische Ver tegenwoordiging in Nederland het vracht-passagiersschip „Berau" ge doopt en voorspoedig te water gela ten. De „Berau" is één van de vijf „Pelni-schepen", die door de Repu bliek Indonesië hij de Ncd. Scheeps bouw Export Centrale zün besteld en door haar bij Nederlandse werven ondergebracht, Werf Gusto heeft er twee ge bouwd: de. eerste, de „Bengawan" werd op 1 september reeds lewater- gelaten en nadert nu de voltooiing. De hoofdafmetingen van het schip zijn: lengte 87 m. breedte 14 m, holte tot ,.A" dek 7,90 m. Het schip zal worden uitgerust met een 2300 pk M.A.N, motor, wel ke het schip een snelheid zal geven van ca. 12,8 mijl. Verder zal het schip op de modernste wijze worden uitgerust, o.a. met complete aircon ditioning, radar, echolood en C02- installatie.Het schip is bestemd voor korte reizen in de Indonesische archipel en heeft accommodatie een kantine van 200 m2,tekenka mers, kantoren enz. .Over ca. 2 maanden zal alles ge reed zijn en is onze gemeente een fabriek rijker, waar ruim 100 per sonen een prettige werkkring kun nen vinden. De trompettisten Jan Marinus cn Max van de Broek en de trombonis ten Henk de Leeuw en Wjjnand Se- venstsrn. tezamen vormende het Ra dio Koperkwartet, hebben zaterdag avond onder leiding van Frits Mehr- tens in de aula van het Stedelijk Mu seum te Schiedam een concert gege ven van meest gewijde muziek uit het begin van de 176 eeuw. De di rectie van dit kwartet bleof uiteraard beperk» tot een eenvoudig takteren. iets waarvoor bij ccn strijkkwartet na^mrliik eren behoefte bestaat. De vier blazers van dit kwartet ontwik kelen ieder voor zich een fraaie buig. zamc toon. hst samenspel i? correct en ievtrt ecm homogeen klankbeeld op."Opvallend mooi klinken 't Bach- koraal ..Komm Heiliger Geist" uit diens Mattheuz-Passion en vooral ook de Canzone Prime van de .Vene^ tia&nse componist Giovanni GabrielL Van de nieuwe muziek hoorden wij enkele goed klinkende stukken van Bugi, Distier en Albert Thate, Een mooie afwisseling vormde het orgel spel van Frits Mehrtens, Het is fflisr een bescheiden instrument het orgel, dat in deze aula is opgesteld, maar de kwaliteit van het geluid is bijzon der goed. De partita ;,Christus, Der Leben": (een aantal variaties der goec isLMein op een kóraalmclodtè) kwam op dit 18e eeuwse instrument al heel fraai totzijn- rEcht. Ook de andere orgcl- soli, onder andere vier kerstliederen van Siegfried Reda en drie speelstuk- kén var» Hugo Distlér werden door Frits Mehrtens op accurate en stijl volle wijze ten gehore gebracht Mevrouw 11. Lubis-Nasution echtgenote .van de eerste secre tarie van de Indonesische ver tegenwoordiging, op het .- mo ment dat:zij de Berau te water laatJ voor 12 passagiers, ie klas, 38 pas sagiers 2e klas en 36 passagiers 3e klas verdeeld over diverse .hutten, terwijl voorts Ca. 300 dekpassagiers vervoerd kunnen worden. Na afloop van de plechtigheid heeft directeur mt. H. Smulders de doopster een cadeau aangeboden, terwijl bü voorts de opdrachtgever bedankte. Hierbij heeft hij een dringend beroep gedaan op de Ne derlandse regering om da plannen Voor een beperking van de inves teringen in de scheepsbouw op te Schorten, aangezien dit een grote belemmering is .voor het opvoeren, van de produktie en de capaciteit. Er moeten grote investeringen plaats hebben om de toenemende export te kunnen handhaven en de buitenlandse concurrentie het hoofd te bieden. „Wij stellen bijzonder prijs op op drachten uit Indonesië en hopen nog vele schepen voor dit land te bouwen," zo verklaarde mr, Smul ders. Ook de hoer Lubis verklaarde van zijn kant er prijs op te stellen dat Nederland schepen bouwt voor In donesië, schepen die men. in de ar chipel zo hard nodig heeft. Opgemerkt kan worden dat op de vrijgekomen plaats van de„Berau" direct de kiel is gelegd voor 'de „van Linschoten",-bestemd voor de KPM. Hockey Ten gevolge van de bar slechte ge steldheid van vele .terreinen konden slechts drie Spiritwedstrijden door gang vinden, Dames I vertrok met slechts 0 mensen naar BDHC en keer de, na een uiteraard 'vrij eenzijdige wedstrijd, zonder punten naar Schie dam terug. Dames IV heeft nog steeds het ha- deel van een. tekort aan ervaring, maar de meisjes houden goed vol Bij de zware opgave, waarvoor het elftal zich.deze week gesteld zag, zag men kans de stand tot aan de rust dub- belblank te houden dank 2ij de ver dediging onder bezielende leiding van spil Tr. Rloos. Na rust gaf echter het technisch overwicht van de tegenstandsters de doorslag en Spirit moest met een 4—0 nederlaag genoegen nemen. Heren II zag kans TOGO VI in'een zeer spannende en geanimeerde wed strijd een 2—1 nederlaag toe te bren gen. Beide doelpunten werden ge- ;coord door spil G. van Es. Het bestuur van dc N.V.V.-Bcst'uur- dersbond Schiedam heeft vernomen dat er in hogere-onderwij.skringen (van een Amsterdamse Universiteit» grote belangstelling bestaat voor de eken- en kleurwedslrijd vsn het i N.V.V. Men heeft verzocht aJie bin- nengekomen tekeningen aan een on- derzoek ie mogen onderwerpen. Alvorens de tekeningen worden opgezonden zal er echter op vrijdag avond 28 december cn zaterdagmid dag 29 december a.s. résp, van 7—10 uur n.m. cn van 3—uur n.it». in zaal 8 van Het Volksgcbouw, Tuin- taan 50 een tentoonstelling worden gehouden. Het bestuur van de N.V.V.-bostuur. derabond Schiedam hoeft besloten om r.og één week de deelneming vcjor de wedstrijd open te stellen. Hlertol? zijn op de volgende adressen nog enkele dcclnomings-pinten verkrijgbaar, al waar ook nog tekeningen kunnen worden ingeleverd t.'m 8 december Knntoör A.N.M.B., Tuinicon 50 en bij het secretariaat van do N.V.V,. Bestuurdersbond Vleerdingerdijk 57a. De R.K. VcrpieeKSterschool at»h de Juliana van Stolbergstraat 4. beho rende tot dc Dr. Nolet-stichting zol op dinsdag 18 december, 's middags om 4 uur officieel worden geopend. Kruis-collecte Ivethel Bij de collecte die in Kethel is ge houden voor de samenwerkende Kruisverenigingen is een' bedrag van ƒ248,41 opgehaald. Het. is voor de eerste maal dat er in Kethel voor dit doeleinde is gecollecteerd. Sint bij Vriendenkring De Morsdaccoïdeonver. Vrienden kring geeft woensdag' a.s. om S uur een St. Nicolaasfeest voor de kinde ren van leden en donateurs. Er wor den films vertoond en dc Sint komt met twee knechts het feest bezoeken.- OVERLEDEN: W. G. T. van der Raaf, 46 jaar. GEBOREN: Karei, z.v. J. Pi eter-, man en G. v. d. Bijl: Augustinus, z.v. J. M, v.,d. Laan enC. v. d. Berghe: Frank, z.v, J. J. Eggelmeijer en L. C. Mulder; Yvonne E., d.v. J. Romijn èn J. Bregman. By de K.N.V.B.'ers hebben Martinit en DHS hun overwin ningenreeks voortgezet. Een verrassing van formaat was de gro te zege van Schiedam. Excelsior '20 verloor weer èn hierdoor zijn de zwartwitten niet alleen de aansluiting met de kopgroep kwijtgeraakt, maar wordt het gevaar voor de ondersto plaats zelfs weer acuut. Hollandiaan-Excelsior 2-0 De thuisclub was in het algemeen iets sterker. Tien minuten voor de rust nam de Hoilandiaan de leiding en in de tweede helft werd de voor sprong overeenkomstig de verhou dingen nog vergroot, De linksbuiten van de Vlaardingse ploeg gaf een voorzet, "welke echter in het doel zeilde. Excelsior probeerde nog de bakens te verzetten, er kwamen een serie tegenaanvallen, zonder resultaat evenwel, In Musis .Sacrum had de toneel vereniging „De Dilettant" zaterdag het bekende „Levensrtriteitftn" van Mary van der Hoven - en J. Blazer Sr eti Jr op het programma geno men. In dit spel vol persoonsverwis selingen komen talloze grappige si tuaties voor. Het begint al als een minister een plaatsvervanger stuurt naar een plaatsvervanger,Op een gegeven moment weet niemand" ih de2e klucht hoe de ware situatie is, Het publiek heeft tian oók veel kun nen lachen. Aan. het slot werd de verwarring uit de knoop, gehaald en leverde toen zelfs een dubbele hap py ending op. Goed spel was er van H. Kok. Klepke en J. de Bont Voor zitter J. de Bont'sprak op deze laat ste toneelavonden dit jaar een kort openingswoord,'Aan het alot was er een geanimeerd bal. (Advertentie LM,) 67570—69915 <f'xww>rtyiM»ivfP3Hl»uWn! DDC-DUS 1-3 De geelzwarten "doen het verba zingwekkend In deze'competitie; Met dertig doelpunten voor en zes tegen heeft DHS na zeven wedstrijden on geslagen deleiding'met vijf punten voorsprong op nummer twee, DDC. Stadgenoot Schiedam hield concur rent Hillegersberg In bedwang, zodat DHS nog voor de helft van hét sche. ma op rozen zit. In de uitwedstrijd liet DHS weer goed spel zien. Er was enig© tegen slag. de bal belandde eerst enige malen tegen het houtwerk voordat Van Bockom uit een voórzet van rechts zijn dub -de leiding' gaf. Na da rust bood DDC harde'tegenstand. Uit een hoekschop maakten de gast heren nog gelijk, maar dat Was DHS te erg.'Direct na de aftrap scoorde- Roezen uit de tegenaanval. Tien ml-: nuten later was het Gudde. die de- roos trof Cn daarna was Het met de tegenstand gedaan. DHS z.orgde dat de gunstige stand (3—1) kon worden geconsolideerd, Schiedam-H'berg 7-1 In dezelfde afdeling als DHS zorg de Schiedam voor een enorme ver rassing. Op hét slechte veld zag het er niet naar uit dsi Schiedam groot se daden zou gaan verrichten. Tien minuten na het begin nam Hillegers- berg zelfs de leiding on in cers gelijk, opgaande partij werkte G, Jansen de achterstand woer. weg na tien minu- tcn. fïo bleef het voor do rust. Daarna zou blijken dat Schiedam evenals de andore K.N.V,B.'ers een slowstertcr is, Reeds na oen minuut spelen kreeg, Schiedam door G. Kok voor.: 7—1, Een formidabele prestatie, waardoor Schiedam'.met enkele an deren op de derde plaats terecht komt. V Martinit-WRW 6 0 Ook Martin it. fabriceerde weer,een rnonjtirzGCO, liet doelgemiddclde ïs nu 249, Bijna dui26nd bezoekers za gen1 hoe Martinit (hoewel' technisch sterker) laat het doel van de Brielle- naren vond. Na 15 minuten was het Jan Schrumf; die Schiedam Het jui chen en een kwartier na dc rust was hij het weer, die voor het tweede doelpunt zoïgde. Toen. ging Martinit eerst recht op volle toeron -draaien. A. Gouka au K. Maltha voerden de stand op. tot 4^-0. De 'voor Wolthuis ingevallen Van Leeuwen maakte het vijfde doelpunt, maai op hetzelfde ogenblik verstuikte, hij zijn voet en de voor deze invallende Hulsman rondde de zege met een zesde doel punt af, Het was een' sportieve, wed strijd, die evenwel door het 'Schie- damse overwicht een eenzijdig ka rakter droeg, SVDPW-BEC 2-4 Aan de ^Parallelweg heeft SVDPW het zowaar gepresteerd om net zo veel doelpunten te maken als het sterke ,BEC.. Er werden echter twee goals afgekeurd, dé leider, ging dus met de overwinning naar Dcllt In een aardige wedstrijd was SVDPW niet veel zwakker dan de zebra's^ In de eerste helft was het slechts de middenvoor van BEG, die er in slaagde te scoren. Tien minuten na dc pauze bracht BEC dè stand op 3—0 en hierdoor ge ïnspireerd béten Stuifzand en Van 3V'St« Va» af U—3>. BEC kon zich nogmaalR vry maken van de tegendruk, het eT het van SVDPW^kon daarna geen bekroning vinden; Tweemaal trilde het Ddftse net, maar deze doelpunten konden by de scheidsrechter geen genade vinden. DRZ-Hv. HolL 3-0 Hekkesluiter Hoek van Holland heeft zich in Ketbél danig geweerd. Hoewel DRZ meestal xn de aanval was waren de uitvallen van de gae- tcn niet van gevaar ontbloot. Het was Nxco Kolmeyer, die na zijn verblijf bij SVV weer voor het eerst voor 7-ün oude club uitkwam, die J, Molendijk de gelegenheid tot scoren gaf. Na de rust was het weer het zelfde spel-, beeld. DRZ was steeds in de aanval met bij vlagen verrassende pogingen van de tegenstander. De druk van DRZ werd echter zo groot dat doel punten niet konden uitblijven; Met een hard schot-kon J. Altorf de voor sprong vergroten en het laatste kwar tier werd daarna minder aangenaam. Het gekrakeel tegen de leiding werd Hoek van Holland noodlottig omdat één van hun spelers uit het veld werd gezonden. Twee minutenvoor .het einde schoot J, Molendijk een straf schop „zuiver in (3—0) In ArcadeNvaren zaterdag de leden en donateurs van de Schiedamse toneelvereniging K.D.O. bij elkaar gekomen om nog eèns de opvoering van ,-,Je hebt 't.v. of je hebt 't niét" van J, Verhoeven te zien.-In .zijn., openingswoord .-verteldevoorzitter Jac. Blaazei' dat.-het bestuur na de velo verzoeken besloten, had een reprise van dit stuk te geven. Hoêwcl het'wat lang geleden 5s dat Kunst Door Oefening dit vrolijk spel heeft opgevoerd was zaterdag toch te bemerken dat het gezelschap de nodige routine had opgedaan. Heel 'vlot brachten de drie dames en de zes hóren de drie bedrijven vol humor- ten tonele, „Vooral mej. T. Schewe als Liesbeth en de beer Van Gulik en mevr. A. Boender-Bal als het echtpaar Prent gaven goéde creaties tezien. Hef geanimeerde bal aan hét - slot Werd opgeluisterd door» de band van Maarten Slaven burg. Voor een geheel gevuld Irene heeft de kinderarts,. mej. A. van Wely Vrijdagavond gesproken over !.De lichamelijke en geestelijke gezond heid van het kind". Möt aandacht werd op deze ouderavond van dc een -voorsprong, na" een kwartier Prinses Beatrixschool geluisterd naar werd het door Zonneveld - 3r-i: cn deze deskundige uiteenzetting. toen aef Hillegevsberg zich gewbn- i Spreker vertelde dat vroeger wei- nen. Geheel. Schiedam hok naar heijnig aandacht wei-d geschonken aan ..hok" van de-bezoekers. G. -Stolk (2); dé geestelijke i constitutie van ,dö Jansen en eer» verdediger zorgden' mens, in de twintigste eeuw zijn de Het eerste half uur kon SFC niet het normale spel ontplooien Het enthousiasme van de eilandbewo ners was de Schiedammers te mach tig. De rust ping in met blanke stand, hoewel net Schicdamse doet herhaaldelijk onder druk had ge staan. Na de thee nam SFC het helt In, handen.. Na een kwartier zag dc linksbinnen kans het eerste doelpunt te scoren. Uit een hoek schop maakte: de middenvoor er daarna 2—0 van, Hellevoetsluis ging weer In de aanval, behoorlijk annge. mocdigd door de talrijke aanhang. Drie-minuten voor tyd. kreeg- de thuiSölub een strafschop toegewe zen'en het werd 2i. N'ktcartier-WF 2-3 In de kopgroep in I A is geen verandering gekomen. SFC blijft aan dé" leiding cn omdatzowel DZB als WF wonnen, bliiit WF de derde plaats bezetten .achter- DZB. Gemakkelijk heeft WF niet gewon nen; in Rotterdam,. Lang heeft het er naar uitgezien dat Noorderkwar tier een gelijkspel zou' kimhen be- x-cchten, maar het technisch over wicht van de scheepsbouwers gaf toch- d© doorslag. (2-Lg), Oud Beyerland-Ursus 3*1 In Oud Bcyerland speelde Ur sus een sportieve wedstrijd. Van krachtsverschil was weinig sprake en toen O.B. een 1—0 voorprong Honderden stadgenoten hebban zaterdagmiddag dc belangrijke der by PPSCHBSS aanschouwd. Het werd niet die spannende match xvaarop velen hadden gehoopt, Vooral na dc rust zakte het tempo, door de handicap van het zware veld aanmerkelijk. Het begin gal' een aantrekkelijk spelbeeld te zien met wisselende kansen. Het door zettingsvermogen van de oranje- hemden gaf evenwel de doorslag. Beide partijen, waren wel aan elkaar gewa&gd, doch het was HBSS dat gebruik maakte van de verkregen kansen. In de 26ste mi nuut opende de rechtsbinnen de score en twee. minuten voor de rust maakte de linksbuiten en 2-HJ van, Hiermede had HBSS iets meer verkregen dan dé- krachtsverhou ding aantoonde. In de*e< sportieve ontmoeting kwam PP nog wel voor de vijandelijke veste maar kori niet tot doelpunten-komen. Het tempo zakte daardoor zien derogen tot dat PPSC na een balt uur een strafschop krijgt toegewe-, zen. Doelman Onderdelinden- schoot toen de bal net onder, de lat en 'deze 21 achterstand, bracht weer leven in het spel. Er kwamen enke le goede' aanvallen van beide, -kan ten. In .de '37steminuut f xvasde spanning er. evenwél weer uit. De middenvoor van HBSS kreeg de bal goed aangegeven, hij zwenk te haarlinks, passeerde drie ver dedigers, omspeelde de uitvallende doelman Onderdelinden èn beheerst maakte hij daarna het mooist© doel punt van deze middag. Het was te vens het genadeschot voor PP. In de laatste minuten kreeg HBSS zelfs nog kansen om de zége gro ter te maken, maar het. schot was verder ook bij HBSS zoek. Door deze 31 overwinning voor HBSS blijft PPSC de vierde plaats bezetten. HBSS echter heeft nu re latief de beste papleren, "Wet heeft HVO nog 1 punt meer maar HBSS heeft een wedstrijd- minder- ge speeld., In de wedstrijd HBSS—-HVO. 'die zaterdag wordt gespeeld, kan HBSS dus de leiding- van dè. Vlaav- dingera overnemen. T.OGR3—GSS2 4—2. had genomen' kon M. Huigen de Stand weer gelijk maken,De aan vallen golfden heen en weer, doch eerst een foutje van de doelman, en later een fout van èèn der backs bezorgde Ursus een 31-nadeel. Tot overmaat van ramp kon Ursus een- penalty niet in ecri doelpunt om- zotten eti de nederlaag werd daar door een feit. Onaangenaam was de strijd van de reserves, zo onaan. genaam zelfs dat twee Spelers van Oud Beyerland2 betveldmoesten worden uitgezonden. Deze ontmoe- Ung 0,B. 2—Ursus." 2 eindigde in een gelijkspel 1—1. Sportvogcls 2—SFC 2 ^Bel védère 2—SFC .3 5—4; USC.2—SFC 6 2—0, r; V;.'"; medici tot de ontdekking gekomen dat de mens veelal (bewust, of wat liet .meeste voorkomt onbewust) zijn geestelijke onvrede afreageert met lichamelijke stoornissen;- Voor een gocdo gezondheid van het kind „is het nodig ciat dc sfeer thuis goed is. Met .voorbeelden uit haar- praktijkbe wees sprebkstoE,,^dot in- een .harrnóni- sche' sfeer 'minder" klachteh.'en .móel- 1 ij khodèn voorkwamen. Als een kind het schoolwerk niet aar» kan, het -wordt niet begrepen, \-erkoerd aangepakt of. - .een kind meent dat.-het achtergesteld wordt of in de; steek gelaten; bij véle van deze gevallen, kan (het- do vlucht- zoeken in een ziektegeval of vermeende klachten ..over ziek zijn. Uitgebreid behandelde despreekster op leer zame. wijze de' verhouding tussen ouders en kinderen, welke gebaseerd moet zijn Op liefdé en begrip. Na de pauze werd de bandrecor der van de,-: school gebruikt. De vele vaders.en moeders konden, door dit instrument de lessen'van hun pupillen „bijwonen". Nb deze geluidsopname, waardoor de aanwezigen met de gehoororganen een bliksembezoek aan de school hadden gebracht ging het gezelschap met eeft-kleurenfilm van de NCRV „Met oog cn oor de wereld door'V Het hoofd der school, de heer M. Lührman, vertelde in zijn openings woord dat oorspronkelijk dr. van Hasften een-lezing zou houden, doch deze moest vanwege een auto-onge val het ziekbed houden. Hij" was ver heugd dat dokter van Wely zo spon taan bereid xvas geweest de open gevallen plaats in te nemen. Uit de grote belangstelling meénde hü te mogen concluderen dat dè spreekster op een aandachtig gehoor mocht rp- ken'eiv. KANTINE':-': Openbaar Slachthuis te Schiedam Gegadigden, voor deze ver pachting kunnen hun in- schrüvingsbiljetten. inleve- ren ten Btadhuize van Schie dam op maandag 10 decem ber a,s.t des v.m. 11 uur, in gesloten omslag.- Voorwaarden zijn vanaf ha- den' tegen, betaling van. 0.5Ö verkrijgbaar ter gemeenté- secretarle, afdeling algema- ne zaken. Burgemeester en wethouders behouden zich. het recht van gunning voor. ■AUTO-fl RWSCHOOL T E IE F. 65547 1,93. SV Te ko«p aemgeb. Slaapbank blank, 2 clubjes, blank tevens2 zitsbank te zien bij Plate, Gr. Markt 19—21, Schiedam. Permanent Wove Permanentn-avo „Tiède" 12.50. K-Natuurlijke golf, prettige, behandel. Stroom- permanent 8.en ƒ.10.—. Oliéperm&nent 11.—. Kap salon \'sn der Kruit; Singel 395 (nabij station), tel.-6Ö84L Dameskapsalon W. N. v. Eek, speciaal adres voor perma nent wave, compleet 8. Broersvest 115,- tel. 67237. Lenen H.E.A. Autorijschool „Cen trum". 10 autolessen 55.—» Gratis theorie, halen en brengen. J. Scheper. Telef. 6435668601, NieuWötraet 12» Bhrenwn Van Loenen vöor verf. De zaak met de -vakkundige voorlichting. Dam 41—43,. te lefoon 68192. Vülpeuh ouders reeda vanaf 3.95 met gouden pen, I jaar garantie. Ook Parker, Osmia en andere merken, balpen nen, 4 kleurenpotloden eea grote keuze bh Kantoor- boekhandel Modem, Boer- haaVèlaan 124, teL 68415. Gezelschapsspellen, o.a. scrabble, monopoly, mikado, legpuzzels xmor groot en, klein (tot 1200 stukjes), lees boekjes, prik- en plakmap- pen en2. enz. bij Kantoor boekhandel Modem, Boer- - haavelaan 124, t«L-68415. Succes- en Zakagenda'# luxe post, iri mappen en. dozen, fotoalbums, poëzle-albums/a grote sortering bij Kantoor boekhandel Modem, Boer- haavelaan 124, tel. 68415. Passpiegelsl20x30 geplaatst 12.75, 120x36 14.75, 80 rond 17,—, geslepen ruiten voor suitedeuren, schuif glas, autoruiten: enz. levert u Loo- pik's glasindustrie, Boterstr, 39, Schiedam, telefoon 68945.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1