Roofdieren-rotonde reeds in gebruik C Gemeenteraad aan de begroting 28 Toomsi CONCERT Gebruik van afstandsgas In Schiedam meer dan 50 pet Successen voor S. V.C. Yan de Water-beker serie J EEN BRIL Koeriersters Andere punten op de agenda Stoffen gestolen j uit garage i Wilton doet n greep naar het kampioenschap Bevorderingen bij de Politie Weer 'n „Douche" Sirenes loeiden Wie heeft iets verloren \>-L\n\ Hevig Oproer in cel 1.1" Feestmaand in de St. Joris Doele Veiliger regeling bij verkeerslichten Noorse tanker maakt brokken op de Schelde Zaankerk te water Nieuwe naamborden bijrivieren VOLLEYBAL BILJARTEN gwJJitslaggh Competitie' afdeling ;E:. '-'L Burgerlijke Stand Amateurtoneel voor ouden van dagen In Diergaarde Blij dorp: Uitspraken van de rechtbank Toonkunst-concert 25 jaar ,De Maze' VERWARMINGSSTOKER Dinsdag 4 december 1956 DIRECT NA ST. NICOLA AS-F EEST Direct na de vrolijke vieringvan hejf-St.-Nicolaasféést vko- :men: de leden van de Schiedamsë gemeenteraad -op 7. december weer; bijeen om zich bezig te. houden, met gewichtiger zaken, de gemeente 'betreffénde. Dan immers; zal- het ontwèrp-ge- meentebegroting voor het jaar 1957 bestudeerd moeten worg den. Dit'is een belangrijke zaak, die dan-ook enige tijd vraagt; vandaar dat de raadsledendrie töt>vièc;\dagen nodig 'hebben om de gehele begroting te beharideleiv.Na de algemenebe schouwingen van dè raadsleden, krijgen de -wethouders' 'als gewoonlijk twee dagen de tijd om hunantwoordende prepare ren en zij'komen dan op maandag 10 december aan het woord. Daarna de bespreking in tweede: termijn erj tenslotte de punts gewijze behandeling, ••>- -a. Iri.de afgelopen nacht is er Inge- broken in een garage'in de Cou- 1 wenhoyehstraat, waar tapijten en i gordijnstoffen van een Amsterdamse .firma liggen opgeslagen-Een aantal 1 kleedjes en rollen gordijnstof wpr- den vermist, In een garage aan de Singel werd een plaid gestólen uit j de auto van de chauffeur R, P. E. uit Schiedam. De laatste weken zit de klad in de j korfbaleornpetitie. Hoewel j-1. zon- i dag m de rest van het land nog vrij veel wedstrijden zijn gespeeld, wer- J den de ontmoetingen van zaterdag praktisch alle afgevoerd exv die van zondag inl; Rotterdam én omgeving eveneens, i Daardooi'kwamalleen Schiedam i 2binnen .de lijnen, dat Het Zuidcrr- 7 met 3—0 klopte. r' De vereniging Succes heeft'dé. zon dagmiddag benut dooreen geani meerd St.-Nicolaasïcest voor de aspi- rariten- té organiseren. (Advertentie LM.) Donderdag 6 dec. 1936 -S uur TASSAGE THEATER Het Rotterd. Philharm. Orkest Dirigent Eduard Flipse Solisten- Cor de Ia Bije viool én het Kotterd, Philharm. Trio „Onvoltooide", Schubert; Viool concert, Kabalevsky; Daphnis et Chloë, Ravel; Divertimento Cor sica, Tomasi Vele. punten in de begroting die de leden hebben geïnteresseerd en dus bij het onderzoek in de afdelingen ter sprake zijn gebracht hebben vrij roods opgenomen/ Deze punten kunnen bij de aanstaande bespre kingen weer ter sprake komen. Maar behalve de begroting zullen op dé komende vergadering nog een aantal andere zaken, voorstellen van b,. en. v-v goedgekeurd moeten wor den. Zo bijvoorbeeld de benoeming van 4 leden van .de' gemeentelijke Jeugdcommissie, waarvoor zijn aan bevolen, de heer F. Boschman t AJC>, Jnej. A. G. M. PJuijm ('KJB>,de heer A M. Sunderman (NPV) en mej. A.'P. B, Visser (NPGV Ten behoeve van de woningbouw tussen de spoorlijn Botterdam Hoek van Holland en de Oudedijk ■wil de gemeente een stuk grond van 371 m2 kopen, van de Nederlandse •Spoorwegen. Veilig rijden De Schiedamse'afdeling van de ,,Ned- Vereniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken" heeft het gemeentebestuur omeen jaar? lijkse subsidie gevraagd, welk ver zoek is afgewezen, We) willen b. en w. 'n eenmalige subsidie verlenen om een i reclamebord met het op schrift „Veilig. rijden? Drank ver mijden!", dat. bij het station stond, maar verwijderd moest -worden we gens de slechte toestand waarin het verkeerde, te vernieuwen. De kos ten: 140.— B.'en w. willen overgaan'tot dé definitieve vaststelling van het ont eigeningsplan „Landvxeugd" om zo de terreinen 'en percelen gelegen ton zuiden van de Laan van Bol'es en ten oosten' van de Vlaardingse- weg en de grens met Vlaardingen In het .bezit' 'te krijgen voor de stadsuitbreiding. Tegen dit ontoi.ee- Ttingsplan zijn 'geen bezwaarschrif ten ingebracht. Markt gelden hoger De Verordening Marktgeld moet. opnieuw worden vastgesteld. an ders komt zij te. vervallen. Van de ze gelegenheid wordt gebruik ge maakt om de max'ktgelden iets te verhogen. Dit zal de gemeente-per. Jaar 'ongeveer ƒ600.— méér opbren gen. .Voorts stellen b. en iv. voor een verordening vast té stellen tot vcor- sdening in de pensioenuitzichten van de leerkrachten bij het. gesubsi-'. dieerd bijzonder kleuteronderwijs, die voor of met Ingang van ,dé da tum van inwerkingtreding derK leu teronderwijswet zijn ontslagen; alsr mede- in de pensioenuitrichten van dc'óp dië datum in dienst van,;dé" besturen der- bijzondere' 'gesubsi- d leerde kleuterscholen in dienst zijnde leerkrachten. Gok isvoorge steld een wijziging van de.; veror- dening regelende de bezoldiging van personeel bij het;, openbare., onder wijs, in welke verordening éen ver gissing is geslopen, ivat betreft de bezoldiging van - de onderwijzeres- seri - in handenarbeid. B. en w,willen .de mogelijkheid openen., oni' in bijzondere gevallen het; gemeen tepersonèel een verder gaande tegemoetkoming, toe te ken nen in de noodzakelijke kosten in vérband met kiekte. Hiertoe moet het alg. ambtenaren reglement go- wjjiuga-wbfderi;f-"~'.;j'.é HANDBAL De beide le herenteams van DWS en Wilton Fijenoord moesten naar Laag Zestienhoven om daar de strijd aari te bindentegen resp. Rotterdam en Actief. '.- Dat het de Wiltoh-ploeg ernst ls dit jaar een greep te doen naar het kampioenschap, bleek weer uit ae duidelijke 2—9 overwinning die ny op de Rotterdammers behaalde. Voor dérust zag het er nogniet zo erg naar uit (ruststand 2—4) doch in de tweede helft raakten de spelers gewend aan het gladde veld en het was 'alles Wilton wat de klok sloeg. De Actief vcorwaartscn kwamen er niet meer aan te pas en als zü eens ver Wisten door te drin gen dan stond daar nog altijd de vbortreffe rijke doelman Geerlings die hun alle illusies ontnam. DWS heeft met 9 man een neder- laag moeten slikken tegen Rotter dam, welke ploeg nog geen enkel puntje bezat en nu dus y00^ VJ eerste winst heeft gezorgd, uw s> startte goed en nam '.na S minuten al een 0—2 voorsprong doch de Rotterdammers speelden feher en zaten herhaaldelijk voor het .DWS doel; mét de rust hadden ZD e€T1 4-:3 voorsprong. Rotterdam kwam in de tweede helft nog feller, door zetten en wist zelfs een 6—4 voor sprong te nemen. Dc Schiedammers kwamen echter weer even terug on met nog 6 min. te spelen was de stand weer 67 voor dc blauw- witten, doch met twee fraaie ttoe> punten heroverde Rotterdam toen nog de twee winstpunten, Bij gemeentepolitie te Schie dam zijn een .viertsi agenten bevor derd tot hoofdagent. Dit zijn de he ren J. H. Kooy. p. Plooy, J. H. Wans cn J. Buitendijk, terwijl per 1 januari ook de agenten H. P.J. Preïn'en ID. iv. d. Voorden op de zelfde wijze bevorderd zullen wor den.. .- Zaterdag 8 december.'wordt ér in liet..'.wijkcentrum Nieuwland weer eens een Douche gehouden van ae moderne .kunst-minnende jeugd.. Ge luisterd wordt eerstnaar Chnord Brown. Max Roach, Sarah Vaughan en „the Modem jazz-quartet"; m de pauze ;vo]gt Goerges Brassens en tot slot zullen drié leden, uit eigen weyi voordragen. Kinderen beneden 16 ia3t geen toegang. Gratis kaarten verkrijgbaar bijKernel Scholten, Frans Halsplein 6b, Car Vaandra- - ger en Gbó.f Sterkman (Academie, vóór Beeldendé Kunsten) Gistermiddag om precies twaalf uur heeft men de sirenes in Schie dam. horen loeien. Dit was een con trole op het alarmeringsapparatuur van de Dienst Bescherming Bevol king. Het is namelijkgebleken dat voor een goed functioneren van de sirenes het beslist noodzakelijk is dat zij periodiek, worden gecontro leerd. Voortaan zal dan ook gere geld op elke eerste maandagmiddag van de maand, om. precies twaalf uur ihet sirenegeloei weerklinken. Gedurende 'én minuut zal de. huilr toon„luchtalarm" worden gegeven, na korte tijd-; gevolgd door bet sig naal.; „luchtalarm geëindigd", een langgerekte loop. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9— 12,30 uur eri 2—6 uur: Bruin jongenspetje: 1 p., gestreep te kinderwantjes, armbandje. Te bevragen bij de vinders: Speelgoedkon ij nlje. Baris, Kreu- pclstraat 34a. benangershamer, A. Peters. Polderweg 230;Keihel:*slin ger van auto, concierge. Willem de Zwijgerschool,. .Prins Mauritsstraat, Schiedam; ring met sleutels, v. Wagtendonk, Huijsmanssti*aat 32; vulpen, W„ Verhart, Rofcterdamse- dijk 203c: .balpen. W. Steenhoven, Maasstraat 38: tabakspijp. J, v. d. Hoeven, Loreritzlaan 58d; onderge bit, Pendrechts, Bellstraat 11b: ge ruite paraplu, F. v. d. Linden. Gróe_ nend.a] 3; fietstassen, Vliegin ,'t Hart, GroteVisserijstraat lila, Rot terdam; portemonnaie met: inhoud, M. Rebers, Gr. v. Prinstereriaan J3;: kinderportemonnaie. D. Westerholt; Aleidastraat '136b; aktetas met in houd, W. de Jong. Klaaswaalsostr. 18; .plastic tasje; B. Maltha, Hoog straat 4; oorbel. P- de Regt, Gas- straat 11; bedrag aan geld, A. v. d. Vliet, v. Hogendörpstra'at 98: bedrag aan geld. Oers,-. Herenpad 10; 1 p. bruine bcrenglacé's. C. de Bruijn, Strijensestraat 13; groene want. J. v. d, Kx*aan, L-- Nieuwstraat IS;' 1 paar hcrenglacé's, P. Roedema. Rot- terdamsedijk 253a; 1 paar gekleurde wantjes, v. Veen, Kerkweg 40 Ket- hel; l p. herënhandschoenen. Zon dag, "Westfrankelandsestraat 36; 1 paar wollen .dames handschoenen, v. d. Hoeven, Prof- Aalberselaan 84; bruine herenglacé (L). H. Lourens, Snelliussingél 2b; zwarte geblokte shawl, N. IJsberg, lepenlaan 10; zij den shawl, Nolten. Rubenslaan 5b; geruite kindershawl, Oostlander, 'Vondellaan 52; blauw-grijze shawl, J.Lienden. Wattstraat 35a, plas tic regenjas, van Thienen, Broers-^ veld 123: zwarte vel cl muts; Th. Grims, parallelweg 228c: blauwe pet. Levering. Havenstraat 15: gum mi kindorlaars, Jogste, Dorps straat 13, Kethel. IHermesrDVS is geïeéd:, om dc la*. 'gerc, elftalleni pan/'fïeiuweede' tot dief achtste toé,' het 'niè,itwe lsport- .velden complex by- de/poldei'vddit 'op tè sturen: Daar/liggen tivee ter- ■>reinen al te -icachten op^dé Her- [mes-spelers. OoJc een. houten: clubpebóutu,- hiefbo?7ën; afgebeeld-, 'is er reeds geplantstfOp kosten iiian de' gemeente, di&linpniers. [mes van zijn velden heeft ,.bé— ■róofd: Het hangt.'nu nog alleen-af van de goedkeiiring vnu de K.N V.B. of reedsdit weekeinde de blauw-witte kleuren stillen 1 «'Op peren boueii fict nog kale complex sportvelden daar uaii Schiedams meest westelijke grens. In Monopole „Oproei- fn' cel l!" behandelt nu eens niet een ontvluchting maar een oproer in een Amerikaanse gevan genis. Mag men de film geloven dan zijn" dé gevangenissen in-hét land, der onbegrensde mogelijkheden in Ontwerp van %Vet is te lezen zal dubbel opzicht monster-gevangenis? 1 een Nederlandse Gas Maatschappij worden opgericht, welke zal moe ten fungeren als het toporgaan van de landelijke gasvoorziening- Als zo danig zal zij tot haar werkterrein hebben te rekenen die vraagstukken op het-gebied van de gasvoorziening, welke -tot het algemeen nationaal belang worden gerekend en voorna- De gasvoorziening van Schiedam mei ijk betreffen een zo nuttig mo- is thans voor meer dan 50% ge-gelijk gébruik van beschikbaar af- baseerdop het ratfinaderijrgas. Zo standsgas. Het is dè 'bedoeling een delen b.- en w, mee op desbétrcf- zevental regionale organen in het lende vragen van raadsleden. Er j leven te roepen; De in de regionale: wordt naar gestreefd de locale gas- i organen samenwerkende gemeenten j produktie te vervangen door het af-i en bedrijven zullen naast de grote slandsgas. In ••het. gedeelte yan het j producenten Staatsmijnen, Hoog-! district Zuid-Hólland, waarin Schie-j ovens en Rijksdienst Gasvoorzie- dam is gelegen, betekent dit een zo j ning, dienen deel te nemen in de i. volledig mogelijk gebruik van. raf- Nationale Gas Maatschappij door 'n;. finader ïjgas. Dit raffinaderijgaa, dat j vertegenwoordiger van elk orgaan; niet constant is van ^samenstelling, j en met. een gezamenlijk aandelcn- kapitaal 'van' eén half. miljoen gul den. Wat doel eri werkwijze betreft zal worden gestreefd naai' een zo vol ledig mogelijk gebruik van bét be schikbare afstandsgas. oiudt door de in G.G.Z.H.-verband samenwerkende .fabrieken vermengd en aangevuld mét een 2odanige hoe veelheid gas van lagere calorische waarde, dat aan de verbruikers een voldoende-hoeveelheid gas van ge schikte samenstelling kan worden afgeleverd. Zoals in het op 16 november j-1. door de Tweede Kamer aanvaarde sen. Soms zitten èr meer dan 4000 veroordeelden hun straf uit. Er zijn te weinig bewakers en sommige van hen zouden de gevangenen' tergen. Eén kleine onachtzaamheid' kan dan de gevangenen de mogelijkheid tot een onverwachte muiterij geven, die zich uitbreidt als een' olievlek. Het gevangenisinterieur wordt ver nield, magazijnen met voorraden worden in brand gestoken en voor miljoenen aan schade richt mén aan. Zonder méér kan' de opstand niet worden bedwongen, -want de muitende misdadigers gébruiken de bewakers, die zij hebben, welen te overmeesteren, als gijzelaars eti dreigen hen te doden bij gebruikma king van wapens. Dón Siégel heeft één door zijn zakelijke strakheid beklemmende' film gemaakt van zo'n oproer. Ne ville Brand maakt één. creatie van de leider van de opstanderi Léo Gordon speelt op uitnemende'wij ze de rol van een half waanzinnige gevangene. De film werd in zijn geheel op genomen in de Folsom-gcvangenis bij Sacramento in Californië. Lezing voor de NVV- Bestuurdershönd Voordé N.V.V.-Bestuurdersbond Schiedam zal de cistrictsbcstuurdcr G. Spruijt op donderdag-13. decem ber in het Volksgebouw 'spreken, over „Zuid-Kolland in de wereld van morgen". Aanvang 8 uur. Hier-, bij zullen de mogelijkheden en moeilijkheden van de ontwikkeling in onze provincie besproken wor den. Esperanto-agêndo Jaudun. la 6an de dccembro. Klub- vcspero Konversacia vcspcro ce fa rm l:o v. Gink. Ploegstraat 19. Venu trankville kaj ne timu pu- non de la Sankta Nikolao. December is een feestmaand zeker ook voor het Clubhuis ,St. Joris Doele, Zo wordt natuurlijk ook Sinterklaas gevierd- en wet voor de jongens, kinderen van 8 tot "11 jaar op: woensdagmiddag 5 december; voor de 11 tot 13-jarigeri vrijdagavórid om 7.15 uur.- terwijl de werkende jeugd zaterdagavond aan de beurt is. Voor. deKerst-viering is de,, woensdag 19. december gereserveerd: 's middags voor1, de kleintjes ers *s avonds voor dé grotere kinderen. Voor de werkende jeugd isi. bet kerstfeest ..vastgesteld.op vrijdag- In de onlangs ingevoerde, twee fasen regeling bij de verkeerslich ten aan de Gerrit Verboonstraat heeft men een kleine wijziging aan gebracht,. die het voor de fietsers minder gevaarlijk maakt onr links af de verkeersbanèn over te steken. Dit wordt bereikt door het verkeer van. fietsers een moment eerder vrij. te geven dan het grote verkeer. Bovendien zal er op het verkeers- huisje een duidelijk zichtbare ver lichte vei'keerspijl worden aange bracht', omdat het 's avonds nog wel eens gebeurt, dat automobilisten, links van het verkeershuisje passe ren. Gat in vloer gebrand In dc nacht van zaterdag op zon dag is er in de woning van de fa milie L. L. in de Veenlantstraat een schoorsteenbrandje geweest, door oververhitting van de haard is de hoewel er een asbestplaat tussen lag. De brandweer, heeft met enkele em- -vvater het vuur geblust. VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek Gouka, Hoogstraat .29. Bellen by ongeval: G.G en G-D; Tulnlaan 80, telefoon 6D290. '-' Poli Ue-alarmnumioer: 64666, Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: Geopend tedere, werkdag (be- halve maandag) vab 9.30 Lot 4.30 uur e» tedere avond (bek halve woensdags en zaterdags) van .7 tot 8.30 uur," ZoQdags.^ge-. sloten.' RE. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend iedere dag tbehaive maandag) van 2 tot 4 uur; tedere avond (behalve donder-, dags en zaterdags) van 7 'tot 8-30 uur £ondags gesloten. Stedelijk Museum: Expositie eigen werk, Geopend dagelijks van 2 lot 5 uur. BIOSCOPEN - Passage, 2 en 8.15 uur: „Rock around the clock". Monopole, 2, 7 en 9 uur: '„Oproer in' cel 11". DIVERSEN Musis Sacrum. 8 uur: Hermes DVS, St. Nicolaasfeest Chr. Soc. Bel., 8 uur: Motorclub Schiedam, St. Nicolaasfeest. Gisteravond is de Noorse tajik- boot Landbreeze. op de Schelde ten gevolge van een aanvaring met het inkomende stoomschip Beaverlaka van de Canadian Pacific, uit de kores geraakt cn zijdelings wegge lopen. Het schip botste eerst tegen een met ijzererts geladen lichter, die tot. zinken -kwam, raakte.-vervolgens een ttvëedè.lichter,,die;aan de grond wérd gedrukt' eri beschadigde ten slotte een kademuur, alsmede tivee daaraan gemeerde plezierjachten. Eerst toen lukte het op de brug van de Landbreeze het schip onder con trole te krijgen. De schipper van de gezonkén lichter, zijn vrouw en en kele bemanningsleden werden gered. Bij- de Howaldtswerkè A.G. te Hamburg .heeft mevrouw Bakker, ecbtgèpotc 'van. de hoer G, W.^Bak- ker, een der directeucen' -vati ;de Véreenïgde Nédérlandsche Scheep vaart mij; in Den Haag- het rnotór- vracht- eri passagiersschip' Zaan-' kerk ie water^.gelateri.^ Deze voor-de ..y.^T--S'. bestemd rvol?' dekker mét eeti draagvermogen yan' 11.856 ton.krijgtvëeh; 'd oorStörk tè Hengelo gebouwde. Dieseïmótor-van 9000 a.p.k., waarmede.eendienst- snclheid van 17 mijl per uur kan worden onderhouden. Tot het laad- cn losgerei zal ci.m, ecu zeer zware spier net eer. maximaal hefver mogen van 120 ton behoren. ïn de midscheeps zal o.m. accommodatie voor twaaU passagiers worden in gebouwd. De Höwaldtswerke A.G. zal ook een* zusterschip bcuwen, dat ae naam Zo.nnekerk krijgt. Deze week zal de afdeling ver keersborden van de A.N.W.B. we- derom overgaan tot een aanzienlijke uitbreiding van het aantal in -ons land aangebrachte riviernaamborden op punten waar verkeerswegen wa terwegen kruisen. De bond is destijds tot dit initiatief gekomen uit de overweging dat binnen.'en buiten landse toeristen bij bruggen of veren gaarne de naam van een. rivier of kanaal zien vermeid- In de provincie Zuid-Holland zal hét aantal reeds geplaatste borden worden uitgebreid met borden Rotte ter weerszijden van de brug in: de rijksweg Den Haag—Utrecht tc BI cis wijk. Ten westen van Maassluis komen. filmvoorstelling (vertoond wordt „Dorus. dc uitbreker") op zaterdag avond 22 december en wel vcor de 11—13 jarigen om zes. uur; vcor de werkende jeugd om 8.15 uur. Tot slot zal het jaar worden uitgeluid, wat gereserveerd is voor de ouderen. Vrijdag 28 december ls er ren Oudeiaarsbjjcenkomst voor de ouders der kinderen, w3arbij een bont programma wordt opge voerd, terwijl daarna de werkende jeugd op zaterdag het jaar zal uit luiden. Behalve het. vieren van feesten, worden er deze maandook nog onderlinge competitie-wedstrijden gehouden in tafeltennis, biljarten,, dammen 'én schaken. Met prijzen. Injanuari zaï de St. Joris Doele dan uitkomen tegen andere club huizen.'. j houten vloer eronder gaan branden. borden met de naam Boonervliet bij i r.__ 1-1 A -- - de brug In de wég Hoek van Hol landMaassluisRotterdam- Waar de weg Gorinchem—Schoon» hoven te Neder Slingelahd de Gies- sen kruist, zal dit riviertje met- een tweetal borden worden aangeduid. avond 2\ dec-.'.Dari; is ernog éénschade aan vloer en vloerbedekking ^.Iniiïrtrn-s+tilIiTirr fuprtflnnri wnrflt jj_1 wordt door de verzekering gedekt. Dé hoogste team's van de Schie- opgaande, strijd mei zeer. 'goed voï- darrise VolleybalClub SVC, hebben j leybal aan beide rijden. De zege in de afgelopen, week, mooie suc cessen 'behaald,:''dit. in .'.'tegenstelling tot de lagere .teams, die het minder goed deden. Dames ITévèrde, een keurige pres- tatie'door het sterke Concordia-zes- tal. met'3—1 te slaan.. IIcl was een spannende, gelijk- Het reeds gewijzigde programma van de „Van de Water-beker serie" heeft gisteravond wederom ver schillende wijzigingen ondergaan. Dc parlij Kooy—Schxkhof is de enige van de voor gisteravond vast gestelde, welke voortgang had. Voorts Werden nog gespeeld de par tijen: SLigter—Broekhuizen, vastge steld voor 23 nov.: J. v. d. Water Stigter. vastgesteld voor 10 nov. en dc partijen Kooij—v. d. Water en Schikhof-—Broekhuizen,vastgesteld voor 23 nov, v De méést spannende party is wel ggwect die tussen Schikhof en Kooij."Deze laatste was aanvanke lijk iets Sterker dan zijn tegenstan der, doch Schikhof kwam met series van 37 eri 11 op 79; Koóü noteerde toen 55. In de 20ste beurt kwam Schikhof met een serie van 36 op 126 "en Kooij met een sene van 25 OÏ>ln de volgende beurt maakte Schikhof. zijn partij .uit. In zijn partij tegen Broekhuizen was Schikhof minder gelukkig en bracht hetin 14 beurten met ver der dan 70. Broekhuizen had de 120 VOl. .A Broekhuijsen Stichter 120 91 120 120 34' 12 2.67 34' 2L 323 j. y:a. Water; gUM JS |.g Stigter Schikhof Broekhuizen Schikhof Kooij f0<v! d. Water 120 .44 150 70 120'M20 150 150 180 131 180 180 14-25 14 29 21 37 7.14 '17 42 10.58 17- 12 2,58 Kleine ConfiariceConfiancer Den Herder Van Wük H. 'den Dunnen' 75 Verhei]55 w. den Dunnen 55 Molendijk 55 67 44 55 44 8 1.83 13 12.08' 4'1.52 1 .1.25 Jonk Verburg 55 57 42 57 55 30 36 30 1.83 1.20 OVERLEDEN; .T Westerbeek. 61 jaar, vrouw van C. J. S. Kicrkx; J. L. Verhoeven, 58 jaar. vrouw van J. Groeneweg; C. G. Hollander. 69 jaar; H. B. van Hoerdennen. 57 jaar; G; N. van der Meer. 62 jaar. GEBOREN: Guido T. J. zoon van L. T. Lansbergen en C. J. Roeling; Johan A. W; zoon van A. Bonte en S. A. v. d. Klundert: Pablo zoon van J. A. M. van Diik en E. Dumoulin; Frans zoon van F, Rupke en J. van Loopik; Folkcrt- zoon van H. Brui- ning en C. .van Diejen; Johanna Gisteravond is. in de Groote, Schouwburg Zuid door de R.T.V. „Willen is Kunnen" een toneelstuk opgevoerd voor. de leden van ae Rotterdamse Bond - van- Ouden van Dagen. Een bejaard publiek stelt andere eisen aaneen toneelstuk dan een „jonger" publiek., Dat de toneelver eniging „Willen is Kunnen" dit met haar keuze yan Achter de wolken schijnt; de zon"heeft begrepen, be- wezen, de veie open-doekjes tijdens en hét hartelijke applaus na de voorstelling. „Achter de wolken schijnt de zon" door R, Feenstra en K; Spierings is' een echt ouderwets familiedrama met zwarte schapen; rk ondankbare opschepperige zonen en witte scha-, pen; de hard werkende fatsoenlijke oudei'S, dieallés .voor hun kinderen.' over hebben. De heel' J. Hartman, die ook da regie voerde, liet uitstekend spel zien als Karei Weyts, een kruide niertje, dat niet tegen de concur- rentie op kan en bovendien door huiselijke moeilijkheden wordt ge plaagd.- Ook mevr. Mackay als moe der iVeyis eü de heer. M. Krijgsman als Jasper de Bont. de kostgangt-r, die het dobx- de zoon gestolen geld aanzuivert'en' dé'zon Weer "achter dè de wolken vandaan, tovert, vielen op. MiEiK «ii «hu UULWlM.a Diergaarde BIijdorp heeft de nieuw. ;,jes in dé rotonde hebben het voor dochter van A - Gille en M. J Bek- 1 gebouwde roofdieren-rotonde reeds deel, dat ze door de bewoners zelf TT n ,jon a in hp.drüf Mnomen. Bii liet ontwer- i op temperatuur kunnen wox'den ge in bedrüf genomen. Bü het ontwer. pen van deze rotonde is men er van uitgegaan, dat de dieren in de vrye - natuur voor hun rustperiode btj v«or- Witberg en L er Vermeulen; Joannes1 keur stille hoekjes opzoeken, waar - - - - ze. blijven liggen totdat honger of dorst hen nopen tvecr op pad te gaan. kers;. Wolfgang1 K. G, zoon van iïèilm'ann én R. E.Pethe: Leendert zoon van L. Koorengevel en C. J. Putter; Frederikus F. zoon van C, P. RL zoon van van der Laak en J. G. Marrevee; Crasina A. M, doch ter van W, P. j. M. v. d. Wal eif: C- A. M. Veldhoven. ÜOTTKKÜAM L De Roltex'damse rechtbank: heeft vanochtend de ,22-jarigc classificeer der A, N. V. conform de eis tot twee jaar gevangenisstraf veroor deeld. Hij werd schuldig verklaard aan een diefstal van eeh geldkist op temperatuur kunnen wox'den ge houden, zodat het gevaarlijke wisse- ïeti van verwarmde binnenvei'blijven naar da koudebuitenkooien wordt voorkomen. Het is bovendien geble. ken, dat op deze wijze, gehuisveste dieren bijzonder gezond en in uitste kendie conditie, blijven, hetgeen weer kwam uiteindelijk bij het "gelukkig ste team terecht. Heren I.zegevierde eveneens met 3—1 irt dé'moeilijke, uitwedstrijd te gen-Torpedo's te Dordrecht. De SVC-heren schijnen de tijdelijke in zinking weer geheel té. boven te rijn en komen nü weer aardig in de njnning. •-■;'L'// 1 Heren-2 won haar eerste wedstrijd cn óvéL .met 3-r4), van Smash 3. Na ccn röèks -gelijke spelen is dit een - «.-« stimulans op de nieuw ingeslagen i.met 1500,— cn vijf spaarbank- weg voort te gaan. (boekjes uit een pand in de Avenue - j Concordiawaar hij in pension „was. Het tweede dames-team moest j. Het. echtpaar C. A.-B.-V. werd tot mët.eeii .tweetal1 invalsters de strijd jeen jaar en drie xnaanden met af- aanbinden; tegen DRL 3. Het SVC- trek veroordeéld: De vrouw had zestal^rióg ongeslagen, rnoest,nu.een j 2700,van haar stiefvader ont- vecr; latenten Ayerd. met -3-r-l ge-.,.,vreemd, Met medeweten van haar klopt." v (^échtgènoot, het geld. hadden zij sa- ik-, r. men in café.'s opgemaakt. De eis te- Wegens ziekte van diverse speel-.i gen beidé, verdachten luidde een sters moest zelfs de wedstryd'tegen-jaar en zes maanden met aftrek, Rotterdam-Zuid. ;2.a.s; dinsdag bij voorbaat gewonnen wórden gegc- yeri. Het is "jaonmer dat dit team. 'na di*je achtereenvolgende., overwin^ mingen. door ziekte e.d: van sommi ge speelsters nu achter elkaar twee nederlagen moest slikken. Heren 3 tenslotte ging op bezoek Rotterdam gevestigde historisch ge i -- nrtn^crtnan Tlf Ma'/r» na nf>,-r,ö^.Irir»n De rotonde omvat acht binnen, en hpge aantallen geboorten van sterke buitenverblijven en is bestemd voox-. jóngen met'zich brengt. roofdieren tbt en met de grootte van een jianter. Zij diént dus niet voor de huisvesting van leeuwen en tijgers, behalve als het om jonge dieren, welpen, gaat. Het. gevolgde systeem-is nieuw in de dierentuin-techniek, met dien ver. j stande. dat het door Blij dorp reeds enige jaren met succes is toegepast in de vei'blijven langs het dienstpad. j Slaapplaatsen zoals de kleine hoek- Bij de botxw van de rotonde werd medewerking verleend door de Rot terdamse technische school 4 en haar leraren, alsmede door de Rotterdam se Droogdok Maatschappij. Het planten van pen lage heg rond om het gebouw,, 'alsmede het aan leggen van eon pad daar omheen móeten echter nog wachten tot het daarvóór benodigde plantenmateriaal aanwezig' zal zijn. SCHIEDAM R.E.S.—H.V.O, a: Kemper s Boomert Edelenbos Post Fr ederiks v. d. Lubben Lcijteu Post 31 34 75 34 65 43 61 43 SS 55 43 6555 43 0.91 2.20 1.51 1.39 1.27 1^7 14 3.02 5 T..23 Kampioenschap 2e klasse libre: Heinsbroek. v. Straelen v, d. Steen De Hartog Rijnderhof Bredius v.. d. Lee v. Gent 150 131 34. 29 150 150 34 16 150 117 38 150 150 38 '3.45 6.83 150. 76 22 150 150 22. 150 150 37- 16', .4-05 150 144 37, IS - 3,89. bij stadgenote Juliana 2 en wei'dmet 3—0 geklopt. Voor. de komende dagen staan op het programma: Vrijdag: 7.30 .uur: SVC 1—Hou Stand 1 (dames); 9.00 uur: SVC 1 Smash 1 (heren); 10.00 uur: SVC 3 DRL 5 (heren); EVCH/Oiympia 2 —SVC 2 (heren). Op donderdag 6 december is het tweede Toonkunstconcert, te geven door Het Rotterdams Philhannonisch Orkest, in het Passagetheater. Op het programma staan symfonie no. S in b van Schubert, vioolconcert iri C op. 48 van Dimitri Kabelevsky, Divei-- timento Corsica van Henri Tomasi', tweede suite" uit het ballet Daphnis et Chloë van Ravel; Het programma bevat drie moderne werken, waar van vooral het Divertimento Corsica .vati .Tomasi aandacht verdient. Dit werk is geschreven voor de blassin- stnxmenleri hobo, klarinet en fagot (trio d'anches) en beleeft hiermee 2ijn eerste uitvoering in Nederland. Op zaterdag 1 december vond in de 97ste ledenvei'gadei'ing van het te nootschap „De Maze" de herdenking plaats van hét .feit. dat vijfentwintig jaren geleden „De Maze" werd opge richt. De herdenking wei-d gehouden in de aula van do Ned. Economische Hogeschool, in hetzelfde gebouw dus waar eens op initiatief van wijlen prof. di\ Z. W. Sneller het genoot schap zijn constituerende vergadering hield. Als gasten waren aanwezig de bur. gemeester van Rotterdam, mr. G. E. van Walsum en zijn echtgenote, en dr. C. B. Sneller uit Dordrecht, oud. ste zoon van de oprichter, niet zijn echtgenote. De voorzitter van „De Maze", mr. W. F, Lichtenaucr, her dacht de figuur van prof. Sneller en van enkele anderen uit de begin periode. De seex'etaris van „De Maze", de heer A. van der Poest Clement behandelde in het kort de lotgevallen van het genootschap exj gaf een beeld- van de geschiedenis van het Maas gebied, vooi' zover „De Maze" tot haar vormgeving heeft bijgedragen. Na de pauze sprak px'of dr. L. J. Rogier uit' Nijmegen een rede uit over dé Rotterdammer Jan Rap (1806—3880). eén zeer merkwaax'dig mens in de Nederlanden van de ne gentiende eeuw. Bij Gemeentewerken Schiedam kan op a.c. óf eventueel in vaste dienst worden geplaatst een tegen een weekloon afhankelijk van ervaring, enz. van- 59.04—/. 63.84 oLvari. 63.84—70.08, exclusief 6%. Eigenhandig geschreven sollicitaties, onder opgave van référenties, ervaring, enz., binnen 10 dagen ïn te zenden aarx de dix*ecteui', Korte Haven 33. 1 DAN NAAR I io. DE BRUIN Oranjestraat 9 Schiedam - Tel. G643.i Te koop eangeb. Wegens omstandigheden' te koop Austin A 40 1950"in pri ma st 1100.—. Beriz. 1—12 Spoed, te bevragen H. de Groot, Snelliussingel 38 a, Schiedam, Auto's - Motoren Kijwielen Moffelen van rijwielen, ge demonteerd, gemonteerd met bylevering van nieuwe ket- tingkast, spaken, spatborden en jas beschermer 37,50. Frans Waltman,Rotterdam- ediji? 240. Telefoon 68948, Meersen Wie echt kiezen wil, heeft geen keus. Die .moet naar „Scilihgen". Scharen, messen, Gero Specialist, Broersvesi 57; Telefoon 55193. Uw més of schaar bot? „So- iingen" slijpt en knapt ze op. Slijperij, en Staalwaxen- haridcl .Solingen",. Broers- vest 57, Telefoon 55193. Alles op het gebied, van glas in lood. „Aa-Ve" glas-in-lood- bedrijLWest Frankelandse- straat 16. telefoon 86280.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1