C trekdrang is uitgewerkt en vogels komen lot rust In Nieuwland komen iveer 497 woningen D flinke werkkrachten Koperwieken eri zwarte mezen gearriveerd Steel. Museum heeft nieuwe conservator VOGELKWEKERS! EEN BRIL Koeriersters HET VOGELLEVEN IN DECEMBER Arbeidsmarkt in november P.L.A. Janssen Zijn taak twee ledig gezien Jongen botst niet fiets tegen paal j Tafeltennis Noad 2 wint belangrijke derby van PTTS" 1 Met diverse verbeteringen WAGENSPEL OP KERSTAVOND Tentoonstelling van vogels in Beurs Bakkerswagen te water geraakt Adjunct-directrice gem. ziekenhuis e stand Renteverhoging spaarbank Torenflat bewoond Uitspraken van de rechtbank Nieuwe leden K.v. K. Eis van 3 jaar tegen inbreker Schoorsteenbrand op binnenschip Eerste paal voor Kralingse flats 10.000ste Simca bij Kaiser-Frazer K. .T. Miiller spreekt in wijkraad voor Nieuw-Charlois Huizenveiling SCHIEDAM .4$s0k AFGERUIDE MflNNENKANARiES jongens en volwassenen th JOuwt Donderdag 6 december 1956 wwwwvvw i/V*Vl^WV T) E najaarstrek behoort thans iocer tot hét verleden en daar- méde is de onrust, die gedurende de afgelopen maanden \fiet vogelleven beheerste, eveneens ten einde. De enkele achter- gebleven soortenpiitsde trekkers uit het noordendie hier zullen overwinteren, zijn nu de trëk'drang is uitgewerkt volledig totrustgekomen. AUeen vorst en sneemo zijn in staat weer paniek te brengen onder de vogels en met name de kieviten zijn voor zoiets érg gevoelig. Zij zijn dan niet in staat het nodige voedsel te verzamelen en zijn derhalve genood zaakt' naar andere .gebieden te. verhuizen, waar deze moge lijkheid wèl aanwezig is. Overigens had de vorst in de derde week van. de vorige 'maand geen dag Idnger moeten duren of allé kieviten waren al verdwenen. Gelukkig heb ik, toen'de dooi begon, verscheidene exemplaren in de polder gezien, ofschoon ik toch van, mening - ben, dat er heel wat minder zijn dan vóór de vorstinvaL Na tuurlijk künnen wé niet verwachtendat ze de hele .winter zullen overblijven, wiaar eind november zou wel wat aan de vroege kant zijn. Ook tal van eendensoorten cn an-verkopen, zodat het recreatiegebied dere water\'0gelsj zoals meerkoeten. I nóg kleiner wordt dan bet al is. waterhoentjes, tuten en dodaarsjes zyn dan verplicht naar andere voed selbronnen om te zien. Men denke In dit verband slechts aan de stren ge februarimaand van dit jaar toen talloos vele watervogels zich aan dc Ingang van de Voorhaven cn het BalUengat hadden samengetrokken. In het bos hebben verscheidene soorten zangvogels hun intrek ge nomen, hoewel hun aantal wel wat groter mocht zijn. De vorige maal zei ik, dat het aantal vinken vrij gering was; gelukkig is daar nu enige verandering in gekomen. Soms zie je ze zelfs in dc buitenwijken zo maar op straat wandelen. Voorts hoop ik, dat er nog enige door het land rondtrekkende troepjes zullen arriveren, want er is overvloed van voedsel. De onkruidplanten leveren voldoende zaad voor grote aantallen vinken, kepen, grocnlingen, kneut jes en ringmussen. Onkruidzaad in bos VAN deze laatste soort ontmoette ik dezer dagen een aardig kop peltje en blijkens hun opgewekte geluiden hadden ze het hier heel goed naar de zin. Op het eerste ge zicht lijken zij erg veel op onze huis mussen, maar aan hun doen en laten zomede aan hun beschaafde geluid bemerkt men gauw genoog, dat dit niet de straatjongens onder de vo gels zijn. Iedere winter opnieuw ko men zij naar het bos. maar ook in de polder, die hun eigenlijk domein is. ontmoeten we ze ook nog steeds. Bijna tegelijkertijd zag ik in het bos ook een troepje van een stuk of twaalf groenlingen vlie gen; die hadden het onkruidzaad vermoedelijk eveneens ontdekt. Jammer dat zij zo schuw zijn en derhalve niet gemakkelijk te be naderen. Dat de groenlmg aller wegen bekend is. biyitt wel uit zijn vele volksnamen zoals: greu- ninger, groenvink enz. Graag zou ik ook weer eens een koppeltje sijsjes in het bos willen zien, zoals dat vroeger steeds het geval was in de winter. Steeds wa ren ze in de elzen te vinden, waar zij de zaadjes uit de 'eizeproppen haalderi en daarbij soms onderste boven aan een dun twijgje hingen, op de manier van de pimpelmezen. 'Aangezien cr de laatste jaren weer Izehout is aangeplant, is het lang .niet onmogelijk, dat wy deze vogel tjes te eniger tijd zullen waarnemen. En als ze er zijn, hoor je ze ook. Het zijn bijzonder bewegelijke vo gels cn ze maken een aardig hoog klinkend geluidje. De vorige winter vertelde iemand mij, dat hij enkele sijsjes in het Volkspark had gezien, maar toen ik ter plaatse kwam, waren ze ver- •dwenen. Naar we hopen zullen we deze winter meer succes hebben. Een paar dagen geleden ontmoet te ik tot mijn verrassing een troep je oude kennissen in 't bost die vroe ger elk winter-half jaar aanwezig waren, doch die ik nu al sedert tal van Jaren niet meer had gezien. Het betrof hier een zestal zwarte mezen, vogeltjes ter grootte van de pimpelmees, doch veel meer. gelij kend op de koolmees wat het veren kleed betreft. Een andere naam voor de zwarte mees nJ. dennenmees, duidt er. op, dat deze vogel hier eigenlijk niet thuis hoort, 'aangezien dennebomen hier tevergeefs gezocht worden. Een en ander wyst er dus duidelijk op. dat deze zwarte mezen doortrek kers zijn, die ovèral heen trekken, waar zij voedsel menen te kunnen vinden. Zoals bij alle mezen bestaat hun voornaamste voedsel uit.insek- ten en alles wat daarmee in verband staat. Eindelijk heb ik, eveneens in het bos, de eerste koperwieken ge- zien. Weliswaar waren zü in de duinstreek reeds sedert begin ok tober aanwezig, -doch eerst eind november arriveereden de eersten in onze contreien. Ik geloof niet dat 'er nog grote aantallen zullen volgen om dc eenvoudige reden, dat er dit najaar in de duinen op vallend weinig van deze vogels zijn gesignaleerd: belangrijk min der dan in andere jaren. Hetzelfde geldt eveneens voör 'de kramsvo gels, die we omstreeks deze tijd in de weilanden"moeten zien, doch. die we tot dusver tevergeefs heb ben gezocht. Uit hoge noorden DE enige reden .hiervoor schijnt te zijn, dat de meeste, koperwie ken en kramsvogels ditmaal verder naar het zuiden--zijn getrokken,dan anders. In. hun broedgebieden zyn ze ze ker niet gebleven, want daar is. het alles ijs. en sneeuw wat de klok slaat. Zjj komen n.l. uit Lapland. Finland en andere landen in het hoge noorden, waar op bet ogen blik beslist, niets voor hen is te ha len. Tenslotte zün in de polder de bonte kraaien gearriveerd, - die uit het oosten en 'noordén van ons we relddeel zijn gekomen om bij ons de winter door te brengen. Zij vor men eigenlijk de -enige vogelsoort, waarop we niet zo erg gesteld zijn, omdat zij vooral- als bet met de voedselvoorziening nijpt, de andere vogels het voedsel om zo te zeg gen voor de neus wegkapen. Aan roofvogels hébben zij een broertje dood; alszy zo'ri kromsnavel in de gaten krijgen, schreeuwen zij de hele buurt bij elkaar.-Van alle kan ten komen de soortgenoten eit ook zwarte kraaien aangevlogen en ge zamenlijk gaan zij de roofvogel te lijf. In de meeste gevallen trekt deze zich van het kabaal maar heel wei nig aan. maar de vogelmensen ko men zodoende van de kraaien te we ten, dat er een rover in de buurt-is en dat is altijd de moeite waard- A. DE JONG VOOR HEDEN Apothekers nachtdienst; Apotheek Gouka, Hoogstraat 29. Belleo by ongeval: G.ü en G-D. Tujnlaan 80, teJefeoD 69290. Politie-alarmnummer: 64666. GcmcentelJijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven; Geopend iedere werkdag - (be halve maandag) van 9.3D tol 4.30 uur en iedere avond (be- halve: woensdags en zaterdags; r van 7 tot 8.30 uur. Zondags ge- sloten. RJE. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: Geopend iedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uuc; iedere avond (behalve donder dags eri zaterdags) van 7 tot 8-30 uur Zondags gesloten- j Stedeiyk Museum: Expositie eigen I werk. Geopend dagelijks van 2 tot 5 uur. bioscopen I Passage, alleen 2 uur: ..Rock around the dock". Monopole, 2. 7 en 9 utir: „Oproer in cel 11". DIVERSEN Passage-theater: 8 uur. Toonkunst- concert R.Ph.O. Ir^ne: 8 uur. Harmonie. Filmavond. Op 30 oktober 1956 stonden Inge schreven bij het Gewestelijk ar beidsbureau Rotterdam en neven bureau Schiedam. 81 mannen en 33 vrouwen, .van wie er resp. 67 en 9 geheel werkloos waren. Het aan tal inschrijvingen gedurende de maand november bedroeg 115 man nen en 45 vrouwen; geplaatst wer den 88 mannen en 31 vrouwen: af gevoerd werden 34 mannen en 13 vrouwen, zodat op 29 november nog ingeschreven stonden 74 'mannén en 34 vrouwen, van wie er. resp. 58 en 9 geheel werkloos waren. Gedurende de verslagmaand wer den ontvangen 71 nieuwe aanvra gen van werkgevers voor mannen en 50 voor vróuwen, terwijl op 29 november nog 2213 aanvragen voor mannen, en. 153 voor vrouwen als onvoldaan stonden geboekt. Voor emigratie werden in' november 12 nieuwe gevallen genoteerd, terwijl 8 gevallenwerden afgewerkt. - Op 29 november waren nog 10 geval len in behandeling. Toen de lé-jarige scholier Di jde J. uit Vlaaj-yingen -.woensdagmiddag omstreeks half twee'mét, grote snel heid op het rijwielpad ."langs1 de Burg. Knappertlaan fietste botste hij, in volle vaart tegen ,eenj lan taarnpaal op. De jongen kreeg kneu zingen aan de: linkerheup ende borst én is naar het Gemeentezie kenhuis te Vlaardingen overge bracht. Oude kennissen Bovengenoemde zaadeters. met uitzondering van de sijsjes dan, vinden we thans het meest op braak liggende terreinen, waar uiteraard het onkruid welig kan tie ren. Jammer genoeg worden deze terreinen steeds kleiner, evenals trouwens heel het bos. Helaas heeft de gemeenteraad dezer dagen be sloten om het resterende gedeelte ook weer aan een scheepswerf te De belangrijkste ontmoeting van de uitgesteld, in verband met het over- nfgelopen week was ongetwijfeld de J- wedstrijd NOAD 2 tegen PTTS1; beide teams waren nog ongeslagen. PTTS had echter twee. verliespunten door gelijke spelen en" NOAD een. Voor beide teams was deze wedstrijd dus zeer belangrijk omdat de win naar van deze strijd voorlopïp vaster op de bovenste pjaats staat in haar afdeling in de tweede klasse. Het is een spannende party tafeltennis; ge worden al zou de uitslag, 7-^-3 voor NOAD, dat niet •zeggen- Het is jammer dat het PTTS-team niet homogeen is. Hun derde speler Rob Valk mist de kracht om' tegen de sterkere teams in de afdeling tot succes te komen. Ook tegen NOAD moest hü driemaal een nederlaag boeken. De-partijen waren het aan zien volkomen waard. Men kon zien dat hier twee karnpioenskandidaten in de tweede klasse tegen elkaar speelden. Bij PTTS was Groenev^eg de beste, op deze avond zorgde -hü voor twee overwinningen: op Almen- dinger en Koorn. Pluym kwam- tot winst tegen Koorn. Dit waren de enige tegenpunten voor PTTS. In de eerste klas leed TCK een grote nederlaag tegen Reflex 1. Al leen Schilperoord kwam tot winst zo dat onze stadgenoten met 8—1 verlo ren. 'De andere eerste klasser Ready kon ook al niet tot winsnt kortten; zij verloren met 82 van RoNo 1. Het gaat er nu Voor deze twee eerste klassers somber uitzien. De derde eerste klasser NOAD speelde niet. Het zag zijn wedstrijd tegen Carbon Nu het basis-contract voor de continu-bouw, het z.g. „vijf jaren plan" voor de bouw van 2500, woningen goedgekeurd is, ook door de minister van We deropbouw, komen B en W nu weer met het voorstel bjj de Gemeenteraad om 497. wonin gen te bouwen in Nieuwland en wel op het terrein gelegen tus sen de Ruys de Beerenbrouck- laan en de Nieuwe Damlaan. Bouwer is weer Mnys en de Winters Aannemingsbedrij fde ontwerper architect E. F. Groosman. V De kósten voor de "bouw van dit nieuwe complex zijn vastgesteld op totaal f 10.115.415,90, waarvan- 1 1.345.477,49 voor de grondkosten. Daer er reeds eerder een krediet was verleend van f 1.031.308,98 (zijnde f 20.000 als voorschot voor de architect en f 1.011.308,98 voor hethijen) wordt de raad verzocht alsnog ®en krediet van f-9.084.20D te willen verlenen. Aan bet rijk zal. op de voet van de Woningwet een Jaarlijkse bijdra ge van f 201306,60 gevraagd wor den voor het exploitatie-tekort. Bij "het plan voor dit complex z«n. ook winkels en garages begre pen, maar de bouwkosten hiervan 2ija nog niet bekend; een voorstel hierover zal nog volgen. In het bestek zün nog opgeno men enkele verbeteringen van dc woningen, zoals een lavet met de mogelijkheid van het plaatsen van een wasmachine, een centraal an tenne-systeem voor de ontvangst van radio,"FJVL en televisie alsook voor zieningen in het kader van de Be scherming Bevolking. Voor de aanleg van straten enz. dit nieuwe complex Is reeds eer der een krediet verstrekt De minister van Wederopbouw en .Volkshuisvesting is reeds akkoord gegaan met het plaa voor de bouw van het complex. B. en w. verklaren nog dat er geen overeenstemming kon worden bereikt over de financiering van de bouwvan een groot gebouw, waar in in acht woonlagen 48 woningen zouden worden ondergebracht. Dit gebouw' met de - bijbehorende dag- wlnkel* en garages 1# daarop voor lopig nH het plan geschrapt. Jijden van de Carbori-voorzltter. De overige uitslagen zijn: Tweede, klasse: Ready 2—RET 1 4—6; TCK- 2—IRO 1 3—7; rrRoNo 4—NOAD 3 1NOAD 2—PTTS 1 7—3; NOAD 3Rotterdam 4 8—2. Derde klasse: Hagero 2NOAD 5 46. Vierde klas se: Shell fc-PTTS 2 8—2; E. R. 2— PTTS 2 4-—6; NOAD' 6—Nijverheid .2 10—0, Vijfde -klasse: riZuid .2-=*W-ilton' 4 8—2; TSF 2—Maceabi 3 30—0; K. KL 1—NOAD 7 10—0. Het R.K. Toneelgezelschap „Brede- rode" zal, op initiatief vari het "Werk verband KatholiekeAmateurs, ook dit jaar weer in Schiedam, op de avond van 24 december een wagen spel opvoeren. Wederom zal het .tot wagenspel bewerkte stuk. van Henri Gheon „Kermisvolk op-Kerstmis'-ge geven worden. Dit jaar zullen der op voeringen op andere, pleinen in de stad plaatshebben en wel op het WIN helminaplein in de .Gorzen, op de hoek van de Galileistraat—Lange Singelstraat en in de.Dirk van Was senaarstraat in het westen. Op 8 januari 1957 zal de Neder landse Bond vanVogelliefhebbers, afdeling Schiedam, een begin maken met het inrichtenvan een tentoon stelling van vogelsin liet Beursge bouw. tentoonstelling, die bo vendien opgeluisterd zal worden met een aantal bakken 'met vissen,'zal op 11. januari geopend worden. 40 jaar bij de Lloyd Op sinterklaasclag onderscheiden Bij het manoeuvreren ""met zijn vrachtauto op de Lange Haven in Schiedam raakte de chauffeur A. G. uit Rotterdam gisteren een bakkers wagen van de firma De Geer, die daardoor ,in het water terecht kwam. De inhoud van de wagen, 110 broden en 'n 'hoeveelheid koek jes en gebak ging verloren. De wagen, Is er door de politie met een touw .weer uitgetrokken. B.èii W;- komén met het voorstal bij de gemeenteraad om tot adjunc directrice van het gemeente-zieken huis, welke functie thans vaceert, ■te benoemen mejB. Essink, thans hoofd-verpleegster in genoemd zie- -kenhüis;;i>f-ivw.>v:- GEBOREN: -Bob T. C. z. v. K. van den Hil.en P. M. Strookman, Johanna, d. v. B. .E, M. Collé en H. van "Vliet, .Tho mas A, W.,/z; v. C. J. Olsthoorn en Karei W., z.v.A. 'C. F. van den Berg en A, Omme- ring. Roelof F„ z. v. L- A; de Veld en R. C. Zuidema, Johanna D, M., d. v. J. B. M. Meijer i.eri D. de Hey. Gewest, jaarvergadering P.C.W.G. van deP.v.d.A. Op. zaterdag 8 december, aanvang half visr,; wordt in gebouw Irene te Schiedam de gewèstelijke jaar vergadering gehouden vap de Pro testants-Christelijke Werkgemeen- schap-ln de" Partij van de Arbeid; Na afloop van het huishoudelijke gedeelte zal het Tweede Kamerlid dr. C. Patijn een inleiding houden over het onderwerp: „De interna tionale toestand". Er is gelegenheid ■tot discussie en vragen stellen. De toegat. g is vrij,, Ook'in de maand november over troffen de terugbetalingen bij de Spaarbank Anno 1820 te 'Schiedam de inlagen meteen verhoudingsge wijs gering bedrag. In de maand november 1956 werd n.l. ingelegd 515.984,54 en terugbetaald 629.852,79. Van .1 januari 1956 &t w'erd ingelegd 8.070.929,40 en te rugbetaald 6.320.385,78. Het aan tal 'inleggers nam in november toe met 66 tot 42.262. Deze spaarders hadden een gezameiijk tegoed van 18.955.708.26. Op 30 november 1955 hadden 41.051 spaarders een tegoed van 16.710.203,08. De afzonderlijke diensten kunnen onverminderde bloei De heer J- den Held, thans hoofd- baas algemene dienst bij de Komnt lich in M mvcrmi„derde Mo» o! IS-iaei/e net f. 462,72 tot 111.198,39; het HU Is meteen in de drukte geval len. dc nieuwe conservator van het Stedelijk Museum! Per 1 december Is de heer. P. L, A. Janssen Ui' functie gekomen cn naast de velo besognes die nu eenmaal verbonden zQn^ aan de overname van.de leiding'Vari een museum, zit hy bovendien, nog'met het vele werk dat verricht moet wor den voor de inrichting van de Kerst- tentoonstelling. Het heeft er dan ook even hard naar uitgezien dat Sehie-, dam 'tdlt jaar zonder de haast traditie geworden Kerst-expositiezou 'moe ten doen. Maar dank zjj de zeer goe de relaties die ons Stedelijk Museum heeft mét de musea in Aihsterdam, is het gelukt om een kostelijke collec tie tekeningen uit het jnsemh Fodor naar onze stad te brengen- N 'n kort gesprek dat wij met hem hadden is ons "wel gebleken dat de conservator zijn nieuwe taak se rieus opvat Een taak die hij eigenlijk twee-ledig ziet: een bewaren van de historie van onze stad en het daar naast brengen van de kunst onder het publiek. Het museum zal naast het gemeen te-archief, de schatkamer moeten blijven van Schiedams verleden. Alle voorwerpen van historische beteke nis, die daarvoor geschikt zijn, zullen hier een plaats moeten kunnen vin den, bijeengebracht in. passende afde lingen. Zo In de „historische zaal" en de kelderruimte met de reliquien uit het branders-ver leden. Maar naast het bewaken van het verleden zal ook de kunst de belang stelling ..hebben van conservator Janssen, zodat hij dus dé zich ont- ROTTERDAM Smterklaasdag 1936, op 13-jange leeftijd, bij deze rederij in dienst en monsterde op het toenmalige s.s. „Besoeki". Tevoren maakte hij reeds een snoepreisje op een zeilschip. Bij de Lloyd klom hij spoedig op en werd" tenslotte bootsman, in welke hoedanigheid hij lange tijd op ver schillende schepen voer, om in 1951 aan de wal te komen in zijn hui dige functie. Gisteren vierde de heer Den Held. die in Schiedam woonachtig is, der halve zijn 40-jarige- jubileum en Sint Nicolaas had voor hem, in de persoon van heer A. Mol, van het Directoraat-Generaal van de Scheep vaart te Den Haag, een speciale verrassing, want de heer Mol kwam hem namens de minister van Ver keer en Waterstaat meedelen, dat H.M. de Koningin hem de ere-me- daille in zilver, verbonden aan de Orde; van. Oranje Nassau, had ver leend.' uit erkentelijkheid voor zijn uitstekende, staat van dipnst. Namens de directie van de Lloyd sprak de heer ir D, T. Ruyt waar derende woorden tot de jubilaris, die vergezeld was door zijn vrouw en wenste hem geluk met de hem j _n verleende onderscheiding, De^-heer j jarrdlf vln'wo? m7 F J* OuJVcfod D. 9' ad3rittctinspecteur van i het c'cnieentebestüur van Rotterdam de de technische dienst voerde even- 1 oud-burgemeester en zijn echtgenote eens het woord. gisteren een lunch aan tén stadhuize. aantal jeugdspaarders met 39 6.403. Doordeelnemers afhaialdienst werd./. 58.450,50, door deelnemers bcdrijfssparen 9.107,25 en door spaard,. Teneinde de spaarders ook van ,de veiTioogde rentestand te doen profiteren .werd besloten ingaande 1 januari 1957 de rente te verhogen tot 2,70%en. het rentegevend maxi mum per spaarbankboekje - tot 15.000,—. De torenflat aan de Burg. Van Haarenlaan is thans vrijwel gereed gekomen en morgen zullen de eer ste bewoners van dit grootste woon complex van Schiedam hun nieuwe woning kunnen betrekken. Voor het nieuwe pand van de Eerste JVederlandsche. dat wordt ge bouwd aan de Coolsingel, bij het Hof plein wordt de eerste paal geslagen op dondérdagsnorgen 13 december om half élf. De Rotterdamse rechtbank heeft vanochtend de 24-jarige bouwvak arbeider J. R. veroordeeld tot een jaar en drie maanden, met aftrek, B. werd .schuldig verklaard aan diefstal van';.een groot .aantal goe deren uit- Parlevinkersbootjes, Het vonnis was conform de eis. Een der opkopers van deze goe deren, de 53-jarige textielhandelaar M. A. D., werd conform de eis we gens schuldheling tot een boete van 75.of vijfentwintig dagen bech-. tenis .veroordeeld. De 37-jarige mevrouw W. A. uit Sliedrecht, die voor 2000.— arti kelen uit warenhuizen ontvreemdde, werd veroordeeld tot een: gevange nisstraf van zeventien wéken met aftrek van zeven weken en daarvan tien weken voorwaardelijk, met een proeftijd vari drie jaar. De vertegenwoordiger H. F. werd wegens het onder invloed besturen van e eri L auto veroordeeld tot een maand gevangenisstraf en twee jaar ontzegging van de rij bevoegdheid. In 'de vacatures De Groot, en Schilthuïs 2hn tot leden van de Ka mer van Koophandel gekozen de heren L. Hortensius en dr. ir. B. BÖlger. Alle aftredenden zijn her kozen.'-De heer'Hortensius is di recteur van het expeditiebedrijf Rijnstroom 'en dé heer Bölger is di recteur. vanR. S. Stokvis en Zo nen NV-., „Be maatschappij dient beschermd te worden tegen de praktijken van deze verdachte," zo zei de officier van justitie vanochtend in rijn re quisitoir tegen de 25-jarige varens gezel H. B., en by eiste een gevan genisstraf van drie jaar met aftrek. B- stond voor de Rotterdamse rechtbank terecht, omdat hij in sep tember in Nijmegen en Rotterdam verscheidene inbraken pleegde, o.a. in Rotterdam in het paviljoen 'Ahoy* en in de Volksimivcrsiteit. Zijn buit bestond onder meer uit sieraden, een vulpen, veertig flessen wijn en écu geldsom van 450. Hij is reeds zesmaal veroordeeld en werd bij zijn laatste vonnis ter beschikking van de regering gesteld. In september ontvluchtte hij uit een psychiatrische inrichting waar hij was ondergebracht en oricler drank invloed pleegde hij deze laatste dief stallen. Over - veertien dagen zal de rechtbank uitspraak doen. Da brandweer heeft gistermiddag een schoorsteenbrandje moeten blus. sen op een binnenschip.'Het brandje op dé „Wulp" (850 ton), liggende bij Kortevaart aan deAntenne straat, werd veroorzaakt door een vuile schoorsteen. De brandweer bluste met koolzuursneeuw, droog- poeder en tetra. Op het middel alarm rukten uit géreedschapswagen 3. autospuit 2 eh de bluskringen 431 en 432 o.l.v, hoofdman 'A. I. Boone. wikkelende traditie in het museum voortzet. In treffende tentoonstellin gen wil hij dan de burgerij tonen de voortbrengselen, van de beeldende kunst. Hierbij hoopt hij dan ceri boeiende afwisseling te kunnenbrengen van het verleden met het heden. Dit naar materie weerklank die de exposities bij hét publiek' zullen wekken. Con- temporaire kunst dus trièt terugblik ken op het vérléden. Hierbij is de heer Janssen niét bang om ook de modernste kunstenaar in het museum te tonen. „Men moet het niét: te vlug zeggen, dat het publiek geen belang stelling heeft voor het modernisme Irf.de kunst", zo 'is zün mening. DE conservator heeft een grote be langstelling voor de .beeldende kunsten, hetgeen makkelijkte' ver klaren is uit het feit, dat hij bijna elf jaar lang, als kunstredacteur van „Het Vrije Volk", over "dé beeldende kunst in velerlei vormen heeft ge schreven. Bij dit werk is hy uiter aard veelvuldig bezoeker geweest van de musea, waarbij zijn interesse voor het museum-werk werd gewekt en hy kennis heeft-genomen van de problemen die verbonden zijn aan het leiden vari musea. •- De belangstelling voor musea is er eigenlijk aï van kindsbeen af bij de heer Janssen ingeweest. Want at in zijn prille-jeugö was hij kind-aan-huis in de mtisea in en rond zijn geboor testad Arnhem, Zoals het Nat." Histo risch museum in Velp en dan Bron beek, met de herinneringen aan het koloniale verleden. - --.„L (Van een onzer verslaggevers) Aan de Louise de Collgnylaan in Kralingcn Is vanmorgen de eerste paal geslagen voor een complex van 45 luxe woonflats, die in drie blok-, ken gebouwd zullen worden. Het worden driekamerwoningen, die zijn bestemd voor horizontale verkoop. De bouwblokken bevatten op de begane grond elk tien garages. Daar boven liggen, de woningen .in drie lagen. De flats krijgen balkons voor en achter. In de gevels zal. veel glas worden verwerkt. Elk blok krijgt twee gemeenschap pelijke trappenhuizen, elk voor zes woningen en een trappenhuis voor drie woningen; Elke flat wordt uit gerust met een eigen centrale ver- warmingslnstallatie met gas als warmtebron.' - Het complex wordt gebouwd door N.V. Aannemings-, Bouw-, Handels-' bedrijf v.h. N. Roos en Fa. Roos en Sïnke. Het architectenbureau C. Slob maakte het ontwerp. De 1 Louise de Colignylaan wordt een nieuwe straat die evenwijdig aan de Charlotte de Bourbonlaan zal lopen. Onder luid gejuich, ven het' ge zamenlijke personeel,-dat zich gis- t,ere?„ -in de grote montagehal van de. Kaiser Frazer fabriek aan de Sluisjesdyk had verenigd, boorde de 10.0t)0ste Simca-automobJel zich van de montageband een weg door een speciaal 'opgestelde ére-'poort en doorbrak' daar een kleurig lint. Ir. Ha. G. Egberts, technisch adjunct- directeur, hield een toepasselijke toespraak, waarin hijde montage van de I0.000sto Sunca een mijl- paai noemde. Sedert februari 1950 assembleert, de Nederlandse Kaiser Frazer fabriek het Franse automerk ■Simca.-.,Dat Simca ook in ons land gewild is m'oge blijken uit de ver koopcijfers. Voor de eerste 5000 auto s had men een verkoopperiode ?/?nn1%yan eo.maanden.. De laatste 5000 gingen binnen 20 maanden de deur uit. De wijkraad voor Nieuw-Charlois heeft de hoofdinspecteur van de verkeerspolitie, dc heer K. J. Mul ler. uitgenodigd om op de vergade ring van de wijkraad in het Carnis- schuis cp 11 december het verkeer?- vraagstuk van de Pleinweg loc te lichten. Het ..snelverkeer. op da Flemweg wordt steeds drukker en de wykraad, verontrust door d» vele ongelukken, vraagt zich af, wat er gedaan moet worden orh de gevaren te beperken. Openbare Verkoping van onroerende goederen door de N.V. Notarishuis, on woensdag: 5 december, in de Blauwe Zaal van. de Koopmansbeurs te Rot terdam. Definitieve afslag/Mr. L. J, Hinolen: 1. Pand en erf Tidemanstraat 4" a-b, Inzet 11.200.— 2. Pand en erf Tide- manstraat 4» a-b. mzet f 10.000.—. 3. Pand en. erf Tldemanatraat 51 a-b inzet ƒ12.400—, afslag 1,, '2., cn - 3; 35.630.—. Voorlopige afslag. Mr- P. M. J. Rog- gehkamp, L. A. ,T. Schuurs en Tb. J. J. -M.Haversians: 4.. Pand en erf .Nabel- straat 16 a-b,'4a. Perceeltje grond ge legen achter het pand cn erve Nobel- straat 8, inzet 4. en 4a, 26.400.—: 5. Panden erf Rosestraat 196 a-b, inzet f 31.200.—: '6. Pand en erf Ochtervelt- stroat 38 a-b. Inzet JO.OöO.— Not. R. a. van de Foü en T. W. Altema: 7. Pand en erf Hudsonstraat 3»o a-b. inzet f U .800.—: 8. Psnd en erf Rud sons tra at 321 a-b. tract 0800—; 9. Pand en erf Hudsnnstraat 323 a-b. Inzet 9800—. De nieuw benoemde vicaris te Overschie. de heer J. de Jonge te Am sterdam, zal zondag 9 december nam. 5 uur-zijn intrede deen. Hit zal aan de gemeenteworden voorgestelddoor d*. E. V. Wierlngon. voorzitter van. de 'kerkeraad 'De heer H," WUIemstein beeft "by B. en W. per 1 december ontslag ge vraagd als lid van de wijkraad voor Nieuw-Charlols. Bij het op 4 december [n het Ge meenteziekenhuis Coolsingel te Rotter dam gehouden examen voor de aanteke ning kraamverplegiiig slaagden de'vol gende verpleegsters: zr. P. J.- van Ast. zr. J. A. van den Berg, zr. H; van den Erlnk, zr. G. Daanen, zr. L. J; Heldema, zr. M. F. Jongebreur. zr. J. J. Hunnlk- hoven, zr. A. C. M. Vermeij, en zr, A. 'an der Wal. Ouderkerk a. d. IJssel GETROÜWDt Stephanus .SJappendel, 43 jaar en Trijn tje Cornelia v, d. Heuvel. 32 jaar. De ere-medaille. verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, in broos, Is toegekend aan mej. J. A .p. M. Maas. verbonden aan het koor-van de afdeling Rotterdam en omstreken van de Maat schappij tot Bevordering der Toonkunst, wonende te Schiedam. Vrijdag 7 december a.s. tussen 2—4 uur ri.m. hoopt fa. Corstcns—"Verschuren, Helmond alle kleuren a 8.—, Putt er-bastaard mannen 10. per stuk. Vogels brengen in café Mirador, Grote Markt 12, Schiedam. Bij DISTILLEERDERIJ HASEKAMP kunnen geplaatst worden Aanmelden: Willemskade 23 - Schiedam AR I D. DE BKÜIN Oranjestraat 9 Schiedam - Tel. 66431 kunt U niet missen geen dag! Fotografie Ontwikkelen van rolf tiras, des morgens gebracht, des avonds klaar. K. v, Vu uren, Hoogstraat 10S, Schiedam. Te huur gevraagd Stalling gevraagd voor klei ne personenauto. Morris Mi nor, liefst omg.' Rottdijk. Br. no. S 532 bur; van dit blad. Diversen Inlijsten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen. Scherpe prijzen en toch twee jaar garantie. G. v."; Loenen, Dam 4143, telefoon 66192, Showroom: Vlaardingerstr. 6.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1