BUITENLANDSE ZAKEN H F' MEER DISCIPLINE! H »nnXi%^rirkTr-OT?-,,"d r* - m Mens wil wereld ruimte veroveren Variété AAMBEIEN LICHTERE stmf geëist tegen archivaris, die oom doodde SPROETJE SPARKS door FRANKs GODWIN Premies voor wachtgeld worden lager Instituut voor radio actieve stoffen in de landbouw Heirbanen van farao's ontdekt Snelheid kost benzine Sowjet ambassadeur in Londen weigert protest-resolutie Mensen willen naar maan, Mars en Venus Verdachte in Doetinchems drama blijft ontkennen MS ï«J\«SWZSrea ÏTSS i 2£ ^S?WiS(SS(d" irsa«raibediri ïas™ Slik dit tabletje en sti! de pijn HEMOTABS Aroxr&tEX KAPimis ttou j ditrtaa? \v^1 Si begroting van buitenlands zaken heeft ditmaal *e m zeer sterke mate getuigd van verantwoordelijkheid ook li^f -1J r-" Nlt I[' «vesi.Luropees ianc dLtrÖ, ver ?t!?t?.kt da» cnkeV dver het behoud bet besef, dat de. een klein West-Europees land op ue ««Mtorife r?«enn» heeft vooraf nffis gewitn van cfe Bril» met fingwand en frankrijk m een vrrbond rit en omdat het een groot belang lieeft b,j bet Soeg-kanaat. Neder!V(| beeft ook Ln me,de kttestie-Mongartje in zoverre deze de NAVO confronteert met dc vraag hoever haar taak zich uimrda. En 1., daarvan i5 er nog iTveranZfr. debjkhetd van .na land als lid der Verenigde Naties. hii?™Le te ee ,hp hej°P lnn Nederlüa.d, in bescheidenheid ziin he- vtenhri - internationale ontwikkeling. De Kamer heeft óp het ogenblik ruime mate de gelegenheid, zich te oriënteren op dit ter- S; .TrfSTtÏÏ rLee"S ."*3* 8™'eFaI- Dlï klaCh!- d,t ds ^flnicI* mie gehalveerd ,ot één proeent. even- v wejmf? boorde van wat zich internationaal afspeel- a*s in de zuivelindustrie, die op liet (te, Kon toen regelmatig worden vernomen. De diplomatieke dii>n«i*»n ?r> 'ogenblik 0.8 procent betaalt. In de1 zei men, zetten ..verboden toegang"' liii hun «ndviivl ->» n i voedings- en genotmiddelen sector anderen dan de '11; T l Fel)ic^ en beschouwen alle gaat de premie 0.3 bedragen, die tot »- - j f njen. ert al? onbevoegden. Samenhangend mcl de 1 dan één procent bedroeg. Het groot- Al. i ";J voortgeschreden. Parlementaire delegatie» verschijnen Luxemburg (K.S.G.J en in Straatsburg (T.oaJ van Europa I en nog op allerlei andere wijzen zijr Kamerleden ingescha- Keld bij internationaal overleg. Natuurlijk staat tegenover de verbreding der bemoeiingssfeer een min- dere handeWrijheidl m het bepalen van de eigen houding in interna. neutrahtdt3gS 'S 'cr dt consetpientie van bet opgeven der (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG. Met ingang van 1 januari zal in een groot aantal be drijfstakken de premie voor de wachtgeld verzekering, drastisch wor- j den verlaagd. i j In de metaal- en elektro-techniscbe i industrie wordt de premie terugge- i bracht van één procent tot 0.2. in de i I chem. industrie van één töt 0.4 pro- cent. In de steen-, cement-, glas- en j keramische industrie wordt, de pre- mie gehalveerd tot één procent, even- -L4 EN gevolg der ontwikkeling is. dat de huidige minister van buiten landse zaken een heel wat drukkeren bewogener bestaan heeft dan zijn ambtsvoorgangers uit de jaren, dat Nederland nog zoiets ah je<!r a .was" H*J *eR reizend en confererend man geworden; iémand, die eigenlijk bij voortduring aan de weg timmert. Het is duidelijk, dat een bekwame functionaris op deze wijze een gezag kan verwerven, onevenredig aan de betekenis van zijn land. Dit is een uitvloeisel van de democratisering, waarvan wij boven gewaagden. Een man als Spaak ge niet veel aanzien, ofschoon zijn land nog geen negen miljoen inwoners heeft. Wij geloven, dat Nederland met zijn minister van buitenlandse zaken geen slecht fignur maakt; maar wij geloven tevens, dat loftuitingen..zoals men die woensdag in'De Tijd kon vinden, maar beter achterwege kunnen blijvcm Sind5 de heer Luns het aüccn doet, stelt het blad vast, heeft onze buitenlandse politiek „een opvallend scherper en kordater gezicht" gekre gen. Het Jykt ons zeer de vraag of dit zo is; en het is maar te hopen, dat deze minister zich door dit soort applaus niet laat verleiden, verder te willen springen dan zijn polsstok lang is. Wanneer Engeland en Frank rijk nu hebben ervaren, waar de^ grenzen liggen van hun macht, dan kan er voor Nederland geen reden zijn. ook eens een experimentje te wagen. Er zijn enkele punten in ons internationale beleid, waarin voorzichtigheid en w erkelijkheidszin heel wat belangrijker zijn dan scherpte en kordaatheid. ER komt voorshands geen nationale voetbalpool, is van officiële zijde meegedeeld. Het blijkt, dat dit een van .de voorwaarden is, waarop de anti-revolutionairen hebben meegewerkt aan de vorming van een kabinet. Van de anti-revolutionairen kan dat niemand verwonderen;" wat wel verwondering wekt is, dat minister Cals toch onlangs verklaarde, dat over dit punt overleg werd gepleegd. De bewindsman wist beter of had althans beter moeten weten. Hijzelf zal wel voor zo*n nationale voet balpool zijn, en staat met die opvatting stellig niet alleen. Er kan nau welijks twijfel aan bestaan, dal een zodanig gereguleerd en controleerbaar kansspel heel Wat verkieslijker is dan bet samenstel van kleine pool-tjes. waarmee het land nu zit opgescheept. Alleen, een minister moet weten wat afgesproken is, en zich er aan houden. Iets soortgelijks mag worden gezegd aan het adres van minister Klorapé wegens de feitelijke aankondiging, dat haar departement enige bevoegd heden zou ^verkrijgen van sociale zaken. Minister Suurhoff onkent dat. en waarschijnlijk op goede gronden. MaarWaarom zegt minister Klorapé dan zoiets? Het. kabinet is er nu eenmaal: wat taak- en werkverdeling be treft, moet ieder zich neerleggen bij wat eenmaal is vastgesteld. j winkelbedrijf, in de groep detailam- i bacht wordt van 0.4 verlaagd tot 0.1, de. rest van deze bedrijfstak van 1.2 i j tot 0.6. In de sector vervoer wordt de premie voor de KLM, 0,4, In de ver- 1 voersbedrijfstak zelf van één pro- 1 cent tot 0.7. Het bank- en verzekeringsbedrijf gaat van 0,6 terug tot 0,4. De over heidsdiensten verlagen de wachtgeld- premie van 1,5'tot 1.3 procent. De. premie voor de wachtgeldverzeke- ring wordt fifty-fifty betaald door ondernemers en arbeiders. De ver laging komt dus op deze basis aan beide groepen te goede. Bij het bestuur van het wérkloos- heidsfonds zijn nog een aantal aan vragen van bedrijfsverenigingen om de wachtgeldpremie te mogenverla gen, in behandeling.. Regering wenst: DEN HAAG, - De regering' acht "het volstrekt noodzakelijk, dat ons i land een Instituut krijgt voor de toe- i passing van radio-actieve stoffen in de landbouw, omdat deze stoffen niet meer als hulpmiddel bij de be oefening van de moderne landbouw wetenschap kunnen worden gemist. Zij. meent, dat het instituut te Wageningen zat moeten worden ge vestigd. daar het geïntegreerd met andere instituten zal moeten sa menwerken. „Indien aan het aspect van .de toepassing van radio-actieve stoffen in de landbouw thans onvol doende aandacht zou worden be steed. moet worden verwacht dat ons land binnen enkele tientallen jaren op het gebied van het land bouwkundig onderzoek ver zou ach- terraken". aldus minister Mansholt in een nota aan de Tweede Kamer. JERUZALEM Oudheidkundigen itt dienst van de Israëlische rege ring hebben de;: wegen in de Sinaï gevonden, die gebruikt werden door de legers van de Farao's in hun veldtochten tegen Kahadn én Syrië, aldus ïs donderdag te. Jenizaiem be kendgemaakt: De archeologen trach ten de weg te vinden van de jo den na hun uittocht .uit Egypte. De leider van de expeditie, dr. Mosje Da than, zei tot verslaggevers, dat zijn groep twee oude wegen had gevolgd, de kustweg van Gaza naar El Kantara en de weg van Gaza naar de Golf van Akaba door het vruchtbare dal Kardesj Barnea. Dit dal heeft een belangrijke rol gespeeld in de omzwervingen van de joden. VATICAANSTAD Paus Plus XH heeft mgr. William Godfrey, aartsbisschop van Liverpool, be noemd tot opvolger van wijlen Ber nard kardinaal Griffin als aarts bisschop van. Westminster. (Advertentie 1M.) l DEN HAAG. Teneinde de ben- i zinedistributie te voorkomen doet de I JvNAC in verband met de benzine- j besparing een dringend beroep op I alle gemotoriseerde weggebruikers, hun snelheid zoveel mogelijk te be- pepken tot 70 km per uur. Wie j langzaam rijdt, rijdt zuinig. Door een vrijwillige beperking van. de snelheid zal een aanzien- j Jijke besparing op het benzinege- bruik kunnen worden verkregen, en i zal de maatregel van een algemeen geldende maximumsnelheid van 70 knt per uur. zoals die zeer binnen- kort in België zal worden inge voerd, kunnen worden voorkomen. Adnerterttte l M.i GRAAF FGBFRT SIGAREN iveel/ Ben al-héél zonderling ontwerp voor een „nilnUestation": telescopen zonne- krachtmachtnes. Hndlnjrsplaatsen voer mketten, radiozenders, radarapparaten enz., alles gebouwd tn een der kief- acre planetoïden; rotsblokken, die rondzwerven: tussen Mars en Jupiter, Deze heel ver in d» toekomst grijpen de, fantasie is U raadt hel al afkomstig van een,vAmerikaanse inge nieur, heden bij bekende eri onverwachte snelheidsvergrotingen of -remmin gen, goochelen met formules voor massaverhoudingen, praten met el kaar;, over opstijghoeken -en syn- ergïsche baneri net zo gemakke lijk als; wij over de laatste voet baluitslagen, Kortom: de ^ruimte vaart is haast een wetenschap op zichzelf geworden. EN .zeker al een belangrijke in- dustrie: tienduizenden mensen vinden een dikke of dunnere bo terham in de raket-industrie. Voor lopig werkt die vrijwel uitsluitend voor oorlogs- of defensie-doelein den, al naar men het wil zien. Maar toch heeft, de droom ook. die kei harde ingenieurs van nu. niet ver laten: nog altijd lokt de maan. lokken zeker de ook dichtbijzijn- de planeten Venus en Mars. Wie kennis neemt van de nuchtere re sultaten der raketten-bouwers, en de „zwamroers-er-om-heen" xuMig Iaat zwammen, die raakt geïmpo neerd door de diepgaande theore- tische en technische kennis, maar. ook door het idealisme ja zeker van die stugge werkers. En hij wordt er steeds sterker van over- tulgd, dat „ze" hun doel de ruimtevaart 2eker zullen berei ken.' In een aantal korte schetsen wil. len wij enkele figuren presente ren, die voor de ruimtevaart zoals zij er nu voor staat, van beteke nis zijn geweest. Dromers én bouwers. De boeken van prof.'dr. H_,_ -- - grote en kleine fantasten bezielt Hermann Oberth („Mensen in het ET wemelt van excentrieke uiteindelijk, de gedachte, welke wereldruim", uitgave C. de öoer, in^"<ures in de prille geschie. reeds die legendarische Griekse Amsterdam). Willy Ley („De r,e l v- ruimtevaart Onprak- jongen; Icarus Inspireerde: weg te sprong in het heelal", uitgave Mou- tjsche c zijn er by en fana- komen/van de aarde,.-te ontsnap- lenhoff,. Amsterdam). 'G, V.E. tieke kr.i.ii sol aars. die het ene zon- pen aan de. zwaartekracht,, die ons Thompson („Naar de maan en- dcrlmge piodukt van hun handige aan die bolvormige klomp sieen Mars", uitgave De Kern. Amster- vingers na het andere de soms on- kluistert. Te vliegen naar de maan, dam), en vooral Heinz Gartmanns gelovlg-verbaasa. dan weer cy- de zon, de planeten en de sterren. „Vlucht in de ruimte" (uitgave El- msch-spottend_ lachende toescliou- wers tonen. Er zijn knappe wis- kundigen bij en natuuronderzoe kers. maar ook veel (schijnbare?) charlatans, mislukt soms op de col legebanken, in tochtige schuurtjes knoeiend aan de vreemdsoortigste modellen. En huiskamer-fantasten, die zich al naar de zon en dc ande re sterren zien vliegen door de kracht van een magnetische bol, welke zij in hun omhooggeheven handen klemmen. Of zij vinden op papier, met geen ander instru- ment dan hun driftig schrijven- Heel de kosmos te doorreizen. Ero de pen een vloeistof uit, die de men- Dromen? ?.^?.arteJu;acht kan opheffen. Eén De drapers van het tweede ge- i 'li' T i tei (Van een ónzer redacteuren) .y sevier, Amsterdam) waren ons daarbij van gx'oot nut. 6v;- Voor ons eerste artikel van deze slok, en de mens stijgt lichter dan slacht kénnen de problemen, waar- ruimtevaartserie zie ons blad van de vogels op naar de blauwe he- voor zij staan, die zij moeten be- morgen. Wij kozen als motto daar- mel. Soms zijn ze zich ter dege be- vechten. Zij hebben zich afgekeerd voor; wust van ae ontzaglijke snelheid, van te simpele pogingen om van cle we^Ik-voert uig-dan-ook moet klassieke Chinese kruitraket zo 1 nebben om van de aarde los te ko- grappig bij - feesten, maar schrik- men. en, zij ontwerpen een reus- wekkend op het slagt'eld een aciitjge kogel, die met onvoorstel- ruimteschip te maken. Zij hebben pare kracht uit een geweldig groot de 2in doorgrond van Newtons re- kanon naar de maan wordt ge- actiewetten, beproeven de wonder- schoten. Al deze zogenaamde hal- lijkste mengsels voor vloeibare vegaren, wriemelende prutsertjes, brandstoffen en redeneren tot in het cijferende wiskundigen en met na- oneindige over „stoot" en „terug- tuurwetten spelende fysici, al die stoot". Zij doorvorsen de moeilijk- ZV EN heel klein grapje uandnag. I Maar ik moest er zelf wet eren om lachen, toen het me overkwam 'in Carré Jvas het, 'een poosje terug. Mooi Chinees variété, maakte er liet kind in de mens gelukkig..Je hoefde hélemaal rtiet te denken. Je mochi lekker zitten en lekker kijken -naar allerlei duivelse toeren, die toch nog goed afliepen. Op een;gegeven moment verscheen er een artiest op de planken, die een klein tafeltje neerzette. Op dat tafel tje plaatste hij vier flesjes, op die vier-flesjes een stoel, op die stoel nog een stoel en op die nog een stoel nog —nogger—'n stoel En of dat op zichzelf niet mooi genoeg was. ging hiy vastberaden deze uiterst wankele toren beklimmen, met.de kennelijke bedoeling op dc aller, .bouenste sfoel plaats te neme-n Toen hij zijn gevaarlijke tocht begon draaide een dikke, moederlijke* vrouw die voor me zat, haar hoofd, tn dc richting van haar echtgenoot en sprak; - „Als hij nou valt, dan is het zijn eigen schuld." KRONKEL LONDEN. De;Russische ambas sadeur ia Engeland, Mallk, heeft geweigerd een delegatie van Britse lords, religieuze leiders- en parle mentsleden te ontvangen, die een resolutie wilden indienen, waar^ In de Russische Interventie in Hon garije veroordeeld werd. De particuliere secretaris van Malik heeft meegedeeld,'-dat hij,óp- dracht had de resolutie.' die de.-vpó rige week op een,, massabijeenkomst' was aangenomen, niet te aanvaar den. (Advertentie LM.) *n geheel nieuw middel tegen (Van onze correspondent) ARNHEM. Twintig Jaar gevangenisstraf en ter beschikkingstelling van de regering heeft de procureur-generaal van het gerechtshof, mr. HL C. van Oosten, gisteren geëist tegen de 39-jarige B. B,. archivaris te Den Haag. De rechtbank veroordeelde B. die ervan wordt verdacht op 20 jannari '55 zijn oom, de 73-jarige G. Beltman en diens huishoudster, de G6-jarige Hendrika R. Rutgers, op beestachtige w)Jze door messteken van het leven te hebben beroofd, tot levenslange gevangenisstraf. Mr. van Oosten hield 2ijn requi sitoir, nadat het hof vrijwel de hele dag aan de zaak had besteed. De eerste zitting werd gehouden op 29 maart. De zaak werd toen aangehou den voor nader psychiatrisch onder zoek. De toelichtingen van de psychia ters prof. dr. mr, P. A. H. Baan en prot A. P. M. Boland namen de hele ochtend In beslag. Op verzoek van verdachte werden tijdens het ver hoor der deskundigen de'deuren ge sloten.' Een nieuwe belemmex-ing in de procedure was de getuigenverkla ring van de 21-jarige T. B.. die in de psychiatrische observatiekliniek in bekentenis van verdachte, die later bij stukjes en beetjes werd ingetrok ken, maar waax'in hij bijzonderheden noemde, die hij nooit bad kurmen. weten,, éls" hij niét'in Oocünch'em was geweest,toen .de dubbele moord werd gepleegd. j B. was een half jaar werkloos en j beschikte nauwelijks moer over mid- j (delen in januari f55. Hij- kon zelfs j j zijn kostgeld niet moer betalen. Vol- i hij zijn oom eri diens huishoudster had dooöeestokeil De archivaris 1 Plotse1™^ achterstallig kostgeld eM0aove?metL/SSS-i Krtjte». W?™ .«f P™cureur-ge,le- veroleeeden te ohtsnaDoen en raal most dit geld eetl 011 hem l hij niet aan ontsnappen zou denken 1 <4e diefstal, die Bv in Doetmchepï na als hij onschuldig was. Be verdachte ontkende met klem dat hij tegenover zijn celgenoot zou hebben bekend. Aan het beramen van een ontvluchtïhgsplan had hij meegedaan omdat hij in vrijheid de werkelijke dader van de dubbele moord zou kunnen opsporen. De procureur-generaal trok ver- dachtes woorden in twijfel. Hij memoreerde de aanvankelijk» de doodslagen pleegde. De procu reur-generaal achtte doodslag, twee maal gepleegd, wettig en overtui gend bewezen. Bij het vaststellen van de straf maat wilde mr. van Oosten rekening houden met oen ziekelijke stoornis van verdachtes geestvermogens. De raadsman vroeg vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. Uitspraak over veertien dagen. Hemotabs - een geheel nieuw middel, tegen die. p ij nlij kje - aambeien. Deze tabletjes zijn'. prettig en gemakkelijkin te - nemen - gewoon maar .stikken met een beetje water-en geven 'een weldadige verlichting bij die pijnlijke aanvallen. Ge bruik van zalf of zetpillen wordt hierbij overbodig, Hemotabs werken van binnen uit, doen de zwellingen slin ken en bevorderen dc'ge- nczing. Ze zijn bovendien zacht laxerend; herstellen de natuurlijke functies - zo belangrijk voor volkomen ge nering en geven U langdurige vrijwaring van pijn. f 1.50 per volledige kuur. - Bij alle apothekers en drogisten. AlblKMfcALh AXLE KJLi Kino.&EDP va&. (ARtJülrAWfclttnhAAR T)t VOOR MALI OC.LD... n fc.DATOinö&OtD WAnntÊR m nu no6 Pt COnouCTtuP tRTUbbfctt KAftrttn tn.tAUK&i; rtx KOHfcn KAAR" )fc jONöerit 105 ren. Maar Agnes had er h*ar nog geen uur geleden aan herinnerd dat juffrouw Miller het meisje was ge weest dat zo krankzinnig wild met juffrouw Handy had gedanst. Juf frouw Handy had de dans die avond' vaker, uitgevoerd, maar Agues zei dat juffrouw Miller zich het 'wildst had aangesteld. Nou, óf ze die dans had gezien. Ze had zich krom gelachen! Beter dan de film. Ze was naar de lobby ge gaan en had de punchschaal hele maal vergeten. Dat had ze vier- of vijfmaal gedaan om de jongedames beter té kunnen zien. Ze hadden ge zongen en gedanst en de stoelendans gedaan. Er was steeds Iets aan de gang, maar juffrouw Handy was bet gebracht en wie heeft het aange legd? Kunt u zich dat herinneren?" Clara was blijven eten met onbe- „Ik? Of ik 't me kan herinneren? mooist geweest, juffrouw Handy met walkte ogen die onverstoorbaar ke- ik herinner me vriendelijkheid, ^je arme juffrouw Miller. Ze had ken. Als ze hersens heeft dacht hij. zachte dameshanden en gegu. Hij helemaal vergeten dat ze niets in. de functioneren ze niet in de nabijheid loerde naar Clara. lobby te maken had en ze had er van voedsel. Hij schoof de schaal Clara had met de intense aandacht een standje voor gekregen. Maar dat pudding opzij en lachte. „Alles op van een kind zitten luisteren. Nu was ^et waard geweest. Ze zuchtte z'n tijd, Clara." Alexander lachte onderbrak ze hem opgewekt. „Ik tevreden. „Die lol en dat gelach ook en kwam aan tafel zitten. Clara herinner me," zei zij, „wat nij zich allemaal, ik begrijp niet waarom glimlachte hulpeloos. niet herinnert. Hij hield zijn. ogen jemand dood had willen gaan." „Beter u kijkt mijn hand nu na," gesloten, hij kreeg buikpijn toen hij „Wie beeft u een standje gegeven zei Alexander. „Later niet goed." Er zijn eigen bloed zag. Hij had prui- vroeg. hij. liep een rood litteken over zijn pols menbrandewijn gedronken. Mevr. n<r B. en hij liet het opvallend zien, om- Fister deed 't verband om. Juffrouw «>Wie dacht u. Het Hooia. spoeld met commentaar over de ca- Plummer bracht het naar beneden, sisten te. Juffrouw Bradj, pariteiten van Holen wat bloeden be- we moesten er nogal lang op wach- Fister, Zeiden t datB^ treft. Mark moedigde hem aan en ten en intussen dronk hij zijn prui- schaal hoorde, gooide er namen tussendoor als menbrandewijn met zijn ogen dicht. 1 Clara zuchtte weer, ditmaal ontevreden. Het was, 2éf zé; H'VI.V 2872. Na-een vlotte reis, van tien dagen bereikt dt „Laura" da Camorenardupal^Het^aat^er^nu nteteïbêV^ora- - .ui... f v,Qtcudrt tientallen klein °fne? 5Ph«T'aS"ï«Snkant "da! «andjej Terwinde nooit in staat is geweest de plek, waar aeven Maar zouden de masttoppen van de „Hud-1 wel voor'zorgen, dat hij met de „Laura niet in son" dan niet méér boven water uitsteken? Höê móêilijkhéden komt! Na Viel- dagen geven ze het, -*■■ T'zoekenop. £r is een echolood stel. dat de diepte in 'd aan boord, een toe- •oeten nauwkeurig aan- de ramp zich heeft voltrokken, precies aan te vaak niet meer dan naakte rotsen, dié gevaarlijk i geeft. Ook daarmee zoeken zede bodem af, maar genoeg zijn voor de scheepvaart;En Rob moet er' het resultaat blijft nihil. Skloriowska, Kosciusko en Pulaski. Mevrouw Fister is net een veroleég- een kleinigheidgeweest, gemeen om Alexander beloonde hem met koffie, ster, ze weet precies wat ze moet daarover kwaad te zijn. yooiai >an niet de gewone Hope Huis-koffie. doen. 't Was zoiets van tien uur." mevrouw Fister en ze had aiuja Oo- 'maar zijn eigen drankje. Het was Toen hij haar vroeg hoe ze zo daan wat haar werd_ !de moeite waard. zeker van de tijd was, kwam het al moest ze midden in de nacht op „Wie heeft u die avond verbon- weer neer op het verhaal van de om een ziek meisje te helpen. r,n den?" vroeg Mark. ontmaskering. Ze was de hele avond iedereen had recht op een beetje pie- „Zij niet." Alexander knikte naar de keuken in. en uitgelopën.had tp zier. het gaf. niet hoe Oud je was.of de meeluisterende Clara. Ze liep de punch gepast, broodjes gesmeerd wat je deed. Ze haa er tegen ju*" weg. Geen nationaliteitsbesef. van en de glazen omgewassen. Een paar frouw Plummer over gekiaaga nou alles door. elkaar, beetje van dit. minuten vooé de ontmaskering be- ja. niet helemaal ronduit geklaagd, beetje van dat. slecht bloed. Maat gon had ze een blad met schone maar toch gezegd hoe ze zich voelde. de dames van het Huis hebben zich glazen gebracht, En een paar minu- En juffrouw Plummer had net aan fijn gedragen. Juffrouw Brady heeft ten daarvoor was het verband ge- juffrouw Small gezegd, aat moest wel geen kinderen, maar zij was komen. Zij en Mollie én Pauline had- wel, want de volgende dag had _jui- heel lief. Als een moeder. Juffrouw den om beurten het werk in de keu- frouw Smallriamens mevrouw. Fister Plummer, geen kinderen, geen her- ken gedaan zodat ze allemaal de en juffrouw Brady verontschulai- sens, komt als het ergste voorbij is kans kregen bij het feestje té zijn. gingen aangeboden en haar gezegd maar heel vriendelijk. Heleboel ko- Daarom wist ze het. Tien uur'onge- dat ze het hele geval maar moest 'men en gaan. Ik heb altijd wat veer. vergeten. En juffrouw Small had nieuws, overal waar ik werk wat Toen hij haar vroeg waar Mollie haar een kleine broche gegeven. „IK i nieuws." en Pauline waren, zei ze dat die in huilde als een kind," bekende Cjara. „Waar hebben 2e u mee gehol- de eetzaal werkten met Agnes. Een „Ik had nog nooit een broche ge pen?" paar van de jongedames-aten later had. Ik zou opslag krijgen en ik;was „Stevig .verband. Verband en jo- dan de anderen. bang dat ik mijn kans had verknoeid dium. Geen dokter, geen kramme- jsjee zei ze de niet door daarom huilde ik toen ik de tjes, ik genees heel mooi. "t Geeft tot de' kelder' Er was een trap naar broche kreeg." niet. ik heb te veel bloed, te warm de bijkeuken waar de serviezen bloed, geeft met als ik wat verlies. waren opgeborgen. Hij knipoogde. HjJd ze juürmw MUler gekend? Mark antwoordde op dezelfde ma- Nee. ze had haar niet gekend. Haar nier. „Wanneer werd. dat verband zachte ogen schenen het te bètreu- (Wordt vervolgd) „Heb je opslag gekregen?' Alexander. „Nee." gaf Clara toe. „Ha!" zèi Alexander.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1