ISRAEL: Laat in Sinaï alleen VN-troepen toe mmm Ontevredenheid in Indonesië groeit Nieuwe coördinatietabellen en IRAK trekt zich uit Jordanië terug Amerika wil eenheid mmv- Tweede Miinchen zal voorkomen worden SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN RADIO EN T.V. Waarom toch zo vervelend Togliatti keurt aanval op Hongarije goed MIN. DULLES Oktober: record in woningbouw Volkspartij vraagt Soekamo om opheldering over plannen Rel op kermis in Oost-Berlijn Pracht handen MOLLET VOOR AMERIKAANSE TV: Franse premier keurt houding van V.N af EOKA: Meer doden °P Cyprus dan in Egypte „Schijngrenzen" op Hongaars gebied Ruim duizend Hongaren hebben werk Jon get j e verdronk in afgesloten Ij Felle Tsjechische kritiek op Ti Lo Nederlandse tak Dickens-club van Maandag 10 decemher 1956 NEW XOSK. De fsraëtiscto ntcltecb, grondgebied. Ook zit was minister ean Buitenlandse ZTafeenv - tneeroctw Zt&ricv toeft veffeiaant dat ZV. 5f« toestemming; zat gtrven voor het legeren, raxr VX-troepea op Is- t/£T is om te huilen. Waarom- moeten de zaterdagavtncd-pro- gramma's vort onze televisie toch d tijd 20 vervelend zijn? Waar om ■moeten goed bedeelde spelletjes Het door de ai te G^^kketijke vragen» die dcc ongewild clowneske ^quiz masters* teerden gesteld, het ton der 'n vleugje geestelijke pikanterie stellen? Set aardigste resultaat van zaterdagavond vond ik» dac de JV'CRf-Iedert de door zangers van andere omroepverenigingen gebrach te liedjes 2o goed bleken te kennen. Zelfs het versje, dat Jan de Cler voor t zondagmiddag-voetbal heeft gemaakt. („Laat de leeutc niet..."). Merk-vxiardigersicvs las ifc even voor de uitzending begon een ont boezeming van een Franse collega over hei misbruik, dat de beeldradio in zijn tand maakt van de folklore. Goed, dat de man het Spakenburgse koor niet heeft gezien en gehoord. De kostuums waren paai de twee liedje hodden mei Spaken burg niets van doen. Ze werden niet eens zuiver gezongen. Boven dien. is de Utrechtse „Tivolf-zaal beslist téél te groot voor de uitzen ding van zo'n sh ore-programma Zou er, juist ten aanzien van dat amusement moet dan alles levens- beschouicetijk worden gedicteerd in ons lieve land je?) niet' iets meer samenwer king- tussen de omroepvereni gingen mogelijk zijn? Zouden er niet met meer ebuiingryfctoid en smaak uitgeruste lieden met de vormgeving can. dergelijke program ma'.1?. belast kunnen worden O ja: Pi Scheffer leidt de.rubriek „Vers geperst" heel, leuk. Gemoede lijk en mat oubollig, gelijk hij is. Maar met kennis van zaken. En die toespeling op het verbod van ,£ta- zione Termini" was een leuke vondst in Dick van Bommels iets té lange „Tele-disco-parade". WAT het uit Frankfort gere- layeerde Quizi-programma van iondagavond betreft slechts deze opmerking: Ik hoop, dat de mensen van ónze televisie, die voor de onl- spannlngsprogramnia's verantwoor delijk aön, allen hebben gekeken. Er viel véél te leren. V.' De JKOR-diensi kwam in rustige, weloverwogen beelden in de huis- - kamer. De predikant acteerde niet, ntflCr was zichzelf. H. S. 7~) IT is ie week van de Neder- x-r toTMf.se hoorspelen. Vönauond 3-35-JUO zendt de NCRV „Rusthuis Angenita'' van G. van Heerde uit (het gaat over de ver wikkelingen in een kleindorps rust huis); voor woensdagavond kondigt de VARA een spel in vrije verzen aan van de dichter Ed. Hoornik, die ook- als toneelschrijver 'n zékere naam heeft: „Je moet een. beetje van de mensen houden"; de KRO tenslotte brengt vrijdagavond een .detectivespel van 'n zich achter het pseudoniem E. E. D. Erich ver schuilende auteur: Ret geval Glim". ÖP eerste Kerstdag zullen de tv- kykers een volledige uitzen ding var. Mozarts opera „Figaro's Hochzeit"i kunnen siert, 'n Heiais wan de Beierse televisie. FOOR de vierde maal zal de VPRO „Gijsbrecht .van Aem- stel" uiteenden. Op 9 januari 1957. Uit de Amsterdamse Sladsachouia- burg. De rol van Badeloch 'zal dit maal worden gespeeld door Ellen Vogel. pen vertrekken en vervangen wor den door de VN-politie.. Vanmorgen werde»: vijf handgra naten gegooid paar een Britsepa trouille. Een soldaat .werd gewond. Irak heeft besloten, op verzoek van Jordanië, de te Matrak in Jordanië gelegerde eenheden van het Iraakse leger terug te trekken. -«■nr. T.T-" -y,."- i De Iraakse -eenheden, waron een »e maand geleden naar Mafrak gezon- Keen toestemming' den, eveneens op verzoek van de Jor- owestea geven de Steal binnen te j daanse regering. vredesregeling Het officiële Russische hieutvs- i? BWyroaw M^fr. moesten agentschap Tass heeft gemeld, dat de v«v.-troepen de Sinaï bezet hou- RiKianrf conn „vrijwilligers" naar ■troepen» de Sinai bezet hou- dea tot Egypte met Israël vrede wilde shtitem Dl gezaghebbende kringen van de Ver. Katie® in New York zijnzon- dagavond, berichten, tegengesproken .volgens welke secretaris-generaal KammarsJsjöld Israëlische „voor waarden" voor ontruiming van het schiereiland Sinai- .verworpen heeft. Se Israëliërs hadden in het geheel geen. ..voorwaarden" gesteld, aldus deze krfnjgen. - Israëlzou zöu troepen alleen wil- len. terugtrekken, als. het. de garap- tie krijgt; dat- dit. gebied niet op- nieuw gebruikt zal worden voor aanvallen, op de Joodse republiek;. Hammarskjöld zou deze eis afgewe zen hebben en hebben aangedron gen op een snelle ontruiming van het Sinaï-schiereiland. Inmiddels vindt de ontruiming van Port Said door de Britse troepen snelle voortgang.. Dé stad staat onder strikte militaire bewaking.-Britse en Franse soldaten patrouilleren met VN-troepen bil de belangrijkste in stallaties van de stad. De Britse en Franse commandanten vrezen, dat zich geweldplegingen zullen voor doen als de laatste Westelijke troe- Rusland geen Egypte zal zenden, nu Frankrijk, En geland en Israel zich bereid hebben verklaard, hun troepen terug te trek ken. Diplomatieke waarnemers in Mos kou beschouwen deze mededeling als een aanwijzing, dat de Sowjet-TJnie niet voornemens is, terug-te keren tot de koude oorlog, doch in de cri sis van het Midden-Oosten een min der rigoureuze .politiek wil voeren. ROME - Pahriïro Togliatti heeft zaterdag het aoht&te congres van de Italiaanse communistisch© party ge opend mét een heftige aanval op do Brits-Franse invasie in Egypte en het betoog, dat de interventie van Rusland in Hongarije een derde we reldoorlog heeft voorkomen. Htf keerde zich tegen de kritiek op de onderdrukking van de opstand irt Hongarije door Rusland. \De2e was volgens hem een gevolg van het ineenstorten van het communis tische bewind in Hongarije. „De-Russische interventie was onvermijdelijk orh een fascistische staatsgreep en een mogelijke we reldoorlog te voorkomen," aldus Togliatti. Togliatti bepleitte een vernieu wing van de Italiaanse communisti sche partij en een.-Italiaanse weg naar het socialisme. Hij maakte dui delijk, dat hij niet bedoelde, dat' de Italiaanse partij met Moskou dient te breken. Stalin noemde hij in zijn meer dan drie uren. durende rede geen enkele maat Het- congres protesteerde met ge fluit en gejoel tegen hetintrekken van het jvisüm voor de Russische vice-premier Soeslow, .die., het con gres had wiüen bijwonen. JPAJUJS. Minister Balles heeft b(j zijn aankomst uit Amerika ver klaard, dat Amerika vastbesloten is een manier te vinden, om de me ningsverschillen uit het verleden te begraven. De V.S. zullen ook hel pen, zei lijj, om de economie :van de Westeuropese landen op. peil te honden nu de olietoevoer uit het Midden-Oosten onderbroken, is. Dulles pleegde zondag óverleg met Fïneau en Selwyn Lloyü. Vanmor gen begon de conferentie vande ministers van Buitenlandse Zaken van de Westeuropese Unie,Morgen komen de delegaties vap-.de vijftien NAV.O-landen bijeen. De Iraakse premier Mendercs. die t zelf zijn delegatie leidt, streeft er 'naar, de NAVO-landen ertoe te be wegen om de. verplichtingen :tot steun en hulp die de "NAVO-leden jegens' elkaar hebben ingeval van een militaire aanval ook voor en kele landen van het Pact van Bag dad te laten gelden. DEN HAAG. Oktober 1956 ris een recordmaand 'geweest wat be treft het aantal opgeleverde woningen. Er kwamen in'die maand meer huizen klaar dan in welke oktobermaand na de bevrijding ook, namelijk 7.1Ö5. In de eerste tien maanden Van het lopende jaar Wer den 53.329 woningen voltooid, tegen 46.606 in de eerste tien maanden van 1955. in oktober, werdeen,, .begló ge maakt met. de bouw., van' 8765 woningen, in' de eerste tien riiaandén van 1956 met de boüw.._ vajl 70X72 woningen, tegen .64.838 in 'dezelfde periode van. hét vorig jaar.: A DJAKARTA. De Indonesische Volkspartij P.K.I. heeft president Soekamo zaterdag telegrafisch verzocht opheldering te, geven over 4e berichten, dat 4e. president met steun van de gewapende macht ddregering zou over nemen, als het; kabinet zou worden ontbonden. A A L :v.ï In hët telegram, wordt,: SóSégd». dat. de pogingen van de grote coautie- partijen om verandering te'brengen in de stwk bekritiseerde reg&ring-, Alt'' Shairoamidjoio worden gehin derd door geruchten;„die worden verspreid door diegenen, die aan de macht willen, blijven^. Volgen?, deze geruehten zou dé president van plan. zijn een regering in te stellen, ge lijk staand met: een „onofficiële dic tatuur, ter uitvoering van zijn idee om alle politieke partijen te ont binden", v In .het telegram aan Eoekarno van de Volkspartij wordt batoogd» dat: ,,de enige, manier om ii> de huidige stand'..'.vanzaken - verbetering té brengén, is vervanging van de rege-? ring —-.AILSastroamidjojodoor po-' litieke figuren, die: het vertrouwen en'de eerbied, van het volk hebben'V- Ook andere politic! toonden de laat ste weken hun ontevredenheid over de huidige coalitie-regering, waarin de gematigde Islamitische „Mas- Dooi'tje Jongsma, een Ain- sterdams ondctciJzeresje, en JV. Geelhoed, een uttilnis- man uit' Dreischor poseerden zaterdagavond met glundere' gezichten voor het trapje van het KLM-toestel dat hen naar de Verenigde Staten zou-bren- gen. Dóorlje: en de uuilnïj?- jnan hebben alle reden om "r'rolyfc fe kijken; uitgenodigd: door een'jeugdige Amerikaan, Harry Morgan, die ze in een teei'kïcamp na de- februari- - ramp'in 2.953 ontmoetten, gaan ze een veertiendaagse reis maken door de'States. BERLIJN. - De Oostberlijnse po litie heeft zaterdagavond een menig- te van verscheidene duizenden men sen uiteengedreven, die op een ker mis op het Marx-Engelsplein tussen de draaimolens en' de stalletjes hand gemeen was geworden. Volgensde Oostbërlijnse politie.'zijn de gevech ten ^uitgelokt door Westberlijnse „herrieschoppers". Het is niet. duide lijk gebleken of er achter de relle tjes politieke drijfveren verborgen waren. Aduertentié I M.) Het is de Hamanelis die het 'm doet (Van een. onzer redacteuren) DEN HAAG. Bij het ministerie an Financiën zijn nlenwe coördi natietabellen voor de loonbelasting verschenen, die rekening houden met «ie premie voor de Algemene Ouder domswet die na. I januari moet wor den betaald. De nieuwe tabellen voorkomen dat over de ingehouden premie A.O.W. loonbelasting wordt betaald. Zij geven ook aan welke bedragen voor de AOW moeten worden ingehouden. Daaruit blijkt dat ook voor bijzon dere beloningen premie voor de ouderdomsvoorziening moet worden betaald. De inhoudingen voor ..deze voorziening moeten echter - gestaakt worden, zodra over het lopende jaar het maximaal verschuldigde bedrag is ingehouden. Een uitzondering is. daarbij gemaakt voor werkgevers met een. machinale administratie. Zij. mogen, na vergunning te hebben aangevraagd, na afloop van het jaar, de eventueel teveel, ingehouden pre mie aan hun werknemers terug' be talen. Bij de berekening van het loon, waarop de tabellen van toepassing zijn, mag geen rekening worden ge houden met de premies ingevolge de sociale verzekeringswetten en de kinderbijslag. Hiermede is bij de vaststelling van de premie- en de loonbclastingbedragen al rekening gehouden. Werkgevers zijn verplicht binnen tien dagen, na afloop: van het'kwar taal, de ingehouden loonbelasting en de premie voor dé A.O;W. .aan de belastingdienst af te dragen% (Zo Spoedig mogelijk zul len wij de betreffende co ördinatie-tabel len in ons blad publiceren red.) PARIJS „Engeland en Frank rijk hebben Amerika aiet- tevoren ingelicht over hun voornemen om een militaire aotie tegen Egypte te beginnen, omdat zy - vreesden dat Amerika anders de landingen zou hebben willen verhinderen." Dit heeft de Franse premier, Guy Mol- let, in een onderhoud met twaalf Amerikaanse journalisten,' dait zon dagavond via Amerikaanse radio- en televisiestations werd uitgezon den, meegedeeld. Mol let ontkende ten: stelligste, dat Engeland en Frankrijk voor hun actie voeling hadden gehouden met Israël. De Franse premier wéés erop, dat het Franse volk volstrekt gekant is tegen een herhaling van ..München", dat tenslotte tot de tweede, wereld oorlog leidde ..Jndièn Frankrijk én/of Engeland in 1936 -Duitsland hadden aangevaJlon, toer^ Hitier het Rijnlandriiet' bezetten;'zóu de'toen malige Volkenbond en. wat dat betreft, Amerika waarschijnlijk 'ook ons als aanvallers: hebben' be stempeld. Doch de tweede wereld oorlog zou er mee zijn voorkomen. Andere punten, die Mollet in zijn persgesprekstelde, waren: 1. De schijn mag gewekt zyn, dat de Russische positie door het ingrij pen in Hongarije is versterkt. Dit is niet zo. In 'feite is hiér sprake van een Russische nederlaag, omdat de Hongaarse aangelegenheid voor de Russen moreel zeer 'moeilijk te ver téren, is, terwijl zij ook nog niet is afgelopen. 2. Een bijeenkomst van de rege ringsleiders der „Westerse Grote Drie" Eisenhower,"Eden cn de Franse premier is noodzakelijk. Mollet wees er ook n.og op dat een vierde gedeelte van de. wapens, die de Franse troepen in Algerije op de rebellen buit maken, van Egyptische oorsprong is. Mollet veroordeelde ook nog de handelwijze der Verenigde Naties, die in de praktijk er óp neer scheen te komen dat wel democratische landen werden veroordeeld, doch dat-niets werd gedaan, indien dic tatoriaal geregeerde staten orders der volkerenorganisatienaast zich neerlegden. NICOSIA. De ondergrondse verzetsbeweging op Cyprus, heeft bekendgemaakt, dat door haar op treden in november meer slachtof fers onder de Britse strijdkrachten zjjn gevallen dan het Frans-Britse optreden te Egypte aan doden en gewonden heeft gekost, In genoemde periode zouden. 74 Britse militairen zyn gedood en 106 gewond door acties van de EOKA- Volgens officiële Britse cijfers zijn er zestien militairen gedood en 54 gewond, WENEN. Russische grenswach ten in Hongarije hebben In de nabij heid van de Oostenrijkse grens een schijngrens aangelegd om Hongaarse vluchtelingen ln de val te laten ló pen.. Dit is door vluchtelingen ver teld. Deze schijngrenzen 2ijn 's nachts verlicht en er zijn Oostenrijkse vlag gen geplaatst. Russische grenswach ten roepen vluchtelingen in. het Duits toe: „Dit js Oostenrijk". Degenen, die gepakt worden,worden in vracht auto's weggevoerd. Het totaal aantal vluchtelingen is gestegen tot 121.429. Van de 1.200 Hongaarse militairen, die bij Salzburg in een kamp waren geïnterneerd, zijn er 90 vrijwillig naar Hongarije teruggekeerd- joexai",;....de orthodox-Islamitische Nahdaio. Oelama" :en -de nationalls- tische partü van premierAli Bastro- amidjojo 'deelnemen,'.-. Da Inshary, ljd van de Masjóeml- fracüe in het parlement, zei zater dag, dat „niet eén punt van het ka- binehsprogramma werd, uitgevoerd- en dat de regering niet in staat 1# om de huidige moeilijkheden t* overwinnen. DEN HAAG. - Ven da ruim duizend Hongaren, die sir.ds hun komst in Nederland een betrekking hebben gekre. gen, konden er. tot nu toe 201 aan het werk gaan. De.ande- ren moeten nog wachten op definitieve huisvesting, Via fle Vereniging van Nederland- se Gemeenten werden in totaal 450 nieuwe, oude of gedeeltelijke wo ningen voor de vluchtelingen be schikbaar gesteld.. Hoewel de groe pen, die tot nu toe ons land blnnen- kwamen, niet raeer.dan 2GQ gezin nen tellen, is het nog de vraag of de beschikbaar gestelde'hoeveelheid huizen groot genoegiis, Men wi! na melijk de woningengcaag in die plaatsen hebben, waar werkgelegen heid is, en tolken zijn.- AMSTERDAM. Zondagmiddag is bet vierjarig jongetje O.:O.-in het afgesloten IJ verdronken. Het kind was tijdens het spelen van het schip van zijn ouders gevallen. LONDEN, -De eerste secretaris van de Tsjechoslowaakse communis tische partij, Novotny, heeft op d» bijeenkomst van hef centrale party- comité in Praag felle kritiek gele verd op Tito, Hij zei, dat de Joegosla vische president het „revolutionair# communistische front-dreigt .te ver zwakken"..., Veel van Tito's verklaringen zijii in strijd met de. Joegoslavische be lofte vanniet-inmenging in dé aan gelegenheden vau andere communis tische partijen, aldus Ngvotny. (Van onze correspondent). OVÈRVEEN. Zaterdagavond li in het historische opkamertje van de uitspanning „Kraantje Lek" de Nederlandse tak opgericht van d® sinds 1902 in Londen bestaand» Dickens-Fellowship. Zij stelt zich ten doel alle vrienden van Dickens' hu mor in Nederland een ontmoetings punt te bieden. De initiatiefnemers, de schrijver Godlrieu Romans en. de architect Nico Andriessen, werden resp. tot voorzitter en secretaris ge kozen. ËEri L0LUE. OO&lfc GENADÉ: Lieve HÉLPjon. GEN, WIL JE OUDER LUKED PAOJE e>tnr D£ CONDUCTEUR PAAR lESTEOEriDE zen urttn niE-R HEB IK JET& BETÉR6VO0R ;e 2874. De dag breekt aan en de „Laura vervolgt; die geheel eulorcia.isch de i ng zijn kruistocht. He: echolood is au aangezet en na Jk- ,;ceft er anderhalf uur noteert het Instrument opeens een cehuip van Jaap steekt hy zich n"1" «et duiker, uitslag tot vijftien voet! Dat kan geen klip 2ijn.pak. Terwinde vmdt het maar een beetje Wat nu? ik ga duiken," zegt'Rob. Aan boord be- hg, maar Rob verzekert ncm. dat 3° deze vinden zich een'paar prachtige Cousteaulongen, „aquaiongen mets kan overkomen. Botcndicn bert je in staat je' veel gemakkelijker onder water te bewegen dan een duiker, die gebruik maakt van een gewoon kostuum en die zijn lucht van buiten af krijgt aarfgevoerd. „Succes, ouwe jon gen!" roept Jaap-zijn vriend toe. wanneer deze in het water afdaalt,„maar blijf niet te lang weg." r de sleutels had: gegeven werd hij kortaf. Niemand mocht: het gebouw verlaten, zei hij. Ze moest dat bevel op het bord aanplakken en er voor zorgen dat hij werd gehoorzaamd. Straks zou op elke verdieping een agent worden geposteerd. - Niemand hoefde zich .ongerust te maken,' rou tinewerk. Routinewerk, tot de zaak was afgelopen. Hij zei het nogmaals en beet zijn woorden zo af,, dat men alleen nog maar routine-wérk kon 'verstaan. Haar mondhoeken krulden op. „Ik heb het begrepen. Inspecteur," zei ze. „Maar ik hoop dat uw mannen zich rustig 2ullen houden. Het zou ver- 107. als een beschaafde dame. De lopers velend zijn als de meisjes worden liggen Sn de luiker-bovenla van het gestoord." „Ik kan je vertellen hoe je haar bureau in de lobby dat zag ik van- Ze. knikte in de richting van d« die kan uit dwingen. Sluit de middag toen ik met juffrouw Brice hal. \-oor- en achterdeuren, flink opval- over interlokale gesprekken praatte."„Nee, we zouden het niet prettig lend, en laat ze horen dat niemand irjij denkt ook overal aan, hé? Doe vinden als ze werden gestoord weg mag. absoluut niemand. Zt-lfs dit, doe dat En wat ben je zelf wel Hij begreep wat ze bedoelde. De 1 niet naar de hoek om een tijdschrift van plan te doen?" haldeuren kierden opén Iemand 'te kopen. Als de late thuiskomers en ik ben klaar. Ik ga naar de Sut- speelde op de piano terwijl vier dim de .meisjes die m de stad hebben tons om rapport uit tebrengen, ne, emstige stemmen'worstelden met gegeten komen, laat je ze binnen, neera m'n cheque in ontvangst en ga „stille Nacht, Heilige Nacht".. Het jaag ze naar boven en sluit de hele er zoveel mogelijk van uitgeven. Met was een moedige noginz Gemakke- boel weer af. Vertel, ze niets, zij vriendinnen van het platteland. Mis- mk VODr^ °tl^ftelFen^ Leülfk om kunnen beter roddelen dan jij. Dan schien laat ik de Suttons meehelpen. naar te luisteren De'gedachten van r^'S^Tn1 «i Ir- waarschijnlijk hulp nodig. de inspecteur gleden wier terug naar hebben of ze m het aas hapt. Ze zal Misschien kun je later ook komen, -tuffrouw Maureen Fnv Juffrouw met een waterdicht verhaaltje naar Misschien, met een beetje geluk, ben yoy kon stille Nacht Heiliea een van je agenten gaan. en dan ik om twaalf uur stomdronken," Nacht" in het Frans zingen Ze had eftetriêt-6 en 26 aUema rF7 Ïïf ^«flrnrtBÏÈip 3an' hetglleSdtLmze'zeTS Ze S hoe_ ze er uitziet. „Gedraag je je altijd zo gek? het. eergisteren nog gezongen in de &>w h»«. 'f i^nereenj wunrart scheien.Kom opf IK°wa hrt huis BroSdyTfln ÏS'spcli-'ÏS'roSe m ?rrhaïr Xeten ïteL Ziï5L'Zie° eD het probeert. Ze verlieten de binnenplaats en Die°m^sfes"daarbitmm'h'6 Waar ga jij naar toe?" taikten naar Sobeioil, die ais een oitay" ze' M „Verderop in de straat, ik.zit in sneeuwman tegen de buitenmuur Mevrouw Fister ging tegen Mark een auto waar geen „Politie" op stond. Moran, die bij de voordeur voort. iJ3aar gaan J e|n uur ct staat. Als er niets gebeurt, kom ik stond, groette-strak, maar hij zag er tien mee door. Een paar zijn met.de rond middernacht hier terug. verslagen uit. boom bezig Ik ben er zeker van dat „*t Is allemaal voor elkaar. Je Mevrouw Fister zat achter het bu- net Bestuur het orettiK zou vinden moet succes hébben. We moeten hoe reau met een wit gezicht en stompe gjg u de gg-tk even rusten. IK dan ook winnen. Veel geluk." panden. Ze was bezig met pakjes kaQ het u zeIf verzoeken, maar „Veel - geluk," herhaalde Foy. de stak takjes hulst ra een slinger ju. weet zeker dat hef Bestuur het „Hoeveel mensen denk je dat er om sparregroen. Op het bureau lagen Vettigzou vindtn hen hub twaalf uur in dat huis slapen? Niet besjes, bladeren en kleine pakjes in gang liet gaam" een. gekleurd papier. IcTiiktp vrinr dast- ft&K ?v „Niet één," stemde Mark toe. ,.Ze zül- IWe rijn klaar voort de^KerrtE» len allemaal onder hun dekens lig- nep Foy al te hartelijk. „Zijn dat Fister" antwoordde hij ik ben hier gen rillen. Er zal niemand te zien uw cadeautjes?" klaarde insoecteur heeft het over rijd. Ga met de lift naar boven en „Ze denken altijd aan me." zei ze. genomen." Hij sloee Foy on. de breng haar beneden. Metalen geval, „Een paar van de meisjes gaan mor- fchouder en Eine wet net een kooi, handig als te lastig gen met vakantie en daarom heb ik Mnran liet hem uit Vnor de rtenr wil worden...En laat een van je ze nu al gekregen," Ze keek rustig aXter hem we^c^loten hoo^e Mi mannetjes ook een oogje op Plum- van Foy naar Mark. „Willen de nog't babbelen van de late eetstera] mer houden. Ze schijnt te denken heren misschien iets?" - nSani?te ln de hal »lne«r pe© val* dat ra haar zullen vragen om van- „Oe Inpers," zei Foy, ^S!;°lnd™jLal avond .te werken. Dat mag niet ge- Ze boog zonder te aarzelen over ™ï?rWffinaïj?Jff'f f beuren. Als ze tevoorschijn komt naar de bureaula en gaf de sleutels. jilDe HuK met een sooor van aa- moet je haar' weer naar be5 sturen. Foï keek verward. Hij had ver- SF SH? sp00r ea En reken er niet op dat onze vvien- wacht tegenstand, geen medewet-' din de deur-voor je zal opendoen king. Toen ze zonder iets te zeggen (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1