DE TOEKOMST DER VLECHTEUM.EN KLEINE LAUWERTAK m 1 Protest SPARKS iloor FRANK GODWIN 'MÊmm Ws*. Zwitserland trekt zondagsrijverbod in He Mensen willen naar maan, Mars en Venus Tunnel stort in op circustrein Missionarissen bewaken babies van zendelingen InDjakartg.: Anti-Russische demonstratie verboden Nobelprijzen in Stockholm uitgereikt O- IvVV KAPrrtwv nou SsfëéSsS&sj&ééiï;''---- ^S^SStL,. Sis» van Safari™vS.;etnSteoVer«MMii?.bt 2 Dinsdag 11 december 1956 ET aantal naar Oostenrijk geVluehté Hongaren beloopt "welhaast .I25»0fW», Het betekent» dal opbieder e duizend Hongaren er zich nu ongeveer dertien in het vrije buitenland bevinden. De stroom is nog .njet ongehoMfisn» jdo°c het zeeg .versterkteRussische toezich| wel fcelg^rjrger geworden; uittocht, die zielj in enkele weken heeft voltrokken;'ij- eebter ru reeds'imposant genoeg en kan misschien alken, worden vergeleken met de massa-enjigratie uit enkele Duitse staten na $ik njislukkiog rap de revolutie vap 18T8; - De« parallel is ?eer icerzaaip,-Oiidar.de Duitsé eiuigTautcn, van wio een: Keer groot aantal-in-Amerika ia terechtgekomen, warén-er zender twijfel veel, .hij wie de armoede een krachtiger drijfveer wqs dan de hernieuwde despotic met-haar wraaknemingen. Doch. ongetelde anderen vertrokken tonder twijfel uit vrees voop de pplijie en vervuld vpn het verlangen om de vrijheid,'die zij in het vaderland niét"mochten genieten, elders tc zoe ken. Aan de grootscheepse ontwikkeling van dc Verenigde Staten geduren de de vorige eeuw hebben de Duitse immigranten een aanzienlijke bijdrage geleverd. De prijs daarvoor beeft Duitsland zelf betaald, in zoverre deze aderlating wellicht gen beslissende verzwakking van het front der vrij heid sstfijdprs heeft betekend. Tal ran Duitse immigranten en hun afstammelingen hébben altijd tot de felste isolationist en behoord. De Ijefrlc voor het lar.d vap herkomst was in wrok verkeerd. Alen keerde betvoorgoed de rug toe en wilde het ver geten. hetgeen in de .onafzienbare gebieden van liet midden-Westen zeer Vel gelukte. Totdat de wereldoorlogen hen hardhandig aan het beslaan er van herinnerden. rAT jpoct er-tr.et de Hengaarso vluchtelingen gebeuren? Dat de vrije wereld zich over ben ontfermt, spreekt 'vanzelf. Ze krijgen voedsel op ouderdak en vinden geleidelijk wel werk. Tot zover zijn er geen onoplosbare problemen. De moeilijkheden komen pas bjj het verder denken, het goed cr van uit te gaan. dot ze nooit terugkeren? Verdient het aanbeveling, al het mogelijke te doen ter be vordering van ..hun volledige assimilatie in de nieuwe omgeving? Het zijn vragen- waarop wij geenszins geneigd zijn. zo een twee drie een bevesti gend antwoord te geven. Het land Hongarije is er nog en meer dan 98 procent van de bevolking van twee ntfgt'den geleden wppnt er nog; ei: de gezindheid van het overgrote deel van de*» bevolking is weinig anders dan die van de vluchtelingen. Wat belangrijker is; de strijd in Hongarije is in feite onbeslecht. Wel hebben de Russische wapens verhinderd, dat de revolutie slaagde; maar de Russische wapens hebben tot dusverre noch een herstel van de oude. tyrannieke orde, noch de vestiging 'van «en i.itcrjijk jetw.i; veranderd bewind, kunnen bewerkstelligen. De regcring-Kadar hangt volledig in de lucht. Volgens tal van betrouwbare berichten voelen de Russische sol daten in Hongarije zich ongelukkig Het valt niet te zeggen, wat hier nog uit voortkomt. En zo de conynunis- iische p.artij a] kans ziet, een nieuw regiem te vestigen, wie of wat garan deert de duurzaamheid er van ol de loyaliteit jegens de Russen: Hes beweegt en kraakt nu eenmaal in het' ftnssitohe blok. Niemand kan v°nr- apellen. waar het op uit loopt. De vluchtelingen tnogen welen, dat 't vrije buitcnlcnd aan hun blijven niets ip de weg zal leggen; maar het is tevens van belang, bij hen de gedachte levendig te houden, dat hun land hen misschien nog eens hard nodig zal hebben, DE Olympische Spelen zijn voorbij. In het waterpolo-tonrnooi is gebleken, hoezeer de schaduw van de Hongaarse gebeurtenissen tot over bet verre Melbourne reikte. He', is echter zeer goed mogelijk, dat buiten het bloedig exces in de ontmoeting tussen Russen en Hongaren alles vlot en fraai is verlopen. De Nederlandse ploeg is ook niet thuis gebleven, omdat de zorgzame ledeq van ons Olympisch Comité incidenten vreesden. Ze heeft niet deel genomen, omdat men hier nu 'eenmaal geen kans zag. de Olympische gedachte in overeenstemming te brengen met de gewelddadige cn niets ontziende onderwerping van een vrijheidlieverd volk door legers en wape nen der dictatuur,. Dat dit laatste feit h ons land Mijkbaac^meer indruk heelt gemaakt dan in'tal van andere landen, is geenschande, alliums niet *«or Neder land. De Russen zijn met een hele 'berg goud, zilver en brons naar Inm land teruggekeerd; de bèlpnij.g voor «rel en hoog' cn yer. Doch wie schenkt een jririne lauwertak aap het Nederlands Olympi-ch Comité, cat - van zijn moeizaam verkregen middelen meteen ecn ton g-mds afstond aan de Hongaarse vluchtelingen en er van afzag, iets daarginds m Australië terug te verdienen? BERN De Zwitserse regering heeft besloten, bet zondagsrijverbod. dat sinds IB november van kracht is. in te trekken. De regering verklaarde hij de in trekking van het verbod te hopen, dat vrijwillige beperking door auto eigenaars zou leiden tot een vermin dering van ongeveer 20 procent van het normale,benzineverbruik en hel invoeren van rantsoenering, onnodig zou maken. De benzinestations zul len mir.der dsn de normale voorra den ontvangen. De benzineprijs is sir.ds de crisis ':n het Midden-Oosten reecs met 15 procent verhoogd. (Van een onzer redacteuren) kou? Een vriend van zijn "ader ren wisten, dat Konstantin niets ER mnet eens pan dr La-drer moest Ir» dc Russische hoofdstad nieuws had gevonden. F,cn zwen- hebfaen soieefd die met soitse"*Ün de-ZioJkowskyJs-kwamen uit delaar, een-oplichter, een bedne- lickalt. een seh.ieht in R.taan get? Spoedig was onthuld, dat Zi- gelijk, was schenen door middel vlak-.voor het Kremlin liep pij ccn olkowsky het slachtptler was ge- f»liJ kokend'wa?eT- '45Tnte™ va' jongeman tcsen het UK die hem werden van aljn klmsenaarsch; .1 r^n Al ziin arsumnnten sloten als V'^eë deed denken aan Konsiant'n. bussen, maar in één opricht had de g1 ooï^ai veel wa^cr van die O1' tcch^isch terTein rnaaktc bi^ man toen pech; toen hj de resui- 2?- «ii sTevice kSao niS - Srote vorderingen... op pa Uten V3n zijn dmpgriipenrie we- 1 over foraamte Het ulc-k P'>r. Hij ontwierp bet eerste ge- '.enschappehjke denkarbeid pub li- ^cr. vei over■goraarm «ei u k hgel mclaïon vliegtuig, toen er van ceerdé had Fultop alzijn eerste oowate- cn èghte vliegtuigen, zclis nog fieer. maakt^Vavdi-er^al5'vepmneaelfjk teood had SclcSd to hcckcK cn sprake was. medeleden var- een bar' geleerde meneer zijn ge- dodehik ccschi^kkcn^Edu- de Vereniging voor Natuyrwelen- weest, aan een overmaat van fan- JedodeJuk schappen waartoe hij mtemde- tasjo en visie heeft -hij; Vast met tiid kxeei Konstantin toch W* toch was toegelaten toonde feledcn. Die Lardrèr is een steeds cenbann a 1 s lefaarindew is-cn hij op zekere dag tekeningen voor werrkerend verschijnsel: zijn „re- natuurkunde te Borowsk Toch oen benzinemotor. Goed. het ding Incarnatie" ?a) nn zekere dae wel natuurkunde te oorows^. J-otn hj. hgt hgd untworpea Zou KONSTANTIN ZIOLKOWSKY: ,-,.dBor pp .eepz^am, een hoogte van 403 kilonieter: waarschijnlijk zijn andere raket- -™ tociit"óp-.'rccdt'pnistaat t>lc.;baar vjüs. ten de aatste jaren al veel verder ecn tegenkricht, d.c Ficcles even Konstantin Ediiardow.tsj «g- !n .thoclal" eor. Maar ock publiceer, yan de aaide weg gekomen..we- g,..0oj Ziolkowskv had al gedx- ko'-vsky' kwam in zijn yen- ni- over aarde en hémel". Zonder ge-. wicht'', „Buiten ds^aide", „Schatten beweren, dat""de'* ruimtevaart on- in_ hem pas jtJb th'eorc- ^^0g^*cjijk nooit hebben kunnen, mógelijk is, ma^r dan. zullen al ra- ^:LnriPrnToncr^vNm deruim- draaien, laat staan een vliegtuig ketten dpor de kosmische ruimte KonsSln kwam cvén- van de grond brengen,, «laar- hu hebben gevlogen. Op 24 februari X HermSSrcwindt, op'een in- kwam toch maar tot die gedachte 1949 bereikte een onbemande raket dprdaad da'g de actie-reactie- toen iedereen nog e$n beetje b^ng eer, heeete van 4H3 kilometer: vin Newt dn tegen: overal was voor benzine, omdat het oni- nlpfliaar wsifi. zioi- groot is. Ziolkowsky had al geéx- kowsky kwam de hij een louter wetenschappelijke i ophpJm g mensen. ppr;mcnteerd met ballonnetjes, dus zaamhcid - tos vindiverhandeling over „De hp-elalraket „militair geheim getoond, dat ook hij. ..omhoog op latere leeftijd tct Sowjeth<4d en haar cxJerimenteie voorberei- Kor.stantip tduardowltsj Ziol- wjlde. sVas Ganswinct in zekere jtempeWen: hij bouwde dc eerste, ding", een over „De reactiemotor,, kowsky was in vele opzichten dc 7;m man van de straat geweest. nog uiterst primitieve windtunnel, dQ half-wetenschappeliike, half- geestelijke tegenvoeter van Lnr- Ziolkowsky werd uiteraard - waarin hij de lucht weerstand kon g0fant3foerde vertelnngen „Dc d.-er. Hij had dc hersens van ecn ook door zijn gebrek een stu- mctcn; bij ontwierp raketten, met s(err^nVaarders" en ..Van vliegtuig groot geleerde, de visie van een decrkamergclocrde. Er is een tijd cen soort straalmotor, waarmee sterrenvlucht" Hii was een ziener,, het hart Vf» een kind en geweest dat hij allerlei-nieywe Vis^ ,-nén naar de. meatV kunnen-. enfeej^2ich scherp bewust de fantasie van'een romancier. Hi; kundige problemen .ontdekte en yijegen. Hij was- de, eerste-he?"ei' «Jèchts een baanbi'éker-op-papier hjeld, als alle kinderen, van spe- uftxverkte,en- zijn- oplossingen y>estarmer (op papier-), die door te-z«n .«..misschien he^É hij rijn len: eëns maakte hij een houten stmirde. naar -wetepschappcljjke dat de ouderwetse vuprwerk? ejgén plannen soms als ie fahfas- havik "mét een machientje in zijn- tijdschriften- waarvag ds redactgu- faket, - hoezeer mon die •,Ow-.-?®W. tisch" vér worpen/"Noemde Ktj ze buik, die.è'cht kon -; vliegen- vervolmaken, -tiiteindeluk pnbriiifc.-„tet'.--utopieën"?TEj-wasuitejntfè? 's Avonds laet hij het „beest tot Een der talloze nnbroikbare on^werr baar zou-rijn o^.yw 06 495 jyk tach wetenschapanahj groot vermaak van zijp buurtge- j,en voor een ruimteschip, die dc laat- -.W-komen. Waa het wet Ziolkowsky, -• - v- - noten, maar het meest tot zijn ei- tt» vijftig riaar op .papier zijn gezet. die duidelijk uitspyak: „Mep mqet. fT^oEN in 1917 de revolutie Rus gen 'plezier met een. rppcj lan- pn op papier zullen ze voor de ruimtevaart vloeibare I. taarmjc aan zijn staart 1-oBltt.d. V-?' !."f' .P^nteTyyl W*- t^dstotjcii WmiSeV'? deren, zodat het dier ecu snel rond: danpende ster leek. Zijn. hele huis stond vol geheimzinnige instru menten' en apparaatjes; als je op die knop drukte sprong er een., .kunstmatige bliksem.' over. Trok je aan dat rode koord, dan begonnen onzichtbare bellen liedjes te klin gelen. En die rare Ziolkowsky kon je haren te berge laten rijzen, al leen maar doop een metalen huisje tegen je hand te drukken. ["ET hart van een kind, de Her sens van een groot geleerde. En het fanatisme van alle grote doorzetters had Ziolkowsky. Hij studeerde wis- en natuurkunde m Maskoii. Zijn vader, Eduard Igna- 'tewitsj, was maar men.3*m n;r*n. die in vodden bleef rondlopen om zijp Konstantin te- laten studeren. Dat was toch de, enige kans voor die jongen ojn ooit aan een behoor lijke boterham te komenl Qp.tien-- jarige lèeftijd kreeg Konstantin ropdvonk; toen hij tot op zijn bot ten uitgeteerd van hét ziekbed pp- stopdbleek hij stokdoof te zijn geworden, pat was de oorzaak, cat het kereltje, nooit met.vriendjes speelde, dat hij opgroeide let een uiterst eenzelvig man die zich het gelukkigst voelde in rijn .«Uinepr- kamer of in de holle'riiinif;?, waar hij experimenteerde, ..V-- Hij had slechts weinig materiele behoeften: bad hij Jöat niet \)Swe-.: zen tijdens zijn - studietijd m--Mos- "noE Ignd' aan alle zijden uit zijn Plan de Riissen voegen rukte en-het land tem ge-, •llfvh nn d» borst vóigévan burgeroorlog en hpn- wplticht terecht: gemhpod, idie er op. vplgdón, aad w\\ V^n de uit'vim de? rand van de ondergang stond.. ,,Wu ?iJP U WJ- sohijnt.dat alles niet in. zijn volle Staket" in dan Hit>erute..tot Konstantin ?lolk«w«- flSÏJrS trots O- te "in doorgedrongen. Htj is - w„ in het misschien nu en dan met een aobefa zuil i je„e ma3g( die hem aan zijn stu- park van Kaluga- jier.tentijdherinnerde voortge- 1 d,r; S? -er nïx gaan, denkend, spelend, rekenend oP^r^ht .er nage cn fantaseren{j. Stalin ontdekte vrij daebtems snoedig. dat het. nuttig was de do- stantin Ediiard.' ve zonderling die van pphtiek niet het Qaywste benul had tot die in Sowjëtheld te bombarderen, Toen laatate. h|l« ven cfcaw&Omm ne j-ón stm~ ÏV.' y? bed lag stuurde de destijds nog so sleet, ,Ayn -de ietheëiliikte Joset oen snorkend yan dje t'degram''"San V,de beroemde geleertt zijn Uh£PTaak^ ..F®dé''flparti]géhQOt'" Koustanti mep§. v-?ri hfl ardowitsi "Ziolkewsky", om deze eepwig.ep, 'f^«®''-hëfgréciiaö té 'wëhsëVij ©e partijge-. hlövenhetgeon noptsehappelijke zegen |ieeft niet Z}ólhbWSk?_^f gëholpén; Zimkpwsky st)or? Op 16 lh.ThópIdgi.SPh-6;Eeptemtjer 133?, zi J R :pgen ^gopch.t zip" h?eft:.Bïöeeisj. -od'gr de'.stèrren,"-dil !uj"ip.;fagitasie Kanstantiq dikwijls bad be etsa het niet I hU exacte - berekegihgén - en iëctmkqh toappe.; tekeningen.-Had hu •pietcfifc de.ftmtasqé - :vah-dë ;'schrljvef? ,Eh'-- ze ontstonden :?Ün'.:'scièneé-Tiction-r yerhaïen. j,Op de maan, een iantastb sphé iejs",Dromen ^Icltjertetitie I.M.J.- - - ROTTERDAM, Aan boord van de Japora" van de Koninklijke Rots- terdamse Ltoyd. die ondericeg is naar Indonesië, passen rooms-katfio- lieke geestelijken zondags op de babtfs van de protestants-chrlsielij- ke zendelingen, die dR« hun kerk dienst hóuden- De passagierslij'st van de „Japara" beval-alleen namen van Amerikaan se zendelingen met hun gezinnen en van missionarissen, De onderiuiÊe verstandhouding, zo schreef gezag voerder kapitein G. M- de Bruyn, js uitstekend.. Juist pp liet moment,, dat de circus- trein passeerde, stprite op de weg van Palermo ngar Messina .een tunnel in. Er optstond. een paniek- 'i Hulpgeroep weerklonk m hft/dpn- ker-olifanten trompetterden, leeuwen en tijgers brulden. Hét >vgs. een chaosGelukkig bleek er maar één gewonde te zijn; de domp teur Gert Slmoneit. Des té groter was echter de materiële schade: vier wagens, waaronder die met de be langrijkste onderdelen van de nieu we tent, bleken zwaar beschadigd, Tijdens het opnieuw inladen van de circustrein barstte een hevig onweer los: een kanonnade van donderstar gen. oogverblindend weerlicht en een kletterend geweld van bageiste* nen. Als men aan voortekenen ge looide, kon het niet erger. De olifan ten dreigden zich los'te nikken en m een panisch geweld alles te verplet teren, de roofdieren sprongen tegen de wanden van hun wagens, omhoog, een kameel schreeuwde" als een be zetene- Ieder was op zijn post, sjouw de en zwoegde door, geen droge draad meer aan het lijf, Belééf die spanning ■vap lief én leed achter de schermen van hét circus. Lees de boeiende en afwisselende geschiedenis van het circus yan voor onze jaartelling tot heden. De circus kenners J- v. Doveveh en Fred Tho mas schreven 't voor u: het stan daardwerk ,,De bonte droom'vap het Circus". Met leuke pentekeningen en prachtige kleurenplaten. Voor slechts 2.30 kunt u dit boekwerk kopen bij üw roomboterlevërancier pf' recht streeks bestellen bij het kantoor „Roomboteralbum", Postbys 47, Den Haag. Vermeld vooral duidelijk uw naam en. -volledig adres. :U krijgt het album dan per omgaande toegezon den, onder rembours. Er is ruimte voor nog meer kleurenplaten en tref fende lotorepxoóukties, die -u gratis krijgt voor rijksbotérmerkeh- Op elk pakje roomboter treft U zo'n merk aan. Neem 'n pakje extra voor de zondag! DJAKARTA De regering heeft een anti-Russische demonstratie van 56 organisaties van studenten, afhei- ders ep jongeren tegen dé SowJet- interyontle In 'Hongarije verhodep. De organisaties hebben' premier Ali Sastroamidjojp een bnef gezon den, waarin krachtig wordt ggpf°- tésteerd tégen bet demonstratieyér- bod en waarin erop .wordt: gewezen, dat kort geleden.demonstraties:voor de Britse eh Franse ambassades paar aanleiding' van de Suezcrisis niet verboden werden. STOCKHOLM. Koning Gustaaf Adolf van Zweden heeft maandag te Stockholm de Nobelprijzen yopr na tuurkunde, scheikunde, geneeskun de en letterkunde uitgereikt: Aanwezig waren, de drie winnaars van de prijs voor natuurkunde, de Amerikanen. Shockly» ©ardeen en .Brattain, de twéé winnaars van .de prijs voor scheikunde, de Engels man Hmspelwood en de Rus 5em^ jonow :en de dgje'.winnaam. yan de prijs' voor geneeskunde, Cournand, de DuitserForssmann en de Ameri kaan Dickinson Richards. De prijs voor letterkunde werd namens, de. winnaar, dé .Spanjaard Juan Roman Jimenez, in ontvangst genomen door Benitez. z het doek .hadden 'ze elfoaite, na- cl-k. hoop narigheid, toch nog.gekregen. Dg ^mgtrellende i Het licht ding op i de bezoekers m.et ronjirtc. onthulde, t - dié het instinctief aanvoelen als het einde nadert, reeds gp._weg .tuarcii «aar dc 25ür. Dewdt~tragërerestkwavi ér manoeuvrerend met jassen in eert" katterige stoet achteraan, tcanf hei teas zq1» film tussen pruimen, en'krentenyifleïoeeri,'' dié;, je'net zo goed kunt laten. :~~."r:ï h "Buiten ujflchfle het Iepen, precies tooar hét gébleiJen tóas tóen tee bin- nengingen een tintje donkerder mitfSchleiï. VóoKyrie /liepen ecn jon gen en'èen rqeisje. Dejongen leek me cen jaar of achttien. Hij was zó lang eifV uitgcgroeid' - dat hij een beetje gebogen l.jep, om het .niet tc gek te maken. Een hooggesloten trui van mooi,' dtep oranje omspande zijn tots en zijn donkerhaarliep op zijn voorhoofd te hoop, oni artistieke adspirrtiies. aanté 'duiden. Zachte, vertegen open keken' een beetje ex cuserend otider dié pony «iï. Het meisje, .heel klein én kittig, xoa? haar: njjjtiriide verjaardag-, juist ié-boven-,luifïqr, hddMagr gezichtje voorzien van eert verflaagdik ge noeg om een halveeeuw rimpels en .wangedrag te bedekken. ..Z? .droeg èèh txiijd, grauw mahhehhes, 'een spijkerbroek en paarse schoenen. !<{ors -keek ze voor zich .-. uit. Ik dacht'dat'zë een. beetje 'ruzie mét de 'jongen had, maar toen-de schuif eten-, de-sftjet haar bitften liad ge pracht, ging ze plotseling, vlak voor "dè deur wan", dé bioscoop .op het trottoir rit ten. en ontstak een. sfyaret,-d-ie ze he? gon .te roken .met'het 'sier rhamiaal v.an een fatale vTOnw^Vaer de men sen die achter liqa'rktuamen was hét .moeilijk," 'niet öuer.' haar tg val len,7 maar een menigte: past zich snel aan en golft, omzp'n obstakel heen. De jongeman, stóndTrojiujens, toezichthoudend naast haar, „Kom" je niet: zi'ttejiï"; vtqeg zg ap- eeiis scherp. -■'fiij zakte langzaam'óp'zijn hurken of hij hulprr: ging verlenen aan tentattd - die onipel ge ujc rdéh tuas. „Ben je soms bang^ voor de'men- sep.?'! zei ze scliathper. v „O -nee Hij fling nu voluit zitten;- af- de stgep net strand was. De biascoop- bezpefcers keken, in hpt .voorbijgaan, èën beetje onthutst op 'het tweetal pëér, maar "bijna-niemand zèi wat, pmdat hei ta absurd was -voov-een gejnfikkelijk? opmerking, Dejonflen Jw'eld zijn ogen.star gericht op zij?? éigen schoenen, mapr'ïiet 'meisje be antwoordde alle nieuwsgierige blik ken «iet een triomfantelijk poker face. Van hoofd tot voeten bestond zij. uit protest r tégen pa, tegen moe, tegen de mensen, tegen, fchool, tegen alles en dit züilózè, doch- uit- tartende zitten op .een koude stoep, .vlak voor een :bioscóop~die uit'gaat; Vlas haar manier om haar „n'een" aan een ieder duidelijk te maken. Bij de kast met de filmfoto's bleef ik nog een-poosje kijken haar die twee: De bioscoop was leeg ze zaten erg eenzaam nu,-waardoor 't' demonstratief karakter verviel en hun sit-down manifestatie op. eigen benen kwam te staan. De lichten in de hal gingen uit. Er.schuifelde zo'n niemand Toebehorende hond nader bij, en rook eens aan haar schouder. „WH je nog blijven zitten?"- vroeg de jongen. Ze keek hem fel aan. „Wat zou, het?" vroeg ze, „Je bent tóch -niet burgerlijk?" „Nee, dat -niet,-'.' zei hij, ;Jtiaar eh...", - >>- THij-wtst het niet veröèr. ;De hond kwam' er languit tiijliggen. Ze zag heten voelde dat zijn knusse in stemming- alles ontkrachtte. Opééns wipte'ze overeind. v - 'iiWat kunnen de mensen je nou verrekken?" zei zei ,l 1 Hij stand- nu- ook en kwam eer biedig achter haar aan. Ze liep: met een achteloze, brede slenterpas ivaaraan je de balletles toch Wel zien.: kon. De hond vond het jammer dat het zo afliepHij bleef nog even in zijn eentje op de stoep liggen, achtte het toen toch te ongezellig en hobbel de eenzaam het duister in. Morgenochtend zijn lekker de slagers weer open,"- dacht -hij naïef. - KRONKEL A fiver'entte t M.' QRAAP EGBERT. s 1 SA R E M a&fyM uteeb/ VÖl'OÊ/lOt LtAinOTon Paar nOfcijt HAAR ZtZULLtf)'I WELöOtD &tDOtun A.)tnotT HAT OOÉn WOOREtn mHPÊRlSAART)t' DAflK Dffc DAnfc5Z';n vttl LAM 10 flUMOtt IriWtE-R HOfcDtR Of&Art& L&ifcn EflfcfcR slflflW® 1 - 2875. Hei water Is helder en Rob kan de bodem goed zien. Het echolood'heeft toch ni«t een <jer masten van de „Hudsoaj gepeild maa. de narid- «cherce ount van de klip. die het. schip neen op*rigerrt«J. E»e sterke streëm, die kier sta drjft Roï enigszins af, maar dat Is tevens zun geluk, -want even later ziet hij tot zijn grote ver- Sassing een der masten yan het "nde Hn. alle moeite is dus met vergeefs geweest. Maar dit de „Hudson" wel? .Er kunnen hier m |e l»J best meer schenen zijn vergaan... Zo erg lang geleden kan dit schip echter niet zijn gezonken. want er'is nog weinig aangroei aan de rpast. Bo- veii de Ealing is de masttop afgebroken. Inderdaad afgebroken? Rob. onderzoekt de mast- nauwkeu rig en dan komt hij tob dé cónclarië,-dat de top er .met springstof afgeschoten kiöet zijn! Later, veellater, vertelde hij de in het licht van de brandende haard. Dat' waren de werkelijke beelden,. De figuur die op de trappen ver. ze niet mocht, spreken. Bescherming, maar het was niet voldoende ge weest Norman Crawford had gezegd, dat hij' het nooit zou vergeten. De ander had: zfch losgescheurd.-geschreeuwd, .gevophten, en geprobeerd het meisje te bereiken, dat haat had .gesnapt Crawfórd zei:' We móesten juffrouw' Millèr wegsturen. Zé 'was ''hélemaal overstuur, ik ook bijna, trouwens. Ik ril nog als ik er aan denk, Het was verschrikkelijk,..Ret andere meisje kreeg de gebruikelijkeveroordeling en medische verzorging." Crawford las het rapport van de psychiater voor. Het was pijnlijk accuraat. En hij had gevraagd wat iiij kon doen. Uit zijn stem kon men opmaken dat hij het antwoord al kende. Niets. Suttons err Bessy*en 'bVul ah,-dat hij dvfëetiwas"'^owelVerkélijk:ris ge- Rnth Miller in de lobbyvan Hopa had gewandeld. Dat was waar. Maar, fantaseérd. Werkelijk omdat hij wist Huis metriiaar Hoffpr en. nmpels om tnpn ye hem vroegen waar hij heen wie ze was en wat ze had gedaan, haar ogen, starend naai oe nieuwe was gegaan, kon hij zich zijn route ook al .had hij het niet gezien. Ee' ^ÏLiff binder" 'waS Geen niet herinneren. Niet helemaal ten- ging de trappeq op van de eerste bekend gezicht '«toler J*8®/-Geen minste. Hij had een poosje langs de naar de tweede verdieping, dréride Vonder dat.ze geprobeerd hadJRo- rivier gelopen, hij* herinnerde zich de sleutel .in het slot van.mevrouw ber<.a vyeg^te houden yup de.dieyegge de dokter Hij herinnerde zich de Bisters kamer om, haalde het ex- bij Blackman. Roberta had. hem dat I-—-ï— -I- Wv'i- tra kostuum uit de rommelkamer en verhaal terloops veiteld, ma3r hij rivier gelopen, de dokter! Hij met sneeuw bedekte keetjes, de kou- «ïokpn als sneeleoödbobtiéS, die door reik van juffrouw Plummer.- Steeds het tekort aan, wisselgeld had be een kind werden, voortgetrokken, gehaast, over haar schouder kijkend, schreven, had hij beselbdat hét e.ven- Had Roberta ooit raampjes in een steeds voorbereid op nieuwsgierige eena belangrijk was, Xibby Jjok tiaü no rtcVioiifit. huw», siflflH» masr vnnrbfirflid. Een Eoede verkoopster,een van d< schoenendoos gesneden, er gekleurd, blikken. Steeds maar voorbereid. Een goede kt doorzichtig papier over geplakt, mét Wat had ze gedacht toen ze Ruth besten, die zei dat ze nooit, gewerkt ppn brandende kaars van .binnen en naar die kamer op de achtste verdie-had. d een stuk toiiw van buiten om de ping volgde? Niets nieuws, mets dat Libby. wa.'ï nlet gek- Ze kende de doos over het trottoir heen en weer ze niet al-jarenlang had, gedacht. ?*n ^°e£tkA te trekken-5. Hij wist dat? ze dat nooit Rij zag haar zoals ze er vijf jaar het bepalem tan todvOmsUg gedrag, hart eedaan nog voor ze "t.hem ver- .geleden moest hebben uitgezien toen Haar werk had-haar dat geleerde ^.e telde Kinderen met geld hadden ze voor. het eerst oog-in oog stond-wist'dat die vroegere ervaring ver- zulk'speelgoed niet,,Hij was naar met het meisje dat ze later zou ver- borgen; zou kunnen gorden wdm de bibliotheek gegaan en had de moorden. Norman Crawford had ge- valse gebarea en. desnoods een eed op kranten gelezen. Welke kranten?'O, zegd dat ze haar naar zijn. kantoor de Bubcl.,maar onder^denfteke om- SStS Zo maar kranten. En hij hadden gebracht Ze was .rustlg -en standigheden brak het toch door wa-, lanes Blackman gewandeld. Het niet overstuur ondanks het bewijs;Slecht of goed, h^t brak dom het ïïbnuw vap boven tot beneden ze -zou wel proberen zichzelf er uit .-laagje vernis. donker op één. fel verlicht raam. na te praten, Ze had kleine dingen weg- Geen ervaring m v^ar een ziiden gordijn vopr hing. genomen, glinsterende dingen,, ver- eerper gewerkt. Dat wps.""„Semak- Een etaleur aan bet werk. Hij was guide poederdoos] es, kleine bijoux, .kehjk te begrijpcn,.Dd ftnude Ruth nok on andere plaatsen geweest, op doosjes, die met schijnbare kost- Mjller, de rustige verlegen Ruth Mil- straathoeken" inkleine parken met bare steentjes waren, bezet. Ze zei ieD die_de enige baantoitwfende die ineesneeuwdé banken. Hlj.glng pas dat ze ze een voor een had-gepakt ze -kende en probeerde te werget_ ver na middernacht naar dc Suttons. er naar een verkoopster had ge- wat diezelfde-baan haar eens hal Hii wandelde en dacht en.'praatte zocht,. Ze had geen kassabons, i» 'de.. Rr.Hv in zichzelf. Hij veranderde de ge- .dure .ruime handtas: zat geen seld, De kamer./an juurouw RadJ- dachten in voorstellingen, wérkelijk geencheqUerboek. Alleen maar de Het open raam, een Ucht. i »Sif - -.tncoord foy, wachtend in kleine, glinsterende dingen, de klei- -stolen muziekdoos Had -Ruth zelf do de l^sneeuwifc'straaL'SobeloIE op de. ne doosjes. Ze hield van kleine doos- doosj geopend? besneeuwde binnenplaats, dicht Tegen jes, de beschermende muur gedrukt. Een Toen hadden ze haar gecontron- andere man, op het.besneeuwde dak, teerd met.Ruth Miller, die de laatste, „v— -Had ze misschien. Voordat ze er mee 'iverd vermoord, naar de muziek geluisterd, de doos herkendhet verleden w eer belee.d ieera mei auui mmei, uic ue - met" het oogop de brandtrap en snelle beweging boven öe toohb&hk-^at ^ar reeds m het v^tspoo .|- de deur-naar het dak. Een man op had gezien. Ruth-Millet stond met ..de? Had ze het verleden achter haar elke verdieping, dié door de. schejne- haar rug naar het licht om zichzelf J-p1'0" adTuffrou%«? Brady' Nee, tjge gangen liep, luisterend en waph- te- beschermen. De detectives hadden tapijtjes van juffrou k^"hoen. tend Moran. in', de' warmo lobby,, haar gezegd dat ze daarmoest gaan y;ant het dioeg gjm as die door de haldeuren naar dé-hóek staan. Ze wisten hoe ze het moesten ,tjes. keek. waar-de Kerstboom glinsterde r.aanpakken. En ze hadden gezegd dat '.'"(Wordt, vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1