i Delta-plan. enz. veranderen liike structuur van een supra-communaal orgaan B. en W. geven antwoord op de vele vragen van gemeenteraadsleden Nu minder nieuwe dijken nodig dan verwacht insi Het bestuurs-apparaat is in studie genomen Bij de woningbouw is dieptepunt voorbij Chauffeur van volksbusje GEEN SATELLIETSTAD IN KETHEL Wie heeft iets verloren? IN 'T NIEUWE WATERWEG-GEBIED Twee commissies Niet overhaast „De Kalktuiri' voor de Kath. Kring Strijd op de 64 vakken Kerstbal voor het S in «elkwartier De hoge huren baren zorgen - door slaap overmand - ramt geparkeerde auto Burgerlijke Stand Dinsdag 11 december 1956 ..De verschillende grote ruimtelijke ordeningsplannen die de laatste jaren zijn gelanceerd, zoals het Delta-plan, de visie- Lange en Ook-, het industrie-plan voor het westen des lands zullen Ook huri invloed doen gelden op de gemeente "Schie dam. In de algemene beschouwingen hebben verschillende raadsleden daar vragen over gesteld .en gisteravond, heeft wet houder Th, J. L. van den Berg er antwoord op gegeven. Een zéér voorzichtig antwoord overigens, want de wethouder is van oordeel dat slechts deskundigen.hier een uiteenzetting over zullen kunnen geven en dan liefst in besloten bijeen komsten. Dit Omdat de plannen nogal, sterk onderhevig zijn aan verandèringen èn het grote publiek verkeerde- óf althans, ongewenste conclusies zou kunnen trekken uit dé afgelegde verklaringen. Men moet dan ookvoorzichtig zijn met voor barige voorlichting, meende dé wethouder. Tracht de visie-Lange "hoofdzake lijk een oplossing te geven voor (wat Schiedam betreft) de verkeers problemen, het Deltaplan grijpt dié per' in op het stedebouwkundlge as pect. Hierbij komt- dat de plannen doorkruist en overlapt worden door de plannen van de Nederlandse Spoorwegen, terwijl, niet bekend is hoe die staan tegenover 'de.genoem de plannen. De industrie in onze stad zal wei nig invloed ondergaan van de plan nen, maar van de recreatie-gebie den is het nog niet bekend hoe die erbij betrokken zullen zijn. Mogelijk zal de schade op dit gebied niet groot zijn. Dijken verhoogd De waterkerénde djjken zullen verhoogd moeten worden, aanvan kelijk gedacht tot 5.25 meter» maar thans waarschijnlijker tot 5,65 meter» Dit betreft dan ook de Vlaardlnger- dijk (bij Wilton), terwijl er een nieuwe dijk moet komen langs de Julianaiaan, door het Sterrebos, langs werf A. de Jong, over de nieuwe Spulsluls en' de Maas-bou levard. Dan komt de moeilijke (en nog onbekende) aansluiting op de nieuw te bouwen Buitensluis en zo over de Maasdijk en de van Deven- terstraat, Er is ook sprake geweest van een tweede waterkering die parallel zou lopèn aan de eerstgenoemde.'De aanleg hiervan zou enorme offers vragen aan terreinen in recrea tie gebied en woonwijken, terwijl een tweede Spuïslitis nodig zou zijn. Gelukkig, zo zei de Wethouder heeft het Hoogheemraadschap Schie- latid deze eis laten vallen en genoe gen genomen mét een „slaperdijk", gevormd "door Rotterdamsedijk. Hpogsti'., Daam en Vlaardingerdijk. mits deze tot 3.10 meter zou reiken, dit is over het algemeen wel zo, behalve aan.: Daam en Ylaardinger- 'dijk. Hoe cfe ophoging met 0.? meter moet geschieden is nog niet bekend. Maar naar een zo voordelig moge-; lijke oplossing wordt, gestreefd. De plannen hierover zijn dus wel meer malen gewijzigd. Met vooruitziende blik heeft het gemeentebestuur de Van Deventer- straat - en de. Mathenesserstraat bij de aanleg reeds op hoogte gebracht zodat hier weinig verandering hoeft te komen. De Rotterdamsedijk hoeft niet verhoogd te worden. Toch hoogbouw Ook het schema voor de stadsuit breiding W door de grote plannen min of op losse schroeven ge zét, z- wel uit de verklarin gen :vi - .vethouders Van den Berg et Van Kinderen. Het idee om in v noordelijke gebied van Kethel een satellietstad te bouwen, Kunst na Arbeid speelt „Tropenhel" Onder regie van dè heer P. Kreeft geeft de. Schiedamse - arbeid ers- toneelvereniging „Kunst na Arbeid" op 15 .december, aanvang g uur, èen toneelopvoering in het Volksgebouw van'„Tropenhel", toneelspel in drie bedrijven van M. McLoughlin. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 912.30 .uur en. 2—6 uur. Farapluie, broodtas met inhoud, be drag aan geld, heren regenjas, regen broek ea trui, dameshandschoen R„ autowiel met band, dasspeld. Te bevragen bij de vinders 3 pakjes zakken, Wessanen, Albrechts- kade. t/o 156, Rotterdam, tel. 83620, 1 pakje met inhoud, Nachtegaal, Hoogstr. 166, doosje met shag, J. Gokke, Boyle- straat 23a; auto-zitkussen, K. 3. Hagen, Van Limburg Styrumstraat 13b. Vlaar- dingen; motorbril, de Geer, Seringen hof 8, Kethel; rozenkrans. E. van Tol, Grof baan 25/22; doos met speelgoed, Streevelaar, BJK. Laan 268b; 1 paar kindenvantjes, V, Seters, Aieidastraat 86; 1 paar dameshandschoenett, Nagel- kerken, Ampèrestraat 20b; 1 paar kin derhandschoenen. de Reuver, Hagastraat 16; wollen kinderwant, Mackay, Nw. Haven 167b; 1 paar dameshandschoenen. Dr.Meyer, Swammerdamsingel 43: 1 paar klhderwantjes. Postkantoor, Tuin- 5aan; 1 paar kinderwantjes, P. Lansber gen. Polderweg 85. Kethel; 1 glacé da meshandschoen R» J. Koog je. Mesdag- laan 23a: sjaal, B. v. d, Schatk. PK.O. Laan I62b: sjaal'met franje, Dr. Meijer, Swammerdamslncel 43; woUen kinder mutsje en zakdoek. Postkantoor. Tuin- laan; Jongenspet,W. Linkels, Halleij- straat .25b; babyjurkje, M. PU, Geer- vlietsedtraat 17; sjaal, v. d. Ploeg. Dr. Kuijperlaan 75: kinderpet. De Breur. Simon Stevinsiraat ai; hoofddoek, Roe iing. Kcthelstraat 26; bedrag aan geld. Poort.-St. Jacobseasthuis, B.K. Laan 59: armbandje, B. Eikeboom. Wibautpleln 153: bedrag aan geld. Peltsma. Korte Koogstraat 41b, Vlaardingen: bedrag aan geld. A. Koorevaar. Lange Achterweg 8/11; armband., A. Verhelj. V. Ruijsdael- laan !7b: bedrag aan geld. P. van Eijk, ViUastraat 23; oortemonnaie. M. van Mil. Sehiedamsèweg 215.» Kethel: porte feuille met Inhoud. T. Ahrens. Da Cos- tastraat - 36a; hemrnorremomale met inhoud, B, Eikeboomi Wtbvjtoleïn 133: riamesoanmliiJe. v. d. Snde. Hoogstraat £8; oortemonnaie mot inhoud. H. Gru- delman, SmlHussinge] 50b; oorteman- n.iié mét Inhoud, A. Prins, Hèmbrandt- 91a. zoaals in diverse kringen is geop perd en door mr. Engelsman onder woorden gebracht, heeft weinig en thousiasme b|j 'het college van b. en xv. ontmoet. Veel overleg aal hier over nog nodig z(jn. .Wel is in uitzicht gesteld dat aan het aanvankelijk plan om in Kethel alleen, laag-bouw toe te passen bij de nieuwbouw, niet, de hand zal kunnen, worden gehóuden.. Waar schijnlijk zal dus ook in Kethel de hoog-houw ingang moeten vinden- De houw van de bruggen over de Poldervaart is hierop afgestemd. Daarom wordt haast gemaakt met aanleg van de Poldervaartbrug II, ongeveer 400- meter ten zuiden van de bestaande Blauwe brug. Toch zal deze. brug wel niet gereed zijn wan neer in het volgende seizoen zestien velden in het nieuwe sportcomplex bespeeld kunnen worden. Men zal het dus met de houten voetbrug moeten doen. I ndwstrie-sèlectie "Wat de industrialisatie- .betreft, merkte wethouder Van den Berg op dat er nog steeds veel vraag is naar industrie-grond. Meermalen is afwij zend beschikt op aanvragen van el ders. Hetstandpunt van b. en w. is dat de plaatselijke nijverheid, die of door.sanering verdreven wordt of wil uitbreiden, de voorrang moet hebben. Op de aanvragen van bui ten zal een scherpe selectié worden toegepast. Naar 'n j industrie-spreiding wordt gestreefd. Naast de metaal-verwer kende bedrijven die men in Schie dam reeds in overvloed aantreft, zal de voorkeur worden gegeven aan andere industrieën, terwijl arbeids intensieve" bedrijven voorrang krij gen: Bedrijven die meer opslag dan werkplaats zijn, zullen worden ver meden.. Voor wat de eventuele bouw van in dustrie-hallen betreft, voor het ver schaffen van onderdak aan met ge brek aan ruimte worstelende bedrij ven, wilde de wethouder eerst zien wat het genomen initiatief van par ticuliere züdé, uitricht en daarnaar het standpunt bepalen. Er zijn overi gens wel veel bedrijven die bij de gemeente om hulp aankloppen. VOOB HEDEN Apothekers nachtdienst: Apotheek M. M. H. Evers, Lange Haven 81. Bellen bij ongeval; G.G an G-D„ Tuin!aan 80. telefoon 692ÖO. PoUtle-alarmoominer: 64686. Gemeentelijke Openbare Leenaa! en Bibliotheek, Lange Haven: Geopend tedere werkdag (be halve maandag) van 9.30 toi 4.30 uur en iedere avond, (be halve woensdags en zaterdags) van 7 tot 8-30 uur. Zondag3 ge sloten K.R Leeszaal en Bibliotheek, Dam; Geopena iedere dag (behalve maandag) vöd 2 tot 4 uur; Iedere, avond (benalve donder dags en zaterdags) van 7 tot 830 uur Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Expositie éigen wérk Geopend dagelijks van 3 tot 5 uur BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Semi- racnis, courtisane van Babyion". Mónopole, 2, 7 en. 9 uur: „Paniek in het circus". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur; Ka Ui. Film actie en O.L.G., „Lourdes et ses miracles". Volksgebouw, 8 uur: ANMB, film avond. BK-laan 189a, Nieuwe. Koers, hr: Aarse over kuituur-politiek. Kerstavond V rouwen bond Tot zaterdag 15. december bestaat nóg gelegenheid éénof twee kaar ten te krijgen voor de Kerstbijeen komst van dé Vrouwenbond N-V.V. op donderdag 20 december a.s. in het Volksgèboüw. Be aftredende bondsvoorzitter, de heer H. Oos ter huis, zal spreken en het spel „De "Wereld Wacht" wordt opgevoerd. Tot' zaterdag, kaarten verkrijg baar bij: mevr. Brand—Dïjkhoffs, Gordonstraét 31b- Mevr. Ossewaar- de—Herwig, "Voornsestraat 19a. Mevr. WielhouwerSmit, Lorentz- laan 38b. De behoefte aan nauwere samenwerking, tussen de gemeentenin bet Waterweggebied is in verschillende gemeenten, réeds gedurende jaren gevoeld. Samenwerküig is niet alleen een belang van. de betrokken ge-^ meenten, maar ook en misschien nog meer een nationaal belang; Dit verlangen heeft de laatste tijd aan .actualiteit gewonnen, omdat/de ontwikkelingsmogelijkheid van het gebied rond de Maasdelta binnen het raam Van het Delta-plan en het plan-Lange enorm is toegenomen. Zulks schept natuurlijk ÓJt. ook een bestuurlijk probleem. Daarom heeft de bur gemeester van Rotterdam reeds in het begin van dit jaar de burgemees ters van 14 gemeenten uitgenodigd om dit vraagstuk met hem te komen bespreken. Zo zette de burgemeester van Schiedam, mr. J. W. Peek gis teravond tijdens de begrolings-debatten het uiteen aan de gemeenteraad. Tijdens een langdurige bespre- i komende problemen., door onderling king bleek over het algemeen de j overleg tot eén oplossing te Breu- bereldheid tot samenwerking', doch I gen en b. de studie over een défi- kwamen ook vanzelfsprekend me ningsverschillen naar voren. Bur gemeester Péek heeft toen de sug gestie gedaan om over te gaan tot de samenstelling van verschillende commissies, die de taak zouden krij gen na te gaan op welke wijze de op verschillende vlakken gelegen gezamenlijke belangen het beste zonden kunnen worden behartigd. Dit' waren commissies voor ha- venaanlég èn havenexploitatie; voor uitgifte van industrieterreinen; voor de woningbouw; voor de recreatie oorden en. voor de verkeersvraag- stukken. Op 5 juni ie tóen de eerste ple naire vergadering, gehóuden van de 27 gemeentebesturen, waarbij een commissie in het leven is' geroepen, die de voorbereidende werkzaam heden zou vellichten. 'Gistermiddag is daarop, in de raadzaal van hét. Rotterdamse stad huis de tweede plenaire vergade ring van de 27 gemeentebesturen gehouden, waarin het voorstel is be handeld van. bovengenoemde com missie' om over te gaan tot de in stelling van twéécommissies, te we ten: le. Een ruimtelijke órdeningcorö- missie, die tot taak heeft de be studering van een ontwikkelings plan voor het gehele territoir der samenwerkende gemeenten. ZU zal dus in hoofdlijnen hebben aan te geven de toekomstige bestemming van de gronden van het gemeen schappelijke gebied met als achter grond het Delta-plan en de visie- Lange. 2e. Een bestuurscommissie. Haar taak zal naar de mening van bur gemeester Peek tweeledig zijn: *- het scheppen van een samenwer king tussen de verschillende ge meenten, voorlopig op vrijwillige basis, teneinde de bestaande en de nitief bestuursapparaat, dat er al of niet vroeg of laat zal moeten ko men. Aan deze bestuurscommissie zal de benoeming van andere com missies worden overgelaten. Vanzelfsprekend 2al mén met de bestudering van een - definitief be stuursorgaan niet overhaast te werk kunnen gaan,- want studie en ver kenning vragen tijd. Bovendien be tekent het creëren van een-inter communaal: bestuursorgaan op wet telijke basis een aanzienlijke be perking der gemeentelijke autono mie. die beslist niet verder 'moet gaan dan noodzakelijk is. - Daar komt nog bij, zo rheende burgemeester Peek, dat wanneer voor de voorbereiding van hét eventueel wenselijke publiekrechte lijke orgaan te weinig tijd zou wor den genomen, het gevaar bestaat, dat de taak van dit orgaan, of te eng of te ruim zou kunnen worden omschreven. Men zal moeten trach ten te komen tot een réële omschrij ving dier taak, beantwoorden aan de in; de praktijk gebélken. behoeften. Ik geloof dus, dat wij deze eerste - fase van de voorlopige samenwer- r king. wat de tijd betrefi niet te be perkt moeten zien. Aldus burge meester Peek. Ook op vrijwillige ba sis kan nuttig werk worden ver richt en verschillende belangen kun- Voor de leden van de Katholieke Kring Schiedam geeft, het Rotter dams Toneel op donderdag 20 de cember een opvoeringvan het to neelstuk „De Kalktuin" van Enid Bagnold, onder regie van Gerard Kekers, In dit stuk spelen mee; Ann Hasekamp, Adolf Rij kens. Cara van Eyck, Ton van Duinhoven, Trees v. d, Dorick, Marianne Rector, Euge nie van; Nievelt, Jetty van Düjk- Riecker en Loudt'Nijhoff. Verder krijgen de leden op don derdag 10 januari door de Hoofd stad-operette ,Die Lustige Witwe" voorgeschoteld. Het bekende stuk van Leon en Stein, met muziek van Franz Lehar. Voor de kinderen der leden is ér verder op tweede kerst dag nog een speciale kindermiddag met een zeer goed programma. Voor de viering van Vastenavond bestaan er plannen voor- een gekostumeerd en gemaskerd bal Esperamo-agendo Jaudon, la 13 an de decembro pa- rolos Polino pri siaj traviyajoj antau du monatój en sia gepatra lando Ploegstraat 19. Venu multaombre por fee 1* im- preso de nia seksió.estas bona. nen goed worden behartigd zonder het keursljjl van een publiekrechte lijk orgaan. De samenwerking tus sen Rotterdam en Schiedam in het verleden kan hier een lichtend voor beeld 2tjn. Advertentie 1M.) O De .vereniging „Het Singelkwar tier" geeft zaterdagavond 22 decem ber 'in- Musis Sacrum een groot, kerstbal met cabaret en attracties. Hierbij zal het dansen afgewisseld worden, door het optreden van een' aantal bekende cabaret-artiesten op de dansvloer. 'Een elck wat wils-, programma dus dat om 8.30 begint en waarvan het bal .om 1.30 uur sluit. I Voor •- dé - kinderen van de leden 1 heeft het Singelkwartier zaterdag j.L t ,rn-D -"a j.een Sinterklaasfeest gehouden in In de NRaB heeft ae Schiedamse cjjr. Soc. Belangen, waarbij Sint, na schaakvereniging .vHet Zwarte een rijtoer door de stad ook a3mye- Faard" gespeeld tegen Kralingen 2. 2ig was, De middag werd o: ter door de muzikale clown Met de woningbouw is de ge-* .De hoge huren van de nieuw- meente Schiedam ap de goede weg, gebouwde huizen vervult het colie- WeI Is het woningtekort nog schrik- ge mét zorg. maar b. en w. staan barend en vormt nog steeds het zor- hier machteloos tegenover, gebon- wsoeeld teven Kralineen 2 2sg was, De middag werd opgeluis- gen kind van b. en w, mur het den als zij zijn aan de'Stijgende P. _g .'.ter donr de muzikale clnwn André dieptepMt is voorbii^^o merkte bouwkosten en de kapitaalsrente. accórdeonist Piet De voorlopige stand is f-zmJ Gilbert het v<y»Wl«l yari-de' Rotterdammers, 1 Th^'pge. De uitslagen zijn: Jansen—Henkei- men 1: H. Even bi ij—A de Bruijn j INCIDENT ÖP TRA AI afgebr.: Visser-:W. Kerkhof lv-0;; Een: jnótorwagén;vah lijn 4 werd in de komende jaren, dank zg het Kramer-Schenk uitgeteld: Light-gisteravond omstreeks half zes bij vyf-jarenplao nog veel groter zfjo. hart—'W'tlox u.—u- Nijs—H v d d<? Koemarkt op dood spoor gere- Ook wm hij verheugd dat de par- Kraan afgébr.; Taling—J. Zwart 1—r0; P; Evenblij—J. y. Mourïk 1—0; Wielhouwer—P. v. d. Kraan 1—0 en Kuilenburg—J. Groeneweg 1. Dè Schaakclub Schiedam 1 speel de tegén Kralingse Veer, waarvan de stand voorlopig 45 i». De uit slagen In deze "wedstrijd zijn: W.- Nadels—M. v. d. Wiel 1—0; A. v. Et tenG. Urf 0—1; A; Marks— R. Hartmans5. M. Groen— A. Rook a.p.; G- Groen—A. Kladlen 01, L. de BruynS. v. Cappellen 1—0, G. D. v. Uzehdoorn—J. C. Oudshoom 01; J*. v. GrootveldW- v. Cappellen 01; H. PlankenJ. Gundiach 14J; J. H. Winkelman—G. Oudenaarden jubileum-revue bij 45 jaar Ned. Padvinders Ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van district Rotterdam van de Nederlandse Padvinders,' waar onder ook Schiedam ressorteert, vcrordt morgenavond óm 8 uur een grote jubileumrevue, „EIf-56", in het Passage-theater opgevoerd. den. toen een der passagiers, een ticuliere houwer, meer dan voor- matroos uit Schiedam, plotseling een heen bet geval Cs geweest, ingescha- zenuwaanval kreeg en in elkaar keld Is kunnen worden. Dit wordt zakte. Toen de G.G. en GD. vijl gestimuleerd door het verlenen van minuten later arriveerde, was de hele of halve premie, waarbij ecb- matroos weer zover opgeknapt, dat ter de verhouding lussen woning- hij op eigen gelegenheid huiswaarts wetbouw en particuliere bouw wel kon keren. in acht zal worden genomen. Doordat de man achter het stuur door slaap overmand werd, botste gisterochtend op de B-K.-laan een volksbusje met negen inzittenden in volle vaart tegen een langs de weg geparkeerde auto. Wonder boven wonder deden zich geen ernstige persoonlijke ongelukken voor. Na de botsing maakte de volksbus één volledige slag om zijn as en kwam aan de overzijde van de straat tot stilstand. De chauffeur de 30-jarige classificeerder W. W. uit Dordrecht zakte in elkaar toen hij uit de wagen staple. Met twee an dere lichtgewonde inzittenden werd ethouder mr. M. J. M.. van Kin- Van eik gereed gekomen complex j deren gisteravond in dé gemeente- zyn de huren hoger .en meai hoeft j raad op bij het verdedigen van *|jn ér zich geert illusie over te maken i beleid. Dit jaar zyn veel woningen i dat de huren van de nog te bou- gereed gekomen en het aantal zal f wen woningen lager zullen komen 'te liggen dan /16 a 17 per week. Toch is de wethouder niet bereid om de. kosten té drukken, concessies te doen voor wat betreft de groot te en het comfort der huizen. De hoge huren hebben overigens de verhuur van de woningen in de Torenflat gunstig beïnvloed.; Deze zijn geen oplossing voor de volks huisvesting, gaf de wethouder grif toe, maar ook niet in 'de eerste plaats als zodanig bedoeld," Met deze flats wordt de categorie mensen ge holpen.' die niet in de woningwet woningen thuishoort Maar door hun verhuizing naai- de hoge flat komen, andere woningen vrij en. dat geeft toch een verruiming voor de ande re woningzoekenden/ Op de woningbouw volgens het Franse systeem-Coignet ging de wet houder uitvoerig in. Schiedam i* wel geïnteresseerd, maar voorlopig niet, gebonden als de gemeente is aan het vijfjarenplan, maar voor de toekomst opent het Coignet-systeem vele mogelijkheden, ook mogelijk bij het opvullen, van gaatj es in het reeds ontworpen plan. Over het eventuele afschuiven van hét gemeentelijke 'womngbezit op de woningbouwverenigingen liet de wethouder zich wat voorzichtig uit. Besprekingen hierover 2ijn nog gaande. Maar de verenigingen, heb ben reeds meermalen latert -weten, weinig ofgeen prijs te stellen om als administrateur op te treden voor gemeente-woningen:: zij ■willen - zelf bouwen. En in dit laatste zag de wethouder kennelijk niet veel heil. Maar de deur heeft hij open laten staan om tot een overeenstemming te komen. hij naar het Gemeenteziekenhuis ge bracht, na behandeling konden ze alle drie huiswaarts keren. De geparkeerde auto, eigendom van dr. P. J. Beukers, die door de klap van de botsing over het trot toir tot aap de hoek van de straat was geduwd, werd zwaar bescha digd. De negen inzittenden waren allen classificeerders, die naar de werf van Wilton-Fijênoórd werden ver voerd. Uit het onderzoek bleek, dat de chauffeur-classificeerder reeds de hele zondag en zondagnacht gewérkt had en achter het.; xstuur gezeten plotseling door slaap verrast werd. Na de zeer vele vragen die door de gemeenteraadsleden vrijdagavond de sportverenigingen bij de algemene beschouwingen op de begroting op de leden van het college van dagelijks bestuur zijn afgevuurd was het gisteravond de beurt aan de -wethouders om hun beleid te verdedigen en de vragen te beant woorden. Deze methode van discussie lijkt wel wat op touwtrekken: enerzijds de raadsleden die nieuwsgierig zUn ert graag het naadje van de kous willen weten en anderzijds de wethouder», die niet altfjd alles wat om zo'n raad feestelijkheden tijdens de Vakan te accepteren. Besprekingen zijn tieweek 1957. zij «eten k. WW. HUW! I». vertellen. Dit bleek uit 4e terns- j X BNTO SSrï to bSl*3t gaande en door de S.B L.Ö. Is een schema ingediend. Voorts verwacht te hij binnen afzienbare tijd een be slissing van de KNVB over het sa mengaan van SW en Hermes-DVS in éen stadion. Dit is overigens niet zo'n eenvoudige kwestie temeer daar houdende verklaring van wethouder Th, J. L. van den Berg over de con sequenties van het Delta-plan en aanverwante plannen voor Schiedam. DU neemt niet weg dat er toch heel wat hangende kwesties ,.ult de doe ken" zijn gedaan. Naast, de uitvoeriger verklarin gen. die we hiernevens afdrukken, kunnen we nog enkele andere kwesties vermelden. De verkeerssituaties op het Koe- marktplein vraagt inderdaad om een f ,10.000 bijeen gebracht, maar een oplossing. Maar dit probleem hangt restauratie van 't klokkenspel vergt samen met enkele andere kwes- volgens een toenmalig plan. mins- ties zoals dat van bet plein voor het tens f 65.000. Dit bedrag is nu veel nieuw te bouwen, stadhuis en ook dat hoger. Bovendien moet ook het in- HET CARILLON Het carillon in de toren van de Grotekerfc moet dringend verbeterd worden. Door een comité is indertijd vanhet stationsplein. Binnen een jaar zijn plannen te verwachten over deze twee vraagstukken. Als het stadhuisplein is vastgelegd (ook al is er nog geen stadhuis) dan. kan het eindpunt van de tram naar dit plein worden verlegd én dan is men wat het Koemarktplein betreft-uit de brand. Overigens wordt over wogen om op drie plaatsen aan de Broersvest een voorstudie te ma ken voor wat betreft de safnérirtg van dit deel i van het stadcen trum. wehdige van de kerk nodig ver nieuwd worden. Advies van deskun digen is gevraagd en een plan Is in voorbereiding, Wel móet nog eéris grondig overwogen worden of de te maken (hoge) kosten verant woord zijn- DE SPORT De instelling van «én sportraad, zo verklaarde wethouder mr.. P. v. Bochove zal, pas overwogen wor den, wanneer een duidelijk beeld ïs verkregen vaa de bereidheid van stijf gehouden. De Ijsbaan van de Schiedamse IJsvereniging zal er waarschijnlijk volgende winter wei zijn. Nu de S.IJ.V. f 25.000 bijeen heeft kunnen brengen vóór de bouw van deze ijsbaan, is het gemeentebestuur be reid om ook tegemoet te komen in de kosten- Drie terreinen zyn de IJsverenigingen, voorgehouden als plaats van stichting en daaruit zal een keuze gemaakt kunnen worden.. SUBSIDIES Mr. van Bochove was verheugd dat het subsidierapport zo gunstig door de raad Is'ontvangen, maar hij verheelde niet dat verhoging van de subsidies niet in de lijn lagen, daar hij niet bij het rijk kon aanklop pen voor hogere uitkering en aan de andere kant met. royale hand subsidie té verlenen. Sprekende over de-subsidie van de Schiedamse Gemeenschap, (waar dè heer Hoek) meer controle op wenste, merkte de wethouder nog op dat b, en w. nog tijdig overleg iou plegen mét de S.G. over de Het peil van: de vertoningen tij dens de laatste feesten hebben hem niet de indruk' gegeven dat belan gen van enige importantie er door gediend waren. VERKEER Voorzitter mr. Peek was het niet eens met het raadslid Reijnart dat de R.E.T. de belangen van Schiedam onvoldoende behartigde. Zo is op lijn 40 (naar Kethel) nog kortge leden de frequentie verhoogd en rij den de bussen om dè twintig mi nuten,. Overigens zal de concessie van de RJ3.T. in 1959 aflopen .en aan het Econ. Verkeers:Instituut zal rapport gevraagd worden, hoe dit probleem aangepakt moet worden. Waarschijnlijk zal op 1 januari de maximumrijsnelheid in de stad worden ingesteld/zo steldé mr. Peek in het vooruitzicht in antwoord op desbetreffende vragen. SLACHTHUIS De proef in het slachthuis, waar bij er op maandagen niet wordt ge slacht om sprieding van de slacht te krijgen ;is voorshands niet als mis lukt te beschouwen, zo wierp hij de heer Kók tégen. Bij de niéuwe rege ring ondervinden de slagers inder daad wat ongerief, omdat het slachtvee wat langer op stal moet blijven staan, maar dit bezwaar weegt niet op'tegen eén eventueel voordeel dat een tariefsverhoging daarmee voorkomen kan wórden. 20.000-ste SCHIP IN ROTTERDAM Het twintigduizendste schip ïs vanmorgen de haven van Rotterdam binnengelopen. Het was bijna veer tien dagen eerder binnen dan het twintigduizendste schip van 1955. dat toen op de dag voor Kerstmis arriveerde. Omdat het in: 1953 d® eerste maand was dat Rotterdam ia een jaar 20.000 schepen ontving werd vorig jaar aan d« opvarenden van het record-schip een uitbundig welkom bereid. Het 20.000ste was ditmaal de Coote van F. A- van Es en Zn. te Rotterdam. Dit jaar doet men het wat rustige aan. Maar de Sticht mg Haven belangen heeft ook nu voorbereidingen getroffen voor een plechtigheid aan boord, waarin) een geschenk zou worden'overhan digd. GEBOREN: Marjan, d. v. H. Ter mijn en H. C. Wevers: Pietemeïla, d. v. A. v. d. Schalk en J. de Bruijnj Jan. z. v. D, van der Eijk én J. v. d. Wel; Maria C. L. d. v.vA. Burg graaf en A C. Gomveleeiiw; Arie. r v. A. Cohen en M. KL v. Wijk: Petrus M„ z. v. A. J.. M. Bosch *n W. v. d. Kroft; Franeiscus M„ z. v, A. J. M. Bosch en W. v. d. Kroftt Cornells J z. v, J. Kinds en C. ÏL Schoffelen; Trederik W.. z. v. H L \t Egdom en M. H. v. Luijn. OVERLEDEN: E. J, Kamp wart. 80 L. wed. v. J. W. Slootmans; E. Mak, 88 j.. wed v. HL v. d. Mark. J. M, Hosman, 39 j., w. v. J. W. Kazen- oroot

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 2