Economische bezinning Goddard: V.S.-zwijger no 1 WYBERT Roerrnondse kooplieden stoorden romance van jonge verloofden SPROETJE SPARKS FRANK GODWIN Bestrijding van pijn belangrijk verbeterd! €Stefarine,4 Twee Nederlandse jongens reisden als verstekeling A v« vi t h/ .v turn Woeusdae 12 december 195 EEN half jaar geleden vielen hier en daar bezorgde stemmen te be luisteren, die vroegen, waar de discipline op soeiaal.eeonomisch gebied in Nederland was gebleven. Er was een aandrang tot loons verhoging, ondanks het feit, dat dc loonindex de voorafgaande jaren vry sterk was gestegen; j*r was een aandrang tot belastingverlaging, ou- ■jj i u r* rf"Êei'n3 kort tevoren een half miljard aan belasting middelen had prijsgegeven en de begroting nu juist geen geruststellende aanblik bood. Op dit ogenblik kan worden vastgesteld, dat de discipline is hersteld. Het eenstemmig advies van de Sociaal-Economische Raad ondervindt van "et belanghebbenden, de werkgevers en loontrekkers,, geen bestrijding: beide groepen hebben immers aan de totstandkoming meegewerkt. Wel zijn cr bladen, die hun teleurstelling over de gang van zaken moeilijk kunnen onderdrukken. Dat geldt vooral voor die, welke tot voor kon met het belastingverlagingsbijltje zijn blijven hakken. Belaslingverbtgir*? inplaflts van verlaging: dat is ook moeilijk te verduwen. Het staat intussen wel vast dat de afgelopen tijd de economische positie ian Nederland is overschat. Stellig zijn <je mogelijkheden van ons land oog lang niet uitgeput; maar er is reden om aan te nemen, dat er reeds een voorschot op b genomen. Twijfel is nu wel zeer op zijn plaats voor. wat betreft de juistheid van de jongste belastingverlaging en twijfel is bovenal gerechtigd ten opzichte van dé gedifferentieerde loonsverhoging van dit jaar. In zoverre komt het advies van de S.E.R. ook als een stuk bezinning. De stijgende prijzen en de ongunstige betalingsbalans waren onmiskenbare symptomen van een overspannen economie en een waarde vermindering van bet geld. WAT nu voor de deur staat, betekent, zoals wij reeds eerder hebben uiteengezet een consumptiebeperking; de tweede na de be vrijding. Deze constimptiebeperking komt minder uit in een verlaging van het netto-geldloon (al is de..compensatie ten be hoeve van de nieuwe ouderdomsvoorziening lager da» de aftrek) dan in een verhoging van prijzen. Het gaat daarbij om de tarieven van de nuts bedrijven en om enkele eerste levensbehoeften, waarop de regeringssubsidie zal worden ingetrokken. Dit alles aangenomen, dat de regering de voor stellen van de S.E.R. overneemt, hetgeen ze, blijkens de verklaringen van minister Hofstra in de Tweede Kamer inderdaad in hoofdzaak doet.. Gezien de eendracht aan de dag gelegd bij de totstandkoming van het advies, zou er aanleiding kunnen zijn, het geval verder voor kennisgeving aan te nemen, in de berustende overweging, dat de dingen nu eenmaal vaak anders lopen dan men had gehoopt en verwacht. Deze houding lijkt ons echter een beetje al te gemakkelijk. Er zijn fouten gemaakt, en de onderkenning er van zou tot gevolg kunnen hebben, dat ze in de toekomst worden vermeden. Allereerst is er goede reden om aan te nemen dat, wanneer de belasting verlaging van 1955 achterwege was gebleven, de huidige spanning zich niet had voorgedaan. Natuurlijk zou het dwaas zijn om een belastingverlaging, die naar alle kanten verantwoord is, achterwege te laten; maar meer en meer blijkt dat m dit geval regering en parlement voorbarig zijn geweest en de waarschuwingen, maar al te terecht waren. Belastingverlaging in een tijd van hoogconjunctuur heeft nu eenmaal grote bezwaren, zelfs al kan de schatkist ze verdragen, wat overigens ditmaal niet het geval is geweest. VOORTS zijn daar de gedifferentieerde loonsverhogingen, die zich duidelijk hebben gewroken. Men weet, dat de K.A.B. en het C.N.V. zich niet dan na het overwinnen vat» een zekere aarzeling achter dit. stelsel hebben geplaatst. Wij hebben dat steeds gezien als bet toegeven aan èen uit politieke overwegingen voortkomende neiging tot o ver bieden. Er zat een stukje propaganda in van en voor de confessionele, partijen. De motivering. Hierop neerkomende, dat- in uitnemend renderende be drijven de arbeiders ook een graantje mogen meepikken, klinkt natuurlijk niet slecht. In de praktijk is de zaak' echter aanmerkelijk minder eenvoudig. (Adnertentie f.MJ Vi*r warkelijk betrouwbare mkjdrlen helpen «Mcaer do«n wonderen# Geleerden hebben onldeM, dei bepaalde combinalies van geneesmiddelen een hij-, zonder weldadig effect hebben. Ofschoon de werking van elk middel afzonderlijk bekend was, bleek zulk een combinatie krachtiger te werken dan kon worden verwacht. De vier middelen verenigd rn Chefarine„4"- elk afxonderlijkal beroemd - werken tezamen nèg beter. Ze helpen ook dan, wanneer andere middelen Uien «n doen werkelijk wonderen! I»S«* pifnes «n griep, Stschilt itsar it m»»g, wanl die wo«ft beJchefind door bet bestanddeel Cfielaroi. MART7GUE.S. - Twee jonge Qfe- aerlanders zjjn. maandag door* de F ranse politie van Martigues-Eavera in rte R/tönc monding aangehouden, nadat se als verstekeling aan boord van de Panamese tanker „Mirejip- res" waren ontdekt. Op 8 november hadden de jon gens, die 76 en 17 jaar zijn zich .in Rotterdam aan boord van de „Mirt- fiores'' verstopt. Zij reisden naar Amerika cn vandaar naar Frankrijk. Pe „Miraflores" zul hen naar Ge nua brengen, vanwaar ze met een ander schip naar Rotterdam terug zullen keren. (Advertentie LM.) Bescherm Uw keel en voorkom verkoudheid met Vmlitenarenpcnsioeiien en ziekenfondsverzekering dinsdag in Eerste Kamer (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG- De Eerste Kamer zal dinsdag 18 december beginnen met de behandeling van de wetsont werpen over de aanpassing en de i -i...i optrekking van de arabtenarenpen- Deze praktijk leert namelijk, dat .er moeilijkheden komen, wanneer de ene sioenen cn over <Je ziekenfondsver- vaJcman in beloning bij de andere vakman achterblijft. In de typografie I zekering voor bejaarden. roet haar hoge eisen van vakbekwaamheid heeft dat al tot een conflict i aanleiding gegeven. Hoe weinig overigens de voorstanders van het systeem bereid zijn. zelf? de consequenties daarvan te aanvaarden, kan blijken uit de unaniem door de Tweede Kamer aanvaarde motie inzake de achter gebleven. landarbeidersionen. Gaat het de boeren dan zo goed? Hier is duidelijk sprake van een hinken op twee gedachten. Nogmaals Willen wij daarom als onze mening te kennen geven, dat het niet moet worden gezocht in bedrijfsgewijs gedifferentieerde lonen. Hoge lonen trekken :nu eenmaal de lagere op; of liet economisch verantwoord (Advertentie f.Mj Zés of twee Bennies en dat Brandend maagznnr ia geblust - on-mid-del-Iiik! Dat ss voordeel extra roet Bennies- U 1 bent nooit in twijfel over het resultaat, j „Zou het he'pen?" is nooit in het geding, I want Kennies helpen on-mld-det-lijk,. j van de-ene minuut oP dë andeye. En zo is ié of niet. De nadruk moet naar onze mening; worden gelegd op een- zo laag i de «ïurbrand nauwelijks uitgestegen of mogelijk houden van de prijzen.'Er bestaat natuurlijk een verband tussen i tongS °in*de bepaalde hoge hedrijfsaitkomsten cn bepaalde, hoge prijzen. Wanneer heide j kiem setoord. Probeert het roetiïen- enigszins naar beneden gaan, heeft ieder daar wat aan. Het betekent een j wnShap eterf verkeer^vait en de zuur" verhoging van de koopkracht der lonen en het bevordert, in tegenstelling J"* -li - - -tot hoog in de keel. „stopt zegt uw Ren- tot de gedifferentieerde Ionen, een versteviging van .de munteenheid. t me en de brand is geblust. AMSTERDAM. Twee kooplui uit Roermond maakten op de avond van de 29ste april op een wrede manier een einde aan de romance van een éénentwintigjarige Amster dammer en diens tteiniigjartp meis je, die 's nachts om ttaaaïf uur in een attt© op de Schipholdtjk „naar de vlieBtuigen zaten te kijken". De kooplieden, de achtentwintig jarige F. H. S. en de eenentwintig jarige A. A. W, schenen met de koplampen van hun auto hinderlijk lang in de wagen van. de jonge ver loofden, die toen op hun beurt met deelde de Roermonders enige tijd een schijnwerper bij de kooplui naar I geleden al tot een maand gevange- later weg j nisstraf, van welke veroordeling bei. binnen schenen- Toen i - -. - --- hadden willen rijden, omdat de Limburgers hun het ongestoord sa menzijn toch maar onmogelijk maak. ten. hadden de kooplieden hun gen dwars op de weg gezet, om vervolgens hun tegenstander, die uit zijn auto was gestapt, een paar trap- pen en klappen te geven, om verder zijn auto te beschadigen. De Haarlemse rechtbank veroor- 1 spraak doen. Gisteren, voor hot gerechtshof staan, de, hoorden ze bevestiging van het rechtbankvonnis tegen zich eisen. Evenmin als de officier van justitie in Haarlem meende de procureur- generaal veel waarde te hoeven hechten aan hun beroep op nood weer. Het hof zal op 21 december «ft- 1929: eerste grote vlucht (en worden, gelijk die dromerige Kon- OTlosie? Goddard zwijm er over) stantin Ziolkowsky. Goddard was H(Van een onzer redacteuren) ET zou niet zo héél wonder- explosie? Goddard zwijgt er over) - -■ -• lijk zijn als over zo'n vijftig van gestroomlijnde vloeistofraket; typisch wetenschapsman: dit blijkt jaar/of misschien eerder, een luid iö3ö' raket bereikt- 6on m hoos- onmiskenbaar uit zijnt loopbaan. wetenschappelijk gekibbel ontstond te snélheid 800 km oer uïï- Zelfs voor zoiets romantisch als het over de vraag, wie de „uitvinder" P£nn t huwelijk had hij ternauwernood is geweest van de ruimtevaart, l jftk f°stsion? 2-00 m. snel- tijd: hij trouwde pas op 42-jarige Duitsland zal dan zeker met zijn neiü 8!>0 km per UUr' leeftijd, en dan nog roet zijn se- Hermann Gans windt, en wellicht 1945; Goddard overleden (10 au- cretaresse Esther Christine Kisk. ook met che andere Hermann Eustus). die zijn trouwste medewerkster (Oberth) op de proppen komen. was en bleef in het studcerver- Frankrijk stuurt zonder twijfel r trek cn bij zijn experimenten. Jules Vcrne in het strijdperk, Rus- I AARTALLEN zijn veelal verve- Zijn hele werk ter vervolmaking land zal met aj zijn propagandas- J lende dingen, vooral als zij zijn yan alles wat naar raketten zweem- tische hartstocht voor Konstantin gekoppeld aan reeksen graven yan de. ademt die zuiver-wetenschap- Zjolkowsky pleiten. Maar toch zou diverse ..huizen'. Maar het rijtje peiijke geest. Hij berekende, in de beste kans op toekenning van uit Goddard s Jeven geeft, het begin van zijn loopbaan, zeer de erepalm maken die stugge, ge- in rijn cijfermatige nuchterheid, precies het nuttige effect van bus- sloten Amerikaan Robert Hutchins h?t portret van een onverzettelijke kruitraketten. die gebruikt wer- Goddard, van wiens particuliere le- pionier, die slechts een enkele keer den (en worden) om reddingslij ven zo weinig uekend is omdat sterk ingetoomde fantasie liet ^en te „schieten" naar in nood ver- zoals Heinz Gartmann in zijn beek gaan. In zijn door vakjargon cn kerende schepen. Tot zijn verba- „Vlucht in de ruimte" vertelt ingewikkelde wiskundige formules 2ing ontdekte hij. dat bij die din- „hij de openbaarheid verafschuwde slechts voor enkelea leesbare bro- gen tóén maar drie procent van als een besmettelijke ziekte en er chure over „Een methode om zeer alle vrij komende kracht werd be- nauweljjks in slaagde, zijn .{eslo- grote hoogten te bereiken" zegt nut. Dus ontwierp hij rendabeler tenheid te verbergen onder een Goddard, dat het mogelijk moet raketten. Hij onthulde, dat het bar zuinige glimlach, die het midden rijn raketten naar de maan te onpraktisch w-as de ontploffende hield tussen hoffelijkheid en ver- schieten. En hij rekent nauwgezet stof of dat'nu kruit wag of iets legenheid". En tot bewijs voor de- uit hoe zwaar die dingen mogen anders te bewaren in de „ver- ze postume internationale e^ken- brandingskamer", waarin de explo- ning van Goddavd's grote verdien- sies geschieden en waaruit de sten voor de ruimtevaart zullen de gloeiende gassen spuiten die de ra- Amerikanen, handelend in zijn |||frIf-T^|| ket de andere kant op duwen, nuchtere geest, een lijstje jaartal- Newton, al eeuwen dood, kwam en len' overleggen; komt daar steeds aan te pas: actie 1912: lector <30 jaar oud) In dc Jjpjlp 11 |jl rSR s 5wekt (tegengestelde) reactie. Als natuurkunde aan de universiteit gassen onder hoge druk voortdu- van Frinccton (waar later ook rend naar links worden gespoten, Einstein doceerde); zal de raket even snel voortdu- 1914: patent op een tweetraps rcncj naar reChts wegvliegen. Zo (buskruit-)raket; komt Goddard tot zijn mitrailleur- 1918: proeven met een soort n:i- raket, die het ontploffende kruit trailleur-buskruitraket op de 2,)n cn hoeveel brandstof zij mo- cen reeks kleine hoeveelheden bok". (Eigenlijk een horizontaal £en meenemen. Zelfs zijn fantasie in de verbrandingskamer schiet, aan de aarde gekluisterde »ake:). tut hij m tot het uiterste verso- Het uitgespoten gas bereikt cen herde* ja haast dorre taal: „De 'T^ja, die verbrandingskamer.' Er snelheid van 8600 kilometer per landing aldaar (op de maan dus) A deugde letterlijk niets van de uur!: zou bij nieuwe maan kenbaar ge- dingen, die men tot dan toe zo had 1919: hoogleraar aan de Ciark maakt kunnen worden maicn de genoemd en gebruikt. Goddard Universiteit in W'orchester; nuttige last een licht ontvlambare maakt duizenden modellen, bere- 1919: brochure over „Een metho- materie zou zjta. (V -Ider licht kent bun juiste »orm, ve(andert tikïiilis'ioot ontwetpjn vun tolmt,. de om zeer grote hoogten te be- S^eft. zoals bijv. it e--.»um. De hier, verbetert daar, experïmen- rakette», die.mogelijk eens naar de reiken"; bij ae lanaingsschoK optreaenae teert met enkel- en dubbelwandi- maan zullen vliegen. 1920: eerste proeven met lichtflits., die, hij gebtuüe yan ge- ge verbrandingskamers en komt vloeibare brandstoffen (een revo- noeg magnesium, enige seconden langzaam tot de stellige overtui- lutie op raketgebied!); zou_kunnen dmren, _zou vanaf de gmg: hoe die verbrandingskamer of hU toch maar niet weer zal om- 1923: eerste raketmotor, ge- aarde met goede kijkers kunnen 00h jg gevormd, kruit is als voort- kiepen, dan. schiet hij brullend om- dreven door vloeibare brandstof- worden waargenomen, waardoor stuwende kracht uiteindelijk nn- hoog. Twee-on-een-halve seconde fen. in werking op „de bok"; de aankomst van de raket op onze bruikbaar. Nooit zal er een goede blijft dc raket in dc lucht, dan 1926: eerste vlucht van raket, satelhct zou kunnen worden vast- raket ontstaan als we geen vloei- vindt hij* zijn kreukelige einde 56 gevoed met benzine en vloeibare gesteld bare brandstof aanwenden. En hij meter verder. Maar hij heeft ge- zuurstoL Snelheid: 80 km per uur; gaat vloeibare brandstoffen ge- vlogen, met een gemiddelde snel- Als men dit heeft gelezen kan bruiken. in 1920 al. terwijl de Duit- heid van 80 km per uur. Goddard PROF. ROBERT tfODDARD: men ach levendig voorstellen, dat sers nog tot rond *30 toe met kruit Jacht gelukkig, hoewel zijn gezicht verafschuwde openbaarheid al» Goddard geen auteur van spannen- knoeiden. En zich nu soms op de is geschroeid door de hitte. Zijn een besmettelijke ziekte. de science-fictionverhalen is ge- gezwollen borst kloppen, omdat zij verbeterde verbrandingskamer de échte raket die uiteindelijk heeft, in combinatie met vloeibare mensen in de hemelruimte zal voe- brandstoffen, getriomfeerd, ren zouden hebben uitgevonden. MaarGoddard verafschuwde hu \X77ah j eenmaal de openbaarheid „als een- Vv dan.^xoicn .het principe, besmettelijke liekte". 7 „wamvan Goddard uitgmg om v,.- tot zijn echt-viiegende raket te ko- rXrf«?7a«Br HsS men? Laat men een hoeveelheid doodverlegen en zwijgzamer dan- ontplofbare stof voor ons ge- ht? TJ mak n°S maar even kruit -.ex~ rt» liif HaS rtaf hl? PlQderon in een bolvormige geslo- de stuipen op het lijf dan aat hij ten ruimte („kamer"), dan ont- WoSn "tfi 5taat gloeiend gas, dat onder hoge ^t09« ^SLS In- ificti druk staat Die-druk is in een bol S^JtLSSIhS.' SS,.JSh: saijfcmmig overzie delen van de Goddard'? ontwerpen Inspireerden vej» risch 20 belangrijke gebeurtenis plaats: Goddard heeft die dag een groepje begunstigers van bet we tenschappelijke Smithsonian ïnsti- wand verdeeld. Is de bol sterk ge noeg, is hij dus bestand tegen de enorme druk van binnen uit, dan gebeurt er niets, dat uitwendig tuut en een psar journalisten te Waarneembaat' ie.'Maakt inen eri gast gevraagd pp WjntfWm ter een gat in die bol, en laat b'd Auburn (Massachusetts), Oie men daarin wéér kruitontploffen, doodnieuwsglerigen i.en een ion- dan wordt in" principe de derlmg instrument klaar „taan. druk weer gelijkmatig over de bin. een vrcemdeevormde Jïus op een „enwand verdeeld. Maar... door boog voetstuk u aaronder een aan- h(,t gat kan - nü gas ontsnappen, tal andore. grotere bussen bengelen. Daar Verdwijnt de druk onmiddel- De grote bussen zijn door buizen, lijk, maar recht er tegenover blijft waarin een menigte kranen en ven- hij nog (even) bestaan. Gevolg: de tiele», verbonden met de kleine bol wordt weggedrukt in de rich- bus boven. „Als dat eens naar de ting van de., gesloten wand. Deze maan zal moeten vliegen.-.", ietwat ingewikkelde, maar niet te bromt een der toeschouwers*'hoe vereenvoudigen, redenatie is door kan dat ding in '5 hemelsnaam ooit miljoenen experimenten bewezen: van de grond komen?" Op dat-, op haar berust uiteindelijk de be- zelfde ogenblik loopt Goddard weging van Iedere raket, of hij. nu gekleed in z'n winterjas, met dikke, wordt gebruikt als sterren spuwen- leren handschoenen aan naar, de vuurpijl' op Koninginnedag, als zijn „raket" ert frunnikt wat aan reddingsapparaat bij scheepsram- ventielen en kranen. Een. korte,; pen, als oorlogstuig (de beruchte scherpe knal; uit de bovenste bus V-2>, als „kunstmaan" (in de ka- schiet een witgloeiende steekvlam mende zomer, tijdens het begin van omlaag, Goddard is opgeslokt door het Geofysisch Jaar) of om er mee cen walmende rookkolom. Een door de kosmische ruimte te rei- paar van zijn gasten rennen, al zen. naar voren om te trachten hem te Goddard heeft dit laatste niet redden, de anderen vliegen de an- meer mogen beleven, wel helaas dere kant op. Maar dan zien zij dat de raket, die hij hielp ver- toch iets, wat niemand ooit tevo- volmaken, werd gebruikt ter ver ren heeft gezien: Goddard's raket woestingvyan steden. Daarvan heb- vèrbeft zich wankelend boven, het ben de Duitsers de door Hitier voetstuk. Hij schijnt te aarzelen afgedwongen primeur gehad. MEI nt Dat KAn iMfclGÉri PER5Q0H zotn BAAD Tom ootn ,m WOU DAT rn Dit etROtMDt)OCKfcY KLtmt Ton tfcriö zag I.IY KAPITEIN* J87$, Nu Bobs achterdocht eenmaal L gewekt, ontdekt hjj nog meer; vlak voor de voormast is het schip In tweeën gebroken, maar het achter schip ligt nog bijna recht envan het luik zijn de luikhoofden en merkels verdwenen. Het ruim ligt geheel open! Rob heeft voorlopig genoeg ge zien. Hij rzwemt naar de oppervlakte om Jaap te vertellen, wat hij heeft gezien. Terwinde hoort met spanning het relaas van rijn vriend aan. ,J3an heb jetoch gelijk gehad. Rob," zegt hij. „tenminstedat begin ik nou te geloven. Maar wie heeft de luiken opengebroken? Bewoners van de eilanden hier in de omtrek? Die hebben geen moderne hulpmiddelen. En die zouden ook niet zo uitgeslapen zijn om de masttoppen te laten springen, zodat 't wrak bijna onvindbaar wordt" Maar Rob wit eerst nog meer feiten verzamelen en samen met Jaap wil hij nog eens een nauw keurig onderzoek aan boord van de „Hudson" instellen. Jaap zal dus moeten leren, duiken. Hij liep voort en dacht en sprak in zichzelf. Het was half elt Hij wilde niet weten hoe laat het was maar een klok pp de stadhuistoren ver telde het hem met een verlichte wijzerplaat en benadrukte het met klokslagen. Hij wandelde nog een paar straten verder, riep een taxi en ging terug naar de plaats die hij voorgoed achter zich gelaten dacht te hebben. Juffrouw Small keek naar bet reriklokje op haar bureau, naar de zwijgende telefoon en begon heen en weer te ijsberen'. Het was half elf. De telefoon had niet meer ge rinkeld sinds half tien. toen Kitty Bi ice uit de lobby had opgebeld. agent wilde mij ook niet laten gaan. En mevrouw Fister en Jewel zijn naar boven gegaan, zodat ik helemaal al leen ben," Juffrouw Small had gezegd dat ze naar bed moest gaan. Het was de eerste keer dat ze van de politieman nen had gehoord, het was de eerste keer dat Monny haar niet had geraad pleegd, Ze dacht er verbaasd over na. Een uur later dacht ze er nog aan. Probeerde Mönny dingen voor haar te verbergen? Moony was aan de lunch stil geweest en ze was niet beneden gekomen voor het diner. En ze had niet opgebeid.Juffrouw Small zat aan het bureau en legde haar pijnlijke boofd in haar handen. der het te voelen. Ze klauwde in de ruwe tweed en vormde een pluisje wol tot een balletje dat ze tussen haar vingers rolde. Ze wist hoe een balletje wol moest voelen maar ze voelde niets. 2e tilde de bronzen marmeren inkpot op en zette hem weer hard neer op het gewreven bout Maar ze kon het geluid niet horen. Het enige wat ze hoorde was de wind aan het eind van de wereld, windstoten die elkaar op een afge sproken plaats ontmoetten, met el kaar fluisterden en hun zachte grijze armen in elkaar haakten om aan kracht te winnen. 2e groeiden, zwol- aan. werden duister en wachtten op het teken om neer te slaan.- Juffrouw Brady liep in haar kamer heen en weer tussen een stapel Kerst geschenken, raapte stukjes gekleurd papier en bindtouw op en keek af en toe in een doos met Kerstversierin gen. Een paar van de dozen waren bruin ety stoffig, aau de hoeken door gesleten. Dat waren de oude doosjes, haar eigen, die ze mee had genomen van huis. Na een poosje maakte ze het kleinste doosje, dat zorgvuldig was ingepakt open. in het doosje zat dc engel voor de top van ae Kerstboom. Het groezelig*rose gezichtje was het gezicht van een vriendin. Het was haar oudste bezit. Ze kon zich aeen Kerstmis herinneren dat ze niet t. 1,.^ ifalra. Als deze zaak tussen haar en Mon- smiw Kitty le'ek ~muTc»""vcr"wég '"omdatny kwam. faun leven en geluk ver-t ^ar'de Yoogstë'tak had geke- had gefluisterd. f". ^A??f™en._voor ken om te zien of het-er was. De 1zilveren sterretjes in het vlashaar Ze wilde weten of iemand juffrouw i toekomst zou verstoren en Ze Small van de politiemannen had ver- j fluisterde onstuimig: „Dat mag niet, teld. Ze had het juffrouw Brady wil- aat mag niet, niet met deze toe- len vertellen, maar die was niet xn. komst. haar kaner of ze wilde de telefopn Ze tastte naar de telefoon, liet haar niet Of nemen. Iemand moest het j hand Vallen en pakte weer. Toen de toch wi cen. andere stem a antwoordde "was rij. zo Er stonden agenten op elke ver-opgewonden dat ze bijna niet kon dieping en die in de lobby wude nie-spreken. mand naar buiten laten gaan. Twee} „Je hebt me niet opgebeld," zei ze. meisjes hadden eer» afspraak voor een „Ik maak me qngerust over je. Is tweede voor?'riling, hu» namen wa-alles in orde?" Ten al geno—rd maar ze mochten j Juffrouw Brady zei dat ze hoofd niet paar buiten. Hun namen waren j pijn had. doorgestreept en ze waren naar bo- „Zo erg dat je mij niet bij je wilt ven gestuurd. hebben?" vroeg juffrouw Small „Ik „We hebben nog meer last gehad, zei Kitty. „Ik vind dat u het moet weten. Dot Ma in waring had wel vijf tien slaappillen; ze was ze in de bad kamer aan het tellen en Jewel had haar daar. betrapt. Jewel had ze meegenomen en doorde gootsteen gespoeld." Juffrouw Small had gezegd dat ze zich niet ongerust hoefde te maken. bedoel, wil je dat ik kom?: „Vanavond liever niet." Juffrouw Small legde de hoorn neer en keek om zich heen.Ze zag nauwe lijks wat er stond, al verspreidden de lampen een helder licht. Ze keek blindelings rond met een afwezig ge zicht eb een onbestemde pijn. Ze wist dat ze leefde maar nergens was leven Geen vloer onder haar voeten, geen „Ik ben ziek." had Kitty gezegd.muren tussen haar en de wereld, .juffrouw Small, ik ben ziek. Ik i Geen wereld. Ze keek in haar schoot wou naar de dokter gaan, maar dieen streelde de stof van haar rok zoo waren nu bijna zwart en de glazen vleugeltjes hingen lam en terneer geslagen omlaag, Vorig jaar had ze hen met zijden draad gerepareerd, een moeilijk karweitje, maar het had niet gehouden. Ze raakte de engel met aan, maar keek er op neer met haar handen op haar rug. Toen zette ze het opzij bij de andere dozen. Er brandde een lamp in de slaap kamer. het bed W3£ omlaag en lag te wachten. De kamer was koud. Maar ondanks de koude schoof ze het raam zover mogelijk open et) Keek naar buiten. Achter de. ramen van Juffrouw Small scheen licht. Langs de. muren schenen nog meer lichtjes, boven en beneden haar. Op de schutting van de binnenplaats, bijna onzichtbaar tegen de sneeuw zat een witte kat. Maar ze zag hem omdat ze wist dat hij er 20U zijn. Tn de hoek bij het hek naar de straat stond een lange man in de schaduw. Ze liet het raam open toen ze te rugging naar de andere kamer. (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1