V-2 won SCHELMENROMAN Baao;eem vriend vafi ne ZENDER VAN-LAATSTE NIEUWS Üït VRIJ BOEDAPEST IN V.S. SPROETJE SPARKS *-* door FRANK GODWIN mm de dood van een pop Nieuwe brief van Eisenhower aan Boelganin? Voor buitenlanders dagelijks 20 liter benzine in Frankrijk Tractor-chauffeur verdronk in sloot Canada heeft 225 miljoen ton uraniumerts Jan Sluijters wordt vijfenzeventig v Grote atoomkracht- centrale in Zuid- Schotland Doe'tzelf Mensen willen naar maan. Mars en Verius -VAJV JPITKM JIOU Walmt eem6,TexMfclirtunnen we ni6oCMiEnrii£RHl£T6£BRUi. nfcrc1 -iH-rf* ZAL HET nACHTtO w VIMDtN* ZOtKT EEN BAAn.HlJli, EEN hti nEi paarden.: W£ JE HEBI H£T - p MOipflOD.ia; J Z - Tlx; jdm ntnen wEHEtf aah. r 2878. In. het licht van de namiddagzon is het wrak nog duidelijker., te zien dan 's morgens. Beid a vrienden hebben de; „Laura" tot vlak bo- ven het wrak van.de „Hudson" gebracht en zij hoéven nu niet zo ver te zwemmen.. Uit het on derzoek blijkt,- dat het voorschip op een klip rust GKAA1- EGBERT S I 3 SH t 10&X- WASHINGTON*. Functionaris, sen. in Washington hebben meege deeld dat president Eisenhower de Sovjet-premier Boelganin waar. schünlijk schriftelijk zal verzoeken de troepen uit Hongarije terug te trekken om een hetere atmosfeer te scheppen, voor besprekingen over ontwapening- V-./ Verwacht wordt dat déze bespre kingen begin volgend jaar ia de V.N. beginnen.' De brief van Eisenhower aan Boelganin is al een maand in over weging en zal bet antwoord, zijn op een schrijven dat Eisenhower vorige maand van Boelganin ontving over de ontwapening., ArfnenéiH/ip- I.M J OP datgene, wat in Jjei verleden is geschied, valt niet terug te komen. De nazi's hebben indertijd zoiets gepoogd als de geschiedenis te corrigeren: een streven, even dwaas en grotesk als liet verschijnsel, dat men tegenwoordig bij geheel andere mensen waarneemt, name lijk her afwijzen van de verantwoordelijkheid voor wat in onze dagen voor valt, omdat de leiders van voorheen zo zelfzuchtig en onverstandig hebben gehandeld. Iets geheel anders is een kritisch kennisnemen van vvat vroeger is ge schied en het trekken daaruit van een zekere lering. Het is niet fout of inopportuun, achteraf een oordcel le geven over zekere daden en zékere mensen*. Dit oordcel kan natuurlijk, al naar gelang van geestelijke instel ling van degene die het geeft, sterk verschillen; doch soms groeit toch ook na zekére tijd een grote mate van overeenstemming onder beoordelaars van diver.-e pluimage. Wij vier beelden ons. dat dit in strike mate het goal is vóór wat betreft de totstandbrenging van het nieuwere Duitse keizerrijk door Otto vou Bis marck. Dc bewondering, ja, verering V3n deze man is jarenlang ontzaglijk geweest, cn waarlijk niet alleen in Duitsland. Nu zijn werk eclurr aan dc eigen fouten is bezweken en eigenlijk geheel van te voren moet worden aangevat, is de toening over hem in brede kring ongunstiger geworden. Eigenlijk algemeen moet men erkennen, dat de door Bismarck gelegde grondslagen niet deugden. Voor de noden en wensen van het ogenblik heeft.hij met veel/doorzettingsvermogen en weinig scrupules een oplossing gevonden.. Vóór de toekomst echter heeft hij geen waarborgen geschapen. E EN Nederlandse bijdrage tot de discussie over Bismarck heeft dezer dagen dr. Z. R. Dittrich in het licht gegeven Van deze belangwekkende studie, die zich uitstrekt óver het tijdvak 1806- 1871, is het hele tweede deel gewijd aan Bismarckseerste /tien jaren. Uiteraard doet de schrijver moeite, de. ijzeren kanselier récht te laten/wedervaren; Vtij vrezen echter, dat hij te veel op her.voetspoor.-.van vroegere schrijvers poogt. Bismarck's beleid in het kader van tijd en omstandigheden voor te stellen als het enig mogelijke om dr Duitse eenheid.tot stand te brengen. Het uitgangspunt daarbij j« dan natuur lijk. dat deze eenheid eigenlijk tot elke prijs moest worden verkregen. Ongetwijfeld wordt men bij het kennisnemen van de Duitse geschiede nis van 1862 tot 1871 steeds opnieuw geboeid door de veelheid cn span- nendbeid der gebeurtenissen. Wij kunnen het echter niet helpen, dat in het historisch perspectief het verhaal voor ons meer en meer het karakter heeft gekregen van een schelmenroman.- Otto yon Bismarck, de held van deze roman, moet wel dé sympathie verkrijgen v'ari de argefozen wegéns zijn durf, zijn doorzicht, zijn succes: en niet-argelozen, bewonderaars ook, hebben er helaas jarenlang veel uit geconcludeerd omtrent 'de noodzake- lijk ruime grenzen der staafJcundige moraal. Dr. Dittrich .vindt Bismarck volstrekt geen schelm. De ijzeren kanselier was, zegt hij, een gelovige Lutheraan. Vastgesteld moet worden, dat dit geloof voor hem. geen beletsel is geweest bij een politiek, die er zeer ver gaand van uitging, dat het doel dc middelen heiligt. En zo de vraag wordt gesteld, wat. geschied ware, wanneer er geen onscrupuleuze Bismarck was geweest, dan zou het antwoord kunnen luiden; misschien geen oorlog van 1914, misschien geen Derde Rijk, misschien geen catastrofe van 1945. Na tuurlijk is dit een speculatie, maar toch niet een erg gewaagde. HEBBEN' wij het goed begrepen, dan ziet dr. Dittrich de annexatie van Elzas-Lotharingen in 1871 als het kwaadste stuk uit de erfe nis van Bismarck. Wij geloven, dat hij zich in dit opzicht vergist. Inderdaad heeft het verlies van de drie departementen de Franse revanchezucht levendig gehouden, maar dc post was toch niet kwader dan de nalatenschap van de Poolse delingen uit een tijd, ver voor Bismarck. Veel erger is dc twijfel, die hij in de Duitse gemoederen heeft'achter gelaten. aangaande de morde grondslagen, van een staatsbestel; veel erger ook is het feit. dat hij in gebreke is gebleven, een constitutioneel bestel tot stand te brengen, dat kon dienen als kweekplaats van nieuwe genera ties van staatslieden. Bismarck was een Junker en heeft er het zijne toe bijgedragen, dat de Junkers de groep zijn gebleven, waaruit haast bij uit sluiting cn steeds buiten de Bijksdag om* de politieke en militaire leiders werden gerekruteerd. De burgerlijke maatschappij kwam er niet aan te pas cn bet leger was een staat in de staat. Pas in onze tijd zien we een aarzelende groei van het parlementaire stelsel en van het verantwoordelijk heidsgevoel der burgerij, dat voor een goed functioneren daarvan voor waarde i«. Voor ons en, naar wij geloven, voor vele anderen blijft gewelddadige tot- stand hl enging van de .Duitse eenheid in de veelbewogen en veelbeschreven tien jarcil ccn zaak van twijfelachtige waarde. Er is veel te zeggen voor het standpunt, dat de vereniging der Duitse landen of had moeten geschie den volgens liberale beginselen óf beter achterwege had kunnen blijven. Zeer vergaand is de eenheid gekocht legen de prijs van de vrijheid.. En zoiemand mocht vragen, welke ziii een. discussie daarover, nu nog heeft, dan mag hij bedenken, dat ookop het ogenblik het alternatief vrijheid of eenheid in hoge mate actueel is. De hemel beware daarom Duitsland en Europa voor een Bismarck de Tweede. D De opkomst vBn het moderne Duitsland, twee delen. XJlttfave van J B. wolters, Groningen, en. Djakarta. Vrijdag 14 december 1956 PARIJS. Buitenlanders, die met een. auto. langer dan. 48 uur in Frankrijk blijven, kunnen een ben-, zinetoé wijzing van 20 liter per dag krijgen, tot een maximum van 200 liter. SOMMELSDIJK. Gistermiddag is de 1'9-jarigê tractorchaüffeur J. L. Schol mét zijn tractor in de polder AVestplaat-Fiakkee van de weg ge raakt, in eeh vrij diepe sloot terecht gekomen en verdronken., OTTAWA De Canadese regering heeft bekend gemaakt, dat de reser ves aan uraniumerts, voor zover deze bekend zijn, geschat op 225 mil joen/tori. Canada exporteert op het ogenblik alleen naar de V.S., maar .venvacht wordt, dat het ook erts naar Enge land, Japan en andere landen van de Westelijke wereld zal zenden. AMSTERDAM Maandag 17 de cember wordt de Amsterdamse schil der Jan Sluijters 75 jaar. In verband met zijn gezondheidstoestand is er die dag geen receptie, ook geen be zoek; Jan Sluijters werd 17 december 1881 in. 's-Hertogehbosch geboren. Hij verwierf: m 1904 de Prix dé Rome, nadat hem in datzelfde iaar de ko ninklijke subsidie was toegekend. Lange tijd verbleef hij in Parijs.. Jan Sluijters schildert stillevens,, stadsgezichtenen composities met figuren, vooral portrtten. HÜ is lid der maatschappij„Arti et Amicitiae" en van de vereniging „Sint Lucas* LONDEN J De General Electric Company zal de grootste opkern energie berustende elektrische cen trale ter wereld bouwen. De centra le komt in Zutd-Scbotlond. Groot-Brittannië zal volgend jaar ..beginnen met de bouw van vier atoomcentrales, waarvan de kosten op 155. miljoen pond geraamd wor- dem. r*; - De. totale capaciteit zal ongeveer 1.210 megawatt elektriciteit zijn. Universiteit van Brussel eert twee Nederlanders BRUSSEL. "Koningin Elizabeth heeft donderdagmiddag in de aula van de Brusselse universiteit; de academische vergadering bijge woond, waarop 15 buitenlandse pro fessorenhet. eredoctoraat werd uit gereikt. Prof. mr.. dr. R. Kranen burg, professor aan de Universiteit van Leiden en oud-lid van de Ne derlandse Raad van State, werd be noemd tot doctor: honoris causa de rechten, prof. ir.'dr. C. B. Bie- zeno. lid van de Nederlandse Ko ninklijke Academie van Wetenschap pen en hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft, ontvinsfhet ere doctoraat van de. faculteit'van toe gepaste wetenschappen. Advertentie IJfO iRll JET Transparante i IVIKJl kleuHafc (Van een onzer rédacteuren) HET Is .geen/toeval dat Hitiers geheime wapen in 1944 in de strijd geworpen om, ondanks al le /„tactische terugtochten op alle fronten",de oorlog te winnen reclame voor zijn autotabriek. stuwkracht zou het kunnen ontwik- Tóch werd ook hij op den duur kelen. Zij ontwierpen en bouwden gegrepen door de geweldige stuw- een nieuw soort buskruitpers. _We- kracht, welke de raket kan ont- kenlang ging alles goed: Tiling's plooien. Dat eerste, gemeenschap- raketten bereikten* een hoogte van w pelijke experiment: Valier had ruim drie kilometer. Totdat op die een raket was, ontworpenvoor achter zijn auto twee raketten ge- tragische 11e oktober 1933 het tot vreedzame tochten door het heelal, bonden, die toen de lonten wa- steeds hardere blokken samenge- Fritz Langs f;?m „De vrouw op de ren opgebrand als serpenten perste kruit spontaan explodeerde. Jnaan" en Oberth's vrij primitieve sisten, maar het rijdende ding voor Afschuwelijk gewond werden alle hem niet langer dan 35 seconden drie. Volgens hun vriend freiherr voorwaarts duwden. Snelheid: vijf- Von Ledebur dachten alle drie tij- tien kilometer per uur! Opel moet dens hun laatste minuten alleen een beroerte nabij 2ijn geweest van het lachen. Maar toen hij kor te tijd later op de A\*usbaan bij Berlijn met zijn verbeterde „Opel Rak II" waarachter 24 buskruit- raketten hun vurige krachten zet- aan hun ideaal: de ruimtevaart. Vrijwel onverstaanbaar, maar on danks ondraaglijke pijn rustig,; dik- teerde Tiling nog zijn mening iver de vermoedelijke oorzaak van bet ongeluk, opdat zijn eventuele op- ten een vaart van 230 km per volger met minder risico zou kun- uur bereikte, toen lachte Opel niet nen werken. Alle drie zijn zij zon- meer. In die dagen had Valier zich .der .klacht gestorven. al in z'n eentje geworpen op proe een nieuw soort religie tot leven - gewekt: de ruimtevaart. Vele „ge lovigen" zagen Hermann Oberth als haar profeet. Verscheidene ingewij den waren dermate bezeten door alles, wat ruimtevaart heet, dat zij vóór de verwezenlijking van hun ideeën morele overwegingen in de ijskast wilden verbergen. Duits- land's ineenstorting en de weten schap, met hun raketten onnoeme lijk'veel leed te hebben veroor-'f." ,'Y j~' zaakt, werkten op hen bijzonder ven niet raketsleden: Garlmann ontnuchterend. Maar toen Hitier weet nog met weel omhaal van -hen.riep in dé jaren dertig gaven woorden te vertellen, welke ont- •zij soms te gemakkelijk gehoor aan roer mg alle toeschoiwers aangreep de roep. Heinz Gartmann, een der toen Max op de Eibsee bij Mun- bekendste kronikeurs van de ruim- chen zijn glijdend voertuig een tevaart, neemt het b.v. .Wernher snelheid van 4Q0 km per uur gaf! von Braun nóg hoog kwalijk, dat Ook Valier gaf uiteindelijk toe. Sa"ngêr,"vVn"Braun"cn "Nebèi cn*ai dat de buskruitraket niet hèt was. die anderen was geweest. Want wat Merkwaardig is het, dat hij niet voordien met de paar centen van het slachtoffer werd van de waag- theoretici, uitvinders en enkele fa- halzerige experimenten met öat brikanten onmogelijk was geble- explosief, maar van proeven met Ken, werd werkelijkheid toen Hit- para ff me en vloeibare zuurstof, die Iers óorlógsapparaat talloze mil- heel wat safer leken. Misschien joenen op tafel toverde. Toen ver was hij tc haastig, was hij naast rezen op zorgvuldig geheim gehou- inventieve zoeker te weinig koel- den plaatsen de perfectste werk- VonBraun' berekenende wetenschapsman,' te plaatsen, toen werd het knapste -wafren no. veel „gelovige'Hoe dan ook: op intellect opgekocht of onder dwang heis 17 mei 1930 explodeerde zijn proef- ingeschakeld. Toen bouwden al die raket op „dc bob", omdat Valier technici proefbokken. die de druk groe,ae yiC ODenh s Valier, Tiling. Angelika Budden- bhmer en Friedrich Kuhr hebben niet meer de pijnlijke, beschamen de periode behoeven te beieven van de jaren 1933 tot 1945, waar over iedere auteur over ruimte vaart het liefst zou willen zwijgen, er niet dat „En tochvan ketcmtwerpen. „V-2" „VerpcltmiKs- o. 2", zo fredoopt door Goeli- het moordende wapen' dat vreedzame ra- deze grote rakeltenfouwer eens "naar' zijn" zeggoh geen tijd van tïendüi2endm: kilo's "jamden heeft g^egd; Wij hebben de ra-had zijn verbogen dus onbetrou- weerstaan, toen construeerden zij TT.. - ket ontAvikkeld om andere plane- bare apparaat te repareren. Een raketten, die dergelijke capacitei-.-*"1 was „afgevuurd' in Wassenaar, ten te veroveren, niet om onze staalsplinter vernielde zijn long- ten hadden Toen bleek, het moge- steeg binnen enkele seconden tot eigen planeet te verwoesten", maar slagader. -Max Valier stierf in de automatisch werkende veilig- cen hoogte van tachtig kilometer er desondanks geen been in zag een armen van zijn beste vriend Klaus heidsïnstallaties aan te brengen, en legde de 300 km afstandnaar der voornaamste ontwerpers en Riedel- bouwers van de V-2 te worden. Dat Hitier en consorten die ge vaarlijke dingen slechts wilden ge- "D EINHOLD Tiling en zijn me- bruiken als onschuldig speelgoed, -Ex dewerkers Angelika Budden- zullen Von Braun, Eugen Sanger böhmer èrt Friedrich Kuhr werden en Rudolf Nebel niet hebben ge- slachtoffers van Tiling's „koppige dacht. Met veel trots zullen zij aan pogingen, de buskruitraket koste hun dagen in Peenemünde en Trau- wat het kost te vervolmaken. Ti- toen ontpopte Hermann Oberth's de, Britse hoofdstad a£ in luttele simpele, kegelvormige straalbuisje minuten, zich tot een machine met helse krachten, die tonnen springstoffen m NKELE maanden voor deze ge el oor de lucht kon verplaatsen met beurtenis geschieuae er iets op nooit gedroomde snelheden. Toen Peenemünde dat aantoonde, dat werd de V-2 geboren, Goebbels ondanks alles Wernher von Braun „Vergeltungswaffen 2". Op 8 sep- en Walter Dornberger hun oude. tember 1944 boorde het eerste pro- idealen niet geheel ontrouw, waren en niet terugdenken. Hoogstens zul- bng meende, dat er met kruit toch ^ukt van si die jaren koortsachtige geworden. Op 15 maart 1944 werd len zij kunnen zeggen: ,/En. meer te bereiken was dan met; al voorbereiding in Peenemünde en Von Braun met twee van zijn naas- toch die vloeibare brandstoffen, waar-- Trauen zich in de Londense straten te medewerkers in hun kragen ge- Zoals dus ae ruimtevaart m van nog geen enkel goed resul- explodeerde -met ontzettend ge- grepen, naar Stettih overgebracht Duitsland zijn profeet .had, ber- taat bekend wasmeende, hij. weid en doodde honderden ménsen, en daar opgesloten. Dornberger, denkt hij ook nu nog zijn marte- Nog wist men in Duitsland hiets toen de opperste baas op Peene- laren: Max Valier, Reinhold Tiling, van... Goddard's geslaagde proeven münde, moest bij maarschalk Kei- Angellka Buddenböhmer enFried- in de V.S,! Heinz, Angelika on Valicris raitetauto ro. fi, voortBestu-wa ^ej komen dié hem toebrulde: „Die. rich Kuhr stierven er voor, al die Friedrich geloofden, dat hoe som- door ontsnappend vloeibaar koolzuur- vervloekte kerels praten nog over eerste, bewogen jaren van experi- pacter buskruit was. des te meer menteren rond het jaar 1930. Voor al de naarr. Max Valier heeft een schier magische klank in kringen van raketbouwers. Welk een moed had die Oostenrijker, welk een doorzettingsvermogen, welk een vindingrijkheid' Een., figuur, nu al omweven door een 'waas van ro mantiek. Niet/door zijn/uiterlijk: een lange; ietwat schrale.man. Aan zijn biljartbalachtige hoofd .was niets, dat teenagers tot dromen zou kunnen zetten. Maar hij ont wierp haast aan de lopende band raketauto's, -vliegtuigen, -sleden er» -ruimteschepen. Waarschijnlijk had hij ook tekeningen klaar voor raketfietserw AUes wat maar kon bewegen, -zag- Max- Valicr al voor waarts stormen.tot -grote snelheid gedwongen door zijn buskruitra ket ten. i'i< HET waren grote dagen, toen Max Valier met Fritz Opel samenwerkte. Max was hel in de eerste plaats om de ruimtevaart te doen, Fritz had-meer oog .voor dc gas. ruimtevaart. Dat moét afgelopen zijn." In Berlijn hoorde Dornber ger, dat er ook over hem een dos sier lag: .praten over ruimtevaart was in het Duitsland'van die dagen sabotage. Het heeft .Dornberger cen paar flessen cognac gekost om, zijn medewerkers uit de handen van de SS te krijgen. Om hun. V-2 te voltooien, waarmee zij .de Am.eri-; kanen juist een slag voor waren. Want in de lente van 1945 hadden ook die hun „Private F"''ri- geba seerd op de principes van God- dard voor „gebruik" gereed; dat raket wapen haalde een hoogte van vijftien kilometer. Heeft de snelle ontwikkeling van de luchtvaart veel te danken «an de wereldoorlog nr. 1. de ruimte vaart kreeg 2ijn grote kans door. dc wereldoorlog nr.. 2.' DaLTiij zich. daarna steeds verder, in snel tem po kon ontplooien, waarschijnlijk zijn definitieve verwerkelijking nu reeds tegemoet gaat. dankt, hij aan liet feit. dat de oorlog in wezen nooit is geëindigd, doch slechts van heet (gedeeltelijk) koud werd. WENEN. Laszlo Jobbapyi, de jonge Hongaarse vrijheidsstrijder, die op de voor Hongarije zo nood lottige zondag 4 november in. het gebouw 'v,dn'hei. b}ad Szabad Nep" via de telexmachine boodschappen tot'de vrije wereld richtte, is in de V.S.. Laszlo, een potige kerel van 22 jaar, kwam veertien dagen geléden in Wenen aan na zyn geweer en zijn munitie in-Boedapest verborgen te hebben, Zijn afscheid van Hon garije was een. salvo uit éea Rus sisch geweer, juist toen-hij. de grens bereikte. Hij was het,, die op die tragische dag tot 1D.55 uur telexboodschappen naar het bureau van Associated Press in Wenen zond. tezamen met een vriend, die hem afwisselde. Een van zijn boodschappen was: „Ik loop nu naar het raam in de kamer hier naast-om-te schieten. Maar ik kom terug als er iets nieuws is of als jullie me bellen". Hij maakte deel uit van een. groep, van 200 rebellen, mannen, vrouwen, jongens en meisjes, die het gebouw van „Szabad Nep" in het centrum van Boedapest, aan de Joszef Ring, bezet hielden. Toen de revolutie uitbrak, zat hij in. eenmilitair gevangenenkamp bij Tamasi. Hij had zijn. communistische superieuren geërgerd door een brief die hij de vorige zomer aan een l ne hanteerde. vriend schreef én* waarinhij zei: „Deze moordenaars stelen de beste drie jaar van mijn leven". De.brief werd.gezienJLaszlo werd bij.zijn commandant geroepen en hij raakte zijn vrijheid kwijt. Toen de opstand op 23 oktober uitbrak, vormden hij en 470 anderen een „revolutionaire militaire raad". Zij ontwapenden hun militaire en politieke officieren. Op 3 novem ber kwam. Loszlo in Boedapest in het gebouw van „Szabad Nep" te recht, waar hij evengoed geweren Molotov-cocktails als de telexmachi- fil Hn/.nc-DiA "V Fi»rt'KiÉirtP Ton 1! Kutirte low 7 Dê lOCKEy 1 ret op. „Heb je met Monny? Ze moeten je toch iets ver- keuken geweest Ik begrijp het niet Ik begrijp niet waarom zei.." „Misschien weten we er morgen meer van. Misschien nog'wel eerder. Maar East is er vroeg in de avond geweest. Ik heb hem niet gezien ik wist niet eens dat hij in huis was, maar ik hoorde'het later. Clara Ver telde hot Mollie, Mollie vertelde het Pauline, Pauline vertelde het Agnes. Agnes bracht me om acht'uur mijn eten en vertelde het mij." „Monny! Je doet zo mysterieus en raar. Wat heeft ze je verteld?" ,;Over East. East vroeg Fde kok ««nrnVpn naar ztjn "hand, heel vriendelijk en h fpK vpr' medelijdend. Hij heeft Clara ook én- is afgebroken. Maar het achterschip is nog vrijwel geheel intact. En even later staat Jaap Terwinde 'weer op de brug van het schip, waarop hij jarenlang gezagvoerder is geweest. De ruiten zjjn ingedrukt en een reddingboei hangt dwaas omhoog Ër zwemmen wat vissen verschrikt rond, maar voor het overige ziet alles er nog vrij normaal uit. Het gaat"er nu maar. om de kompassen te vinden. Moeizaam bewegen beide mannen zich over het schip cn het is vooral Jaap Tenvinde vreemd te moede In de straat beneden klonk de uit- teW"hebben."Hébbën"ze" je toestem- hefeferatf|dHl(ebest'eeddaedeen1 heie- t laat van een auto. Ze schrokken op. ming gevraagd om in het huis te 5™,™^ MtteMe een BW- *Achti verdiepingen lager, maar ze komen en de boel te regelen;" telde MSuie MoS"e vertelde piihne. Tn de andere' kan,er staat een "Jl Zethkn alle meisjes die een f^dS hondSdSÏÏ- raam open," zei hij scherp. „Doe dat pasje hadden om laat uit te blijven dh%-v dicht" teruggestuurd. Niemaiid: mocht naar zen" «aa gewonnen. „Ik zal het doen," zei ze. buiten.; Zelfs die arme Kitty, niet. waavom: Monny, waarom Hij stond op en liep naar de deur. toen ze naar de doktér wilde gaan.Monrvy, je_ ziet er afscauwe- j Hij had genoeg gezegd, „Ik ga nu. Niet naar Klóppel, die andere dok- hjk uit, kr met zo. 'Wilt u misschien liever ik be- ter. Heb jij ze' gezegd dat- ze datJuffrouw Brady keek op dezelfde doel, wilt u liever met me mee inochten doen?"' manier als juffrouw Small zoeven de 'gaan?" „Ze gezegd? Ik. ben zelf opgeslo-r kamer, dóór en za^ niets. „Vraag me „Nee." ten...! Wil je iets zien?^. Juffrouw niet waarom," zei ze. „Vraag, me Hij deed- de deur achter zich Brady liep. naar. het raam en schoof nergens naar. Ik was' die avond zelf ■dicht Tóen hij weg was bekeek juf- de gordijnen opzij. „Kijk daar, bij in de keuken. Ik zag bloed eri tranen, 'frouw Bradv zichzelf in de spiegel het hek. Een agent Op elke ver- dat was alles. Dat is het enige, wat ik en poederde haar gezicht zorgvuldig, dieping staat er één, ik/heb het ge- zag...Heb je iets te drinken?", Toen liep ze, zo geruisloos mogelijk, .zien. Zelfs een rat zou hier niet uit- jUffrouw Small zuchtte, /Cognac," ook de gang op. Het was niet nodig komen. Zelfs geen muis." Ze lachte. zei ze. Ze zocht in het bureautje en dat de hele wereld me hoort, dacht „Op de schutting zit een kat Zie je haalde een fles tevoorschijn. „Geen ze, hoewelhet me niet meer kan hem? Die kat zou de muis te pakken goede cognac maar het is het enige schelen. 'krijgen,'de agenten de rat, maar wie dat ik hete. Goed?" Jauffrouw Small zat nog aan haar zou het'touw kunnen doorknagen? Jazeker bureautje toen juffrouw.Brady bin- Niemand." Ze lachte zorgeloos. „Ik „,,D„ nenkwam. Het. enige wat juffrouw wou een sprookje van Moeder de »I,1C S SS," Brady zei, waS: „Ik ben van plan Gans vertellen, maar het lukt.niet." n,J*ï veranderd. Ik kon toch niet slapen." Ze liet het gordijn vallen en ze gin- nr Juffrouw small zei: „Ik begrijp gen terug naar hun stoel. "ï,0®, '^„nleuv-s.over het Ik ook nietMonny, ik ben De stem van juffrouw Small klonk harm' Monnyc. bang. Het hele huis zit vol met poli- in tegenstelling tot die van juffrouw ..«Het gaat .goed met haar.' tiemannen." Brady, als gefluister. „"Wat zoeken „Mooi zo.,-Alsjeblieft -Monny. „Lelijke duivels, hë? Brede schou- ze, Monny?" Niet morsen." ders en grote'voeten. .Boem, boem, „Wie zegt, je dat ze ergens naar Juffrouw Brady*, tilde haar glas/óp boem, de jongens marcheren... zoeken?" met een gebaar dat applaus waard Waarom neem je niet iets in als je- „Dat moet wel Misschien iets van was. Het was een van de oude spel- nict kunt slapen? Dat wilde ik dok Ruth Miller. Heeft ze. iets .achterge- letjes. Juffrouw- Small lachte doen." laten?" prompt. -- Juffrouw Small gaf geen teken dat „Ik geloof dat ze alles al hebben „Clown! riep juffrouw* Small, ze het had gehoord. „Wat een afschu- gevonden wat ze hier liet, Toen ze „Natuurlijk;;. Maar luister es, je welijke avórrd. Monny, wat is er aan haar koffer in beslag namen. Tenzij verbergt iets, je doet met niée.Beant- de hand? Wat gast er gebeuren? Je er bij Blackman iets was waar ik woord je mijn .toast^ niet, zoals je moet het. me vertellen." niets van wist.Zezijn ook m de volgens het etiquette-boek.zou moe- ,East en Foy gaan hun geld mis- keuken geweest." ten doen?" -vj schien -. verdienen."-" De keuken! Monny, je bent gek. „Nee, ik_niet," zei juffrouw SmalL Juffrouw Small deinsde achteruit Wélke keuken?" „Je. weetdat ik er niet van houd. maar haar ogen volgden elke be- „De onze." Ik heb. er nooit van gehouden, Mon- weging van juffrouw: Brady's han- „Maar dat is krankzinnig. Ruth ny." - Brady stak een siga-, MÜler is niet' in de buurt van' de (Slot volat) dcii Juffrouw

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1