Te grote besteding gevolg van belastingverlaging 1955 Kwestie-Gyprus het slop weer in Onschuld op schoolschoenen „Hogere lonen niet in prijzen berekenen SPROETJESPARKÈ4'** tlrnr FRANK GODWIN Y.S. ontvangen Nehroe met grote eer If"' Missiepost op Nw. Guinea aangevallen NVV-er Roemers betwijfelt bestaan van looninflatie Bespreking met acht partijen in Indonesië Jeugdige inbrekers gearresteerd in Eindhoven Russische centrale partij-comité komt vandaag bijeen Man betaalde zijn inkopen met Oostdnits geld KAB- VOÖRZÏTTERrMDDEMjnSC Eisenhower zou Tito uitnodigen Afwijzing door Griekenland en Turkije Geen ruzie met Engeland ABDHSIROOB3SS Nederl. ïtoode Kruis helpt 25.000 Hongaren aan vlees Verborgen vallei op N. Guinea wordt opengelegd Nieuwe aanslagen in Algerije ■aZéeaZzg SANOSTOL door JOSEPHINE TEY nou Maandag 17 december 1956 jMatMMgWMBggg i Ttvaalf mensen gedood; dorp verbrand SYDNEY De echtgenote van een Amerikaanse zendeling heeft in een crief aan Australische verwanten toeegedeeld, dat inboorlingen bij een Ban val op zcndJngsstations en dor pen in de buurt van de Wisselmeren op Nieuw Guinea twaalf mensen heb ben gedood en een dorp in brand hebben gestoken. De Nederlandse autoriteiten hebben door de lucht ge- Wapende afdelingen politic en marl. Uiers laten aanrukken. Mijl pijl en boog gewapende in boorlingen vermoordden te Obano een Indonesische onderwijzer, zijn Vrouw en twee kinderen. Zij dood den vervolgens een politieagent, die het vliegtuig van de missie bewaakte, hakten het vliegtuig in stukken en .verbrandden het dorp Obano en de Zendingsschool, Andere inboorlingen zijn tussenbeide gekomen toen de Volgende dag een aanval ondernomen werd op het missiestation. In de laatste vier weken zijn in het gehele district van. de Bsliem-- Vallei en de Wisselmeren onlusten Uitgebroken. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT. „Om het arbeidersaandeel in het nationale in komen op peil te houden wil men. de lonen op de winsten laten inlopen. De moeilijkheden in de Nederlandse economie, waar de bestedingen de middelen overtreffen, zijn dan ook niet in de eerste plaats een gevolg van een looninflatie, maar van een bestedingsinflatie," Tot deze uitspraak kwam prof. dr. J. Pen zaterdag tijdens de xn „Esplanade" gehouden algemene ver gadering van de Vereniging voor de Staathuishoudkunde. Ook de heer D. Roemers betwij felde het, of er van een looninflatie kan worden gesproken. Hij wees er tijdens de discussie in de middag uren op, dat de bestedingen vooral werden gestimuleerd door de be lastingverlaging van 1955, die hij een ontijdige belastingverlaging noemde. Op het verwijt dat hij met zijn kritiek op de categoriale verdeling en de SER-norm iedere norm voor de loonpolitiek overboord zou heb ben gezet, antwoordde prof. Pen, dat hij wel degelijk over een norm beschikte: de lonen moeten zo hoog zijn als de economie kan verdra gen. Prof. Pen sloot zich hiermee aan by het 's morgens gehouden r betoog van dr, W. L. Valk. die I opzicht tot de „vergeten groepen' pleitte voor een zodanig loonpeil j behoren, aan de „samenzwering van de markt komt om volledige werk gelegenheid te waarborgen. De heer Vondeling onderschreef de opvatting van prof. Pen, dat de mobiliteit van de arbeid zoveel mo gelijk moet worden bevorderd, waar toe hij de secundaire arbeidsvoor waarden, zoals de sfeer in de be drijven, belangrijker achtte dan toonverschillen, „Nederland heeft nog geen oplossing gevonden voor het probleem van de talloze zeer waardevolle krachten in de rand- bedrijven van landbouw en mid denstand, voor wie xn de industrie een gunstig klimaat moet worden geschapen om die bedrijven op menselijke wijze te saneren," zo meende_ de heer Vondeling. Dr. Kohnstamm bepleitte een rui mere inschakeling van de oudere, gehuwde vrouw m bet produküe- proces. Prol Pen weet het feit, dat zovele vrouwen in produktief dat nog juist voldoende kapitaal op de mannen regen de vrouwen" in ons bedrijfsleven. Wil men het vrouwelijke arbeidspotentieel beter benutten, dan zal een gelijke belo-- v- -• rung voor mannen en vrouwen niet f vaT 9et kabinet; voldoende zijn. maar zal men de i orthodoxe mohammedaanse rouw een werkelijke plaats m heti^G_5?ns5.X.s.iev? produktieproces moeten gunnen, zo- Democratie in gevaar DJAKARTA Tussen acht grote Indonesische politieke partyen zijn zondag besprekingen gevoerd met het doel de regeringscoalitie te red den. Volgens een woordvoerder zijn de partyen overeengekomen „corrup te en onbekwame partyleden" uit te rangeren en „zo nodig" wijzigin gen aan te brengen in bet kabinet Onder de partyen vielen drie standpunten te constateren: 1. De leidende nationalistische par tij, de PJST.L, wenst de status quo te handhaven; 2. de gematigde Masjoemi, in om vang gelijk aan de P.N.I„ en kleinere mohammedaanse groepen plus katho lieken en protestanten wensen her vorming der partyen en wyziglng sis byv. de Verenigde Staten en Engeland. Een van de discussianten toonde TT ET fotografisch zich pessimistisch over de centrale ii oog van dene- gedachte van het pre-advies van Prof. Pen. dat een grotere inko pen aendartge Eind- mensspreiding, samen met een gro- hovense amateur- 7 tere bezits- en cultuurspreiding, zou fotograaf M. J. Rog-hunnen leiden tot een betere sprei- mens zorgde voor menselijke produktivi- f teit. Er zou velgens deze discus- ae beste van de bij de „botte massa" toch 2600 foto% die teer- J mets te bereiken zijn. Prof, Pen tfen ingezonden wees de opponent terecht met de constatering dat diens „botte mas- tooT de wedstrM sa,. niets me5r ol minder dan Joeerlands jeugd net Nederlandse volk de werkely- teiekt Neer lands j he bron van onze welvaart. Bloei". De negen- I apeldqORN. Prmses Wilhel- nenjariga won be-1 nuna heeft in gezelschap van haar Jialwe de landelijke dame du palais, mevrouw H. J. de eerste prijs van 1 Savornm Lohmann, in de paleiszaal f 500— dip Afin Xan Het Lo° een £eaeeite van een sw,— die aan de kerstviering bygewoond, die door de wedstrijd was ver- jweltfareM-afdelmg van het Rode bonden, ook één Kruis te Apeldoorn werd gehouden voor een groot aantal chronische pa tiënten. van de elf provin- ciepryre» van 250.—. EINDHOVEN. De Eindhovense politie heeft in het stadsdeel Strijp, drie jongelui, twee jongens van 19 jaar en een jongen van 17 jaar ge arresteerd. Twee hunner pleegden onlangs een inbraak in een winkel aan de Has tel weg, waar zij een geldkistje met enkele honderden guldens als mede een bedrag uit de kassa buit maakten. Geparkeerde auto's waren "voor de knapen ook niet veilig. Zij kaapten daariut wat naar hun ga ding was. De jongste van het trio schrok er met voor terug om langs een regenpijp omhoog te klimmen en zo een woning binnen te drin gen, waaruit hij met een geldkistje terugkeerde. MOSKOU. Het centrale comi té van de Russische communistische partij zal vandaag bijeen komen. Het belangrijkste agendapunt betreft de binnenlandse economie. De bespre kingen zulien minder dan een week ilnren. Westelijke diplomaten in Moskou verwachten een verzachting van de controle op industrieën die ver- bruiksgoederen produceren en be loften, dat verbetering zal worden gebracht in de woningbouw, zonder dat de zware industrie naar het tweede plan wordt verschoven. Verwacht wordt ook, dat er min stens symbolische veranderingen sullen plaats hebben, noodzakelijk geworden om het hoofd te bieden aan de veranderingen in de satelliet staten. daanse party nemen een tussen- standpunt m. De partijen werken samen uit vrees, dat een kabinetscrisis op dit ogenblik zal leiden tot het einde van de democratie in Indonesië. EINDHOVEN. In Eindhoven opereerde dezer dagen een man van 25 tot 30 jaar en van betrekkelijk klein postuur. Hij bezocht verschei dene chocolaterieën, waar hij cho colade kocht of trachtte te kopen en met een biljet van 50 mark betaal de. Waar by slaagde ontving hij vaak nog Nederlands geld terug. Later werd ontdekt, dat de winke liers geen Westduits, doch een Oost- duits biljet m handen hadden ge kregen. De man sprak Nederlands, doch met een Duits accent. UTRECHT. „Om dc prijsver hogingen tc beperken tot het on vermijdelijke, moeten de werkge versorganisaties er voor in staan, dat loonsverhogingen en andere so ciale verbeteringen in het algemeen niet In de prijzen worden doorbe rekend," verklaarde de voorzitter der Katholieke Arbeidersbeweging, de heer J. A. Middelhuis, in het vandaag begonnen congres. Er is een beperking van alle be stedingen nodig, zowel overheidsuiti gaven, investeringen en in dc ge zinsconsumpties, gaf de heer Mid delhuis toe. Hij vond echter, dat niet uitsluitend de loonsverhogin gen van dit jaar oorzaak zijn van de huidige moeilijkheden. „Die klanken zyn de laatste tijd nog al eens vernomen, natuurlyk van die zijden, die altyd hebben gezegd, dat de lonen te hoog werden. Maar de ze lieden gaan zwijgend voorbij aan de grote belastingverlagingen van 1955, waardoor circa 500 miljoen gulden meer vrij kwam voor be stedingen en waarvan stellig niet het grootste deel in de arbeiders gezinnen terechtkwam," zei de KAB-voorzitter, Al is de prijsstabilisatie niet wa terdicht, het lydt geen -twijfel dat zonder die prysbeheersing de prij zen van vele artikelen .thans be langrijk hoger zouden zijn dan nu. meende de heer Middelhuis. Dat de prijspolitiek vah minister Zijlstxa succes heeft geboekt, stond voor hem vast. Met deze politiek is vol gens hem vooral het belang van de vergeten groepen, het meest gediend. Het staat naar zijn mening nu vast, dat er aan enige prijsverho ging niet valt te ontkomen. Door de verhoging van gas- en elektri- citeitstarieven heeft z.i. een aantal gemeentebesturen geen gelukkig voorbeeld gegeven. Door de verho ging van bus- en tramtarieven evenmin. Het hoogtepunt van de Sta- tuutdag 1056 was een bijeen- 1 komst in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam, belegd onder auspiciën van de koninklijke vereniging „Oost en 1 West", bet Instituut voor de Tro- pen en de „Sticusa". Efcele jeug- i dige deelneemsters uit oost en uiest onderhielden zich op geani- meerde wijze met elkaar. NEW YORK De „New York Times" schrijft uit welingelichte bron m Washington vernomen te hebben, dat president Eisenhower van pian is president Tito van Joe- go-Slavië voor een bezoek aas de Verenigde Staten uit te nodigen. 1STANBOEL. Zowel Turkije en Griekenland hebben de Britse voor stellen voor Cyprus verworpen. De Britse minister van Koloniën Alan Lennox-Boyd heeft na een confe rentie van twee uur met de Turkse premier Menderes verklaard, dat Menderes heeft vastgehouden aan de eis, dat aan de terreur op het eiland een einde moet komen, voor de in voering van een nieuwe grondwet op Cyprus, Lennox-Boyd zei, dat hy niet al leen had gesproken over de grond wetsvoorstellen die Lord Radcliffe heeft opgesteld en die binnenkort gepubliceerd zullen worden, maar ook over de kwestie Cyprus in het algemeen. Zaterdag had hij in Athe ne besprekingen gevoerd over het zelfde onderwerp met de Griekse premier Karamanlis. De Atheense pers berichtte, dat de Griekse regering de Britse ontwerp- constitutie voor Cyprus heeft ver worpen, omdat de voorstellen in bun huidige vorm niet aanvaardbaar zijn daar zij' met voorzien in de toepas sing van het zelfbeschikkingsrecht van de Cyprioten na verloop van zekere tyd. Bovendien weigert de Engelse regering aartsbisschop Ma- karios van Cyprus vrij te laten. Het opperste gerechtshof van Cy prus heeft vandaag de uitspraak ge daan, dat het opleggen van een col lectieve boete van 35.000 pond ster ling aan de Griekse Cyprioten van Limasol onwettig was. De uitspraak steunde op de overweging,dat de commissaris van Limasol alvorens de gouverneur inzake het opleggen van een boete te adviseren, geen be hoorlijk openbaar onderzoek had ge daan. De uitspraak van het opperste ge rechtshof maakt andere op Cyprus opgelegde collectieve boeten, niet ongeldig. (Advertentie I.M.) maakt U doodmoe en ondermijnt Uw gestel. U bent er het vlugst van af met WASHINGTON. Premier Neh- roe van India is zondag in Washing ton aangekomen voor besprekingen van vier dagen met president Eisen hower. Hy werd met militaire eer ontvangen, toen hü uit het vliegtuig van president Eisenhower stapte, waarmee hU het laatste deel van zijn reis, van Engeland naar Amerika, had afgelegd. Nehroe werd namens Eisenhower begroet door vice-president Nixon. De Indiase premier verklaarde, dat de Verenigde Staten en India, hoe wel zy ver uiteen liggen, veel ge meen hebben. Zijn bezoek kwam op een belangrijk en misschien zelfs kritiek ogenblik in de geschiedenis. Ook Nixon noemde Nehroes be zoek een „beslissend ogenblik" In de geschiedenis. India is de grootste de mocratie in de wereld, de Verenigde Staten op een na de grootste. Wij Zijn het wel niet altijd met, eikaars politiek eens, maar wij streven beide naar een wereld waarin de mens vrh kan zyn, zei Nixon. Hij was ervan overtuigd, dat Nehroes besprekingen in Washington niet slechts zullen bij dragen tot beter begrip tussen India en de Verenigde Staten, doch tevens tot een op vrijheid en recht geba seerde vrede in de wereld, - Geëscorteerd door motorpolitie re den Nehroe, die vergezeld was van zijn dochter, Nixon en diens echt genote, naar het Witte Huis, waar president Eisenhower en zijn vrouw de Indiase gasten hartelijk begroet ten. Eisenhower verklaarde, dat hij lange tyd naar het bezoek verlangd heeft De Indiase premier begon" direct met zijn besprekingen. Na een lunch met Eisenhower op' het Witte Huis ontving hij de Amerikaanse minis ter van Buitenlandse Zaken, Dulles. Het onderhoud duurde een uur. pest verstuurd. Maandag reist Nehroe met Eisen hower naar de boerderij van de pre sident in Gettysburg. De laatste maal dat Nehroe Ame rika bezocht, was in 1949. Waarne mers geloven, dat zij vabïnamelyk de kwesties van het Midden-Oosten, communistisch China en Oost-Euro pa zullen bespreken. Opzienbarende besluiten of overeenkomsten werden echter niet verwacht. Voor zyn vertrek naar New York had Nehroe in Londen een onder houd met Eden. Zij verklaarde na afloop, dat er geen sprake was van een herstel van de vrede tussen In dia en Engeland, daar er geen ruzie was geweest. Wij zijn kritisch ge weest, maar ons grondbeginsel van vriendschap is niet veranderd", zei hij. Gevraagd over de Britse vrees voor Russische interventie in het Midden-Oosten zes Nehroe: „Ik ge loof met, dat er ernstige gevaren zyn." DEN HAAG. De Liga van Rode Kruisverenigingen, die in Wenen een groot aantal vluchtelingenkampen ravitailleert, heeft het Nederlandsche Roode Kruis verzocht de vleesvoe ding van 25.000 Hongaren gedurende ■s"in maand te verzorgen. Aan de nieuwe aanvraag heeft het Nederlandsche Roode Kruis direct kunnen voldoen, dank zij 't bedrag op giro 777. De intendance heeft een partij vlees in blik van netto 40.848 kg gekocht, ter waarde van. 115.736. Een deel van deze partij is zaterdag verzonden. De rest zou vandaag vol gen. De liga kan dan aan 25.000 per sonen een maand lang 50 gram vlees per dag verstrekken. Bovendien zyn 12 wagons met melkpoeder voor kinderen in Boeda- HOLLANDIA De Balïemvallel op Nieuw Guinea, die ten zuiden en ten noorden door ontoegankelijke bergen en moerassen is afgesloten, zaj worden opengelegd. Het betrok. ken gebied behoort tot de laatste wit te vlekken, op de kaart. Als sluitstuk - in de Systematische openlegging en bestuursvestiging op alle delen van het eiland, die m'2953 is begonnen en waarbij tot nü toe zeven nieuwe onderafdelingen met Europees be stuur werden ingesteld, is controleur Veldkamp van hèt Binnenlands Be stuur met een kleine groep naar de. ze vallei vertrokken. De vallei is van de klist af alleen per vliegtuig te bereiken. Aan de huidige oplegging is een aantal ex perimentele vluchten vooraf gegaan. Het eerste werk van de groep zal zijn het aanknopen van vriendschappe lijke betrekkingen met de bevolking en de aanleg van een Dakota-vlieg veld. ALGIERS. In het gebied van Sidi Bel Abbes is gistermiddag een - Franse patrouille m een ^hinderlaag gevallen. Vijf Fransen sneuvelden en verseheidenen werden gewond. Ook de opstandelingen leden verlie zen. - In Boefarik, 35 km van Algiers, - wierp een opstandeling gisteren een handgranaat in een bioscoop. Tien mensen werden gewond. In- Oran zyn bij aanslagen een Europeaan en r een mohammedaan om het loven ge komen. - Bij een schietpartij in Casablanca zijn vijf politiemannen om het leven gekomen en twee ernstig gewond. Ook vyf voorbijgangers werden ge wond. Machinist verongelukt in mijn „Maurits" HEERLEN. De 34-jarige locomo tief-machinist H. Scheijen uit Geleen is zaterdag bij een ongeval in een steengang op de_548 meter verdieping van de staatsmijn Maurits omgeko men. S. was gehuwd en had een kind. ANKARA. Selalhetfin Ardel, da Turkse ambassadeur in Pakistan, ixt tot ambassadeur van zijn land in Nederland benoemd. (Advertentie LAf.j lNrU$S£n,&UD& STAL HAAR DAT 15 AlLAflO DELCDtfl whlJKAMWÊLVfcRANDÉRD Zijn KAfl HlEROtbn DtDRlÉütR opPATfy fKKtnDtdEnALTOEn HfJflOGEEn JOCHIEWA6 Hij WA6 AIT1JP ÉVLrt ÉERUJH KleimêTom hLeirtETon.wiLjEEüii LATEfl Zien HOE JEjEKI HOUDf B'jHET RIjDEfl 7 LATER 5CHIEF1 HUMieT OtHLttD SCHULDlölö Irt&ELOOfREH HtDDEn OPROEI AVOXTtlMtKS volutie 2oeder een merkbare schok overleefd, en nu, bijna een kwart eeuw later, was het onvoorstelbaar dat de tengere, grijze, waardige juf frouw Tuff ooit een sensatie was ge weest In feite was haar enige in breuk op de aloude routine het in voeren van het theekleedje geweest Bij juffrouw Tuff thuis was niet* ooit zomaar op een blad gezet, En als het daarom ging: er werden ook geen koekjes zomaar op een scho teltje gelegd: daar moest een kleed je onder. En dus had juffrouw Tuff wantrouwend naar het kale blad ge keken. Bovendien had ze het motief op het gelakte blad verbijsterd, on appetijtelijk en vreemd gevonden. Dus had ze "bp een dag een kleedje mee van huis gebracht; keurig, zon der opsmuk, en wit, zoals dat hoort bij iets waar van gegeten moet vor- laatste vlek zon op zijn bureau fhet den. En Roberts vader, die van het mahoniehouten bureau met koper in- gelakte blad hield, keek naa£ het gelegd, waarmee 2ijn grootvader eens schone witte kleedje en was geroerd de familie geschandaliseerd had, door doof de vereenzelviging van de jonge het uit Parijs mee te brengen), en juffrouw Tuff van 2ichzeif en de be- hij dacht aan near huis gaan. In de langen van de firma, en het kleedje vlek zonlicht stond zijn theeblad; en was gebleven, en was nu deel van het was typerend voor Blair, Hay- het leven van de firma, net zoals de ward en Bennet dat de thee geen aktentrommels en het koperen naam- kwestie was van een metalen blad bord en de jaarlijkse verkoudheid en een keukenkopje. Om tien voor van mijnheer Heseltine, - Terwijl zijn ogen zo rustten op het Het was vier uur op een lentemid- dag; an Robert Blair dacht over naar VIar precle!. „p warkdaJ, bracht Het ktntoor zou niet voor vijf uur lu5r1°?w I"" ee? ,ielallt «/«Wad, biauwe^chotéltfe waarop de biscuit- slm^enf Maar als je de emge'sia.r SS S ChiSe£ Mmm kobSet haad-C'en ,Rovf,rt bent van Blair Havward en Bennet, ?f, a op een Chinees-blauw Kopje met v/eer die vreemde sensatie in zijn Ja e „aar huis als jedaïr zin in *th£? op £en ^behorend scho- borst: De sensatie had niets te maken hlbt Enïlsie zakenvo^mamelij? teltjG' twfe biscuitjes, petit-beurre met de twee tarwekoekjes, tenminste bestaan uft testamenten akten van op maandag woensdag en vrijdag niet letterlijk. Het had uitstaande bestaan uit testamenten, asten van en tarwekoekjes op dinsdag en don- met de onvermijdelijkheid van de derdag. biscuit-routine: de kalme zekerheid, Terwijl hij er nu doelloos naar dat er tarwekoekjes zouden zijn op keek. dacht hij hoezeer het de con- donderdag en petit-beurre op maan- tinuiteit van Blair. Hayward en Ben- VAN- 2680. Maar waardoor kan die afwijking zijn veroorzaakt? Nauwkeurig inspecteren de twee tnannen het stuurhuis en het is Rob, die de oor- jtaak vindt: een staafmagneet, stevig vastgeklemd aan een steunijzer. Maar die magneet moet. moed willig hier zijn aangebracht en dat door iemand, erdracht en geldbeleggingen, is er in de late achtermiddag weinig vraag naar je diensten. En als je in Milford woont, waar de laatste postbestel ling om kwart voor vier is, verliest - de dag elk belang dat er lang voor net vertegenwoordigde Het porce- vier uur geweest was. kon hij zich herinneren zolang rijn herinnering terugging. Het blad Het was zelfs niet waarschijnlijk, -was toen hij nog heel klein was, al dat zijn telefoon zou gaan. Zijn golf- bij hem thuis gebruikt, door het keu- Tot voor een jaar of daarom trent had hij niets tegen zekerheid of kalmte gehad Hij had nooit een ander leven ge* wenst dan dit: dit rustige vriende lijke leven in de plaats waar hij was vrienden zouden nu zowat tussen het kenmeisje die er het'brood van de opgegroeid. En nog wenste hij geen veertiende en zestiende hole zijn. bakker mee naar binnen bracht, en Niemand zou hem te eten vragen, bet was gered door zijn nog jonge omdat in Milford de invitaties nog moeder, die het naar het kantoor altijd met de hand worden geschre- bracht om de blauwe kopjes te dra ven ën per post worden verzonden. geil4 Het kleedje had jaren iater En tante Lui zou niet opbellen om Ejjjj intrede gedaan, gelijk met juf- hem te vragen op de terugweg even fr0Uw Tuff. die precies wist wat hij deed en wat daarvan de gevolgen zouden zijnJaap Terwmde denkt bliksemsnel na. Die magneet kan alleen aange bracht zijn tijdens de laatste wacht, juist toen de doorvaart tussen de eilanden een nauwkeurige koers nodig maakte. Maar de luchtflessen van de duikers raken leeg en het wordt hoog tijd terug te zwemmen naar de „Laura". Daar kun nen ze elkanders waarnemingen uitwisselen en misschien tot een voorlopige conclusie komen, wie het vergaan van de „Hudson" op zijn gewe ten heeft. is aan te" halen, omdat het haar twee-wekelijkse bioscoopmiddag was en ze zou op het ogenhlik net twin tig minuten gaans in de veUonlnfi zijn, om het zo eens te zeggen. Zo zat hij daar. in de luie itnios- Juffrouw Tuff was een oologsver- schijnsel: de eerste vrouw die coil achter een bureau in een eerbaar adi'Oca ten kantoor in Milford nad ge zeten. Juffrouw Tuff was, met 'naar eenvoudige slungelachtige, magere. feer van een lentemiddag in een ernstige persoonlijkheid een iele re- klem marktstadje, starend naar dc volutie. Maar de firma bad de re- ander, Maar de laatste tijd was er een paar keer een vreemde, onbeken de gedachte door zijn hersenen ge schoten, nergens op slaand en onge zocht. Zo goed mogelijk in woorden uitgedrukt was het: „Dit is alles wat je ooit zult hebben." En gelijk met die gedachte trok dan iets in zijn borst samen Bijna een panische re actie, zoals de hartklopping, die het denken aan 'n afspraak met de land arts. in zijn tienjarige borst teweeg placht te brengen. '(Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1956 | | pagina 1